LA BO Pot ostar atsi conrent en Sriachez Guerra d0 la bsmba -que ha tirat *demunt...

LA BO
Pot ostar atsi conrent en


Sriachez Guerra d0 la bsmba
-que ha tirat *demunt Barcelo-
*ma, i que ha fet saitar a dos
generals: I'un Gobernador i 1'
%ltre Quefe superior de ~ o l i -
eb. Tots els de la ban& llibe-
ral l'aplancteixen sense resep
vtt, alabaat la's&n deci
uu acte de j'usticia de
ea. ~ e ' r n o d o qne'l
461 Coaeeil de Minis1
eerccznt temps hi% medis
- m a r coutinuant en el potter
-rmb F ~ O ~ O S del8 afius, corn
+Is ciervistas, a m pot esperar
-del$ de la esquerra un crbdit
de benevolencia, reom acte de
grcatitut per bavor salvaguar-
&it els furs i els prinoipiu de In
d e mocracirr.


Pero'l Comte de Ronrano.
-pes, que sol tenir acuditv de
.aineeritut, ha dit que li mrnbla.
va que% lliberals van mama
depressa en esteriorisar la se-
sq alegria i cr~gobijgr, per i(
acte tiel Sr. Sanahez Ctierra. I
%e ~ o l t n rah6'1 Cornte, Cadas-
.pi pot pensar COM vu1ga.i ju:
aicar a son gust de la aetuacib
del Martines Ahido i del A&.


,


*


- &


Cambb; qag% lliberals i teta lih
esquerra, tot a@ati*diBt cog-un
acte wltamont denmribtic lo
den Smchez G~ierro, pi~oven
que 1'apassiooametit quelcse
domina, tio'Is deixa condixe Is
realitat de lo qne pass& a Bar-


_ - . ,


celona. A la gent d 'E l S o b i
dels altrus diaria que piquca
de mans ara per la dc&ituci6
de dos homos tt qui Earceioaa
deu UIKZ trBva de traoquiiitat,
no'ls deritjatn siuo que pugaen
experitnetitar 6n la capital del
Reine les delicia del terrori8-
me barceIon6s. A ies hores yot-
ser enteudrbu la sigiiifieaci6 de
lo qize ha dit en Martinez Ani-
do, qlzexl Sr. Smch02 Q.ueri-8,
q u i eu UB ml dia, pregunt& sk
vogades sobre l'estat den An-
gel Pestmya, agredit A M a n m
w, mai R ' h 8 digkt prqpntar
per I'estat dele indivithaoa de
po1icit-t i de ciut-aclans morts i
ferits per lea baodes anarqnis-
tea. Fins ma, Barcelona ha e3-
tada a I'anima vilis B deb prom-
diments teiwristes; am Y e w
rBrtt que fer& les noxrea auto-
rid;its govematives de In ~ K * o -
vincia, si bao de mourer.se i
obrar al (dictado, den S J ~ -
chez Ga?rra, o d d qualmv&


miccidn, a1 cambiarle de ropa,'al baiiar-
le; otro tanto sucede cuando se le da
de beber, cumdo se !e limpia la boca,
10s dientes etc.


Casi siempre la base del COIltagiQ
directo es la suciedad; cualquiera que
sea el nrigen del contagio, las manos
son 10s receptores y 10s agentes trans-
misores del bacilo, manchados por ma-
teriar fecales, por gotitas de orinavb-
mitos, exputoF, etc. Ilevan a la boca fa-
eilmente el bacilo tifico; teniendo esto
en menta, se ha dicho, y con raz6n
que cualquiara que sea el origen de la
fiebre tifbidea de contagio directo es
Ja enfermedad de 10s manos sucias.


El bacilo diftCrico, el meningoco etc,
criando existen en portadores tienen su
Socalizaci6n en ias fosas nasales, la fa-
rinqe nasal, la caddad bucal; estos
portador<s son contagiosos perque
proyecfan a la atni6sfera por tnedio de
la tos, 10s estornudtx, la risa etc. por
consiguiente la iiifeccibn se realiza pop
inhalacidn de una manera freyente y
ftjcil; 110 sucede lo mismo a1 bacho tifl-
to: M e en lugar de estar en comuni-
caci6n directa y facil con el aire exte-
rior, se encuentra ocuito en la vesicula
b:!iAr, intestinn, vegipa intemitente,
mezclado con las niaterias fecales y ia
orina; resulta, pues que encurntra con-
diciones menos propicias para su de-
S ~ C M O I I Q y por lo tanto para que la in-
deccibn s(? desarrol!e y propague.


De todo lo dicho se desprende que
el contagio de la fiebre tifdidca estA
tinritado Cor condicioncs bien delini-
das, no pudiendo realizarsc mis que
por particulas de materia Fecal o de
oriea depositada en 10s aliiiientols por
38 manos sucias y sietrdo ios rn8s peli-
pmsos ios que ejercen profmioms que!
Ics obligan a manipular alimcn!os, y
ana!izando las observaciones de conta-
gio tifico, se sorprende uno de ver el
nfirnero ilevado de casos que con-
ai.pmen a cocineros, lavanderas, etc y
es por tanto cerca de esta clase $2 in-
divjduos sobre 10s que Ray que ejercer
mas estrechn vigilaocia; es claro que
esstc modo de contagio 2,upoiie un de-
fccto de iimpieza absoluta y re!?tira
d e las rnanos.


~


.c,


,


R. R. s.
ArtB-30 X-I922


(Con finu ma)


Quan canstruiren la nova' estaci6
del tren, an el nieu pobk, s'oblitrtaren
de fer-hi l'escala. L'edifici estava j a
acabat i a a@ se 2i va oc6rrcr dema-
nar.--per on e s pujavsia &It. Llavors
s'iidwaren de l'oblit i engiponaren
ti!ia escala drefa. i esquifida, en un recb
de la sa!a del tclkgraf.


Cosa semblant ha soecelt a Lebn,
on hi ha una Granja o Estacibn de
Agrituliura general en fa qual tingut-
rcn, ta:nb&, un petit oblit: e6 descuida-
ren de Eer la Gratljii. ES 1'Linii.a cosa
'que hi faltzc. En totes ies altres C O S ~ S
pensaren, i, sobrelot, en la ndinina,
que t.s completa. Des de l'any 1910 es
iiegeix en el presupost de i'i?,stiit. a t i n
ingentero-direcior, un ingeniero-syu-
dank, un ma~st:-o-:I;eciinico, un capa-
t a d 9 cuitivos, tin incuo de Labcra!o-
rio, un guards,. Ayuesks piaces, cis
SOUS de Ies quals pugcn a divuit mil
pesscteo, es cobrireri amb persolies dc
u r n i ussos, atnb notlis i cognoms. 1
pecsant, segurament, qse anib aquel l
persoml no n'hi tiauria prou, hi efegi-
ren, encara ei;n temporema.


Tot aquest personal fa mPs de deu
a n y s qus esta esperant que es cons-
trueixi la Granja on poder yrestar l iurs
serveis.


SI anau an aquei!a poblaci6, quelse-
vol vos exp1icar.P i'exemplar histbria
d'aquei'la Crania fa fnsma. L'any 1910
I'Estat acordA la seva crcaci6, mitjan-
p r n t que la L ) ip t zc ib cedis eis terre-
nos necessaris, i iokeguit es noniend el
personal. La Liipiitaci6 comp:i el s e ~ i
comp~oinis, gastant-s'hi u m vii;tena de
milcrs de d u m , es Eu el projecte i co.
rrienc;artn eis estui'iis i els informej. El
primer informant, que cra I'enginycr-
director de l'Estaci6 110 lrubd b&cls
terrenys.. . i d'aqui ]a no s'ha.pakssat.
Canqmyes: reclamations, prorneecs.. .
d,c tot hi ha hagut. Per4 la Granja no
es comfrueix, i, per tant, RO funciona,
menire tot el personal va esperant-
assegut!--i cobrant el sou.


Quan io er3 bin havir vist una co-
m2dia en la qual s'hi representavii un
allot garidill del qual a CR scv i no en
podien fer res, ComenCnva ' esiuriis i
lotseguit havia de deixar-10s; anava
provant oficis i ti0 en seguia cap. L'un
nro i i prgvstva, I'altre no 1.i agracfavc?, pel
de rnes enlli no hi sentia vocecid.;. A
I'Qitim, U R dia el seu pzre ~ ' a g a f ~ i 1' .. . , ) , .


ob!igh a que decidis d'i lna vegada l'ofj-
cj que volia fer. S'atlot respongue, t o t
seribs: cVull ser caperutxa, dels q u i
van a la process(, del Dijoils SanlJ).


El nin havia trobat que I'ofici idea)
era aquell, perque nom& hauria de
treballar u n dia I'any. Avui ja no faria
cap illusi6 l'ofiei de caparutxa; trobaria
que encara ha de treballar massa. Avui
voldria ser etnpIeat de la Granja de
Leon. 0 de quaisevol aftra. de les ins-
bitucions semblants que te 1'Estat esw
panyol.


J. Vall6s i Pnjale


Nota agricOla
De una agradable noticia hem d e


donar cointe avui an els noFtres llegi-
dors. L'octubre 4s mesd'emocions. Per
g Tots.Sants 6s la data en la qual aca-
ben els arrendarnents de les terres re-
guivoles i efs nostres pagesos s'hae,
aCostUmats a fer @Is paganlents de les
rendes, amb les liidrioles deb porcs,
per aixB es, que 6s el m e s de nirviosi-
dats, perque tots procuren alcansar el
major preu del merczt.


Enguany ha succeit ai rev& deis aI-
tres snys. En aquesta &oca, passim
a116 de %para la camas an els qui te-
nien porcs venals i necessitaven treu-
rer-los per pagar !es obligacions, o dit;
en altres termes, se: consurnaven UIB
sens fi de Ilatrocmis, per gent qui ma$
ha sabut fer us de !ea balances, p t s
tractar amb el germa proi'sme.


De resultes d'aix6 el mercat delo
pores no duia una rnarxa regular i 1"
sgricultor escativat, enguany no ha jr-
g i t anib dalit en i'engeixarnent io
i'lisra del consum, mos hem trobat que
61s garctz graG8os no basten per el de
kl a i i orra.
' €I! >a una Iaitre causa important, i
6s la gratr mortandat que hi ha@& de
porcs magres dels destinsts al engrei$
sobre te t per l'interior de l'illa.


Vat-aqui el perque, de cop i sense
que els interessats l'esperassin s'h3 pre-
sentada aquesta puja, que afavorira
bnstant a la nostra conaarca, ia que, a l
manco la w p n a causa, no va esser ex-
tensiva, i sois cse rcgistrdren algunea
morts aillades. El preu actuJl 6s de 2@
i 21 pts. 's


I .
AproEitant el lion tdnp; tot-ham
aeiiibra i enguany ht:n dc notar tambh,
un a v e n ~ en els nostros rutiiiaris siste-
mes dc cuitiu. S'iiaii comprades rnol!es
aradea de pala i 1'6s d d s adobs mine-
rals, es3eriaiiiiznt clcl supcrfusht de
cais, ha au nentat ci'una i11311era nota-
ble.


A !a prel.rss de Ciiit.it hem vist amb
la natural satisfaccid que el servei agri-
cola de I'Estat ha seiiyalat ArtA per
donar uiia conEerencia sobre la poda
de I'olivera,


Suposnin q.12 aix6, tis project? del
wstri) amic Sr. Mcstr5s qui tant se
preucupa d21 Liven$ agt-icola c!: ?&I-
IJorca; i no cat dir, que per la rnostra
q u e te i l i i l l del sea treball a Felanifx, si
eii c:in,xai una c a i n i ) ~ ~ ~ y a pi'r millo-
rainent del5 nnstros olivzrars, cas1 te-
iiirii l~ 5Sguicd:it d e ! exit, que *del tre-
ball 110 s w t ei proiiia.


Pages


D--3 1-3 politica
Divznres de la setmana passa-


da a les o w e del mati hi httgu6
a L a Saln una rami6 de pro-
homs de la po1ii.ica artmenca.
Es aqrieat 1x1 fet que dJvern ha-
ver de coinentar,


La primera impressid que 110%


calfret, precismeat per lo iws-
perat: i miqter-icis dcl f-et. 'Tot 33-
reixia encalm;it dins el Itac de
'la poli~ica artanienca, sensc la
rn6, petita turbL:Imci;Z. Tot sem-
b b V a en p3:i i a iu i coin aixi se
diu qae D. Per-e hioreil convoca
q u e s t 3 reuiiib a 1,a S:h. ;I jn
ho crec qu'ais6 dong !loc a ca-
bilacions i cornentaris de tota
casta 1


Se deia que D, Pere Morel1
votia fer un cornit6 de personal
jove que dirigis els afers de
l'admimstraci0 cornanal i pcnsa-
vern isera aix6 el preludi d'una
nova retiirtda del cap de les
dretcs? Se cieixarii ais6 en mans
d e qwtre joves inexperts que a1
cap d'alguns mesos st" tirargn
€15 trastos pel cap, i el poble
en pagar& els plats romputs,
c o n ha socce'it en attres oca-
siorbs? SurtirAn altre uic, corn
els bcblets en les garrigues dcs-
pres de les grirneres aigos, un
esclat de quefes qu'al cay i a la


feu 1;~ cojlvocatoi-ia fou Lie un


fi tots inanin i nisgii obeesca,
acabant per no entendrer-se i
oferir novament l'espectacle dc
cine gratis en les sessions del
Ajuntamen t corn soccei en temps
prop passat? (An a que venia
czquesta remoguda tan inespera-
da de les aigos del liac? Xes, la
reunid se feu. hfos semblava
veure uoes boires negroces que
pujaven cel amunt an-ibant a
convertir-se en nigulats ne-
grencs que maven a encreuar-
se i peasareni: iL4deu! Si nquests
niguls qu'apareisen dcrnunt la
Sala se nosen en creu, ja 110s
podem abrigar, aigo o tempes-
tat 'segura.


PerO, gracies a Deu, no va
passar res. Per estar en creu ne-
cessitava pujai- una altre h i r a
i at1 aqueixa no la vegerem. Fos
descuit en cunvidarla, o poca
gana d'assistir-hi no h i acudiren
certs elements politics d'iJeals,
joves de pensament 6x0 que fita
sempre an I'altiira, qu? no se
moit m6s que per altes idealidzts,
i... ests clar no contnnt arnb
aquests elements, tot havfa d'a-
nar corn u n a basse d'oli. De no


cert cs, perii, q:t'e~s 'qui co:n jo consk
dmw cpe s'ha bc evitst, tot io evitable?
es!nvz;n b6, p x q x ptiriern anar t r m - .
qtii is pcr eis carrers, deixar les cases.
itb:::tt?s, d e i u r que els infhnfs se tras-
1acl;issin d'un punt a altre, sense p a ;
de qile tin:! iniprudet-rcia d'aquests anC-
n~ais iilos iI1o)cstAs, 0 robria o fcs P!o--
rnr 12s trnres criatures.


dres tdii b:n donadrs (que els cans les..
suiresquin SO$ amos) liari acabada la.--
seu;: a.ficacia, lo qual L'S molt de Ita-
mentar per quan! son mo!tissims e b
artanencs que no COnli?rL'tIell per quin
motiu els altres m i m a i s , de molt mes..
prolit que els cans, hajin de sufrir or-
dres n:es riguroses.


Per el boa nom d'Arta convcndriaa
se tornzis fer efectiva aquella disposi-.
ci6, que cada ti sufresqui lo seu i s'aca-
bi el privilegi de que gosen animals tan-:
enfiiosos.


Fa 6iIIa tein?n:-i?da ~ U C aqoells 01-


B. Pa.


.&-


eies a que e ~ s can9 mossegaven ....... Lo 81 CensOiFa esg1,esiAssticil.
LLEVANT 5 < \


De Son Servera
*Si s'enveja fos linya tothom duria


'barretr La setmana passada verem qne
eis gabellins resenyaren una excursib
al Santuari de Ntra, Sra. dc Lluch, i
jo pensava fa un moment si faria igual
quWs puis n'acabam de realizar Gna,
que a pesar de ser mbs curta que la
seva, volein extractar-fa perque la pu-
b:iqui LLEVANT a a b 21 qual esteim in-
timanlent familiarizats.


La pactarm dilluns dia 23 d'Octubre
dins la cas3 nlim. del carrer X. Erem
una vetlada composta de nou persones
i una d'elles tregut a rotlo s'idea de
fer una excursib a Caia-Ratjada. iBen
yensat, ben pensat, exclamarem tots a
una. iJa esta dit! Scnyalam el 23 d'Oc-
tubre per fetxa de la realizacib i j a som
partits a fer preparatius ia enrengar la
cosa.


Ve el dissapte, mos posain novamen t
tots d-acord i a1 ondemA ,ben detnati
trnpeneni canii amb direccid a Art6.
An aqueixa Vila saludam el Sr. Rector
Rubi, el Dtor. de L L m - A m Sr. Ferrer
i varies persones m6s. El firinant de la
present resecya teiiguk necessidat de
passar pcr ca la seva padrina i fonc
fdusa q u 'els altres e x ursionistes I'ha-
gaessn d'esperar una bona estona.
Deixain Arta i j a som partits cap a Cap-
d q e r a dugrrent un'altre persona (quill
nom tlo pblica-n per por d'ofendre la
: eva riiodestia. Lo rnateix d e I L S a!tres)
due s'agregh a coitsos dins ArtA. Pel
c m i cantartin *molt, pcri, moit. Feid
un.4 diada pioguera, el cei btn ennigu-
lei i qualque gotina yuant partiern ck
Y rth.


Per aix6 cantaven ccdz p u ~ t "Sol
solet,,. Llevors "L'Emigrant,, "La Pi-
Iclrica,, "La niiia de colcres,, i d'altrcs.
Awb aix6 arribsm a Capdepcra, no
trobarem ningti allf on havim de dei-
xar els cairos i tengoerem qu'anar a
n'el punt ont eren els que cercavem.
quests no sabieii res LCS vengu6


'3-11 $it denou. hlos propowonaren co-
bocacib per les bistks i carros, i poc


4 despres mos obsequiaren amb un dirth
b'aqdls superiars. Diiiarein a difcre;:ts
parts (uns a un iloc i els altres a ura
altre). Tan prest C O ~ N liagueretn dinat
R?OY n'anarem a Cala-Ratjada amb
a r ros dels nostros beiivoiguts com-
panys gabellins Ciiment Terrasa i Juan
.&'Id. Eren tcs 2 i'niilja quant ariiba-


rem a1 dit punt. ,Visitarem les princi-
pals cases d'aM i en la de D. Juan
March ferern gras especial detenci6,
embadalits vejent els seus rnagnifics
interiors. L'acompanyant feu I O C ~ el
gramofbn de dit senyor, i mos despe-
dirern molt agraits d'ell. Seguidamst;t
visitarern el Convent d e Ies Alonjes i
POCS moments desprbs ja estavem en
caxi regrassant a Capdepera, esent ja
les 4 i mitja del capvespre.


Tot-duna enganxarem i cap a1 nostro
poble mama gent. Agrairem a1 nostres
arnics l'aculliment qu'ens dispensaren i
desde aqueixes colurnnes les reiteram
I'agraiment mCs viu i sincer.


Pasarem et cami alegrenient, cantant
corn en l'anada. A Art& deixarew I'ex-
cursionisla artanenca que'ns aconipa-
nyd , i el preocupat Blom s'hagut! d'a-
turar novament a ca sa padrina men-
tres els altres i'esperaven impacients
a la soitida d'ArtB.


Ja esteim en marcha altre pic. Fzia
qualque gota. Atropellam les histies
i a les set i miija del vespre esfam de
regrks.


Mos despedim i cadescu cap a case-
va, molt satisfets del resultat de tal
passetjada. iI que'n fetxd no llwnyana
en poguem ter una altre de mes llarga!.


-=-


DESGRACIA.--La nidquina de zse-
rrar eirganchi ci dit niitg de ia m a dreta
al seu propietari 3. Pere (a) Mal, oca-
sionantii una lerida important, de Ia
quai gracies a Deu va miliprant, de !o
que veramect nios n'alegram.


Corresponsad.


En 1'Iglesia parroquid diIIuns, di-
marts i dimecres s 'hi celehraren les so-
lemnes Coranta-Hores que cada any
hi tenen Hoc per la deixa de Daa Elisa-
bet Blanes Tolosa, al cel sia. Predicri
el Triduo el Rt. D. 1uan Ginard C. 0.
sobre el Purgatori i el derrer vespre
predicd el Rt. Sr. Rector de la nostra'
Vila .


--


Dtimh a la niateixa Par-roquia i a
l'hora de costu:n s'hi feiA la comunit
general dels assoriats del Cor de testis.


C r d n i c a
METEOROtOG1A.--Durant Ia pre-


sent setrnaiia ha fet el tenips variable:
propi de la tardor. El diuinenge sem-
blava que s'havia estirat, per6 a1 horaa
baixa se niogud una forfa ventada que
dura tot el dilluns. Eis demes dies ha
alternat el bon t'emps amb petites plu-
jes i humitats.


ESTAT SAWITEJ31.- Segueix la rat-
xa de ies bones sanitats. Encara que
hi ha corn sempre colca gistrica i f in s
colca dengue fort, son pocs i cap d e
gravedat. No hi ha morts.


DESGRAC1X.-Dimarts el ninet pe-
tit d'en Bernat de Sa Drogueria tenguk
la mala sort de posar &dit dins la bo-
c3 d'una rniqnina de capolar pore
menfres rodaven i se l i enganxd un dit
dejxant-li tarit mal parat que fou precis
amputar-li Sentim sa desgracia.


RETORN. - Desprtls de passar la
temporadeta en ia nostra Vila s'entorna-
ren cap a.Palma ies nobles families de


Teresa Valierite i D. Josep Q.' Za-
fortezs primer i am derrerament la d e
D. L h i s Despuig i de D. Raid Blanes
To:osa.


%


CAAllPIERS. - A consequencia de les
piujcs abundaritissimes que caigukren
la passada quinzena, se feren algunes
esportellades importants en la ciquia
de Is Vila devora la carrctera de Cap-
ciqst'ra, vegent-se obligats els caininers
a suspendre les obres que hi feien.


-Ara tota la brigada dels rnateixos
amb la prestacid personal se dediquers
a cornpondre el pis dels carrel-F de la
viia.


I
Diu ql;’aisc’, em,
diu que noeia;
bon vistge ftlsse
ja cadetnera.


Un ~ K J S enfera,
per si Iienega,
per ferne vega
ai 4 cas caiguh,
un rnoimt negre
just peil i ossus,
bada u:?s uys groisc-s
coni a sa!&,


“Ay, diu amb rabirr
i amb aiegria,
s!j cualqut: dia
sa gabia”caa!:
No estara wcara
d‘es clau d2spresa
j a haurC let presa; ,
rniau nr im, miau, tiiioLiP I


S‘aucel! s’asusta, \
g‘es itioix se gira;
tan tluiiy el mirii
que nc te PO,


estira una a b ,
i amb molt2 gaia
i i canta aixo:


6s b W Sf2 tQrCa;


, “Per niPs que’en
amb bona gana,
sa fam t’engana;
Aley! piu, piul
Aqui no arribas
aqui no hi bastes;
a mi co’m tastes;
Aley! phi, piu!”


Es m i x de rabia
tot s’escc! rrufa;


sa pel1 arrufa,
ses arpes lreu;
aka ’sa coua
viaicla s’esquena ,
bufdnt alena
i ta un, remeu! *


D’es bot qLte peg@
ses bigues toca;
coin una rclca
cap avall cau,
i treguerit forces
de fan] i rabia,
torna sa gabia
jum anib so clau.


D’els uys encesos
espirts Ikinsa,
no hi ha esperanse,
pobre t ii ucellL
Prest UIiFS arpes
te ferin tiossos
carneta i ossos,
pionies i pa:.


S’aucelI Iremola:
pcnsa e11 la vida;
cerca una eixeda
f u i r a un reed.
Per sort li dona,
saivaciG eerta,
sa porta ubcrta
d’es bevedb!.


Anib sa caigtida
S”:S eslondrada:
ell sh voiada
pren per fugir,
i vola amb totes
ses forces seues;
“aietes meues,
treisrne d’quil’’*


De cop s’atum,
ffatrera’s gira;
es ino i i que’t niirs
enfora veu.. ,
Dait tina branca
ben nita’s posa;
mentrrs reposa
eaita anib grsn ICU:


“0 nioisot magre,
sz bcrensda
sc’n f s a n a d a ”
per 110 tornar;
sa gabia’t qiicba,


Es niatcix dia
quand fosquetjaua,-
un moix menjaua
dins un ribcll:
entre ses sobres-
qu‘assa boria
tambe hi hnvia
ossets d’auceli!;


Mentres qu’alegre
tal vcga feyn,
conten que deya
raiulant ben fort:
“Si feres befa,
be I’has pagada;
se brevetjada
t’ha duit la mort”.


“Sa sort se gira
no hi V a l sa rnanya;
es que avuy guanya
pert altre pic.
May es fer befa
tenguen per gracia,, -
de sa desgracia
d’un inimic”,


Palma 9


A un regoneixerntnt rnilltwi?
--I voste, quia rnotiii oIega per


-jo? Que sorn curt de vista.
---Corn es art?.
-Vost6 peu aquell niunicipal QJ


-Si.
-1Id6, jo n0’1 wig,


fer el servici?.


est4 CP e l cap de caiitd?.
LLEVANT T . - - 8!
IC


Especialidat en impresos per eorreus, rnestres i
-carabiners segons els models oficials.


Podern ser air it qualsevol heu deinani elu
articles sigaieiits:


Pnquetls do 100 falls de paper d s cartes p0-
&it i gros, desde 1'50 pts. el paquet segons la
dasse.


Capses de sobres petits i grokos tambe desde
X'50 pts. el cent.


Eotellos de tinta ':Zaina,, desde 1'75 pts. se-
,.gens la crebuda.


Bote2les de tinta ibPelikIia,, d k d e 0'85 pts.
-tiua4 tamb6 segons cabuda.


LQpis desde 0'45 pts. dotzena.
Plaguetes d'hule per dur en 'butuaca desde


Yo915 pts, eu amunt. En tenirn de t o t i ciasse.
klanegs de plopa dosde 0'48 pts, 18 dgt&na.


Classe a lemaw de id. a 6 pts. el cent i grui.
xats tins desdc 1'90 pts. dua.


Plaguetes grosees d'escriuge ea les escoles,
gaper extra a 12 pts. el cent.


13;iguetes petites yer id. a 7 pts. el eeut,
/


TIES AL ETALL
Podem oferir a 1:i riostra clielatela:
Diccionari eccictopQdic Caileia a 15 pks.


Conferencios del P. Wautricht 0 43 pts. una
N o d a s de1 Apostolado 2'00 pts. exemplar,
Los Galeotes 2'50 pts. exemplar,
Pequeiieces &P, Coloma ed. ltijo 6'00 pts,


id. id. PUi-lMS a 12 pts.


exemplar.
Almanac de les 11etrt.s 2sO0 pts. exemplar.


Diez a6os critien trtataiti 2 pts. t:xe~nphr.
Nove1iat:to biieuos y m d s s gor ei P. Ladrb


de Giievm:i 8'50 pts. exemplar.
Mallorca :Itineraria zbinb mapa de Mzrllw


ca 5 pts. exempIw.
Confereocias del P. Vautricht 0'40 pts. una.
Lsctara# popular, Ct~adwpiv de 1iturat.s


Ilorquios- 0'30 pts. u ~ . a
El modo de f-lacxw fortuna 2'50 pts. ~ n a .
P i e z ~ s ' t e A t r a l e ~ ~ ) n l ~ * , ~ ~ Salesiicurt en' ua nets


Id. en dos o tres 0'75 pte;. una.
M. en cuatreo mgr~ L pta, um.
Nobleea y Putriotiswo, Zarziieta per n i n ~ ~


M6sica Cusa Salesiam 6 pts. una.
EIA U D U , ~ S C U C ~ ~ R W ~ I per nims 8'50 sk i .


nu. I


0'30 ptwupa.
(A) AfLrhKGOL
gadas del Fer-rocarril hay c62h


que parte dirqcto para Cadepera y Calmratjad
y de cstos pw>tos sale otro pafa todas las salida
de tren.


Hay tambien coches disponibles para ltts Cueva
y viajes extraordinarios.


AGEPICfA DE TRANSPURTES


apJ


§e sirven e:ic:argos para Palinn y Estacione,
ntermedias.


PLASETA DE MARCHANDO.
',,, - --+--e


G CEN
San J o s e


D E


iWOY, COMO NADIE
dgalla en- prwios, esta c dsa, todas las


y que venden mas b r a t o que nadic


Carre de Pairila, 48-ARTA
S'ES OBERTA 'FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPRNT. smxvicr mkmwmrssrm
P r c n t i t u t


T


&Yoleu 6s tar ben . g s k i t s ?


(AI= ROTCHET
Ian posada una nova Agencia entre Art6 i PtiI-


1 Servsix amb prontitiit i sewredat tota classe
d'en cii rregs.


Direcci6 a Palma: Harina 38 A n es costat des
Centro Farrna&iitic.
Art& Eigueral 43.


ma.


kldbana, Ruenos Aires, Francia, y cualquier punto de
America.


GitAI'UITAMENTE arregia Xa docuntentacidn para
poderse ernbarcar avisando con ocho horas de anticipacidn,
por coalar personal activo e inteligentc en el rarno.


Para informes: Bartolonrc! Roca, Hostales, n.O 87.


Los que deseen enabarcarse de §an Lorenzo, Son Ses-
vera, Capdepera o Art3 pueden inforrnarse en


.A RTA.


Ensain iades i p a n e t s
En lloc se boben rnillds que a la


E S F O R M N O U
D'BR


N i q u e l R o c a C a s t e l l
A sa botiga hei trobaren sempre pans, panet,


galletes, bescutts, rollets, i tota casta de p a s t l ~ m k
TAMBE SE SERVEIX A DOMICJLI


DESPA IG Carrer de Palnm 3 bis. AR TA
Netedat, prontitut i economfa


i


-. DI 0 LE