Les campanes ja repiqucn ja repiqucn triomia1.i; es el reoic d'alenrransa I I A v u i ...

Les campanes ja repiqucn
ja repiqucn triomia1.i;
es el reoic d'alenrransa


I I
A v u i sopards anib mi a1 Paradis.


-,_


TRGS creus, tres forques s'ulcen al cirn del Golgta.
Trei cossoi hi pnntegen axonirzant. I msntrc a1 front
dels dos lladres s'hi cntreveu sota ferrenya arruga, el


sole de la culpa, brilla mCs la ignoscencia de jrslis. Era antiga
costam de la Sinagoga el crucificar els mCs famosos criminals
en le5 solemnidats del poble. 1 Dimes i Gcstes, coneguts anto-
nornrlsticamcnt entre nosaltre; p el Eon-llzdre i el Msl-lladre,
son els condemnats a morir corn Jesds en ,torment de Creu.
Jesus, qu 'en tf un a cada bincia, tantost si pot moure el
cap, i e! gira encare coni per atreurer-los amh u n a mir:!da d'a-
mor.


c s.hi gii-n arnb torba mirada, forcrtjant per des-
la CI'CU i rndd,t i !Jhsfern:i feat cor0 arnb la ttirba


dcls jucus. I'obrc mal-lladrc! La inort t C a putit s;i d ~ l l a . .\lid
on acabi la justicia de la terra coincnsarA la jusiicia eterna de
Deu. L'avern sc bada a ses plantes.


hfcs quiu cel tan fulgent briila ;iIs esguards del bon Iladre
quand cornpatit de lesus i pciiedit clels seus pecats, s ~ ' 1 oi escla-
mar: 0 Senyor, Scnyor. ja que c,sent vos ignoscent mfrii i igual
i major tormait que jo, culpnhle, pciis3.u eii mi qui::?d :,igueu en
el vostre rcgne. KO li denimxi qr.i'e! Iliuri dc la forc;: IO^ cxpi:i-
va crirns qu? foren el tei o r de Judea, ni q L i e e! torni a
In v i h , ni que li semi un ritinl aprop cl'cll. n i tant sols gosa sii-
plicar-li la bennurnnsa eter:i;L So;xCs li demnnn que i x i record
d'ell i jesus s,wf:mya a dir-li: *.?;-ui seras nrnh mi a1 ;'.i:ndis..


Pio'in que qu i confess3 aJ:<2:;, aviat en tC sa p:i
l l a d ; ~ del mon Dru li va dl: <*L ' \G!S c t i i en poli tc t!.
dari-er lladre del Antic 1 e.tiiii;cl:t Cristo li dio:
conpany ;I la Gloria corn ho 1 c-;tat a la Crcu.. .A:;,:ciI V:L rn.
b i r una poixi i va perdre la iiimortnlidat. Aqucst rnba a Cristo
In gracia i corlsegueis In vi& e i c r t ~ a . I'wpie va con(esinr ;L Je.
slLs devant cl pob!e qui l'escarnia i el crucific:'.va, i',iconhoftn
anib la perspect in del cel.
Si a la Verpe atrihulada, ni :I !a penitent3 >.hg.Lilm~. ni iI !:I


ab i i egda \'erGnica, ni a1 bon Cii i n e u , n i an el Usiseble arnat
yii'e~: I'daic nprjstol que no abandon8 a Jesds en la seua Mort
i ,L'ass<;iO, a cap d'ells ha estat dita aquclla pamula seniblant d'a
mor i de vida. d'esperansa i de consol coin la que endrcssa a1
bon liadrc d d e el cinxil de In Creu.


Abans que no xtl-uos-i al >; u'Xhi-aham la bona nova de que
e!s cels vxn a o'srirse abans dc qsc la derrera gota de sang de
Jcsds Lranspui cristnlitsada a l snnt Iloc dcis Patriarques i Profe-
tes, abnris qiie toqui ~ c s u s a!, l i i m p~ a mocirwr nls snus fi-
dels rIiOt-adors, obertej de bat en bnt les portes de la Gloria. qtle
psr mCs de cinc mil anys harim estat tancnili.5, proinet Jesus
d e d c la Creii I:i bcnauransn al pecsdor bo. i diu a Dimes desde
13 Creu:


I!


sopar& a n b mi a: Paradis-.


iln. JOSEP CARDOSX.


que s'du una vi;lta en l'any.
131 ce! hlau tC una finissima
i vibrant sonoridat;
i lcs campanes que branden
ectremint el caml)anar.
ressorltn aisor-d:tdrres
per dins cis cari-ers veinats.
i s'ou\v clorcs i vivcs
desde'ls indrcts rn& llunyans.
aisi per dins la p l anura
qne j a escalfa'l sol de hfarq,
c o n demunt I'alta montanya
i p'el focdo comcllnr.
-Carnpcrols i camperolcs
que kinetjau en els camps
deixnu un in . tan t la feini
.Jesds h a ressncitat!.
Ais6 diuen II!S c:!n?pancs
vo1t:int dalt el c:rmpm;ir
folks cle tarit de: Lirandiir.


del cel i l is , prini:iveral,
vibra tota, t;iliiient una
gran campiinn dc cristall.


1 l:l T<Jlb;l ~ ~ ; l l l 5 ) 3 : 4 ~ C l l ~ ~


de sufrir; per6 el bon Jesiis no tenia
necesidat de whir , ni d? morir: sulriai
moria per noilros pc! nostro arnor i per
la noslra rcdenci0; nqiie:l meinbre que
era la font i orizen d e l sufriments.
aqueil membre reprisentatiu da l'amor
tinica causa. porem dir, per la qual
sufrin i moria, no podia quedar int~cla
era necessari que un instrument, pene-
trant cruelment dins el seu costal, alin-
ves%k aquel! cor aniorosissini i que 01
rnateix leinps que qiiedds cnicificat
pel nostro amor, qucrd; consumada la
n o s h redenci6.


Per aix6 diu I'cvsng?!isla S. Juan
n u n u s iniiitiim lancea i a k s ejus aperuit
et cotiiiuo exivit san::iiis et aqua, Una
!l?nsa atrevida obri el seu costat i lo1
q u i t sorti sanc i aigo Sang que s i p
riifica cI Sngmmtnt de la Eucaristib que
cs sagrameot d'amor, i aigo que sig-
n i x 8 cI sagrarnent del RZutis!ne que cs
el sagrnn!:nt de IR no?tia rcgenerzcib
coin se desgrcii de Is iiiateixes iparau-
ICs del Bun Jeslis .Nisi q u i retiatus fu-
erit ex aqua et Spiritu Santo non pa.
test introire in regnum Dei..


.I


'ACABA el divenres .cant S . 1 la Pasqun'ns vn arrikant;
lo meu plor sc torna cant.


Aleluya.


Per lo v n i t r o adi-epdor
con1 ni& hi passe inillor;
per Ics [lames passa 1.01..


Don Jcsdr;, aqui'm tcniu;
de ma carn en lo m6s viu,
foguetjay, tallau, obriu.


D'ont aiiava amb I'liarpa a1 coll
a cantar versos a doll
rn'han I!cnsat corn un ca Io11


Aleluya.


Mes, Senyor, a is6 es pa i mel,
doniurne vinagre i fel:
vostra creu es mon estel.


Aleluya,


f'osaurne'n mes de galons,
de Tituperis i afronis:
deisaume anar mcs alfocs.


Aleluya.


Puig per ser glorificat
s'ha de ser crucificat;
en creu lnuira jo aviat.


AlleIuya.


Aleluya,


Aleluya.
Politics lr~cal
L a re:scn;.i que en el nd i i i l o Jerrer


pcl9iic;re.i: rzizreiit a 1 eslitt d:iiimic
de l a po.itica dins 13 viia pels e!ewents
de I'esquerra ;oil rebuda no gaida be
perque ci-eguerrn veure en ella certa
acritut qlie noitros no hi sabeiii trobar.
Uiis t k i a rrtrets q:ie nos !an cs i 'h iver
dit que ais ilibzrals les ialta eiicara la
opinij pirblica, perdue prengiieti:~ho a l
pLii d6 la I le t rs crcpuerdn qu'iio de;e:n
( i ' i l i i ~ ina'irra zbso!uta, quant ito vo!i-
eiii dir sii;h que ai nostro judici no t--
rh?n !a niajoria de I.opini6. perque es
i::.:egah:e qu'cn t e w n i in3 part, gram
0 pct,td.


L';iprcciacib d'acrilu! q u e cregueren
wu:e en ia nostra ressenga va in:pu!sar
algiins nimbi-es dei cottiite a d.is actes
que nieceixeii e i !?o;ti-e coiiietitiri. Uti
fnltii it-:i serenidat i oporluiiiddt, no
vcj2 nies c m obert que el de la ven-
jmsn, fen: un ac;e d~ coaccih qi ie no
p r o s p r i i I'i.'tre frt am:, mrs civisine
i serenids:, fou w n i r a la nostra Rr-
w c c i u a denianar-iios explicacions que
donarein nmb niolt de gust. Per aixb
bolern que :e concga be la nostra
actitlit aoib rquest assuinp!e que L S l a
sigiienl:


LIeyont no c's orgue de cap partit
po'itlc 5ii:o esseiiciai~nent artenenc
deiensor deli iirteresos locals taiit
materials co:n morals sempre bassan!-
sc ea la nostia Iradici6 rel:igio>a i
pn1:iOtica. Ai niateix tenips es perio-
tlic d'i i~kiri i iacih, font a la qiie van a- - ciidiiit d e cada dia mes e!s ai-tsncncs
qtte viucn a fora. Ecs-ni aixi Lievant
r.0 pot deiiar mai de rzsenyar t ls :et$
poli;cs o no que dins ia Costra vi;a soc.
ce?sqtxti, corn taiiibe corneiitarlos
segons el criteri re l l i z i k , patriotic o
d'iiiteres local. Q.ie i'escisi6 polilica
:ela ?ti la no4i-d v j l z h i causat ceita
perinr;i:icib d i i is ella nci hi ha c'.;~ dii!i-
t e ; p:r aixd cc qr ie ' l coinei:tai-i yii 'aix0
nitis ii.: s!igcrNt t s e&t desLvoiabie
a i(acci0 de cer is tleinen:s.


f'ero 11cm d: regoneixer que dins cl
iiox parlit l i ibrrai hi h3 1io;iios que n-
breii de b a l d f e , qtie no son moguls
per c3p itileres i i e s q u i ni per torpes
anibicidns i aqiiests elements mertixen
la t,ostra coqcidtracib nies respectun-
Sa.


1% J'?:iii c'i d'%v::nt ja que creuen
qoe es a>~u.r.$te que iiiereix csser 1rac-
t n t aiiib iercvtdat i'hi :iact3rc111 domiant
s?:tua:t:ient no:icia roiiega deis iels q:ie
eii o c t i t r ? i t s due: agrupaciou? poiiti-
ques soscecsquen riieiitres en :,os ac!cs
sz veja boys ic i s.i!ia iiit.:n?ii), p !W si
Ve e l cas de '~1ttf: ab!is?n: de 13 i3'rd del
poder un de;r ba:idos causa xro~x!k ,
o fa actes vituperabirs que skn en
pei- juy de la pau o dels intcressos de
Arta, ri nasi-o coiiieILri srrd t;rt i agre
coin 110 itier?sca el fct que sc cuiiienti.
LEntesos!


Agrpim di. t m s manere?, i kin
I ' d e r i -


men1 que se 110s ha fer de dsr nos set-
manalrnent 110'4 itifhriiiativa d:!s lets
principals ocorrcgt;ts dins el pai t i t
1lil:eia'.


compies aprofiiar-io * so,int,- <.'


--
S:gons !:oticizs diiiinenge pr;+:at, a


c:,rin d i ccr!3 d:.:,vcnencia s:irp!a
e r t c e e 's ,:i~n.-.::~ que coa;pnnie:i rI
Conitth ,de: pzi-:it 1 ib t ra l .<e d s u t i


de anoinnnar qrw% iinic
62 pariil, i aixi s'accr.12
llatament a l a votaci6


1.1 deiirn. t pl'r ia rnsjoria de VntS fou
D. Pcre i\loi;igu?s i de Arcos zeguint-
'1 an YC!F r r ~ y c c ! i r a z ~ n t D .?.;..'r!..i


t i c ' Y , , : L) 1; r;r,:> zd
.-%,til


D Pere Moragues, que p.0 era p w m t
ai sebre l a dirt;ncih de que havia Fs13t
objecte di@C q.)e u:iican??iit ace$:al~i?i
e i rarrec a:r:b qsie 5'; ''b,;?:
dernPs qu'hbvien t c , ' ~ ! i I O ~ Y . KIG:~.
ttiits en Directori cotn,inriien i inb eii 1-7
i-cponsabilidat. Aixi s'cordii.


Aquesta ac t i l i i t d 'h i l i i i lpc!!itic dcl Yr,
Mornyues meresque un.<!ii:iis clogis.
T z u t per I'arraigo de la 5ev.1 tamil ia
coin pels ~ e u s anteceden:. poliiics, l a i t
pt.x !es quz!;da!s de botiitotnia que')
aiornen, coin per la pr5cticn c,;ie I t !
M a eii 13 p" ilica, tont pe: In s.ma f OS!-
c i j independent corn per li. pcrspicacia
que en moits d'assumptes ha r1mos:rat
posseir e l Sr. hloragues er:i el ntes
indicat per I 'al t chrrey de diricir e! p r -
l i t que ha d e dur e l coii:rapes c!e partit
de dretes arlsneoq!ies, i n o r,bsta:tt
t e n p i !'irnpuls dmo;rcilic de cedir
part de! liottoi 21s deine; c o i ~ p 3 i y s .


Es aqnest un gest que niercix tin
apiaiid:ment.


L'eslrt de !a poiitica es en nquezts
~ i i o m e i i t ~ d'espectacih. f 'ei esrer a for<$
Mailorca el ca,x;dat S r ,\larch el
quefe de rlretcs d'Xi-t3 D. I'erz blorell
no ha p o p t en-ara donar co.itejtaci6
a l'dltiina tenlativa de a:-encncin, Dins
pocs dies se sebra l a resolucih deiiniti.
V3.


EL REPORTER NOU


l a Bandera Mallorquina
E l noslro .\Izgniilc Ajuntament, .SII-


nixit-se a les corrents patribliqaes
ioiciades per I'Ajuntament de Sl'lier
en pro del restablinient de l a rulfrti-
ca bandera que e l Rei en Sanxo do t6
a l a Ciulat i Reine de 1\2silarca. e l
s:si;iO del dia devuit d'aquest i l les a.
c, i id i per unaniinidat adyuirirne una
pcr ier1.i onetj:r en lo tcs I t s frsfiii-
do?. cor!at de l a del E-iat e=]\?-
nyol.


Sia !a nostra nies cutttpll:'.~ eiilicrz-
bow.


o o o o ~ ~ ~ ~ ~ L l ~ ~ o o ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~


Corn mos tracten
.2mb niotiu de la dilxosa presentacib


de ii ibws de totd casta que han haguda
de f.:r lo!t.s les sociedats prrque a l
( h : & r n Civil s'haii rebuljats $15 d'irna
sociedat perqw'l Iiibre de socis GO
esid redectado en Espoilol.


Dc manera que segons cl criteri de
nqoes!a gent iorastera que invadcix les
yruvirtczes uii I!ibre tan particular coni
el t ie S G i i S aorit hi ftgu:en e!s ito'iis i
lliiiatjes be:] oiJi;orquins, in:raduihlzs,
coin ina!lorqu~ns son els noms d e les
sews piokssions i :in$ els de!s caners
a a i t viven no pot eser fe t en rna!!or-
qiti perque esto no es Espaiol.


De fet , aqueis 1or;isters son separa
t;s!es, per.iue E i nos conslrIer,,ssen
coin 2 espanyo!s to!erarien l a liresfntn-
ci6 dels 1libi:s esLr i ts en la I!cnxua
que se parla en !err!turi Es;:tiij.ii!.
Ptro c ~ i n consi3eren a hlallorca t o n
a iina de les I;:es .4dyacentes- l i m o
de moros, cd!ii no fa ! ! I @ ' [ digue t i i ix S?
!es m.'s 6l:ei pcrmia l ida ts de ia
Pioviccia- lot io niailorqui no se t e
per cspanwl i heti poden l rac 'ar ziiib
el drsii:ecl cn que ho fan., I perienr $;le
a:ursta getit qttc aixi nos trficta c s pa-
g.id;i an11 eis i:osiros propis dab-
ber>,- que eocara que sien ma!lnr-
quins les agraden fcrm, clue adetnb
J . i ;wi, acep!i g'o>cs
prreg!ir e:s ilibres encaia qt le Pr i iq i i in
F'1 eSpCf iO( !


;Quant sera que tengueni iiiberlat
per fer us de I o no?tro. qiie nos . leva-
rem ar;ur:t es!ignia c 'zdavi iu:? jEs
cniei I i i v e r - w s dz wm:r t r x t n t s de
u:in ixiinei.? ;ant c i e i p c t i v a ; I enczra
diran que nos tracten coin hermanos?
L'A B. C b poc deia que o Hermanos o
cxtrsnjeros, ipodria dirnos 1'4. B. C.
quin drls dos raiiflcatius sabrin aplichr
sl traclo qui. en les altes csffrer s e nos
dona?


E n O D m C 3 1 1 0 0 L i Y ~ ~ n 0 0 7 1 m * , i Y i i O D . 1 3 3 n 0 0 n i ? , i C ( 1


El bon D*!u mos do:ia 13 in3gii.a.
Svrt i i i i o n e l c.?nip i dona goig ei seur i l


nios conviJa P~ cu:?tcnip:ar


iiipotiderab:?, fi ci'itada per el bon
te;iip?. Hem passat m ; i qui;iz
t?lnient nos feia recoi.d.!r 1:) qtie eis
gcblccs nos coiiten que devia rcsrr la
epocn di. !a ierra cii !a qua! s? co:igria-
ren i amei i so~ deposits d
sl.iii In riqucsa dc les t iacio
vtgetacih iiiiiiensa:neiit exuberant po-
d i a aportsr e:s iii%lCc.in!tt iiipouderabl:s
qdc se iieccssitarcn jicr fer dquei ls
dephsits que t n condicions spiopisdes
se coiivertireii on carbo iniiifra!. 1 aqiie-
lla vejetacio sois h i podia esscr nnib
uoes cundicions climatologiques ade-
quadcs pe'l crT:ixement de tcs pla 118s
calor i homi:af
h~ SI, la ca!or i :%ntiiijat, son eli €12-
nieiits mes riccessaris.per un bon c r c i -
xcnt I eo aquers dtcs, e1 cri les 110s l ia
pruporcioaats. Disprcs d'una tar. Iiar-
pa seca, les ;ili:jr.s p:rsistcrits i pausa-
des l i a i i ass:i:io:i~di Is terra de tal
rnanera que iio s ' h a perdutla geus de
aigo, cs inks eiicare: eis aubeliuns rat-
jeii hbuiidaiitmriil, i o qual indica que
111 ha reszwes ljsr e l cu!tiu d'ortolices,
d:: tsiila itii;i~r::iiick en la nostra
Vila.


La te,?qxrdiira l i ix i c'um en les de-
rrvres petites plujes de ici iiii::~ setma-
iies, lou ire& I geiado:a, ara n s enre-
vcs, el xiioi e5 qui donitxi i fa calor
i eci consequencis se veueii creixer els
senibratc i cubi-ir de fui l ts i f l i 2r-
bres.


fols els agricullors e&n esperaot
d'obteiiir uita boiia cul:i!a, i suinpleii
112 go'g en veuie eis amel-lets carregats
de fruit, ia que es una de les tretes
principals de In coinarcd.


I ~ ~ i ~ r , n o i a y,... ii;iot . (1,' c


que uiana C l i l h ? d (I1 :a cr-rsPl l , la


PAGCS


L.);vcnres psssat hi IiaguC 3 1'Erglcsia
parroquial, la priiirera Co:nurrib soleni-
iie d r k nins i nines. Diirsnt ia m l s a el
Ciior de !es W e i de Maria jun!atnPnt
atiib eis nins d2 priinera coinunib, can-
tarcn h?rt:insm ciinsoos alusii'es ai acte.
D:s;;rts d'iinn ~ . x z i : i a i feivorosa p:ati-
c:i s'occi:tar<ti a rebie el Ron Je ihs per
pri : i i 1 vo ta 25 iiins i 9 iiines seguint
i'iit.rniusi costurn el$ acompanyareii ell
Id co:iiunio mol ls deis seus p3rcnts i
a', ics, de rnnnera qoe la cornitnib s a
sei' t i icl ' t i:u i i trJS3
i ! c j SCI'A t a n i i i e s


E1 d13 del K i : m hi Ii3guG !es acojlc-
nades fiiixidnc; AI Cifici caniaren !a
i ? a w ',, i.: Si. L-icari. D. luen M e i s i
D r rawesc Fuster.


Et capves2re tengut' iioc la yoceos6
del3 dotze s:rnoils qiie pr rd icd el


:~ :I. juan Cii,izr: i:c:!ri d'>,r:i,
t.s>iina grn i 'o niat?i< que


. .


e$ dent& *% de cx jn is .


-Awi dijous Saiit a !es 9 s'lia
celebrat l'ccostumat Ofisi, Iii lia haput
Cotxinit5 Ocitera! a l a que iii ! i i asis:it


e n r i i:iolts de fee'.;. p:-incip:i!.


cni v is i ta l aqwls dies e l Crneiiteri
i hem qiledats gratainent soipresos a1
veure 10 iiio!! reformat qiie queds;
dursnt un any i tnig han fet seguramen!
25 to iibes : i o i ~ s nover i a!:u::9 pantr-
Oi l$ Ii'o!t he:mcsos, quanti iiit. eirlga
ac.:ixt l icurem de fe un erFois per
ediflca l'hermo>s capella qii2 esta
iiiarcacla en el projccte i bixi feiidriem
t i n deis cenien:eiis mes agradosos de
1 Ilia.


Dirran: Iota s'a init del din-ecres al
( ! , ~ G S S !:a f e t iina brusca llen espesna
q::c In cst?.t caiisn de q u e ses ciiternes
lt.:yn reci..ildd baitmla d'aipo que
b; stsink$ jri crw1 bnides p"ig yes brus-


p:ssidi.s apenes hav esi k t rai jar
sis scniils E!s sxiibrats c . h m itlegrat
:i,o:i i [leiiiustreii b o x cara. E l s o!i-
vars e s l i l i i bashiit prcparals d? borra:


i qtiearril)i a p:'g.
Dorn::t t.1 i:ir$ J? i i ia r i lii !il liagiit


e l siguciit i i i~~wiieii ; Naiuments; Art.
toni Sarapla Reus de Can Sarapio q!is
nesquc dia 17. Juan Ferrer liian de Czn
Galiu de sa rosa, nesque dia 13. Maria
r!x!:er Rosell6, r ia d'en Per-, M:intelle
dia 24. luan Totis Moli f i l l 37 Pere~CaI-
lecte dia 25.:; Morts tres: Stir Craola
Ghar t Surcda dia 4. Marg:i:l:fa T w s
Peliicer. Col.lecta d ia 6. i SebastiA
Grail Verge (Reco) de i8ans3 d3a 25.


I'


Corrrsponsnl.


fl ea s t r a
Xcteorologia.


Feia molt de te:nps que no s,hnvia
vista tanta persistencia en plows. Ylo.
gue Iota la setnana pessoda i Jques-
a x g o r i x igual, t r e t del diiowts i el


diuircres que vereii i I iuir co'ca esrona
e l SO!, pero prest se loin6 eii:ii$ii!ar.
El plout-e cs sepujdcr, seguidet, crrna-
rant be sa terra.


?!slat sa i r l t a r i


1.2 sn:iidat piiblica s q y c i x ea sea-
blant est;,!. Encare %.en jeiien algunr
atacats de aeiiKuc. F;na que e l temps
s'estiri iiu's regula que p s j i del tot
aqueixa inalaltia.


Morts


Diunicoge, devcrs les 1030, tom-
ien una extreinaitncib; fou per en Mi-
que1 Ainorh.;, atlotell d'uns 17 anys,
fill de t'siiio d'es Pujols que feid Lind
mcsada estava malait, el quhl en a-
quest dia elitre@ ('anima a Lleu. Rr-
piga l a eelin iami'ia el no:l:o condol.


_I


Divenr is I z v c x les 2'33 del cap.
-ws:re r e p i el 5ai;t Vi5!ic lmio'n
Rartomcu %':;.era :a) Ronifro, el qua
f i i a aI;;iir-~s dii's que s'liavia a,-rhvB
en !a nia'ii:iia quc venia sukinr. Se
vei2 qu'ern u n a candela qtre per no-
ii:ints s'ambava i a la itiatinzda del
Dijous Sant cxpirl. Deu l'liaja acullit
a !a gloria. Expresrzm a sa familia,


i t a la seu8 esposa, e l 60%
t ro rnes sent i t condo1
- 3 LLEVANT
Aclaraci6


La setmana pacsada, prr h3v2r sa!-
tat els caixiste5 uns retaa del original,
aparesque en la crbnica qu'era mort
Mestre Mateu Claret qiiind devia dir
Mestre Juan Rosch de 83 anys, cunyat
de Mestre Mateu Claret. Valga per
aclaraci6.


Rer i s i6 d'expedients.


S'han anunci-t ia els d i a que se
fer& a Ciotal la revisi6 dels expedients
dels soldats que donen motiu. Dia 27
d'abril tocar& a Arta i S. Llorens: dia
30 a Capd-pw i dia 7 de htai!: a SGD
Servera,


Cobran ra


El Dimecres Sant a la Sa!a hi ten&
lac el payament de tots els empirats
de la Vila i demes persont-s que hi le-
nien credits,


Obsequi.


La Caixa Riiiai d'ArtB, dcsprks de
la fesla d;l inrj de Jaiier acordi re-
galar una corbata a la Jenyera d d Or-
fe6 Capella dc Mmacor que tant aju-
dS al lluiment de la k ! a . Aquest floc
o corbata es bianc, brodat en or per
le5 Monies de la C:.\ridat ainh aques-
ta dedicatoria: .La Caja Kural de Ar-
t i e la Cape.ia de Manacors,


Viaticada.


Dissapte passat a vespre fou viatice-
da Mad6 Metlerana veya. nixe dcl
retgidor dei iiostro Ajuntainent I'a-
mo'n Gabriel:BFteva. I)eu li ajud per
la part que ini-s convenga.


D o l l ~ Y o 1 1 " o o Y l l ~ . u : o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Et nissapte ran t 110 p iop t fins a
mig dia I quand to:ho,a creia que no
podria f?rw In piocess6, prodiAiosa-
ment s'ha aclar;:, u:i vrntet frerc ha
eixugat molt de fang, i entre una nit
molt hermosa se poguk passetjar I'i-
matge de Jesus Crucificat pels cn-
rrers de la vi:a rcvestint IJ major so-
lemnidat. Tetes les demes fuoclons
son estades tambe molt solemnes.


En el cosve;it s h i celebra e l di:ous
a les deu del vespre Wora Santa i el
divenres a les 4 de la terda les l'rcs
Mores, cantant In Capella Serifica al-
guns inotets origina:s del P, Amor6s
que resuitareii molt. - I__--


Un naturalista te observat que per
terrne mig cada niu le ci:ic ous. Cada
femeila ~1:': cov.2, se menja 50 insectes
cada did. Fixant e:? 30 dies el promig
d'incubac.6, ts..iJ:ein que cd.la aucell


Fins aqtv,i clj conies son ben ciars
Ara be; un iniecte devora cada dia,


fu:I:s flow o fruits en una czn idat equi
valent an c l pes, im adquidr ei scu
niaxiin dese:i;o,-lo.


En 8u d;es,, s:ipojxtt TJ: iin Insecta
se ineiixe 35 II~J~s. i q u ~ ' cad, uiia de
aquriaes f or5 d~ 13 UI bar, lciidrem
que 15% b i . ; c j .-L ismjnriezi 45,000
Insects.


Corn a co?eq.!;!l.:ii, cadi a:iot que
n:olla UII n :. U'.I~!C:I 5 oca5io1ia una
y 2 . h 3 5 45 33 I ~
hi's, nuber:ocs, :. a i s ; I $ c ~ ~ ! t o i s
teinacr.


neix 15JO i i isecizs


Si aix6's f6s veure a!s infaiits fins les
podrien superir la conveniencia de $0-
rarnius artiiicials als abres, per aumen
tar les facilidats de recria, i aixi els au-
cells ho pagarien, matant elr insecles
destructors.


PAGES


SEGGIO AMENA


A una fonda:
-Camarer, i que son a q u e s -


tes vergonyes? AI a acab de tro-
bA un bot6 dins sa sopa.


Be, i vostC que volia? Per dos
reals trobar hi u u s calsons sen-
cers?


$<


ExAmen d'historia:
-QuAntes guerres hi va hn-


ver a Europa durar.t el sigle
XV?


-Sis.
--sfem fassa el favor de enu-


merar-les.
-Una, dues, tres, quatre, cinc


i sis.


m


ENDEVINAYES
XARADA


Animal es ma primera
i amb la segona sere
lo que sortint de cateva
a la vista t'estarC.
Sime juntes :la tercera
un ofici trobaras
i si la quarta, veurAs:


que som Ilarga,
que som blanca,
que teng clots
i polseguera:


PREG UNTA


Que es lo que fan la ma)oria
dels con2ejals q u a n d arriben?


SEMBL ANSA


En que s'assembla un porc


1 amb un Ilibre?


I coLbros I Qufn 6s es colmo d,un pianis. I es d'un pescadorl ta?
lusep Bisbal. I -


FUGA DE COSSONPNTS


.1*u.1. .o. ..ou . .
e. .e... .e .e..e,.a
,a,a,e, u , ,a,,
ip,,a,e. ,a ,,errs


e Les soluc'xi.; >:I: el no qa i ve
i


i -- .. .: - -.--- c-


SOLUCIOXS a les endevina-
yes del n.O passat,


l."-Sa carretera


2=Sa vida
--


--
3-ES S O ~


4=Es rovey


M
A sa fuga


hlumare BO hu vol no no
que festeig pe sa finestra
emper6 p'es finestr6
Juzn vina cada vespre


Jeroglific coinprimit


-Qui calla hi consent


TARJETA


Juan Alcover Maspons


4%
Endevinaires:


Juan Fuster, lusep Bisbal, Rafel
Amorbs, M. Vwens i Modest de Sou


GLOSES
de J'Amo Anlorri Vieens Santandreu
?Son Garbela.


Continriocid.


31


El just 5e confessnrb
amb exdmen i dol6
rebid s'absoluCi6
i perdonat quedark
i per Viatic rebra
Jesucrist Noslro Seny6
despres s'Extremunci6
i perdonat quedarA


32


Despres q w ses confessat
li va d i e s confrPs6.
Que perdon arnb Lona am6
si est& agraviat,
i ell respon aviat;
Si, Pare, de molt bon c6#
que nos perd6n el Seny6
jo tolhoin he perdonat.


33


El just s'uitirn de sa vida
xi mateix est& aiisi6s
prrque el pas es rscatr6s
i espanta sa yr t ida ;
per6 sa gracia I'anima
d'un modo moi poder69,
sa pcna i es doins
s'esperanca dulcifica.


31


SI es un pare ttndrd
els secis fiik ai'A piegsts
I si be ios ha e 'ucats
de coosol li servira,
perque a n el inon deixarA
i i r s ahrps t a n ben plaita!s
i d ies c:er!lidd:$
c o w w p:r elij tendra.


25


Desprb vendra s'agonia
3 'cahar-lo de mata,
ei sacerdof li dira
que contii senipre en Maria
i en sa soberania
del mateix qui el crei
i el just espirara
amh molt profunda alegria.


36


No s e d aixl el pecad6
que en vida haura mal gastat
ei temps mes oporlunat
per servi an el Seny6;
es vici i sa pasi6
el tendran esclavisat,
ntorira desesperat
sense consolaci6.


31


Amics de urbanidat
niran a visitar-lo
I per no retgirar-lo
ii niran en hlsedat
el peril! que esla esposat
SeDran disimular-lo
i passarn el temps mi116
per la seva utilidat


38


Si son de bones entranyes
per bell voldran a v i d
l i voldran enconiena
el fer coses acertadts
per6 ell respofidrh amb barres
i dira; deixau m e art&
pzrque encare pensara
en ses locures mundanes,


39


Si es incredul di:a
lo que tencn de niotiii;
'Are a von me veniu
no'm parleu des confess&*
i el mon el distreurd,
Llavo el dimoni riu
com un coaredb en s'estiu
coin veu qiie I i ret es gra


MERCAT D'INZA


B e s d a 97'00 quini5.
Biat a 2700 sa corlera.
Xeixa a27'00 e < P
Ordi mailorqui a 16'W I . forastera 16'00 L
Civada mallorquina 13'00 pts. id


B forastera a12'00~ e
Faves cuitores a 28'00 - *


a ordinaries a 28'00 = *
= pe! bestiar a 2800 , s


Mriquins de Bstri
MARCA
MESTRE I NADAL


S'en yen una cn bon esta.


INFORJlXR.4S:


CAlXA RURAL
ARTA
_., ..


Hnbaiia, liuencs Aires, Fr.;ncia. y cua:qoier punto de
(A) SIANGOL America.


A toc!as ins ilegadas del Ferrocari-il hay coche 1 GRAl.ljIT.\.:~< F,NTE srreqlo la docunieiil:>cihn para
auc w r t e ciirecto uara Cadeoera v Ca!;..rratiadaz r,odrrse emhnrr~r acisando con ocho horas de nntirioacidn.


Hay tambien coches disponihles para las Cuevas
v v i a j e ~ extraordinarios.


AGENCIA DE'TRANSPORTES
Se sirven encargos para F'alma y bstaciones


ntermedias.
PLASETA DE BIRRCHARDO.


Los qae desecn enil)arcarse de Sin i m e : . z o . ?on Ser-
vera, Capdepera o Art2 pueden iniormarst. 'e;:


.A XTA,
a 0 B'BIJOSA


3


Eensaimad es i panets
En lloc se tiohen xi116s que a la


PL4 NADERI-4 ' victoria
' E S F O R N N O U


D'YN


l i que l Roca Caatetl
A sa bot ip hei trobareu semprc pana


panets, galletes, bescuita, rollets, i tota
casta de pasticeria.
TAMBE SE SERVEIXaDOMICJLI


Netedzt, prontitut i economia


DE.SPA I G
Cnrrer de Piriiizii 3 his. .-I !2 T A


A L MdC; E N ES lV AT ON S
n!i


b FELIU Be
CALLI? DE JALlllB 11 n L, 59 b l 4 9


SASTREKIA PARA SExOiZ.4 Y CAHilI,LERO,
,ARTrCCLOS Y NOVEDADES PARA VES'I'IR,


RE TOASCSAFSLU


a


B. JU
Quatre Cantons. 8-hRTh


Te olis de primern i scgona &tuse


S+i.veix barrals de 1G litros ti do-


VENTES EX GROS I AL DETA.LL


a pwua acomoclats.


micil i .