ANT tE ~ Disrapte 14Janer 1923 - Nbm. id1 - PREUS ~ d i . Uti&mcs!re. . i'jo A bra...

ANT tE ~ Disrapte 14Janer 1923 - Nbm. id1 -
PREUS


~ d i . Uti&mcs!re. . i'jo
A bra Any. . 7.02
AlErlranger td. . 10 00 --


I


Numero salt
10 cts.


Redaccib y Administracii
'Quatre Cant6ns, 3


ARTA (Mallorca)
,f


CONCERT DE LA "CAPELLA DE MANACOR,,
S estadn espldndida Eom


cap altre, la festa que en.
guaap ha celebrada la prime-
ra entidnt ecoa6mica de la vi-
la, Caixa Rmal d'ArtL, timb
motiii del seize sniversari, de
In seua FundeciB.


La Caisa Rural n forsa de
trebnll i constancia del seu Di-
rector i dels seus Conwlls, ha
lograb conqii!starse la confiau-
sa del poble que ha aportat R
a ella sos cabals; hau crescut
rrotablement les sews (:lasses
d'operacioiis s'han multiplica-
des ses eritracles, s 'hau itfirma.
des i aumentsctes ses relaeioiis
nmb altres eotidars similars,
i nmb tot ha couseguit que el
moviment de eon fons hagi a-
rribat a lo qiie fiuv fa pocs
auys se somiava, aix6 es: a-
prop de cinc millous de pesm
tes en el derrer balans.


Tot a'ix6 es molt bo, as im-
prescindible per la rida i boua
marxa de l'Instituci6. Sensa
nqueixa pleua fiiiusa, I'obra
e.cou6mica de In Cnixa seria
rnigrads i ee acovardarieu els
Consells devaut l'iusistencia
en que molts d'eleinents recla-
meo m6s obra social i m C im-
puis a toto empreaa beneficio-
s a p'el poble.


Per cert en1 fer uotar que
tots eis qui de molt de teiops
en aqueata payt hein desitjxt
que la Cuira Kurd empren-
gut% nmb decisid aqiiest caini
rarem seotir el c3r qiie $'ai-
x:tIiipitiIia qnaud eu lo tarde li-
terwi;i-:nusical de ,linmeuge
el Et. P. CerdL, Fondador de
I:% mateisa, atiuncia solemue-
meut que ia uostra outidat VB-
gent consolidada s'0t)i.a erou6.
mioa ntiaua decididnmeut a em-


prendo PI noli cami de fomen-
tar tota millom quo reduudi
eu bcuefici de la c l ime obrera
do ,i:irt?nr;ificar la o b m social
i c.ni!ur:il del nostro poLic.


Aqnest anui:r,i drgo!ii espe-
ranees en el cor dels esceptics
que vegeren c,.uveriit en ptxiit
eeseiicial (le1 prog~n!ua (inn la
Caixn se triissn per d'aqul eu
avaut, 1,icIeid fa tenips couce-
but. Ld


Mes 6s precis que tothom se
convenci de qcu per cada un
dels puuts per ell anunciats SI!
necessita c i i n bomov i seria te.
mrrnria t.ot:r empresa q u e
nbaos que re. 110 coiitis anib
aqiiest. Si turteu homos com
se pvcciseo, despr8s de l a so
lemuial promesa del P. C i d L
uo duptnm quo la Caixa Rural
d'ArtL uo rtgatetjarb la Selia
ajuda decidida i veiirern fiorir
!A lostituci6 en 110 eabart de
obres profitoses.


*
.i*


Comeiitaut la paes;id;~' fea t i
de la C:tixa no poIwin c10iic.e. a-
qutsst articlet sensa d i r cplca
cosa de la v ?ugud;i do In Ca-
pelts de hl:uiweor.


Estam sc-guts de que ais1 ia
Caixti coni cls qui h n o contri-
h i t a la vcitguda tie IW Cnpe-
112 eatau hutisfets pcrqtic l'itsit
co;orsal obt.engut per squdla
entickt redanda en bou nom
p'el uostro poble i per la ma.
teisa Caisa .


El poble tot aplatldi de ban
d+vrres i s'eutnsuinsmk seii.
t i u t rlrinni!ics que li tirribaueu
ai cor. !Qi.iii!a tliEerror.ia cutre
1;i mfisica batial cine hxvia
teug:it ocaeiS ile seiitir cii el
teatre i el prQgrR&Ia esculiidis


sim i tan ben interpretat, qiis
so li presmt8 diiiciieii&e ! Ai.
x6 es m6,iica que irispira cls
ids enlairats santimeuts, que
transporin, que tieva; i ais6 6s
eseciici6 yne adwira: qu't.;,tns-
siasma, que coumoii. I Ptmb
quin art , m i l , quina Ina;.sti.ia
el Director men8 a tota aqtre-
ila parti'la d'eleroents a l*oxe.
ciiri6 jlirta, 11 I'iotcrpreiwiir
vxavta dt.1 co:;ceptr, del :rl,tor
~. Els qiii enterieu l 'art musi-
cal regoncixeu i admiren,, :',a.
bra de la Capcifa de BIanacor
i el poble que 16 t.ainbd lea 8 e ~
ues fibres d'artista, nu poc vi
ciHdes ui:m6s per la m6sica xn-
vacana qua l e i hi i ' o v e p , quo.
dB ernprendat d e tot el coil-
juut i aplandi amb v e r t d e r
ent.useiasme.


Repigueu aixi el Director
coui tots els orfeoniates la nos-
trn niljs coral enhorabona.


A. F.
_u- '- -
2 LLEVANT
s'obligh el Director Rt. Sr.
Pout a acceedir a bis~r l s .


Acabada aqiicst:~ part 0111-
sical a':wer,~$ e! lit. Sr D.
Gabriel h l n n t a n e r t a l eual €e61
on diiacuir 1iskab:isi!n lde de
erudicib otigue ~ ' U I J wditori
nies reduit de persones intcl'
liyens, ja que cl publio de
easola no sepi~uent-10 cojn-
pendre uiolcstk als &m6s fins
HU el pnut de ser molts els qui
110 pog'ierrii. molt a pestif'
seu trenroru6 el profit que de


llir-se. Aixh nos d a a propo,
say pels any veuiiiors que s'il-
doptiu inides mOs restrictivev
eu l'aduiisi6 de^ p6blic en el
festival a f i de que els q u i sen-
ten plaer eu la part litevilria no
s'en vegiu privats per l'iuedu-
ewib dels qui DO w h e n estimnr
10 que se fn per son p10pi be.


Despres de! discui,s lines
Seupretes de In zmteira
"Capalia,, tocareu amh nioita
afionci6 i ajust ainb gni te r ra ,
laud i baudurria un tros do
*'La Boheme,, d'eu Piiccini i
"Sereoata,, d'er! L. Roseilo
essett tan:b6 inoIt aplauiliqlcs,.
comho foren tamb6 1% "Sciwna-
ta,, de Behubert i ',Bnrcaro!:i,,
d'eu Ahndelshon e s e m t a d e s
pel "Quarteto." Cal dir qua
el Violoncel-l ista que feu el
cautnb;l de Ir aSerena taase 11Ui
de bon deveres. Totsegiit 01 Jo-
ve tenor 8 r . Sans6, npesar de
eatar indispost desde dies, ctili-
t t~~,hi i t l io ala .ritn.de?'oeca. EY
un tenor de condicione, canta
smb molt de gust i el pa1:lic
en tus iac innt l'obligk, n c i r r i l ~ ~
una nltra r o m a n m esen1lir;t
c%!ercedes. d 'eu T:tbo:iiin.


Coni se feia tart i el t m p d
Penis molt just POT In xortida
del ,treii s'hague ai-altnrar el
proglrma drixant r ) d f ina l el


,discur* drl Paru (:rrdh, i novn-
ine l i t aorti n c;iut~rr la cC:ipc-
Ilnn que digu6, aware si volen
malt, mill6r 11.n IwJses d e , les
derceres pwt.: "Santa nit,.
d'en B e t h o m n , la f i l i g a u a
nr rn6nica &I Mwtre Millet
%Cant 0-lu Aucel!.~,~ ibn In que
iioiaiiwnt h.3 adtiiil.8 i aplaii-
d i al teiiclr Sefior Saii~6:
SPl(,rn d- n.,rdiun den biorera
L'Enfiigwiir . , d6en i'ives, que
cssi nos atreviriem a dir que
foa niO* ben cantarl;i; foil
wpstida fora de progiania la
preciorii CAniula Cliristi? festa
d'amorr de'u R. Sehn:uman i
8'Canyb de uois., d'cn Griei.
que drrnnt els p?d\on!#S
aplatidimen: del pnl)lic IIaXile-
ren de rcpetir. AI f i n d sc
couvertiren en una vihrniit o-
v::ci6 qne s'hnrin ben inwescut
i particuli ir tneot el 1'Jivector
Rt. D. Antoui P o n t I'vre.
rebe efosives Pnho!nbones dels
intel-ligents i drls consells de
la Caixa Rural. A totes elles
hi nfegim la nostra inescoral.


8ortida la aCopel1:tn R In
que acompanya a I'Gtaci6
irnicammt i i n n cnmissi5 8 ~ 1 s


tau sabin direrhcici p0.1' ' l i l 1'11-


'


SUPLICAT


Era molt natural. S'acostcn unes
eieccions legislativrs c ia qiii dins Ma-
ilorca se diu% de In., itusci6 I volen
exercir l'hegemonia durant la proxi-
malegislatura, tenien un3 incbgnila dilis
Art& i aix6 els era un c!au en el cor
Era prccis desciirar-13 i sebr: a r b
qllines forces conta'Ja el parlit digis el
noktro pobk; i per aix6, dcsle fa lemps
se ruiniava m a manera d'aclarir aques-
ta incb:nitl, provsnt d? cmstiluir un
comiie d'.illura. I er ii s'ha logrnt scla-
rir-la i el ilaiaant comile s'ha coniti-
tuil.


Per5 si a;xG era molt ii3tuiaI en els
de dz't . ja no ho era :mt a?o;, ao3t
e;lc;re que nubjecles a uii c a j de dret-s
corn D. Prre Morell, d? fet Savermven
4 poble c;s qui ?la semblen 31ar ?I
partit contrari per despit i coni agra-
viilts.


\.' : :


Baixla quefatura de D. Pen Morel1
ques t enMay de senyors que, per pri-
iiiera vo!ta han donat son nom a l partit
lliberal han pogit ocugar tols els*cA-
rrexs lesde el de eleue,its cowdiiu?
del comite de drsles fins ai de Bnt:e
ixi!or. Nose d m x m 37 pas en I'ad.ni.
nist:acib del ;I: conli, qi? no s;? con.
suitis an aquestj se:i)wrs i elis s'en
sfiitizii satlsf:l; i joiJsos. Cridsrs a
reonions po!i!i:xs di.is la cas3 dels
O!ors acudicii presurosos i ercn sempie
dcls pocs qui ptciiisn ia p31'3ul~. i an
aixO niollj d? pics !N> f?ien no p x Se-
n p k r i ioves orientations, si110 nies be
per p q a r brdio's co-tra LIS autentics
:liberals ariaiiencs, brlifds qu'liavia de
apagar D. Pere .\lorell, sxtiiit en dc-
f e n s d aquests o duguent la conver-
sacio p$r a!:res carnins. 4ixO prova
que ! I ! h3 molrr de sepuirri-s e::iblan-
q3inals que deinostren una cosa per
d rhra i a dedins 63 mo!: di:erent. '


Elis erm, per son cararter dlt-col, la
ninet,? dcis ulls de; cap de ks dretes i
per encensar 10s a el!$, nioltes voltes
se vegeren postergals i co:ii a desde-
riyats els q u i per convicciij seguieo a
D. Pert i de l a seua quefatura no se
podieii sosireiir? i veie.1 amb gran dis-
gust, coin els qui ii rentauen sa carav
conseguien esser els cvcciats. de la
cas:\.


Per aixb es qiie coi i~iderarn qii? el
p?r!it de dr?(:s d'ArVt,rii Io c:onstitu-
c;S del nnu cotnite llibzral, no tall sob
no !la perdut res sit16 qu! ha tret 13
grosia, per d x ino!ius: Pri:ner, perqne
anlb e!l s'ban iicvada ia careta tols eis
q u i la d:ilen, iogrnnl-se perde si, e!s pa.
rey d: dotzmes de vols qo'enlre tots
aque . i s elenents po*!en dur, perb en
canvi ci parii! de dretcs ,$oiiiptarB amb
els au!en:ics elem:nts &&, que d'a-
questa manera sc senti:;in mCs dinposts
i agurrrits q u i m3i. En segdii lloc, s'iii
ha gaa:iyat iiioitisslm. perqu: regomi-
xelii qiie.1 parlit liibcral en nians d e k
r,oii-entrat$, podra h e r un parlit d'or-
de i de seny, lo que tal volia no hauria
eslat en mails dcls foquifumistes que
tenieii gams de moiiopolisx-lo i que
els de dslt sortosameiit per ells, !OY
s 'han sabut espolsar.


Ajxb es el primer cornrnt .i w n :! . s
s!i;:ereix In cons,ituci6 dc. in!).^ cornilk
an a qui desitj.ln1 nio1ta ventura i santa
pati per be d'Xrti.


Abans d'Pcebar devem felicitnr an
clsllihrrals Ilegitinis, que ho son de
fota la vida, pesque veuen ara la bros-
tada nova de son ideal qu'es ben ree-
p ctable, per$- mos permer' in aconse-
yarlos que badiii els uyr i no se i i in
massa dxqurlle qui han passat per to-
tes !es fasses politiques i han ahando-
nat el camp qnanl no'ls han dcixat co-
rnaiidar.


El noy de la ceba.


El Comlfdnou


Corn a noticia r e p o r t 4 i qoe res
que veure t6 amb I'anterior artirle,
devem consignar qze diumenge
passat a les tres del cap:respre a
CawCardaix se tengue una reuni6
politica per constituir el nou Comi-
te llibera! que tC Fer fi adressar lo
tort i cassar ro t s per les futures
eleccions


De Palma venTueren el diputat a
Corts D. Lluis Alemany, el provin-
cial D. Antoni Lliteras, D. Antoni
Pox, D j aume Suau i D. Juan
March.


A la reusi6 hei acudiren molts
dels :liberals veys, entre ells el que
fig. are 6s esjnt so81 cap D. Antoni


Esteva, i aitres elements procedents
dels partits rniuriiri i conservador
com D. Miquel O'eo. D. Guillem
Tous. D. Bartomsu Esteva etc, etc,
i altres elements socialistes i rcpu-
b!icans corn D.Ji:nn Nabot (a) Tit.
1). Rambn Ferrer ( . i ) Toro, D. lau-
me Lliteras (a) :4zci!i r'tc. coni tam-
be molta gent q:;e venpueiit de
veilre els Reis entraren per cuTio-
sidac.


Despres de conserssr sobre I'as.
eutnpte els Srs. veiigurs de fora i
d'expressnr la seua adhessi6 i fer
deLlnrzci6 de lltbzra!s D. Miquel
Oleo i i). Antooi Solivellas se domi
per constituit el nou Comite amb
aquesta forma:


President D. AnJreu Sureda (a)
tie S'Auma.


D. Pere Morag:
D. Guillem 'Tous.
D. Juan Sard
11. Antoni Esteva.
D. Antoni Gili.
D. Estevn E 's p' inosa.


Corn se veu han quedat excluits
del Coinire els elements que f ins
a r e treballaven per constituir.10 i
se dtien intinis de U. Juan hlarch.
Aixo j a era de preveure, perque an
aquests no mes les fan scrvir d'ins-
trument per aixarmnr el cami, com
conten tambe a:nb eils corn a carn
de can6 per anar' a les avansades
en les batallrs eleccorals. No es
i-aro id6 qu'eii sentin disgust, i que
pens'n ex!erioris:ir.!o nies o manco
prcst.


Se deia tot ci'imn que D. Ani'mu
de S'Aunia no yoiia aceptar per6
uti tetegrama seu dadhessib i salu-
taci6 a1 Coniitf de Palma publicat
demun! .El Ilia. de: 10, demostca
ben clar que ha aceptat.


-


Arribada dels Reis
El dissapte dels Reis la Con-


gregacib Mariana d 'aques ta Vila
organis4 l 'arrihatia de ls Re i s al
esti l de corn se c t l e b r a a Palma .
a slguiis altres pobles logrant un
k i t . ,4 les si3 del vespre se reu-
niren a I'Estnci6 d t l ferrocarril
21s tres Reis i la comparsa &a-
companyants tots a cava l l en n6- ,


AI r e p i c a partiren pel carrer
de Antcni Blanes cap a la Pa-
rroquia per assistir a l es Com-
pletes. Era d'on efec te fant8sti:: ;
In seon piijad:i ~ t . 1 carrer citat ,
Uevant iinava I ' l3trella, grossa L
il luininida, seguien els heralds,
despres els soldats a cavall, el
geueral, i cis Reis amb sos pa-
ges o escujers; derrera hi ana
va un carro trionfnl il-lumi-
nat pcrtaclor dcls presents de ls
Reis. Entre i en t r e els cavalls de
l a ristosa comp.ir.ia hei maven
una multitud de bergantells arnb
ninnats de fayes enceses i de
tmt en qnant s'encenien tambe
hengalcs de colors variats que
l i donaveil s s p e c t e maravellbs. :
Una xeranga improvissada to-
cava passos dobles.


Despi'Cs de Completes la corn- i
p a r s recorl-egu4 molts de ca-
rrsrs de iz pob!aci6 visitant I r s
autoi-Ida:, i a1 passar per les es-
coles, pdbliques i pr ivades en
l e s que esperuvcn CIS nins ba:
dant uns uys corn a salers, he&
deixaren unes hermoscs canas-
tes plenes de paquets d e confirs,
bombons i galletes ;om tambe
trossos de torr6 qse foren repar.


, mer0 de devuit.
tits als alumnes. T o t h o m ana
pel mig fins a a l t e s hores de la
nit.


A I enderni demati a la Parro-
quia se f e u una Comuni6 Gene-
ral pels Congregants i desp res
de la Missa les fou imposada la
medalla de I'Associaci6.


A l'ofici h i cornparegueren
arnb els vestits del festival dels
Reis. Se cant6 l a Missa d A n g e l s
i predicil el Rt. D. Andreu
Casellas.


El decapvespre havfen de f e r
la funci6 de I'Adoraci6 dels
Reis, per6 com el temps ame-
nassava ferm n o fou possible i
se perllongaren per I'ondemk a
les 12 i rnitla, en que se feren
e n l a avenguda del fe r rocar r i l
devant una gran gene r sc i6 q u e
ap laudi ferm.


Enhorabona a1 Direc tor de la
Congregac i6 ilfariana Rt. D.
osep Sancho de l a Jordana i a1 k t. Sr. Casellas que foren e ls


organisadors d 'aquest i es t i ra l .


D n ~ * o ~ 3 o D D ~ ~ ~ ~ o ~ D ~ . D ~ = ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~


Teatre Principal
El dia dels Reis a vespre. $1-


g u n s joves de Capdepe ra dirigits
pel s ace rdo t a r t a n e n c q u e mu
allii, D. F r a n c e s c Fuster Pvre .
(a) R a n c h 6 vengueren per donar
el d r a m a popular s l 'Adorac i6
dek Reis.. Coni a q u t 10s feien
tamb6 e ls joves de la Congrega -
ci6 corn de ta l lam en a l t r e part,
molts t robaven qu'era indportu-
na la seua venguda , i e n c a r a
que no hi fossem hem sentit a
dir q u e molts d 'espec tadors ex-
teriorisaren com una protesta,
per0 amb formes molt poc co.
r rec tes i,que desdiuen de g e n t
ben educ::cia. 1lir.s el T e a t r e se
mogue t a l avalot que'ls qu i h i
havien acudit pacificament no
porfen n i fins sent i r als actors
ja que de tot cl t emps dc la fun-
ci6. el renou no pa r& F i n s se
diu q u e t iraren moltes patates.


Encara q u e diuen que la pro-
testa no a n a v a cont ra cap g a b e -
Iti sino contra el Di rec tor per la
s e u a inoportunidat, protestam
cont ra un fet t an t reprovable,
tan incult i poc respe tuds i vol-
driem no se repetissen especta-
cles corn aques t q u e desdiuen
d u n poble cult.


~ ~ O ~ ~ D D D ~ l i P ~ ~ O O ~ D ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


De Son Servera
(Be! iRicdebt! p'els acullsa serverinr.


La seva Sociedat, en la vetlada que ce-
lebri el dia dels Reis a vespre, va
confirm6 lo que'n certa ocrsi6 deia
un -Amador de Dant.: que aquesta so-
ciedzt, o siga .Cu!tura serverenser,
coiita per triunfs ses iniciatives Jiist
a! iixsr sE amb el se1ec:e i numerds
al;ditori que unip!ia de gam en gam el
inagnllic !oca!, hsstnva per treure un el
conveiicinient de que e's numeros del
prograrna a desen rotlar creii f r i a t s de
cap de brat.


No!tros no iiaviem aiiunciada tal
ve:-Iada per mos que no sapigucreni
e n ccrtesa que s'ha#s de verificar
fi.!s un dia bans de la seva ce!eb;ac 6.


Dona comens a Ics set i niltja, efrc-
tuanse rl siguent programa;


I pa: t


I Sirifoiiia, per un gramof6n.
2 'Quake parauless, discurset
'en M. Sewera.


3 Himrie malloraui p'el Chor de
senyc:rtte::. ;inb aconipaiiyamen! de
pimo Fer Na Barbara G:li.


4 eonada per un qiiintct de bandu-
rries i goiterres.


2 a part


I Minuet (Padcrewski), pessa a


2 La espafiolita. poesia per Na
piano p t r Na Bart'ra Gili.


M. Roig.
3 Vnreta la m x , cant per Na Maria


Lliteras (a) d'es Coil6 acoinpenyada
en so piano per Na Barbara Gi!i.


3.3 part


1 El llacto de una viuda, pessa a
piano per Na XIaria Nebot.


2 Himno de la ExposiciSn dc Va-
lencia, p'el Chor acompsnyat a piario
per la, Srta. Gili.


3 Discursfinai pcr I'Apotecari D,
Gaspd Aguild


Tots i cada un dels nlimeros d'aqucut
programa foren etsecutats maravello-
sanent. I no hem d'ometre que foren
merescudamcnt ap1audi:s tots el!%


El cant ~ V o r e t a la mar- va agradar
tant i tant que na Lliteras es vejb
obligada a repetir-!a. Degut a la ama-
hllidat dc D.aCatalina Serverr de Can
juanet i de L'esmentada Maria Lliteras
podfm transcriure a continuaciO la lie-
tra de tal can& original de D. J. A I .
Rabassa I Dahnau, atenguent d'aquesta
inanera el cronista a les stipliques d'ab
gens suscriptors serverin$ de .Llevants
Diu aixi:


Vora, voreta la mar
, una nit.de Iluna Clara,
la niiia dels meus amors
de lit a fit me miravn.
Eila seya'l costat meu,
demunt l'arena mullada
i en ses mans de Iliri b!nnc
la nieva drela apretava.
A m b ac-cent que surt del cor
I i vaig dir si m'estimava,
la nina va baixd els ulls
sou rostre es cubri de grana.
De la lluna a l a claror
una Il5grinia hi briliava,
anib brill que teiien no nies
leg qua I'anior ha p:orades.


Es per drn:& el dir que la reteridr
Lliteras va rebrr grans ap!audimeiils
i felicitacians.


S'han lets acrcedol-s e:$ orgrnitea-
dors de tai vel-Iada a I ts feiicifacions
mes caloroses i sincercs de tois els
de tok els qu'estiman la cultura i I'art.


Repigail, id6, I'enhorabona coral
dels que, indignamcni, estBn encarrgats
de la co~~respo;?salia de SLlcvant..


Corresponsal


. O D D . ~ D O D ~ D ~ D D I I O ( I ( l O D O O D D i l r ~ D D C O D ~ L 1 ~ ~ ~ ~ D %


En un clot de grava de dins Bcllpuig
ha socceida una mo!t sens!ble desgra-
cia. Diliuns, dia 6, En Juan Barqueta,
esp6s de na Met:era hi an6 a cavar
grsva a esrarada per la casa que fa en
el carrcr de i'Abcurador mestre Biel
Claper. A! niig dia la seua dona li du-
guk el din& i li va fer nota un sobam de
terra que penjava amb fierill de desba-
rrar. per6 ell no'n va fer caz.


El v~sprc 52 Ieia t z r t i rro camparei-
xia i la stua dona ro'n feia molt de cos
perque anant a escarzda solia cavar
fins m o ~ t 1 ~ r t . Per6 corn al ier-se hora


de sopar no bavia comparegut, is se
va mal pensar i gerca gent per anir 3
veure si'! trobarien. Vegent devers el
clot sa sanayeta i roba penjada el cri-
daren i no comparegue.


Toriiafs a la V i l a donaren part a la
Guardia Civil, an el Batle i PJtge que
hi acudlren amb moltisoima cent i
liuins, i a1 veure el desprcndimeiit de
grava cavaren i el trobaren la ben mort
devall una capa de devers nou pnziis.


El lulge ordena que'l crdavre fos
transportat a la Vila i a1 cementeri.


Arompanyani a ia seua dona en son
jdst dolor i rrcgim a Deu I'haja aculliI
a la Gloria.


b 1


DEL TEMPS.--Estant en pie hi-
ver, no es d'extranyar que fassi el
fret que fa. A qualca banda h a u r i
feta neu perque els oratges en sem-
blen impregnats Ha fct alguns
dies p'hjosos i el diumcnge passat
una forta ventada.


ESTAT SANITARL- Gracles Y
Deu no hi ha ni epidemies ni ma-
lalts de graredat. No rabem de
cap viaticat i de morts no n'hi ha
nies qu'un de desgracia que resse-
nyam en altre part.


CAhlI VEZINAL --En la rela-
ci6 de consigoacions per cainiiis re-
zinals figura una partida de set mil
i pic0 de pessetes per arreglar el de
Arta a S'Ermita de Betlem passant
per s'hlqueria Vella. Era ben hbra.


F'ROTESTES -- Dimarls acodi-
ren a ia Fnla algunes dones d'es
C6s protestant contra I'acort de fer
la cotxeria dels morts en aquella
barriada. Foren rebudes p'el Ratle
i'lse dipye que slestudiaria s'assun-
to,


AC0RD.-- L'Ajuntament ha a-
corda'des ja les basses per la con-
duccid de morts amb el cotxo, que
deixam p'el nrtinero qu i ve, per ex-
cks d'original. Tarnbe hi deixani
"Notes Bibliografiques i altres ar-
ticles.


x


Exlimea d'Historia.
=Mem, que nomia el qui va matar
a Cesari


--Brute, homo, Bruto (Vostb no
sap qui va matar a Cesar ? Brut09
Bruto.
=Homo, podi-ia parlar un poc mi.
]lor !


=KO hu sC.


=;Veus aquell porc penjat ?
-1 perque I'han mort pepa 7
=Per cotsico I


Un senyor molt petit:
-Senyor biblio:ecari, me iodria fs-
cilitar tres o quatre diCCiOnaTiS?
-St senyor. De quina ilengo la yo-
Ua I


=Wes igual. Son per :ewer I11
demunt qusnd esiic en el dcspalg,


--Toni, tenP d o b W aqu i?
--Homo, ni un ctnimi de pesseta !
--{I a cateua ?
--Tots aons , Si-acies.


la.--Qu'es u n a coca que hi ha
A la que corn mes n'hi poseii
Mes petita tornara
I corn nics n hi Iievreu
Mes grossa ella se fera i


6


P..-Blanr va ser man naixa.
rnrnt


i rerde fou ma infantesa
vermepa m a juventut
i hen negi-e ma vellesa.


%% ,


1 3"..-De set gcrmanes que iom
en neixer r a ig ser la primera
i som L3 que conto jo i
menoc temps de totes elles.


Fuga de ronronanti:
.a1. A..o.i .e .ia.a
.ia .e..e. .e .a.e ,,
.ui .eu ..id o .e.&
.e..,e. .eu .e .o.a .a.a


' ---45,/--.-


SOLUCIONS A LES EXDEVINAYES
DEL N.O PASSAT


A la 1:-- De!s tinc no n'hi h a v h
mes qu'un qne dugts barhalaquest
se quedl els tres cunis.


A la 2". . El foc, la cenra i el rum.
A Ia 3.- Un Iluni d'encruya.


h la C.--L'Anior.


A Id 54=Sup%ior.


Les ha endcvinades totes mcnos la
4'. n'Anioni Mossot.


MERCAT DINCA


Xeixa a 25'50 * e
Ordi mallorqui a 14'50 = =


forastera 14'00 e =
Civada mallorquiiia 12'50 pts. id.


= forastera a 12'00.
Faves cui1ores a 25'00


* ordinaries a 23'm.
s pel brsliar a 23'00, .
TIPOGRaFlA CATQLICA
.. .. I '- .. . . -, . .., ..- -- D E .. i


f
L CLA8SE
ARTICLES


models oficials.
VENTES AL DETALL X A% EN


L
Quatre Cantons 3 - ARTA


SEWWICIB DE CARR


BARTBLOMe FLA
DE


Habana, Duerios Ail-es, Francia. y ciiaiquier punto de


A todas las Ilegndas del Ferrocwri-il hay cache GRATUITA?.?ETE nrreglo la docunrenlaci6n pera
que parte directo para Cadepera y Calmratjada poderse einbcrcar avisaodo con ocho iioras de anticipacibn,
y de estos puntos sale otro para todas las sal idas pur contar con personal acivo e inteligerite en el rariio.


f'ara informes: Bartolonit 1 1 0 ~ 3 , Hnstales, n." 87. de tren.
L O ~ que deseeii~einbarcarse de San Lorenzo, Soli Ser-


Hay tambien coches disponibles para las Cuevas vera, Capdwra 0 A r t h pueden i t i f o m a m en
Y viajes extraotdinarios.


AGENCIA DE T R A N S P O R T E S
'
ntermedias.


(A) MANGOL \ America.


--
/i 'pbT ,A


Se sirven encargos para Palma y Estaciones


PLASETA DE MA2CHANDO.


E n s a i m a d e s i p a l l e t s
En lloc se trohen 'nillbs que a la


PAXADERIA Viptoria "
E S FO,F!N N O U


D'kN


Niqiiei h z a Caslell
A sa botiga hei t robareu mempre panr,


panets, galleles, bescuits, rollets, i tota
casta de pasticeria,


Netedat, prontitut f econoniia


GRANDES AEMACENE:!
San J o s e


Tda. Igna& Fipyerola
-=


IHOY, COMO NADIE


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O V ~ ~ ~ ~ ~ ~
detalla en precios, esta casa, todas las


a i c o s almacenes que tienen en grancies exicte:?ci:


TODO LO OWE SL REQW!ERE BAWW
WE8TiR Y CALZAQ


Telilaao 217 I lrerin ilio
y que venden ni4s barato que riadie


ESTA CASA NO TIENE SUCURSALBS


DE


RAFAEL FELlad BLANES
CALL6 DE: JAIME 11 n 39al4r9


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SE~OR.1 Y CABALLERO,
ARTICULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


RE TODAS CLASES.


i


C ! I , : 4 de ? a l i i ~ , 48 -A,.RT.A


P r c n t i t u t
~~~~~~~ T 1 ECBNO


S'ES OHERTA FA POC. TOT ES NOU
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADXSSIM


-=-


&Yoleu sstar bsn smits?


(A) ROPCHET
!a um Ageueia eotre Art6 i Palnis i hei VL
rda dia.
Sorwis arnb prolitittit i seguredat tota classt


'ecciwegs.
Direcci6 a PalrnqHiirina 35 An es cortat der


Ceutro Farmclchtic.
.: I Art6 Figueral 43. . ,


6 i
ditigiu-voa a


Quatre Gaiitons, 8-BRTA
To olis de primerit, i segona class


S w v t i s barraitj de 1F litros a do.


VENTES EN GROS I AL DETALL


a prcus acomodats.


iuicili.


7.--3*=m-*-


I