2 LLEVANT - -4. F. I La Jug-ueta beral, entrant-hi per la porta d...


2 LLEVANT -


-4. F.
I


La Jug-ueta beral, entrant-hi per la porta d e la Presidencia del CongrPs, rquell d e
la Republica coronada, En Melquia-
des Alvares, que aril dersde'l sitial
yarlamentarj podrii ser un exeelent
toca-campanes.


Ara rePosaran algun fcmps de la
obsessio del debat eoteril de les res-
ponsabilidzts que E O ha serrit de
res nies que per mostrar a1 mon In
nostrtt constitencional nziseria i la
decaclenci del sisrema par! arnentari,
la Jagucta de la Cdemocracia, corn ha
dit molt be l'onoravole Mussolini.


'Es possible a Espanya un Mus-
soiini? La contestacib no Cs dificil
trobarla, i bastard recordar la frase
aquelh tan sabudz, i repetida den
Silvela, que la Espanya es 11112 na-
cio sill pulso. I desde en Silvela en-
cara est6 rnes deprimit el pols d e
Espanya. Si no tenim un Mussolini
en canv i t e n i a molts de muosols.


T. C.


f'er rccomanrci6 del Ministeri de
Agricuitura, en els dies compreso:;
entre el 5 i el. 12 de! passat Movem-
bre, s'ha reaiisat a Ingiazerra, u n a
csr;$rgica campai~ya contra Ses ra -
tes . S'ba ekg-ida aquesta epoca, per
la causa de que en aquests temps,
se refugien dins e!s seus amagatais,
estant per Io tant m& o mamo re-
piegades,


5e nconsellnren dii'erents proce-
Giments cic dem-wccib, entre ells
i'tis de pols de cseba marinas i
*carboilax de bori., que SF) m e d e n


fer bolietes corn ave-
c; so11 distribuicleS eg
nxats per les rates.


Teziguent en c o n ~ e els gram per-
judicis qce ocasioi?en .quests ani-
mais a i'agricultura i estant provat
qiIe coii eis qu i p r o p a p e n malal-


s ran terrlbies coni la peste, i !a
2cl bestis, dita gicbopeda, reria con-
:ienient tc - ~ u e s s i n imitadors, els
ingksos, eii una pr8i:tica de tanta
33nvenicncia.


.
6f


romansos. Menjar a I'esquena
dei pals. es el seu dnic ideal ...


LL. G.


-Aquesta setmatla hei hagut una
porrtida de matrimonis: S'ha casat en
Juen Moyh Ferrer Ea) Tassl amb na
Ma$aieria Fiaquer (a) Cornellas, e~
Nicolau Flaquer (a) Torreta anib na
Maria Nadal (a) Nadsl, en Toni &loll
(a) Cattayo! amb na Maria Flaquer (a)
Benita i en Francesc hlirb (a) S'Ar-
geirk de Manacor arnb n ' h t o n i a ,Arne-
rbs ( a ) Poh: a tots Irs desiijam sort
an aqyest iiou ezta:.


Corresporml


-La festa qu'en honor de I'.IlsnraCU-
lada Concepcib celebrarein dia vuit del
rent grans elogis dels panorames que
desde elks se dominen. Desde aqui
i'han dirigits a Capdepera amb auto-
movii per retornar ahre voita a Sa
Pobia.


setmanil un comissi6 del Ajuntament
de la nostra viia es znada a Palma a
rebre el cotxo dels rno rts que, corn sa-
hen els nostros lectors, fa molt de
temps que se cornan&. EstA acabst
i dilluns ei durrin. Provisionalrnent se
tendr6 en el cernenteri, mentres tant
s'acaba la cotxeria q u 2 apclsta s'esGi
kilt, S'ha encornanads tambe la roba
per f e r 4 eis ornaments iiecessaris per
les dikrents c!asses d'enterro. Segons
pfoticjcs !es Monjcs de la Caridat son
les cncarregades de diri::ir aqucsta
k i n a . La p r d x i m setrcanr* se ferdn les
conciicions pei trsiisp6rt dels inorte i
proximamen: s'aiiunciard ia mbasta de
la conducci6.


TRASLAT D5 LOCAL.-S'ha do-
nada ordre a !a i\lesir;l Nacional del .
carrer d e la Purcsa perqus diirant ler
vacacions de Nadai brasladi son mobi-
liari al locat de la Sala qu'abans servia
pcr escola de t?ins. Igxaii-r?enl pimar8
ei!3 a la czsy q!ie per habi tx i6 se :i
ha seiiyalnda i 'cicspr6s se kprocedir5 a
liizr eih terra i'actua! ccstura anib !o
qu i i s' i: i xa E p: d r d c o ii E idc i: b! m e n t la
nova pEaqa d'abnstii
co :is t rli i n t .


COTXO DELS M0RTS.- Aquesta
lliti? plaentamcnt :iqueils ~ O ~ S O S re-
torts de !4nIantesa, del temps mil!or
de ia nostia vida,..


Hi hahores que crec veure encara
a1 rnestre amb aquella regla aniipitica
a dcvail xella i que, quand tio sabiem
sa liiss6, fry; el seu ex.srcisS l o t par-
lan t el seuyor mstre en c;:s:elia.
A)16 era divertit. A juciici de coda u
estsua el crei.irerse que sabia sa liissb;
eil ja no la preguntaua nits que an els
qui &yen que la sabien: els q u i no
l'havien poguda aprende de cor ana-
ven aila amb sa n a extesa i rebien per
tori1 ripi'cis les tres palmztzdi:,i de re-
gl;:;ner;t. Lkivb era de venre. Ui1 se
!no ;segaua sa 1718, s'altre se retorcia
qu'eri un gust i la s 'ai icaw dins sa
fa 1 d r i g :3er ;I per c !I c a I e fi t i r I a - se , i a 1 tre s
deixaven caure U ~ ? S ii6grii:its coin a
ciurons, pero cilencioses. .


Un dia u n deis illps e.iti-?.r,iaiiats va
va fer cwrc que, unlan!se ses mails
am5 ai o!i, en pegarii sa paurnada se
rornpia sa reg!a. I ja vengui. ben pre-
p,?: rat.


I-Ii liavia grzn expectrici6 per vewe
sa cara que pcsaria nieotre yumd
s:; i l fes Lsclns sa r2;;iLi, p r o aqucst
abzris ci'izmi ja va comcnasi a sen-
tir old d'ai-oli, els denies se posaren
a riure i se va descubri la tramoya.
1 e l pobre Im va pagh car, perque sen-
sa haver Co:-iSegliit el seu intent en va
sorfi bell calent d'acjueltn ma, i de' s'al-
tre, i d'ut; !I(jc que tani'nk era seu pes
ro que iio crec que7 duguCs unrat d'ai
oli ...


Qains dies aquells, quins dies ! No hqn
pabsat poi. dc:yrrssa ! I pensar q u e no
lzai: de t o r i m - ines !


Aquesta pesseta es falsa.
21 perque es h:s;\?
--I"erque f 1 m a l I. b
-§e pensa qu'es un violi?


-


* *
Q


--Toni, deixern dos driros
--No pur, no dslc me5 que dues


pesseces. ..


--Bueno, vengales i m'en deurds
vuit!


* :* *
-Vostt. no va mai an cls enterr


--Mai! Perque no xerrin, anire PB
ments?


el meu, i gracies!
* * *


-. Dispensi abon viu el fotogra-
fista?


-Prerigui per amunt, quae siwi
a l '~ t t i rn~repl8, trobara que s%ha
acabat s'escah, i ja sera a1 terrat.
No se pot equivoca mai!


* *
El pare:-Ets uzi Ileig, ha sents?


El nin:-Idb, tothom diu que me
Ets un lleig!


asembl a Voste!


ENDEVTNAUES f


l .a-Lk dia esta plena de carn i
de nit bada sa bcca a1 aire.


--
2.a-Dotze,frar(;.s a un convent
Dotze nesples per tots tenen
Cadaqual s'en menja una
I encare queden onze nesples.


34-Ne tens, no'n ~ 0 1 . 3 i en cer-
ques.


--
,?.~---NO te arre?, branqncs ni s o ~ ; ~


i ple de fu!!es ec,Ck
i el qui l'endevinm-6:
de memoria no'n t C poca.


F q a de vocoks
Qu.tr. . qu.tr. f 11 Y t
. s.t . s.t f.11 c.t rz.
. n . . . n . . f . n d . v t


Les soltkcions al fl.0 qui ve.


. V..t , q1J.tr. !.Kl d.tZ.


LLEVAPJT


&I trcn.


Hay tarnbi6n coches disponibles para las Cueva
y arzjes extraordinarios.


AGEMCIA DE TRANSPORTES


B*.F1


Se sirven encargos para Palma y Estacionc
tah-medias.


PLASBTA DE ;"t.aARCHANI)O.


$an J o s e
B E


u ~ . A 0 Ignacio Figcerola
iHOY, COMO NADIE
detafia .en precios, esta CISSL, todzs Ins


e i e o s alrnacenes que tienen en grandes existenciac
T8B


(A) ROTCHET
f i t t posacia unu IHIV;C Ageneia' entre Art6 i Yul-


~erveix amb prontitut i scgurednt tota e~asse


Direcci6 8 'Palma: Harina 38 An t4s ewtat des


1*
i via,


d'enczirregs.


Centro Ftirmachtic.
Art& Figuerat 43.


d
Los qae desecn embxcarse da Sari Lorenzo, Son Scr-


vera, Capdepera o Arth puedeii inforrnarse en


I


a


AGENES ATONS
D M


L