F Anv V& Dissapte 2 de Jnnp de 1923 PREUS .- - -- Art& Un triniestic . . I50...

F
Anv V& Dissapte 2 de Jnnp de 1923


PREUS
.- - --


Art& Un triniestic . . I50
A Fora. Any. . 7.00
AI Exlranger Id 10'00


N i nero solt: I O cis.
A-


Re.iacci6 i adininistracid
Quatrc Cantons, 3
ARTA (Mallorca)


4 R -. SETMANARI CATOLIC MALLORQUI


Les responsabilidats
En e l debat ainb que's taticaren les


derreres Cnrts espanyoles, discutint
el Iema de ies respunsabilidats p'el de-
Saslrc d'Annual, els iliberals usaren
sovint el mot .cornedia!., dirigint-se
als conservadors, i aquests acusaren
repetidament a aquells de darsants..
I els fex, preclpitarit-sc, vengueren a
donar la ra6 als uns i a13 altres. Els
conservadors sols pensaven en I'uui-
dat del partit i en !a questi6 de cab-
dillatge. els lllberals sois aspiraven a
que'!$ desenbarassassen el canii per
ocupar el poder.
La questi6 do ICs responsabilidats


era el ferro roent a que s'agaiaven els
uns, ern i'escambeli a que s'enfilaven
els altres, era sals un pretext per tots
ells.. Farsa i COini!tld! i que lim de
voler que s'exigcixin respoosa siiidats
tola aquelia gent1


--
Jo he Ilegit en llargs extractes pu-


blicats de i'expedirnt Picasso: io he
legit les acusaci0113 llanqades al Con-
gres, i jo us assegur que no m'hait
prt.duit cap efecte de noveda!. Lo
que passi4 a .%frica I'atiy passat no Cs
nl in& gros ni nies vergonybs que lo
qu'havia passat a ia mateixa Africa
abans i lo que ha passat despres; no
es mes gros ni mbs vergonyds que lo
que passil quail la gucrrr ainb els Es-
tats Units: no, no es nl mes grb3 ni
mCs vergonybs que l o que ha ven-
gut socceinl ja fa n ! b s de trej sigles
durant els quais totes les eppreses
militars d'Espanya s'han caracteritzat
per una mawa absoluta de previsi6
ae direccib i per uns resulttats que


no meieixi&i aitre nom que el de de-
astres.


(Es que no recordam ja que durant
el segle XIX Espanya estigne en conii-
nua guerra i perde 13 miliuns i mig de
quil6inetrrs quadrats de territori, o
Si& viiit-i set vegades el de I d Peninsu-
la?.


&Es que no recordani j d Is gesta
amosa d'aquiiila esquadia d: I'a:mi-
rail Ceruera, q ie aiiava a guerrejar
4onse carbb I senSe inunicions I ei
COntaCta de la qsal srnb i'eiiemic no
loo sin6 tin aspiai per aquesf que en


,. p" moments, corn si tractqs amb r


dinots de fira, deixi convertit a116 que
abans eien vaixrlls en u n rnuiit de fer.
tote IlaiiCats a la platjn?


~ L ' S qiie heiii oblidat all6 de I'sEs-
cuadra lnvenciblea, que als pocs dies
de navegar hatis aca!-dt I'rigua que
duia per tres mesas i es trobava amb
tols rls qu-viures podrits, i que fou
presa de tal pPnic, a la sola vista de
l'esquadra anglesa, que, fugitiva i des-
bandada, ana a perdre's a Ies mars del
Nord?
(Es que no recordam corn troba


I'exircit espanyol de Fiandes En Re-
quesens, quan anP all4 per veure de
posar reiriei als enorines desastres
soferk pel duc d'Alba, a m b els soldsts
moriiit de fan1 i de fret, sense rnuni-
cibns sense queviures i devent-sr grane
quantiats a tothorn?.


B - Oh! .- diuen zlgtins -; 6s que
am no sols hi iia hagut ia desorganiza-
cib ines espanlosa i la i:iiprtvisiO in&
cuipable, sin0 que hi ha hdgut una por
general, la fugida davant de 1.i;iimic..
Tambe hi era abans: u!'drwia que ca-
iiiinaba la ~ r o i a d a bola.i iei~te a sai-
vainento.-diu Cabiera de Cbrdoba
prlant de la Invenc:b!z--.o a ia hui-
da., aiegeix FemBnJrz Uuio. 1 i'd!ihi-
rbl l desde el seu vaixiii a cr~id,.i.t:
* -Ga[iincsls, als de:.! altr;s vaiariis,


*-Oh!,-diiten a ires, &s que ki-s,
uliia tot aix6, hi ha rLag:,! inri:ora!idnis *-


!'! eiiormes.. Tarnbe hi w L n abacs. En 1
is carta que Kequs<iis c.~cr iv ia a ft- 1 i i i i 11 I i dzia : <sin coiiix io qu: cccs-


B ta ia iiegociazion y purizs; s: pu;:,ie
coosiderar lo que aliuitan loa capita-
nes y sui oficidles i aua 10s de 111-
cienda.


>
Y c
i


!>
i


--
_-'


I no sols han estat en I'aspecte niili-
t a r & desastres; h n estat tarnbe en 1 tots els aitrts aspectes.


Crl ex@, la respoasabiiitst als I culpdbies de que en una acci6 mi!itar
hi hauessiii deu mi l inoris, si; per0 se
n'ha d'exigir tarnbe a h culpabies de
que cada any inorin 200,000 criatures
de malalties evitables i de manca de
nodrimenl. I als cul2ables de quC a
Espaiiya hi hagi encwa miiers de
1:prows 1 ais cu!pablcs d e qdk cclda
ai:y ii>gin d'cinigrar 150.000 cspanyois
per no p o h menju I ZIJ cuipables
de que el 60 p?r g dris habi:anls de
Espanya no sapiguen I!sgir ni escriure.
I a16 a1pab:es de que hi $a$ tans i


tans de pobles sense carretera i swse
met@. I ais culp;.bles de que no hi
hagi corrils, ni tei'foiis, ni cana!s
de regar, n i ports beii habilitatn.
1 als culpables de que la major part
deis hospitals i dels hospicis i de Ies
incluses siguin una vergonya per un
poble civilitzat. I als culpab!es de
que a Espanya, niaigrat estar tot per
fer, hi hagi uti deuts imobens. colossal
que coni feixuga ilosa de plom, pesa
sobre I'economia de\ p.:is ...


*


--
Per articles i per llibies que se


escrigiiin, per dicuisor que es proriun-
d i n i per niaiiifesaci6x que se
organilzin, no cal esp:rar que le5
rcsponsabiiitais es facin e:ec!iv?s,
peque ain6 sols pot venir <;!ant lii
hagi u n siricer proposit d.esmena-que
no es veu per c.n Hoc-qiiant es canvii
la nianera de ser de tota equelia
po:Itica, miilor diriem, de aquel:a
raca.


&Coin voicu que voti una ccndemiia
pels cu!patl:s d'aquetl deaastre UR
Pdriament, de niujoria IItbersi o con-
sei-vadora, del qual eii fomeii part els
profissors qiie !men la classc ahaii-
donada i e!$ cpr f n de la caledrn un
escand316s negxi uc veiida de I i iO~.es
i C I S ma;iitizt: iriconipatents i P I S
pi-cvaiicadurs I e ' s tuncionaris vcnals
i els iiicptes i i iqi~lla t . rba ininitiisa
d'ex-gubcr<!adxs que hail iet erribar
fins als n& apar!ats recoiis d'Espnuya
totes ies arts b a k e d'queila poiitica
v2rgon)o.a i iiiimorai, tots f:s ailres
pcrsonatgsi que haii lorinat part dels
governs que h a n presidit deiastres
coin ei d'Ancual, i Pls fiik i eis gen-
dres i e!s nebots i CIS secretaris de tots
aquells personaiges?


Ea tota una administraci6, 6 s tota
u n a organitzacid t s tota una politica
el que cal condemnar. Dintre d'ella
tot es igiialrnent podrit, tot 6s igual-
ment culpable. La seva historia Cs un
seguit .d'cn&;icit.s, de denotes, de
vergonyes i de desmeriihraci6ns.


Sols tenlin dret a pariar de responsa-
bilitata e15 que n'lie:n € s t a t ;IS COI!:-
tants vIctlmes d'aqucli sirteira els que
hrni vist c0.11 tota a!yei!a organitzaci6
a I'hora que anava de desastre
en desastre, ens tenia dominats i


junyils el seu carro i empedia el lliure
desenrotllament de !es activitats i el
govcrn del nostrz poble; sols teiiiin
dret a parlar all els que o'hern proles-
tat semprr, d e tot aqueli sistenia, els
que niai hi hein consentit, els que no
hem tapat les verponyes interiors al
crit de n - Viva Espanyal. ...


*


J . V,4LLES i PUfALS --
c


Forta protssta
TambC digueren, socialistes arta-


nencs, el$ voitros companys, amb la
vostra anucncia i bon gi-at, contra
el trabai i els smyors . CI qui vOs ha
constituits nirstres per donar lleis?
iQuins son els vostros titols p e r
presentarvos redentors dels pobres?
i@ui vos auiorisa per tractar de lla-
dres i criminals a n'els propietaris?
ill& valdria parlaseu corn parlava
uti d 'ek qui a voltros s'ha associat
en k s passades cleccirjns, i respecte
d'aquest punt cra mclt rnes acertat
i mls raonable que voltros.


=To, deia ell, jo so.2 fill del treball
corn voltros, per6 trebai rncs que
voltros, perque no me content amb
vuit hores, sin0 ainb vint i quatre
qae en te es dia i la nit, 1-eniu sino
a cmos t t a i vcurcii que jo amb nn
dia fas mcs que 1-oltros amb tres, i
vos engsnrn els qui i o s parlen de
fer poca feiiia, pcrquc d e r esser
rics sensc trcbai, es smiiar de des-
pert; w l a u tenir molt? id6 treballau
molt.


Que 1-0s s c n b a socialistetxos,
pobres d'esperit i errais de contes?,
aixi parla un que miiita baix de la
rostra bandera, aixis parlava de-
vant distintes masses d'obrers; al -
menos aquest homo ti. un criteri
recte i SA de l o que deu scr es
treball.


I que vos heu pensat, que aixuxi
sereu capitalistes? sense treball con-
sepuireu millons i autos? I quin dret
t m i u voltros mes que els qui heu
posseeixen? I quina llei diu, i quin
cap, que no esti,wi esbucat, pot tro-
bar llegitim el que el* senjors se
dcsprcnguin dc i t s seues terres i
capitals, sino Cs en la proporcid que
demana sa caridat, per donar-vos a
voltros la seua propiedat? per ven-
tura tcndrieu Foltros llevores mes
dret a esser propietaris que'l que
tenen are ells?


Rfirau una vegadx m& a Kusia,
s'exemple p:-Actic. el vostro modelo
i estic cert que renuuciareu a inv
plantar el rnateix sistema.


Sabeu que necessitasa aquest mi.
tis de mala casta Que celclrara el


"1 i , '
'̂ , .
25? 1.0 que soccei fa alguns a n p
dins un altre poble de bfallorca, que
assistiren a n'el mitin una dotzcna
de joves solidament cat6lics i es-
campats dins l'inmens auditori. a
cada paraula que deien els oradors
qontra la relligi6 contestaven tots
els dotze amb sciulos i fuerasn fins i
tant que 10s deixaren desconcertats
i fugiren. Aix6 necessitau, Bisbe i
companys, que a n'eis vostros mi-
tins i reunions pdb!iqucs assistes-
quin alguns nomes d'aquests jores
abrinats qite se formen dins la no-
vella Congregncib que amb tant de
zel va formant un dels nostros joves
sacerdots.
, I voltros, joves artancncs, que


vos anau modelant a l'ombra bene-
factors del vostro director qu'es per
tots voltros u n vel' pare, robustiu la
vostra fC, crcau-vos el nobilisoiin
ideal de crear un nou poble, refor-
sau els vostres entus*iasmes, i rnen-
tres mostreu orgullosos dernunt el
vostro pit la medalla de la vostrs
Congregaci6, proposau-vos dues
coses: reclutar mes joves qu'aumen-
tin les vostrcs fi!es i desbaratar els
plans d'aquesta pirtida de malanxts
socialistes inimics dc la nostra fL'.


I a voltros socinlistes, pcr la rncua
part vos iac avincnt quu si Deu me
c o n ~ e r v a i'humor cont inunre posant
de manifest en aqucstcs columncs
lcs vnstres p:itraiigcs, les vostres
aberracions i desbarats, no inton-
tant altre cnsa que convencer-vos o
donarvos a coneixer amb tota la
vostra malura.


RtiFO.


-. De Capdapera
Per noticies rebuds de i'alma, sd-


bem qne dissepte a vespre arribaran
una corantena rle socis de la associaci6
Cuitura Mallorquina per assistir a l a
fesca de la bendicio de la bandera ma-
Ilorquina, el diumenge en vendran al-
guns mds. El niati a l Ofici se berieiri
la bandera i hei predicdra el serin6 de
circuns!ancies D. @me Sastre, ade-
m i s de les aittoridats els nins i nines
de totes les escoles que acahada la f u n -
cio relligiosa acompanyaritt.la bliidera
a la casa de la Vila i mentres el senyor
batle majb la desplega a en el palo els
nins cantarail I'himne mallorqui anrb
acompanyanient de la mbsica. Acabat
aquest acte diferents oradors mos fe-
rin alguns discursos. El capvespre se
donari una conferencia sobre adricul-
tura.


-Enguany la fest;vidat del Corpus
trd i:but uila gran solemnidat; al mali
a l'ii'ici el Chor Davidic ha cantat la
missa Tzdeuin Laudamus d'cn Perassi;
el Sr. Vicari I). Llorens Parera nos ha
cantdi les gloiies de la Euca:istln, Le1
capvesyre se prepari una gran proces-
96 en la que hi assistiren dues bandes
de rnlisica.


-iMos han enterats quc visilaren al
Excm. Sr. Governador i diputats Ilibe-
rals wia crescuda representad del po-
ble de Capdepera conposta de les per-
sones de m& represenlacib del poble
que d?spu& de feltcitar.loa, pel nom-
bramenl les exposaren les millores in&
interessants pel nostro poble co!n P s
l a carretera de Eon ic'ervera, el ferro-
cairii i cI port dr Lzla-?a:j::da; tots les
Vareii pro:Iiele qite tendrien en squei-
Xes pet'cions i 1'Excm Governador va
remetre el dfa siguent ler hies de jus-
tiprtci per Ics fitiytes que s'hm de ex.


propia, de manera que uia vegada
aceptn Jes pek propietaris se darii pr in-
cipi a les ohres.


Reqecte del tren i port, el batic
major rehk una carla rl : I Excot. 5;
Go~i - rador en que li corn~nica (ice hs
rebut.; informs favorables del r a i l d?
Uuerra de Ies Balears i proinrleot %jii.
d;:r o;th la seua reco:it:.ndsci6 an els
de:n& t r imi t s que s 'hw ile fer a M:i-
drid.


Registrcs PAbriI i Maig


&!orb-Anlonia Tous Peliicer de
18 anys fadrioa; Andreu Alberli Sasiie
( a ) Ferri de 53 anys; Toni Ferrer h l e -
l isde na Cabrona 66 anys; Sebastii
Sans6 Febri (a) Porqu6 de 81 a:iys;
Juana Maria Garau Ferrer de PO ai iy i ;
)uaa Esteva Perchana (a) Caiiaret d e
2% any$; Toni Servera Massanct (a) de
s'Estariy de SO anys;Tonl'Llul! 0 r ; ) i . > )
Peliro de 60 anys; J u a n Tous ,&?bli (a)
Colmta de I mes; luana Maria L6prz
Fiol (3) Lluisa de 68 anys; Gabriela
Melis Terrassa (a) Gabriela de 77 snqs;


Neisaments. - Magdaletia N a d
Cirer fla d'en Jordi :Nadal; Gabriel
&stor Flaquer fiy de Bartonieu Pas-
tor; Sebastiana Antonla Alzina A triorbs
fia d'en Totneu Puig; Francisca Ft.rr;r
i Fullana fia des Carabiner0 Ferrer.


.-


Corresponsal


-__- -&ss.---


DE SON SERVERA
Segons mos fa a sebre l'oficial de


Telegrafs D. Bartomeu Lliteras, na.
tural d'aqueixa vila i fins are arnb
desti a Malaga. ha passat a presta
sos servicis a Barcelona. Celebram
el traslat perque ademis de teriir-16
mes aprop a n'aquesta ciutat tendra
grans ventatjes per segnir els estu-
dis d'una altre carrera que t t co-
mensada.


--Ahir s'en an5 d'aqui cap a Art&
una companyia de t i t e r e re desprts
d'lraver donades varies fi;ncioiis a
Can Bot6 d'es Casino I a n'el teatre
SVives..


-Se troben fent cna excursid per
Valencia i demes provincies orien-
tals d'Espanya els distingits pro;ie-
taris serverins D . Juan Bronet de
Fetxet i esposa, i D. Tuan Servera
(a) Xicet.


Corresponsal


LA LLWM
La Llum de les estrelles es debuda


a la seva incandescencia. Son Sols
que estin contiriuametit ettcesos ci i i i i
a cab6 abIamat i per lo tant airi corn
aquest despren llum tnis o manco iii-
&sa aixi tatiibi k s eslreiles desprencn
una llum molt mes lorta que permel
observar-la a la nostra vista a pesar
de les fabuioscs distansies que delles
nos separeri.


Amb f6rmules matemitiques se c:l-
cula avuy, tot Io que fa rcfercncia an
el Ilibre de io innensidat i segons el
P. RodisS. 1. la lemperatura de lcs
estrelles n:&s calentes, es de uns
30 OOO" C. i la de les Ribs fredes de
3.000" C . Per comuendre lo que son
aquestes temperatures, se pot lenir cn
conle, que l'aigo bull a luOo (gram),
I'oli de Iii, a 387O el plom se fon a
335O I el ferro a1 500 O


p . - c I -


MES ADHESSIONS


!:on adc!nntuiem l a fdxa de cele-
braci6 del anivtrs,?ri. furen molts els
qui enviaren adhessiow que han arri-
b;ides posteriornieot i per taof 110 sr
pogueren lletgir n I;( festa. Entre elks
devetn cita: per Io molt ettti1saiastc.a i
expressires les de D. An!oiri Esleltirh
de Mexico, D. Francesc Guil!etn Tous
de i'tlavana, D. Crist6:ol Llileras i


Ji:sn l'ic6, Tincal ilc C : d s i D. latime
Psluo d'fiica. !,loits d.ells nos i i n .
pdscn a foriiiar i i ~ a peilya per la crca-
cio i soiteniment dlun ideal qu'elevi ai
noslro pob:e i del quel, anirem parlsot
tiit's envnnt.


D. R&I Bi3iies To:os:i dr Pa'ill:i,. 0.


Suscripcici per l'homenatge
a! Mestre Segundo Diaz


Encare que cclebiada js la lesta
d'hornenaige segircix oberta la l l ista
de suscripcid per l a creacio d'un o
niks premis l i tu lats 6egundo Diazo
per perpetunr el seo ~iom. L'objecle
6s que se puguln donnr els premis dels
iiiieressos del capit.il a Ei de que
aquest no s'rxtirigesca mai. Yrest
exp!icarem el p:nject3 d'un concurs
iiifantil per l'oiorgameiit dels premis.
Anern lir3 a sepiiir la llista de sus-
criycib que gracics a Deu va aumectant
cotrsidcrab:ernetit.


Ptas.


Sum anlitior .29FiO
---


D. Miquel Sard Cixxc!~. . 2'00
n Antoni Rnrorbs Artigues. . 1'00
= Antoni Ginaril Casellas. . 1'00
n Rafel Bianes Tulosa. . 2300
B Pere Fsster (a) M~SGJ. . 3'00
> Antoni Lliteras de Sa Canova. 2'00
D Rafd Sard Blenes. . . 3'00
.Juan Cnsellas C:iselfas. . 1'00
Y Antoci Estelrich de M6xito


10 dolars, net. . 64'00
8 Fraocesc Gullern Tous. I 50.00


. j 2wo
* Venta de'posta's. . 95'0 _a lusn tiili JQan.


-_-
Suma i regiriri 478'80


- --- ~ . ~~~
Caniidats gaslades per lorganisacid


Uel Homerurge a1 Mestre D. Segon
D i m Corder0 (a. c, s.)


Ptes.


Per 800 programes impresos. . W O O
L 300 Rebuts. . 5'50


175 Postals. . lC00
1 Clixe. . 12'00


s 300 Sobres economics. . 3 7 5
g 10 id corrents i paper


oficis . 0'80
n Franqueix (cartes enviades i


rebudis). , 4'60
s A1 fotograf Amer de Paltna


per les dues ampiiaciins. . 70'00
x L'ofici funeral, cera i dern6s. 6900
n Una crida. . I'm
.I Vases i vidres per les fo!o-


grafies. . 30'00
n Flncs negra per les corones. 4'00
D Gastos Fetits. . 0'25
* Drets de cobrama d w i xec. 0'50


1 Total fins avui 237'40 I creacib delpremi aSeg6n Diaz. 241'40
2 Devem fer consi6r que les Inscrip
i ciona Jet floc i #elr retram rrm fetes


---
< 300 R. L. At. id. . 10'00


_---
Remanent que passari4 a la


-


&:be, 6 g I Og$Ea$
,,


Diu6eng.e passat I'associ;!zi6 dc
Filles de hhria, ce 'ebr i a
quia la iL!=.t:r de la Citn:
?des ilc Sl:it-in. Ef &vat1 a
quart tenpic' lloc la Comuiiii; i ; m e -
r:\l que ior t numcrossisiinr:i. ,I les
deu se celtli!-:i I'Otici Major , predi-
cant el Rt. S;. D. Andreu C:iscllas
I'vre. I 3 Cbor de les alnmncs de Ca
Ses Alcnjzs can t i I t Uissa d'Anxe!T
aitei-nari: amb el c k r o . !;I {:x:ip-
vespi-e n Ics .3 despn& (is c;,::tades
Vepi-rs j Completes i C C ~ ~ : J
Xlzs de A l ~ t i . ! : ~ , sc fca la proc
c:ida a n y s'acostumn. L':'i:,-oci3.ci6
de Filles de :a 'urissinia, t:J!zs arnb
son r a m t i i d , acompanyarcri la her..
rnosa irnatge de Xaria S:~nti,iiirn;t
pels car-rei-s. Eren devers vuicc-nIes
segons d'uen, totes duguent pm@cls
pel coil in mr t ln l l i i
composti;ra. I1i as
Ganda de Vdiica .Filai-mdnico Tuan
Massonet. dirigida per U. A~idreu
Fewer qae soycia per primci-ct vtya.
da.


Entrada la processti, se fe:~ 1'jii:te
anant totes a ik;:osi!:ir


el ramell alii peus de 13 :.;igr-da
image. Tot a n i mo:t be.


Enhorabona a1 Director de la . i .i .
sociacid i a la Junta (rel!igios:i) que
tant se desteixinen per el . [I .' immt
de aquesta entidat.


La Pestn del Corpus


Tamhe se celebrA nrrb tota so-
leinnidat. El dernati plovia, per6
mes tart I: componguC. Can:$ I ' M .


R t . 11 Juan Rtibi, Hec-
12 Cfiteilra ~ i g r a d a el


Rt. I-'. Po,idsl Ijoininic, que feu el
serrnd ai costdlb. Se can?S !:i Mssa
drlnge:,.


E1 decaprespre desprc's de X'es.
pi-cs i Compktes s'organis:i la Pro
c e r d que fou Ilarpuk?irna. 13; ha-
guC moirrc cera i corn innovarid el;
congregan:s marians en corpornct6
i a m b la medalla, i derrera Ics Fi-.
lles de la hr ius ima tambC ot-gani-
sades.


Hi as5isti tamhe la Band3 de Mu
sica esmen:ada.


gran so.emnid:it.
Hi haguC mo!t d'ordre i !-eves([


_-_ -
Demh diumenge se celehraiii la


festa del L'orpps eo el Convent.
Tambt? hi haura ofici solemne i pro.
cessb. La ressenyarern si Deu 110
vol en el pr6xim n.".


Teatre Principal


lXssapte i diumenge el Teati'e
P r i n c i p l de la nnstre vila se veg&
molt concoriegut. Ze fein una fun-
ci6 que's pot dir de geln am'n oc.asi6
de trobar-se entre noltros el fiil d'a-
questa vila D. Bartotneu Fer rer (a)
Murta recent arrihat de Cuba aont
s'ha conquistat un nom i una fortu.
na gracies a1 seu caricter actiu i
bondadds.


Organisa laifesta En Guillem BU-
josa(a) Ganancia el qual coqtrac@


'
a -LMVANT
uo. numero musical, per amenisar
la retlada nmb concert de ~.ioli i
piano que ptr cert ho fen no l t be.


Tanibe contractd el Trio .Zeas*
que amb sos dificils trfballs gim-
nhstics consegui molts d'aplaudi-
ments de la concurencia.


Tambe se project& l'eniocion?_nt
pelicula en 8 jornades titulada KLOS
misterios de la Sclva. qu'es molt
interessant.


Per6 lo qu- fnu :.erainent:igrntlds
a1 pitblic ni'taiicnc foil In grandiosa
peliculn .Cuba i sos 1'ro:;ressos..


iiquesta pclii:u\a es propiedat dcl
&. E'eri-er i la seua gcnerosidat
arriba a1 punt dc oferir la seua pro-
jecci6 gratuitn a tots els cines de
hlnllorcn.
TC cinc parts, totes molt interes-


%its. En 13 primern se doiia a co-
neiser lo :?I% notable dc Cuba. En
la 2." la Cabricnci6 dcl S U C ? ~ . La 3."
prajecta el .TeJar ToIuio~ IShrica
de tows prupiedxt d d s S .<. iFcix!r
i Massanet d'ArtL en la qunl hi :re.
ballcn mo!tissims malloryuins i en-
tre aquests molis d'art;riiencs. La
4." ensenyn l'oi'ganisaci6 del Centre
Ualear de Cuba, iniportmt cntidat


de la que es President l'indica! Sr.
Ferrer. I en la 5." part sn projecta
amb tot clrtall la .Quint& Bllenr>
sanatori aont cis mallorquins hi tra-
ben assistcncia en cas de malaltia.
Per sebre l'importancia d'squest sa-
natori hnsta dir que per ell els Srs.
Ferrer i Xassnnet nprontden tres-
cetns niil dollars.


Tot el pdblic s'entussiasmli dcvant
&.una pe'icuia tan atractiva i instmc-


tiva, aplaudia yuant en ella hi veia
projectat el Sr. F e r r c r o aitres ar-
tanrncs i sobrz tot demostrava a-
graiment a dit Sr. pzr la seua gene-
rosiiiat que d:::nostr& no tant sols
cedint In pcliculn :'no lambe fent
qne'l diumenge !'i.,itrada a tota la
funci6 fos gratis per tothom.


Hi assisti tnmb2 el Sr. Consul de
Cuba en Palma.


El Sr. l.'trrcr iou molt fclicitat
pel nom i posici6 yae s'ha treat dins
Cuba, per6 moit especialrnent pel
fet de csser alla un vertader protec-
tor de tots els artanencs, ja que'ls
qui hi van troben tot d'una amb ell
una ajuda franca, i desinteressada.


A les felicitnci6ns dels dem& hi
ajuntam Ia nostra mes sincera.


Metcorologia


El temps ha canviat. Desde
la setmana passada s'ha posat
mt's fret i humit. ' Dissapte ja
amcnassil i feu una brusca per6
passiipr-st. El diumengc i dilluns
esti::uC el cel tot lo dia entregi-
nat i en 1'1 matinada i bona part
del dimars brusquetji semblant
a un dia d'hivern. Lo mateix
feu eo la diada del Corpus.


Estat sanitari.


Sc.pui:n eri bo11 estat. Na hi ha
epid-ini,:s. Est5 malalt dc inolta
gravcd?,t l ' e s c!ntle D. Gillem
Tous. Que Deu li assistesca.


Sou BatxiUer.


En els derrerr ext4rne.x ofi,


cials del Institut de Paima ha
aprorat el dcrrer curs de Batxi-
ller l'aprofitat jove D. Enric
Pascusl fill del nostro bon amic
D. Lluis! Notari d'aquesta locali-
dat.


Traslat.


Ha conseguit el traslat a la
Central de Barcelona D. Barto-
meu Lliteras (a) de Pula. tele.
grafista que representeva SGS
scrvicis a Ma!aga. El felicitam.


Pubnsta.


Diunienge a vespre se feu 1:i
subastn del dos nrjuvs que s'han
de construir dzvnnt el tren,
devcrs cl carrer d'Amadeo i a
S:t Sortets. Va quedar desert;\.
13 Clijous a Yespre hi haurAla
sejiona subasta a ~ u b el tipo au-
nimt:it amb t.1 cinc per cent.
PIX hnrer de fer aquesta cr6nica
abans de In subastn no podem
dir qui l'ha trcta.


Obres.


La brigada municipal ha acaba-
da ja la clavaguera priblica que
aneva continuant an el carrer
de Palma desde el Pontarr6 a1
Coll de Na Brines. Are seguei.
xen arnb actividat la construcci6
del ramal d'rscala de sant Sal-
vador per davant la Rectorfa.


Nou pcrtddic


Hem rebut el primer ndmero
del iiou setmanari Ecos que surt
a Inca tots els dijous. Li retor-
nani la salutaci6 i li estahlim el
canvi.


Excdr d'original.


Per ahundancia d'original
deiaam pel pr6xim n.O .Una
f&a simgitica a Calicant. una
llarga nota sobre el Sindicat de
Son Server2 aOceanografia* i
altres articles.


r l ' I


ENDEVINAY ES
-1." Red6 corn un garbai6
i encCs com un caliu
cada diada se mor
i el mati torna ser viu.


-+z#$e-
2."- Don menji a molts cada


[dia
foc alen i no mxbrtis
de rni'n fan tan de cas


que la gent menja mhenvia.
Varntt de nit i de dia
i ningd t6 estuguedat
de menjR es rneu vomitat
per molt estug6s que sia.


Semblances
1.'- tEn que s.asembla un


Illtune a sa torre de Canyamel?


Antoni Mgas~t


2.'- I un page11 a una rosa?


I un rellotge a un cam de
pareg?


UCI cab0 de gastados?
I es dia de cap d'any a


*
GEROCLIFIC


. 2 P 2
TARJETA


TELA DE CKAQ~IMANDONJO


Compoodre aquestes lletres
demodo que donin e; nom d u n a
obra liternrin irspanyola d'uni-
versal renom.


Antoui Massot


sqtrt'


ALTPE GEROGLlGIC


"&.


Jordi Ank Ran Kilo
qui T engan


destral
harrinn


oca F mart ell
**


Solucions


1.'- Una guiterra


2.'- La lletre E


CABILACIO


Es SOL
6s


QLJADRAT DE PARAULES


POMd
AMOR
ARAM
CAP.4


?&?


FUGA DE VOCALS


Lo moreno es agrados
i to blanc sempre fadetja
fadrina qui no festetja
ja no te res sgrados


I *


SEIBLANSES
I.*- En que se posa


2;- En que roda


3.e- En que te lluna


ENDEVIN AIRES:


4nt0ni Massot, Raid Lliteras i Barto-
neu Grau.


REGlSTRE
Nnixaments


Dia::--Maria Gelabert Ginart


?,---Seraif Cuiscafrf Genovart
d ' a Pifole.


deSon Aixut.


d'en Aletxo.


sua.


Xim.


set.


8--B;lrbara .2lzamord K ~ ~ e l l 0


15.- Juan Llrieeres l+runet,


1T--Sim l<oca S:ins6, d'en


18 -3Iaria Maisanet, d'en I h i -


AIortn.


Uia I--Rosa Casellas Llull, ,67
anys, (a) l'untilla, viuda, de ve.
Ilesa.


Dia 10-Bet Maria Pujol Yer-
vera, 64 anys (a) Duran, casada,
de gota.


Did 1H-Pere Ferrer Carri6,64
anys casada (a) Carrib, de Bron-
quitis cr6nica.


-Dia 2O--iuan Lliteras Ginart
de Sa C a n o k 57 anys, casat, de
mal a sa garg-amella.


Dia 22=BArbara Grau Paye-
ras (a) Tirusa de 57 anys, fadri-
na. de hemiplegia.


Ilia %---€'ere Massanet Serve-
r$ Cafc', d e 78 anys, casa:, de
reljlanirnent des cervell.


Dia 26-hina Vidal Oliver (a)
Papa de 71 anys, casada, de oe-
fritis cronica.


Dia 27- Lionor MSa Fortesa
Llull (a) Eloya, 88 anys, viuda,
de infecci6 pripal.


Matrimonis


Dia J---Xntoni Esteia Ginart
(a) Violi, amb Margali&a Grau
Tous (a) des Verger, fadrins.


Dia IO---Pere Sureda Ginart
(a) dt. Sa Serra, arnb Maria An-
gela Sancho Nicolau i a j Melin-
dra.


de updepera , amb Margalida
Sancho Flaquer, (a) Juana, fa-
drins.


Dia 19--Bartomeu Mayo\ Grau '


MERCAT DING4


Hessb a I'COOO quinid.
Blat a 3200 sa cortera.
Xeixa a 23'00 I)
Ordi nailorqui a 15'W c . iordstera 14'00 =
Civada mallorquina 12'00 pts. Id.


s forastera 811'00.
Faves cuitores a32'W. *


8 ordinaries a2800 s s
a pe! besliar a 27'00 -
c .
r


TIPOGRAFI CATOLlCA
D E -- re-


A. F


Ea rqtlerta iraprenta podon oatarrcgar qtlaiteJol trobatl ~ i ~ ~ r ~ s s ~ ~ .


FACTURES I TOTACASTA DE T SBALLS TIPOGRAFICS.
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCS, RECORDATORIS, GARTES'I SOBRES I


SCOLAR§ I D'ESCRIPTQRI.
Quatre Cantons 3 - ARTA ,


Sll-


SEWVICIO DE CARRUAJES


BARTOLOMk FLAQUER
DE


(A) MRNGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay cochc


que parte direct0 para Cadepera y Calarratjadz
y de estos puntos sale otro para todas las salidar
de tren.


Hay tambien coches disponibles para las Cuevas
Y viajes extraordinarips.


AGENGIA De 'TRANSPORTES


-


Se sirven encargos para Palina y Estaciones
ntermedias.


LASETA DE MARCHAND:).


i


Habana, Bueilos Aims, Francia. y cilalquier punto de
America.


GRATUITAMENTE arreglo la docurilentacibn para
poderse embarcnr ovisando con ockn hnras de anticipacibn,
por contar con perwnal activo e inteligeote en el ramn.


Para inforrnes: Barto!ome Roca, Hostales, n." 87


Los que deseen embarcarse de San Lorenzo. Son Ses-
vera, Capdepera o Artb poeden informarse en


.A STA
a GUILLEWMO BUJOSA


CAN GANANCI


Eeiisaimad es i panets
En lloc se tiohen zNl6s que a la


P A W A D E R I ~ Victoria
E S F O R N N O U


D'IEN


Miquel Raca Caste11
A sa botiga he2 trobareu sempre pans


panets, galletes, bescuits, rollets, i to*
casta de pasticeria.
TAMBE SE SERVEIXaDOMICJLI


Netedat, prontitut i ecouomia


L>L'SP.-I IC
Carrer de PU Im(i 3 bis. A !? T A


GRANDES ALMACENES
San J o s e


, Vda. Ignac;; Fipuerola
e-


IHOY, COMO NADIE


CRANDES NOWEDADES
Unicos almacenes que tienen en grandes existencias
T W O LO QUE SE REQlbllERE PARA


VESTIR Y CALXAS
y que venden mis barato que nadie


Iillfono 111 I Pririoflis


detalla en precios, esta casa, todas las


ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES


D 8


RAFAEL FEL\U BLANES
CALLE DE 3AlME 11 n''39&1&9


Campra earros y csrretones on cualquit
stado sa encueotren


BED PhAMA, 9 - ARTA


La
Caw6 de Palma, 48-ARTA


P r c n t i t u t
S'ES OBEkTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SEKVICI ESMERADISSIM


A? I ECOWOMlA


&Toleu sstar bsn ssrvits?
E PIC


(A) WOTCHET
tea una Ageucia eutre Ar t& i Palma i Lei v
cada dia.


Serveix amb prontitut i seguredat tota class


Direccib a I'dlrnn: Ilurina 38 An es costat de
fenchreps.


Centro Farmachntic.
, I Arts Figuem@U. Pama de Mallorca SASTRWA PARA SENORA Y CABALLERO, ARTKULQS Y NOVEDADES PARA VESTIR, $?E TODAS CLASES


li d'diva
diiigiu-v& a -


D. JUSEP PIRA
Quatre Cantons, 8--ARTA


T e olis de primehi i segoua classe
a preus acomodats. i'


Srrveix barrsls de 16 litros ii do-
micili.


VENTES EN GROS I AL DETALL