Any VI1 bissapte 'Igde3bril de 1923 N6m. 193 - A rtQ. E n trinlestre. . l':,tl A Fora....

Any VI1 bissapte 'Igde3bril de 1923 N6m. 193 -


A rtQ. E n trinlestre. . l':,tl
A Fora. An>- , 7'WJ
~ I E x t r a n g c r . Id. . 1003 -


Nhrlloro Slllt
10 d r .


Redscciil i Adn?inisrrcc!.j
Quatre CantGns, :
ARTA (Mallorco)


9%


SET AlAlYARI CATOLIC MALLOEtQUi
.-.-~-___I___ - _ _ a


"SE ESTA TRAMITANDO,,
Aquesta 6 'la frasse terrible


amb que us contesten semdre a'
Madrid quand demanau que vos
resolguin aigun assumpte en el
qual teniu inter& : =Se est&


tramitando.;.,
I aixf passen les setmanes i els


mesos i els anys moltes vega-
des : sempre tramitant. *Infor-
me la seccibn., aOigasc al ne-
gociadon. .Dictamine el Con-
sejo ,del Estado- ... I per anar
l'expedient a cada un d'aquests
centres s'ha de dictar una . Reial
orde; i per recullir la firma de
la Reial orde se passen niolts de
dies; i per trametrer la an aquell
a qui va dirigida -encare que
estigui en el mateix edifici- se
empren setmane.;; i I'estudi i la
consulta i la redaccib i la firma
de l'informe necessita niesos ...


Es inutil que'ls digueu que
l'assumpto es urgent; es inutil
que'ls fasseu veure que hi ha
un terme fatal passat el qual !a
resoluci6 ja no serveix d e res;
6s inutil que us escarrasseu per
convencer-los que estan sufrint
greu perjudici interessos sacra-
tissims, o que van passant mo-
ments unics ... RSe est& trami-
tando! .....


El tr imite es l'arma mes te-
rrible amb qu-e vos combaten,
Cs I'element d'obstruccio i des-
truccib mes formidable. Quand
els convC que una cosa no's re-
sol,gui, inventen nous informes
i noves consultes i nous asses.
soraments... I quand, esg.otat ja
tot.el repertori, veuen que I'in-
teressat no's dona per ven-
Cut i insta encara, a les hores
acudeixen a l t r imi t nies endia-
blat que teneninventa t : 6% ha
perdido el expediente.. I en pre-
guntar vosaltres. estorats, o-
brint uns ' ulls com unes taron-
ges que's fa e n un cas sembl int .
00s diuen : &Hay que reproducir
el expedientr.., Lo quai r o l dir
toinar a fer tot a116 que [ins 11n-
vors s'havia fet.


I aixt morcn les e n q i e s d 'u-
na rassa. ofegades baix d'una
munfanya d'expedients.


Jo h: vista aquesta muntanya
t m'he quedat esborronat. . Jo'm
Wcia qu,e rota la piiperassa que
. . . . .


. ,~


produeix l'administr-aci6, pas-
sa t s alguns anys e ra cremada.
destruida, s e x e que 's deixAs
rastre, perque la posteridat no
fos sabidora de lo que molts d'a-
quells documents amaguen.


Pe r0 m'cquivocava, L'expe-
dienti aquest simbol d e la deca-
dencia d'Espanpa, €s venerat,
se'l mima i afalaga dui-ant els
l largs anys que s'esth tramitant
i quant ja no serveix, quant ja
tothom s 'ha cansat d ' iustar-lo,
quant s'han mort to;s aquells a
qui podia interesar, IIavors lluny
d'esser cremat o destruit, l'ex.
pedient es enviat a un immens
palau, a' un edifici. esplendit,
grandios, inacabable, i alla sell
gunrda corn una relliquia sotmes
it tractameiits especials perque
la pols dels anys no el feci mai5e
se ii presta cnlte.


SArchiro genei-ai: central del
Reino., s'nnomena oficialment
aquell edifici; e *Temple del
expedient., valdria mes dir ne.
Es un veritable p n l m encantat .
Setanta vuit inmenses sales de
artesonats magnifics, d e filigra-
nesarquitectoniques admirables,
i er Idles no hi trobau res mes que
expedients. Ni u n a cadira, ni una
taula. ni un quadro, n i una per.
sona..,. sols. expedients, tones de
expedients. quilometros d'expe-
clients; hi ha els expedients que
ha produit la Espanya oficial en
dos sigles!


I perque corprengui i destaqui
mes, perque produesqui impres.
si6 m6s profunda i perdurable,
aqcest palau s'ha situat fora de
hladrit. en :una de les ciutats
solitaries de la trista planuria
casteilana.


La famosa tombd dels rcis im-
ptesiona dohlement per trobarse
a I'Escorial. Posada a biadrit no
produirin pas igual sensxcic! de
esgIai i aplanameut. Aixi matcix
el palau dels eipedients, que
passaria desapercebut en un, ca-
rre de La c::pital. orgple de tris:or
I'esperit, perque e s la nota scr-
t in t d'aqoella AlcalB d ' I lenares
farnosa en :tl:res tcrups i , en la
qual avui,tot vos parla sols dela
grandesa passada.


Sembla esculiit el Iloc. A L un


--


. . .


gitar 1.1111 alla deli& '
amh la caractota encesa I de sentir-11; I'escomesa cap de la poblaci6 I 'estatua de Cervantes vos recorda que alla nasquC qui immortalitzB una


llengua i la feu arr ibar als cims
mes enlairats de l'explendor i la
gloria. I al estrem oposat, I'im-
mens Arxiu vos diu a lo que ha
vingut a parnr la inagni cencia


els pobles que In parlaven mes
enlla de la mar, en plena deva-
Ihda, cap a la decadencia, una
literatura i un teatre en altre
temps gloriosqs, avui sols floreix
exhuberant e n la prosa antipati-
ca de I'espedient administratiu.


J VALLES Y PUJALS


d'aquella Ilengua. E m f ncipats


7- A dD0 R
El feet es el dalit


Quant lwnnya ardida i sola
he enganxat sa barriola
per les branques d'aladern,
i verdetja la garriga
i se ge:a a1 bro: la figa
que anuncia ja l'hisern


a le2 hores es ma vida
mes que mai alleugerida:
un no res li fa dslit .
0 la girgola hivernenca
el mirall de gel q u i cs trenca
i'arribadddcl r ti pi t I


Por a poc el fret s'arrisca:
i es iluenta la llontrisca,
i el hroncatgr es mes Iluent:
i ha deixat la tardorada
son tapis de floc morada
per I'herbei tot just naixent.


El pastor ja du pellissa
t e i'aritja enganxadissa
arrecadcs de coral
vela boira f reh iega
i ve el tort i ve la cepa
i ei bon foc dins el casal;


E! vi ratja de !a xeta
del botam, i riu la pleta
cada dia en nous anyelk.
Treuen f l cr i lesllivcaeres
hi h3 arrop a les salcere3
i rin-blanc als carretells


Tota ma d'infmt es grana
pedrprie; d e magrana;
hi ha ginjols i murtons;
les nacelles porrasseres
ja prometen falagueres
la florida de's aubons;


I es la gbri qui s'acosta
p'els cdatges de la porta


de I'airet tan viu i sa.


t escokir; per l'alta vie
-0 plsel!t xalahardia-
mils d'awis cascavells,
quant el cel de Yhorahaixa
va passant inmeosa faixa ...
-Un esti-*pit d'estornelisl


Maria AiWOYIA SALVA


NOT.,-.rremlndn smb In mor h'.?olrlac $1. JC,Cb
Florsle de la Cieu lio:$i de Palma.


Bibliografia
L'inc<msabie apostol de la llengua


nostra Musw hnionih. Alcover, eru-
dit per tanis deconceples, segucix con-
rant el camp de Folklore reculliiit les
RBndayes que per tots els recons de la
nostra 1'13 hi ha escampades. Ja n' ha
donits a 1'es:ampa set toms q::e han
teriguda una bran acep:xib de part del
pliblic ma!iorqui, prova de que l'aulor
ha saoul icterpelrar be q u e s t caiie de
la personalidht dels mllorquins .


D. aquest s::t tonis, el iV feia temps
que estava agoiat iilra, del'estampa de
N'Aiiloni Iio!ger n'ha soriit una nova.
ediciorelormnda. Fa!ten en e!laa!gunes
de les ro,idayes de la griiiiera i n'hi ha"
afesides alguoes de noves, per6 io
mes hotabie cs q x aqoesi tom surt
il luslrat amb dibuisos alusius nrigi.
nals d'En Franc'esc de B. hloli: Estan
segurs de qrre aqueiia nova edicid
tendra h n i o K + S exit quc la primera.


Agriliiu d son actor l'exemplar que
nosha dcdicrt i li dam !a m6s coral en-
hnrabona. Eo aquesta iinprenta en
trobsra qut'n voidri ai prcu de dues
pessetes 1'exrn:plar.


UN SO!. COR . .
Memorfa.


La sociedat beztfica de Sa I'obla ti-,
tulada =UII sol cor" nos ha obaequiat
arcb iiil exe:ii,>iar d e la *Memoria Ba-
tans. de la si.ua Caixa de Eslalvis i el
Montepio de Sa i'ob:a, d u q n t .I'+ny
passat de 1922.


De to% e ' s datos en ells consignats
se dedueix i'isltit foreixent dc la enii-
dat, a pesar d: Id guerra que hem vial
se l i fa derdz crria prensa. M e s an els
qui duen la dirdccio d'aqueiw 'entidat
ja co les dea vcnir < e nou I'e,siil d'avui
en dla de cotiibatre tot lo bo. Per aixd,
les deim: E iborabona i envant,~' sense
fer cas tieis criticaires que per fot, lil
son Merci'j. pcr i'cxenopiar;
CI
DOS CENTENARE
El de Renan, I'infelis apbstata, rho-


mo de la inainceritat, tambe va ser
celebrat a Koma el dia 17 d'aquesl mes,
L'endema, cI Papa rebia amb audien-
cia solemne.la Academia :romatia de
Sant Tomas, la canoniracib del qual,
si$ voltes centenaria, serif conmemo.
rada el mes de luriol del any correrit.
El Papa relacionif els dos centenaris.
Digu4, en termes magnifics, la seva
edmiraci6 pel gran Doctor .que Dant
Alighhri fou el primer en canoiiisar,
qJant canti aquella.


Lwce intelletiual p i d a d'amore
Amor di vero ben pien d i letizia
Letizia che trascendr ogni dolzore


Membre l'abbe Ratfi, 1882, de i'Aca.
demia romaiia, recorda una definicib de
Summas (la Theolofica i la Contra
gentiles) que havia apresa d'un de 50s
proieseors; aLa una nos representa el
Cel vist desde la terra, i I'altra, la te-
rra vhta derde el Ce1.a I afegi la con.
eolaci6 que experimentava ainb aquella
audiencia ben oportuaa.


*Si, fil ls amsdissims; aqui ens trobam
amb la llum radiant de la doclrina i de
els recarts del Doctor Angelic, precisa-
ment I'ondema de celebrarse a Roma
.de IaqualelCrirt ha vo!gutserciutadb
el centcnari de Renan. Idea malhaurada


de rendir un honor i una gloria
iminefescuda an aquest homo, al qui n i
f l i ~ per la perfeccib mes o menos dis.
cutida de la aeva estilistica, el nostro
pais no li devia res i el nom del qual,
Ian Ei 's vol coin si no, signiflca: blasfc-
mia contra Nostro Sengor iesucrist.


Felis idea, al contrari, la vostral
Mentres que s'honora injustament una
ciencln falsa, superficial, impia- aixi
la judiquen el vertaders sabis-;vo-
saltres sou vinguts a rendir homenalge
a la ciencla que deriva de jesucrist.
htentres s'exalta a aquell qui no tengui
nl Ian sols es merit corn ha fet notarho
tecentment un sPrincep de la Igleeia,
d'nmar sa terra nadiua i sos conciuia-
dans, vosaltres sou vinguts a gloriticar
In ciensa veramcnt digna d'aquest:nom
In ciencia que s'inclina davant .'altar,
dlvdnt el Deo, de tota sabiduria, i que
no emhiciona sin0 percebre en el inon
real i en el man ideal, natural i sobre-
nstnral. l'rrmonia madnifica i continua
que hi ha poant el mateix Deu i caniar
el cPntlc de la fe, el cantic a1 Deu de
la cicncis, a1 Deu creado;, revelador i
shador. Nos vas remerciam aqueix
conrol que'ns portau t a n oportunanient
i de manera t i n t edificant. I som dit-
xoms de confiarvos In noslra intenei6
de celebrar solemnia!ment el proxirn
crntcnari de la canonisacib de Sant
Tomas. No'l celebfarem el dia del ani-
venari, perque en aqiiellaepoca del any
e s t ~ e u de vacacions en vostres palries
respectives: esperarem la vos!ra tofiia-
da a Roma. Celebrarern aquest cente-
nari per dona gloria a Dei], per rrmer-
ciarli, d'havernos donat CP Sant To-
mas una tan bella i riea revcI~ci6 de la
aeva iiillnita bellcsa, de:$ espiendbrs
nfinils d'aquesta Sabiduria, q:ic no 6s


Wre Que Ell matelx..
Tenim propbsit- i en aqueEta hora


d'cxpasib volem fervos la co.ifidencia
del projectc- d'escriure un document
qucresurnird, en Sa mida posib!e, tota
Ia~gtorla pbsturna de Sarit Tomas de
Aquirro, desde 1 Dant, els verso3 de\
qual constitueixen una especie de ca-
nonisscid anticipada, que prsludiaoa
la canonisaci6 oflcial per Joan XXI1,
fins a Lleb Xilt que proclama pntrb,
protector i angel de totes les escO!Z3 a1
qui Sent Pi0 V havia ja oaludat amb el
#e Bi?@E,


De Capdepm
Les processonsd:: la Setniana s:n-


ta varen e s e r molt concorregudes
prineipalment el divenres sant va
ser mes concorreguda puig la nit va
esser molt mes quieta que el dijous
ja que en tot el temps de In process6
no se apaga un sol ciri; e1 cor pel
carrer cantava acornpacyst per la
musica el "Misserere,,.


El dia de Pasco a les ds tengue
lloc la processd del encucnlro del
Bon Jesits i la seva Mare que va re-
sultamolt animada, deppues ten@
lloc l'Ofiei que el celebri el nosti-o
dignissim Rector actuant de diaca
D Llorens Parera, Vicari i de sub.
diaca D. Francesc Fuster, i el Cor
Davidic cantb molt ajustaddment la
Missa a tres v e w d en Goicoechea
i vaesser pressidit tant la proceszb
corn el Ofici per el cuerpo de cam.
biners amb Puniforme de gala; In
Iglesia estava allo qui's diu de gom
en gorn pnes fins sa plassa de la
Iglesia estava plena de gent perque
el temple no en podia conteni mes;
la segona festa a les 7 hi hag& la
acosturnada processd de:s mala!ts
que no havien poqut and a Corti d:
la parroquia.


Tant ses funcions de setmani sanla
cdm de Pasco varen cas% piesidides
pel Magnific Ajmtament.


-El dia de Pasco a vevpre a les 8
i rnitja en e1 salon de actes de la con-
gregaci6 Mariana ten& lloc la repre-
sentacib del drama titulat .A)w y Ma-
ilana. i el xistos sainet 6RatOneS en
Trampa.; en aquest drama acluaren el8
siguents congregants; Pere Vaquf (a)
Gatd, Geroni Flaqner (a) Gabriel, Pep
Taus (a) Cetra, ".&&que1 Sure'Ja (a)
veri@, h t e u Espirosa (a) Dana Mi-
que1 Ciri.(a) Rifion, Llucia Perra, Bar-
tomeu Mells (a) Palilla, Clement Te-
rrasa (a) hlecu i algms nins de la stc-
cib Menor; es una de les vel-lades qiie
hem sentit a di que ia gent sc7 va aim
mes satinleta Deu fassi qtie'ni popuein
vwre don6 una altra.


-Diumenie qui ve el Cor teprojecta
anar a cant4 u n Otici a S'Erniita de
Art&; la partida sere a ICs set Qui hei
vulgui reni hei vendrb.


Corresponsoi
d


DE SON SERVERA
--No havent-mas estnt possib!e re.


metre la crdnica de la setmana psssa-
da. no \hi vista I f llum p0Qlica
a notlcia :de Que divenres 23 de
mafa feren 13 primera Comuoi6 els
nin3 i nines qu'havent aMbat a i'edat
de set anys estigueren en disposicib
de rebre dit- Sagrament, Combregaren
33 nins i 24 nines i se dona al acce
gran solemnidat.


--Havem celebrat les so!emnidats
relligioses propies de la setmma sanla.
Tots i cada un dels acles s'han vis!$
concorreguts extraordinariainent.


-Sha despedit de noltros el P. Fr.
Bartomeu Pons el qual ha prrdicat
els sermons durant sa Corema. H sa-
but amb les seues predicacioor afreu-
re u n gran nambre de feels ai tern ple.
La seua paraula bella en la forma i
profonda en en ets conceples, segura-
ment produirl fruils de virtut dins els
COIS.


-Con cslava anunciat. d[urnengc
dia de Pasco en el tealre CatGlic re-
presentaren *Tomb Moron. El local
s'omplf de pm en gom t la repregen.


tacid va obteiiir;un exit colossal. Els
actors se veien 'precisats a ati.rar-se
<!e tan1 en quant perqiie elf nplaudi-
mens apagaveii Ies seues po:.ait!rs.


La decoracid era talment eixi cam
ho requereix el drama. Vaja la noslra
enhorabona a tots els comedianta qui-
na llista no publicam per esscr inassa
Ilarga.


Acabat el drama, el quinlet de han-
dorries i guiterres que amb t m t d'a-
cert dirigeix D.Jaume Ncbot ens dei-
xa sentir slxunes tocades del seu va-
rint repertori i el piblic sorti tot sa-
tisfet. Causa sorprenent efecte wire
que tiguren ja en la banda nova nines
de molt paca eclat coin son na Cata-
lina Llull i sa filla Liberta del Sargent
de la Guardia Civil les quals toquen
la guiterra i Ir:nm la bandurria admi-
rablement.


A la derrera traginada de cantons
p'el temple nou hi anaren m & s de 150
carros. Aix6 fa concehre esperences
alalagadores.


Carresponsal.


~ D D ~ ~ ~ c ~ o ~ 3 ~ o D o D ~ o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


EL SERViCI FUNEBRE
Bendbid del cotxo.


El dia de Parcua a Its quatre i mitja
del capvespre a la I'lassa del Conquis-
tador.se feu la hendiciri 'del sCo!xo
dels rnorts*. Per nialaMa del Sr. Rec-
tor la ieu el Vicari Sr. Liitcrss ainb
asistencia de la Comunidat Parroluial
i I'Ajuntament. Corn es natural -s'hi
congrega una grsn mulfitut de gent
curiosa, per veure la ceiimonia i el
cotxo. Aquesf anava engalanat amb
els ornaments de primera classe i leia
bon efectc. Acabat I'acte el cotxo fou
novaineni conduit a1 cementeri.


Estreno.


El metcix vespre, entrega 14niina a
Deu l a jovenefa /Catalina Torres Gili
(a) Sua, q:ie feia molt de temps estava
rnalalta. Era una jove, fervent cristia-
na i bona atlota, t a n t que I'any passat
vesti 1'hAhil de la Caridat i per nidiiia
lengue que suspendre el noviciat. En
la mitjana fesra devers les sis de I'ho-
rabaixa se li leu acompanyada da se-
gona, essent la primera qui fou condul-
da al cementeri amb el COIXO del$
morts, assistitit-hi una gentada in-
mensa.


AssoClacid de oerlns.


Amb motlu de I'estrenada del cctxo
dcls mor18 i per lacilitar a les larili!ies
pobres el pagaiiient dels gestbs fune-
raris el balle D. Juqn Casellas tirA at1
el pirblic I'idea de jer una associacib
de vezins per cas de mort; idea qiie va
prenguent cos i segons diuen la barria-
da de eNa Cretna, ia s'ha organisada
i comp:a amb gran nhmero d'inscrits.


L'idea es molt senz'lla i al alcins
de toltio.u, per nip5 la publicam per
creiirer-la de gran profii I per veure si
arielsra a tots ek brrrris de Ir noma
pob!acid.


Tot se conc'ou el? obrir a cada ba-
rri una llista de v u i n s qne se compro.
meten a pagai un tant ralsat per cad+
mort que ocurresca dels inscrits. l a
quota que se fixa 6s per de pronta de
60s reali. Els d& inscrlts de mts
aprop Jc la c a s morliioria s'obligan a
fer la rccaudaci6 gratuitamentf D'a-
questa manera, srrh un petit sactlfici
de cada un la familia pot tenir una can-
tldad suficieot pels gastos de enterio
i lunerab.


%Jk CQnWfli7Qt S? C$ 8n


anqueata idea tan bermosa i se regia-
nientas per dur-la a la praclicrc. Crrim
que val la prna d'insistir snb e ella i
pensam fer-bo oporlunnrnent.


D D o . D a . . J o ; o L ( ~ i l D o o ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~


De Ca Nustra
leteorologfa.


Se vcu que som de ple dins !a pri-
mavera. El temps es variable, si be
fa dies de bon sol. Els oratges son
aixi mateix frescals


%tat sanitari


Encara la grippe Fcrsisteix toin-
bant persones. Corn que la te:npo-
rada reformi; s'en ajenen bastants
si be amb caracter benigne.


Rlossegat per an ca.
Dia piimer d'Abril devers 1es on-


ze uns quants atlots feien enfadar
un ca que feie alguns dies aiiava
corn aperduat per Vila. i I'nnimal se
afick an el nine1 Antoni Mango1 fii
d'en Tomeu i li peg& clavada a un
bras deixant-li una bona medalla.
Conduit a la farmacia Garcias i
despresal Ko;pital se li fzu ia pri-
mera cura. Si be es Pei-itai que ek
nins no hiturien de molestar els
animals, es tambe nrcessnri qiie
novamdnt se donin ordes de q u e
tots els cans vagin enmorrnlats o
fermats amb cadenes i conduits per
I'amo.


Jurement


Dia primer d'Abril el 611 d.ArtB
D. Juan Surcda Sanxo j d el carrec
de Misser dernnt la Saia de Govern
de I'AuAiencin. Li desitjam prospe.
ridat en :a L C U ~ carrera.


Hostes dirtbgits.


El dissrqte de Pascua estigu6 cn
la nostra vila el distingit catedratic
ratald D. Antoni Rubid i Lluch
ucornpan) a1 d'una filla seva i la Sta
Rosari filia de D, luan 13. Estelric.
Es intim amic de D, Iuan Sancho
(e) Miser Call el^ qual obsequid
utentament a son antic condeixeble.
Desitjam que I'estada aqui li haja
estat agredable.


Cnsament.
e


La segona festa de Pascua a Pal-
ma coniragueren matriaor.i la Sta.
1)'LMarin Teresa Blane i Rotger
amb D. Rafei Blanes fills de la nos-
tra Vila. Donat el recent dol de la
novia, les nocrs tengueren caractet
intim. Desitjam als nous desposats
moltes felicjdats en pon nou es-
tat.


MORTS


Uu homo atgat
Dimarts d'squesta setmana en


Miquel Mondoy del casino s'en an8 a
pescar a Sa Torre, a sa part de >a
Cava del3 Auberdan;. Se posaren
un a una peyuera , j s'altre a una
a'tre. pe:o qtie se veian. Asuxi, en
Miquel, vege que son pare lidvia
llenegat i caigut dins ia mar, i parti
per mar cap a ell, pero son pare
sabia nedar i digue; ja veng. Quant
estava per agafarse a les penyes
una ona el rebate i el feu reculac
perdent la serenidar i les forses i fou
estirat cap endins perles ones En
W i p d acm W q n t s c q a fa Fva
pesquera, per6 quant hi fou son pa-
re j a era molt endiiis i era impo-
sible salvar-lo Ell:ze desrestia per
tirar-s'hi, pero a!tre gent qu'era all&
Ilagafl per fer-lo desistir, perque la
mar anava molt grossa i estaven en
peril1 de quedar-hi tots do.. ken-
gueren a dar avis a la familia i els
carabiners anaren a Capdepera a
dar part a I'Autoridat judicial, El
cos del difunt desaparague i apesar
de certar-lo cada dia arnb dues Ilan-
xes €ins ara no s'ha coqseguit tro-
bar-lo.


bios associarn a1 dolor qiie sent la
seva familia per tam fatal desgracia
i pregam a Deu I'haja admes a la
gloria.


-_
Aquesta nit passada ha mort una


nina del Cortt!. fia del Guardia Sr.
Nabot, i avui demati ha estat con.
duida ri sa darrera morada. A la
acompacyada, hi anaveii el sarpent
i tres guardies i a darrera moltissi-
ma de ge :t. Dzu la tengui a la glo-
ria 1 doni coiisol an el6 seus pares.


Morts repewfnes.


Dimecres dematinada tociren un
Extremuncib; fou per l'amo Pere
J Font de Sa Caseta d'ex Guindan-
do el qual el dia abans no trobant,se
molt be, an8 a veure el medge que
l i ordenl pendre una purga ai ende-
ma demati. La seua esposa dematl-
nada s'aixecd per arreglar-l'hi i
mentres aix6 feia repectinsment ell
queda mort, Li feren enterro de
segona amb una grali aeompanya-
da.


Deu el teogui a la 'gloria.


--
El Sen Iuan Mequida (a) Rosa.
sogre d'en Tofol Fuia, havia tengut
el grip durant Ies festes i dijous sen
ana ja a peu a Sa Bngura aont
romangne. Deves les onze del yes.
pre crida 1'a.mo perque no se truba-
va be i amb un carro el ciugueren a
la Vila devers les ilotqe. Atacat de
Pulrnonia, a les sis del mati del di-
venres entrega l'anima a Deu.


Desgracles.


Dimarts :a madona de ses Terres
quant passava per devant EIS Pujors
la guarda d'auveies d'aquest lloc
passava per la carreterai es xot
passzdor I'envesti, li pega mnfada
a s'esquena i la toma. Amb s'esclat
se feu sane dins sa boca, s'esclata
es nasi S B feu alguns cops. Sort que
no h a tingudes mes m IPS eonse-
quencies.


--
Dimais En Ray, son pare d e b


gernlans Vaquer cornediants era a
Sa Torre i deixa es mu1 fermat pel
3oY S'aoimal caigue haix d'un so-
bxm i queda enganxat ben mort.


Alrlalts


Se rroba molt delicat de sdu t
hidstre T6fol Ferrer, (a) %grist&,
pare del Directsr d'aque.st setm;ina-
ri Que:Deu I'alivii.


Subns:a


L'Ajunt8:nent ha acordat subnstar
fa Casn-Costura del carver de la
Purea per tirar la a Lair i aregir
el scu t m t a la Plassn en construL-
rid. Per fitxar ta bcsse minima de
@pasta s'hau noabrat perits lies-


tre Iuan Sacristd i Mestre ?&teu
Claret.


DepOsitki de carus.


siesta fent una reforma a la
antiga pescareria del carrer de la
Plassa perque servesca de Cuarto-
deposit de la carn.


El peix per a ra se despatxard a
Can Taume Antoni del carre d e la
Puresa fins i tant se puguin cons-
t ru i r els estants de la Plassa Nova.


Mestra' d'Art&


En les propostes del concurs de
traslat recentrment pubiicades hi
figura D.. Margalida Ginard (a) Te-
rrassona, actual hlesrra de Orient,
proposada per illrstrn de la nosfra
vi!a. Sfa enhorabofia.


Relligiosea,


Totes les :funcions de Setmana
Santa revestiren gran solermidat.
El dia de I R K t j a n a festa de Pascna
la festa se celeb:& a Sant Salvador
amb moth de la proclamacid de la
Mare de Deu Patrona ?de la nostra
Vila. Despres de I'Ofici el Rt. D.
Sebastia Lliteres, Vicari, en nom
del Sr. Rector llegl una traducci6
del Prescripte que s'ha rebut de Ro-
ma snrb la proclamacib esmentada
i segoidament $e caiitd un solemne
Te Deum.


D O ~ ~ O O o l l D ~ ~ O O C D D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * O C R L ) O E ~ T ( I ~


~ ~ ~ = C ~ O ~ l " o o l a o a o ~ o o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *


DITES I FE'TBS 1
Oy.Dcoonooocoo."railc;oa.cl.on.oon,..oaD


ff


. ,~
ExAmeii de niedicina :
-A veure, ~ V C 6s catdepsia?
-Hi ha moltes 3cfinicioA%, De-


ro jo m'steag a la del iiieu di+
tingit catedrdiic.


-- Moltes gracies. blem, I'ex-
pliqui.


-Esper que voste la digui per
aceptar - la enseguide.


8
Ent re amigues:
-Ja fa uns quants dies qu'es-


tic mes desmenjadal S6 cert que
rn totes aquestes fes tes sols no
h e menjat dos reals.


-30 tampoc : ni un c6ntim de
pesseta!


Historia Natural.
-Veus aqucst aucell enga-


-Sl senyor.
-An a quina faniiliii perte-


-Probablement n sa familiii


biat a sa paret d e s'enfi-ont ?


neix aquest animal 7


que viu aquf devant,


8%


'LTn senyo i un gepsru t :
--r\iximatcix deu ess& uw h a -


na mokstia haver d e carninar
sempre aca!at, I ja vai-en n & w
aixi?


--So senyor; mCs pec&


EN DE V I N AY ES
XARADA


Amb un cop d e prima tres
La prima qua t r e he romput
plena de quar ta i tercera
i tot dins s'aigo ha caigut


u n joc que a casa h e jugat.
i sortint a passetjar
la qua t r e un t res s'ha afuat,
m'hs encalsat i m'ha ferit
hlirau s i ho soin desgrvciat!
Mcs juntau un, dos, tres, qua t re
i lo rneu tot t robareu;
cercaulo dins el bon temps
i em reureu per tot arrcu.


Amb la pr ima dos h e perdut


.


Jusep Bisbal,


PREGUNTA


Que 6s lo prim6 que fa un gall
quand li pega cs sol!


SEMELANSA


En que s'assembla un ca r ro
a-b un cassador?


Fuga d e vocals


J. t.nc .n j.c tr.c . tr.c
. .s d. v.1l.t tr .c . 1.r.c
.I m'h.n c.mpr,t tr,c . tr.c
. m.. .1 d . c tr.c . tr.c


Lcs sotuc'ons a n el no qui- ye.


----.r.---


SOLUCIONS a les endeviha-
yes del n,' passat,


A la xarada:- C A R R E T E R A


A la pregunta :Fan tart.


A l a semblansa:
--En que t 6 Ilom.


,41s c o h o s :
1- Casai-se amb una Teela .
'2-Tirar s'am amb prebes de


cirereta per reure si piquen.


A sa fuga


Ti rur i t coni plou
es temps se refresca
matarem un gall
i toirarem sa cresta.


Aquests dies hem rebut la so-
lucib a1 problema del vinater
que mos envfa la Senyoreta A.
nit3 Martorell de Tuci'mBn (Re-
pSiblica Argentina). Idd? P e r
America i tot tenim eodevina-
dores!


-&e*


GLOSES
de I'Arno Anloni Vicens Santandrcu


de Son Gnrbeto.


Continwacib.


40


Si fa es foc de qiinlciru
qut per nota no del%& I


se resol a confesra
per honra o per costurn
diu 10 de demiint, demunt,
i lo d.endins sol qusdi:
perque 1ua1 dispost est2
no surt a : re i la t ni llum.


41


Es ccj?ft.s 11anr.i trobat


aquella coofessi6
pareix com-un deS!:ar.it
i se YOU embarass!
si lo ha d'abscildre o n6
i per no escandalissr-ho
fa uin snio ri:ni taiat


PO- e?;ilTX!l f 6016


42


Ell en vida no perisava
mes que en beiire i q n j i
i diners atresoxi
amb escuscs estoizva
i en so neg:ocl de s'anima
ell j e mai liei va pcnsa
i are i i pcsa deixa
s'iiazienda que ha piegada


43


Ell an es seu cos donava
Iota c a s u de rexaios
en sgraus kill i teatros
sa seva vida ociipava
i pera scrvir 6 s'aniina
senipre trohava embarasso3
aixi va caure zn els-lassos
que'[ dimoiii !i parava.


44
. .


Ell jamai lenguC desig
de fe b6 n i bones obres
quant de luxos i d e inodes
i cbjectes deveriifs
frequerJarit en sos aiiiics . '
casinos i rnales dones
i x a aquestes c o w
I i duen do'ents proiits


. .


45


Si acis a 1'Igiesia acava
eii lioc d? Dei1 contewp'd
mirava aci i all&
de caps baixos se ri:oiava
tairipoc respecfa iisava
coni al iiiig de p ' n m est8
i s ia (&ita li fb
aqurll temps que mal gastava.


n 6 . a . ..,


MARCA


S'en r e n UOR en bon estr,


INFORMARAN:


CAIXA RURAL


ARTA


.- ,
I T


Oh CLASSE
LIBREB, II ARTICLES


models oficials.
VENTES A L DETALL I Ah( EN


,
ESCOLARS t D'ESC


' -- Quatre Cantons 3 - ARTA
SERVlClO DE CARWUAJLS R


BARTOLO E FLAQUER
E


(A) MAKGOL
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche;


que parte direct0 para Cadepcra y Calarrat jada I
y de estos puntos sale otro para todas las salidas
de trea.


Hay tambiCn coches disponibles para las Cuevas
v viajes extraordinarios.


AOENCIA DE'TRANSPORTES


mu


Se sirven encaryos para Palina y Estaciones
ntermedias.


PLASETA DE MARCRANDO. ,


Habana, Ruenos Aires, Frrncia. y cualquier punto de
America.


GRA1'IJITAMHNTLi. arreglo la docunientacidn para
poderse embarcar arisarido con ortin horns de anticipacibn,
por cnntar con permial iic ivo e inieiigeote en el r a m .


Para iniormes: Fjartoloiiie Roca, Hostales, n." 87


LDs que deseen einbxcarse de San Imenm. Con Ses-
vera, Capdepen o ArtB pueden inforinarse en


.A FITA
a GUILLE 0 BUJOSA


CAN ~~~~~~~~


Eensaimad es i pzceis
En Iloc se tiohrn ?li116s que d l a


PANADERIA Victoria
E S F O R N N O U


D*hK


l iquel Rsca Castell
A sa botiga hei trobaren sempre pane


panets, galletes, bescults, rollets, i tota
casta de pasticerfa.
TAMBE SE SERVEIX aDOMICJLI


Netedat, prontitut i tconomia


DES P A IC
Carrer d e P~iLnic~ 3 bis. A !? TA


Yda. Ignacio Figlierola --
IWOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta c ~ s a , todas las


GRBNDES NOWB
Ilnicos almacenes que tienen en grandes existencias
TODO LO QUE SE REQUiERE PARA -


WESTIR Y C
y que venden mas barato que nadie


T B I B ~ O ~ B 211 I ~ r a r i o iio
m T A CASA NO TlENE QUCURSALBS


ALMACENES MATONS
DE


RAFAEL FELlU es


Palma de Mallorca
CALLE DB JAIME 11 n c 39&149


. .


dASTRBKfA PARA SEROR.4 Y CABALLERO,
ARTCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


PEP TOASCSAS LD


Carre de Palola, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES XOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t
EDAT D IECONOMIA


&Yoleu sstar beii wvits?
J
(A) ROTCHIT


tea unn Ageucisl eottc ArtA i Paluia i hri VI
xida dia.


Berveir an& prontitut i seguredat totu clam
l'enchrrepe.


Diiecci6 a Palma: Hwiua 38 An es costat de!
2eritro FarmwAutic.
Art6 Fipueral 43.


Oli d'oliva
dirigin-vas n


D. JUSEP PImA
Quatre Cantons, 8-BRTA


Te olis de primera i segona classe


S e r v e i s barrals de. 16 litros a do-


VENTES EN GROS 1 AL DETP.LL


a preus acomodats.


micili.


1-