Dissapte de 15 Setembre de 1923 PER LA CULTURA DE M A L L ~ R C A MALLORCA FUT'CTKA ...

Dissapte de 15 Setembre de 1923


PER LA CULTURA DE M A L L ~ R C A


MALLORCA FUT'CTKA
Bern dit en l'auterior article


que I'idea! mallorquinista nos
reportari tiu major perfeccio-
nament en totes lea manifesta-
cioos de l'esperit. L'ideal ma-
Ilarquiuiata uos"empeuy, atnb


.forts estimuls, i 1a ccnsecucib
d'una txltura iuteg,rl.


qls mallorquiui~tes en de-
fensim mols d'jdeals. Tots,
per4 es sintetisen OD aquest: a
p i U ? ~ de cara a1 m6u; a euro-
pehar.nos. Expliquem la pa-
raula.


Mnllorca, p o d a per la Di.
vini Providencis al hell mig do
la civilisaci6 meditednea po.
sseeix totes les aveutatges d'
una rsqa forta i @esprit obert,
per a mnnifestar-se com a n po-
ble que sab manteuir-se a l'
altura del3 destins que DBu li
ha'assenyalat en el decurs d.
aquesta rida; La coltara llati-
na-la cultuca mediterrhnea-
hi. va deixar nrrels profuades
en l'agre de nostra terra, feta de
l lum i de claror, que, adesiara,
rebrota, .anib sabs esponerosa,
en els poet,es uostros. Aquest
Ilevat de classicisme que, com
iin ioscicit racial, es revela e!i
ete nu.;isims literats de M a l l w
ca i que 63 el distiutiu de l'es-
cola mallorquina, cal que es
propagui per tota In m a s s del
pobk. Lu iiiguidat mpiritual
& Matlorca exigeix el eonreii
de les graus . , xpt.itut3 i vigoro-
l p ~ s iapacidats. que uriuteiseu,
hteat-s i iguorants eo lo m6siu-


No BUS 6s perm& abdicar de
la nostra pei.sonaiidnt devant
6131 moo. Xallorca, si 63 CORO-
gudri, ' 6 3 psr la, f a n a qne ~i
'aouen els YBUY fiils de m63 va-
ha .i,rrtel-leotut\l. Par6 volem
que aquesti generacib aelecra
q'egtndiwr remogoi 1'8uinra


- e .


. . tim ae-cada, rnatlqrqui.
, .


'4


. ' \
.I .:,


"i",, *. ,~ .i_i , ., ,


!


popiilnr' emb l'ardbucia de
nobles ideala, i que tam& la
rnultitut participi del convit.
de la cultura.


No podern parlar, eucnra,'
d'una d h l t u r a de Matlorcas
com a CoLlectividat. El grau
de deusidat de cultura au el
eoiijqut & de be'n paca valor.
L'aspecte general 6s d'una
inineusn . soled~&:rstep8riil for-
rnada per l'iafinitus r i u r m -
riis, que cootrasta amb les
altes fiqves de relleu d'uua
riiuoria d'esperita selectes.


S.imposs la mancotnunidat
d'aquets esperi ts uiillors de
Mallorca, L'arirtoericia del
pmsxmeut 6s la qiio ha d'auar
a l'avautguhrdia de la grau
crsuada de la grau conquiata
espiritual i pstri6ticn. No amb
el f re t isolameut d u l'iilt,el.lea-
toal sin6 anib la co;dialitl;it
efusiva~ ..~ dels ".gerrnans s'ha de
ruinplir nqiiella obra de mise
ricordia, preceptuatla pel Divi
niestrc, d'enseny:ir oi qrii 0 0
sap .


A la m h s u del p:)ble so ii ha
de cercnr tote3 ics jnutiiws,
els sew defeetes i lea sews
virtuts, per iufiltrar- h i la ro-
confortaut roada cla l'espiritua.
lidat que revifi amb nova villa
el sei1 esser rn;tturi:ilistlt i re-
fmctaii. E u especial entre 01s
est:mieuts de pojesos i tl'obrers
deli iuteusiS&?r se, per tots el3
medis I'amor a la cultura.
30 volem dir utnb aix6 que'l
mwteix uivel! de cultiira ha de
igrialar a tots, als de da!t i als
de baix. El poble dc4u posseir
iiu proaig de' colturn que li
pugui fer ioteressaut qrralssrol
llibro elein,:utal de ci8uc:ea
sobre questi6us ngraiio.3 i
comercials;' i que . li permeti
aesaboorir 1% bellesea d'un VCJ-


luln do ,posaies dels autow
Ilostl'Os. Els tleS0 s il!eSy<Jt,t\-
\des do I* cuit:ir:t hnu cl'esiar
a l'abrist 11e totes Icsiint(:i li-
gencies; que la vnritnble doino.
crhcia, de que tnnt es ni:ilpar-
la en aqueix tumps, no consis-
teix eo 1111 ut6pic igon!arisrne
en ordo a la riquesa, aiu6 eo
uua geuevoaa vulgarisacitj de
Ics cihucies i de les arts.


Ayuest 63 el carnf quo uos
condriirh a la t e n a promiw~
del reuaixement literari, c i x .
t,ific i artistic de Mall )res. ~


PeG tot aixb oneare f,.G,
be11 poca cosa. Encnra no 6s
aquosta !a Mallorca f a tu r :~ q u o
somiiea uomOs els , eutoui-
mcots desperts Vulern Mdlor-
ea mnllorqiiiua'reiucorporad~i:~
la ~i i l tura eurcpea.


Els ruallorqiiiuiates que ve.
rilment vulguin lu -prompte
ysiirrecc:ib d o ia PStria deiieu
comeo$b p:inii.rnmeut per no
aconteiltar so n m b !a cllltura
snperficiai i ci>ilt6imica de la
multitut,. Els mil!ors mnl!nr-
Quioistcr se r in c!s rn6.s; estn-
dioros, 01s n:Ba ~oiI1IlE!Leiiiy
eu uua c.i(.iicia, els qui acgriei-
s e n amii fuhie idediatn 01s
eitmius ,lif;cils de les novcs
correuts tie ~ I ; I E S I C I ~ ! U ~ coi;tr--
por:1c 1.


Tiil \~g:it!a stgin oriil)nile
l'hoia de i ~ ~ o j ( ~ c t i ~ ? 12 crenci6


. .


. .


d'un Ceutra (l'alta cultura
ma,llorquirin. Una Instituci6
out s'hi pogu6s plasmar, per
a l'aveuir, n n a joveutirt i una
gc.uersci6 matlorquiua intel-li-
geu:. Uu Cenacle n u t es per-
ceb6s e1 rcss6 de leu ineutirii.
date extraugeres- i que, a1 au-
aemp, foa la Apreseutaci6 de
M a l l ~ n e ep el mop de in


P. DE MIRAMAR
WGentil com flor en pr: mavera
en voslros braqas, oh Fccisera,
florint, com m'enamora Io vostto Infant div?


EA TROBADA 1
Ill c.mpio l r r i F I


AM en lo cor de le$ niontanyes
lea veus'dtl mon be hi son cxtranyer:
la pau i el rilcnci s'hi donen un abras .
Pausadament just rra hi baixa
pel freu verdds amb llarga faixa
dins la frescor de I'hora-baixa
L n bianc lema: d'oveilea belant que bciara%
L'ibril suau h i duit la pluja,
i ara el pastor ia no s'cnuja
que% camps reireo uberrims d'herbalge Lezc, gefitil ...
Oh el pastor qui sciaiil sons mida,
just ?e per dot sa fccsquisidsl
De I'or la febre inai serrtidn
atrels uo ha posades en soli coret hurnil.
Dins el serrd porta recapta
qu'aqueata nit, en bon dissapte,
la fard a i'aire Iliure, lluny del casal nadiu,
entre el$ bels Ilargs de les ovclles,
devall i'esguard de les estre!les
qui, sibiea, tixen mareve'les
errants d'un cim a I'a!tre pel scrralrr aitiu.
Pastura amb Belia crcampadissa
la guarda m a n d'una bardlrsa:
si ha Cs plaenta I'hcrba i I'aigua dels cocon8l
Sobre e:s collats el sol declina
vers una tim ba qui s'empina
vola un esbart de seuvatzina;
pel cel qni's transfigura travessen dos tudons.
L'hora s'lmpregfia d'anyoranqa
i ab i'aleteig de I'aura niansa
per I'arnpla espai s'escampcn oom crisma d'unci6
els tocs llunyans d'hve-iilaria;
la vall qui tota s'en ungia
ara ha resat, quant ja enmudia,
semblant un vas insigne de gran devocib.
Mes, oh preludi dc bonxa
un riu de miisica incornpresa
d'aquell indret desboyda, rebent: Ja'l blanc rt,&t,
absort ni menja ni rernuga;
i un dol$ encis par que s'enduga
el cor qui fort batega, del guardid estranyat.
D'aquella angeiica harmonia
el punt precis ja s'anuncia:
d'en mitj d'una espessura s'en veu sortlr, suau, -
com una grhcil co!uinnelia
qu'entre una !lum tot rara i bella
s'en puja amunt, s k i puja perdent-se pel cel blau.


Entre'l tern6 i la confian:a
vers el Misteri huini' s'dtansa
e l rastec pastorell pres d'alt pressentiment,
i (oh nou prodigi!-qui ho diria?)
d'alll un bnlzer qu i mi:j floria
rroba un Imatge de Maria,
dins un esqueix de roca, corn L'auba resplaodent.


Sembla socriure aconortada
1'Imatge qui exhnia, eiitre perfurn de pa ds ,
recorts de l'aapre edat morona ...
Sa do!Fi fag tirant a bruiia
gwida s'eniant d'un raig de liuna
q w sfis dos uys b?gueren un vespre anyoradis.
*Oh Xeina augusta,,mi Senfox.
-fa tot #una ell- i humi!,adora
guaitmt per ses puplles de! cor l'emocid
qu'ss tradueix, b::n d o l p i viva
en uiia I;agri:iin expressiva
mentres que I'Anima efusi*<a
en misiics hornenatges espiaya e1 seu an&
+in serd i'ait sxre t qn'entranya
aqui en e: cord.: :a inontanya
\ostra presencia san;a qut'l cor me t& robat?
Jo us wig, Senyora, ( i no es deliril)
Lreuria el seny del qui vos miri
que he0 devaiiada de l'empiri:
Amb quin encant s'impoaa la voctra magestatl
G I s plecs s u m de vosfra vesta
tot encomanen, oh Modestz,
dins.una grlcia ainabie candd i reculiimenil
vostro'n p o s t 00 t6 seriiblacC3;
no mbs l i guarda retirawa
el del Miny6 qk us tomba svbre'l pit sonrient.


-
\


c


,. .


1 ' i ;z
, .


. . .


..


de blanc encens flonja boirella !


Lliri dels valls, $r!a sagrada1 f


L .


. .


Oh io tendria a gran ventura,
Mare, beser sa boca pura
que regalima m& dolCurn
que no una bresta plena de me1 de rnmanf.
~ V o s ocultaveu, dins la fosca
dels segles, en l'encletxa tosca;
mes ara entre clarures dc cel vos revelati ...
es qu'anhelau millor es!atge?
Cercau dels homos i'homenalge?
Vostro serverit escoita:-Pwlau, Mare, pnrlaul
*Ah, si de rou divi remulla
volant, volant, i aonf-se-vulla
d'aqui partint la iama cant& vostra beutat
arnb quin tr.msDort de fe amorosa
la gent vendria pressurosa,
per lwre sabn piira de fonda pietat.,


Pe'l betzerat vel1 qul enaarlanda
Loin nn dosser de bandd a banda, ,
ia roca de Maria, urn$ so3 nius en golg
una masnifica aucellada;
sobtadement ara alcurada,
corn en auspici, ha pres volrda
ja irec no free la falda de I'ample penyal roig.


D'amor plorant i de tendres


I'humli Vidcnt, ipensa'qiie fer o que no fer ...
Dura la nova a I'Alqueria
deixnnt la guarda en pastoria?
S'hi emportarf 1'Imatge pia
arnb el pler del qu i troba un ric tres6 el primer?
Pam, indecis; ines, no medita
q u w a aureola ja gravita
demant son front, qu'acala modest: que9 IempP molt


en mar s'inunda de dolces d"


s'enjolari I'Illa Daurada
.amb eixa glorla. tan nostrada
i a1 nom august de la Trobada
per sempre tn6s I'histbria enllapr4'l nom seu.


tQ*


D.nllA'is collats ia'l sol s'apagn ...
A lo m6s inti in d: :'nbaga
remcr corn d'ales d'angelr just ara sits Ienlit.
Com broll de cklica ambrosia
romp altre volta I'armonia.
I el pastorell qui s'estassia! ...
De les muntanyes fosques devalla ia la nit.


[breu


BARTOMEU QUASP Pvce.


(Nota) Aquesta poesia guanyd la Flor Natural an
els locs Florals ce!ebrats recentement a Felanitx.


A F R A LEEO


0 flor virginal de b'anca p u m a
o lliri broslat de l'aire d'Asisl
En vos rrsplan0e.x l'humil sensillesa
i un dngel semllma de i'alt Paradls.


L'espICndit Francesc ja en pobre cabana
del rein? de Christ cercava els tresorr;
pel rdstic ccrdb. per i'b6bit de Ilana.
un mon oonrient deixareu Uavors.


Aixis corn Joan seguint al Messics
a ran de Francesc crcsquereu suau;
rmb vos cornparti 50i dols i nlegties
els lorn6 de dolor, les tiores de p u .


Per vlles, ciutals? planes desertes, , . ' J


1 j


J
- 2 , ,, jequiu amorbs ei dolc prlcgri;


us diu elts secrets I'ardent Serafi.


Fruireu sovint dolcures divines
qumt dintre del bow, abaos que no'l sal
aucel:s aixerits cantaven matines
fen1 ciicr amb sa vcu un dol^ rossioyol.


tocau amb el dit ses llagues obertes -5
. . .


- , 'j
. . ?


' , -4


, ,i
' ,


. ,


Scnih!ant a loin a dins el cenacle
al pit de Francesc tombat dolqmcnt
l'lncendi sentiu del qu i per miracle,
va fsser de Jesbs I'irnatge vivent.


0 ban company6, el Sant be us aimava!
D'oveJla de Dcu el nom u s don&,
i quaat el suspir derrrr exhalava
vos I'hiwne delSol ti varen cantd.


la% tills entelals, Francesc beneia ...
vessznt vostro cor de nova tendror
corn i'arbre d'encens arreu espargia
perfum ue virtuis. i bA%im d'arnor.


D'amor esilangui la voslra existencia,
corn lliri trencat caiguti'l voswo cor, , .
i baix del altar, coni urna d'essencia,
ais peus de Francesi hague dolc rcp6s.


.
0 flor virginal de blanca puresa 1~


o iliri uroslat de l'alre d'Assi.1
Mansissim Lle6, tot cor, tot dolcesa,
$303 Angel baixat de Pal: Paradis? . )


. '


Fra. JAUPE ROSSELL6.


(Nota). Aquesta poesia guanyA la Viola &Or UI , ,
- els lots Florals celebrats recentement a Felanitx.


De Capdepera
-Diumenge passat en la nostra Iglesieta de


Cnlarrxtjada a les 8 del detnati el nostro zolbs
Rector va benePr una hermosa figura de S. Antmi
de Pa+.ia: 6- una figura molt rica i hermos
regz i ida per una familia estiuetjant en aquesta
Coinnia, En el passat estiu tambe se va benelr
u n S. Roc per la seua festa que cada any se li
dedica. I


rifar, i son producte s'ha dinvertir e11 la cons-
trucci6 d k n a Iglesia nova que s'ha de fer devers
el magatzem dela Pahe ra aonr si han expropiat9
quatre trasrs. El qui uegui la casa que s'ha de
rifar tant podrd pendre la casa corn cobrar mil
duros. Endevant, calarratjades, de cada any d s
mosrau rnes valentia i energia en les regles de
la nostra fe.


-S'esth carregant en el nostro port l a balandnr'.
.Iris* directa a Menorca i el llaud *St. jusep. amb
carregament de madera directa a n e! continent. '


- A m i dimecres I'Ajuntament ha designar peI
tirar pleg clos an eis qui vulguin pendre part sl
la subasta del nou matadero que se constru4X 1
Vila-Rotja; hei podran pendre part es fustds, f$-
rres i picapedres.


-Els conradors se troben en la cullita de M
figues. Enguany encai-e que sien molt bones 0%
ha poc esplet 8 causa de la sequedat.


Ara j a s ' e s t h repartint billets d'una casa pes ~ ,


"


, .
Ja s'ha coinensada la vereina dels reims es$+ *


-Dimars se pesaren els primers po~cs grass?* '


bastant magres a causa de la sequedat i per I'O.
ruga que prirnerenc peg6 an e!s ceps.


en la nostra Vila i se pagaven de 18 a 20 pts. IS
errova.
Les metles han baixades un poc de preu, f b d


ara !es pagaven a 30 prs. i ara les prometen a 26.
L'otiva ja comensa a caure i la setmnna pin@


tenen ganes de unrar les tafones. , .


'


&TY?*Md::
DEI Son Servera
Despuiaair a s'estaci6 des tren s'hi


va cometre un rob0 de dobb6s. El
lladn o lladren a semyentes obriren
una porta.


I'enetraren dins I'interior i s'en du-
gueren 45'40 pessetes.


Quant el lele Sr. Riutort 5e retirava
dlgueren que va nota que a dins la ca-
sa hi havia gent extranya i s'en ana a
awisi la Guardia Civil, la qual hi acudi
totduna; mes quant hi va esser els Ila-
dres j a havien hits.


Deixaren 13 pts dins el mateix ca-
laix, cantidat que se suposa no ten-
gueren temps de recullir.


YestBn praclicant diligencies per
descubrir els autar8 de la sustracci6


=En el sorteig verificat diumenge 9
de Setembre sorti premiat amp In bra.
eseroia d'or el n." 603 i amb el reflotge
el 2.123.


Els posseidors d'aquets billets poden
passar a reculllr dits objectes.


Corres ponral


DE CA NOSTRR
___.*.--..-- .., , " . Meteorologl.
. . . ~.


E s t operanlase el c av i de I'estiu a
In Tardor i el teniDs es variable. La
setmana e?, estada bascosa, i la irajor
pad dels dies el cei spareixia boir6s.
:Els nigulats s'alsaven de part d e xa-
ioc i el temps era homit i calent.
Diiour durant la vetlada comensi I


- brusquetjar i durant la nil feu VIU
forts tempestat de Ilamps, Irons i
ais0


Desgraciea.


Segueix i'rstat de l'aftre setmans.
Hi ha gdstriques i disenteries, per6
no'n sabem cap cas de moita gravcdat.


Morta.


Dia 8 d'aquest nles a1 vespre va
rebm el Sant Viatic Mad6 Angela Vi-
rella ffen laume des Pont, la qual mor1
en la nit del &a 11. Deu la tenga
a la Santa G'bria.


--
Dijous a vespre di3 13. rnori crisiia.


narneiit en el Srnyor I ' A ~ I O Antoni
Tous Carrib (a) Morey B I'edat de 80


Fa poc temps que caigud i s espenyh
m a cuixa. Ha anat un quant temps
Cop piu, fins que comp!icant-se amb
aixb una disenleria, I'hn dui? a In
mort.


AI cel sla i rebi sa faniiiia Ikxpresd6
d6l nostro m& sentit eondo'.


. . mnp.


Bonvlaguda.


Ha veiigu'1.I a passar aqui la tempo.
h d a de coxuin la familia del medge de
hlma D. b:nrich Cervera. Sia beuven-


.
&XI$.- ' ' , ' ' ,


Regons,


Per orde del Sr. Batle s'han fets doo
Frdgons prohibint que% atlots juguin
per les escales de Sant Sa!vador.


earroquia i Convent, corn tambe
maoant que no se tirin tests i altres
grollerles pels carreions i camlns de la
Vila.


RelligIosea.


Fa alguns diu.nenge.p que en I'oiStO-
ri d r SI. Salvador s'hi celebrd I'Ofici
drls diutnenger-; deml taiJIbkeSt.4 anun-
Ciaf aua ds:t


-En el Convent dema tendra lloc
la Comuni6 ordinaria mensual dels
Tarcicis.


MaIalt.


Fa alguns dies que jeu per malalt el


Li desitjam pronta alivi en la seua
Batic Major D. p a n Casellas.


doiencia.


Deegracia.


Dia. 6 el Sen htiquel Petit vey tengut
la deegrada de caure de s'escala amb
tan1 mal& sort que se rompe un bras.


Obrea de St. Salvador.


,


Van adelantant-ge les obres d'explana-
ci6 i coortrucci6 d'una nova cisterna en
la part mort de Sanl Salvador. En lea
excavacions s'hi han trobades algunea
canaveres que se suposa son d c I'any
de sa pefte pergue en aqueH reclrile
s'hi estab!{ un Llaltaret. Segonr noli-
cies, amb tot mirament, foren reente-
rrades en altre punt del mateix recinte.


D'excurd6.


El dla de la Mare de Deu devers ler
vult del mali drribaren amh un cami6n
les alumnes de la seccid major del col-
legi de les gamanes de la Caridal d'-
Establiments acompanyades de ses
profemes Sor Celadonia i Sor Tuana
del Salvador.


Anaren a Les Coves i de regrks visi-
taren la Par oquia. San Salvador, La
Caridat i lo mks notable de la poblacib.
Totes s'en anaren molt salisfetes de 1'
eixida i desifjoses de repetir-la.


Vlslta.


Din 7 tenguerp el gust de saludar
al Rt. D. Antoni Mora Rector de Fela-
nitx que vengut? a passar el dia en la
nostra Vila


Solusifins al n.0 passat
A LES SEMBLANSES


1". En quo t6 arpec.
2'. En que t6 Ilom.
3b, Eu que s'aficn per tot.


A L A XARADA


Callieta.


D"av;li


&nee piuzell ui paletn
retrat, i no som pint6
merm6l sense teni llengo
i eo teng cames i core.


PEEGTJHTES


I*.- E n que s'aaaemblar
una bnrrioa umb t ir t pocr Yer.


2 % ~ I uu CR amb lines eabatea


3'- I ee Governad6 amb 60s


4' 1 nu meatre d'aixn amb


$OnJ'ti?


de forrrviler.


t6rts?


un ainet qui va a ascola?


QRA DOHDI


. . .
. . . . .


Sustituir aquests pants per
lletres de manera que sa pri
mera retxa sia m a Iletra, SR
segoon un odmero, SD tercera
tin Ilinntge, sa quarta UDR
COW malt necesarin a sa tnula i
sa quinta uua aitre 1Ietra.


CABILACIO


A rnzengol, Bordoy, Mail-
ra , Deann (, A Imicclainu,


Amb sa pritncra Iletm d'un
d'aauets noms, amb ea segona
d'un altra, ote, compoodre ea
nom d'un p o h I ~ de Mallorca.


FUGA DE VOCALS.


dD. 9.. fv . tx . . g rr.da
t .a . t . r h d. s.rv.d.37
29.. n. v.1 m.8 .n 9.. d.s . .st.ru. b.n 8.rv.d.P


XARAD A


Segorta pr'imn mcagradn
quaut m'euvaig per 5a pri-


[mera
i ea total E m s cap quimers
es E& dotie m6s aagradn.


t e e polucldnr an el n". pt6xlm


DITES I FETES
En Llampayes entra a una bo-


t i p de gayatos aon n'kvta
c o m p t up i dfu:


-Mestre, m'haurteu de curs6
un poc aquesf gayato.


-Li tayarem uh trosset de *
baix, dtu aqueli.


-Cas no, no. De baix estkmolt
be; es de dalt que passa de mida.


3%


-No saps que me caa, fieteF
-Que vol df? T61
-Si. si. I que va que no ande.


---Ben&, ben segd.
vines qu'& es meu enamorat?


Dels poetes comarcals


L' A U TU I N A D A (')
Molt trists se nos preseota


despres del esi'u herm6s
amb I'avis de la torments
I'autumnada tan cruenta
que $'en v& a visitarn6s.


El tan gran pler del esrlu
amb pena veim corn s'en vB
i I'autumnada s'onriu ,
a1 mateix temps que mos diu
que I'ivcrn ha arribat id.


I.lamps i frons pel cel retrunyco
maren lesfulles pel camp,
Ies tristors noslro cor punyen
quant de nosaltres s'aIiufly3n
el8 aucellcti que s'en van.


El temporal fitribs
fa encrcsp.4 & cavdlls marins
i en I'aspecte esglaids
anyoren els pesead6s
d'estiu CIS tnoments f r a n q u i t f ',


En torn del brass6 arrollats


. .:, ,


dei fort temps mos consolam
a1 matrix lemps qu: anyoram
i els auce:lets que s'en vnn
i els moments d'estiu passata.


1-9-23


J. ALZIN.4 SAXCHO


( I ) El corresJonsal de Capdepem
nos prega pobliqitem aquesta poesie
d'un jove d'ailh. Per complaurel la gu.
blicam, si bC un poc relorada.


Res56 a 93 00 q?tintd.
Bat a 2350 sa cortera.
Xeixa a2050 Y r I)
Ordi nallorq-i a 14% c t - loraster a 13'50 I
Civada mallorquina 1 1 ' 3 pt8. id.


i forastera a IO'@? K c
Faves cuitores a 31'00 s


ordinaries a 2 6 0 0 -
c pel besliar a 24'M) a
,-


Especialidat en impreqs per correus, mestriis i Garabiners s~goiis el8 *


'ES c R 1 PT6 R I. - Quatre qantons 3 - ARTA
DE


(A) NAKGOL
A todns Ins llegadas del E;errocarril hay coche


que p i r te directo para Cadepera y Calerratiada
y de estos puiitos sale otro para toclas las salidas
de trcn. '


Hay tambifn coches disponibles para Ins Cuevas
v viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANBPORTES


*_


St sirven encarpos para Palma y Estacione:
ntermedias.


PLASETA DE MARCHSM 1 ).


Habana, Biieoos Aires, Frmcia. y cu?!quier punto de
AmPrica.


GRATIJITAMEIU'TE arreqlo !a docunientacibn para
Doderse emharcar avisando C O ! ~ who horas de anticipaqibn,
?or eontar con personai x i i v o e ioteiigente en ei ramo.


Para informes: Ejatolomk Roca, Hostaies, n.O W.
Los que dereen mbarcarse de San Lorenzo. Son Ser-


vera, Capdepera o ArtB pueden informarse en


.A RTA


I
. < Eeiisaimad es i paiiets


En lloc se trohrn ?i1!6s que a la . .
P A N . m m r i l Victoria ,;,


. , E S F O R N N O U
0.19


*
L.. ;*,,.


IEIiquel Roca Caste11
A 88 botiga hei trobareu sempre pial.


panets, galletes, bescuits, Collets," 1 .'tots
casta de pasticeria.
TAMBE SE SERVEIXaDOMIGJLI~ , ' . .


Ketrdat, prontitut' i economt : '


D E S P A IG
Carrer de Pnlntct 3 bis. ARTA


ES ALMACENEE
San J o s e


Uds. Ignacio Figverola
D B


P-


El", COMO NADIE
detalla en precios, esta cxsa, todas ias


e ticnen en gragdes esistencia


PODQ LO QUE SE REQUkRE P h A
EST! kzws ,


YelBfnno 211 I Presto filt
f' que venden mas barato que nadie


ESTR CASA NO TIENII SUCURSASBS


06


k FELIU
CALLB DB JAlJlS 11 n 3 9 ~ 1 4 9


Palma de Mallorca
SASTREKIX PARA SEflORA U CABALLERO
ARTICULOS Y WOVEDADES PASA VESTIR,


BE TOBAS CLASW


Garre de Palma, 48--ARTh


p r o n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


A T I &CON8 -
&Yoleu 6s tar bell smits?


oco
(A) ROTCHET


;ea una Agzncia entre Artti i Plrlnia i liei vt
:pda dia. .


Serveix amb prontitut i seguredst tots clslsse
l'encirregs.


Direcci6 a Palma: H~riua.38 An estewtat des
Zeotro Farmtwhtic.
htti Figutral 43.


, :


_I__


l i liv
Quatre Cantons, 8-MTA


Te olis de primera i segona c l a m


Serveix b a r d s de 16 litros D do- I


VENTES EN GROS I AL DETALL


a p u s acomodats.


micili.


. . . .. . . . , . , . ,