Art6 Ufn triinestre 1'50 &€ora an? 7'00 Extranger id. f 0'00 - N6mero soii 0'10...

Art6 Ufn triinestre 1'50
&€ora an? 7'00


Extranger id. f 0'00 -
N6mero soii


0'10 C h ,


S E T M A X A R I C A 4 T O L I C M A L L O R Q U I


Redaceid i Admidstradd
Quatre Cantbas, 3 Art6 9 Setemiwe de 1922 I* P E R DEU I PER RfALLORCA 1


IDA De totea rnmerek, la nnci6 13% tengut coni serupre, que pa-
consequencies i derivacious dol
conflick, la quo 'ha hagut de
soportar 10s pisrdues que oca-
S ~ O U R una paralisaci6 total cl'
uu servei corn el de comuniea-
ciona i per taut t6 !{ret a e
ura que no piiguiu repe
conflicks d'aquesta uaturale-
sa, que a'tifiansi la normalidat
que twii semble eutrar a disfru-
trar-se i pw aix6 6s precis qua
BE! eonrensi un satietjament en
tots els ordres i 8x1 totes 10s es-
feres.


Co t i l'lietes cl 'ag uesta cl:tsse
s'haa (io prevsnir i aix6 sols Y'
05th fmt que imperi iim vera
justieirt eu tots els casos,


. .


qIlf3'lS '10 baSX &IO S0 SetItit tI'dC*
t&& iojusttrrnt:at pals du dalt,
que se deixi q u k w segniu
c6tnod:trnetit a 18 poltroua
menfres eis &rea vogin trepit
j:ats efs Sei lS drets i seutin tot
el pes de Iss diforeacies de
elawe.


En molt'issimsx cossos, fius
eu aquells aont la discipliua 6s
servada amb tot rigor s'hi nota
LIU cert malestar qui t6 per


c . '
, .


..


1
t


i


?,.


taentres ais l estiguin tes cornr
h i ha perill de qne sorgesquea
un ciia mBs o rnanm p r o p 2
eonflictcs sernblants o m6s pat.
rillosos.


A m & I'hora, id6, pgfiar gap
seraants uo de ajeurer-se de
munt els llorers consogaits tp
coufiats amb sa, propia euelgia
sino d'astodiar amb tota eum
les yueixes de tots i cada uo
dels COPSUS i resoldre totea fm
peticicrras jastes, siuo, la norm-
lidat no s e d afiansada i per-
durable C o r n desitja i conv4s
la uilci6.


A. E".


bittsae les causes esmentades, i 1 n~adre,,
LLEVAMT ,
m


a


Uu cop fet aix6, ja no es
ersuen amb altres cleures. No
prenon cap mesum de govern
per establir i intensificac les
relacions coiuercials amb els
paisos americans; deixen corn-
pletament abandontits i inde-
fensos els interessos i a voltes
les vides dels nuturals d'ayui
quo, fngiut d'uua patrin en la
qual. ni tatisols poclen mmjar,
&him htigut d(estab1ir all&; mi-
ren impztssibfes c o x els altres
paisos es n u apoderant del
niurcnt amoric6 i acaben ja
d'escornbrar els pocs interessos
espanyols quo, a forsa de sacri-
lieis i esforps, havien aconse
gu i t estabiir-se en aquslles te-
mas; rnaateneu corn a llocs d'
entfada o corn a lkxs de cas.
tig aquelles Ambaixades i Cou-
solats, sense que se'k acudi
fer-ne especialitah adaptades
a la rnanera d'esscr i a les ne-
cessitats de eadn poble; s'ufa-
nen i retreuen sovint -infel:-
gosl-que a Anglaterrn i a
h ord-AmBrica ' estableixeu i
fomentfen l 'eusenvaqa de l'i-
dioma castellti, no sabent veu-
re que 6s per a niillor domiuar
eomerci;rlnieat les Rep-itbli-
ques que e! parlen ... allt't d'allii
ia mar.


Ara ha toriaat a. picar fort 'la
.) passa: duriiut nus (pants, dies
hem torunt a seutir tot wqnell
reguitzell de frases hides . Ala
dittris de Madrid i a la literata-
ra oficial s'hau repetit 61s tb-


Ha succeit lo de sernpre: dis-
ciirsos buits, dpets i tiberis,
exhibici6 d'iiuiformes, reparti.
ment de crew i marquesats,..
D e resultats priictics se u'ob-
bndrhn tan& corn se n'obten-


pit:^ de C O ~ ~ U I ~ .


gueren d'quellti alt ra gran
pensada d'mys eurre1 a, germn-
nfL de la d'ara: la d'iustituir la,
gE'iestrt de la Raza,. D'ella
sols n'ha qusdat el que tin dia
cada any els estudiarits deixin
d'assistir a classe, i que LIU dia
cada m y I n gent, eu veilre les
bsndcres destenyidcs sobre el8
edificis pftblics, cs preguuti,
sorpresa i est ranyada: Qnin
saut deu hsser, avtii?


L'auy que s'institui per p i -
mew volta aqnella festa el mi-
riistre 1n;in:i de R. 0. que A to*
tcs lcs acapitales de Proviceia B
se celehrBs, el dia 1 2 d'octubre,
((una gran manifestaei6n civico-
p o p i ~ l a r ~ , a la qual hi assistis-
siii ((lits antorithdes, el Cucrpo
cotisutar y las fuerzas vivasa.
A Barcelona el goveruador
a v i s i que la manifestacib s'or-
ganitzaria a, la plaqa de Catn-
l~k1379, a les dotzc, i dcefilazia
Rambles avall.


Arribat el dia de la festa,
comparegnereu a Ia gran p l a p
tots els e6usols que hi hit a
Barcelona, i , desprks de inirar
i remlrar per tots costats, per
veure de quia cant6 venien
rtlas autoridades i las fr~erzas
vivasa, on couvencer.se que no
compareixik niug6: decidiren
complir la Red ordre i fer ells
sold la B: inanifestncihu > .


H CoIllenqB l a desiilacla cl'ta-
quells divuit o vint seiiyors,
t m b levita i barret de copa,
sericms, afilerats, Rambles
avaI1, en aquella hora que van
curidles de gent ... En veure
baixar aquells comitivs 01s
transeunts s 'qar taveu i es
treicn el barret, i, mirant a
una baada i altra, es pregun-


taven, estrauyats: On 6s el
mort.?


Tothom es pensd que passa-
vw el cap de'dol d'un euterra-
meot.


AquelIs bons senyors aviat
es donaren compte del trisk
pstper que feien haveut-se pres
seriosament aquella 1%. 0. de
la qual iiiugG en feu cas, i
abans d'arribar a 1'aeabarnenS
de les Rambles, cercaren UDS
cotses i se n'unaren, escorre- it-
guts, caitasc-h a casa seva.


J. VALIXS FUjALS


Febres i vergonyes Giviques
(Meditacid)


L. DccadCncia de r i c o


Estem assislint i presenciant, mal
que'ns psi, a la posta del ,bon judici i
de les santes i patriarcals boiies cos-
turns deIs nostres majors, de tant fclis
recordanqa. Aixb, senyors, mirat i sos-
pesat fredament, 6s horror6s.


Anem per alt a analizar-Iro, i no e&
el fons, pcrque ens arribaria a fer fa+
tig.


Si tocam a la part de bucblica no
scntircu parlar rnes, tan per rics corn
per pobres, que de bons bocins; de
prirnerenques fruites, de bones begu-
des; de tot, en una paraula, lo que pot
satisfer el plaer i la satisfacci6 de la
gola.


Aixo du, junt amb la falsificacici d e b
aliments, I'abundor com hi ha avoi de .
les malalties de ventrey.


Si tocam el ram del vestir, ja bC PO-
rem dir qiie no se coneixen classes i
que la botxeria del Iuxo desmesurat ha
invadit arreu, arreu, el mbn sencer.


Principalment ses dones se Irenqnen
el coll per anar guapes, de vestits, de
calqat, de joies, de tot en una paraula,


Veureu la locaria firis en el cor de
les esposes que no deuen ja mds qw
agradar a Deu, i a son marit. Les ton-
tes mares a la moderna, fins s'endeu-
ten per fer lluir a ses fiyes i ensenyar-
les la catrera de I'inferii i no la d e k
LLEVANT . 3 -
sants profits que podrien gaudir elles i
sa sociedat.


Aquest ram 6s sa botxeria camps a
travCs, sens traves ni inires de cap
cdsta, per tant mala i dolenta llei com
siga. D’aix6, en castig ve el rebaixa-
anent de sa dona, la prostitucib, una
snfinitat de malalties morals i fisiques, i
en conseqllcncia l‘aniquilament de la
sociedat actual, que rnes sembla de ca-
ricatures i calcomanies en el fisic que
no de homos, i en la part moral no cai
dir si s’ha de cercar a a b mistos, el ca-
racter, el bon seny, noin, honradesa i
virtuts reiigioses prtictiques.


Tocant a ciivertir-se. Les multituts s’
aboquen an el cines, toms, tedtre;,
balls, tot lo que vol dir espectacle. sen-
sacid, jor, temeritat i fins podriem dir-
ne podridura, que mis qu? aixb hi ha
ea les modems diversions, hivent
passat a 13 histiria ai16 d: q.i? a! tea-
dre se l’anorncnava.. . escola de bones
msturns. Eis twos .. sa fes&a nacio-
ml, nit% be estaria que li diguessin ...
an vergmya nacional.


El ci112, pguent fer tan 56 ben ern-
pkiat, es aviii i’escoltt del crirn i de s’
nmoralidat, robo, baixeq passions i to&


lo mis dolent i depravat que cova la
terra.


Aixb, en conjutit, du el mal versa-
ment material dins ses faniilies i el re -
baixsnient d’una sociedat qrie vol pas-
sar per civillsJda i te el cor de €era i I n
peass f:ta a rniques i bocins que fa
IlAstima.


Tocant a virtuts civiques sa que fa


que fan molt de renou, per6 que ben
anallizats resulten buits coin ella, de
moIta apariincia, emper6 ... total res.


Els artistes desvarietgen, i lo que
produeixen s6n csperpents, i s’explica;
perque sdn fiys del sigle.


Acabant direm, resunii3 aquest es-
b6C, que menjar, vestir,! divertir-se i
gasldir de pessetes s6n els grans ideals
d‘aquest sigle XX de tanta anomenada,
qae sospesat 6s de sur0 ordinari i su-
rador, perquk no fa el pes. . 110 que li
fa faita! ...


Pobre s$e, pobra humanidat, que hi
vas dz cap per avall!.


Noltros sentim tes febres i vergo-
nyes civiques i et inirem mort, coin en
pi? i decadent impt‘si roma.


Sentini un rastre de vergonya, per-
que encara en teoim d’,jqtresta grana
que avrai esta perduda ... jQuirla decz-
dencia de roqa! ... 7 encara fan ia h t a
de la raCa?. El i336il est6 tan malalt que
desvarietja.:


,


E. P. A,


PER Que?
Has d’escriure sempre, tossut, en


mallorqui mentrcs 1le;s tirhniques no t’
bo privin o be la poiidesa no t’azonse-


da corn les altres, de ies que no t6 mi-
ca d’enveja perb que tarnpoc consenf
esser arrwonada; qu’ha d’esser per tu
la preferida, Is senyora, la reins a la
qiial has de posar la ccxona d‘un amm
purissim, tendre, inmaculat, i a la que
no has de ven4re;r ni trair per cap ri-
quesa del mon, siguin de la casta que
vulguin ks anib que rnirin de tentar-te.


,-
D‘un any a n‘aquesta part se no&.


en aquesta colonia d‘estiu, on movi-
ment molt hermbs, Cs un movicnent
progressiu cap a sa cultura i m6s que
tot cap a S i i religi6.


Molt laudablcment se fundi un con-
vent de railigioses franciscanes, que
amb 80 poc temps que s‘hi troben ins-
taiades senibla 110 han tot capgirat,


S*han guanyat les sirnpaties de tut-
hom, tant be leu families que viuen
sempre alii!, corn dels estiuetjants; se-
guint s‘esperit de! seu Pare Satit Fran-
cesc donen’el Oori rxemple que reclama.
el seu habit de pobresa, cobrant tin,
gran ascendent moral demunt el poble;-,
ensenyen la relligio a n’els petits i grans
i a tots condueixen cap Deu.


El dia 15 d‘Aqost de l’any passat
1921 amb un entussiasine casi delirant
se POSA dins se petiiona esglesia, Irt
Reserva de Nostro Senyor Sacranientat;
tota sa Colonia i bona part dels habi-
tants caiarratjariins assistiren a SB
Missa de ComuniC, general coinnbre-
gant tuth0.n .


Enguany, dia 27 d‘agost se lomi fer
una festa solemnissima arnb rnotiu de
sa bendicid d’un riou Sagrari de m8r-
rno! hianc, que per iniciativa d’una Ta-
n r i i i a e s t i u c t m ! i contribuciit de moitcs
dtres si? constmi; Coil1 6s tan petits
s’:sglesieta hi ii3via molta m6s p i t .
a 4;~ior;l q u e tainbt? nin5 u:i goig inex-
i3.ic*;rbl.:. as.sistie:i a sa funci3. El bene1
ei 5r. Rector d e GapJqxra, i form els.
psil:i1ls el nin IS3rtorn:u March Servc-
ra i la nins B3ei Viiiaionga A:nor3s.


Despres ilc 53 bejldklb I quedq& ex-.
posat el Copbii, et P. Juan Gicrart del
Oratori feu u n scrrzh a!usfu, acabant
pcr feli.:i!ar a tota Calarratjada i prin-
cipalrnent a a’eis padrins i its se~ies fa-
milies corn : m S & a to ts els qui havien
conlribuit am5 Ies sews Ilimosnes. Se
P
\


4 LLEVANT 4 .s d


sant5 despiiCs el CTe Ileum2 alternant
e1 ckro arnb so poble, acabanr amb
sa bendicio ainb SO C o p h .


Eren de senrir ses agradosses con-
verses i contentaris que despues feien
.tots, estiuetjarits i mariners, suspirant
Whoin perque prest sia un iet sa ben-
diciS &una nova esglesia que comoda-
r%at ptlga dorm cabticla 8 tots els
IledS,


Un altrc nota fiermosa per Calarret-
jada va esser s'esfreno de sa capella
privada que antes poseia la familia
M ~ U M dius la seua seiiyorial casa, i que
avui poseeix el ric piopietari E). 631-l-0-
men Cabrer,


Ilia 26 del rnaleix nii's a les m u del
naati ainb assisteiicia de rota la fami!ia
i miniits el P. juan Ginarcl del Oratori,
k n e i i entronisa una estitiia hermosis-
sim (lei Cor de fesi is essetrt els padrins
els fills de la casa Juari i Cstalina, i ac-
te seguit se celsbi4 sa prirncra iiiissa
dil-igiat el inaleix saccrdot algunes pa-
vades enfernidores que feren plordr
$&hum, acabatit amb uii aReqciem eter-
nan* per I'anirna d'irn recent difunt de
ta ifamilia. cosa qiie disiui!iui sa solem-
nidat que pensarern donir a n'aquest
ade,
NQ sabeni que dins Celarrzijaila s'


ksja feta cap altre entronisaci6, i s i
aixi rnereix la faniilia Cabi-er la niits


cullnplitfa eahornbona per ia santa'i no-
ble iniciativa qu'h;i tenguda i que sens
Qupte teiidrd e:s S ~ S imitaciors.


Enliepolits amb 50s ben e!evnts preus
del bessb d'anictla de qiie gaiidiem


~ J s pagesos a c ~ wriar-nos ainb eis que
nctraalment regcixm i perqde no me3
volen els comerciants pagdr-io a deves
3 0 0 pfs. q u i i i l d , 1113s l e t t a w 11 de vendre
esperarit ( O vi: o I:(> ~ 8 ) que tps ~ircikn-,
tancjes n;i:!oritj, zcnse sebrc corn, n
be quina tnafiera.


Greim qu'aqucsta actiLt no 65 I:
qu'bauriem d'adoplar. Si t roban bai
x m e s preus Lperque 110 acadi~n el!
socis an el Siiidicat, a i opirlair Sixh
cat Agricola Cat6iic d aqui, demdnan
-que se rniri cum estin eis yreui en e
mercat de Barcelona, i si nws agrader
dur1:-hi alia a vendre?


\ aquest any p,!ssai, iio sabe ii etiguariy


consecutius els porcs grassos i figueE
seques? &No s'ha cuidat molt be PA-
gencia de la Federaci6 Agraria de ven-
drer.mos-ho aixi corn mill6 ha pogut?
i_No ha girat qoat antes el Nanc Rural
d'allh l'iinporf de totes lcs remeses?
{No va anar tot corn una seda?


tPeiqu6, id6, no dur hi el bcss6 d'
metla?
Eis pagesos dormim massa. Mirant


pins preus hi ha als altres liacs no
iodem pcrdre gaire i nios esposam a
Iuaoyar un jornal ben crescut.


-Ja quo, casi sense pensar-ho hem
ornats periodistes, aficarn el nas per
ot, i aixi sahern que an el Sindicat ]'hi
:an oferit superiosfats de 16118 B I O
~tas . i rnitja posats dernotit vag4 a
i'estaci6 de Palma. Un alfre oferenl,
)'e1 inatcix prph vol dur-las a Cala-
Zatjads, cas de ycle la bnrca rio pugui
itracar an es Pori. Vey de la nostra
)adia, Vataqui els perjudicis que rnos
tu el i:o tenir aquest port ~n poc acon-
liciomt.


--Tots els senyor: qu'estiuetjaven
Yes Port-ItTou i Cala-Bona van aban-
loiiant les piajes. El temps s'ha rcfrcs-
:at.. i ells tencn sa peil €ilia.


-Per le i figues el tempc; va de pri-
nera. Et1 seca:rr m d t e s i 110 sien pro-
ieix tti una. No hi havia tants de Ciguns
:om altres et1 anys he-n vists. per0
, ~ g u r m una cu:iita bcn boiia d-aqueix
ruit.


Ajunts ne11 t


efecte de reciamacitjiis els apbndix aP
amiiioranient de la rjquesa territorialA


5.O Qu'un guarda municipal i una
monja acornpanyin a I'klospital de,
Ciutat a1 jove Antoni filzarnora Izurne-
i a1 nin Juan Pastor Garau a I'Enciiaa
aont ban estat adiiiesos, pagant-se e~s:
gastos de viatge, del fons municipal.


6.0 Pagar an en Llorens Mas UM can-
te de nou pessetes per objrctes dies--
criptori.


Sessi6 del 6i8 6f'ilgoSt


Prcsidi 1) Juan Case!las, I3atle, i em
elia s'acordri ia distribucib de fondos
de! mes i s'aprovi i 'esracte deis a- ,
cords presos per i'Ajunta1ncilt duranf
el inks de jum-io!.


I res ires.


Sessid del 15 d'srgsst


Presidiila pel batie D. 1 uan Caseflas 8
se celebra a Phora de co~tu:n acordani- -
se:


Priiner. Pagar :a subvciici3 zcmhda
per les festcs dc St. Sa!vador.


2 . O Aprovsr- i pagar I? CoiIta de gas-
tos del viatge del Sq reh r i a I K , ~ per
n g r b Ucs niossos en Caixa, coin tambe


que :e ine:iciona en 1';tarl q u i n t de
la scssi6 del dia 30 d e jorioi.


Tercer. Pagar la subvcrici6 aeordada
per t'Aji;;itanient per h Creu de N ~ P


=


21 n1tti?ici]>a! (d?; \ i t t g ~ a f-.dlWk


-
Berilada.


S*CSSi6 del 20 d'aG""5t


A !'li/jra ile costqiin se celebra ia ses-
sjt orciinxia ocordant-se:


Primer. Bemaiiar a! Sr. Guvernador
kxcepcii, de concurs p r i';.dqwi>icib
de tin co!xo des mo:ts per Iniver que-
dnt drserls e's dcs C O I I C L ~ 50s 3urb:icats <-
en e\ BO\!~\\ OlkiA.
1 s;n:ioc res 6s sz det'iaia d ~ > , a la i . I > St5: lO.


&lo hem embarcat cap ail6 dos any: 4.0 A ~ T O V X i exposar a1 p l j ~ i c pel 8 ci-eia,
LLEVAMT fir


El foc, degut an el temps sec
i color6s que feia i a1 mateix
temps a l’espessor de la llenya s’
an8 propag-ant arnb gran rapide-
sa, cremant moltissim de pinar
de€ lloc citat i fins 2,rribA an el
conrd crernant ametlers donant
a son propietari D, Rafael Amo-
rbs Alzina unes gram perdues
calculades en unes vcit mil pes-
setes. D’aM se propaga a Sa
Mesquida [de dakt E propiedat de
33. Francesc Sart aont tambe va
fer maig si be no tant corn a Sa
Bunya. AItres propiedats veina-
des, del terme de Capdepera fo-
fen tambd invadidcs.


Corn tot el foc era a la banda
de Capdegera, d’aquesta vila
acudi rnolta gent a apagar-lo 10


Per4 sortosanient no result6 ve-
ra, sin6 que se confongue el seu
nom amb altre igual


Nos alegrarn moltissim de que
nohaja resultada certai 11 do-
narn la mes coral enhorabona
per son nou anomananlent.


Detnli a la Parroquia hi ha a
les 7 i mitja la Cornunib general
de k s Filies de la Purissima.


_-
I --


A les 10 a St. Salvador s’hi
cekbrar6 festa votiva en accib


~ue-s’aconse,aui:desPr~s d‘alguns be gracies per la curacid de Mes-
dies. Se creu que v a esser ca- tre Jeroni Gjna1-d (a) 1Jansacola
sual. que 1-eveutirA gran solemnidat


perque ja que no pogue assistir
MGs 3I;oc ni ell ni demes familia a la Missa


Nova del sei1 dill el P. Fr. R a i d
(‘inard T. 0. 12. recente-
metl‘& cant& a RcPma el] el


i predicar& el seu cosi
p. Fr* &Jateu klmor&*


Dimars a vespre det7ers la una
de la nit a la Central electrica d’
aquesta Vila se tcmeren que del
departament de la serradora sor-
tia fu-n; i entrats all;€ els qui
prestaven servici veren abla-
mats alguns tions li mo1t de se-
sradis i quel foc reprenia. Inme- I
diatameiit se feren tots els tre- 1 reximi mallorqui Ju in
balls necessaris i CQIB encara no


---


havia pres molt d’increment fou
Bo d’apagar. Les perdues 130 fo-
ren de gran importancia.


L‘4dminixtrad or de Correus


-=-


En el Mercat de dijous han retgit
aquets preus:


Bess6 d‘hmetla a 107’00 quints
Blat a 2400 pts la cortera
Xeixa a 2 4 ’ a ) u a a
Ovdi niallorqui a 13‘50 a u


Civada riialtorquina 13’00 pts. id.
forastera a 12’5Oa B


Faves cuitores a25‘OU a a
a ordinaries a 2 2 ’ 0 e c
<( pel besliar a 22’00 a e


e foraster a 13’00 a Q


Crdn ica
METEOROLOGIA.,-El temps S’h@


refrescat bastant. Ha provat de plou-
re algunes vegades; ha fetes brusque-
tes primes sense arribar a fer retjar
Ies carmals, per6 sembia que per aqug
endalt ha plogut rnis i el temps s’ha
pwat mes fresc.


ESTAT SANITARL-SeguiPr, gra-
cies a Ueu sense novedats. No hi h a
malalts de gravedat, i per tant rri Via-
ticats ni moras. Que duri.


ESCOLA NOVA. - t e s obres del
nou local escola per la graduacio deis
nins estAn ja acabadas. Encara que Jeo
dues sales resulten petitetes, sembla
que tot ha d‘anar miiior. Hi ha un no&
projecte d’establir una graduacib mEs
ampia. D’ella en parlarem, si Deu hO
vol, pr6xirnament.


FESTA. -A Sant Lllorens des Car-
dassar a.hir sc feu -una hermosa festa,
Corn LLEVANT est8 ja compost deixam
la resenya pei pr6xirn 11.”


LES FItiUES.--Ja va tocant a ter-
me la recolecci6 de ayuesta fruita. En,
gumy es pot dir q ~ e l’anyada de les fi-
gurs es estada doienta. En general n’hi
ha tiagudes poques i encare dolentes.


ESPLET.--Hii czmvi, com ja ha-
viem ir,dicat en nurimos anteriors, .hi.
iia hngut uri csplet d’oiives extraordi-
ilaii. f a k y a molts ci;’;,nys que no s‘ha-


os !es tionaveii a niitycs a tot-hom
qti6cii voigues anar a cltliir. RixCl h a
sjcdat a que en !a veEta anasseii tam-
be niks baraio. Es pot dir que, en ge-
n e r d a velid s<a :.ut, ha tengut olives:
tot-hsm que $ha plgudes.


,


vi..: V ! S ~ iifiii COS^ ~emb!&nt. M~lts.
LLEVANT
I t


Es eapdellet d‘b
Aix6 era una vegada UFI rei molt po-


der& an a qui no li maneava res, per
wser felis a no aer tenir un fiy o fia,
per lo qual estava molt adolorit i con-
tristat .


Yetaqui per6 qu‘un dia sa seva dona
tengue una infanta que per lo agracia-
da i guapeta podia esser I‘alegria de
qualsevol pare, tant mCs quant el rei
sempre havia drsitjaf tenir sucessi6
fos de fiy o de fia. Emper6 no fou aixi
prque 1’honio:quant no tC una cosa la
desitja i quant la re en vol un altre; el
mi quedB moil enutjat de que fos una
nina i no nin io que havia nascut. I per
aixb comensa a niirar malament a sa
nineta i la arribri a tenk tan
que un dia resolgut5 treurer-la fora de
caseva i aixi heu va fer.


Aquella nina, quaiid va esse enfora,
tota tricteta i plorosa, cornens3 a ca-
minar i camina que caminaris quand
venguk sa fosca va arribar a un bosc.
Nda gosava entrar-hi perque corn ella
no havia sortida mai de casseva sa gar-
riga l i feia mo!ta For. Per6. corn sa ne-
cessidat no te \lei per ~iiolt que li fes
peresa entrar-hi, per f i se rcsoJgu6 a
fer-ho i quand va esser de dins amb sa
poca c!aror de sa cetistia va veure un
abre molt raniut i abaix de s‘abre una
veyeta d’aquestes que tencn moils de
ronseys i que sernpre se troben a punt
de fe una bona obra.


Tot d’una que la vege tant t rkia ja
li demanP perque hi esteva i corn era
qu’havia anada alld.


Aquellsb atlute li coata sa pena i se
veyeta l i digui:


--Mira‘m, sap molt de greu de lo
que? passa. Jo te vuy ajudi en lo que
puc, per aix6, jas, vataqui aquest cap-
‘dellet d’6, tan bo corn altre en el rnon
-no n’hi ha, per6 arnb ell tambe te viiy
d ~ n a un consey i Cs que per molt que
4e pteguin, no donis mai es cwdellet a
x l ~ esse per tractes de casament.


Amb aixd se va quedar molt aconor-
feda s’atlota i a punta de dia, despres
al‘haver-s: despedida arnb moit de sen-


t


timent d’aquella veyeta, s‘en ana, cami-
na caminaras fins a arribar a un ahre
reinat i quand va essec a una gran ciu-
tat s’hi va aturar.


Quand va essec all& comensi a veu-
re rnolta de gent que d’aqui i 8412
anava i venia corn si no t robis lo que
cercava. Corn tots duien u n s vestits
brodats d‘ori plata, va veure que se
trobava en la ciutat avon hzi havia es
palau del rei i al!6 ererr els seus pajes.
Li venguk curiosidat de sebre es per-
que de tantes anadcs i vengudes i de-
inani a un d’aquells pajes qiie Ios ser-
vit de dit-li perque tan afanyats ana-
ven. Per6 corn de cans i de pobres tot-
horn s’escusa ni sisluera meresquC
aquella atlota que li tornas resposta.
Aixb no la desericoretji abans a1 con-
trari, and preguntant, preguntat fins a
trobar-ne un que I i explic&, corn ai bro-
dar la reina un vestit pel ses espbs ha.
via acabada sa seda d’or q’ie n’era de
rnostra tant bond i fina, que per mks
que cercaven en Iloc en trobaven de
ben germana, cosa que posava contris-
tat an el rei per lo que tenia de con-
ternplada a la seua esposa, ia gentil
reina.


Aquella at!ota que tenia es capdell
de sa veyeta, estigue molt contenta de
pod& fe be, si per cas aquell or se
sernblds an cs qu’usava la reina i per
aix6 suplic:! an es pajes que entrAs an
el palm i ho dig& qu’ella en tenia iin
capdellet d’ci tant b5 i tant f i coni cap
altre pogiiks ha~er-n’hi en tota la ter-
ra.


Per3 corn la prengucren per una be-
neiteta ning6 ii leu cas, pes6 tant pie-
g6 que a la f i rnenlres passwa la va
sentir es fiy del rei, jove molt ben dis-
post i noble, que toot d’una deman8 I i i -
cencia an eis seus pares per fer entrrrr
aquciia doazelleta an el palau i qiiant
li fou dada, la va fer entrar fins a sa
cambra de la rzina.


Eiltrada alia de dins aquell fil d’6 va
esser t a n t i tant gerrnci del de la rcjna
qu’aquelsa tot d‘una don6 orde pcrquc
l i fo3 pagat amb boils rxoneda. Per6
aque!la atlota se record4 de5 bon con-
sey que li havia tlonat sa vcyeta i de
cap inanera el volguk vendre pcr mPs
joies i riqraescc que i i oferiren i ~o vol-
gU6 cf0ilar-h Coin IIQ fOS per trilC;CS de


casarnent, AixS duguP un gran enuig a@
els reis, encara que fos dit 2mb molta
cortesia, perque feia impossible lograr
es fil d’or puig no conserltien q.se
sen fiy prenguCs per esposa a una po-
bre i senzilla atlota des poble. Per6
corn es cor sent i no pensa, es princes
vejent-la tan discreta, gentil i recafada
s’enamora d’ella, i per mCs que feren
sos pares per Z’evar-li aquell pensa-
ment en cap nianera pogderL =n conse-
guir-lio Tot aixo bugu4 tal dol i enuigx
an el pairtu que per f i aqoeila atlota s?
determina a descubrir co:n era fiya del 3$-
rei veinat anib io qual s’en posaren
molt contents i tat d‘una nianaren cer-
car a son pare d’rlla, que ia havia plo-
rat mo!t per sa perduda fia i yrepara-
ren molts de jocs i festes i a1 cap de
dies sc casaren ei princPs i a la prince-
sa que visqueren molts d‘anys ben feli-
sos i encara deven esser vius si no SOR
moris.


4
L‘ATP


Sa bota de Sant Farriol
Sant Farriol era u n capitd de Iladres


que se s o h anar a confessat a un con-
vent de frares. Una vegada un hi va
anar a confcssar-lo i Ii iligue que per
peniteilcia li donava s’ohligacio de que
abam de fer algun crini pei!ses: Lo que
i:o vu!guis per tc no ho vuiguis per
ningh.


Ssii Farrioi ho va fer i el primer &a
q ~ ; 3 havicn de fer una : i : ~ l ~ ~ ~ ~ . i cligue a
la seva guarda. Mirau, Io que no vul-
gueu per voitros no ho vulgueu pels de-
me§, ainb aix6 110 i‘essem aquest crirn.


Etls que ja vejrren que cl seu capita
s’era cowerrit ii doilarci~ 1i13rt i per no
ser descoixrts ainagaren el c3s mort
dit^ in cciler poiai’tt iiaiilutlt una bo-
ta bilidii #


que sa boti; era plena i Ia fercn radar i
s’cn scrvien j niai es v i s’hi acabsva.
Vetacjui qihe vi1 iiid tot renieiiaiit la bo-
t a p2i- sebre que era allb, S’ddonarrtP
des COY m i t que de alhvors c n a l i j fou.
venet-at corn a sant. F”r x b ara quam.
una cma no s’aciiba I I I ~ ~ , diucn que
seinbia SA bota de SajJt Fa.riiOl.


En ay t i~ i i a c a w s’aConarcn u11 dia~.
LLEVAMT f


TI IA TOLIC


w


f
IRIS, E


Especialidat en iimpresos per correus,
5 carabiners segons els models oficials


ff


r


Especialidat en lhbres i a rticlex escolars.
A todas las Hegadas del FerrocarrjI hay coch
ue parte directo para Cadepera y Cakrratjad


yde cstos puntirs sale otro para todas las salidr
de &en.


Hry talnbi~n cock; dispoaibks p:\ra las Gueua
y vmjes extraordinarios.


Se sirven encar,r,s para Palriia y Estacianc


-
AGXNIClA D% ~~~A~~~~~~~~


fcterm edias,
PLASBTW DBL MABCWANDB.


G23


IHOIT, COMO NADTE
detal13 en precios, esta casa, todas Ias


y que venden mas barato que nadie


? ste


&Yoleu titar ben reruits?


Si's paraigo est6 espenyat
i el voleu €e arretgki
n'dnclreti Ram6 el dobarti
be, barato i aviat.
En lo Q U P enmb6 8s tretrnpat
cs en ferries de lltluu4
posa Ifiga,dev d'ac6
n ribells i qreixoueres
adobtl petles, caldorm
i miiquinss do quinqub.


CAR ECTAV-~P RTA
I 223- - r - - - - - r - - ; ; i - - - -L------ b-


E n s a i m a d e s i p a n e t s
En lloc se tmhcn ai116s que a la


PA?iADEKIA i c t 8 i a
E 5 F O R N M O U


D'PN


P i q u e 1 R o c a C a s t e 1 1
A BB bot@ he1 tmbareu sernpre pans, panet,


gdletes, bescuits, rollets, P tota casta de pasticerErc
TAMBE 8E SERVEIX A DO&IICJLf


Netedat, prontitnt II economia


I


N!


A, '7 = T A


DISPONI