Ara s'en adonen Els uostres politics van tor- anant, del estiueig. Alguns hau volgut...

Ara s'en adonen
Els uostres politics van tor-


anant, del estiueig. Alguns hau
volgut respirar B aires de fuew ,
eorn en RO~H:IOBCS, l'Alba, on
Lerrms i algun altre que ha
-megut eouveuimt pasxar la
frontera, i do:;nr u ~ 1 vistasso a


I corn i i na impressi6 do con-
jnnt, 1'Aiba mos f a a sebrts que
-ss'hn sailtit un avc r golly it
al tornar a caseta, de trobar la
politica espangola en l'wtat de
pobresn ideol6gicn i de m n n w


.me quo contrnsta ab el r n o v i -
meut de reoovaci6 qac ha PO-
gut constatar en altrels paissos.
ED Romanones ha vengnt n
dir 10 rnateix, i sts n'ha rigut
a m b aqtidlzl seva xGitileta semi-
mefistof6licti, cle trobar a h G o o -
Sersadi,r i i QfJSaiklllt ~ O S ~ P initjcs
mie- i tiklot?s a la sittiaci6 pcra
que p u p tirnr iiua ten3por;ide-


~ B s , i amb e'ls Iliberals en-
ittats en CPrcii la l;a f6rmula de


la coucentrsci6 que'ls posi en
condici6ns de donar l'assalt al
poder amb seguredat, del h i t .
Rcw cd'aires d e fuera,; tot olor


E u ropa.


Si u o m 2 ~ s itifeel la memo-
ria, aquells wrsos deieu aix6,


de r e d u r n i t i d'aire confinat f quo serubln fet espres per QQS-
L'hora present de fa vida pofi.
tica mudiar no 6s de dretcs ni
esqtreri-es, sin6 de La m& atui'do-
ra desorientccid.


De Madrid aixb &, del centre
de la vida politica espanyola, ca-
da dia rebreri noticies contradic-
tories. Un dia vos d i r h que En
Ssnchez Guerra rnodificarg el
ministeri actual i nixi renovellat
viurA politicametit nlgun temps
m6s. L'altre dia, vos asseguren
forrnalrnent que no hi haw8 cap
modificacid rni:,isterial, sin0 que
el mitiistei i ac':it8q?2
iament:a provar sort. Ara sem-
bla que Ies esquerres coalicio-
nfstes governarm prescindint d'
E n Rornanoncs; ara que I'astut
politic els-hi don:trA ajuda. Avui
a s6 de tnii-hhs escampeii la no-
va de que Rbd-ei Krim ha derna-
nat la pau i s%ol sotinetre demi4
que la noticia era un calaavd vi-
tuperable. De mailera que el PO-
bre homo que s'aficiom a la PO-
titica centra!ista cal que temi
que el dia impensat perdi el seny
i hagi de cercar-lo en el rnanico.
mi.


La sort 4s que a Paris, Lon-
dres i altres ciutats europees,
donen-czda dia wn espectacle de
desorientaci6 m6s gran que el
que troben R ca nostra.


Vat aqui els homos pirxnidals
de FranCa, ftalia, Anglaterra,
conversant a Pam sobre el5 a-
fws &Orient i entregant notes
queuna, desf6 l'altra.


Vat aqwi e f s homes de la So-
ciedat de les Nacions arreglant
ZI Ginebrtl el m6n actual i no sor-
tint ja mai amb el desig, talment
corn Tjntal damnat pels deus
dimpics.


Vat-aqui el rei Coastanti de
GrCcia que abdica i el Sold6 de
: urquia tambe. El primer obli-


gat per I3 desfeta de l'ex&rcit
grec. El segon per la victoria
turca dels kemalistes.


Verarnent que l'hora present


europea 6s un camp d'Agrzmant
sense t'esperanqa d'un rei Sobi-
rA que amb I& prudencia imposi
l'ordre i la pau.


Millor dit, el seny ordenador
de la sociedat actual 6s el Papa
de Roma, l'august Vicari de Je-
sucrist en la terra. cmperd Pius
XI viu solitari a1 Vatic2 i les na-
cions prevaricndores han de fer
la negra ruta de llurs penes acu-
mulades pels crims de tantes
prevericacions i injusticies, corn
significa i representa la vida PO-
litica d'enqa de molts anys.


~Sermyor-caldria dir amb el
ve11 profetad'IsraeL -quand vos
recordareu deyuciA i.1lur.s ciutats
contra les quals vos haveu enut-
jat.a


Rar)oLF S E R K l


Ni fer, ni deixar fer
En iloc me3 qcle en tcrres incultes


succeix lo que est4 parsant en terres
d'Espan ya.


Ida Mancomunidat Catalana venia
celebrant acib molta fretpencia uns
COPCUPSOS de bestid qtie ereti l'admira-
ciG de tets els qui se pteocllperi de ce-
ses d'agriculiura, per la seua bona or-
ganizaci6 i per els seus niillors resul-
tafs. Id6, ara, han estat wprihiits.


Sabeu per qui?. La cosa 6s cbra, per
aquells que de iot saben inanco go-
vernar, per aquells q u i tenguen! a la
seua disposici6 la forsa, ahusen d'ella
en totes Ies ocasions en que tenen la
mania de vol exhibirse.


A la Seu d'Urgeil se celebrava tran-
quilament un d'aquests concursos i Ea
Guardia Civil per ordre dele s e w supe-
riors va fer fligir concursants i bestia
de cap, cada u a caseva.


Quins rnotius deu tenir el Govern
per entrebancar I-accici continuada de:
la Mancomunidat?. Es qu'un Govern
que no en fa cap asen-endret, ha de
aficar-se, sense tb ni SO, per tot aIld
aon st fa treball de profit i posar obs-
tacles r?n el desenrol-lo del bC?. Es I'
odi?. Es l'afany de destruir, d'enfonsar
I'Espauya lo que rnou a certa gent,
convenquda de la seva incapacidat per
edificar?. Perque, {hi deu haver re+
m4s inoknsiu que cls concursos de bas-
ti&?.


16s que hi ha politics"qu2 creuen qwi
el desacert ks el cam1 mQ faicilper
arribat a l'inmortalidat.


L'altre dia era el Minietre d'lnstrac-
ci6 PLiblica, el qui destruia en flor les
esperanqes que tots els qui haviern em-
minat ei decret del Sr. Siiib sobre au-
tonomia universitarifi, havicm conge-
but per l'aixecament intelectual de les
nostres juventuts.


1 6s tot un catedrgtic, aquell bm
stnyot, qui ara, per rnks burla I ahon-
ta del pais qui li paga un bon sou, ha
dit a I'ubertura de clirs en la Univer-.
sidat Central, *que sahia les necessi-
dats de la UniversidatEsp anyola.. IW
Senpor Montejo.


Ja estava bO all6 que conten de m
catedrdtic-governador, el qual a1 p o w
la seva firma en un d'aquests albums
que avui per tantes parts s'estit-ten in
acreditd amb aquella tamosa verba..,
vera: a D i 0 S quiera que a! volver Ser.
minisfro, pues otros mas ..... que yo, Iu
han sido.,


L1. Ciaxias


DE SA COLO%'LA


P STO R1 C A
Sera vertaderament de remembran-


Ca perdurable pels habitants de S a Co-
lonia de St. Pere la fetxa del dia 8 de
ma@ en que les Germanes de St. Vi-
cens de Paul feren la seua 'solcrnne en-
trada en el casal que per Convent les
hB fet construir la noble familia Des-
puig an a qui tots els' coloniers i sobre
tot ies Monjes desmostrarcn quedar


vivament agraits.
EIs artanencs el rccordardrs tam,


molt de temps an aqueix dia
aixi coni un pare celebra les fet
notables de la vida de sos fills
elles la Primera Cornunid i kele
estat, aixi tambe la nostra yila
t r l ahir participar de goig semb
la feesta de la Co!onia que seguint 1
.I... LLEVANT 3
4


zemb!nasa pareixia la de la primera
Cotnunid d’aquelI Ilogaret.


El Tridtto preparatori


Era precis que% coloniers se prepa-
gassen per aque!l fet tant trascendental
i anib ell per un altre fet que hi veriia
{tigat. de mds trascendencja encara,


F qu’era l‘instaurar la Reserva de Nostro
Senyor Smarnentat en la Capella p6-
blica del Ilogaret.


I ail aquest f i , se feu un triduo prepa-
ralori que com‘t.ns8 el dijous a vespre i
d yredicg el R L D. Francesc Sitjar Re-
gent de Sta. Creu de Palina que sapi-
gue moure de tal inanera a tots els co-
aoniers que cada vespre hi acudia tot-
horn essent incapis la capella de con-
tenir tanta gent i sobre tot dugu6 tot-
h ~ m a coniessar-se per assistir a f a
Coli1 u !I i 6.


Preparaci6 de fcsta


D’aquesta manera se prepararen ies
co~~cie~cies, l s aniiiies dels coloniers
per6 a1 ma:eix temps, se preparavzn
tambC materialment. Durant algunes
srtmanes tot-hom dedici els jornals
de prestacio personal a I’ adob dels ca-
niiris i carrers d’aqueii llogaret fent cu-
netcs i posani Ilaureto i terra donants
ios fori):a d’esquena de barca. Menires
tant s’adomaren tots, els carrers aiiib
pins i arbbs que cedi de bon grat el no-
ble Sr . Despiiig i se fereri amb I’iljuda
deis Caniiners de la nosira Vila dues
esheites arcades: iina a I’entrada del
pubic i Paitra dcvura la Igleijia.


En la de .l‘en!iada hi posaren dos
gram Iktrerm a m b acjueixes ii3scrip-
ciom: ~ ‘4 i sca E). Lluis Despuig~ i al
revers, .Gracies a tan rroble fund;idGr.>,
A’altre de mks @i&i dcia: XBenvengu-
des les Germanes de la L x i d s t . * Ei de
dzvtdr,\ I’lglesia ixria a1 anvcrs: ccA!abat
sia Dei1 qur: tant IDUS ha pot-egit.. I al
revers: ~Glcr ibs St. IViccns, amparau
ais tm,tros j>obies. §e V ~ ‘ U que e11 tot
hi iiavi hona direcci6.


Meiitres tan? a ia nostra vila tami:k
se f c i w p r q x m t i i ~ s . El Chor de ie
Cer!mnes de Iii Cxidat ensaiava la
Missa 3 dues vei:s d‘ec Cerbd i pesse-
adequades a h s i c w a celebrar i crei-
xi3 I’cntasiasnic p?r assislir a la f w a .


Ea dfa arriba


A Its 3 tres i mi , ja de Ia matinada
del d13 8 j a hi havia carros a la Piassa


de Antoni Maura fl’respolet) esperant
les Maries i les del Chor que anaveii
acudint unes alegres, altres encara
anib el delit adormissat, per6 totes
frissoses de partir cap a la Colonia. 1
ja partim. Una fiIcra llarga de carros i
csrrefons, dos quatre deu, vint, treuta
i encara mks segueixen carregafs de
gcnt cap a la Colonia. El I’uig d‘en Fe-
rrutx sernpre tant seri6s i allin, sem-
bla sonriure a1 pas de tanta jovenea.
Les rialies i crits jovenivols ressonen a
son ernpit.


Arribi31n a S a Co!onia i en voleu de
gent per aquells carrers plens de vcr-
dor. Els coloniers estaven Fatisfets i
orgullosos de tanta animacid i no fai-
fava qui diguks: iEs un petit Paris,
ajx6!.


Actes relligiosos


A les 7 i rniija comensr! la hfissa de
Coniuiii6 que celebrd el Rt. 11, Pcre J.
Sureda Pvrc. Durant aquesta se.toed !’
armonium; el Rt. Sr. Sitjar feu una sen-
tida piatica alusiva al acte, ajudant als
feeis a preparar-se per la Coaiuni6 i
acabi donant la bendici6 papal. Du-
rant la Cornuni6 que fou molt numero-
sa el Chor citat can:& alguns motets
apropiatj.


Hi assistiren tarnbe e!s esposos Des-
puig venguts expressameirt d e Morreil.


Acabada ia Missa s’organisa a\ punt
la Comitiva per a n a a fer l’entrada a
les Ge:manes de la Caridat. El Sr. Rec-
tor d4Artd Kt . D liian Rirbi revestif
ainb c a p p1:iviai.i Ciuguent una iiriatge
de JesL!c:ist, presidia ?a Comitiva com-
posts de la Cjerecia, itutoridats, Co-
niissib del Ajixitameiit, P P Francis-
cans, Ernitants i pob!e qse hi era real-
merit tot, precedits tie u:: piquet de ca-
rabiners d’a1Jii.


Se dirigiren a l’eutratia aont arriba-
rei7 a1 punt 1r.s Monjcs que driguk !’auto
de D. Mateo Amorbs, propietari de la
nostra viia. Eiies i Its dc:ilds gernaanes
a ~ b la M a . Iln.ai:e, besarcn a! St. Crist
que les presentdei Rt. $r. Ihectur, el
poble don2 visqucs, a Ics Monjes i a In
faniiiia D~spu ig i p rxedides de la gran
inriititut yc‘aali6 s‘hzvla aplegada segui-
I.@ fins a l’esgiesja aotit se canta uti
Te 3 e u m i tot segtrit la iv~isscr Major
que celebrB el Iir. Sr. Rector D. J u a n
Ruhi, f a t de :Xiriistres el Superior R t.
1’. Pau Puigcerver i el Rt. D. Pere J.
Siireda Pvre. Ei Chor de les Mranjcs


cant& bastant be la parlitura a dues
veus d’en Cerdb i motets adeqir ats en
I’Ofertori i altres intermedis. Predich el
ja dit Rt. Sr. Sitjar que ponder& la
trascendencia dels dos acles gram que
tenien lloc en aqueii ciia: I’instauracii,
de la Reserva en I’lglcsla i i‘entrada d e
les Cerrnancs de la Caridat, estirnulant
an el pobte a que estimi i protegesca
setzipre an aquests Angels de Caridat i
recordi ~ennpre arnb gratitut e!s noms
dels nnbles esposos Despuig.
* Tot seguit se feu una capta per res-


taurar la Esgicsicta i dona una respec-
table suma.


Acabat I‘OGci tot el pobfe se trasla-
d6 an el Convent per fer l’entrega de
la clau a les Monjes. El Rt. Sr. Rector
d‘Arti de part de fora feu la bendici6
del edifici actuant de padrins els nobles
donants esposos Despuig que just be-
ne3 entregaren la clau a la Rda. Mare
General ia qual obri les portes i doni
entrada a les quatre rnonjes noves que
alia s‘hi estabieixen que son: Sor Ca-
talina Alcover, silperiora, Sor Arigela
M.z del Rosari Vich, Sor Maria Antoniia
Ribas, i Sor Maria de la Resurrecci6 Vi-
dal.


El Sr. Rector segui beneint les dire-
rerites pcsses de la Casa acabant per
la Capella i just desprks se servi un
esplendlt refresc donant-se entrada a
tot-horn perque poguis veure i recorre


La Santa Casa


Aquesta, es tin espsi6s edifici situat
an el carrel de J’Iglesia. A costes i
dsspeses de la noble familia tantes
vo!tes anomanada se coiistrui pren-
gueni per basse un edifici gran qae ja
hi havia el qua l per6 s’es renovat tot
I s‘ec engrandit R ~ o I L nies s‘hi h a n afe-
gi:s das sigovcssos iaterais i dues
a l c s del-rera quedant aixi habitaci6ns
cspa;oses per les monjes, refetor, culm,
? i l ks de rebre, capella etc, en la part
b‘l:xa I ccE les sulicients a dalt pel seu
esiatp i zdemts porxos dues sales
iaterals gram i dos terrats niagni-
iics. hdemis de lo esrtientat hi ha en la
part I;:,isa dos s;iloiIs pa* c l m e un
per nins i i’*~!irc p a i?ines ainb mate-
rial esco!as a ia mocierna per establir-hi
e 1 s is t 231 a M . 3 11 t e s sor i.


D e n m t c portal a’entrada hi ha
I‘escut de la familia Wspaig en pedra
de Santanyr i mes ar;imt casu dc Her-
rnaiias de la Caridad.
LLEVANT 4


El ptiblic tot l o dia and visitant la
Santa Casa que rocorrrgue per totes
parts rebent atenci6iis de ies Monies.


act.: Piternri


quedar amb noitros, ses que adem&
de ensenyar.nos a lietgir i escriure mos
dariin a corieixer a1 Bon Pare que te-
nim cne l cel que si 6s ben ver que
agencs ei imeixern sentiin ja vertader
desig d‘estimar de boii de vercs.


H e acabat. Salament m e queda dir
qu? t w ~ ~ j t impossible corres?ondrc el
beneiici i e but, pregarem ai Sacratissim
Cor dc jesiis supksca sa nostra pobre-
sa gracrirnt en el seu Cor agrait, el riom
de Ies p e r s o ~ e s a na qui devcm sa fun-
daciij de aquesta santa ~ 3 s ~ .


Desjjres se c a n t i I’Estrello de S‘
Auba i ies ninetes de la Colonia
Xpolonia Oreil (a) Estnca i h1aria
Mufioz recrtaren ies poesie; Amor
de Mare i Graiiiztt. Se canta tambe
I’Ijiinne Tz Atnamos. de Jufer 5 S i
md.ica de Rib6 S S i el cabo de ca-
rabiriers Si-. %lufioz que t@ ben rim.-
brada veu de barritono cantA fora de
programa un Ave Maria. El Sr.
Rector feu el discurs iiual feiicitant
als coionizrs i agraint-los Ies es-
piendiJe5 manifestnciotis d’alegria
amb que havitn rebildcs les Xonjcs
i se don5 !‘xi-e per acnbat hzpuent-
se apiaudit ferin tots els nutneros. I
coin s’ixtvia espessada la p!uja 1 el
sol tornava gwii;ai- per entre nigu-
lats corn digsent: (lc?!iai!i amb pau,
vos perd5n u11 xub~sco, per que be
ho iiierGxzu)> to& els Lirtanencs
anal--en a cercrzr el j seus respectius
vehiciils i amb tin .t;antr.l:llen t0t:lorfl
lingxi2 buidat de cap a Art5 deixsnt
e n pau 21s simixitics coloaiei-s que
t ;j, t e s ;it e n c ion 5 a to tho i i i ha v ieii
di s;? e !2 3 3 des,


h‘int E-:.,a‘b


F o u U!la festa si:17pStica de !a
que tatiioiii en guardar5 u u bon re-
COI-t. I’e:-b Fobre tot les Gerniaiics
de !a Car-ii;at quedaren a!:n:nei:t sa-
tic > ,>c. de tot::w11, aisi iirtanencs
COI:~ cslonicrs pi- !cs mia~.;fe!:ta-
cioiis (?e simpatia que se‘ls eribu-
taren i ; ius encnrreguen do::em pu-
biicat~erir: ies g r x j e s a tothurn; p-
rb d’untt m3ner:i espccialissima de
part de c ~ l ~ n i e s , artaiiencs i auto-
ridr:ts clwem repetir una vegada
mes !a me; cti:ussiasta i cfu.;iv-a en-
ho:’nbor,a R Ia fi.oiSie familin Des-
p ~ i g per I:t S ~ E Z geilerosidat q?ic:
50:s D ~ u li ,pot preil3iar CO~ZI ILE+-
reix.


i
LLEVANT 5 -
atanyosos les solades de devall les ge-
gantines oliveres amb un sol qu'avega-
des crema i poc despres sentint un
orat je fredolec qu'enreda els peus i fa
tornar baubes les mans Propietaris sa -
tisfests amb veure l'extraordinari esplet
d'oli qu'es preseiita.
(I dirdn mal d2 yolkera, encare, all&


avbn son tants els que del seu fruit
s%ie aprofiten? En aquest cas amu molta
rad se nos diria ingrats.


1 basta qu'anam fent-nios rnes llargs
que de lo ordinari. Per paga el prolon-
gar una cr6nica 6s tan bo de fer ... o
noltros \'hi tenim, perque no tenim


anyes per contar i dir moltes coses
en poques parades. I vet-mos-te-qui.


Corresponsal


De Sapdepera
Diiranf aqrresta setrjiana el t e m p


s'ha presentat molt variat. Ha plogut
m&s de lo suficient per fer una bona
sahomta. Hi h ~ n hagut dies de sol es-
plendldksim.


--E11 1'Oratori de la hlare de Deu de
I'Esperanp s ha tr3rnat obri el tai da
les obres de picapedte:. S'estj arreglant
la s:gona volta: se lleva s'ernblanqui-
nat i la pieparen per areilar-1s del ma-
teix modo que feren ariib les dmiks
caprlies.


--De diunienge qui ve a vltit dies co-
menssard la Novena de la i\;2a:e de
Deu d e PEsperanp en el Castell. iIi
haurd serrn6.


--i\vuy dirncres e s dcspedeix de
noltros per trasladzir-se a 13alma aon
viurii, la noble farniiia dc D. Jzan Sure-
d2, de c'an Tefona. Desitjarii que ia
seuil estancia en Palma ies sia agrada-
ble, i que vengmn irecuents els estius
per porer-lo. tenir ainb la ~iostra coin-
panya.
--PL reix qu2 els co.nerciants d'a-


quest poble compren iiii cami6n d'unes
set tonalades per fer-lo servir a n ' d co-
merx.


Jovintut Seriifica
La ajovintut Serificam estib!erta en


el convent de PP. Franciscans, torna
reprender els actes iiteraris-musicals
que antany tant i tant mos deleitaren 1
rnos feren passar alegres i divertides
les Ilargues vet-lades de 1,hivern.


Dem4 a les 6 del vespre t e n d r i 1;
e n l a sa!a de la rnateixa joventut la
prirnera vet-lada, que serri exclussiva-
riierit p'cls homds, i se farti d'acord
anib el Siguent.


1 Iiiinne de la Jovenlut SerAfica.
2 Presentaclo p'el P. Director.


? "3 Avant ... Breu aiocuci6 per D. fuan
Giii.


4 d'Emigrant. Chor a 4 veus.
5 Para q d la ltrbrenfud Serajica?.


Per Id Juan Servera.
6 Lectztra de un:drarna. Per D.


]atme Massanct .
7 Tercef, per D. Antoni Sancho. D.


SebastiA Sancho i D. Ratel Giilart.
8 Alsjoves, dircurs per D. Pep Bis-


ba!.
9 Arre rnoreu, chor a 4 veus.
I O A la Bandera expanyola, poesia.


I 1 Ja hi tornarus! poesia, per 5.


12 Pessh: de piano a 4 mms.
13 La caiguda de ICs fu!ies, per D


Marti Giii.
14 Romaim, per D. Tzunie Massa.


net.
15 Discurs final epe'l Rd. ED. AndreL


Casel!as Pvre. sobre la necessidzt d:
les associacions cat6iiqties en Ia jovirl
tut.


16 Els pesci~dors, ciior a 4 veus.


per. Q. Anioni .Massot.


Juan Srrvera.


NC>TA.-An e:s socis protechrs SI
Zes resesvara un floc en la presidencia


DEL TEMPS. -- Seguim la trancisii
entre l'estiu i I'hivern. L'atmCsfera nc
gosa fer u n cznv i rPpit i hci va pel
graus. Ha fet dies de C B S ~ fret: i aitre:
calorosos. Ha provat de ploure peri
no sierra. El passat diumenge es l 'tinic


dia en que el temps se PO& serids i
plogue una hora benet, deixant la te-
rra a rn& de rnitja sad.


AGR1CULTkTRA.-S'aprofi!a bh la
sa6 de la terra i se sembra de ple.
Per tot veuen parells que tlauren. Les
figues seques j a estAn ensistacies i per
cert s'en lian secades moltissiines. Els
nins i !lines i dozes estan en sa gram
majorla ocgpats en culiir diva que
abunda molt. Totes les tafones de la.
Vila estrin oberles i en funcid i diuen
que I'oii ret molt.


ESTAT SAN1TARi.- Seguim gracies
a Deu, en bon esfat de sanidat. No h i
ha ni rnalalts de m o b graveclat ni hei
ha hagut ca? mort aquesta setmana.
Deu fassa q w segiecca.


SOXTIDA'-Desprks de passar aqui
la temporada estival s'ban trasladats
novamnt a Barcelona I_). Enrich Ga-
liano i Sra. Esposa.


--Tamb6 ha passat a la ciutat com-
tal per prossegulr els estudis de la seua
carrera D. Lluis Vascuai fill del Notari
d'aqui .


VENGUDA.-Pa- passar una mesa-
d.1 en la nostra Vila ha vengut el nsstre
ainic D. RaFel Bfanes Toioss i familia.
Sien benvenguts.


OB2ES.--Segueiixen les obres de
restauraci6 de la fatxada del Convent.
S'esta ara acabant la reicsrma del por-
tal sobre el qual s'hi ha posat I'escut
franckc6 de pedra de Perreras, fent
arnb la corena i d e m b un ornament
de molt bon efecte.


-TambE segueken !a cimentaci6 de
la siquia ptibiica desde el Millach fins al
finpl tie la clavcguera de la Vila. Hei
trebalieli la brigada d? catniners , i e1s
qui fan ei jornal' personal.


AMIC. -Hem teogut el gust de salu-
dar a1 nosiro bon amic D. Miquel Joy
Pastor, Mestre de, Marinaria, que
ha vengiit a passsr una ternpo:ada amb
In seua rnsie. Sia benvengut:


E&XXAC!A.- Un dia d'aquesta
seimana, analit en Mangoi a Capdepe-
ra arnb ia deligencia, se va encontra a
sa costa d'es PU~GIS amb dos caxos que
v;jiiien escapats i corn era vespre i no
d .A,bii 6 1 ; 0.. fmzl , Ics bistics se tsparen, uiia
de e!ks s.cinpin6 i va peg2 a:nb ses
potcs de devailt a sa pitera d'es caval1
d'en Mango'i i li feu iina ferida d'impor-
tancia


_,i
LLEVANT 6 %


*


I


Una vegatfa uri niissatge anomaiiat
Toni, anava a fira a vendre un porc
gras itpassa per devant un taller de sa-
bat& i en sorti un que l i dip@:


-Toni, i (awn menes aquest bou?
-No es bou, sin6 un porc, respon


ell.
-Bou, i ben bon, dig& aquell mosso.


El te vols jugar que’s un bou?
-]a esta dit, va respondre en Toni:


si es bou, es vostro; si es porc, me
pagareu lo que valgui i es porc que.
d a d meu,


--Est& be. Anein a confar ho an es


Pujen an es qsarto aon lsyava, i es
mosso diu an es mestre, fent-lo goitsr


-A.qcjuest jove, diu qi;!aqueix animal
es uti por:: i jo dic qu‘es un bou cqui
te ra6 des dos?


--Es un bou, i ben bou, respongwe
es mestre.


--M’heu gonyat, vostro 6s s’animal
va di en Toni i s‘eii torn$ cap a casseva
deixant es porc a sa sabateria.


-]a has veiiiil 6s porc, Toni? li va
preguntar sa mar::.


-Si, respongue, l‘he venut, per6
encara no I’he cobrat.


Des cap Ci‘iilguils dies s’en torna an
aquella sabatpria uen vestit amb levita
diguent qu’cra l’amcs d’un gran estab!i-
ment de calpt d’una capita\ i venia per
er un contracte de kina amb el mestre.
Aquest el fe pujat a un qtaarto moil
endins i quant hei foren elis dos tots
sols en Toni se treu una verga, de boi.
que duia amagada i comensa a donar.1
vergades tot diguent-li:


-Qu’era bou o porc, qu‘era bou c
porc?


-Per anim de Deu no’m mateu, cri,
dava es mcstre, i vos pagar6 io qut
valgui el po!c.


En Toni dernanP es dobbCs que vol
gu6 i quan t 10s tengub, dsixd es rnestri
mig estoruneat pes cops i fugi eomn
cap a casseva.


Devers Son Cali trobP el Sen Futxi
qui cavava sa vinya i l i va di:


Que vals i aniras a Sa S a b a t e h p d
Mestre Pere Vert i d i r k Zes bou
porc?


, mestre.


, per sa finestra.


,J


-


-Quatre duros, digue e1 Sen Futxo.
En Toni 10s hi dona i tot xarpadet


-Qu% bou o porc?
AI sentir aix6 tots els sabates que ja


abien lo qu’havia passat an es mestre
emprenen amb s’estirapeu demunt el
en Futxo qu’arrancii a corre sense se-
re lo que li passava.
Des cap de dies en Toni se vesteix


,e metge i s‘en torna a passar per sa
abateria de mestre Pere Vert i a1 vo-
el un mosso li pregunta:


-Que sou medge?
-Si, respon en Toni.
-Ai, senyb doctb, fassi favor de puj i
voure es mestre qu’esth malalt.
En Toni puja a sa cambra i diguC


n es sabates, anau tots a cercar vau-
nes per fer-li una coca. Ells s’en hi
nar,:n i inentres hei ere1 comcnsa en
Toni a toriiar-li dar verqades diguetit-


--Qu’es bou o porc? Qu’Cs bou o
)ore? u


--Per ainor de Deu, no m‘acabeu de
natar, deia es mestre: dernanau lo que
roigueu, per6 no’m rnateu.


En Toni va deinana dobhks a voler
va Fugir corieiits abans que tornassen


:s iiiosbos amb ses vauiiles.


’en hi va i just qu’arribh diguk


L‘Avr.


-1-


La festa de S m t Andreu
sa n1Cs alegre de I‘any
!a ferern a Ariany
el dia de St. Mateu.
Hei veni;ueren dc Sineu
ES batie i el segre!ari
s’ajuntzmei-it de Caimari
i tot es clero d‘Arth
i per i’ofici ca1;td
U ~ I priniatxE de hloscari.


-2-


Es dissapte demali


tiratre carros j a ve!iguizren
arbbs i mutta dugueren
ios axs i un cuni.
’oc despues venguit uti gri
fzren es cadafal


le tres dents i t m caixal
lue prenguerrn a Mahoma,,
in dia que va ana a Rorna.
ier carti& el Parsifal.


-3 -


Es dissapte demati
ra vcni es predicad6
p e va essk u n moscard6
le sa Ciutat de Llubi.
da fe un serm6 tan f i
lue just que va have acabak
la ana a predich a Ciutat
3s dia de Sant Miquel
dig& que Satit Rafei


3rd ~ i e t de Sad Bemat.


-4-


Es xererniks d’Hrti
lu’eren dos cans ja d‘edat
.iii fadri i s’airre casat
nei vengueren a tocii.
El ba tk ies’na a esperri
qu’era ui1 potecari veil,
kia de corda-ribell
poc abans de neixe Adan
natural de bant luan
i tio d‘un passerell.


Eevts Ics nou de sa nit
cs ball sc va coi~iensa
i sa primera ball&
una moscii amb un cabrit,
i sa derrera uii mosquit
zinb una rata d‘Ar ia
i tant i tmt se carisi
que dcspuks d‘aquelia nit
r:oraiita anys a d.17S UI1 llit
per ‘cur8 ha@ d‘esli


Birombs.
5%:


Especialidat en iimpresos per correus, mestres
i carabiners segons els models oficials


.


P LE JECTES D'ES-


Especialidat en
DE TOTA CASTA.


Ilf.bres i articles escolars.
I


L


Cwre de Palma, 48-ARTA


P r c n t i t u t
S'ES ORERTA FA POC. TOT ES NQU


1 LLAMPANT. SERVJCI EShIERADISSIM


a


&Yoleu! sstar ben smits?


) ROTCHET
ha posada m a nova Agencia entrs Art& i Pal-


Serveix amb prontitut i soguredat totr clarsse


Direcci6 a Palma: Xarina 38 An es eodat des


mtl


1 'ancbrrega.


Centro Fwt.mac6ut.ic.
Arkk-Fignard 43


gmsabmnacfes i p a n e t s
En Hoc 3c tiohen aill6s que a la


PANADERIA c t e, i-a
E S FORI'? N 0 . U


D'EN


l i q u e l 1 R o c . a C a s t e l l
2% ~ii botigrr laei tmbrtarzn sempre pans, panet,


galleters, bescarits, rollets, I tota casta de pasrtslcd
TAMBE SE SERVEIX A DQMICJLE


D E S P A IG Garret. de Palma 3 bis. AB TA
Netedat, proatiftit i economia


Carnpra carros y carrotones en cwlquietr
estado se encuea tren