P Arid U J ~ trimestre &fora any d l Extranger td. Arth 19 d'hftwt de 1922 ...

P


Arid U J ~ trimestre
&fora any
d l Extranger td.


Arth 19 d'hftwt de 1922
sr


- I Redacci6 i Administrnc-ib PER DEU I PER MALLORCA Quatre Cantks, 3
desastrds


Tot j u s t Pa nu any del desas-
'&re de Melilla, eu que se pssii
de manifest la iiiepctia dela
:governants espanyols i wos t r s
%am desant un altre fet simp-
fmuiitic de quo ea lloc de redres-
am-se, se VR de cad? dia m6s
..cap al desttvtre calamit6s, de /a
desfeta de! .Estat eupauyol. Es
-.aquest Itt recent vaga de co-


Eu un pais desgovcrnat o
&que pateix governants ineptes,
tots els servcis estiirr dssatesos;
-el$ indiwiplinats, les masses
anarquisades i tothom sembla
q u e estA couseotit a quo ami)+
gga la derfeta, per veure si d b r e
les runes se redressttrti i 1'0-
'eo u s t rui rri 1. ~t if i c i pat ri .


Durant una ae t i~ana Espa-
Gli-


saci6 de la ccniuuicaci6 postal.
Els pzerjuis que ha causat al
comerx i H E'industria son in
calcnlablw; i tot per qu+? per
donar-se a P i de cornptes, als
funcionaris iusubordinats lo
qne a les bones h0 s'havia vol-
.gut donar-los.
90 no s& si ereu justees inte-


,gr~mnent les seues demaodes,


*PPC?US.


x- i" f <*


rrys ha pitida la ta


*


m6s ho sieri o no, en quwlseyol
psis que tengni un goveru
corneal, ~ ' h a ~ i r k n catudiades aa
priorie s ' t i u u i h tractat ant&
padament del assiimpte eu Con-
sell de Ministres i s'b.auria pre-
sa la resoluci6 d'atontlre lo que
fos just i possible i denegar lo
injust o iaoport6. Bles et1 el
rrostro pais els prohleriies no s'
estudien amb e1 f i de soluciouar
-los, siuo que se perllongnen o
se defugen sense veure que'l
perliongar 10s 6s embayar-los i
qus si so defugen se dificrtlta la
sella soluci6.


La soluci6 d'aquest ha ven-
guda.


El govern ha procurat resof-
drer r6pidameute 61 couflicte,
per poder-so apuotar n so0 €a-
vor una gloria, per6 UG se li pot
perdonar no haver prevengut
el cas i do&r abans per j dsticia
lo que h a hagutde codir des-
pres a In forsa.


D'aqu est 8 manem s' ha II ria
estovida aqueixa pertorbaci6
general que s'ha ocasionada,
R la vida nacioonl i no a'baiyi%
Eornsntada amb el mal exemple


COSPOS el dia que le3 sien dew. . '
gwdes liss s e w s peticions, siea i
o no justesf Sabeu tot;rr que el@
goverzs cedeixen devaat €es
vagues i d e precis ha d'wser
qqueix 01 inedi que s'etmplei
per obtenir les seues pretm-
cious.


Els probletnes s'han de w-
mensar it resoldre en seguida
que se plautetqin per evitar
pertorbacions perjudieials a t d
el pais. Els goverits no tenia
dret a disfrutar cdimo&mm%
d'unes vacauces estivals, mea-
tres el pais sofreix el desbalfes-
tament del seus servicis piibkx
Cal que ~e preocupin sempm
de proveuir aquestw anorna-
ips que dueu ea el cor dek
s u bordiaats el convenciment
de que el sistema que 'Is regeir
est& gastut i que de desasfm
en desastre se caniinua cap a I~E,
d esfeta.


~


A.P.


-


I
l'indisciplina en els dem6s cos-
sos de funciooaris del Estat.


d Q ~ 6 han de fer els dektl6s
A les 2 de la tarda; Corregudes en el I% Capdepera Cos disputantse els sigueiits premis.
-


Primera correguda d'homos; per tots
els qui se presentin: prinier prenii, 10 GRAMA


& res tefi:es civic-reliigioses que se ce-
febraran eis dies 23, 24 y 25en honor
del seu glorids Patr6 S. Barromeu.


I)ill23.-A i c s 8 del vesprc, solem-
pes Coitipletes en I'Esglesia Parroquiai
aoii a! 5 6 d'anrrnat pas-dokle assistiid
e! Mdgnifk Ajuntdinent i acte seguit
~epldra lioch la tradicional process6 a
lesKelliquics del Sant.


A !le$ 10 Coiicert irusical an !a Pt3q.r
Major per una Land4 de rnkica d'
hqrresta localidat i dispar d'trn gran vis-
%cbs castell de focs artificiais preparats
per l'acreditada casa Espin6s ds Reus:
s'arnoIlarBn ademes montgdfiers


Dria 24.--A les 6; Dizna p'els princi-
pals carrers de la poblacib.


A les 10, Qfici A'lhlajor amb assistencia
de les Autoridats, en el cual cantara Ies
glories del Sant el Rt. P. Crespi de la
daaissio i el &OTO Davidics executarii la
parlitura a dues veus del mestre Rava-
d l Q .


A ies 12; Aconpanyada de les Azto-
+id& civil i esglesi5slica a la casa
Cansistorial aont se servirh espl&idit
lunch.


A Xes 2 del capvespre; Grans corre-
gudcs an el Cos al so de xerernies
aont s'adjudic aran els premis siguents:


Primera correguda per homos; corre-
dors en gerreral, primer prerni, 20 pis;
seg6n IO pts; tercer un pollasire.


Segona correguda per cnirredor s d 21
p b k ; psirner premi, 10 pts; segdn, 5
phs.


Primera correguda per cavalls; pri-
m e r premi, 25 pts; seg6n. 10 pts.


Segona correguda per poltros; pro -
mi, 10 pis; segbn, 5 pis.


CiDrieguda d ascs i sori,eres; r ,Tinier *
prerni, 5 pts; s e g h , 3 prs; teicer, 2
gts.


Mota-No ~2 d o n a r h ei s p r c i ~ ~ i ~ si i i O
se pselente nies d'un opisitor.


A l e s 5 del capvespre; Gran cor:ccrt
dc Mitsica en la P h s a A4


ioacid geticrill i seguidai;:i.;lt g im b i l l
Qe pages i alqanient d e g 03::s.


~ f38a 25-4 its IC; O l i ~ i Xlnjor aoi;i
la'iittcrprtttera Id Misa d'A.;geis ar3nw:-
sada p k i mesire Cerdrj: ocupnrii 1
tedra de I'Esyeslt Smt l'orzdor c'
rda t.


pts; seg6n,5 pts.
Segona carreguba; primer prerni, 5


Primera correguda, per cavalls; pri-


Srgona curreguda, per polrros; psi-


Corregudes de mu!s i muies; primer


A les 5; Eis iaateixos kctes del dia


pts; seg-631, 3'50 pts.


mer prenii, I d pts, segbn, 5 pts.


mer premi, 5 pts s e g h , 2'50 pts.


premi, 5 pts; seg6n 2'5d prs.


aotcrior.


C o rrcspo E s ud


E
PARROQLTIA


Diurnenge:passat a la Parro-
quia se feu la Cornunicj General
de les Filles de la Purissima.


A 1es 10 hi hague Mssa Major
en honor del Sagrat Cor de Ma-
r ia amb ~t-gra i serrnd que precli-
cA el Rt . D. Juan Givu-d Vicari.


COYVENT


El dia 16. En el Convent de
St. Antoni se f e u Ix festa votiva
dedicadaa St. Roc. Mi hagu6
Bfici soleime en que se cant& la
Misw a trcss vecs d'hcmos d'en
L. Pet-ossi. Prcdicii per primera
vcprida cl recei:! orden:tt F. Fra
Rafel Ginard '1' 0. R. fill de
nostra vi!a qu'est& clc:lb:i:it sos
estudis i2 Rorna.


@enxi hi h;urA la BZissa de
Comuci6 dels Tarsicis.


el difutit poseia en el carrer de Pere A-
Servera. Estiguir fins a les wit en que
s: l i feu Vacotrpanyada,, a la cual, en-
tre assistent.; i espectadors, hi Rae;&*
el poble en mai-a.


L'ondenid a le5 nou se celebraren P
la p x r o p i a eis funerals en sufragi de
la seva anima.


Hi verein a distingides personalidats
de Manacor, adenies dels ;Iiioltissirns
concurrents serverins.


Proces6 i funerals foren una demos-
?racib verladerarnent gl andiosa de les.
siinpaiies qu'ei finit i familia tenen dins
la sociedat.


Repigucn cia S ~ U S l'expresi6 de1 nos-
tro rn&s viu sentiment. 1 "I


!


4


Q. E. P.D.


bandos: uii encaminat a la conservacids.
de la moral en els baiiys, i s'alti-e pro-
hibint la recerca de metles sense per--
mis de1 propictari, i afegint qu'els que
10s infringirhn set-An denunciats. 0%
aquesta manera s'evitariin eis abusm
dels peliucadors.


-Per 1'8lcaldia s"han dic!ats d c s __


Corresponsal j


De Caiarratjada
3 " -- LLEVANT I
durant I'Ofici i en 19s acompsnyades
toc4 varies pesses la banda citada.


AI capvespre a les 3 hi hague cuca-
nyes maritinies guanyant el5 prernis en
Biel' Paciencia, en Mateu NLercan! i en
Biel Flaquer.


A le$ 4, Regates que foren niolt ani-
wsdes Hi prenyueren part "Fior d e
Mar" i "Sa:i Lorenzo". Hi hagu6 tiidt
poc cada vegada, (iuanyaren elg pre-
, glis en l'orde que van . Consistierr a-
quests en 70 pis. en met2lic.


Se rifaren dos galis. 'Trcgtie *eI n.']
4117.


A l e s 7' i mitja. Sc torni comensA el
'ball que aca5L-i a ies I! i mitja. AI final


Desgyacin. Pocs dies abans de la
testa. Hi ha@ L I I ? ~ niolt sensiblc des-
gracia en la fibiica de serrar de C a s
3ornbi.i. Un joire anomanit En Caracw
Zengue 1a mala sort d'esser agafat en
Ja ma esquesra pel scns-fi escapant-
Ii dos dits,


Dessegiiida hi comparegue el Medge
Militar Sr. Marti que I i feu la primera
cwa i arnb i'auioin6vil de D. Juan Pi-
mmeil que gaiantmeilt pos j a la s e w
disposicio, focr :;asladat a Capdepera.


-=Una vJ l ta all& consultareIi e13 rnedges
Srs. Marti i Moll de dur-lo al hospi-
La1 d'Arl4, i aixi ho feren, aont entre
elis dos i el rnedge d'Art;i I>. Rafel Bla-
nes Sancho, li fercri ia delicada opera-
cici d'amputar-!i dos dits: i'indzx fins al
tercer nhu i el del c w fins a1 eegon.


Sentini ferm tal dcsgtacia i Besitjam
a1 h i t , proiita milloria.


dr s'arnoil6 un g~obo .


F'alma els ha tributada una en-
tusiasta rebuda. Sia enhoi-a-
bona.


En el Mercat de dijous han retgib
aquets preus:
Bsesb d'iWx?tia a 125'00 qctinid
8!3t a 24'C3 pts la corkra
Xcixa a24'00t: u t(
O:di mailorqui a 14'50 u a


e forastera 14'OOa u
Civrrda inalforquina 13'50 pts. id.


B foiastera a 13'00 a u
Faves cuitores 3 26'00


a ordinaries a 24'00 8 8
K pel bestiar a24'OG a *


C r d i l i c a
Degvt a 10 Ilarga que nos re-


r-ultzi I;t resserya de le§ passades
testes de St, Saivador, Sou sos-
pesa la Crbnica de In passada
setrnana, motiii pel qual algunes
notfcies semblarh tal volta en-
derrerides.


METEOROLOGZA. -- Fa nn
temps vertaderament caloriis,
uns dies rnes qae'ls altres. Espe-
cialmerit el diiluns de les festes
era cxsi irresistible, semblava
que plovia foc. E l s dernks die.;
encara que forts, ban estat mc's
aguantadors.


VISITANTS. - Man venguts
desde Barcelona a gassar tans
quants dies a1 costat de ses res-
pec tives families els advocats De
Jucn Sureda Sancho i D. Manse-
rrat Stancho, aquest dcrreracom-
panyat del advccat catala D.
Narcis Llampalles que ha tres-
cada hfallorca. Lcs desitjain a
tots agradosa estada entre nol-
tros.


CASASIEXT.-Avui a l'lgk-
sia Pan-oquial s 'han units en ma-
trirnoni Na hlargalidq Oliver (a>
Mungina anib En Nicolau Case-
lles (a) Garaineu germ& del ac-
tual batle D. Joan. Rhlbiguen la
nostra felicitaci6 i Deu les deix
estar molts d'anys pkgats corn
Sant Josep i Maria..


ga temporada de residir en la
nostra poblaclb fent els treballs
propis de son carreg s'ha au-
sentada la brigada d'engrnyer i
auxiliars del catastre.


ARTANEN C PREIVI AT .=En
els Jocs Florals celebrats a Ceu-
ta el dia 4 del corrent mes 6s es-
tat apremiat arnb el primer pre-
mi el Rt. Sr. ID. Fsancesc Sure-
da Blanes fill de 12 nostra vila,
per ?a seua .Historia doct;rnen-
tada de Czutaa. Sia enhorabona
a ell i familia.
TELEGKAhfA.=En les pas-


sades iestes de St. Salvador se
reW un tclcgrama del artanencs
residents i i Cerrtn que dcia:


<<Artwners Ceurn, coralment
visca Verge SA? Salvador. ==
SureJ~a Bi<in2s, PIGO, 'a'robat..


AUSENTS.=Despr& de h--


h


Segons noticicz, demzi diumcn-
gc, er! tren esp~cial"~7et3clrii a la
nosti-a publacii el CaFitri Gene-
ral D. ValxiA Vcyler acompa-
r,yst de T cpresentants mauristes,
vicyteristes i conservadors. Sam-
b1:a que els elerhenis politics db
::qui i les aiatoridats !oc~?k T-lllen
fer- eiltusiasta rcbuda i se li pi-e-
para tin .lunch.


En el prbsirn 2.' en donarefm
c 01x3 p t e.
PROGRAMA


de Pesta Major que si hi ha qual-
que poble o vtla que li agradi pot
aceptarlo 5ense cumpliments.


Dissapte
A I mitg dia.-Espatarrant, espelus-


Rant i ressonant i ben repicat repic
general de campanes demunt es cam-
panar p'el campaneg-, canpanera i
eampanerets petits
5 del capvespre.-Rentada dels ca-


rrers i fatxadzs de la vila a!nb aigo i
%ab6, i ffegada de Ies aceres amb sal-
furnant, a fi i efecte que si fa una ven-
tada de vent, la polseguera de pols
que Ys'aixequi, no taoi sa vista dels
uys de sa cara dels forasters de fora,
privantlos de veure tes gram festes.


6 del capvespre --Keclu:ament de
tota s'atlotea a sa Piassa Major, ahon
se ios donari de franc xocolate deafet
amb sif6n del qui pica. Si el municipi
es tan pobre que no pugui gastar, pot
repartir un esplet de gailctes i casta-
nyes que Dim-pam pim-pena son igual-
ment nutritives i sempre mes econ4rni-
ques. .


Entre-tank les mestresses de casa
degollariin sense piedat, encara &e
fassen resistencia ... els pollastres, en-
diots i cap-siriganys que s'hagen d'cm-
pessold Pondernti.


Alas 7.-Arribada de fora de les
bandes, orquestes i xaramies, que duen
s'alta rnissib de fer mal de cap al ve-
sindari durant eis dies de festa.


Tots ets artistes de buf, s e r h obse-
quiats a la Sala atiib un refresc d'aigo
fresca ben fresca, i clam, beii clam i
OS bonbons per boquiila i inmediata-
ment se reunirin a sa Plassa, e n un
sol grlrp, ahon tots a la una, tocarlin
el das..,
I A les IO. -El cor0 dels eEnrcguyats.
c::$,tark arnb sa boca unes cansdrts
i iddtes que encara s%an de estrenar.
que segurament arrancarin molts d'
aplausos de les mans dels oients, en-
cara que les tengiiin dins ses butxa-
qnes o en e s cap d'cs nas.


A ks 11 .-An aquesta hora podrin
ferse teatro, pero no hu tecomanam,
perque hi ha pobles qw hi i iu disgusts,


i ademCs hi ha obres, corn *El PufiaI
del Godoe, que acaben en punta ..


Noltros som de s'opiiri6 que en
aquesta hora tothoni se fnsse ti2 tip de
riure, si no s t sap com, ferifse pessi-
goves an es clotcil arnb un 16pis de deu
cCntims UNunca fails!,


A les 12.- a c d i a rnocliuelo a su oli-
voa, vulgo anA a dormir ... Ho deim en
espanyol, perque fa mes son...


PI<! W ER .Z FESTA


A Ies dues de sa rnatirrada.--Cjran
ironada de trons, que no niCs 10s sen-
tira el qui lengui un uy ubert,


A les 6.-Emocionant escandol i te-
rrabastaix per les bandes i xaremies
que anirAn precedides per sa gent que
vaja a devant.


Si els masics tenen massa son se
trasiadard aquest niimzro n les 9.


A les 10.--Ofici i serin6 a I'Esglesia.
A les I 1 i mitja -Si hi lis cap ban-


dera o estatira qtre s'haja de beneir,
trobam qu'aquesta es bona hora.


A lcs 12.-A sa Plassa Major. m b
escAodol i terrabastaiu, puig no fan
altrc cosa les rnt'isiques j a dites ..


A la una. .a les dues ... i a les tres!
Bueno:


A la una.--En miiiegrnes de camia
qui tengui calor, tot-hom, sense cum-
pliments se pot asseurer a sa taiila i
dinar ... Si es foraster, que apreti sa
gorra ...Q uc no sigui tonto. Un dia es
u n dia.


A les 3.-Jocs de cucarlpa i corre-
gudes per tots els qui hi vulguin pren-
de part, per0 especialmetit I'atlotea i
criatures menudes. Ses de drap i cer-
velteta, recoinanam a ses mares que
nolsi deixjn mar.. .


A les 6 --Balls i cabrioles deinunt
es cadafal de sa plassa major, a1 s6
dels instruments de musica, que bufa-
ran o rascaran els niusics respectius,
rnirant rndr les pnreyes que ballen que
el paper que teiien devant ...


Es prohibiri ballar: Primer. A qui
haja menjat ai-oli: S e g h A qui siii
massa. Tercer. A qui en sipiga molt
perque faria nosa an els altres. Quart.
An els tocats d'uy de poll i coixos de
naixemen 1.


Hi hauri bat1 de rams, i se subastad
un ramell qu'aquell qui'l cornpti sera
ben seu, i sc' tocari un vnfs rabi6s qer&
durnrh fins que s'acabi.


Tot lo dit referent a ball, se repefid
el vespre, corretgit i aurnentat, mentrei
quedirwrnrisics i envelat. No deim ba-
liadors, perque an aquests no% mat&


A les IO.--"Ef C o d ' tornara a can-
tar lo mateix del dia abans, perque na
sap res mCs i perque una casa senti&
dues vegades rentra mess.


A las 11 .-Se desparari uti colosa!,
brutal i piramidal castclt de fms arti-
ficiafs, compost de pit:les, coets borrat-
xos, vo1adors, xiscladors i corredors,
Ilums de bengala blaus, grocs, vermells
i de color de ca coni fuig. Volcans
terratremols. Rodes de foc d'aquelleo
que en lloc de rodar fugen a encalsar
sa gent. Un mor0 de Eoc que far& u&
discurs sobre sa guerra del Marroc i
treui-4 foc p'els caixals, i per fi una
grandiosa traca valenciana que s'en
dura els abres del passeig i trencarg
tots els vidres de la vila.


Sera una cosa may vista p'els cegos
de naixerzent, ipets qui viuen a sa liuna.


.


IliIlJ il.


.


' L t


-cja fa temps que tens s'homo d
America, Pereta?


-Quafre anys.
--I no t'ha enviat res may?
-Si; moltes memories!


ESPOMDEMCIA


P. E . S.-Ciufat. Provau d'escriure
en mallorqui. En foraster sols admetem
10 de plomes de cap d'ala.


Blorn.-Son Servera. En el pr6xin
n . O aniri Io vostro. Procurauaue sierr
un poc rnes salacletes, o m4s ;subs-
tancials aquest hscrnorades.


X.-Fins a n el pr6xim n.O no hi pot
m a r per haver arribat tart.


J . Font.--hrahQ. De part de la C'o-
missi6 de Ia Creu, rnerces pel vosfra
donatiu de 5 ptes. Aixi se fa patria. Es-
th j a benehida. Manau.


j%


.