SETMANAKI CATOLIC MALLORQUI POLBTIC E1 bony s 'ha ablaiiit un poc. no bi ha cap ...

SETMANAKI CATOLIC MALLORQUI


POLBTIC
E1 bony s 'ha ablaiiit un poc.


no bi ha cap dupte; i suposat
que no s'ha esclatat, anem a par-
lar ,amb sereiiidat dels acontei-
sements locals dura3t aquests
setmana i deixem anar les bro-
mes, qu'estarn dins sa Corema i
no es hora d'aix6. Anem a fer
historia i res rnes.


Corn ja varern dir, el Coinit6
lliberal va csser cridat a Palma,
aont (heu sabem de boca seva)
hi anaren molt frets. Per0 lo cert
. Cs qu'en rengu 211 ben calmt:;.
i a sa tornada ueren i repeti-
ren tant que duien ordres de
susper,dre tot 1'Ajuntarnent que
posai.cn en a1arni;i a tota la po-
bkdci6. I efcctivament; anarcn a
fer treure de la Sala la llisr;l de
ex-retgidors per enriarla a Ciu-
ta t :I fi de q:ie el Governador
pyocedis a :inoin'inar els inte.
rms.


Nitigd duptfi gens de que lo;-
sen capassos de fer-ho i tothom
sap que quant up. Governador
vol, per un inotiu qualsevol, per
petit q u e sia. se destitueir un
Ajuntamect i cn paiis. Lo que
ningd creia que hi poguCs haver
aqui persones iapasses de cau-
sar seiiiblaiits utropells en po-
bles tan unificats corn el iiostre.
I l'extranyesa era i 6s encarc de
cada moment m6s grossa, a1
pensar que cavi tots els qui pro-
vocaven aquest trastorn dins el
Muiiicipi, son sciiyors que diuen
que estimen ArtA, que sempre
havfen militat en t r e la gent d'or-
d e i fins diuen que preteneii es-
ser tant de l c s dvrtes com el q u i
mes.


(1 que ha p x s a t ? Lo qui' no
podia esscr dc menos. Qu'el po-
ble que fins arn s'ho har ia pres
a m b s a n g f r e d a i corn qlii con-
templar un joc de nin.;, el poble
qui d'un principi les arniava bro-
ma cregucnt quc aiiiiven de ber-
bes, a1 veure que la cosa s'en-
grescava, que se posava scria i
que j:i a!i,ire;i a pegA'I cop. s?
redress21 com un sol homo, I co.
m e n d per de i sa r~ lo i tots sols,
fer-lo3 amples, fugir d'e!ls i
alentar a1 quefe di. les dretes ar -
tanenques D. Pere Alorell, p!r-
que els-e demoitriis que'l seu in-
flament era foc d'encenais, i que
si tciiien la f o i q i dcl poder i m
posatdesde dalt, en c:?n:ri no
contai-en amb I,o?ini':j :iopuial-
que's lo quc necesita tot p:ii.ti;
que as2il-a ii Izovcrnar.


No s t q L i i $ i 5 vents deguerrn
dar aquest e&it d'opinib a co-
neixement del cnndi.lat D. J ~ u a n
March, la questid e; que quant
s 'esperam 1.nrribad:r d'un dele-
ga t o~drl Ofici dc .ili5FLJiliid ,+!tb,


fiu,b, pop pol, se prespnid el diu-
menge decapvesprc aquell se-
nyor inespci-adanlent en el (3cr1-
tre lliberal. Aquest estava de-
s~ i - t . El Comite 110 hi era: peso
se va corre s cci-car 10s i coni-
paregucren tengllent Juiita e s -
ti-aordinaria, I se r e u que'l can-
didat, qu 'h i de e.?ser Ilest fer-m,
de cop r e g 6 I:i reLilitat: 1;i desor
:::inisaci6 coriiplet:~ cn qu 'mtm,
lii fsltn de opiiiiri i;ivoi-abli., la
curtesii de la llista dc socis, i lo
pitjor la inh;.rnmiii;l que enti-e
tots ells reina. 1 corn no? No p o -
Uirent confinr anih les arrnes dc
ells i inierc.!:int-li iinicanient der-
??I1 d'A1rtd tots c.15 ro ts i''
bies , ,a t~i a re; p l -~pos t ;~ d.<a\.r-
ncncia amh D. i'ere hlurell, el
qual dign:~me:it i i diguL'. qae si
bC ci-eia una inoportunid;tt I n
propostn d'aveneiiciii despris IC
Ics ameftasses i... czlesrs tic les
dci-rems ~ e t i i i a n c ~ , niii-ant 6 n i -
caincnt :I la pan i a! be c!cl PO-
ble s'acenia a consultar als cens
seguidors pcr si creic? c,onve:
iiient enti'ar en ne:ociacions I


-@'ha r e n g t despt-Cs de tot ai-
%'>?


-El re&-eisamcnt de la gent de
@I-de del partit de dretcs es estat
general i cnin mEs lia m a t mes tot-
sols han quedats, fin:; an el punt de
que n'hi ha d'ells rnnteisos que se-
goneixen ja irancament el seu irn-
cis .


A una petila i iin ~ene i - a l insi-
ncaci6 de D. Pere l I o x : l l el din de
St, Iuscp a vesprc comparagueren
n l a . p o s h dels Olors cinccnts o
siicents homos disposts a tn1, an els
quals va esplicar ell, amb !a correc-
ciJ i finura qu'el cnrncterisa, I ' e t i -
trevista tengiuila anib el Sr. RIarch
i la formula per aqucst presentada
i r e g e n t qu'el senlir momentai;i del
pubiirera de que no pod;a ni de-
\ ia acccdir a la proposta sensa des-
rnereixer !a diqnidi t dc!:jioble, pi-o-
posii que s'hl pens;? a!puns di:-i- i
el dimecres a rezpre nomment es-
tar ia dispnst a rebre del public pro-
po;:cions de la conteita qi ie se de-
cia tornas a l 'agapac i6 Ilibera!.


5 ; gent a rudi el primer dia, tantn
o iiic's $'ai Frz>e:il.i e! dimecres.
I). 1'ei.e 11xeiI feu aliiiadrs rcfle-
x i lns so51.e la cot i r t i i ;en?ia de mi-
m r s m p r e en la rrspohta el l~ que


IJf3ctaI..
qu? :e r e d en m:l!nics i empreses d c
mhiiifcst i cI%tr


q i i t s t acpeb '2 ,
en!ic nosn'tre: I,?


iiinpii pot n i g r
q ~ e 1.0 c~ , i re ipo ' i a 1013 aquesta el?-
vaciii c!?i;ri21 U I I R elc:'aci6 espirit:ral
esseiicialment niLllorquina quaii a t o t
:'.rreu d: $.!nl!orca hi floreix so'itaria-
2::;e:it r:i h <-ran iio:!:brc d'esp.rits se-


q i i - p::dricn >:tti.?r les m:iltituls


~ j i d.: l a iiortra rssencii, una
mica obs!eculicr.da avui.


Arrep'ezats to!.; aquests cai iJs scli-
taris p04r i i cncsdrerse uii gran fuc
que pra:,?,.& per tot arreit.


Cntlasciin d'eils, que duen dins e l
seu cor cwn to nies viu i sant ui i ver
amor a hlallorca, teiidria a cada mo-
merit I n ca!or, I'eii:iiasiasmc i l 'ajuda
d e t(:ts c i s ;:!!:-PS i la k ina stria
leciinda. . ,:.., rein . i /a fa!tn a hialloxa 11-


que, allunyada de t o t n cow
cu;iimx:.i 4 po'i'ica ta l co!ii a v u i se
p,-Aclica. se cst:Yescn pew m i 3 r pri-
ixci tnis c;s esforsos injividiials i es-
w i d r e p:r tot ar i fu una ne13 i vera


I'ocs u in(i'ts, quedarA de Eel consti-
t prinicr inooient, i


cs'nm nbcr:;i a tothom, v?tiSni rl'on
v:c;:ii, pt.rL:iie C I I c i Ih i i l , , r del :iortal
de la rio.,lra casa SO:^ 'c r e t 3 una pr?-
guiita: "!;sti,iics :vlal,orca?e I a tots a -
quc "5 q;ii respougitin af i r rn i i iva t :~ent
les ohririm eis brasios i les dcnnrcin
en nirit;ln correspoiiilencia, e l noslre
cor.


d.'As:ociaci6 per l a cultura de A l a -
Ilorca. tnridr3, doiics, per ok,jecle uni-
ficar tr i lo pocsit)le tots P!S esforsos .es-
piritnals iii j ividuals, i organilzar a Ciu.
tpt i pcr t o l i els po!di!s rsctes ctiltur-Is
de tota m w a .


nai- pFr aqueira \,la m3-


Jncj Florals de Mallorcan organi- t
i :ac:6 general pera que ye celebrin arnb


tctd l:i inajtslat possible, una soia ve-
gstla z! m y i a diierents iiidrets de
h!zl'oren.


nFestes I'opulars, cooperaciii a les
q e se cclebriii. procurant o r i e n t a r k s
don:ntlos uii caracler ben no5:ro i CUI-
tu l -SI .


~ D i s d e s a la Ilengua.
eCi:les de coiiferencies en els po-


b:eq.
"Edic iJ d'ohres d'autors mailor-


quins. Edici6 d'obres d'autors univer-
sals. p'elsi nfants de l a iiostra terra A.
qiiestes dues secci6ns dcrreres tendricn
uiia gran iniportancia i en t a n t que fa-
ciiilarien sa pud'icaci6 &obres inedites
satisfarien uiia necesidat que SOIS des.
d'aqui podria esser bellatnent rrsol-
t a .


aIiistafaci6 de Biblioteqiits popu-
131s.


<Coopera$ a propegnr l a parla PO.
pular..


I'cr dur endevant tot3 aqiiesta tas-
ca aquesta associacib acudiri a


a) Subveiicions de corporacions i en-
lidals.


b) Gonatius de persones ainiadores
d e les tiostres coses.


c) Suscripcions a cadascuna de les
obres que se puhliquin.


d) Quotes dels associats, que slrien
vol i in lx is, licsantse el minim en una
pe..s:.ta mensual.


Aix6 110 es me. que adelantar en
I ri i icipi un esb6s del progama que en
tin3 primera reuni6 general se puntua-
lisaria.


A:a per ara lo que falla es que cada
un dels qui rebin aquesta crida. r s -
1101 i~p i i la trameli al major io i i ihre


ble d'atnice que li puguiii domr
ca:w, a li de ([>e lo m e prest possible
po,pem comensar a maiiiobrar.


No inos contentem rnes arnb parau-
l i i . Si d o veres esfimam a hfallorcs
i : . w m per ella iina mica d: sncrifici,


\!alrorca 20 de fehrer de 1933


[-ume Saslrc, k're,= Andreu Bor-
dov -Joan Cap&.- Gulllern Coiom
de :iY!er.~- Miquel Dur in , d'Inca.-
I.!oiwis Garcia . d'Arti. - P. Oliver
Doinenge, de Felaoilx - josep Clave-
Wl, de St. Jordi.


dels morts
Anib so cotxo d e L ' h i han d'anar


tres dependents o sien cotxers i dos
peons posat2; per I'enipresari. Amb e l
de 2.' i 3,a dos; cotxer i ajudanl.. Adc-
w s Ian: en I." 2 ' coni en 3.3 classe
I' Ajuntament eiiviars sempre de franc
e: fuuiser coni a peb


I.'empressari 00 pods-d mai dismi-
ni!ir ni e!; drprndentc, ni els iarols que
tvo i i i l i - .er-hi ,


1:ii q u a t an V I S preus el ternie se
divii!i,is c i i viis i fora-Vila. Dins la Vila
1 s !iores or:i:i!aiies pcr l a conducci6
son ik le- 4 ;I ies 7 del ma!i i de les 6
a les (1 I mi!;-, :!el vespre, i a qiialserol
liora eii cas.^! d ' u r p x i i declarada
pel metie. E,I :cs hor-s ordinaries se
qagara:
tn I . a 60 p!s. e;i 2.' 30 pls. i eo 3.' ID.
E n liores extraordinaries sense UT-


:exia declnreda, aquests preus $e po-
dran c2rred-r am5 10 pts. Amb
aqaests yrsu t i t hi entren tots els ser-
vicis de e y e s a r i !3 ma'eix que e l


diet de fossa que abans se pngaua a1
iosser.


A !ord-wia els:preus anleriors serd.i
a-mentats en 4 pts e ! de 1:ducs e l de
2 :' i una el de 3" percads kGi6inetia o
part d ell que haja de sorlir i l cotxo a
fora. Aquesls se coiiten dcs de la sorti-
d a de ia poblscib, i no ze conta aiiada
i vrnyuda sir16 sols la dirtancia.


Si I'empresari fes pagar rnes deis
preus indicats cau en mult:i, tani l ie hi
cau s i eis dependents no giisrdrn la
deguda coinpostura.


Si h i a p e s cap entcri-o d'una mare i
niii nieiior d'on any, poren utibzar e l
mateix cotxo pagant coni si fos un, i els
qui eis qui estiguin a sa liista &Is
pobres i no tenguin bens de c3p ciase
seran 1ranspo:ta:s de franc.


En cas d 'epidmi en qite Iii h a / ; ni6s
d.1 doble del prornedi de rnorts orditiari
!'einpressari podia utiiizar iiii carto eo
el qual podra ;Liicar-lii tots e!s bauls
que h i cdpigueii sense surtir ni pels
costats ni per ses baranes, cubrint e l
carro anih a:i,pla roha negra I creu
blarica.


13 qui neccssiti e l servici ihnebre ho
hn de demnar per escr i t ai empressari
lnci:itan! aquest da: gratis dues papele-
tes inipreses quedant-se u n a per e i l i
s'altre la s'endurd l'inieresat I a l firniar
lim d'aver inscrit j a el difunt en el Re-
gistre civil.


Si sc demanen dos o I?:& servicis
per uua inateixa hoia ;,e i l ir i iari prcle-
rencia a qui primer ho haja deiiisnat
Limpresari serA punlua' en compareixe
i s'tl muitdraper cada niinut q :e re-
msi, i presmtanl se tot net i amb
deguda forma.


Uiiis l a puMaci6 el.; dependents
Bauran de recu!iii- c! c d a v r e del llqc
aont se lrobi coni taiinbe el descarrega-
ran; pero a fora viia se feran carrec de
ell en e l Iloc a ont pogui arribar .bona,
merit el carruatge.


La famiiia ha de prestdr-los l'auxili
necesari per dur e l mort pes de el cuar-
to fins a i coixo, i s i es !a seva,voluntat
podra ella inateixa fer-iu: entrega an
els dependcuts a1 cotxo,


Eis nior!s hnii d'anar seinpre dins
baul, i nose podran transportar d'altra
i i iai ieia qne aiiib e l cotxo dc I d V i l a i e l
qui iio I'utilisi cau r i en uiia i i i ~ l t d
an el preu del cotxo dc p i h e r s classe
A noser els de la Colonia de $an Pere
que podran o no utilizar et servici a sa
voltin!at.


De Son Se:wra
Plau avui zn cl cronista donar pubii-


cidat a sa fesia ql;e ceiebrSrem ahir a
In Parroquia en honor del gloribs Patr6
de I'Esglesia S t . jusep.


la de bon n ia t i el nomhrc de comuni-
ons f o x crcscudissioi i l'assistenci a
la Alissa ni:ijori ?.?.rmo, lo mateix que a
s't iunci6 des capvespre, nombrosisima
tambe.


1.a Capcl'a del h i t aprlreisia eie-
gantenient eiigalanada amb rics dona.
503, iiiiminadn pio:usao!ciit i,adornaila
a n b rnu!t;iud de flors nalura!s i artifici-
ais CIS Lit co'ors i ts


aireien s e i mirades
co.n 11') tt:ti:os:'.a en


1 que !(J~-lKJ!li I t s , con-
tem?!ai'a.


-Ja mai s lia::id v i s t a aqi!i cap Ca-
pe:la q:iia aitnr es:ipJrs compost en
tant de gust i exquisites deia sovint l i l
gent. Lei mo't enginyoses i iiianyoses
capellcr !s.:jrtes. Antoni3 Llul l i ::Ala.
llna Riera (deiin manjo%:s perlite obra
de s e j seves m 3 1 i i e. t ? t


sa Capella) arnb ci cor " inf lat amb la
esseraiisa de o m I'espos d? .\l?.ria les
ri-coiiipei;sa:,i p'tl Irehall qiie qiioiidi-
~ i i ~ i i n v i i t deide liar: t e :np eiirei-a se
iian iii.posat per i'en:bcliirneni de !a
sevn czprlla son fc l ic i tades niere$ci:dn
menr i les pregm se dignin ajiiiitar la
nostra coral enhora bona n scb i nd ies
que hm rebudes.


-s'estn organisant una grar; fitnci6
!c-a:rd q u e ha de tenir lloc en 13 teatre
Catoiic dia primer d'abri el vespre
r?p;esentint-sr el grodi6s e iiiiponent
drarna en ciiic acles rTomas Xoros
Sa coniissi6 encarragada de cercar el
wstuari necesaii va mar diunienge dia
18 R Capdepera a enlrevistarse amb D.
Francesc Fuster, Pgre., poseidor de no
se quaiits de v c t i t s aliosos i lierinosi-
sins. Ccdi I'indical senpor a sa coiiiisi6
serverha els vest.ts que necc
de 'Site dita fiincid
poiisbk.


La coinisib cs dernoslra lola rljraida
2e dit cape115 per I'rspontziieidat en
qiieels e coucedi lo denianat i per la
diferencia de que va esser o h j e m per
part del abatis dit .sacerdot


-Tor i ixeo despais-ahir a ditr can-
tons per I'Esgtesia nova moiti
carros dugiieiit innumerabies pesses.
5i continuen anant-hi enitanta lrecuen-
cia, per a Pasco j a seran al pohle lotes
rluantes pfsses hl ha tretcs a sa pedrrra
De ser aix i !es obres de picapedrer po-'
dran comenssar e n bieu.


-A 1 bo ra en que escrivim la pre-
sent cronica (dimecres a les wit) cou
abundant I copiosa plujaque refses.
car& la sa& anlerior i favorird PI crei.
xement i bon deiisenrot-lo a les plan-
tes i abres.


Correspansal.


De Capdepera
i I>itiwnge passat e i i es iorai dcil Pc.
re I. Foiteza @ ) , M i uiiesquantcs nines
des barri de Viis Rotja represcnlnren
u i s qu?nts jugiiets comics qiic rcsulta
'~ ,. :.. t diiigit per ,Viestre a%!icptel C a b J
i luan Kos z heneiici de sa fest:i de Szn
Jiian cs public va sorli lot eiitus,+iasniat
I leu faci que'o yiiguiu dotid moI!es per
fer mes liitlda la frsla.


-Dilluiis dia deSan Jusep se cele-
bra an aquesta parroquia tin:) iesta qrie
resulla basrnnt !luida. T~I ! a sa niissit
primera. coni a sa de Ics wit vnren
esser nioI!es 1es comunidns tant de,
homes corn de doiies. A les deii se ce-
lebra OBci, en que 13 Jgieai:i estava
pleiia d i feels i el Cora I l a v i d i c cant&
la hfisa =?'edeum Latidaiiiusn d'eri Pc-
rosi. El v e q m hi v11 haver sernib de
Corenia i el mateix Cor0 estreiia uns
Parenostros a tres veus compost per
nostro organista i Direct6 n. Scbastia
Pascual.


L a nies cuniplida enliorabona an e!s
obrers o aqsesta feda per to be que
l'iinn orgaiiisada,


Els congrepnts estsn preparuril e l
drama *.\yer y Mafizna. i el sainet
Ratones en tranipa per representd per
les 1es:es d.? Pasco.


-Di t i ie?r-cs .i ::i dcrnzlinad3 va cos
i i iensl a f e unii brt a b:n esp:sid que
dui- .~ c,iii !(it in 3i.i que en Io que navis
p ! o g t ii:i p j r e i & sit mane^ mites Iii
ha una sa" bzi ian! bona Eis senihrars
fsn mo!t Ilona cara, ses faves encara
que petites, soii molt sanes i s'aturen
nio!ts de cremayons; eis bla!s i ordis
Ans aqiii soit bons,


-A Cala Ratjada hi ha iloi barcm
q!ie c;irl-eyiien; un de carbd i taronges
P- LLEVANT 3


per Mah6 i s'altre de lleiiya per Rar-
celona.


-El comerciant D .anlor?i \Jaquer
!a) de S H e r e l a t ha cninprat el harco
Sant Josep a D. Aritoni Puster (a) Ran-
xe, i en eslar acabadrs les importants
r e f o r m s que li estan lent, el dislinara
a transport& metro.


C E ~ D ~ . 0 . D ~ ~ . ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~


An els suscriptors
d' America


Son bastants e13 suscriptnrs de
America qui reben XLlevant. un
any devant s'itltrt. i no se cuiden
d'enviar diners ni que les se re s
families paguin l'import de la
suscripci6. Es hora que se posin
:11rorrent de pagues, per aixn
les feim aquesta advertcncin. 13s
qui no tenen aqut qui se cuidi &
pngar, que enviin I'import per
chec o giro, aixi corn millor les
vengui; prevenirn a tots que els
qui a1 trenta de Juny no hagin
enviat a di res, deixarin de r tb re
el periodic.


Politica local
. Com a nolicia d'liitinia hnra podtm


anunciar que el cap de les dretes D.
Pere Moreil ha t r a i l - & a1 qt iefe lliberal
D. Antoni Esteva A ~ i o i b s , el critcri
quc do:i;iilA En 13 reuoih tic1 portit qiie
resenyam en allre lio?, arribant a fer-ti
corn a sessiu rn lh i i i i a , trcscents vots
de i'iferencia o be 4:'" preseiili el co-
mile liiberal una i iKl dels vols que
c r e p i seus i adenies de :s disculibles
qiie hipugui l i a v e r , c,$ii dispmt a do-
nar-!os-ne cent i n t i


Amb aixii, D. Pcre l i a deinostrat tant
el seu gran espcrlt d e iransigc-ncia i el
seu desig de iiisnteiiir la pau d'ArtB,
que n:ert-ix l'agi-ahimt de totlioin. I
si no s'acepta prolmta tan beneficioia
tothom podrA senyalar sempre amb so
dit an el qui en aqueii cas, demoztra-
[ien despreciar l'orde i armonia de la
nostra Vila per satisfer inoanes ambi-
cions o venjanses.


bleteorologia.


El temps h a cnnvizt molt.
Aquesta setniana, segons ciiuen
els pagesos, ha plogut duros de
cantell, aix6 vol dir que ha fet
molta sa0 El dirnecres deniati-
nada va ploui-e fei-in, arnb ;quell
brusquetjar scguit, seguit que
nmni-a 1 I terrn; tot e l mati segui-
Icn les brusques i el divenres
encare acgue;s.


Aquesta mu ha duitri I'alrgrla
en el ccr dels nostros.,pa, "esos, 1
e i ben nr::uraI.


Estat sanitarl
Segilei.; e;lc:::'a ajio:i;::nt se


colcd ata,:;:: &.I dengue; pcr6
nn h i c.;.;~-i:i( i . 1 CL,:..: ;;,it tic
mslalti;i.


. , _ . . .


M or:5,
Diis:iptc de In setmana pass t -


da derers la una tocaren una
extremurrcid; fou per mestre l k i -
teu Claret , de K3 anys el qual
mori dins breu moments. :An els
funerals i a c o m p a n p d a hi asisti
molra de gent.


-_
Tambt? mori el dia 19 Sa mes-


trzsa de mestre Juan Marin de
devora es Pontari.6 de la qual
diguerem ja que hari:t c\-tre-
muncia t.


TambC trobaren mort2 el di-
:neccrs deniati mad6 Moma,
sogra de Na Agnstina dcls cam-
ucts.


A totes les families respectivcs
erpressa ni cl nostro condol.


Cami de B'Flermita


R e b u d i l'orda de 1'enginyc.r
del Bstat dimars sc cornens& a
efectuar ICS obrcs del Cami f d e
I'Ermita de Betlern. S'ha dispost
que hi pcguin dues b r ip i 'rles co-
mensant n l toi-rent de Son hIorcy
fins a I'Ermitn, i s'alti-e que fast
el tros d'ArtB a Son ?.!orey.


Arbil res nu.nisipal8


El dia de S t , b s e ~ ' a1 vcxpre
s 'encantaren publi,carnent els
AI-biti-es munir ipi l i d e Vatadero
~'Iassa. C O ~ S O d ~ l s ml x t s , corrd
de I:\ vila etc. etc. El dijous se
vn fer 1'zltl-e suhasta amb la
pnjn dc l5 p , s qucciant femntnda
de la sizucot manei-a:


Dret dc'plassa a h v o r dc Pere
Snncho Casellns (a) Seu des
CarrerO per 1893 p ts.
Cotso ciels mort:, :2 favor de hl i -


que1 Negre Ciirc- (a) Mondoy per
210 pts.


Corral del Rei a favor- de Juaa
Llmeras Sancho, per 260 pts,


Dret de matndcro it favor de
Francesc I3onnin Pi04 dc1Na Co-
loma per 3-103 pts.


Auiversari del -Mestre
&egundo=


La Comissid s'hn reo nida varies
vegadts tenguent ja ulii mat el pro-
grama dels actes a relet 'rar que do
narern a conPixer opa ,rtunarnent.
Se comensa a eiiviar in.;itatibns a n
eii antics deixebles.


Primera Comuni6


Ahi direnres a I,E,$e sia Parro-
quia1 se celebri soleriinezienc la 1".
Cornunto dels nins i njnes de la rila.
Hi haguc! 43 nins i 5.; nines: rota1
cent un.


ReXligiosos


T)emJ diummge de! !;:am tant a
la parroquia coin :in ci Convent se
celebrarA l'ofici. de l a di:idr\ zrah la
bendici6 de;s Rams i el cs.J-vespre
a la Parroquis s'hi fer6 el Via-Cru-
tis nmh els dotze senno ns. En el3
denies dies sanis s hi fe:;dn :rs fun-
cioas ik cost?:??.


, c. .. . .,


C S PUR0 1 CN ROLLET


Conten que s'altr'any, quand hi
haria aquella escasses de tabac
que no fumaven ni els estanquers,
un dia Em \-ergs se passetjava p e s
Hor:: de Ciutat iumant un pura de
pain i tros, cap i s de despertar ma.
lesidees a qualsevol fumador de-
senfeinat.


S o 1 haria d'afinar un lustnix
desaint qui s 'ha~uera iumat ses
claus de St. rere. T o se sa!) be si
%-z Fer es ci-emayo d'es puro lo que
l'illumin;i,t;o qu'i3 cert es que en
aeueli moment 1 homo EC va senti
tiiosof i el seu pesquis va f:h aquest
silogisme:


-Qui fuma puro tira Ilosca. En
Verga fuma puro. Ergo, en Verga
!iirc:rd iloscn.--- I ja's partit derrera
ten Vergn. Si no's qu'aquest arrih2
a a o t x s'insi~tencia arnh qu'el se-
guia aquell irdi~iduu sospitbs i avi-
SA Liz guardis d't!quells q u i fan inn-
ta vn-, el qu31 el \-:I aometre an el
siguen? iiitci-rog::tori:


.


--Porqui i'n detrds del seiior?
. - Porque'l s?iior .fiirmn priro.
-1' a iistc:i Qat! ie importo?
-. @ti f i m a p:?o l i r i l fosca .


, ~~- I':,<o que f;!;ierc ,!&T?
-. Qi:r si I siGor !:ra I/osca, se la f i r -


ma 611 sc-vidor.
i d z le^ i n o f c r i i v r s i iiio-


dcstes' p re t~ i i4011~ ;Id bnsraix e!
~ r , veI ,ya que es i w f & l f ibcra l , li va
regal:i url- halh .a L!':~~:XI:S de mar-
ca i faixzt. .


I.


F U G A D E COXSONANTS


.u.a e .o .u .o. .o .o


.ue .e..ei. .e .a .i.e. .3
e..e.o .e'. .i.e...6
.ua, . i a .a.a .e..e


Les soluc'ons an el no qui r e
__ .__----I-.-


SOLUCIONS a le5 enderina-
yes del n." passat,


A la Xarada--Pigota.


2":-r.a ,\I


Y.--Cau aiyo.


d3.- Perque ja sab el paper de
memoria.


5-Torni \'eyS.


Eiidetinaires:


Antoni Massot, Joscp Bishal
BBrhara Torres, Juan Servera, Un
Igr!orant.


Jerogliiic coiiipririiit


PiERCAT 0 K4t;A


Be%& a ioO'O0 qulnla,
Blat a 26'00 %a cortera,
Xeixa a26'MI (i * n
Oidi m.a!lorqui a 1650 = .:


s forastera 16'00 .
-Carayl Aquest es soirservador. ) Zivada maliorquina 13'00 pts. id


ordinaries a 25'00 . =
* pe: besliar a 26'00 B EN DEVINAYES 1


1-Que's lo que ra
hores enlla
sens caminar?


&%
"


Especialidat en imprescs ger correus, niestres izarabiners segons els
models oficials.


V~~~~~~ A% DETALL I A L EN G E6, I ARTICLES
ESCOLARS I D'EQC


Il?l:aiin, Dueiioz Aires, Fri i ic i i . y c d q i i i e r pooto de
Amc'ricn.


(;11:\7~~JITTn\1~NTE,srre~io la docu;iienlaci6n para.
pndciae eiiii).rcar avisaiido con oclio Iioriib de anticipacibn,
por i:uni'tr con persoiiai ac:ivo e in:ciigriitr en el rami).


i ' x a miusrimes: U3rtoioiii6 Roca, Hog!aies, n." :17


Los q u e Jescrn riribarcarse Ce Snn Lo:eozo, ?on Ser-
vera , Capdepera o Ait i l pueden informars: i'ii


Eelisaimall es i pane ts
En lloc se tiohrn mill& q u e a !a


PANADERIA 'Victoria,
E S F O R N N O U


D'XN


Miqucl Rcca Casteil
A sa botiga hei trobareu sempre pans


panets, galletes, bescuits, rollets, i tota
casta de pasticrrfa.
TAMBE SE SE1~VE:IXaDOMICJLI


Nctedzt, prontitut i economfa


DESP.4 ii;


(A) ROTCWET
.ea n : i ~ A\;e:icia e i i t i e ArtA i 1';dma i hei vt
.:illti dia.


S z r v e k amb prontitnt i seguredat tota classa
i'eu c.:i rreys.


Diiecci6 a Pal rm: H:vina 38 An es costat der
h t r o FarmwBntic.
91th Figaeral 43.


i
tliiiziu-vos a ..


. J
Qiialre Cantons, 8--ARI'A


're olis de primera i ~egoti:t classe
Sg.r.veix b a r d s de 16 litros a do.


a pyetis zkomodats.


m i d i .
VENTES EN GROS I AL DETJ 1.L


P