li destins i cotu 13 ierra aoqt 62 f a sciyz yz:; i.i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( g I 6s gels...


li destins i cotu 13 ierra aoqt
62 f a sciyz yz:; i.i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( g I 6s
gels cat,?tans l.fi:iica kliitl-ia
sella es Ca!aic;r;ya.


Lo que t's atl-lhucih (lek honms 4s
P~d~pprcici d ' ~ ? n d i r e ferr'a per pairia,
ja per coi~nexici, zixh 6 5 , per i'uiii6


i i tc3 patries na!u- I
a i cotifederttcih


aiiiiaciij, iinant a
iiiscrimer-se :n els regisires de una
altre terra; nies aquesta ser5. sempre
per ells una patria acioptiva. Id6 corn
se veu clar amb lo dit, per Catalunya.
lo que avui ccrstitueix ['Espanya, aix6


' ts, l'unii, de : i l k s les nacionaiidats
ibCriques, 6s patria adoptiva.


Es ben cvideirt, idj, que la patria
natural lto ks i 50 s& seinpre, fins a
desgrat del prOi,i individu; pcrb que la
patria adoptiva s'liatiria dc poder dei-
xar i prende segoils ies coiiveniencies
de cada .qual.


Tot lo que hem dit fills aqui son co-
ses tan eleineiitals que fins tin s'estra-
nya de veure 2 lo millor, periodics pu-
blicant articles corn el de que parlam,
aont se siiri amb ail6 de la rnadre co-
mtin, del clirrmsirv m&rno, seprofisrno
etc, etc, confoilgueilt Ilas!imosame!it
eis tertnes.:


I per pitjor refretleri ademes corn u n
estignia pels catairt;?s a116 de tenir uii
cornerx rlc, uiia i:r:lustria floreixent;
corn si tot aix6 no Em, COR? er, el prin-
c.ipi regoiieix el Si-. X, una consequen-
cia del cardctcr actiri dels catalans.
No surli coni sempre arnb ia protccci6
del Est& sant koino; l%st~t a1 dariar
una llei I'ha dorxida general i dpercjue
no l'hgn aproliiaila ies regions espa-
r; yo'les?


Lo yiie sembra inentida 6s que q :i
c~crigucid la part uriirma del article,
griifi1a d'admirnci6 i d'amor ( jserien
iii:.iinccres!j pel poble c ~ f a l 8 , haja escrit
~ni i ibk soil finai en que demzna un te-
1.1 ible f r k a les Ilcgitinies aspiracioiis
6 : c 1.5 c a la1 a n s.


;Ca! homo no temi per aix6. Un dels
1 ~ 6 s gratis imperis es estat Alemnnia
constituit per diferents Estats. I el
gosar cada u n de completa autonomia
no privava que fos lLImperi mis fort,
nies progrcssiu, m6s cult i de mks
ordre, n i en cap altre s'han donades
proves iuLis inequivoques del patrio-
tisrnc de cacia tin dels seus Estats COM-
ponents.


No Cs l'ui3idat formada amb cadenes
q u e fa gram eis pobles; 6s mes be I'u-


'


Fib voiuntaria, l:iEtlrrima j per anior a
trn ideel col-leciiu que w :an e13 i d s
trans si1c:i Lici~.


Esnaiiyn 4s estadct gran, I no precl-
i q me c t d'rn q i d'a q u (1 Y t ;1 u ii I lo r m i (I a t
que cepiarem de 1' i+st?t vcinat, sin0
Ibans, quaiid la i~~c iona l ida t catalana
'edsrada z v b Arng6, s'uni voluntaria-
n:ent i ami: jriranicrit de mutual res-


carictc-rs. les teces liengucs i les seues
antiques lleys a les denies nacionaii-
dats i regiotis ibtriques ia Eederades.
Allavores fori grm Espanya, i cotnensd
la seua dcsfeta precisainevf, quand m a
-i'aquelIes nacion2lidats confederades
volgvC absorhir la sunremacia, volgu6
snorrear a ces cornpanyes borrantles
totes les seues e:-racteristiques, des-
truint la seua idioslnctdsia.


I d'ai'avors en@ Espanya s'es em-
petitida, i cal iiotar queels primers
h-agments que s'cn apartaren foren les
sews fillo'es arnaricanes, que d'ella ha-
vien heredada la llengua, i la seua rna-
Iwra d'esscr, i han quedades preciaa-
ment les qui no l i deuen m k s parentesc
que'[ ser gerrnanes de rassa i 1' convi-
vencia d'algurls sigles.


I Esp3nq.a pot rornar a m e r gran, ho
ha ci: ser, ho sera, si u n dia te governs
clarividenls, que reconeguent lo qui 6s
obra de Deu, respectin la idiosincrhsia
de c X a u n dels pob!es que I'integren,
i donln precisament una ampla llei au-
tonomica que pertneti a les distintes
nacionalidats iberiques desenrrotllar-
se intcgramenf, sense cap trava, tot con-
servant-se unides amb el llas amorcis
de la gerriiarror per consegdr I'ideal
co!-iecti~~ de fe: uif ln~peri ibCric el
~ I L S !wt_i E!&; prcgressiu d'Euiopa.


z.


prcte It35 S ~ U C J cosi[itEs, els ~1111s


DE C.4-NOSTR.4


El pl-ovidentic,sim P. Fra. Pere
Cabrer, per mrmnt 'nt del P.
Guardin del Con~-cnt de In nos-
tra 142, dcvcr:; t'any 1733, pren-
gue d'alguns vehins d'ArtB in-
formations de Ia vida i predi-
ques del Vble. P. Antorli. :L'au
t6graf de le3 esmentades infor-


mncioPs eI tenia i g:nnl.dam an1b
gL!!osfa i per tr'?ct;ar-r;e dc coscs
excluslvanicnt de ca-r;osti-:e les
ti-ai;$crilim 2 1 7 i i i +;!I coni !a 1x0s
cieisB cwrites is .,:loma sericilla
del P. Cabi-er, rcveladorcs del
csperil i piadosa credulldat de
1'Cpoca en que foren escrites.


A /


nitre? talmmt.:
~Hrtvertt-me nconzinat el R'C: e


P. Guardix el qu: vt:; rtlgunes
personas de edad, qui puguen
haver conegut a1 l i t . 1' Fr. A n -
toni LiinAs i el preguninrlos si
sabicn algdn texto portentbs i
singular de dit P." dc que en cas
de esser pr_goi[tats, pilguessen
autenticarnent teytificai-, pnssi a
vcurer 10s siguients personaiges.
Ai Rt. €', Christophol Juan de
edat de 75 anys, a1 SI- h4iquel
Sanxo de La Jordnna de edat de
82 i al seu Fill el Llr. Perc Joseph
Sanxo de circa 65, a1 Sr. J.. 9 ume
Morey de circa 80, a l'amo'n Mi-
que1 Torres de 75, a se mulier
de circa 72, a mestre Pere San-
cho de 80, a l a Srz. H. hlelis de
mes de SO, a1 Sr. Gt-cgori Brotat
de circa 70 i a l'amo'n Pere Sard
de rn&s de 70; i pregunttlts itz -
solidum res p on g u e re n haver co-
negut molt be al dit Pare, haver-
lo oit predicar repetidcs vegades
i alguns,haver-Io en alg6n modo
amb especialidat tractzt. Pre-
guntats despuCs que sabien a-nb
individuacih, tots respongueren
que el tesieni per urn gran sirveqt
del Sr. i que en lo seu aspecte
se Ilegia un no se q ~ i e dc Sante-
dat i que arnb elia atreye a tot
Io moil; pel- lo que tots d seguien
aunquc tots a la sua presencia
temien. Que la sua conversaci6
era molt humil i de gran consue-
lo per 10s qui el !ractaven.


Respongucren t"amb@ unjni-
mes que tant en lo altar, corn en
el pulpit lo hnvien vist cn Inoltes
ocasions elevat circa. de trcs o
quatre alms mes de io que af
sua estatura ordinaria ordinaria-
ment donave; encareque no ha-
vim vist si desernparave ~ c l term'
y quaiit arnb esta forma en el


y.-


%


R
pulpit se elerave, es posave en
10s braqos ~ S ~ C S O S , y o;tentant
quedarse privat de scntits y ab
u n aspecte de difunt sc estave
gens parlar circa mitx qmrt de
hora, y que tornant en si rompie
ab un suspir, aixi corn pi-;id-
qttcn lo< qui rccobren lo aliento
drsp~rC;; dc UII gran desmay, y
que dcspu& ordin~riamcnt s.(:
iarniaiit~va de les miserias vcni-
deras en el Regne de Espafia, y
particularment en Mallorca; per
fu que al ultirn de sos sermons


-# cccomannve a1 auditori un Pa-
i c r nostti- yer la sucresid del
Sr . Carlos segon.


Alguris aiiaclien haver-li oit
prcdicnr q w qui viuria en lo any
40 veuria C O S ~ S molt rares i cin-
gnlars.


Fr. Gabriel Tous. 7'. 8. R.


&larkma. (,Me direu aoii va sa gelit,
que avui pass3 tall xaiestal.
Ninctes j a m P s sa fesfa?.
Tot-horn va cay a1 Convent.


juciiieta. Una RTfarde, fan avui
beii niaca ses a;osefifiess


Mariana. ~ T s m b e iii port'ri ana nines?
Xeraafina. Si hi vols veni. ..
Mariana. Si qu'ineu v w .


tQu6 paquen p r veuier-ho?
.Jumeta i'Jo 6s coiii es Cine, Maria-


en pass$ sa palangana
corn m k s hi tireit, mili6.


perque engiitiny molts d e
[dobbes


\ 10s donara.


datnb aix6 10s gnstaria?
To hi tirare una pesseta
si mumare I'em vold8;
per6 des meus, net i cla:
SerB poquet.


[na,


Xerafina. Na luaneta te alcgria


JI. Mariana. i€ia!a! ves,


Mariana. Que te fe tornh xaubeta.
[uaneta. Qu'el te cont na Xerafina


i si coin a mi t'en pren,
crec qu'en lloc de riurerth
te ferit peil de gallina.


Mariana. A mi no 132 fa po res,
segoiis diu es meu padri;
per6 aquest fet vui senti;
Xcrafineta, digues.


Xcrafina. Idb, fiefcs, pe'sa Firz
que deiai del Rain, a Ciutat,
que de tot est& atesta:
i una no sap lo que mira,
a una jaia vaig cornprii
un pozet arnb corriola,
poai, iiria iladriola,
i un altra m'en regal6
diguent- 11: &,-Peis germaneis.
-Madoneta, %om pubiia.
-Poc el teu capst cabila:
lieu s o n tots e ~ s i ins pobrets.


Sera es cue:?to des duio!is
si tots aquests patecons
dins eateva fail u!sa.


Xerafina. Deir centims, stiara vint
dins la Iladriola queien;
e!s inem p3rcs amb gust


[veien
que n'hi tirava sovinl.


Juaneta. A1!6 des Cine, corit~il.
Xerafina. De ariarhl m'en afliiixam,


Mariana. i Jesits, quina patuiea I


i es d'obbes, tic, ?ic, guardava
amb tin giist que rio heu


[creureu.
Mariana. No rn'has fet pe;l de gailina.


Si no contes rnes que aix6 ...
Juaneta. Calla, qu'ara ve lo bo.
Xerafina. I lo bo va esse un'a:igina


m6s dolenta que sa fel,
tots m e plorarzn per morta ...
del Cel vaig tuck a sa porta
i nao sorti Snnt M i q x l ,
ses balanses arnb sa rila
per pesar-mi: sa anirncta,


ai de mi ! :a inrsquinc-ta
s'esclatava de piorh
mirarit-li sa cira trista;
em prengui: fort treinold
vegent qu'un dimoriid
llavonses treia una iiista.
Fent jutipiris lietgi:
--.No es recorda tnolts, de


[dies
de di tres Avemries
es vespre ni es demati.
Ses ljissons, no les sap mai;
resa el Rosari a costura
i de xerri no s'atura.
Mentides ... I un cnfilai ! I abans era io coin tb, per6 un susto m'en vaitx dir... Xsafina. Marianeta,


Rmb sos pares ... .
Atariaria. Ara si que hi estic retgira-


[deta!
jQtn2 hauria estat , Juaheta .-
si mpessen prsada a mi?


dins sa ba!ar!Ca pe:asa.
Esti €et de mi, pensava,


Xerafina, Sa Ilista, per niala sort,


a mi t i 13 s , 2. illb d 2 sco 11 f ,
Iliep-cssa :*ilT3. que vol.
u n an:c! se ;Sz-ilient5;


1-1. i' . .,>.;;rc :?!a:ek vessj ,:;.,,, ' C
deis p b r c i s i n iiadriola
ferit peg4 gran cap-fic6
al piat de les bo:ies obres:
me va essk io fet pels pobrm
la meva saivacio.


el qui els pobrets agombola
fa pel Ccl la lladriola
que guarden els angelets.


Jtraneta. {Sentiu, nines i iiinels?


(1) Di8,nc recitnt en I'actc literari
de les Qbreres de Si. Ioscp que res-
senyam en aitre Iloc.


filmgalidit Estelrich.


aDdepera .L
Diumenge passat tengrie lloc Ja cele-


bracid de la festa de la BDoetrina cris-
1 i an a Res i i i ti sol (2 m n i s si ma,


Ai rriatl ti; v + hailer c n m n i 6 2eneral.
h les deu OEiGi snigml? !.<) .Iredlcd el
Sr. Rector dc Ch..!, c3 X:'ttorii Gaimes
i es czntci !a Pifissa 4"Il B&ixJe alfor-
nant e~ uZi.3~0 rI)avidicn i d;j pcjble.


Ai capvespre, tats :',s , l i t l j i
que COncOrien a iil docni:ia parroqiiiat,
despuEs d'an rcpiqueteix dt camparies,
es dirigiren a i'Esglesia, desde aon en
process6 i portarit quatre atlots Yher-
mosa imatge del ?in fes6s anaren cap
ai Colkgi, acurnganysts de la banda
dc rnusica.


Arribats a1 dit Iloc, en el Sa16 d'actes
de la Congregacio NIariana diferents
nines executaren vatios juguetc i reci-
taren diverses poesies i diilecs. Segui-
d m e n t el St. Galm6s par12 a la con-
currencia ensalcant la necessidat de
I'ensei1yanc;a de! Catecisrne i exposant
algiins exemples mo!t grafics i curio-
sos.
- 2 LLEVANT


Cor r espnsa I


Quar t Suposat que l’Ajunt3-
t:ment ba estat autorisat pel Go-
vc.rmdc,r per sdquirir directa-
ment LIII carrnrrtge mol-tuori
mcntres son cost no pnssi de la
c on s i g ,I a 1 C:I press LI p os t s ’ac or -
CIA ailtoi-isar 211 Si-. Bat-le perque
fa54 gcstions per adquirir-lo.


Q.lint Fer els wmendos ne-
c c ~ ~ ~ - i s en el corral de la Sala.


. .
LLEVANT s
algnncs niuctes a uris i varies
Stes. a1 altre, meresquent reci-
tadores, i aotora u n a forta ova-
cici de la concurtencia.


La Trcsoiwn de l‘Asscjciaci6
D.a Rcmey Kuliamonde feu iin
discurs estil*lat anib la ,aalann-
rta de f r s e cn ella peculiar qi:e
agrad& ferrn a1 eefecte auditori
el q u a l l’apfaucli amb dutnsitls-


- me.
Sobr~e tot !a capta no desme-


resqtif: dels demes angs, provn
de qiio ,Art& est& compecetuat
de l‘obrn excelea de lea “Obre-
res” i del grtm be quo f an a n
els pobruts de la vila.


A1 oiidemk a1 capvc:sprc sc
nepeti (levant d t r o auditoyi quo
tarn’& onplia la sala.


Deu vixlla cjut! l’any qui ve
se puga celchrar, corn d i p 4 l i i
Xre. Presidents, eu el aou local
en projwtc.
,% la Parroquiw ahir diven-
res comenszreu les Coranta
ILQsres que la farliniiia Morey va
deixar e11 houor a St. Miqwl .
Predici el Triduo el Y. Cal-
den tey Dominic de R!lanaCor.
D e m h hi hair& la Cornmi6 ge-
neral de l’Asaocirtci6 del Sagrat
Cor deJesljs a la hora do cos-
tun1.


--
An el Conrent (le St. Anto-


ui coineusariin diiinns 14s CO-
.y raata Hores dedieades n $St.


Frauceac que soleu celebrar.sa
cada any. Scabartin eu ha dia-
da del Sant, el 4 d’Qctubrs en
que se celelorarii Coinuni6 p-
nerd i Ofici arnb serm6. En
aquestes Coranta J3orres prs-
dimr&n els Rts. P. Miquel
Quetglas i P. Rafel Ginard. T.
0. R.


I


C r 6 n - i c a
-,VETEOROLQCIA. Per f i se co-


neix be qu‘heni ectrats a Ia tardor. EI
canivi 6s estat ben m:rcai. El diiluns dia
25 el dia cornens5 enbuiat ferm i de-
vers les 9 s e desencadcni u n a faita
ternpestat; ilainps, trotis i ago. Per6
va passar prestet i l’aigo no va entrar.
Per6 a h k divenres durdnt la nit feu
altre volta teinpestdt i algunes . ba-
t - rwbades molt fortes i el d c m t i del
~;~v i : i i e s tarnbE ploguk fxa. La sa6 i s
b m xmgurada.


AGRIUOLES.--Ma coi;l?tlsaJ3. !a
tcniporad~ del pes dels porcs. ]a s’en
treuelr a pesx, de tailt en quant, per6
sc pagtien bdrato de 1 6 pts. a 1s i e‘s
venedors s’eatovieii de veiidre tot lo
que pxeii. Se cu!lcn olives a valcr I s:
lioirrd a la vela.


ESTAT SXNII’ARi,--No hi ha ma-
Ialts de gravekit, pt.,i, h i n reapare-
gudes les gjslriques. SDi1 difereiits e:s
qui’ii sofreixen eritre ells ei Redactor
d‘aquest setrnanari D. Miqucl L6pa
que fa ja (leu dies que je t i .


hf OIZTA.--Despres de J ‘arpis5i i n <I
maialtia sxfridr? aqib resignaci6 cris-
Iiana, rnori :a madona ;2ntonina Sdircho
viuda del Mestre NoQga, que tan:§
d’anys se dedicd a l‘e::~eiiya,isd priva-
da i educa a tants de niits de 1: nostra
Vila. S’acompanyada i funerals com-
tituiren una gran man:lestacici de dol.
Ai cei sia ella I ICbiga la seas fdrnil ia
espcialinent son irli Francesc Lliteras
i’expressib del iiostro condol.


1 9 R G G 0 . - h b mo!t d’acert el Sr.
BJtic ordena fer ~ . n 3 crida manant
treure tots cls porcs de Its assolis que
down a carrer, i que cada d;a se ias-
sen netes les demes. Es aquesta una
orde iiigihica qiie hsuria d‘observar
tothorn exactanent per la bor:a sanitat
dz la nostra vila.


CHEDlT,--S’ha coricedit iin crGdit
de 2300 pts. per arrergiar el canii ve-
zinal d’Arti a Ies Coves passaiit per
Sa Torre.


ANIMACIO -En reiiia rnollissirna
per anar a les Parades de CavalIs qiie
demA s han de fer” al Hipddrqm de Ca
S’Heceu de S Servers. Es de creiire
que hi acudlsi nioitisuima* gwt. E&
elks irei pren part el caval1 Polo de
D. Juan l’erres d’ Arts,


T DESGRACIA. --En Toni de Santa
Sirga dia 29 tengue la desgracia d’es-
ciafar-se un dit. Li dcsitjam pronta cu-
raci6.


FELICITACIO.--La nxreixrn i be:%
efesiva alguns jovcs aprofitats d’a-
qnesta poblaci6 qrre en f1w-s esludis


naturals per6 tnOs o!ie res ia sella For-
sa de voiunta! que’s in& mritoria- Per
aquesi. motiti voiem ieilcitar a D. Lluis
Pasctlal fili dei 7Jbtari de 13 nostra Vila
qu’acab5 ei BalxiIJcr en :el juny prdp
passat, i per si sol d u m : les vacaci6ns
s’ha preparat de! p r i m i - curs de la
carrera de Misser qii’acaba d’aprovar.


--Tambe la rnereix D. Daniel Cam
jove telegrafista artanenc resident a
Manacor que adem& del treball d’ofi-
cina s’ha preparat tarn be amb un any
de tres cursos de Misser acabant ara
d’aprovar el tercer.


--Atire fekitaci0 mercix el jovenet
Bartoineu Lliteras (a) cie Pula. recent
des!iilat a I‘Estaci6 telegrifiea de M5-
laga el qual tambe a aprovai set assig-
natures de!s idtinis ctlrsos de Batxiller,
A ells i a les respeciiv?s families felici-
tam efusiva men t.


kan sabut ~ O S Z ~ de ma:: i f i~t S ~ S do t s


S e p t em bye
Dia 16 Llorrens Sancho Te-


rrasssa (a) Sanxo arnb na Fran -
cisca Font Elabres (a) de Sa Ca -
seta. Fadrins.


Morts


Dia 14 Bernat Verdera Ga-
rnundi (a) Massetes de 85 anys,
viudo, de Enteritis aguda.


ilia 14 Eusebi Guiles Pujol,
de 17 anys fadi-i de Rliocarditis.


Gia 15 Jaume Riera Morey
de 76 anys, fhdr!, de Hernorragia.
in terna. ,
Excur sib magnifica
Seria cosa de lrl; sis i iriitja dei ma-


t i de! prbxiin diumenge passat, quant,
els Mdridns dYs4i-ti, oida ISlrssa, despe-
dits del Sr. Rector, canbt s’himne ofi-
cia1 de la Congregacio, i acornpaayah
del seu dignissirn Director Mossen
jusep Sancho, emprenguerern s’anacla,
en aauto=camibn,s cap an el Port de
Felanitx.


***
Arribarem allti, a cosa de les vuit, i


corn se pot suposar, el nonibre de ve-
zins, d’aquella colo!iia, que atacats de
curiqsidat, a1 sentir ((el pop, pop0 dei
vehicle de foc, tregueren a! cap a la Fi-
nestra, per veurer-nios. no se pot dir.


Una volta situats, cada qual tregut!
de dins la m a senayeta el recapte su-
‘ficient, per fer lo que’s diu *una bona
berena d d.


Enllcstits d’aquesta feyna, tots ana-
rein a fer visita a 1’Esglesia i resar un
poc devant ei Sacrari. Despres, uns se
pwssetjaren per aqttelics costes, que
son molt galinciones, altres anaren a
veurer dhidro-avid. que hi 1x4 a s’es-
cola all& instalada, i no pocs se posa-
ren a barquetjar.


* ...*
El rellotge toci les onze i mitja, i


colocats, altra vegada, en al’auto-ca-
m i b partirem cap a St. Salvador de
F e h i t x , centre de la nostia excursib,
anant a voltar pels pobks de S‘Horb,
Calonge, AIqueria Blanca i Santanyi,
s’entrada als quals la feiem en niig
de carrtics a la Verge.


En tots ells anaiem a resar devant
el Sacrari tie la Parroquia, i a visilar.
despres, ses belleses principals de la
pob la c 1 o .


***
A gosa de ies quatre del capvespre,


afribarem a1 cami que condueix a S t
Salvador.


Devellats del vehicle, i corregat cada
qual amb el seu mort, . emprenguerem


1 sa pujada cap a l a montanya santa,
?Oat s’hi troba la casa de la nostra ben-
Tolguda Mare.


Molts d‘alens, moltes suades i molts
sk gemegs haguerem de fer per m i -


1
1


cap ava\I, i cotn que per debaixar, so-
lern dir que tots els sants hi ajuden, l : I


bar-hi, per6 tot 3ix6 esfava dulcificat
per i’ZSpci.a:Iqa de veurer-hi alli dali,
a sa que es c con so! deis afligits..


Arribats, a la f i , a1 lloc deis nostros
desitjos, anarcm, lo primer, a satirdar
a la Reina de ceis i terra, i a depositar,
als s ew peus, els nostros cors. Des-
pres, inks aviat que depresa, acudi-
rem a poslrar ela peus davall sa taulr!,
per veure si fariern fugir srts moltes
rates quisentieni cower per dins ses
nostres panxes.


S e mos servl un ccarrcisa que ho era
bonissiin!,


Una vegada llests de compies, ana-
rem a resar el Rosari devant la Verge.
Acte seguit, el Director va resar ses
oracions, que tot bon cristi6 deu haver
de resar, entrada ja la nit.


Sortits de I’Esglesia, nios pase:jarem
per damunt el terrat, fins a cosa de les
vuit , en que tots digueren: Ccap al llit
faita gent


No feia mitja horeta que estavem
colgats, i ja sentiem una a m a d a ge-
nerals que pareixia que tota sa casa
havia de caure.


* * :*
E! rdiotge tocd I C s einc i nlitjtl de 1’


e n d e r h dernati, i tots ja estaven ualioa
i ulls ben espolsats.


Una volta confessats, coii1bregats i
oida Miissa, que digue Mossen t3arto-
n i m Vacluer, de Felanitx, duiarzt la
cual els Marians cantaren a l g ~ i i s aiiio-
tetes,, i Mossen Andreu Caselies, que
s‘liavia agregai a nottios ja desde Art3
mos va fer una platiquets, tornarci:r a
passar u n s quants roagons de dim
senayetas a dins ses r i (JSt l ’eS paaxes.


iAqtii va m e r sa bonal. De cop
sec, se rnos tregue uiia ensaiarada, qkie
mob regala el bondadosiss;lm Swyor
Rector d’Art&, i de la quid S ~ I gilnt
acampestre, hagilel-a dit: c<ieii es co-
rossal! t )


i I que rn’heu dirou! Dins dos minuts
s‘ensaimada hague desaperegut.


**4


El rellotge toch les vuit, i despedifs,
tots, de ia Verge Santa, i carregat, ca-
da qual, amb sa seva sensyeta, partirem


amb tirl asnnt i amen), forem an cl cca-
mibn., que t i m esperava an el mateix
puit , ont r i m dcix6 el dis abans.


ciutat de Felmitx, i a!li visitarem la
Parroquia, e l Convent de St iPnEu6 de
LigGrj, el Sindicat Cat6lic i demes
es iii !I] i I!: eil t si if ‘i m par t a n c i a.


Coi.loCat5 dios ell, ariibarcm a s a ,


* * *
AJtre volte mljxcats , ai cap de vint


minuts, ilioj trobarern a Porreras. El
achoufer,, del vehicie rnos conduhi a *k+
caseva, i alia treguerem ses senayetes
i mos posarem a dinar. Aquest bsn
homo mos obsequiii ab un tassb de vi .


Acabat el dinar aiiaiem a visitar la
Prtrroquia i el Convtnt de les Monjes, -


e *


Pzssada una irora, poc mds, poc
menys, einprcnpe:eiii el viatge cap a
Arta, pasxist per Vi’lafranza i Mana-
cor, aturant.mos en aqueii poble per
veure la Parroquia i el Convent de les
Monjes, i en aqucst hicarnetit la Pa-
rrwura.


St‘ria CQS;! de les cinc i ii;ifjn quant
mibarem a art&.


x
R


Especialidat en ixnpresos per correus, rnestrex
A caraBiners segons els models oficials


%specialidat en. llibres i articles


E


escolars.
a
P