f'oposici6 gistetu6tioa de certa gent i de certx prensa qne atn- queu an els qqi...

f'oposici6 gistetu6tioa de certa
gent i de certx prensa qne atn-
queu an els qqi persegueixm
tnn uoblu tildaot-los de
venuts a uxlya. Amab a-
quests atacs i amb aquestes
campanyes haa lograt posar
la massa mallorquiraa amb c w -
tn prevenci6 contw tot oi qui


quem aigui cum nn ess r~~p l s . I
uix6 uo pot psrducitr.


E3 precis fer c:rm an aqnests
detractors de lo qui es nostro.
Es precis que defeusem els
ambros ideals amb tes matei-
xes a m e s tzinb qse 110s corn-
baten. Es precis que promo-
guem en totes les institncions
fernies campaayes eu pro tiels
nostres idc?;t!a do' i*tJ,ssurpirnent
i despertamont do 1'8uiwo de
Mallorca. I aqtmstas mrnpa-
uyes fetes ~ r n h caosfaacia i
fermesir donttrart w t i s duptu
positiu r e d t a t .


C3al dur at conveucirnent de
IC?. rmtw gent que Ma1lorc:r
sots pot refiorir csbrisc+eamt s m
vertader ear6cter, per6 mino-
oisat a1 temps modern. Aix6
vol dit - , que no per ss!imilr bat
lo qu'Bs tipic da 1s noutm 1'0-


inteeati parim du Cdaluzlya, @-


#gib "QQS, volguem &$mxtr dins
un exclnsivimo wufegador, o
vdguem fer uua Mallorua are
caica, sino q u s a1 mateix temps
que vc~term comeevar li tot Eo
qne t6 un VC)P iuterh histbric,
o topogrhfic, artistic o etnogrh-
fie, qn'h preeisament 19 que -
atreu l'ittonci6 dds turisles,
hem de rornalsdre amb uri es-
p r i t frttnmment chert a tot
lo modem, t!b per copiar ger-
vilment qiialsevol pensa.dzt mi-
pritxosa, sino per assimiiar-rtoa
tota irazo.saci6 que n G dssdigtii
del nostro crariicter regional.


1 aquestes cxupanges en pro
dels irieals nostros hatn d'ea;t~r
prsieieuts. Firis am, eb ma-
Ilorquznistes hem obrat B sal&
i n bots, eucunguent fogarhdw
cis si i ptttriqtisrne quo sembth-
vet3 qn%a\rieu d'ttblsmar tot&
I'IHa, per6 mos ha bastat m c 2
bufxda de tiespit de colciin dols
rnallorqtiinistes de pa i sobra-
swda per cleisar apngur aquei-
xes flnrnades a b ~ m de fer CH-
liu.


No c:t\ te-m& ni Ees bufadm
dels iuirniw, ni la Prdor dela
iudiferet~h. AmL persistancia
en i2t Ilmita, nos conquistarrern
l'opiui6 del pobie, gerque 8-


-


I


Y


'.
L
* I


quest 6s bo de goure a1 tocar.
li la, fibra patri6tiea, i al tenir
conqiiistada l‘opiai6 p6bIica el
trimf est& conseguit.


x.
-


*-. --.
“UN JEFE DE GRUPO,,


Requerida la opinibtt de 10s jefes de
$1-upo, me levanto a hab’ar en nornbre
de mis amigos.. B


A i d cornenca e;s seus discursos scm
pre que, per discuttr-se en el Congr6s
uu assurnpte i m p t a n t , algin a31:ador
demana que hi diguin la seva els que
s‘anomenen ugrandes figriras parla-
mentarias L.


Els amigos en nom dels quals parla
s6n quatre: 1;1 seu germa,.el seu fill, el
seu cunyat i el qui li ,fa de secretari.
Aquests, quatre diputats i el j e fe , cinc,
formen un g-riLpo parlamentario que
el veis a cada moment demanant inter-
venci6 a les Cotnisioones, i, sobretot,
formant part de continues coaliciones
i concenfraciones de partits


Tots ells viuen 4iiurats per complet
a la politica. El jeje explota constant-
ment i’ascendent i la inf!uencia que l i
dona l’haver estat ministre diverses
vegadcs; el germ& el fill, el cunyat i el
secretari s‘aixopluguen sota d’aquella
ombra i fan servir, denies, l lurs actes
de diputat.


&Publiquen, de fa molts anys, un dia-
d, Que, corn que no hauria arrelat, re-
dactat per aquella gent; si s’haguis de-
ciicat a propagar la cuitura O la mbra-
Sitat o altres ideals nobles i enlairats,
va agafar des del primer moment, coin
a 6nic i constant motiu .de les seves
campanyes, la questii, catalana. I mes-
clant el sepamtismo i la madre pairia
i parlant de la h?dra i del virus i dels
&hs espureos ... ha acomeguit fer-se
Yorgue impresciffdible de tmta i tanta
gent que all6 pensa d’aquella manera.


Aixb d‘esser j e f e de grzdpo pes2 molt
sobre d’ell; sempre den recorda. Parla
pausadament a q b ved fosca i apagsda;
es posa sempre en el primcr Iloc; usa
basrb negre, ainb pufio d ‘ o e arriba
tart per tot;’tt sempre terthlia a1 seu
vo;iant; passa la vida-fent declaracio-
&“A. I.


Es interessant vi&t&--lo a casa seva,
Et criat que vos obri la porta, vos in-
trodueix en una gtan sala i vos din que
vos espereu. Aixi que Vos heu quedat
tot sol all&, passau rexrbta’i veis que a1
rnig hi ha una taula de billat i que a
tot a1 voltant, arrambats a les parets,
hi ha uns bancs molt alts, lals quals
s’hi ha de pujar amb uti escal6, i que
tenen disposada a1 davarit, 9 dos pams
de’n terra, una fusta inclinada per a
p o w - h i els pews. Tot seguit vos pre-
guntau interiorment per que servird
a116, i, sense adonar-vos-ne pensau en
un sa16 de cira-botes. fiebutgau, no
obsiant, ia idea, i eo ve on2 ;aka a la
vostra irnaginacib: segurament en
aquella casa-amotlriit les aixetea i
deixant inundar el pis-fant sovint en-
saigs practics d’aqueJIa CpoIitica hidrciu
licaa de que tan enamol*at s’ha sentit
sempre el jefe. Cadi sa16, amb dos
pams d’aigua, deu represhtar un pan-
f2nO; cada passadis, arnb l’aigua co-
rrent-hi deu esser un canal; a a d a
escalo un :salio de agua. I quant es fa
aix6 la familia se deu reiugiar eri aque-
I!a sala ont ara os trobau, i , asseguda
en aqueils bancs alts i amb eis pew, so-
bre la fusta incli-tada, conlempia i’es-
pestacle sense banyar-se.


Despres, pensant nies encara, du-
rant la ilarga estona que vos fa espe-
far, SE VQS acudeix que heu deixat co-
rrer massa la imaginacib, puix aquells
bancs alts amb aquella fusta inclinada
per als peus, son senzillament disposats
a prop6sit perqu4 des d’alli es puggin
contemplar les partides de billar pet
sobre eis jugadors.


Per f i iurt el jefe. El segueix, salti-
ronant, u n ca pctit i pelut. El nostro
honlo s’asseu a’ darrera d’una taufera
plenade papers que hi ha en u n rec6,
nmb el ca.a la IaIda, i vosaltres vos
enfilau en aquell banc alt i posau el;
peus sobre la fusta inclinada. Maqui-
nalment, sense donar-vos compte de lo
que feis vos agafau els pantalons per
les genolleres i els estjran tan amunt
com podeu. Es que continua en vosal-
tres ia idea d e que ha tie cornenqar a
rajar aigua per, tot mreu en aquella
casa .


La conversa que sostenju atnb eljefe
6s interrompuda a . cada moment per
les impertinencies del ca i els esforqos
que ha de fer‘son &no-ara arnb moi-
xoiifes, ara smb rmys, ara ainb cops,
per aquietar-io.


Quant fa poca estona que parlas, i ea
informar-se el jefe que sou catalh, PO*-
els ulls en blanc i s‘expressa aixi: eQue
injustos han sido Ibs catalancs conmi-
go! Porque yo tengo antecedentes co-
mo nadie en la cuestion regictnalista.
Yo ‘era regionalista hace ya mas de
treinta ailos, cuando no era una inoda
como ahora, y lo demcstrC, no con pa-
labras, sin6 con obras. Vea usted. Ere
yo ministro de Fomento; un dia, ai
ponerme a la firma una resolucidn. me
dijo el empleado: es una R. 0. danda
autorizacidn a la Juiita de obt-as dcE
puerto de Barcelona para colocar un
retrete. Y yo, a1 oil- aquello exclame:
Ah! no; que hagan el retrete cor y
donde quieran, sin necesidad de auto-
rizaci6n. Ya ye usted si soy regions-
l i s ta !~ *


Des d’aquell moment se vos fa tan
dificil aguantar-voo el riure, que pra- ,
curau acabar tot seguit la conversa i .
sortir d‘aquella casa per por que, CO-
neixent que vos ne burIau, vos afiqiicn
el ca o les aixetes i acabau per pendcea .
mal. . I *, * % ..


A la nit, una‘mena de mal somni vos
domina, i, mig despert, mig adormia,
veis la ridicula figura d‘aqueil jete de
g r u p i sentiu uns crits molt pregons
que van dient: cpolitica ihidrciulicam,
uregionalismo de 10s relretes., i quant
heu aconseguit agafdr el so, vos tornau
a despertar esverat scmblant-vos que
el ca vos salta a demunt i. sentint una
esgarrifanca corn si l’aigua ja us acrid,;
b6s a la panxc ...


g


J. Valles i Pujals. ;


*r


. del Rey Don 1 Jaume
L -


. I


----
. vis10


A1 meu venerabh? rmic .


En la Sea tartugonina
tot es h i m pels finestrals‘
en l’hora qu&alcen Ca ZZosa
del nostre Rei cat&.
De tanta Elzcrn com travessa
un raig al sepulcre hi va,
i h mdmia de don Jaume
ha extremwt de feredat.
Qmt’ Z i trenca la pau d o l p
&E Conqueridor m k alt?
Qui el desperta a cops de niassa
i4a Bosa mana aLgar?
Una darna de realesa
I'ha vdgut avui honrat,
P Ci poble de Tarragona,
en process6 general
lot el sant dia l 'agmita
ds ails transparents dessglai.


La gent va a esguardar Za m&&
i se n'allunyd aviat,
que tk les mans ben ossades
corn s i les gosCs algar;
rigid el cap i la boca
mig oberta, corn parlnnt:
el p i t ben sortif enfora,
i ensenyant el costellam:
les cames, Zlargtccs d dobles,
i els pms , drets i afilerats.
Uns ma2s bocins de mortalla


jets a trossos, esquiqats ...
Mds bt! que un horn qui repposa,
n'apar la visib fatal
d'un poblt qtte dorm a dintre
i no sap coin despertar.


A iin altar p i diuen rnissa,
la gent I'oeix tot resant,
mentre Z'orgtre, arnb to dolcdssiin,
destria els rtiotizls d'uiis salrns.
La Capella, acornpassada,
fragancieja arnb llurs canfs,
i l a Seu, de n a m innenses,
tota 6s melangia ipinny
que don Jaume bP n'escnmpa
amb el seu cos destcapat!
Oh, don Jamie, all Rei D. jaurnel
€?d en feu encara despant!
Ahir arnb les vostres gestes,
avui, arnb els esborancs,
qwe mort i tot sou don ]a tme,
el Rei que no es t o r p moi,
espill &una r a p brava'
que sols Deu podra aeabar.


AI ning-nang d'una campanu.
qwe fa dringd un escold,
JQ gentada s'agenoil3
i acota tothom et cap.
SWGa I'Hdotia, majestuosa,
i t a Seu ds tota an vas
Q'harmonles que s'eleven
PI mgs arnunt d e h attars.
Don Jaume llavors desperta,
fPixeca wn b r q nrrogunt,
m u els uLls, o h le boca,
i Ja gent f d g tot xr'selonf ...I
. * . . . . . .


i et capelZd ha davallat
I'Hbrdsft"a, suprema de grncia
e' zlngida de majestat.


'Traditio Gabelha
VI


Ets moros vengueren aqwesta ve-
gadafins a n'el poble.


Ingrnaren a n'els gabeltins la ne-
cessidat de-rendir-ss: mes, no vel-
gueiki consentir els n o s t r m antepa-
ssats en tant balxa covs-sdia, per
cap manera alcanqaren d e l l s que
obrissin les portes del Castell, lloc
aont tot-horn s'havia refugrat.


V d e n t els inimics q u e no ea
treien res en net dek dits habitants,
posaten el Castell enrevoltat de
guardes, a fi de que ja que no podien
rendirlos d'un cop, beu conseguissin
a la &irga per fam.


Pass2 temps i nt& teaps, per6
apesar de que els Capdeperins es-
taver, bastant provisionats de que-
viurec, no obstam se fe tant liarg
aquell circuit q!ie arribaren Q. aca-
bar el menjni.


La Kituaci6 anava pitjorant de
cada dia riles. El blat i dtttnes gra
ja conmensava a fer faita de bon de
veres: i les aig0.i i m a v e n acabant
tambe.


E n aquestes circunsitancjes de
tanta augunia p 'ek vezins de Cap-
depera, un gaballi de molt d'uy 1
moit'a penetraci6 natural havia es-
peculat el.; rnoviments dels sitia-
dors; i vejcnt que aqueis j a esta-
ven cansats tarnbtS d'agorntar l'abre
mestre i suft-ir les inclemencies del
temps d'una part, i come desconfiats
de conseguir la seua ptetensib per
I'altre, li acudi un ardit rnoit origi-
nal ger veure de desferse'n de tal5
iladres.


Tenia una vaclelia a la cual ja ha-
via donat sa sentencia de mort
per rnanjar-la 5e perque la fam lieu
reclamava. Jiores m t e s de ma-
tar-la li don2 biat fins q u e en vol-
gui.; !a mata, :i treu la ventresca i
e b b i s k , i tot axi heu tir& baix de
la murada.


Els centinet'ks de seguida s'hi
afracaren per, veiire gu'era allb.


S'ho miraren 3 descubrint e% bisbe 1
replt2 de blat, heu comunicaren as:
tots els sew mmpanys.


Cregueren ells que aquell fet no
inrluia cap intencib, ni pensaments
t a n t sols de tal cosa, corn 6s natural:
16 cert es quea tots acuifi el mateix
pensament: .si els cristians donen '
blat i tot a n'els animals quines
provisians no deuen tenir!? Heu
porem deixar anar , no ferern res.*


I aplegaren els trastets i cap a La
Negra fafalta gent, s 'en tornaren a.
IfAfrica,


Lo que poren fer ds Slndica",,


Qunnt la seriedat i entussiasine do.
minen els moviments socials, tot a v e q
tota trancformaci6, tota passa que se
intenti donar cap an el millotament
troba el car< p abonat per desenrol*lar-
se ufana i ixribar a felis terme.


Aixi el Smdicat Agrico!a de Cerve-
ra i sa Coinarca gracies al entussias-
me i acienqamcnt dels sew directors-
ha pogut veilre coronat per l'exit l'es-
tablimeilt ara fa tres anys de un Sindi-
cat de ventes que haguent comensat
amb 300 adherits en te avuy 1.700.


Comprd un niagatsem de vim per
valor de 95 000 pts. posh la primera pe-
Ura de una farinera que s'acaba el pas-
sa t any d.: 1921, procedintse tot se-
gii t a l a instalacid de la maquinaria
que podra molturar diariament 40.006
k's de blat.


El capital se cobri am5 accions.
Aqucst Sindkat fa operacions anuals


per valor de 14 milions de pessetes.
La seua esfera d'acci6 s'exten a tota


la cornarca. Tt! cstablit el segur mutu
del bcsti8 i en projecte una partida de
grans obres.


lnstitucions exemplars corn el Sindi-
cat de Cerv 'ra, si fossen conegudes i
estudiades, *,ervirien d'estimul a totes
les siinilars dins ies quals la polc i la
inaccici amenaqen soterrar I passar 8
la historia Io poc que qucda de virtut
i treball.


GUANY.-Scgons els derrers calcul&
la cuilita de blat a Espanya no basta


LA GULLII'R DE BLAT D'EN-
4 LLEVANT


per les neeesslclatc :X4 consuin i de la
sernbra apesar d‘haver-hi un a:iment de
2 ntillons ds quint& mGtric.3 da:nunt l a
ruflita de \’any passat.


S‘han citliit 31.770.200 quilltiis ni&
fricu, deis quals, una tercerd part co-
rrijspoii a Castella la Vella. Les Ba-
l e a s figoren arnb una producci6 de
375800 quint&.


Con: sc cnlculd S?:I newssaris 3?
millons, en ferkn fait3 ? si no hi ha-
gues un remanent c k 1 1 mifions, de 1’
at1y pass4t


ne $01; Servcva
Ue<concori-fgudes, de desfavorables


g‘els serveritis i de ventatjoscs p’els
esterns podrieui caiificar 1.r.s corregu-
des celebrades ciiurnetige passat.


De concorregudes Qerqtie hcu foren
de tnt,” tant, que passavcn de i .09Q els
vehicols plms dc gent, qu‘es traslada-
sen a 1’HipGdro:n. La gent qa’hi an i a
peu era nioltissjn~a. Caicu!am si hi
Ilauria d r cinc il sis mil persones.


De desfavombies @?is serverim
perque coin se veurri a continuacio el:


contrincants.
seus cavsiis foren vcnsu!s p’els seus,


En la primer2 carrern ‘s presentarec
’ .. “Lucero,, “Terribis,, i “Xbd-el-Crim,


(aqu3st s,‘agreg& pocs dies antes dc
diurneIigej. La victoria va S ~ T del cie-
ri-er, puis se deiriostri :molt superior
en e1.s altres que anib eil corrien.


Segimda carrera: ‘‘l30l0,, i “:Uazin,.
Donsreii molt .de gwt perqae hi hague
poc d‘un a a!trc. GliaiiyrE “n’Alaz.in,,;
pero a i s Ilrirgues e : ~ “Poio,,. cceirn, li
sfos gonyat i no de p ~ c .


Tercera carrera, foni: poc intcres-
sant. Se veje brn totduna qt;;. la victo-
ria seria d‘en “Distinguido.,, coal $xi
va esser.


Quarta cnrrera: (Gran esprc~acib)
Afilerats a ran de sa rneta en “Romero,,
5 ,‘‘Fak~iI,,~ a’onat el “SLIS,, pi-teix EO
mCs el primer, i tot sol, entre “iueras,,
i protestas del public; va fer devers tres
voite . :A la f i resolgueren to:uar-par-
-ti.de nou, coni ho ikren. “Fail , , pass$
adevanh tduna i hi ana de bons bossi
totes iifs sis v i ~ I k s , menos uua vegada
qu’es veje ot:llpt a atnrpr-sk a COII-
secuencia d‘uiIa veria a ii‘ees vehicol.
<En Gorrio* (guidor d‘rn Rwmero)


4. v


3profirh s’ocasi6 per pasar-li a devant
primti! que l’altrc arriba a sa tntta. <A


?a g i n dels dos s’ha de adjudicar 61
x-en%?. Tal es el resultat.


-Arr ibada la temporada autzlmngl en
que noitros pagessos solem Qefldre les
’iguesseques, el Sindicat Catolic est4
uitimant ets preparatius per l’embarc.
Ahir i despuis-nhir‘s feyen Ies entre-
cues i dilluns ja les encaixonaran, i ben
ensistades s‘en aoir in a son desti (Bar-
celona).


Sabuda p’els comerciants tal noticia
les han pujades fins a 22 pts. quintar.
Totduna pagaven a 16 i encart: les vo-
h‘en hen triades. Are aciiv‘en la dernan-
da; per6 ets socis prefereixen embarcar-
les, corn ho ciemostra el fet d’havern6
arreplegades, no nies en dos dies, de
253 a 300 quint&.


L‘any passat, veriudes a n’es mercat
critalh ~ e n g ~ e 1’itni)ort d’ells molt cres-
cut, a pesar ci.? tjue estaven ensista-
des d?ficienteineiJt. Engumy se procu-
rh ensistar-les segors e\s moderns sis-
t e rns i esperarn u:i escelei?t resultat.


;No dona goig el comporiament dels
socis de l‘csnientat Sindicat? ;No es
aixo un bon auguri per i‘exportaci6 de
oli, bess6 d‘arnetla i a!tres producies
agricoies que dunavem a n’ek corner-
ciants? ;Quina cjesgracia cju’a~s porcs
grassos le$ hajeiii de v!:tl;lre a n‘a-
quests comerciats, despres de tocar Ics
be 11 e F i c i o se I; c o !I s e c 11 I i c i e s d P i‘e x p or -
taci6 en gran escaia d‘;lqi;;estc- ar:gs
passals. Es de creure yne i’any q u i 7je
EO sil1-i aixi i q:J‘3inl) temps ia rsz t1-c-
ba’lari per tfu a i i i ciutat :,contial to?s
els porcs del Sindicat.


’ .


Curriispmscrl


De ,Sa Cioionia


ra In so’ernnidat que requereix Se-
gons noticies s’han enramats tors
els carrers fd‘ayuell Ilogaret i s’hi
han aixecat arcs, corn tarnbe s‘han .
preparats els esperits per medi d’un
Triduo que predica el Nt. D. Fran-
c e s ~ Sitjar, Pvre. de Felanitx, que
comensa di jour,.


Dema a tes P i mitja en laTCapella
del llogaret s‘hi ce l eb ra r j Comumd
general en la que el CIior de les
Monjes d’Arta cantara motets ade-
quats.


A les 9 se f e r j solernnement l’en-
trada de les Monjes. Les autoridats,
comissi6 del Magnific Ajuntarnent,
Clero i poble aniran a rebrer-les a 4
l’entrada del poble i les acornpn-
nyaran a la Capella aont se dirA
Ofici Major canrant el mateix Chor
la Missa a dues veus d’erl Cerdd i
predicarA el mateix I’revere Sr.
Sitjar.


Despres de l’Ofici se ferA la ben-
dici6 del nou Convent i ectrega de-
la clau a la Superiors del mateix.


El decapvespre a le5 3 se ferd un
acte literari-musical en obsequi dels
esposos Despuig iundsdors del nou
convent.


Hi ha molta aninaci6 a la viia per
ana r a la festa pt-ojectada de lo
qual deduim que scrG molta la qne
s’hi trasladara.


J


,


Els T’P. Franciscans, desitjosos
de dorm- ilicrernent a la Asscciaci6
.Jotpenttit SerBfica)> quz dirigeixen,
tencn en projecte m a serie d ’ x t e s
iiter-nris-rnus;cals el primer dels
qmls ~e1-8 una vetlacla que eeiidrci
I:oc en el Teatret de la msteixa
AssociaciS. Sabem que en e!in hei


1,
Is
LLEVANT 6 -


tant. l’arsova, sino a tant el Kg. Pa-
reix que estii dispost a tayar per lo
d e n tots els abusos que se venen
cometent i esta dispost en cas d’in-
fraccio d’aquesta fki a aplicar dues
aaultes; una an els comprarlors i
altra an els veiiedors.


Bjuntamen t
Sessi6 del 10 de Septembre


En aquesta sessi6 s‘word&:
Primer. Ingressar en caixa


cincuanta pts, per venta d‘una
part de la terra del Torrent del
Millach.


Seg6n. Fer cmblanquinar la
casa del carrer de Bellpcig que
se ha de destinar a exoles aa-
cionals de nins.


Tercer. Eliminar algunes quo-
:es de la llista de prestacid per-
sonal.


Seas16 del dia 67


Llegida i aprovadz l’acta de
l’anterior foren aprveats dos
comptes municipals que surnen
108’85 D ~ S . entre tots dos.


tes municipals que sumen entre
totes B B ’ 9 5 pts.-S’acordA que
els anteriors comptes se exposfn
a1 ptibliz a efectes de reclama-
Gib.


Se fa constar que% comptes
aprova ts en aquesta seccib han
estats previament examinats
i trobats conforme per la. Co-
missii, de Hizenda de aqraest
Ajuctament.


A I’Esglesia Parroquial s‘hi ceiebra-
rei7 en els dies anuncia!s ies Cormta
Hores de St. Miquel. La gent no abun-
da a no sey el diumenge. En I’Ofici d’
aquest dia predicri el Rt. D. Josep
Sancho de la Jordana.


Dcmzi hi haura la Comuni6 de les Fi-
lks de la Purissima i O h 3 a S t . Sal-
vador aont predicara el R?. 1’. Rafel
tiinard. 1‘. 0. R.


-=-


En el Convent de St. Antoni s’hi ce-
lebraren soiernnemeiit les Coranta Ho-
res dedicades a st. Francesc i la festa
del Sant Yatrinrca el dia 4. Prdicaren
ets f’ares qu‘anunciarern en el pzssat
numero Concurrencia regular, cepexte
el dcrrer vespre en que $hi hague mol-


S’acordfi interessar de la supe-
rioridat que se digrii autorisar 1
pugui comensar les obres del
cami vezinal d’Artti a Ses Coves
per Sa Torre. S’acordA fer a l p -


an aquest Ajunta merit perque U 0 0 C O O C O C O O O U O O O C C C 9 O D O O O O ~ O Q Q ~ O O ~ ~ U O Q ~ U ~


qes reformes an es yes rnunici-
pal.--S’autoriuA an el. propieta-
ris de la cas8 n.* 1 ciel carre del
Grech per roferir ses fatxadcs i
obrir un portal a sa cocheria i
varies finestres.-S‘acordA que‘l
S r . Batlc vagi a Palma per as-
sumptes relatfus a adquirir el
carruatge dels morts i que se ii
abonin cls gastos de viatge.


Se nomanarea vocals de la
Junta local de JW~I-LICC~O P6blica
als regidors Srs. D. Antoni Ge-
novard Esteva i D. Miquel Paye-
ras Percharm. S’acordLi abonar
a1 Ass2 de Sta. Rosa la subven
ci6 d’aquest Ajuntarnent.


c , S?:ssl6 del dia 24


.


Llegida i aprovada la acta de
l’anterior s’ac~rc?Li demana? al
Ministeri de Hizenda qu’eri
aquest rnunicipi se antisipi l a
fetxa senyalada en el R. D. dcl
18 de Sepcernbre de 1920 per la
supre.~s;0 del cupo de consums.
Tambeforen aprovades 26 comp-


C r d n i c a
METEOMOEOGlA - Pareix que’1


temps ha tornat arrtra. Desde’l djssap-
te passat Ea uiis dies estivals. ’El so1
hen calent, gens de ven t i En aire ben
bascbs, El terni6mctre ha oscilat entre
e:s 20 i 25 graus a I‘ombra.


ESTlihT SANITARI -Son diferents
ell; atacats de ghtrica, per6 no se pot
dir epidemia. D’altres malalties tampoc
n’hf ha. qaire, scguh en bonansa, gra-
cies a Deu.


MORT.--Dia 4 mori despres de
molt Iiarga rnalaltia l’amo’n Ratel de
Sa Canova. pare po\itie d’en Francesc
Liiteras (a) Nonga 6n d qui a conipa-
nyain amb el sentiment, coni tarnbk a la
sei12 esQc>sa.


NESTABLEJiT.- -Mestre Miquel Mo-
rey, escola v e y de qui Yiiguereni qu’
estava dilis molta gravedat, rni!!cpra
dins n;olt; poic temps i avui est& ja totaI-
ment restablert. Moos n’aiegrarn..


en el n . O derrer la noticia de que D-
L i u h Pascual fili del Notari d‘aquesta
local!& just amb la auto-preparacit.5
durant les vacacions havia aprovs t tot
el primer curs de hlisser, sayiguerenlr
que s’havia examinat de dues assig- ’
naturas nl-ks i qu’havia obtengut en
ducs Ia nota m k s briilant. Novament el
felicl:arn coni a sa familia.


--En I’InsYitut de Palma aprova totes;
les assignatures de que s‘examinava en
Gabriel Giii fill de D. Pere i foy ‘apro-
vat en ingrcs en Jaurne Nicolau. Enha-
rabona,


Dia 30.--Bartomeu Font Mas-
sanet ( a ) De Sa Caseta de 38 #
anys fadri amb hlargalida CarriO
Sancho (a) Confita, fadrim de
45 anys.


Mort4


Dia 4. -Rafel Estei-a Ginard
(a) De Sa Canova, viudo de 72
anys; de Neoplasia del fetge.


Naixements


~ Setembre
Dia 2 NicoIau Santandrern


Dia 2 Antonina Bonnin Bonnin


Dia 3 Juan Lliteras Mestre


Dia 3 Maria AmorOs Sancho


Dia 3 This Ferrer Casellas


Ilia 4 Aim Bernat Carri5 de


Dia 6. Manuel Llaneras Mas


Dia 8 Antcni Carrid Quetglas


&a 14)


Dia LO Cataiina Bernat Gia


D@ 10 Catalina Sastre Te-


Dia Miquel Carri6 Cursach


Dia 17 Anlonina Esteva Su-


Dia S8 klaria Estwa Sureda


Dia 23 C a t a k a Palou Llite-


Dia 29 Nadal Tuan Ginard~de


Vives fill de Jaume i Maria.


de Manuel i Frmcisca.


de Bartorneu i Margslida.


de Antoni i Maria.


de Eluis i Catalina.


Nicolau i Mar-galida.


de &lanuel i blaria


c7c guan i M,s,ria.


1.501 d e J~taa i Maria.


sard de Tornerr i Francisca.


i t resa Guiscafre Fe - ’


a de Juan i BArbara.


de Sebastizi i Bgrbai-a.


redx de Autoni i Alargalida


de B:irtoii,:~ i Juana Maria.


ras de Jaume i Catalina.


.--


EXAMENS.- Dcsyrks de publicar Jeroni i Antonina.
Zn Sard-
.4 Sdler hi havia un g'osador de


bolts farna, anmianat en Sarol del
qual se c o n t a l'anilcdota siguent:


Una vegada va esser cridat a una
cas8 de senyors per fer una festa de
familia, o una glojada i s'en mend sa
seva esposa i l'assegue a un banc.


Quand ariaven a comensar i dins sa
casa no hi porien aficar una aguya se
presenta una convidada de moltes pre-
tensions. La senyora de la casa no sa-
bent aont col.locar-la, feu aixech sa
dona d'en Saro!, per posar-la-hi a ella.
En Sarol quand va veure s'afronta pu-


b blica de sa seva esposa, s'alsii, la pren
a brasset, se dirigcix a-la senyora i li
diu:


= Per vostC, senyora plang
es divertiment deixa,
perque m'ha fet aixecA'
s'amc) qui seya an es banc.
No s tant dtilenta sa sang
sia de negre o de blanc
que I'hajen d e trapitji.


Be'n piogueren de sbpiiques, i escu-
ses i Satisfaccions. An he1 glosadb qui
havia de glosri arnb ell i que li deia que
tet s'arretglari?, li contestri:


si't vo!s apagd sa set
aila't servire de drt2.t
q u i , seure no's pussible.


Vendrk a sa iiirua fibia


I sa festa s'acaba abdns d ' inver co-
snensat.


Coneg un obr& sesyb,
que diu qu'es rompra la c r i s m


I peds be d'es socialisme;
-paga con t ti buci 6 ,
no voi repartici6,
menja be, i mouth UII cisma
en no cobrd d'es Tresb ...


1 .


Xy id6 I


Qui presta en es vint per cent
i de la befa s'eil riu
i, mks sabut qu'un arxiu, '-
.pq ont passr es fa pudeat;
.gerqae no'l creguen dolent
'oa OL ses pkocessons i diu


qu'es un homo sant i bo.. .
Ay id6!


A d o n y a Lola Campins:
pinsiula i estugoseta
no la pot toch sa teta
ni niai ha besat es nins;
per6 es C U S S O ~ S li fa dins
es roper0 sa cusseta,
i amb ella dorm cb per c6 ..


Ay id6!


En Varisto, s'argente,
ha uberta botiga ova
i seinpre que ufa sa prlzbaP,
llirria fort coni un ferre,
posant abaix un pape
que, quant el replega, ehi troba
moites ilirnadures d'6.


Ay id6t


Per gordar u n d'es ~ ~ S S O I I S ,
cassada per entre mates,
am5 devantal ple de gates
Tie 3 e t venguk ad'Es Turons;n
I zrir bolso i cinturons,
eixharpe, calses, sabales
1 a x 3 du d'alici d'al!b ....


Ay Idd!


Qui mal parla d'es govern
i rvnegs te per Espanva,
perque no ha tenguda manya
de w d r J , o li falta wn peril;
eiicara que ius a I:rEern,
arnb un souet a sa ganya
s'en'iiir-ia corn un trb ...


fly idb!


. Segons conts Mad6'Fil
sempre xeuba I O U ne Clara:
desprecia, jove encara,
u n casat a Guaysquil!
i q u n n t li ha passat es'Bril
fe vol fe sa jove, i asa '
per poiisella ven s ~ i f 1 L .


Ay id6!


Qui ncistra parla s w e n
perque a Maliorca va neixe
i tant refilat va creixe
que j a se creu Bgcnte biea.,
si es foresterot I'ofen
un niallorqui mure es deixa
*d'anib jo, per j o i contra jo. .


Ay idot


Va di que duia t.s ca prim
en Xim, quant perlava amb NbAina,
pero ara un poc manco escaina
N'Elian6, aprop d'En Xim.
jL'Amor seinpre fa verrim!
jAntes tot era Aina, Aka;
i are es tot Eliand! ...


Ay id6! *
Qui humil btltxinetja i puny


i de fam $e menja cs dits,
sj pe's vostros acudits
UIP dia bon bregut. muny;
vos rebra inostrant es puny
i vos d i d , pegant crits,
que res v6s deu, ni us tk p%j ..


By idli!


Qui's buida s'entenirnent
per fe felna delicada,
no pens Iogri anornanda
ni esse aplaudit d e sa gent:
que l l que calfa hi consent
xucla cada bajmada
corn sc qli'ara he escrita jo ...


Ay idC!.


ESPINILLA


-EscoIti Smyoret, acab d'amibar o
Palma i no conec ... M e podria dir avo&
trobaria dinar per dues pessetes?.


--Si S?nyor, a sa Fonda de Caa
Gssparb ~


--Moltes gracies. I ja que V. es tan
amable, me podria dir avon trobaria
ses dues pessetes').


Un sabalk unit vegacla deig a OB


--5.ips perque's que li gisquen


--Perquk?.
--Id6 perque enex,? les me de&.
--La, homo, no pot esser bon prom


aquesta perque, en aquest cas tarn& €j,
giscaria s'americana que du.


sastre:


ses sabates an aquest jove?.
LLEVAPgT *-


\


k AFICS. . #
~>


Especialidat en)impresos per correus, mestres
I carabiners segons els models oficials


c


Especialidat en llibres i articles escolars.


. .. l(t ;.. ' ,
posa Iligadss d'ac6
a ribells i greixoaeres
adoba pelles, calderw
i mhq~iiuos ds quinyu6.


CAWREW RECTA--A


m


May tarn5ien Cochcs disyonibles para Ias Cuevas
y viajes extra ard in a rios.


AGENCI.9 DE TRANGPORTES
Se !c,irvc:a errcwgos para Palma y Estaciones


rttermcdias


E L - 3 - F - L - 4-i
PLASETR D E MARCHANDO.


-%


S A c
San J o s e


D B


- Uda. Ignacio Fipx'rola --
detalla en'precios, esta casa, todns las


&aicos almacenes que tienen en grandes existencias


y que venden mAs barato que nadie


a te
Carre de P a I m , 48:-ARTA
3E.S QBERTA F A POC. TOT ES NOU


I LLRNPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t


LllGleu sstar ben seryits?
C


E n s a i m a d e , ~ i p a n e t s
En lloc se tiohen yiil6s que a la


PANADERIA V i c t 0 i a
E S F O R M N O U


D*EN


B l q u e l R o c a C a s t a l l
A sa botiga he1 trobarea sempre pans, panet,


gallet-, beecaits, rollets, t t ~ t a casta de past iode
TAMBE SE SEKVElX A D6)MICJI.J


DESPAIG Carrer de Falrncc3 bis.ARTA
Netedat, prontitut i economfa


/


Cornpra cawos y carretones en cdquier
mtado Be encuentron


-fa --