PREYS Arts. Un trirnestre. . 1'50 ,ah fora Any. . 7'00 AlExtranger id. . 10 00 ...

PREYS


Arts. Un trirnestre. . 1'50
,ah fora Any. . 7'00
AlExtranger id. . 10 00


--++-=-----


S E T h! A N A R I C A T 0 L 1 C M A 1, L 0 R Q a7 I


I I --


A. F.


.
'*


Jo viifl la taub parada,
coin ais t m p 3 en que era nin,
a prop de la Iizr fumosa,
b a k el sostre revellit.


Sols VAS i 10, la servetzta,


tots 1"s ~ l l r c s e n'anaren
i nidi t i l t s h;7n de venir.


- tornenr ai casal antic;


Guarniu la taula ben ltarga,
que hi capin gram i petits,
que ha nascut el Fi!! dt: PHom
i 6s nji de goigs esta nit.


. !


Treicrr !a vaixdla fina,
ies estoval ies de bri,
ompliu els pitxers de roses
corn en tcrnps que era felic.


~ o s a u en un ea6 de taula
la cadira de! padri
i en i'aftre cap la del pare
i la de la marc VI mig. /- -


A vora if'ella la tro-ona
de rnon gertaanet petit.
lo rn'rasseurk a l'altra barrda,
corn en temps ql;e van Fug;ir.
La vent,?.da Cli iel; escie?xes
far5 I'udol. del rnnsti
amb qui-en i ' rsc6 m'adarmia,
abraqals COZl d3s amlcs.


En tant, SentirC b ~ r fora
corn trcsca ia gt.tit f e l : ~ ,
sonarrt f e m t s i guitarres,
que el so& per tot sobreix.


I als vidres d; la fizestra
escoltark do!q Lrtrgit,
igwl que si fus la [>!are
tocarrt an;!? ei cap d e s dit?,


1, ai !, que !a o+re no ha d'esser,
sin6 el pa!m6 qat? hi deixi ...
Tan air& q:;an jo el portava,
i ara trerlcat i ennegrit !


ANGEL G W M E R ~


Quad el Ministre arribd an el seu des-
paig OfiCf31, devers la
diferents conducks 1
da s'estava k m . i a n t . UIM pi'a de te-
iegranes, posafs d,hcira eri lior3 ana-
UCil dunant conte del sucesah aver16
de ies aigues. A mitja r s i t cie~en : CEs-
t i dcscargando scrbre esta c i d d d
un !erriSle agtracero, con10 EO se re
cuorda otro igual., A la tna:i:lada:
v L : i f u i a dcl te:!ipdr.il va en autnen.
to Lus campos\han queCi,'ido com-
p:etamefite arr,isados. SuSc el nivel
dc k s a g m s a:! diversos pcntos tie
I n poblaciGa~. I rrr?ensc d r q r a c i a s
personaks.. A le3 set 6ei :g,i!i: c!II
agiiacero ~ u ~ t C ~ i h co l jgual fuerza.
Muchas casas de la pobiaci6n estdn
cor!i;) eta:l?rt1tc in:I :&idas. GoZl gran
diirculid!: se tim podido reaiisdr Iss
trabajos de sslvarnenro de !as perso-
nas. A juares completamr-nte perdi-
dos 2 h mitjan mat i : *Grail parte de
la poblzcio 1 convertidzl en ruinas.
Nunirrosas familias en ia miseria. El
iiivel de 13s a p a s no decrece to&-
via.*


L)ev';.lit de tan terribies robes, el
Mir!:stre cnl~es:sii a dirigir desde Ma-
drid, ds ri-sba!Is de sa!vsmont. Te !e
grm:; ai governador: Sirv?se frans-
ladiirsc intnejiaiameiite ;a Ubeda con
t o m s 10s e'e!rtiitos de que pucda dis-
poner, para ats jar in vnsi6n agiiss y
re ii'i e 0 LJ r c tla n! o s d a R os (sa ?i sa dos
temprlrhi Tciegrames a 1i.s seccions
de Saivariient de NBufracs de les Pro-
3in e i e 9 A n d 2 1 fl s s e s : Te nga n E r e p a r a -
do mzterial de salvsflien'o pars C C L I -
dir a Ubcda ai primer ilmalinicirto, si
la crecrda de las aguas va en aumen-
tu, Tclograims a diversos Ilocs de la
guzrdia civii: Aciidan Ubedn sin per-
dida de moinento y realiren todoe ios
tduerzos para nnrinorar daiios inun-
dLci6n y alojar y socorrer liUnlerGSaS
familia sir1 hogar.


A tnitjan cspvcspre arribaren noves
noticies: aParece que el temporal
empieza a ceder. Gosecbas com-
gletamente perdidas. Centenares de
familias arruinadas en absoluto. Po-
btacion carece de pan y abrigo para
$antas victimas. Indispensable urAen-
t e envio de socorros *


El ministre, rliiigent, disposd que
del *fond0 de calamidadcsm se giras-
sin wries quantcs mils pesoetes per
icmediar tanta miscria.


,.,


la resta del dia contirtuirm
a r n h m t t c I c gra 111 c s y u e p o ad ,?-A vc 1
i'iiiiporJancia deis dPnys sufrits i d e m -
naven, Cdda vegad.Lt anib ineS urgzncia
dobbers per socorrer als neccssitats.


A I wspre el miiiistre ordend per te-
legramla a l13\calde: ~Strvasz consti-
t u i i Junta de Auxilim con J u w , Cura-
P,irroco, Fiscal y represeiitantcs de-
frrerzas vivas, para distribuir canti-
dades ire rcnlitienrio a


AI cap de dos dies es present4 a
Madrid la comissici, acompanyadn de!
dfputnt a &its, i obtengue, despres
u'lnsistetites gestions que se dektinjs
uria imgo:fant cantidat ;1 aremedl?r Itis
desnsties causaclu,; por la i i i L ~ n
de Ubeda..


estaven de retorn , nieritres anauvn re-
corie 7ui.n: la ii~acabable p j a d a al
cini de fa qual 6 2 trob3 el pob:e, un
d c::s feya el wnentiir i : e Parece nicn-
tira que a nadie se le haya owrrldo,'
en Madrid, que todo puede suceder
enestc rriundo menos qrte USeda se
inunde. Lo diticil seria hacer detenet
una gcta de agua en este pueblo, si-
tuado sobie tic cerro, a 760 ine:ros de
nlturay a m3s de, 3Q ki!6 cctros de
distancia de! rio ....


Wxbla, en honor de la veritat, que
!quel!s dobbers que vxei i cotisqpir
els graciosos veins d'Ubcda inven-
tank urxi i:iciidaci6 qiie 110 va exislir
tir t r i poria exiotir. 113' m sareii gas-
tar Iild!a!i1eiit, sin0 que'is e opraren
per empedrar cxrers i aitrzs tniilores


Qmnt l c l s riiernbres de la cornissib .


per l'estil.
***


No es aqiresta la ilnica itiundacib
que s'ha inventat a Espanya per obte-
nir dobbes del Goverii. Lo que h i ka
es que aquesta fon la que significh
mCs goswdia. I:'aitrPs S'Z i l Lzaa simu-
lat amb diferentes; fmalidats, a v o k s
no tan morals coni la de Ubeda.


I s'han siinuiat o inventat a!tres
moltes cmes amb semblantsi rttencihns:
pedregades, inccndis, epidernies, cris
sis obrerep. sequc:fats. ..


Fins algvlnes poblacions que figuren
en la llista oficial dels pobles d'Espa-
nya no tenen existencia real : son
pobles fantasmes, s x i sols uns noms '
inventsts per eacics derdiversos punts
qu'han simu!at qne hi hstvia un pobk
alia on sots hi havia Una cas8 pr6pia
d'ells, i aixi han consegui que i'ts-
tat hi fcs una carretera.


;


J. VaX1Cs i Pujals.
,. .


La KongregaciS, Wat-ima,
d‘Artri que anib t a n de zel diri-
geix el Rt. D, Jusep Sancbo de
la Jordana, i que, a pesar ael
wu poc temps d’existencia, con-
ta ja amb un iicimuro molt consi-
derable de joves grana2ts i reme-
sos, te projectat, pels dies -5 i 6
del pr6sim rnes dc Jancr, un
grandids festivzl civic rdIigi6s,
d d qual CS el sigeii.li>t pr~grama.


Dia 5.-A les sis i miija del
vespre, solemne rebuda en la
plassa del Ferrocarril, dels tres
Weis Magos, els yuals, arnb gran
acompanyament i ben iluunimzzs
arnb festers, benga1es, gas ace-
tilcno i fayes acudiriin a1 temple
parroquial, per assistir a les so-


cofiplctes, que a cosa de


r e d bon nfime-
* i%sprCs, tot3


es ma cosa mai v k t i i . Procurm
tots prender part en cada LID
de s actes, i d’nna manera espe-
cial en els relligiosiss de la Co-
muni6 i 1’Ofici del dia 6. Es Con-
grcgmts sc vorAn m d t honrnts
amb la vostra asistencia. A 18
C o m ~ ~ 1 i 6 , doncs. i a I’Ofici pares,
mares, fills I i animau-vos
uns 21:s ah-es, i , E M s’hn &it€


a S R Goinuni6 coin a I’Ofici Z’Es-
gzesia estiguC’s plena de gent! f
hi csta1-5~ pcrque el goble d’Art8
65 agralt.


NOTES: 1 .“--@ueden. convi-
dats tots cls homos i atfots de1
pohie, perque am5 fayes o rei-
nots assistesqui:a, el. dia 5 a lees.
prc, a rebrer als Reis i acorn-
panyar 10s pel poble.


altrs rno~otiu, ne SG pvden celcbrar
les ditcs festcs en cls dies senya-
lats, se ccicbi-,~~-;in el diumenge
sigLiiient, i si Inn56 hi ha imnpedi-
m a t , uti allre. La questid es
que se f a r h , si Deu ho vol.


iQu& ho sei& d ’ h c r ~ ~ i s que tant


i


2*a-§i per ;13g:o 0 qualsevok


LA INDUSTRI.4 -%VI OLA
EN ELS E ~ T A T J UNITS.


No so!ste graii prcqer ida t , la in-
dustria avicsla del3 E3tats Unitq, sioo
que gaudeix d’un avenq considerable.
Riiyalrnent se celebreit fires i exposi-
cions, arnb la f i d’impulsnr a!s agricut-
tors a crisr b6 les aus, i arnb Ia major
cornodidat possible.


Szv calcula q x existcixen 5.655 754
establimznts avicoles, arnb un total de
Gobiaci6, que puja a 488 milioims,
culant-se el prcu d‘a\lueixes aus e@
202.508 rXi0 &tars.


La poblaci6 no se circunscriu sola-
m r n t a la pfodticci6 de cam, sin6 al
proveintent d’aus per els ce,itres popu-
1osos5 sensa que aixir Vuigui dir que n@


i ,uh singular atcncib a 1:avirarn
destinat 1 la cria I exportacih, pui?E:
es un C O . ~ L ‘ T X qise ade 85s de practirar-
se amb els seas e&ts federats, el fan


\


scnla.a:nb les nacio
s LLEVANT


Els regionalistes
de Mallorca


Cada vegadn que hem de par-
- lZar dels amics regionaiistes que
formcn part de 1'Ajuntament de
Ciurat, el nostre cor s'entristeix.
Per una part a1 pensnr que les
dretes de tot color, per un criteri
ecpuivocat, que fa temps hi domi-
na, despreciaren el 2:oncurs po-
sitiu dels nostros amics. Per al-
tre, a1 veure que aquests cai-


. gueren dins el parkit mes impo-
popular dels qui acttien dins
la nosta Mallorca.


Tot regoneguent, pero, que
el dur enganxat el nom de re-
gionalista, aquest lastrc de lli-
heralisme albista, no es culpa
d'ells, i esperant el dia que llues-
qui el sol de la redencib, hem
de parlar desiara dels seus


No es petit el derrer d'En
Guillem Fortem a1 csxr acep-
tat per 1'Ajuntament de Ciutat
el sea monumental projecte de
escalinata del mirador, la qual
desde la murada
suprirnint uns maq-rttzems que
tapen el riquissirn portal de mar.


Aquest projecte que a1 esser
presentat per primera vegada
a I& cosideracid pdblica, en una
'conferencia donadn per l'mtor
en el Museu Arqueologic Dio-
cess&, meresque els elogis de
totes les persones enteses, avuy
que l'iijuntament per unanimi-
dat l'ha esculiit per dur a la
prPctica la urbaniszcib d'aquell
tros de murada, h a seguit me-
resquent la consideracid dels
que se preocupen vertaderarnent
per la. cosa pdblica, Dreferint
siernpre les cows de bon gust a
Zes de gust estragat, tan Ere-
quents en els nostros dies.


Laprensa tota n'ha parlat 4
fins alguns periodics I'han pre-
sentat ala visi6 dels seus llegi-
dors, perque puguin formarse
&rrec de la importatlcia de la


. triornfs,


inillora la qual, sensa perdre
gens de sabor de la terra, po-
sa al dcscubert amb una hermo-
sa pcrspectiva, la inmemidat
de la rmtra Seu.
. . , En la quietut dels seus es.
criptoris, ells van rurniant i es.
tudiant projectes, per tal de fer
grm la seua Ciutat.


Conscients del dever, saben
que a1 esser elcgits p'cl poble
adquiriren el cornpromis de tre-
ballar per i'enaltiment de la
Ciutat, tan embolicada en la
baixa politica, i a pesar dels
molts fracassos, no imputables
per cert a n el seu treball iii ill
la seuii bona intenci6, ells van
practicant la santa p- er se v eran -
cia, que es la que condueix a
la victoria.


E!. 6'


De Capdepera
Despres l e sa novena molt conco-


rreguda dilluns passat se ceiebrii sa
festa de la h h e de Deu de L'Esperan
qa. Oiumenge deczpvespre se csntaren
corllpletes solerniits; dilluus a Ics dell
hey va haver I'OElei que celebrli el se-
nyor. Rector i actuS de d iam e>. Pere
Ferrer catebrritic i de subdidca E). Llo-
rens Parera, Vicari. 1135plic6 Ins glories
de la Verge D. AnLf~.eu Casseilas i el
cor0 aDZvidi!:, carit& moit ajastada-
m e n t la .klissa d' Angels ;irn;o!tisada per
I). B. Cerdi, aiternada amb so chor dc


Aquesta setmana han entrat dins et
nostro port el llaut aSan Jostw carregab
d'arrbs i farina, i el aVictorian cartegat
de farina, patates, sebes i arr6s proce-
dent de Valeiicia; tamb4 s'es!8 carre-.
gantael xebec aCor de JesCsu, d'escorxa,


--
e


Dissapte passat hey hagd dos ma-
trimonis, en Toili Mo!l (a) Catayok etp4
na Maria Flap6 (a) Benita i pet. rnis-.
honrar la festa se matd a ca sa nevi$
es porc. A fas vuit hei hague es d'en,
Francisco Mir6 (a) s' Argente de I.:ana--
cor en n' Anlonia :Amorris (a) Polta;,
aquest matrimoni va esser un :dds qui,
mes han cridat s'atencib per sa'grala
concurrencia.


En varios camions i autos venguer,o
m6s de vuitanta invitats els qnals forem
obsequiats arnb un espleiidit refrese,
despres sortiren els noviis arnb auto e&
viatie de bodes a n'els qual; les desit-
jam eterna ]!una mel.


*


il


UETLADES
La Jovintut SerAfica


Arnb mCs entussiasme que e l s
demeo anys la Jovintut SerAfica te-
en projecre fer unes quantes vetta-
des per aquestes festes de Nadat
Temps fa que se preparm per e>-
trenar una partitura del tot gross%-
apropiada per a Naclal, composta de
32 ndrnero3 de music2, que no hi ha.
dupte serii sorprendeai i agradable.


La primera vel-iada sera sola-
ment per les families deis sock
tius iprotectors. Ademes s'en fer&-
LLEVANT 5


literari- musicals per representar
en aquestes festes de Nadal.


El local aon se faran aquestes
firnaions es a la Sala de demunt
.l'Hospici i el producte se desti-
nara a les obres del Convent de
Sa Colonia.


Noltros que creiin que el PO I>le
d'Arta patgix un poc d'ancmia mo-
fa& ens alegram d'aquestes vetla-
des que volen dir anirnacici. calor,
3 vida ...
La nostra enhorabona, a les senyo-


res de la Junta en nom nostrQ i
&Is bons coloniers.


-p DE SUN SERVERA
Desde fa alguns 'dies tenini per a-
qui el nostro bo2 amic 13. Pep Llull
Oficial d'Hizenda; en la delegacid
espanyola de Tetuan. Ha vengut
p e r p w s a r l e s festes amb la s u a
familia.


Ens hem afegrat, quand liem sa-
but que recentcment es estat ano-
menat perexercir elicarrec de Inter-
ventor en les novtts oficines esta-
blertes en la ciutat de Alcazarqui-
vir , rnes internada encara en te-
rres de moreria i aon se transta-
h r a d i n s una nresada per prende
gosseosori del seu 'LOU cazrrec i LO-
mensar e!s treballs d'organisacib.


E! fAicitam de cor, corn tambe
x la seua boni~ familia i li desitjarn
mta cfas.ce de sorts en I R seua tas-
.a. Es una distincici que l'honra i
ia te ben me escuda p'els seu tre-
hall de tants d'anys i el seu amor
8 la professi6.


Pareix que all& tarnbe tendra el
sobrecarrec de Jefe superior Adua-
nes. Tant millor perque aquest nou
detall reforsa io que nnauem di-
guent i per alrre part mes crescu-
da srea la n6mina.


Repetim la felicitaci6 i li desit-
j a m tengui unes bones lrestes i d s -
frtlti intensamenc els dies de que
disposi per estar amb la seua fa-
milia.


&hrnme triduo en l6B;?.sglesia de15
PP. Pranaiscans.


4


El diurnenge vinent dia 24 comen-
, ben les Coranta Hores que en honor


de la Sagrada Familia se acostumen
fer tots els angs en I'esglesia dels
PP. Franciscans. AI mati a les 7 hi


haur8 la missa general p'els tercia-
ris i despres l'exposici6. A les 9 i
mitja Tercia cantada i dcsprds
1 Ofici amb sermci Se cantar& una
partitura d'en Goicoechea a tres
veus d'homo. El capvespre a les 3
vespres cantades i a les 6 i rnitjd de.
la nit reso de la corona, excrcici
amb cant i la reserva.
A1 vespre del mateix &a, cbm


que bs el dissapte de Nadal, a les
9 i mitja cornensaran les m a t i n s .
Enguany en aquest acte se canta-
ran els responsoris a veus d'en
Piett'o Magri; qui els ha sentits, as-
y u i - : i son d'un efecte sorprendent.


CnntarA la Sibit-la el nin de I'es-
cola Serafica en Tuanet Genovarc.
Acabada la missa del gall se dai-8-
la Comunid.


Tlia 25 diada de Nadal l'exposicici
sera a la mattixa hora del dia abans,
corn tambe I'Ofici amb la difcrencin
cEe que no hi haura sermb. AI ves-
pre R les 6 i mitja despres del reso
de la corona hi haura cants de vi-
Ilancicos, serm6 i reserva.


Dia 26 a les 7 exposicj6, a les
9 i rnitja Tercia caiitada i A C C ~ be-
guit Otici solemne arnb sermd. Se
cantar6 la missa Fons Ronitatis a
tres veus d'homo alternada amb e1
cor0 de Sta. Isabel. A la tarda a les
3 vespres cantades, i a les 6 i mitja
de la nit desprt5-s de la corona Tri-
sagi a veus sermd i conclusi6 de les
Corarita Hores.


Pz-edicarii e!s sermons d'aquest
triduo el Rt. P. Miquel Quetglas
T. 0. R.


@--% rn m


MEETEOROLQGIA.= Fa uti temps
uNadCienc~; pro9i ({e la tetnporada.
Dies grissos i tapats. Unes yuantes
ventades fortes acompanyadcs de fret
i brusques, i etitre i entre ha fct diades
espiCndides,:cT'aquelles que treucn a un'
de casa, i fan gola d'an8 a prende el
sol a fora Vila.


ESTAT SANITARI.---Gaudim d'una-
temporada cnvejable. Ni morts, ni ma-
lalts, ni dcsgracies. Els quatre costi-
pats propis, d2 la temporada, i prou.


DE VIATGE.-Diumenge sorti cap a
Barcelona el Director d'aquest setrna-
nari D. Andreu Ferrei-. Felis viatge.


CASAMENT.- A la ciutat de Bar-
celona residencis de fa familia de 13
novia, contragueren tnatrimoni, el nos-
tre paisi3, l'enginyer dels cainins de


ferro del Nort, IN'Albert Blanes Boy-
sen fill ,de D. Antoni (Q. A. C. s.) i
D.' Carnila, aillb Na 144." de!s Dolors
deJaner D u r i n filla de noble familia
Catalana.
. El casarnent foil corn s'escau a tan
distingides famiiies. Feu la bendici6
nupcial i'Ilm. i Rdm. Dr. Guiilamet,
bisbe cle Barcelona en cl cambri de
Nostra Dona de la Akrce.


L'exposiciS de regals de la novia,
que se va fer dies mans en sa cas3
pairal del carrer del Carme, posi dc
nunirqst les mdtes relacions de sa Fa-
mi!ia. 'j


Els novei!s esposos despres de" pas-
sar alguns dim a ;Ciutat ainb la mare
del nuvii, han volgut honorar la Ilar
paterna fent un passei: per la nosfra
Vila, partint desprbs cap a Tarraqona,
en quina ciutat ficsaran la seua resi-
dencia.


A l felicitar als distingits consorts, de-
eitjam que puguin estar molts d'anys
plegats corn jusep i Maria.


LA L0TERIA.-Avui 6s el dia critic
en que se desideix sa sort dels jugadars
a sa loteria. A Art5 se juguen una
partida de mils de pessetes, Sembla
que mai s'hi havia posat tant. Si ses
esperances no nios fallen i treiin sa
grossa, d'aquf a uns quants dies n'M
haurti molts de rics.


\


V1GILANCIA.-El Sr. Batle ha or-
denat una batuda contra una partida
de desveflnfs que els vespreg se cuiden
de fer se guitsa an els qui dormen en
pau Molt ben fet.


AGRICULTURA -Els pagesos per
tot arreii j a acaben de sembrar. Sem-
bla que el temps haja €avores:ut aques-
tes operacioos.


costat de la carretera nova an e4 punt
nomenat aSeS Forquesa a sa sortidx
de la V i l a , es aont se cotltrueix la co-
xeria per gordar-io.


ESCLATASSANCS. =Sembla que
aqucstes plujes hant €et sorti altre vol-
ta un e;plet d'esclatasancs a fora temps.
I son ben sans i ben Igarrits. La gent
que s'en es temuda jars pa ; P'd I a a cer-
car-ne, i a les botiguec s'han omplides
les cistelles qu'es un gust.


EL COTXO DELS mm. - A t


z
3 .>
tQue 6s to q\le Mica a dins s'aige


i no se biaiya?


4
Te coll i no te cap,
l e ljrassos i note inan$,
te ventre i no te budells.


CONCURS
Me pesa perqw ndm pesa,
s'iim pesls no'm pesaria, I
i are perque no ;ne pesa
ieiic pesar de cada dip.


Entre els qui kndevinarAn, se SOT-
tetjara una artisticd ~laca-calendari, e
un liibre de rondayes. A cabil-lar &a
dit! Els endevin.,ires poren eny<ar les
solutions a I'ii.tpre& u'aqu2st set-
manari.


.8.1S.%.B H.0.d. 6S%m~*gp.&# .?pSg$q=3g?.;pe-


SOLUCIONS A LES
, N.O PASSAT.


A la 1 .a. - La Sabata.


que&? ineiij&-sa ,nesp!a .*
Espssialidat en il-npresos 2er correus, rnestrss i
Garabiners se~oris W els models oficials.


AL
Podeni oferir a h nostra elientelii:
Diccionari em=ciclop6dic Cdleia it 15 pis.


id . id. Pal-ias ;I 12 pts.
Confeilencies del P. Wantricht 0 40 pts. una
iYo velas dal Apostolztdo 2'00 pt.;. exemplar.
Los Galeotes 2'50 pis. exemplar,
Pequeiieces P, Cotorna ed. lujo 6'00 pta,


exemplar.
Almanac de les lletres 2'00 pts. c cemplur.


de Gaevttr:~ 3'50 pts. exemplar.


ea 5 pts. exemplar.


llorquins 0'30 pts. n n .


Diez afiios critica tsatral 2 pis. rsemplar.
Novelist:ta buenos y malos por ei I?. izldr6n


Mallurea Itiaeraria arnb tnapa de M a k x -


"Conferencias del P. Vautrichtl 0'40 pts. una,
Lectura popular, Cuaderns da b r a t s ma-


El modo de hacer fortuna 2'50 pts. una.
Piezas teatpales Galeria Salesiana en un aote


Id. en dos o t'rei 0'75 gts. una.
Id. en cuatre o m6s 1 pta. una.
Nobleza y Patriotismo, Zarzuela per nins,


Mhica Casa EalesJiaaa 6 pts. una.
En U D ~ escucla Rural per nines 4'50 pts-
P*


0'50 pts. una.
D E


Yda. Ignacio Figcercla


pokacta U U R nova Ageucia entre Art$ i Pal-


Serveix amb proritit u t i seguredat tota classc


Ekrecci6 r2 Palma: I3arina 38 A13 es costat de2


Bl&


d'encirregs.


Centro IF'amac8utic.
Arti Figutml 43.


khl-ana, Bueiios Aires, Francia, y cilslquier pc:ito de
4n;k-i c a.


GRATUITAMENTE arreglo la docuiiientaci6n pa-;;
m3erse embarcar avisando con oclio horas de anticipacibn,


i'ara iii:'cirales: Bartoloill6 lioca, !-Iost~?Ies, n." 87.


Los que dcsecn emuzrcarse de San Lorenzo, Son Scr-


mi' contar con pe~sonai aciivo e intetigente err el mmo. 8 ,


Irera, Capdepera o Artri pireden informarse en


ES


Palma de Mallsrca
SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLEWQ,
ARTICULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR,


DE TODAS CLASES.