Hi ha uni ~ i ~ t a t a Errropa ... , -Pot ser, lo que m'estils diguent? -Es cert,...

Hi ha uni ~ i ~ t a t
a Errropa ...


, -Pot ser, lo que m'estils diguent?
-Es cert, senyor! Hi ha una ciu-


tat a1 mit-jorn de I'Europa, banyada
per la blava i prestigiosa mar llati-
na, aont les dones son hermoses, el


, , cel es blaui I'hivern assoleiat i teb;
hi ha una ciutat aont en tot temps . , veureu flors ais jardins i a1 mercat,


I. aont eIs aucells s'arredosseh i ' can-
.'. ten en els arbres de son' carrer ma-
!. jos; aont les arts han florit, la cien-
' 4 cia brillat i aont els ciutadans son


de mena pac ika i treballadora per-
, . que avorreixen el vi i estimen la
L . mlisica i la danca; hi ha una ciuLat
'~ a1 mit-jorn de I'Europa tota lkmii-


nos8 i alegrc qu'ara se diu la ClUtat
.. : de lo mort1
. , . .
, . -Si; de la mort! No 6s no, cap


guerra declarada que l'anorrea, ni
cap morbo que la deuma; 6s un altre
mal, senyor, una malura que tot-
hom coneix i ningh'n'pot parlar: es


.~ . ,Una rabia, una ~ enveja, un odi sc-
.. cret i ocultl


--No t'entench! ... Ja no havies de
vcnir de la terra del sol per a contar
coses ertraordinaries. Fe r6 , di-
guem: (quina es aqnesta ciutqt tan


-No puch! Me matarien si parlis.
All6 he apres a callar i sofrir en si-
lenci. Sabeu 1'Inquisici6? Ha revis-
cut,al reves i pitjor encara!


-A fe qu'aquesta ciutat deu esser
a Espanya!


-La fredat 'm gela encara la
sanc, senyor, i'l recort encantador
de la pobre ciutat aquella m'entris-
teix l'anima. Coneixeu ' la rondaia
de l a Venfafochs? Ja teniu, id6, l'his-
toria d e la d o l p poblaci6 que tot
robantme'l cor m'ha esgarrifat els
~11s. Ella treballa, treballa, no fa
mes que treballar; es amable i Re-
nerosa amb l'extranger, per6 les
besties que hi moren les deixen co-
rromprepels carrers,baix del sol hri-
lfant; les imundicies que preducix
un mi116 d'habitants-sentiuho be,
Stqcr , p, tnjlld d'habitants-les
escampkn pels carrers, perque co-


,rrompin l'aire; les mosques, els
cucs. els escrabats i les' rates, de
nit i dia pasturen a son,pler ,i'h ho-
mos s'hi maten traidorament, per


. . ~ carreisi plac;eS, fins en espectacles
?: .,pfiblics, sensr,que ning6 sapiga ben


-I qei fa aquests estralls? Doe


' i


I '


--De la mort?


, , lluminosa i malhaurada?


:


.


. .


, ,


be per.qu(:
. .


' ~ I. ., #@t iQ '~ perm WW? ,


-N6! Dos inimics que te la ciu-
tat, dos inimics que'n son un tot
sol! Es la mts yran d n la Nacid; ara
rolia millorarse, per6 el inimic ...
iqu'& cas!, h a fei quells trclnlla-
dors deixasin la feina; que damunt
de la ciutat-per a corromprc I'aire
-hi caiguessin totes les seves pro-
pies inmundicies i que la pistola
traidora seguis matant, matant!


-Aix6 es horrible!
- @ant la ciutat creix i s'enior-


teix; quant obri nous carrers i aixc-
ca noves cases; quant amb l'empen-
ta de sa f o r p rol donar ill mon una
prom de sa humil i trebaliadora
cxistencia, 'Is inirnics se posen d'a-
corr i amb hipdcrita fellonia, ampa-
rats en l'ombra, li pfguen una col-
tellada esmortuidora. Sembla qu'cs
diguin, de baix en bnix: ]Tu no
serils!


-1 aquests inimics, :qui son?
-L'enveja i l'odi dels sers prou


mesquins per a tenirnc!
-Enveja? Odi? ... Per que? Si es la


ciutat mI2s gran de la nncid, tot
princep, tat govern ha d'ajudarfa,
car les ciutats son els pilaas &-
munt dels que descmsa'l temple
brillant d'un pohlc.


-D'aqui ve el mal, senyor! Per-
que es gran; 12s odiada, perque &.el
pila d'un poble I2s cokbatnda. I la
guerra ve de lluny; fa anys. fa si-
gles que dura. Diu qu'en temps
antic: =a presencia dels parents
deshonraven les don2elles!.


-Escoltarte encCn la sane! La
ciutat aquesta o no paga tribut o Cs
un presiri.


--Ni una cofia ni l ' a i h ! raga, se-
nyor! Es la que mes pagi\ de la
naci6, per6 demana .un roc de Ili-
bertat i per aix6 la martirisen. Ja
vos he dit: en la familia de la naciO
es la ventafochs. Si un princep coni
vos s'enamor8s d'ella, veurieu crei-
xer en les assoleiades platges me-
diterrinies una inrrxnsa i irisada
perla!


-Ves; qu'estas boig! El sol del
mitjdia t'ha encalentit el cerrell.
No& possible tanta barbarie corn
expliques, ni a Europa i a lis costes
del mar llati!


--Perdonanme, si a'mb les rncves
paraules TOS he donat molestia. Pot
esser qu'un dia les veus dels qui
sofreixen arribin a les rnstres ore-
Iles. Hvui vat mes creure qu'Europ1
12s Enropa i dcixar que7 temps-Pi.
niinic inexorable del homo -faci
la pran justicia!


(Voleuj entretant, scnyor, que
parlem de Russia?


T o m OLLER I RABASSA,
Q? C W A F ~ ~ ~ N I


Ja t'ho va d i r
I:, cadernera!
- _ . -


Octtibre del meu pais, temps iie
fires i de nesples. E! nies d'o
ja a les acaballes, porta la Eestn
L!uc. I e; poh!e. unint e! r i h e solem-
ne de In Litiirgia amli la 8,-r~:in Epo-
paia de les es!acions, ha tioh3t bc!!:;
i inflexibles dcgines d'eg:.lcii'tura:
.per Sant L!uc nesples pellucn. Per les
Ir;i?sses de les torrenleres, per on a
!es hores, so!en redo!ar gcmego
leg clmes aigiies nues, entre are;;yo-
ners i gavnrreres, e:s ouosos arbres
petits que f an I C nesples, rno;!ren les
braiiques desp.ul!adcs de fiilla i ':'lencs
de friiit: SI h i t -sire i piiiynlc'nc que
I lunv de l'abre rnatern, madim amb
temps i a m b palla. Els r;rsp'ers no
ho son de naixenp. Entre arilges i
redruscall varen wixer, selvat-es
ahrissons. Per6 arnS I'empclt, psrds-
ren la silvatgis ingi!iita i R q w ! I es -
tartufamelit de pors espi que el: {cia
inaccessibih. I en arribar a! jorn
festiu del Snnt Evangelisin, que p
soia el ce! ~gris nmb dalmgtica inorad?,
aquells ~i!v.'stres vegeials no se'n
saben avenir de veurers carregals de
bell esplet, que fio 6s el seu, de fruit
redd portant corona. A2-,b I'esple! C:
nesples tardorenqoes coiwideix la
celebracib de les fires anyais.


Si els grecs coinptavcn per o'impia-
des, compten per fires e!s nostres
camperols. Tot s'lia de fer per Ies
fires: quitar o h n c e s i deutes comnra:
la llevor per a la sembra; coiiiprzr el
prbrer ppr a !es matancec; cornprar
l'arada pp! E o e t .


'Terror de's pobles c i rcom~&os 6%
una i:iutBt denoii enctlny. cap de p:rtit
que mtintanye'ja no galit? l l o g de!
meu Foblet. No creeneu que yo$ digui
el nom; m'espossria a reorrsilies.


, ~ o m e s vos dire que se pr inuocin amb
les dezls esfre!?s: qi!e 16 en l'c=cut
cn magre k h w , qtie t E ai cosfet ul:a
mnntanya crucifers. D'una gi-:?cicsn
tarinya de set moliiis $ ' : e corown u+:a
suau munlanyo!a verda, !a gent dtls
pobles velnats en dilkels set Iladresa
L'na c w a semblinl sol dir-ne d'uns
Senvoi-s que, a n b poperesses devall
del braq enfren i stlrten, discutcixen i
gesticulen, pe!s corredors d'un xnilc
edifici conventual, enfremig del$ ~ a -
gezos qui se'!s n:iren p&!i:5 d ' q l a i
i atIembats a la paret, i j a procs de
I'expoliacib fuiura. All5 dins, la jiisti-
cia amaga 1cs balances (6iut.n que
mal-cabals) i l'espasa (diuen que osca-
da) davall la capa delFundador de
I'Ords dels predicadors. A l'hora que
]a cant. aquesta dutat capsava l'ep




nisnegues, en deia, indistintament
-majors de tropas amb la boca plena
i el gest poruc. Deis majors de tropa
fa aiguns anys, que en deiem drier-
minados elementos *totes les persones
cautes.


Diuen que aquesta ciutat es el centre
geogrAfic, 6s el ccntre precis de I'illa
de Mallorca, aixi com lerusalem diuen
que es la pupil-la del mon. Te una si-
tuacio rnvejable i envejada. De grat
o per forfa, les viles veYnes han d'a-
nar-hi per tota quanta cosa s'es master.
El seu niercat setnianal regula els
preus de tota aqirelia rodaiia; i ies si:-
ve3 fires son esperades nnib msia,
corn uns jubileus anyals.


Veureu, doncs, qrte el ineii pare, si
jo hat9ia fcta bnndat, em pioinetia de
dur-me a les fires. I un a:iy m'iii va
du!.


'ii de gsr i i rren
iois mbossai i d: cxros; els car:P'$
br:!uic:ii de sciradissa; toihoin c:i 1


taw, a scrnp~ctcs, un pox pa!; ! : V I -
ny!dor qlie no vol ia ca:iiii:ar i a e , 'd !
p5s s'ajeie; ii!i nwzkaiiycnc d


saiar; u n a Co;i~ i x r c n J i t j


el dia ~12: cajoi;IC:,t, zer t e n k ilairbs
.-ti I per ccnceb:P Eiik roseo~.


Per3 e!i metis i # s de rnitiy6 l l & ~ o l
se'n ailawn darrfra les cssrnnyes,
Les cRstaiiyes so!] exotiqves all&.
Car!aiiye.; rc i ! i i i .s I iletoses, com vas
inwjav., ;mb t a visf.'! Com vos meste.
g :v,i hargarne:.,t pcr sentir dins la
b x a ia aiiioiow lrescor lactea, o
*:asl:nea moilr,!*, que ja o!e plaleu
a:,i?iis que Viraili m'ensenyAs d'esli-
mar-vos.


Per6 &qui que a uri rec6 @una
plasm, un homo foraster, dret drlt
d'una tauia feia repicar una campaneta
rabiosament. hlos hi varem acostar.
Aquest homo voltat @una rnultltut
bocabadada, portava dins ,una gAbia
una cadernera, que snbia la plarirta
de tolhoni. El meu pare pagB perque
I'rin treguks a mi. Sorli l'ocellet da\rl
espols6 les ales; rondind una estona;
em mira fi t a fit, amh els petits ulls
desvergonyifs i aficadissos coin punte.


' tes de dimant; i llavors amh el sru
bec fort i f i , corn una pinqa, pica dins
uii c.aiioilei i t rance una paperina verda


13 papwina contenia el meu
cop. No e : vu!I rcpetir pcrque no


m'c;:8 08 qi:e m%i:ti)i. Entre alires
cosrs gala?% me d:ia i'oceil v-eridic
qtjs nloslr;? v::il. Aqorstl part del
vaticini cs 1'3 co:oplirit awh tin; alar-
inant 1 flie!bd'cs ciac?itti:. .si iio inen-


I,..,,, .


estmient glia Lr:.'!
ridical m!jd.?:i:;n L S v $ c


. .
2 ?,;!I.


JOCS FLORALS
DE MALLORC A


OPGANISATJ PER L'


ASSOCIACId PERLA CULTURA
DE MALLORCR


---**-


COS~WATURIA P'ELS DEL ANY 1923


' l i s poetes i prosadcrs de Mallor-
ca i de tots els territorjs aon la nos-
t ra lleiigua es parlada o coneguda,
salut.


cord que la Junta Central de 1' <<As-
sociaci6 per la Cultuid & 4Iallorcas


Pes a cumplimentar l'honl


o sicn In Fc.


terra.
La V f d n d'iir i Caigeiit, a la mi-


llor poesia reli!:i?w o mora!.
La Fior ,/!k117f t i t / , premi anomenat


d'lionor i de c w t s i a , . s'adjudicard
a la millor poe.sin sobre tema que's
dcisa a! bon gu ;t i franc arbitre
dels a u t o s Segons la bella costum
cstablerta, el qui obtengui aqcest
premi deurd ferne present a la da-
ma de sa eleccid, la qual, proclirni-
da h'eina de ~ J Z Frstn, far& a mans
dels que'n sien guanyadors els al-
tres premis.


BREWS EX%PAORDI"RIS


Una Copa arfisfica a la millor com-
posici6 en prosa, de caracter li-
terari.


.23J pessetes a. la millor obra esce-
nica


150 pessetes a1 millor conte per
infants.


150 pessetes a1 millor treball,
prosa o vers, que canti les bcllrses
o un fet histdric de Felanitx.


Ademes slotorgarin tots els Pre-
nlis que sien menester per recom-
pensnr degudnmcnt les composi-
r ions del concurs que'n sien mere-
xedorcs, com lambt els Accesits i
Mentions honarifiques que judiquin
hen merescuts.


Totes les composlcibns hap, d'es-
ser rigurosamcnt oi-iginals-iot'dkes
i escrites en la nosira llengua.


ah iictra c'ara i
5 renictr? el ca-


.rencin-d paragraf anterior, aI o-
brir-lo adYacte de la Eesta.


Els prtmis ~l;le 110 sien retirats
abans del dia 31 ds Decembre Vi-
nent, s'entendra que son renunciats
pels seus guanyadors.


L'Associaci6 per la Cuftura de
Mallorcaa se reserva per un any
I'csclusiva propietat de les obres
premiades, en tenentk que la pu-
hlicaci6 total o parcial de qua'scvu-
d'elies hbans de la celebraci6 de la
festa, implica la renuncia a1 premi
i als honors consegitents.


En el p l a ~ rnes breu possible se
nomenarb. i puhlicarii Jurat cali-
licador.


Qde'! Senynr vos doni inspiracid
per cnn~ar ia Pnfria, la Fe, i i 'Amor.
i al Jwat discreci6 en judicar i
accrt cii prcniiar els mes digms.


F,>iu dictat !o present CArtcil en
ia CL;.I:R: de Plallorza, a 13 rlc Juny
de l0W.


Pmidenf .
Elvir Sans i Rosselld


Secretari.
Jom Capo Vails de Padriiias
I.;i~lL>j>-nn,--


!.:~).ii~::rnyat d'aleiit €3. L. hi. del
Bat:? L; I c w hem rebut el programa
del Concurs de Eandes de mfisiques
civils .lii:orgilriiaa l'Ajnntament d'a-
quelia Ciutat per les f a t e s patro-
o n \ ~ , ei dia 20 de juliol a les J i mit-
ja en punt a la piassa de toros po-
guent-hi peodi-e part totes les que
s'hi hajin inscrites.


La p e s a a executar 6s la marxa
=Hemes a1 cornbate. del poema
.En la Alhambran d'en M. biarques
i altre pessa que interpetrardn a
lliore elecci6.


Se donarl on primer premi de
1500 pts., un seg6n de 1100 pts., un
tercer de 1000 i un accessit de 300,
amb un diploma per cada un. El
Jurat no podra declarar deserts els
premis i el seu fall sera inapelnhle.


Les bandes premiades haurku de
donar un roncert el t'espre mateix
de franc. Totes durttn ensayat un
pasdoble germa que se les donarfi
abans per fet una volta piegades
per la poblacib.


Hi ha temps de solicitar fins a
15 de juliol, dernanant-ho al Sr.
Batle per escrit, venguent obliga-
des a comunicar-li abans del 20 de
~uliril el titol de I'obra elegidn per
executar lliurament i haurdn d'anar
uniformades o ostentar un distintiu
visible. Si no se presenten a lo me-
nos tres handes de les inscrites el
concurs se declararfi desert.


DE SON SERVERA
Slit1 celehrada la festa en honor


del tit u h r de la nostra vila St. Juan
Bta Tats i cada un dels actes ci-
vics reiiigiosos se feren amb sub-
jecci6 n n'el programa que anyal-
m m t es desenrotla. Ei Consell mu-
picipal presidi I'Ofici, que fonc
cantat pe! Rector. iLldstima que els
p c t c n o fossen amenisats per una
Ran& de mdsical.


--Son ia per aaui disfrutant de


celona la carrera de Medge, i rat.
tre, nv menys aylicat, la de Farma.
cfutic en la capital, hladrit.


Conesplnsal
-7


Diumenge d'aquesta setmana ven.
gueren en tres camidns i dos autos
u1,'Orfea Au!is de Felanitx i ana.
ren a fer un dinA an el nostro port.
de Cala-Ratjada. El decapvespre a
les quatre pujareii en el nosrro PO-
ble per anar a veure la nostra ban-
dera Mallorquina aont foren rebuts
per les nostres Autoridets Civil i
Esgleaiiistica i despres d'iiaver can.
tat un himne a derant la Casa'Con.
si?tori:il aont fa bandera esta-w isa.
da a c o m p a n p t s de les autoidatsi
numetbs p d b k se dirigiren a la
casa de la Congregaci6 hlariana
aont cantaren hermds i escullit re.
pertori. Despres foren obsequiats
pel nostrosimpRtic Rectw amb' ua
clelicat refresc, acabat el qual el
president de dit Orfe6 %*a t ir l un
discurs donant les gracies a1 senyor
Uatle i Rector i a tot el pllblic per
la bona acullida qu'els havfem dc-
nadai de lo hermosa i agradable
qu'els havia estada la seua visita a
Capdepera i Cala.Ratjada i acabi
donant un visca a Cnpdepera i a la'
Baridera Mailorquina. Despres la
nostra primera autoridat doah les
gracies a tots ells per la s e w visita
a Capdepera i a la bandera i per
I'herm6s concert musical en que.
mas havien obsequiats i acabd do-
nant un visca a la nostra Bandera
hlallorqoina.


--TambB celebrarem diumenge
diada de S. Juan una gran festa re-
lligiosa costetjada per alguns vezins
des barri de la Vila-rotja; el dissap
te a les 8 hei hagiie :completes, el
diumenge B les IO Ofici solemne en . ,
que ofiai8 el nostro vicari D. Llo-
rens Parera i predica les glories del
Sant D. Guillem Femenies, Rector
i el Cor Davidic caritfi la missa
.Tedeam Laudamus &en Perossi.
Acahat I'cfici se servi un refresc:.
pel clero i chor a CR l'anon Juan
Vives (a] Fena aont el chor cantil
hermosissitn i ajustat repenofi. (
Deu fassa que I'any qui vci la pu ~
guom fer mes grossa.


-Divenres se despedi de noltros :
D. Llorens Parera viciri per assis- .~
tir an el Congres Eucaristic que
s'ha de celebrar a Paris i visitar a ,'
Lourdes i Suiza. Deu li doni un fe-. ~
liz viatje.


-Dimecres d'aquesta setmana
devers les deu passaren en aquesto
part de Llevant 2 hidroavions i
rmaero-pla que arerrizwen a la
plaja de Son Moll, estigueren uns
20 minuts i desprCs se tornaren al-
zar directa cap a ia illa de Yenorca,


Cuwesponsal .;
L , ~ G I Q U E ~


.~
El dfa 24 a les 11 i mitja del m@


rebia els Sank sagramefits i diu* ,:
poques hares expird la Sra. I%':
Francisca Cdcheri QuetglaS eSpO%: 1,
de D. Antoni Mascar6 (a) Puig. %',!


Aquesta bondadosa Sra .era p y ~ j ;
pietaria de *Sa Granjarr de fanos*::;
tra riia. aont ven$u&




son espds a viure-hi una temporada
i aqui ha trobada la mort a I'edar
de cinquanta anys. de cotecistitis.
Sr li feu enterro i funerals de pri-
mera a la Parroquia i en el O n -
vent amb molta assistencia.


Que Deu I'haja acullida a la Santa
Gloria i doni resignacid per sopor-
tar tal pPrdua ai sei1 espOs an a qui
expressam el nostro conclol.


--
El mateix dia a mitjau capvespre


entregsl I'itnima a Deu, 'despres de
esser confortada amb els Sants Sa.
graments D.a Paula Fuster Forteza,
viuda de l'amo'n Antoni Fuster (a)
Ranxer, a l'edat de 83 anys.


Familia de molt de r:.ngo aqui i a
Capdepera, tengue moltissirna de
concurrencia aixi a I'acompanyada
comenels funerals que tambe sc


" digueren de prirnera a la Parroquin
c ' "'i dh el Convent, testimoniant-se


nixi Ies simpaties de que gosa sa
familia dins les dues poblacions.


Que Deu la teng-a a1 cel i rebiga
rota la seutl familia, especialment
son fi!l, el nostre amic, Kt. D. Fran.
cesc Fuster Pcre, Vexpressi6 del
nostre sentiment.


R . 1 . P.
. ,


RELL I GI OS88
Festa del S. Cor he Jesas


Diumenge passat se Celebre a la
Panoquia, ia festa al S. Cpf de restis
que j4 anunciarem. La Missa de Comu-
nib General fort celebrada pel Rt. D.
Josep Auba Pvre; hei acudl regular
concurrencia. A 1'088-i hi compategue
inks gent. Se cant& la Missa &Angels i


' . el Rt. U. losep Auba ocupk la Catedrd
Sagrada. El decapvespre a ies 5 58
feu la Process6 de lea cine visites. Hi
assist1 la Congregacib Mariana anib
OR pen6 i distintiu. Tafnbe hi assisti
16 Banda de mdsica rFilgrm6nica Mas-
sanele.


La Process0 seguf. I'itinerari del any
pwqsat, fent-se els tres sermons de da-
fora a la Rassa del Conquistador, a
dewant I'Esglesieta de Sta. Catalina i a
devant CCa's Marques". Per moltisei-
mes cases hi Ylavia cspelletes, altars,
estdtues, quadros, domassos i bande-
res, demostrant aixi que'l poble sn su.
mava a la inanifestacib relligiosa. Fou
una prOcen6 moit solemne.


'.,


Ei dis de SI. P m tambe se feu feata
solemne. A I'Ofici hi predica el Rt. P.
D. Andrcu Servera. Avui s'esti cele.
brant la fesla de St. Marsal, segons el
programa que ja anunciarem.


Meteorologia


§e veu qu'hem entrats a la tempora-
d s estivaf. Pa rls di& molts calents.


Eetet ssnitari


No hi ha epidemics de cap classe.
aracies a Dea. Dimecres a vespre fou


> . riaticada mad6 Borrona delcarrec de . .


, Qyiavsnr +I una pu!monia
< ., IP


Agricdtura


La gent camperoia estA ocupadisii-
ma 2mb les messes del segat i batre.
Segons se diu,: !esfaves han erganat
per baix a causa del poy que hi hague
a la derrerfa. els cereals han pogut
granar molt be. les cspigues son molt
plenes i sembla que dernunt s'era han
de donar mol2 de compte. D'Aubar-
cocs n'lti ha moltissims, per6 per are
no tenen preu. De fruita en general
hi ha mala anyada. Figties flors tamhe
n'hi h a u r i Fastantes.


Serenata


El dia de St luan a vespre a Irs 9 i
mitja la Banda dXitmbnica Massanet.
obsequia smb una serenata ai Batle
major amb molh de la feeta onomis-
tica. Va tocar un repertori escullit.
Aquell obsequid an els mLsics amb
IJfl ;UnCh.


L'Orfe6 Anli.


Diumenge prssat demati passh 10'r.
feb Auli dc Frlanirx arnb cami6ns i
autombvils de cap a Calarratjada aont
cantaren i se feren discursos patribtics.
A Capdepera obsepuiaren el Sr. Batle
el qual les diriyi frasses coratjoses.
De: retorn a Art& recorragueren la
nostra poblaci6, visitareil les autori-
dats civil i esglesiastica i el convent de
PP. Franciscans En mig del Trespolet
caniaren Un brot de romwni i Flors de
Ma& que foren fortamen! aplaudits
per la numerosa concurrencia que s'hi
arreplegi. Diriglen I'excursib el farma-
ceutic i ferm patriota, hnima del movi-
ment inallorquinista fsianitxer Sr 0:i-
ver Damenge, i altres els nom9 de18
quals sentim no rerordar.


Benvkguda.


Ee troben ia aqui per pasr-ar Is tem-
porada eslival D. Enrihc Oaliaiio i
esposa recent arribats dc Barce:ona.
Sien benvenguts.


Trens e r t r ao rd lna r l .


Aquests dles, amb moliu de les festcs
de Manacor hi ha trens extraordiiiadr.
Ani1 a les 19 en parteix un cdp all& i a
les 23'30 tornart3 partir cap a Ar t l .
Diumenge a les 13.18-IO i a les I9 en
partiran d'aqui, i a le5 14I5-17'19 i 24
lornardti.


Programa.


Del Sr. Batle de Manacor htm rebut
UI programs de les grandioses festes
que en aquella ciutat se celebren en
honor del seu Rector Rt. Sr. D. Rakl
I. Rubi Pocovl. No'l publicarn pergue
seria ja extemporani. Agraim l'atencih.


Un artanenc que venia de
Xrnh.ica, dugu6 un rcllotge de
hutxaca i pel carni se desbarat8.
Arribat aqui, pens& de :fer-lo
adobil i el dugue an en Bernat i
Ii digut' aquest que tenia molt
de mal i que seyuramenr :costa-
ria unes q u a m psssetq I'adap,


Anri at altre rellotner i li con. I Solucihs a les del 11." nendltirn.
Y


testa per l'estit, iQue fZI ell? 1
To an ais6 m'ho puc mayii. diu, i 1 ,:-- Li.1 nom Marla
'Est& un mocador i desk 'totes
les pesses del rellotge, arnb pe-
troli les feu ben netes i ja 6s ~
partit a tornar-lo compondre. $ A LE:; t'RfGUNTES
iEll que m'en direu? Amb gran :
admiracin seva-com conta ell-


- I 9 3-- Una ::beyn de iuei.
l 5.a.- ufi al*.


1." X l i i j : ~ plomn.
ornpli el rellotge ben ple de
pesses, taut que casi no se poria
ttnca i.encare li sobrawn pesses
per un altre rellotge.


Un Seny6 un poc mal inten-
cionat, sCu a una reuni6, devora
un convidat molt llarg d'altiria
pero molt llarg; un poc mCs baix
q'un pal telegrafic.


Mentres qu'aquell el se mirri
I'altre f r i , tres oissos seguits.
I midant-lo amb sa mirada diu
el Seny6 mig bromista:


-Se degue banyil els pew
I'any pnssat per aquest temps i
ara la banyadura li ha arrihat a1
cap.


&irc.


ENDEVINAIES
- 1." Me passeig en 10s Ira
ells me portcn al costat
ells me menen an el camp
i jo 10s mat els cunh


Jo per esser fernenins
als fredins nol's est& be
pessetjarrne pels carrer
i m'hi passeip per la gnrrign


S. G ~ i r


ns


-2." Qdl'es ail6 que sempre
tenim davant i no ho podem veu-
re mai? .


2$
-3.' Quin Es el carrer de


Ciutat que lletgit a sen rev& Cs
igual quelletgit a sen endret?


k3
-4.PEn que mini mes Adan


el' temps d e la seua vida?


1.0 JIA.


XERADA
Vaig prende un printera dos
per an$ a ca un do5 terceva
que te Wes primern tres
just davora s'Albufera
I el cap d'una dos y prima
me va sortf sa primera.
bl'envest i'm romp es total
per la baoda de derrera


CABlLACIO


co co co
Sots falta una lletra consonant


a cada sflaba per donar el re-
srtltpt,


I k que Ies fonen.


A LES 'T,\RJE FES


2." - WO IIENTQUEUS


2" - ELIILIO CASLELAR
A LA C A R L iCI0


E\ mon a1 revcs


GLOSES
de 1'4mo An!oni Vicens Santandreu
de Soil GarEeln.


77


1.0 agikii doso ires
o quawe de 10s que iii ha
i ei s'endwn a cnterri
am:, un fmaiet e n o h ;
aqucl! difunt no le res
a:iib tan1 coni se fatigb.
hquis t rnon si hu m:ram c!a
es me3 Ears, qu'e !irein&.


.


78


Ainb un rosari e11 $2 m i
preguen a Deu pei LCU be
per si a C ~ S heu ha ;liest&
si ai purga!ori est&
i tot d ' i i n~ -nib ai-rihj
i'entrquen 811 el fossk
i aqoeli dlftiiit j I no :e
uii adios prr doni.


Si sqncll diiiint paihra
a :OS SFUS amics dirL:
Adeu, :idcu c~?;nitiiiyia
qu'en vidd io Fr?qtimtava
del voitro be iu'alcgrnva
aiiib vollros di:xa knia
p2r6 ia noslra a!egii:i
rcciiiroca esii acabada.


Aniics qnstiauvos e!i pau
a drim aquest hemishi
Iquc :rkt es el caiiveri
o desterro, que'm doiiaul
niiriiu. are m'eiilregau
a les mans de sa inis-ri
adiris aqorzi cemesteri
de sa krra'm kis esclzu.


7:)


, ,


so
, .


81


Eis amics s'en van plorant
vrgent qlie I%n de deixa
pcrque s'iiao d2sepaik
d'i:qdel! qu i estkisveii tani.
eiis am:, e!is cstOa pensant
i vsven sepd i cid
que t e m p iio se ta;d:,ri
que aix: co 11 eil se vo:A?.


.-- ~-.-..--, 7.-4:3 c.


REGiSTBE
Matrimonb


Din 24 -Jaume Torres h'adal (a)
Mola, viudo, a m b Mergaitda Case-
llas Llaneras (a) Boira, fadrina.


Di;i 26.-LIorens Serrera Mes:rc
(a) Xetxo viudo, a m b Margalids ~ ,,
Obrador Barce:b de Felanitr.


' '


' ,


. . . .




r .


I


OL CLASSE
TES A TALL X A L s I ARTICLES


%an J o s e
Vda. Igliacio Figuerola


D B


iHOY, COMO NADIE
tletalla en precios, esta ctsa, todas l.as


8
Unicos almacenes que tienen en grancies existcncias


J que venden m8s barato que nadie


T e l h f o n o 211 i Frm 610 ' I
ESTA CASA NO TlBNE SUCURSALES


ALMACENES MATONS
VB


CALLE DE JAIlME 11 n 39 SI 49


SrlSTREKI.1 €'.IRA SESORA Y CABALLERO,
ARTLCULOS T KOVEDADES PASA VESTIR,


DF TODAS GUS=


Carre de P a l m , 48-ARTA


P s c n t i t u t
S'ES OBERTR FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SEKVICI ESMERADTSSIM


E
_w__ *.----a_l_R_u__I -
cU,cleu sstar ben serrrits?


J IC0
(A) ROTCHET


tea una Ageucia eutre Arth i Paltna i hei VB
!ads dia.


Gerveix amb pmntitut i sagredat totd classe
i'encirregs.


Direcci6 a Palrna: Hnrina 38 Au 0s costat, des . .
, , , , ' Zeutro 'FarmscBotic. . _r 4rti Figueral 43.


I i -d'ol iva
ctirigiu-vas a '


Fa PINA.:
Quatre .Cantans. 8-ARTA' ',


Te olis de primera i segona clasae


Serveis bar& de .16 litros a do.


VENTES EN GROS I AL DETA-LL


a preus acomodats. , .


micili.
.;


w
J


b