Dissapte 27 Jarer 1923 N6m. 183 Any VI1 -__ - SENY, SENY ORREN unes rumors fatidiqaes...

Dissapte 27 Jarer 1923 N6m. 183 Any VI1 -_\_ -


SENY, SENY
ORREN unes rumors
fatidiqaes per dins la C n o s h vila. Sa ma-


retjada politic;i qiie s'ha renio-
guda nqui espoutheament t6
pertorbada la vida admiuistra-
tiva i amenassa amh desballes-
ta r AI borr o d e que conv6 que
mini sempce &os nn p9blo.


No es la nostra intetfci6 nfi-
ccrmos en cap campanyi po!i-
tica, de lo que uqui en diueu
poiitica (inos hem d'enteudre).
No so0 els fios del nostro pe-
ribdie pcgar an q u e s t s o an il-
quells ideds politics, pcro si
ho es un de sos principals fins
la defensa dels interessm mo-
rals i materials d'ActL i aix6
mos Eaculta per comeotar tots
els fets trascendentals, politics
o no politics, que d i m la pobla-
ci6 sncceesqneu, i corn creim
que l'aetnal pot tenir prou
trasceudencia en la marxn ad-
miuiutr:itiva d'Art&, eu n-
quest seutit volem dir.hi la
uostra.


6Qu'ha psssnt per (\ius a-
quest poble perqus de pacific,
quiet i c o n f o r k t cum era an-
tes, de cop i volta s'huja tornat
esvalotnt, cridador i a m b i d s ?


Ha bastada la venguda aqui
d'nns senyore forastere, que si
ene en 3. amoirar DO es per l'a-
mor qoe li profssin ni 'pel be
que li wlguin si26 per satisfer
les s e w s ambicious; ha bastada
ai, la seun veuguda perqno In
pau fos pertorbada i el.4 cterns
criticadors ixerraires de casiuet
destravin les SBTeS llengoetes
verinoses i ameuasio en usar
de la forsa govoruaiiieutnl pcr
capgir:ir tot I'estxt, de C O J ~ S
daqnest ninuicipi; ha bastada
la scm vcoguda, perquo cis (le
rnfk itmnnt, els uiateixos se-
nyors que governaren el poble
oonstihait eo @mitt5 i erct: con.


suitats en !ot, i per tot per el


l'iimoisavm i li d ~ ! c ; o ~ t r a v c u
eonformidat eu tot,n In seuu
actnaci6 i iutorveuieii scmpre
e n totn questib a*!iniuistr:itiva
fins i tc t en e! nomeiiameut
dol Ajuntameut actual, ara de
cop eii sec se p r e s e n h ii ell i
li diguin:
@Veuim tt veurc si inos podrm
eutendre; volcln governnr; heui
de destitair pai t del; vetgidors
per yosat-n'hi do "llibarnls,,
coin volcm l1iber;rI tninb6 el
hatle.


Es ayuesta, ai Liostro euteu-
dre, una sortiila tliu fora de t6
que feria rialles, si no pogt18s
tenir fuuestes couseqncnc.iw.


Sembja mentida qrie 1;i po-
litian rastrera pcvloibi t:iut el
eeuy, qoe senyors qni f;i clatls
sntrunues deicu estixnnr per
demnot de tot In pau del poble
aerixi conscutin a ser- eila I ~ I -
tcixos I'arina de Iii~p~i~tuvb:ici6.
Pcrqne seria fer.Io3 poc favor
cousiderar-10s tant c h d i t s (,iie
clls cwguin que sirib un cnmvi
de situaeib imposal;, la victa del
iiranicipi qiiedar8 narmalisa3a
i disfrotarem do p u diirailera.
Ells han d u pi 'er~uve pc r fors:;
ynehi ha moii.issiips tl'e!c?iiicrits
qne uo s'I!:~u (14 cciufor;\l:ir
amb la seux imposici6 i ei r o w
piiucnt po!itic ha de vcnir i ha
de socceif lo qiie p::ssB a L'aiiy
1916 en quo :quests mateisos
provocnreo una diwmlia diiis
1'Ajont:iment i arribireu a COII.
rert ir en ey3el:tacia llastimbs
les sessious, aont el poble mu--
diii digneut qu'nnaven ,a1 "ci-
ne,, eouvertint-se l'lijuutament
en xorca algnravia que arrib8
a esse:' 1111 niu daapassiona.
nierlts qu'ituava a i ieiib:i~ wa
la uieu t.


Veutiir:i que, eu semblaot
ocasi6, aquest inateix personal
que ar.i diu qiie vol cnnviar Is
malie!? rie d m i n i s t r w de D.


cap politic D. PW2 hIO:.t.:l; yn.:


I'


€'ere Norell, c a p de 10s dretes,
n ell ncudi i1emnu;int-li q n e i n -
terveligubs per 1 : ~ piiu del poble;
queli tlorlaven u u ple r o t do
confiausa perqu!' ell adminis-
t r L 9 a sou gust. Aq!iest acoptj
pero no ho fen nixi sitio que
les preugub a tots corn a ele-
meuts consultius i cap p.is$a
ha douada seiisa el sen nseoti-
t i inout . 2x0 6s i(!6 nrii uuit SOL'-
t,ido da t6 exiqirli reviai6 de lit,
seua actnaci6 i cnpgirnment de
lo qno ell amb l'iiaeentimeut
dels imiteixos i reEroudat pe'l
po\Ile ha arreglat ?


Noltros, seuzillament, creitu
que aqiiest cenivi en la mime-
ra de pensar s'hs operat amb
mass* rapidesa. No hanria de
hnver bastat la lwignda d'a.
quests politics foragters, que
res teoeu Q116 veure amb el
nostvo poblo ui sole el coneixen
per voler1os.h posar idius les
suues maus. Hi ha d'baver
m4s reflexi6: s'lii h:i de penmir
\in poc mBs, t h o , les genera-
aions fxtnres a1 repassnr els
fets cl'ailncst momeiit histGvic
couPiderar6u qr ie IiqIieStB se-
nyors hau estnt autors d'una
renub; !'rntwg:a de la pnu i
bona admiilisirnci6 dul poblo
:I un CGrastcr que t B ftiinii de
iic i opulzut, perqae li serves-
qui d'escani be!l per esciilar el
lloc qne anibici:>nn.


Si la Rostra viia it forsa do
propngandes d'ayntist o c1.a.
qucll seutit po!itic. que se VI+
gin font n n any dcwera- s.nltre
nrribtis a canviar de mauera


--.-~-"-,~ ..-_


a. F.


-- " . ...... ............... .............. ~ .... . . ...~. ................
H i v e r n


Des dc Puig Major a1 Coil s'eocamina
la randa de boira qui ve de Llevant.
Ja quant era nin, deia la padrioa


veient la boirina
tan blanca i tan pura:
CWira pastiira
.


I
LLEVANT


~


aigua s&ura.
Abans de tres dies dona aigua el rizLr.vant=.


I ara aqueixa boira, acaramullada
en el Prtiq del OJyt., s'esten per Pozent
demunt la carena tom iivetada


tan blanca i tan pura i tan malmenada


Brufa el paisatge espessa aubafna.
El blau va esborrant-se pel cel entristit
somriu a1 hivern la tnnca velna,
olorosa i blanua dametler florit.
I de la muntanya devalla esqueirada
la vesta de boira, pel cingle desnfi;.
el llarg pilar resa a dins la ventada
tot embolcallat despesia boirada
que'l vent se'n cmporta, quc'l vent s'en endd.


I la pluja tix I'auster paisatge
qui sembla allunyar-se, perdut all& endins.
Regalima l'aigua ea el rneu vitratge;
dcgota, degota el magre brancatge
per totes les vorrs dels tetrics camins.
Son rnudes, desertes, les cases llunyanes
que a voltes la pluja esborra passant.
Es senten confosos ressms de campanes;
a1 jardf agbnic, com dues gerrnanes
unes roses cdndiks s'est8n esfullant.


Ni cna clariana se bada en l'altura;
la vall es voltada d'un cel desolat.
Corn una promesa de vids futura
I'ametlerar canta, el cact de l'albma.
I el gener se mor, sere, inmaculat.1


duna Ilarga fimbria,


per l'ira del vent.


, .


I passen les boires corn un llarg remat ...


Bartomeu Barcelb.


DE MADRID ESTANT
(LlETR@!j AM EN JOAk 1>E I.i.ICV.!:;~)


Espanya casipodridn. Joon, j a no's
preocupa de res i vcu progressor, con-
f iada en maris dels seui govemanls,
la gangrena omb la rfsignocici de un
mal sense remei. jSuccriextn lanles co-
be3 itantgrws totes1


Un govern tLiberu1 que pronietta la
regentrocid o locde rrdobie. I e x a r e
no ha acabat de consolidar-se i j a tk
la ma al grifb, pcr ompiir el vos deIs
seus a m i d


Abans de tenir e2 Decrrt de dis!olrL-
ci6 de Corts ja fa idesja ptr osqurar-
se e1 triuiif t r i Iesproperes cleccions i
no s'atura per res. Drs+:ttceix batles i
Ajuntamenrs. emprrsona els contraris
sois per el fe t de esscr aixti, i stnibla
eslar dispost a tot. Mauiins i refiona-
iistrs-els dos odis den Alba--haurCn
de essser les victirnes. Et cas de Ma-
lloica es tipic: es eomcnla per fot arreu
i cs treri c m extmple de lo que seru la
brega electorera a tot aquestpais des-
ditxat.


,Quand Jiegesques oquestes :retxes
~robabfcriient esta io resolt un proble-
mn qu'aro preocripa o tGt Mldrit. Els
foroers :io coriforvies amb la reboiXa
delprru del p a acordodn per i':!junta-
mtnt tancordn demi I P S b o t i p e s . I lcs
coues de misrables a !es partes deis
farnsper agofarun l r o j d e p a , aiobn-
ran de demos:rar, uI qui? ca?arru:# no
heu volguk veure encoro. Pisiat del
m s t r e Estat.


;Marroc! ..... s e p e i x i iuaI. Camvis
de caporals que fins ora no han conse-
@it u!urar f a sangria de dobbers ..... i
de vidcs.


El temps fret. Guadarmma, coronal


de nen, envia sos oratges fntenfant pu-
rificar si encare hi ha remei, I'ambent
corronprl de la copital d'Esponya i
SL'S Indics.


gPerqzri the dc dir rnt's? Confiictes.
corij1;ctes i confI /Ws.


Fassi Deu q:ie tots t q p e n ban fi
Perqzre si E11 no heu fi, bembla que
no hiimurci mCs remei que un Fasci
herdic.


Es ton bon am%, en


Coufercncia d'cu Pol


Dia 11 en la primera sal.? del
palau episcopal I'erninent folklo
rista D. Antoni Pol doni una
hermosa ccnfcrwcia sobre *To-
11cidc.i po~ularsmallorquioes~ que
fou':rnolt celebrada. D'ella nos
ocuparem en el primer no de
-Tresor dels Avis.8


Jorentat Nallorquluis ta de ISogler


La vaknta associaci6 Jowntut
IMaiIorqilinista dc Sdler el dia
dc!s Rei7 C C I C ~ I % tir!n pi-an rcii-
iih per In seiio reurg-rinisxili i
eie:ci6 (!a la l i i i i t i l Dircc!ii~-a.
D'clln en qued;i e kgit I'iesiciect
l'estii-lat poeta Ea GciIicm Co-
1om:FerrS; Vicepresident en hl.
MarqiiCs Coll i Segretari n'An-
dreu Arbona Oliver, noms p r w -
tigiosos capassos per si sols de
fer florir l'entidat. Celehram el


seu atdinlent i desitjarri molt d'e-
xit a tan patri6tica entidat que
hauria de tcriir imitadors en
cada poble.
Per la nostra tdea'idat- Un dinar


A le casa que el Sr. Quintana
posseeix a Soit Rapinya, el di--
mars prop passat, va esser ob--
sequiat amb un dinar intim per
I'element rcgionalista de Mallor-
ca el weal. bal-le de Ciutat En
Guillem Forteza.


.4 pesnr d- no revestir I'actc,
la solemnitat externa, de que
solen ana r revoltats a c t a sem-
E n t s , va esscr niia cxplendida
manifestacid de la noblesa de
sentiments que nien dins CIS cors
dels vertadela amAnts d e Ma--
Ilorca.


Fou un vertzder dinar de fa-
milin. La unib sOlida que dona
una idealidat corn la nostra,
neta de tota concupiscencia,
qneda demostrada una vegada
m&, i fou a1 rnnteix temps un
renbvellament de pensaments,
per seguir treballant amb mks
intensidat fins a arribar i i al-
cansar ia plenitut de la persona-
Iidat.


De Son Servera
On dia de la setniana passaga fonc re-
nyat per iin mginyer uii nou carrer que
conieiisat en la carretera d'Artl anirl
rec!a a la desrmbocadura del de D.
Rnfel B:anes.


No dublam qu'el pla de tal .engitiyer
sera aprovat pel nostre Ajuntament,
puis es be:) notori qu'es poble va a en-
grandir-se per la pa.rt de I'estacid. An
aixo ho demosti-a la niul1i:ut de trats
que per fer-lii cases ja hi'ha venuts en
aquells alrededors.


Corn estava apunciat, dia 20 dels co-
rients tingui I!oc a sa p!va <!a 5t-l !:!:I
la Rcprescntacib dels k c . s Magos.


Tcts heu tercil ben be, especial:i!ent
el que era es General $?Herodes


--La Iesta qu'hern celebrada en ho-
nor de San Sebas:iA es estsda, a pare
iiostro, molt rri& solemneque els illrres
anya.


A I'ofici l'lh;iesii estalia plci ia a
inks no porrr: el panegiric estigue a
cArreg dei r?i:!gi6s francisci resident
a la veinada triia d ' t l i td , FrB. Boromeu
!'oris. el qual ennlti admirablernent
al vaieibs mPrtir crirtis.


--Se mos ocorre en aquest moment
fer p3bl:ca la nova de que se mi18 d'or-
gariiizar d i n s Son %:vera una banda
d'instrilinens de corda. N'bl ha molls
q u i que saben baatanl de solfeig. Basta
dir que no fa molt de temps tenieni :a-
qui una musica composta de mes de
viniiciiic mlisics sensa contar els alum-
nes qu'es!aven per prende instrument.


De cadn CiiA va arnb aument I'at;ci$
a! art musical dins el nostro pobie. Ai-
xi es que amb faciiidit podria formar-
s2 una bmJa mPs qiie regular. Basta
veure que ppr lo veilad? iiaguila dcrre-
rai:i:n! a la Cu!c::ra Servcrmse va ser
mu:t fiici! iiiplovis?r UI! qiiintet amb
baitdurries i pitsrrcs, prova evldent
de que ex.s!eiXen aquj elemnfs que
son aptes per tocar. Aderes son en
gran nuinera e!s que aprenen soifeig a
Can I w n e NsBat (a) Leu, a Can Juan
de ses Eres, a Can Ralel Brunet (a) Vi.
cari i a Can Juai i Servera.


Voldriem veurr pre3t realizat el pro.
posit dels 0rganizado:s i que l'exit co-
roni pies! el3 lrcbnlls rncarninats a ia
forinaci6 de la nuvn banda.


Coiiesponsal


0 0 E E = C T l ) l C D O o i l ~ D D D D C O O O O D D O D ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


AJUNTAMENJ
Sissid del dia 1 de Gener.


Presldida p'el bnlle D. Juari Casellas
s e celebr.4 sessi6 exiraordinaria amb
el fide for:nar les llrsles de electors de
compronissaris per Senadors, la que
se va fer 81 acte i 5e acorda rxposar
una ccpia a n el pCb;lc.


Scssi6 de; &io 20.


La prciidi el mair:ix lieginlse l'acta
de I'anterior que s'aproia.


S'acordi la distribiicio de fundos
p'ei mes pr~sciit corn t a s b t s'zprova
I'exlrate dels acords presos durant el
di!ztrnb:c per enviar!os ai Governador.


S'apiovs la llista debs pobres i 5'1-
corda conrtruir les acmes del carrer
de Son Servera conforms eis aco!ds
anteriors. corn tainb4 autorisar ai Se-
gretari per frr les demandes de mate-
rial d'oficina dins e:% iiinits del prcssu-
post.


Per esse,: incuficierrt el trast aon se
havia de construir la coixeria p'el ca-
rruatge funebrc s'acordj cornprai-ne
un de suficiciil obririt per aixb UII con-
curs. S'acordB tambe lee una canliiia
en el carrer de Ses Birraques i una
allre en el carrer de $'Hart, posar una
bomha a s'aujup de Na Careta i que
en el prbxim pressupost se senyali u-
na caiitidat per fer uri anjup a la Plas-
sa del Ferrocarril.


Sessii, de2 dia 11.


Presidida p'rl balic se celebril sessi6
extrsordiiiaria comcnsani per fer i'a-
ilisiaiiient del3 mo3scs d'enguniiy fM-
se Ir:s exciusiuns it>\ c%s, quedaiit tor-
ma& 1.a I!ista eii i ~ ' . de %, posantia
al piblic per vtiit dits .


i s'aixrctf la sessi6.


De Capdepera
El ilia di. S:. Anroni se relebrb en


gran solemnidat la fcdta dedicada
a1 tant I-enomhi-at Sant, hei predics
el I-'. Mnteu P.rnorbs, celebra 1'0:ici
el Sr. liec.cor, actus de diaca isub-
diaque D. L!orecs Psrera Vicari, i
D. lunn iielis, Cantd molt ajusta-
dainent la m i s s a del P. Amoros. el
cbro dels Franciscans d'ArtA. ?ant
la missa coni el cant del cor0 va
agradd molt i el P. Amor6s rebe
mo1:es felicitncions a les' quals hei
afegim la noitra ben coral i amis-
tosa.


S'esta esc::mpant per tots el$ ca-
rrers centrics del nostro pable gran
canridat de pedra picada, perque el
t e m p es poc humit les regan i des-
pri's van pr.srant el ciiindro i e15 ca-
rreri ajxi qwden molt be Aquehta
millom es una de ses mes alabades
perque ja 1:nvien eri-ibat a1 punt de
fer-se iuiraasitables.


_-
Elddiade St. SebastiB se feu la


bendicib'dek animals que per causa
del mal temps no l'havien pogut fer
el dia de SI. Antoni. Degut segura-
ment a n'es traslado no va result5
tan animada com els dtmes anys.
perb no hi faltaren els dimonis, St.
Antoni i sa niusica, i acabada sa
bendici6 hei haguk s'acosrurnat re-
freSC a ca l'amo Esteva blelis aont
sa Canti un herrn6s argument com-
post pel nostro glosador Miquel Si-
quier (a) Pruna.


--


Els congregants preparen pels
derrers dies dues vetlades literari-
musicals hei pendra part el cor0
Davidic que cantara algunes pesses
a vous Els nins de la secci6 menor
representarbn alguns jocs ritmics i
el de la secci6 major posaran amb
escena *Los tres Jibosos de Egiptoe
<El Pavon i 'El Zapatero dentists. --


L'estat sanitari es bastant bo, hei
ha algus costipats, nialaltia del
temps; estarn a dia 23 de Jan% i en-
guany encara no sen ha mort cap
ni tampoc n'hm nats.


--
El P. Francesc Fornes predica a


la parroquia els Sants ejercicis a
tot el poble i apesar del mal temps
i fredor se veren rnoltissim conco-
rreguts. Que Deu nostro Senyor 10s
beneesca i que el fruit espiritual sia
abundant.


Corresponsal.


Junta General
de la Caixa Rural


-
Dia 20 a les 7 i mitja del vespre


celebra sessid ordinaria la Junta
General de la Caixa Rural d'ArtA.'
E n ella sc reelegiren: Del Consell
d'Administraci6: D. Pere Amords
Vicepresident, D. Miquel Payeras,
D. Damia Vicens. D. Gabriel Espi-
nosa i D. Juan Cursach Consellers
i Suplents, i s'elegi D. Rafol Blanes
Sancho per Segretari.


Del Consell d'lnspecci6: D. Pere
1. Sancho Sureda i s'elegiren D.
Francesc Blanes Rotger i el Kt . D.
Juan Sureda Pvre.


Per Caixer se reelegi D. Uartomeu
Alzina Font.


S'acordi, aprovai el Halans de
1922; que'l benefici ltqilid de 3836'14
pts. passi PI fans de reserva i que
se nomeni soci rle merit a1 Rt. D.
Josep Fuster Pvre.


Se prengueren tambe alguns a-
cords de t rhn i t de menos importan-
cia.


. O O D . . . . D ~ D O ~ ~ ~ ~ ~ D O . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ ~


De Ca Wostra
DEL TEMPS-La temporada es


freda a ni6s no parer. Segueix l'hi-
yern cruu, corn feia estona no solia
fer. Hem tenguts dies d'una nereta
fuSa i quatresequits d'una ventada
feresta de trarnoutana. Valga que
no ha fe: mal.


ESTAT S.%NITARI.-Hi ha bas-
tants de costipats forts o denguets.
per0 no sabcm cap cas de gravedat.
Dimnrs va combregar sa padrina
dels Olivers carboners, per6 ja es
molt veya.


3IORT. - Dilluns va rebre els
Sants Sagraments mestre Miquel
Sur& (a) P&, i JImars 1iursb; i iu


entrega I'dnima a Deu. AIS funerals
que tengueren lloc el dlm1:crcs i el
dijous hei assisti moltagent. Rebiga
la seua fa rd :a , especialment son
fill, el nostro amic D. Vicens, capi-
tB d Infanteria I'expressi6 del nos-
tro sentiment.


germans Quetglas (a) Butlo, segons
noticies, estdn arretglant un taller
per construir blocs dejformigd (hor-
migbn) que se podr in einplear en
lloc ?e marks o mitjan?. Segons se
diu aquests blocs donen hon rcsul-
ta t i si 6s aixi s e r i n molts els qui
10s embleariin per esser molt cost6s
el transport de mitjans. Les desit-
jam Cxit.


RELLIGIOSES --em6 en el
Convent se fera la Coinunid Gene-
ral que cada mes celebbra 1'Associa-
ci6 de Terciaris.


POLITICA LOCAL.-% nou co-
mite ha Ilogat per estatge social cl
sal0 de demunt nCan Xim. de! ca-
rrer del Centro aont antigament hi
estigue .La Unibn~ .


F0C.- Dimecree dernati devers
les set les campanades alarmants
de la grossa anunclat-en foc. Prest
la noticia s'estenguk de qu'el sostre
de Cas F o r d Serra des carrer de
Na Careta estava ences. Hei acudi
mo!ta pent, especialment e l l obrers
de l'estac'i6 del tren i prest se con.
segui apagar lo. Els perjudicis son
tota Is p a p perduda is' hauran de
construir novarnent Ies taulades
perqueen part caipueren i en part
foren llevades per e: public que
ajudi. Un centeuar de duros. Sen-
tim sa desgracia.


FABRICA DE FORMIGO.-Els


-
o o ~ D ( 1 D c ~ o o D 3 o o o ~ o 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ " ~ ~


--Homo, cmarer, i qu'es aquest es-
cindol ? )a he trobat dos hutoils a dim
sa sopa I


--Be. i Vostk que volia? Per dues
pesse!es trobar-hi els calsoils sencers?


-.Vaig a di an en Viccris qu'es molt
bruto.


Si: no l e recordes de I'any passat
que ja li vares di i te va lomi das
caixals abaix?


-4d6 aposta, perqiie are en tenc ai.
tres dos qoe me fan mal.


g O ~ ~ O = ~ ~ O n ~ O ~ D , ~ ~ o m a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
D b


ENDEVINAYES I s o~oo..., osaoooo.ooo.e.....oEo...o.E..oO
I'--Comensa riguent,
Acaba plorant,
I vens an el nan
Cow an el gegant.


U N


%'.--Blanc va ser n:on naixemcnt
r.e p'iitareii de cu!ors:
he causades mo!tes morts,
i he empobrit molts de senyors.


EI.OM.


Geroglific:


T a r j e t a :


RAUNI OTOMANA


I .
Josep BISBAL


Conibinar nquestes lletrss de modo
qu'es llegesca el nom d'un eminent po-
it ic i homo de lletres esynyol.


CONCURS
PROBLEMR


Un homo va anar a ca un vina-
ter a coinprar quatre litros justs
de vi. per0 a la casa no tenien
niCs qu' una mesum de tres li-
tros, ma de cinc, i una de w i t ,
< Gom se va arrefiId el botigrrer
per mesurd an el coaprador els
quatre litros justs '?


Entre els qui I'endevinin se sor;eljarA
una (lapissera i cn calendari per l'anj
1923.


Lcs so!ucions a n el o0 qui ye.


SOLUCIONS ALES EK'DEVINAYES
DEL N." PASSAl


A 11 I n . - - En queden tres,


A la Za.--Cain.


A lii Tarjeta : LLOYD GEORGE.
. Les han endevinadcs to:es : E:] Jo-
sep aisbal i en Pere Obiador, i Irs du-
es piimeres n'Antoni Mdssot.


Tambe les ha endevixdcs totes en
Crist6iol Frrrer Pons.


Argument de I'Any 1922
'Conrimacid.


LlevS de ses oomtr es


--Mira qu'aixi mateix soin molt bes-


Homo Xim. podries l iavdr parlat en


--Tens molla de rab: iMira qu'aixi-


ties ...,
singular.


mateix et5 molt bestia I
mig esplet ne va arribd,
lo que tarnbe carregd
varen esser ses pruneres
I de ses coscs fruiteres 1 1 are volem acaba.


De ets abres acabare
i pendrem altrec medides;
vos direm des comrstihles
s a baixada que ten&
e$ bejtia lo prim>,
ef calsat I ses farms.


Si es cosa de besti.4
i gran baixada tengu6,
des porcs grassos vos dirC
molt barato varen ana
a 15 se varen pagi
i alguns a 16 tambe.


I sort aut tenme ouiada
corn van&& un :oc'ta;di
a 22 se posa
c*urA pGca temporada,
lo que tengut! grau baixzda
de s'oli porem coiiib.


Uca pesseta vaiia
I'any passat sa l l i u ~ e d'oli
i are esri en bona glori
a 8pesses es sa mido.
de s'arros valeu que hu diqa
a vel16 heu duim a s'histori.


N'hi nnaren 5 d'Arta
a sa guerra de ,MMeli:la,
pracias a Verge hfaris
i que tols 10s va salvi
en salut varen tornd
a sa nostra companyin.


aixi heu seritiem conla
lainbe hei anaren d'Art.4
a rervir a Carta ena,


sort que tols vareii tern2


Vos segur que feiz pena


no n'es cosa mo f t alegra
Des qu i aaaren a sa guerr.4


coni aqui varen arribi
tot d'una wren pens&
d'ani a visiti la Verge
fa milacres a la terra
i qualcln tambe a 13 md.


Lte sa guerra acabare
no'n vuldria parla mPs,
desig que mai ni ha@?,
M1.r~ Santa del Rose
a Vos me invocark
que molts de milacres feis.


I en sslut i alegria
i acabarem s'histopi
que I'hem duita de incmori
gracies oh Verge Maria,
I tot8 la gent que hu Uiga
risca, vrsca Sant : n t d


Cansos de la Mare de Deu
\


I som pujat en Iiorior
i tambe amb esperit
lorsa vostra necessit
Verge de Saiit Salvador
en so permis de, Stlnyor
a vos jo som acudit.


0 do!sa Verge hbria
i Vos qui sou sa 1'-t '. rona
semprr heu duit sa iorona
niilacrrs feis cad8 dia
i de sa gent jo vu!dria
visitas la 'Santa herinosa.


Naula sempre a visit.4
i a la Verge Marid
si importa cada dia
i I'hee o':ind a adoia
i e'la vosdonara
salut i molta ale-ria.


0 dolsa Verge 51.,iia
Vos que sou s'i i r ; ~ 'knyora
?os han feta la 15 rni la
que's lo q u e es pobie \ idia
i vos trnirn a la w i i
que sou Reina Emperadora.


Llevonses per tcrmin8
sa festa sc I. nio i g r w a
tregueren a M ; i e :&>>tra
pes pob;e a pasirti.!
moXa de gent hi vi? a n i
aixi a s'escritura co&.
.. ~ r


T~POGRAFIA GATOLICA
D E -- --


a


Especialidat en impresos p r correus, iiiestres izarabiners segoris els
models oficials.


VENTES AL DETALL 1 A L EN G
8C 8 .


Quatre Cantons 3 - ARTA
SEWVlClO DE CARRUAJES I


ij
BARTOLO EFLAQWER 1


DE il


Habana, Gueiios Aires, Fmcia. y cuaiquier puiito de
(A) MAKGOL Arnkrica.


,4 todas las llegadas del Ferrocarril hay cache 1


1
1 Hay tambien caches disponibles para las Cuevas vera: Cvdepera 0 Arts pucdeli infoi-marse en


y viajes extraordinarios.


CRAl'tJITAMENTE arrcg!o IT, docunienlaciln para
que parte direct0 para Cadepera y Cal,-.rratjada poderse e:nbarcar avisarido eo:: ocho heras de mticipzcihn,
y de estos putltos sale otro p;lra tod.as Ins SaliiJas! poi contar con personal aC i iCO e iiilelig@n!e en c1 raino,


Pard informes: Bxtolooii Noca, I-fostales, n . O 87 de tren.
Los que deseen embarcam de San Lorenzo. Con Ses- -


AGENCIA DE T R A N S P O R T E S
Se sirven encargos para Palma y Estacianes


Btermedias.
PLASBTA Dl5 MARCHANDO.


E n s a i m a d e s i pile t s
En lloc se trohen :nill6s que a la


PANADERIA Victoria
E S F O R N NOLI


D'EX


I!?iyuel !kea Castell
A sa botiga hei trobarcu sernpre pans


panets, galletes, bescuits, rollets, i tota
casta de paeticerfa. - '
TT@BE SERVELX aDOMICJLI


Metedat, prontitut i econom'a


Clcri*c:* de Pnlnia 3 bis. A R T A
1,65'PA IG


GRAMWES ALMACE
San J o s e


D E


'flda. Ignacio Fipyeroia --
iHBY, COMO NADIE


G ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~


TObQ LO QUE $E REQUlERE PARA


detrlla en precios, estn cssa, todas las


Uaiers alrnacenes que titrien en grandes existencia:


VIESTIR Y @ A L
J que venden mas barato que nadie


Tallfoso 111 B P r e r i o f i i o
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES


ALMACENES MATONS
D6


RAFAEL FEklkB BLANES
CALL@ DE JAIME 11 n " 5321 k9


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


PE TODAS CLASBS.


1 I
Compra CHI'I 'OS y carretones en cualqaier


3tadu sc eneueutren


C-irrt de P a l m , 48-ARTJL


P r c n t i t u t


LUoleu War ben serrrits?


S'ES OBERTA PA POC. TOT ES NOU
I LLAMPANT. SERVICI EShlERADISSIhI


EDAT B ~~~~~~~~
->----_%a_ -


J IC
(A) ROTGHET


sa una Ageucia ei'tre Art& i I'dma i hei va
ada dia.


Servcir ainb prontitot i scguredat totn classe
'encAiwga. I
Direcciq a Palma: Harina 38 An es coatat des


'eotro Farmachotic. .
,rti Figueral 48.


Quatre Cantons. 8 4 T A
Te olis de primera i segon:i classe


Srrvcis b a r d s de 16 litros A do-


VENTES EX GROS I A L DETAIL


a preiis acomodats.


inicili.


_______m___.l_L_-~_,___n__-.;_,:~


W