ES L'HORADE LES Estnin en el periode digit de les efirmacions regionaiiatcs. Els...

ES L'HORADE LES


Estnin en el periode digit
de les efirmacions regionaiiatcs.
Els politics que sempres'harien
distiug:t ruin ii gartitlaris de1
mbu wcons:igriit centralisme,
wvui 110 se recaten de pirblicnr
la coiiti,ai.ia, de esciiiire articles
tnnt deseentralisxlors qne casi
podtin soscriiire qualsevol del3
polities ciit;ilai.is 1116s radicals.


i i y u i tcuim en 13crg::uiiu
ninuiftsstnut dcixuiir <El Iin.
parci:iir - o t h 1 m i i o mores-
qae c's tl'urgciicia resoldre el
plet regionalista respectant to.
tes i cn~ia iina de les carncteris-
tiqnes de encla regi6 desde les
Sews costnms fins zi1 sen propi
idiorna.


Snwm ern L I I liornauoues qui
pncs c1ii.s nhsiis d 'entmr cri
l'a.cta:r! Mioisteri inauifest:ir.a
la i~iiprcsciniiibie iiecessitat de
t1oii:rr uun eolucici iufegral ti1
plrt iliito!ti si no volieni prest
teuir qui) wgoneixer-los l'indc-
pendencia.


F'olitics taut asseu>-nt,s co in
n'Ossorio G ~ l h r J o i eu Goicuc-
chen cciebreu ir!terviiis i donc.~
conferencies tledicildes esclnsi-
ramen: B ilcniostiar qiIe es
h o r a i !;< YH pr&a d'oErontnr
nqcest pIobleni:~ si se r a l ea1 ?a
n Espanyu, i flas el iiou ;Paitit
socixl popu!ar.' posa COKI a
pnut pr.iucip:il c?e i o n prograrn;r
rl r ~ ~ g o ~ ~ ~ i s e r i i e r i t , d 1':iotmo-
niin rcgion:il i inu:jicip:tl coin
tnntbi. 1:1 SOlIlL'icj d d 1dt.t VR-
til16.


(\'a$ l,El!ic PY c n i ~ i e ~ i ~ a a seitii
a1 unisuu a n i i ~ r.13 wtnlune; Js
aqoestn m:inwn va iiiaduraut
la Pruita, feut prercum quo


A m l ) : ~ i X ~ ' ~ S C V1-U (,lie ,!la


AFIRMACIOPJS


UN FUKT
;1 i;.i 3 i y t y ;
de flsuta l iquila:


s?".) joya de la prada,


I els aires responen ainb I!ur
veil de flauta flbida:


Som l 'a ln dels aromes,
Uenguatgs soiii d'abri!,
sorn mfisica gentil
per cimes i per comes
portem la joys ais COTS
i fern ballar les f!ors.


.


De la dansa de les flors s'en
espand!en mil perfums. i l l SO del
vent biillavei; ccr:nioriiosament
ICs flors de corretjola que son u-
nes n mariera de faldes acampn-
nades arnb guatre m i l e s dc ver-
meil. Il'aquestes flors. en delm
=i:tl&s de 1;t mzre de 17cu~ , I.'a-
1C dcl vent :iiiiiu i ri:niic, fcin
cbrrer una nrgentada tremolor
sobre els iavar; a les horcs u -
fans de llur fullatgc, d ' u n vcrd
pi\l.li:l, coin aquell de le; olive-
res; i esparpii1:ir:i les mir:ides
de pupil-lcs negres que :inimen
1:i hlsnca i rnenudn flor. I els pe-
snlars en flor.., 0 els pcsolars
cn flor! Ells em temptarcn vie-
tdiiosament i e m fcrcn allargnr
el bras a la rosa red:id:i.


Pero d'nisd, temps eilrcr?, v u
oaig :cr una cans6 que em pl:iu
de reproduir. Els dire:; niinyons
del pob!e w k n c5trciiar:e 1'0-


6 3 n t fruitcs; jo em v ~ i i g esrrcn:w
furtart flors. La cons('% que va ig
tl-eurr'n, h aixis, SOtz el titol
gettrgic. ~ ' l ' a r i t u j amor florum!.


__ .


Le3 codonyes b in olents
l.avidesn de mes dents
no temptci~en, afilades,
ni les ncqp!es coronades
a la vora del3 torients;


P> d !led6 magre i rod6
ni I n sprva ni el niurt6
qu'ear!x fulles s'enilevina
n i lcs prunes d'nranyd
nrriqit de tanta espina.


La niagrnna niig par:ida
no incitk ma boca ardida
amb sa boca de coral,
ni la galta gela8rid;t
de les pornes de A'adal


Si I'ainetiri frefolic
que s'abriga entre 1% tulln
del vent Se mars ii?imic,
ni l'ametlb fredo!ic
que LI i ' infmt li diu qu'el culla.


Coa flor encnradisv
que ternptaun mon i)t.83 curt
de derrera una bnrdisin,
una flor eficaradissn
piotivA I E G ~ primer fur;.


Xa5 tills d'infaut plens d'mcis,
contemplsven una cluta
jota un ve:it e3iulladfs..,
tot un mdvil paradis
de vemelia flot desclosa


L'sire subtil i s i r 2
de fredor ;i:anar!ina


d!: bona olor e m ple ...
i ~ i n l'embanrn.?.\~n 1'212
de 13 bocx femenina


dc tant de p € ~ : , ; h i t .
'rant pztit fui atrtcit
pcr sal'ar l'alsads tasca
i quin feix que n'he cullit
de flor encarnada i blacca!


DeimstB el ve:'qer talicat
mon &ail afany d'abelln..,
mes. dcl Paradis redat,
la mcstressa, amb un grapat,
m'en tregue per una oreiln!


Wen treguc! per tiria OJCI IEI , i
em port6 vergonyxnme!:t a la
m e m mare, am!, el cos del deiic-
te cntre Ics miins: u n groisis-
sin1 fcis de Ilms afollades. h k l -
grat la sancl6 que el furt tengue,
fulminact, energicn, e k petits
furts e: repetircn. .Ais6 em pIo-
vn la relativn ineficncin d-I cziis.
tig. Tn vnig tomar a r o h r k r s
de pL:eol* pero k u f t n , r f .


Celebra ClaudiA sa ocnturusn
sort d'aquell veil p:t& que vi-
via en uu suburbi de la ciutrit de
Verona. Aquest rdstic nncia,
conptava CIS anys, no p'els con-
solnt i que rcgiiI:iv.en elc f;:stt.s
romans sino que coneixia !a pri.
ni;t\-ern 1)cr les fiors, i la tardor
per les kuites. Xosaltres tambe
comptavem ais;: el temps de ci-
r u m , el temps de figues-llors,
el temps d'anietles, el temps de
murtons ... Per a 1';rmia grana-
dx ;iCoStumav;j el mestrc d'csco.
:a :I ncompa~lyzi'nios :t tots CIS
jci::yolis, a confcFsar. Ui! mingb
F confessnu:! de linrer rob : t
;;i:Iwrzocs. --.inSci-ccc;! que Ja
n'bi h i ? -- deinacd, ex:mnyi:t, el
c:mfC':3. I el niinyb YC
Ixiixar?t mes encare In
iriteiisiiicar !a carifidencia:


--..la inflcn!
Ai, tr ist i pecador! Totes ics


vcgades que retorn a1 poble, de.
r a n t meu, derrem meu, a destra
a sinestl-a, veig mes d'una bar-
dissi que vaig saitar, veig ni6s
d'v;.a yoniera que va;g eabi-an-
car, i m&i d'un parral on W:I
fernie l'esijuzncia per abastar
e! fruit altivo!. Si mai, coin Jas-
mfn, ei poeta gascb, em veig
(que no m'hi veurC) a firmnr a
casa del notari


uii bocf qupdriit
de paper riinbrat


que'm faci automrlticamefi pos-
seidcr legitim d'un hart, no cre-
~ J W , no, qce hi posi porta ni
rnurhdal erissat de vidres. El
tancart anib una bardi
milrt:~, qui no tt' espines, sin0
flor i fruit. Li posarf nom de
.Son qui'n YO!>. I f J r C fer aques-
:a crida:


-Qui furta :it j..)ve, cs dcixa
furtar de \.ell. Go que he pres
als a,&. ho retorn ais uets.


Liorens KIBEK


8 Fascis
gl !a s t r a
: iilETEOROLOG1.i.- Ei lemps s'ei


e s k a t , la1 w i t ? ITI~.:??. . A ~ I J W ~ s?t-
iiiana hn let diadcs de sol ines propi
del niaig q u e del I I I . ~ ~ No se d m o s t r a
gens ploytie i d'air6 s'm resier::en ferin
eis senibrals, espr:cia!iiient els de les


., terres p r i m ; q u e j 3 coiiiensen a pilir
de bon d: T?IWS. D u u W ! I ~ enviar-nos
una b s , ~ .<,<,, si co':v&.


t


I


I


ENDEVNAYES


S'altrc c?iassa culetjant un
manat de paperois \-e)-s i polso-
sos, ti-obarern aquesta endrvi-
naia, i , cnbil la qui cebil-IarAs,
per cap de ses maneres li pog1.p.-
rein trobar la solucid. Llev6
pcnsnrizm q u e entre els trencR-
closquers de I k r a n t n'hi podria
haver qualqu'cn que tengues
riles pipclla i l'afinds, i 1x0s ven-
guC s'idea d e po?.x.li.


Diu aisi:


--om de dos colors;
no tenc peus n i carnes;
me donen ses dames
a molts de wiyors .


hle cluen p'es trup
de qualque merctit
no teng nas ri cap,
i sols teng u n uy


Per desgraci o sort
inn)- he tengut pare
i nia pobre mare
nasque dins un hort,


So Eon1 criminal
I i i duc :-:a Id \:idrT
i ;emyi.c ;?IC c t i la
yua!qur tr ibu:xil


La setinana qai ve posarem
les so!ucions qce mos pares.
quin que . ' h i hna fct m f i aprop.


-...
'r 4


2.P-Redona .om corn e! rnon,
sensa nas. boca ni front
i rnon cos estB format
de dents blanques, ben tancat


BLOM


SEMBLAXCES


que s'assembla UII riu
a una pessa de roba?


43%
2 "-I una hugnder:; :I tin ca.


Les soluc'ons an ci no qui ve.


rro?


-+--- .e-.+-


SOLUCIONS a les cnderina-
yes del n.' passat,


4 la 1 - Una granet-a.


A la 2.--Sa guiterra.


A la cavilaciis.--Abogad.


AI geroglific: Ante-ojo.


A les semblances:


1 --En que t k juntes.
2-En que h i ha negres.
3 --En que t C el c6 en mig.


Endevinaires:


un Apu:at, 11. t'uig, 'Blom.


GLOSES
de 1'An.o Antooi Vicens S a n t a n -
d rcv de Son Gsrbe ta , escriles per
son amic D. Iiim Antoni Parera
C d d e n t c y , que roiiinnen enca re in&
clitei :I no ser una c inquan tena de
estrofes qce n'bt.:i pnblicndes d ins
la I-evis:n '<Ti-cssor dcls Avis:. hIes
r a n t per no avcii
glosade amb el cxicter d a q u e s t s
revit.tn, c m i Ferque constant d'u-
DCS qua t recentc~ cstrofas reiulta-
ria inacabnblc dins uiia publicacib
de cada dos me:os, hiin resolt
tran .~ .' . bciilrrrr in integra cn lei co-
lumnes del n w t r o 5i!maneri.


Aiidltori !i:o't 2 m i !
qiic m'eslis a sa prerei!ci
i en sa ineva c:wci
pareix qu'estis cciifiat
jo t con!Cs aiirh ciarcdat
sa n e v a insuficicnci
si'l Dru de sa pravldencl
de nil no te piedat


tantissiina Trinld.?t
Deu Triiio i Poderds
iiic p s m t dr\rsnt de Vos
co 7 u': indipie crlit
i 3:::h 2,:ectts d'amistst
v q a demani f,.vOs
per pcr2 cssd gac i i s
a lo que oi':ie r ropmat .


Disi.eniaii-me lot es 69
que ami'm :fa adequat
atiib sa vostra volwtat


. .
i : i. I,: tar'&r? ;


amb acert i verilat,
cases de utilidat
a s 'audito~i dirk.


A:e necessit SenJ.6,
sa I!um des voitr 's judicis
Uonau-me s6lids principis
ciencia i comprensiii
grncin de cornposici6
! e:!$ poitics principis.
p e r exp!icA es novicii
d t l just i del p-c


Jo te dcl-sn audi,iiri
que t'estigues escolxiir
que io anirf cxp iknf
si Deu ::i:: dona 2,
nfort judlci. iiikrii i Xiori
cozes certes que v:nd:dn,
i diu lo Esperit Saiit
$::e d'elles fasseni ineinori.


Vo'drh desenro2.i
tot es pode des m x s pI(s
i aiab estrueodnsci crits
sa mevn veu ressoli5
solament per desperki
tots es que ert$ii ;doriaits
que de l a mort sa: traits.
a s'hora m e w s prnsd.


Oh morta!s homos Iiurnens
enteninients il.li!s:rats
q ' x mos tf preoctupats
el nioii ainb so3 sws afar!s
i iiios nmaga fts en;;nns
amb ardiis org:tii
s'iiliinic mos tP parats
co:n a !lassos o r rc :ams.


Ei Deli de s t s veriia'.$
jesucrist Nosrro Seny6
nTos diu: Just i p~c:dO,
per niori es!nu pi-emrats
perque sereu assoitats
de la mort, llddrc traiJ0,
i vos pend:i lo niillii
si vos troba dcscuid;;ts.


Coiifinunrd


Bess6 a IO000 quin1.i.
B a t a 26.50 sa corker&.
Xeixo a 20'00 = e P
Oidi irailorqui a l '65,~. 6


c foroskra 16'09 = =
Civada mzl!oiqu;;!a i3'09 pts. id


* lo:a:tera a 12'00 c
Faves cultoit's a 27'00 .


e oiliineri:-s a 26'59 a m
c pel b s t i a n 26'00 P


MARCA NAD:\L I C.*