Art& Un trimestre. . 1'50 AI Extranger id. . fQ.00 -A fora Any. . 7.00 Nfirnero...

Art& Un trimestre. . 1'50
AI Extranger id. . fQ.00 -A fora Any. . 7.00


Nfirnero solt;
10 ctx.


i A %inistraci5
:Qns, 3


a


L'Exm. Sr. Arquebisba de Valencia i e:s Rds. Srs. Eisbes de Si6o, Mallorcn, E'lcida i L'electe
de Girona s'han dignat concedir les indulgenciea acostumades.
Es l!hcra In gwr-z!r fcra 3
e' all& a1 mi2 d e la trinxera,
entre el ironur did ccn6
suportoni mortal f:'rida,
s'ou In v c t ~ adolorilia
d'itn soidut, p k d'i@liccici:


malar, dgsfruir sens ireva;
no is pas amor, more meva,
aixb que ds lluita crudut;
6s dol i desventuranca
que esvaeix to!a csperanga,
que fa morir io! anhel.


Es Iu pau , screna i noble,
la que fa crkixer un pobfe
entre et mCs p i e o n d d i f
Mentre eEs :ZOXZCS es cornbidin
antb f m e h i a i x f z
no sera el nidn rcdifnit.


.:; ,
Faun temps esp!kndit. Brusquts i
sol han est& 12s cqracteristiques d’a-
quest novembre, en el ‘qual no s’ha
presentat encare el Fret. Els conradors
han pogtit fer be totes ies trebal!ades,
desde el girar, ai sembrar, i entreca-
vat- lo primereiic, que du una esponera
agradabiiissirns, preludi d’una exglen-
dida anyada, ja que nol:ros no creim
arnb aquell adagi que diu .Any de
rnissic), rnal aiiy segwra


L‘us del5 adobs minerals, particular-
ment eis superfosfats, s’ha ex tb molt,
esptxiairnent apiicat a les liegums, fa-
ves i xixeros o pesois, et1 10s quals, els
conradors han obtengut scmpre moit
bons resultats. El Sindicat Agricola tot
sol, n’ha despatxats un milenar de
sacs, Se coneix que s’ha canviada 13
direcci6.


De les arades arnb paia, podein dir,
que, segons les nostres informacions,
se van obriirt pas. Tots els qui n’han
emprades esthn satisfetissirns del scii
treball, tant per terrzs primes, coin p e r
ies terres grasses, lo qual fa presup-
sar, que I’atiy qui ve, riiiiltipiicarin les
cornpres de un aparell tan filii per Pa-
gricul tor


Les tafones viianes se pot dir que
hail acabades les Feincs i ies dels sons
0 possessions no al.largarrin iant Coil1
altres anys. La caiguda prirtlereilca de
I’oliva i de la seva mitja anjadi , t a l vc-
gada mos duriln uti altre x i g esplet
aquest any qui vk.


Els O l i S tenen tendencia a la a l p ,
coincidint co;n mo!ies veji:des, am:? ia
puja, si bC: pauiatina, deIs francs, Eis
culliters segiieixiin estaiicats, n o f a n
aycracions, esperani: p ~ 1 t . r treure inti+
jor profit.


El preu tieis pmcs grassiils tarnb6
s’ha sostengut. &\os diuhm que a [,a n:ls
tra plassa hi ha hagut u m miiiva de
wns 403 respectc, a I’any j ~ . i s s a t .


‘Le. in;+dones esthn contentzs ... per-
que eis O L ~ S estCi1 lndt c:’rs, i si bi: les
gallines no ponen gaire, eii cal-tivi u:i
preii de 3 i pic0 de pessetes es beti re-
muxrador. Una prova de que l’aviram
dona, ne son les guardes, que no falten
en cap lluc n i Iloquerrb.


(Alusica de la (t Can;d de Solveipde G r i q )


L a u i t es molt fi.er!a,l’ivern es molt cihu ...


La mare en la cambra servii l’iufantci,
El cel Ilagrimetja.. .Ni un estel rell6u ...


I perque no plori c m f a uua canC6.,.


<No ploris,no ploris
fillet del meu cor...
La mareta A besos
airuga ton p h r ... a


. . . . . . . C . . . * . .
e . . - . . . . . . . . . . t


El vent xitila a Pora,caix fredn la neti,..
L’idTaut6 somnia ... No’s sent ni una veu...


M. L ~ P E Z LLULL.


Pdrnobra primilr. ---TACO! Mira erj mes-
tre, bcn assequt fl;iil,??t rin puro; i jo
daii qiic da!i sensa paiar i amb sa
petaca buida en no ser cju. m’en pro-
curi un POC d ? cogtr:tt)ando.
M ~ n o h r a segt:n.- f a tin veus! C:i a-
gr,aia c! lapis, ub::pl tin8 paret d’esra-
rabals, fa quntre cnits i ja ha acabat
es joiriar ...


El rne.vfrc. (fent cxpades) -Cim
cei?ts metres cubics de paret niaci-
ca en tot PS pressirpost i i a en tenc
docents devall terra! M’han eng?nat
fort els fonarnents ... i no wig mar;e-
ra de rescnbalar sa perdua ...
--Ah atlots, a vetire si no me tudascu
tmta de mescla ... PerquP tne trosset-
jau ses pedres boms? hlaf viatge ili!
no fassis voltera: ve:iga q m t a bigs
dreta a mi ... Mira ahdn poses els peu.:;
alerta a c-iure! Corre t u a ea’s fert-6,
digaIi que hi ha tres dies q u ‘ esperain
eis tirants.. ,


’ Mdnobre primer.- Taco! Trebayii
deu hores pcr qu3lre pessetes,! ell amb
tin mati de rnirarinos s‘ e n cobrard el
dobk. iQu6 hi trobes, company?


IbhoDie segh7.--I lo que s‘hi ale-
ria. . Si jo sabCs contes, no farla de
m a I !o br e !


El mestre (capficat,?.-Dia deu expi-
ra es p!as per pagar sa contribucib,
i diumnge me vens es pagare‘,


I es senyor frissa de qu’acabern ...
I !lav6: eahbn he d‘enviar aqoests ho-
mos?


Pffanobre primer.--.hlanquen sis mi-
tiuts per dcixsr sa feina. Enredemmos
un poc..,Tii afion la pegue:.? Vens a
beairerrie una?


l%fmoi?re scgo:z.--- 10 anlt m‘en vaig
d e bulla antb tres o quatre ...


El nrzstre (mirrinise es rellotge).
--Basta: bona nit, allots.


Are que estic totsol repassart! ses
tnides i aparayare ‘sa tasca de demh.
L k v 6 , a veure es seny6 que te reooit
3.’- lJ5 :a i s‘escata ...


Ti.es hores desprks, aquelfs dos ma-
nolires cansats de corre la gandaina,
dormen demurit ses miirfagues, somiant
en sa pr6xima corridn.


El mestre, tal vegada f3 es carretci
dins el seu ilit, peasmt si s’endamiatge
I’haurdn f w x i t be; i desvetlat espera
el trenc de ,’duba per anar-lo tot d’una
a regoneixe. No fos cosa que socceis
una desgracia!


E!s manohres han trebayat m u
hores ... I es mestre. iQuantcs? ...


F.
De Capclepera
Diumenge passatlvarcrn t m i r I'honor


d e ssluda'l nou Vicari D Llorens PA-
rera Galmks de Manacor que ve tot
anirnat per trebayar arnb sa jclventut
segons mos anuncia el Sr. Rector.


El mati an es petits i elcapvespre a !a
seccio major se mostri molt desitj6s
de !er anar etivant a la Congregacib.


Que 5c.u li doni acert eu el nou ca-
rreg.


-Dcspueo de haver pass4t una curta
tempcirarfa entre noltros sc despedi
per tilgeciras el nostro amic i congre-
gmt timmri I>. Toni llassanet (a)
Fd, Oficial de Telkgrafos.
-Les notiries referents an el iren de


Arta a Cslz-Ratjada pareix que son
molt bows L'Exni. Sr. General Wey-
ler ha escrit nrol: bones inprcssi6ns a
D. Jatiriic Forit y Mopteros i D. Rafel
Ellalies que i'io deixa i quest assunto de
ses i n m + , taotb0 n'iia rebudes, de molt
bones, Cd scu representant a Madrid
el Sr. Serra.


Es seu homo Torneu Puig, se re t j id
tarit que de llanvoiises e n 4 helr passa
mol t ma :I me fi t ,


Corresponsal


De Soa Scrvera
Dijous de la present setrnana 's co-


nxnsa, en honor de I'Inmaculada Con-
cepcici, solenine novena a la Parroquia.
Seri prcdicada per l'orador rnargalidi
Rt. D. Aiitoni Grimait. Dard principi a
les 19.


El Ghor de Filles de Illaria catitard
uns cants qn'ha apresos fisr poc, durant
la novena.


Entre els Congi~gafits s'lrnn repar-
tides les papeletcs d'invitacio a la gran
Comuni6 generaP:qu'ha de teiiir lloc el
dia de l'lnmacu!ada.


-An el Co!;ven.i h a donat plincipi
l'instrnccib catequis ika a;s nins i nines
qu'ha:i de f e r la j~i i i :er3 CGrnun i i )
- l a *Secci i> decIamatoriaz dc la


Congregaci6 de jcivej: ATarians ha &e-
git ci Orarna s;t!wia u L 3 viielt2 de1 ve-
tcranw per reprcseniar cn u:~a vetlada
qu'en t ~ e u s'organitzarA.


S' es t a ii est ud i ;i rI t r?! g :1 I I e s co ii i p c i s i -
cions rnusicals per crs!;ik c'i: :;t vetlada
de refrr:ncia. TmiG si: ret.i:arin ES-
cl;ltides poesies.


EII ! m u fa::ilrtr.,w!n itO:tS dc.iai!s.


Una volta at14 i resat el Rosari el P..
Crespi pujil a la trona fent un sermo-
net de salutacib sobre el tema Pax YO*
bis i explana el programa convidant &
tot-horn a acudir an els sermons matins
i vespres i ais nins per les deu i mitjo
defs matins.


Cumplint fidelment el programa tras-
sat el dilluns dernsti visitaren les esco-.
les per convidar ale mestres a ti de que
a I'hora senyalada hi efiviassen els
seus alumnes. Ademes cada mati i
vespre han predicat la parau!a de Des.
i especialnient els vespres hei acudeix
nio!tissinia gent i aumenta de dia en;
dia. Crida molt I'afenci6 pihlica la,
controversia o serm6 ciiaiogat perque
6s pel nostro poble una forma nova que:
f i h a causada molt boiia impressid i q u e
va e:? cami de fer mo!t de fruit. Es de
esperar que aurneniara encnra la gent
de cada dia m6s i que finalisarB a m b
una explkfida Cumuni6 General e1 dfa
de la Purissima, Co~r?uriici que serd de-
fes tnPs nuiiieroses qiie inai s'hagin fe-
tes.


Per demi , diumenge, estri anunciada
Coinufiiri General i process6 infaiitils,
per ia que s'hm convidats tots els nins
i nines ue:!a viia a ! s qua!? s'h:: preparat
arnb pli;iql;es i exercius especials que.
cacia dia s ' h n f:.ts a ics deu i rnitja del
mati. Tots hi l ian d'assiFtir ami) una
bandereta pcr horn i t:ttiItiiii< cis hinises
i ocb!es ( i ~ e ' l ~ Ran riis(:ny.is.


--
1 x 5 CorL<~?t,; I-iores de la Purissima


,ii::; 6, 7 j ganl& tl0i:c:c;)cii) si: fcrAi.t


- -


0 j 1 i . i i):]q 'i'c;,icl:.~: . r.?!,';;... i r 1,. .s.i-clxefl a ,
i zs i': 0 ii! L: I! :orb : L: ' 1 : p.


1 . . . .,.


(jr. r;a no.,ii-;i i? ; : ! ; t


. . gcceral dc ';a ;
, ~ , - . ~ ~ . .. . . - . t.
J


LLEVANT 5


Necrologica
A Ciutat, aofit €cia anys que residia,


va fer el traspas a1 altre mon en ei
capvespre del dia 25 del ccrrent, el
distingit farmaceutic fill de la nostra
V i l a , D. Tusep Sureda Lliteras de Ca'n
Tafona. A . C . S.


Feia algun temps que estava nialalt
Qero la stva mort sorprengue per
coincidir precisament arnb ufia millo-


El Sr . Sureda era un apotecdri exem-
plar. Homo qui es ttitnava la seva pro-
fess%, la exercia amb la m& delicada
escrupulosidat i gosava entre els com-
panys de gran comiderzcib per la seva
rectitut i extensos coneixernknts.


AI acabar la carrera se va establir a
Iavila a1 coslat dels seus pares, per6
ben prest se senti amb forsa per des-
enroi.lar las seves iniciatives i se trans-
lada a CiuIat, cornensant el seu treball
escrupulos d e hboratori, dins el qual
tambe ha tieba!iai !ins a la mort.


La seva consida-acij el duguk a
acupsr diftrents c i x e c s e:i les j untes
del Col.legi de Apotecitris hagufn t ocu-
gat la pmidencia; derre-rarncnt era
Sub-deiega: de Farinacia del distiicte
de sa IJoiila.


En ciitorcntes ocasions va fer cain-
p a n y e s en la r;rei?sa pcr tal de
enaitir i dt:fenssr la scjra professi6.
Coni a hoij;o iiiiejg? qr!e era, sentia ui i
ainor iiitens, pc" ivlaliorca, era un rc-
gionc:lista priciic.


transiadar a &$, despres de m a r el
roseri e11 la y i r r ~ j u i a tie S. Nicoiau,
en la qca! dj:fie:res dia 29 sc ceie-
brarrii els funerais per l'etern descaiis
de la sevz Anima. La tlt.lliledrora i seiec-
t a concurrencia +!e vz s~sis t i r an els
acta esmentbts, piish de nmifest Ies
numeroscs rriacions i slmpaties amb
que contiva ti >,r. Sureda.


~a tvxrnpanyada que se feu a1 arri-
bai a Art$, aixi corn el5 funerals que
se celebraren el dijous dia 30 posaren
tambe ben de manifest els bons recorts
que de la familia nien en el nsstro po-
Me.


funt espec ia lmi ,


' ria. * ,


A I Oncicliii &u:nerrge, el seu cos fou


*


* Repiga la riisii $;::>i!ja tiel di-


kftxsen Francesc i el Doctor en Far-
nacia D. Jusep, la mes sincera ex-
)ressi6 del nostro condol.


C' rbn ica
,'VI ETEO R 0 LOG I A. -31 e con ei x que


nos acostarn a1 laivern perque el temps
s'ha enfredork de tal manera que a
principis de ia setmana el teri;.,6me!:e
arrib& ais vuit graus. Feia un fret de
ver, si be desde mitjan setmana el ter-
tn6metre ha pujat i fa rnjllors dies. El
diiiuns feu u n a ventada d'aqueilcs mCs
fortes.


ESTAT SANlTARI.-- Gracies a Dcu,
segirin en estat nornxii, sense epide-
mies. Morts n'hi Ilia pocs. Aqrresta set-
mana sols hi ha dos veys. L'zmon Pere
Mass~j:~ i Mad6 Ventura V e y 3 , Aisarri
aixi, e! cay del any hi hzurli a 8 m n t .


I-IER,UOS PRBTECTE.--ka Con-
gregacid Mailana de la nostra Vila
q u 'e ng u a n y v 01 re prt seri tar p t ~ biica -
nient el d r a m Adorireid dels Reis .Ma-
gos te en projecte organisar pel diz 5 a
vespre I'arribzda deis Rcis que ?e fer i
ainb grao pornpa anant prituer a Corn-
pietas i despres a repartir coafits als
tiins. El projecte quVs de Alosscn A n -
dreu Gas~l1r.s es wuoit.hcrmCs i vo!driern
se di:gii& n c>p, Eii p r ia rern e n altres
nbiuercis.


que ses lleis pareix que no s'entenm
de conternplacions.


LES OLIVES.=La cullita de les 0%
ves ja se troba en les peilucayes i s'oll-
ha tengut una puja bastant marcada.


OUS.=Aqtiesta setmona hi ha hagut
moIt de movirncnt en els preus del%
ow. S'arribareri a pagar fins a catorze
rea!s, i hi ha hagut dia que s'han arri-
bat a fer fins a cinc crides. No obstmt,
a la derreria s'ha irsiciat una petita ten-
dencia a la baixa.


*Registre
Mes de Novembre


Halxementer


Dia 23.--Tgnaci Maria Carrib, fii d e
Tusep i Magdalena.


c 29.-Catalina b y r i Nadal, d g
Miquel i Isabel.


Morts


Dia 25.--Pere Cant6 TQUS (a) Mos-
s6n Ric, de 73 anys.


ME RCAT E'lNCA


Bessd d'iirnctta a 35'05 quint6
Biat a 22'00 pis la cortera
Xeixa a 2 1 ' 0 0 ~ u u
Ordi rnallorqui a 14'50 a a


4 forastera 14'00 u Q
Civada rna!lorquina 12'50 pts. id.


B forastera a 12'00 s a
Faires witores a21'00 a


u ordinaries a 21'10 a B
u pet bestiar a2l'OO * B
.


La fam ajuda a I'enginy B de I E S majors nicravelles achktiques del mon, et qual repeteix eis sons fins a A
tretze i vint *&a& uGran Centre de


El fet que vaig a expkar-vos oco-
rrttgue en un hosta1 d'un goblet de nos- I'ica i no te ber; vola i no. te ale=
LLEVANT T -


e


carabiners segzis 61s models oficials.


L


' 4
(A> WIAKGOL
A todas las lleg-adas del Fen-ucari-il 'nay c o c k


que p.7 r te dirccto p:im Cadepera y Caix-ratjada
IJ de estos puiitos skiIe otro pa ra to~~a: ; 1 rs saiidrts


k e n .
Z Y r M


May tnmbi&: coches disponihlcs para. las Cuevas
\r viajes extraordinnrios.


AGZXCXA 3 3 T R A N S P P R T E S
Se sirven enc:is-<r;os para Pal~na y Estaciones


nrtermedias.
PIA 5 h'1'1Q D E 4% RR 5: H AN D Cb .


D E


Yda. Ignacio Fipymols


l a 9
Garre de P a l m , 48--ARTA


-&Toleu sstam, ben smits?


(A) TCHET
aa poaada una. nova Agenria entre Artti i Pal-
m&.


lserreix amb prontitut i sagurectat tetn elasaa
C'mci rrops.


Direcci6 a Painla: EIArina 38 An es coatnt des
Cantto Farrnac4ntic.
Art6 Figuorrtt 4s.


Habana, Buenos Aires, Fiaincia, y ctidquier pwte de
America.


GRA T'UITAMENTE arreglo la docu~tentwcibn para
x~ileise embarcar avisaiirlo con ocho horas de anticipacida,
>or contar con personal nc:ivo e inteligmte en el ramo.


Para idorms: Bartolorilk t?o:a, Mustales, 87.


Lou que deseen ~mbsrcarse de San Lorenzo, .Son Ser-
vera, €apdeperz o ArtA pueden inft~-rnarsc en


M i q u e l R o c a C a s t e 1 1
A sa botiga hei trobareu eempre pani, panet,


galletes, besmifs, rolkts, f tota cnsta de pasUcsrir
TAXBE SK SERVEIS A DOMICJLI


Metedat, prontitut I economia
D t ' S P ' d IG CarrvP de Palnzcl-3 ais. AR TA


ALbIACENES MATONS
c c b


DE


FAEk FEBB
CALLBI DE3 JUMnB 11 m 39al49


Palma de Mallorca
SASTREKIA PARA SESORA Y CABALLERO,
ARTICULOS Y NOVEDADES PARh VESTfR,


DB TQDAS CLISES.