a n y VI.- Nfifr? 153 PKE u s --- El 4: A. I?. S'en crearcii...

a n y VI.- Nfifr? 153


PKE u s
---


El


4:
A. I?.


S'en crearcii quaraota nou, scgurn- 1 mefit perquk en Its liistes de senyors
I qile vo!ien esser governadors devien
I I hzver-hi q u a m t a COLI iriscrits. Igual-
i rrieiit podicn haver-s'en fct treuta sis o
~ seianta vuit.
~r Llur inveiltor eIs pod un aoin, de lat


nratei:.;a inairera que si s'haguks tractat
d'un m u producte per a fer creixer els
cabeils o d'un especiiic per aumentar
ia g a m .


Han :viscut una vida de rniseria i-
oprobi, i, despres de gairabC un sigle,
lio representen encara cap realitat viva
ni evoquen el record de cap gloria ni
grandesa. PET ais0 una d'eiles val em-
parar-se del nom d'uaa gesta de m&s
de vint sigles emera, per veure si d'-
aixi, ni pew& u11 xic d ' h o ~ i ~ r .


***
Vlu i perdura, en canvi, et recijrd


d'aquelis veils reiaimes, que oficiatment
se stiprimiien, i son u m realitat molt
ni6s viva que Ies aprovincias,.


A ningB si: l i ocorreria que pogue,
esser canviat el iioin de ta dolca i ca-
liada Galicia, o de la clara i alegre An-
dalusia, o de la trista i llegendaria Cas-
tella o dc Is riostra vo1:uda Caialunya,
n o m Irempats ~n la forja dels segless
liigzt; R mi! gestes his?6riqries, que
ha:^ tre;ritj:t?.t totj?s les terres conegu-
des, que Imn estat cantats per poetes
d,: totes I C s gerlcracions, que hnn fet
rlure i piiirar a ;nilions d'hoines . .


1343 trobzrien tan mortsti-ubs com S i
es vo!gu6s canviar ei 1iom del sell pare
€'irjmi o del miienari Atediterrmi.


***
I !othoi'ii frobn natura l i correiit que


:o!ho?n ttcabaria natorai i eorrcnt que
suprimlssin ies Provincies niateixes.


Sols una realitat s'hi oposaria si
iquesta sapressi6 s'intmtava; sols un
nterts se sentiria lesionat, 1'6nic inte-
-4s a que aquells orgariismes han do-
i a t vista: alas capitales de Provincia..


Figureu-sos el que e's va passar a
ma pita de pobles, molts d'ells petits
obscurs, que de cop i volta varen tra-


iar-se enlalrats a la categoria d e *en-
?itales de Provincia >. Tot d'una
aqueils pobles, que no tnPs havien vist
fins 1la;ors senzi!ls homes dets pais,
tengueren governador civil i governa-
ctor militar i deiegat &€-I senda i Dipu-
tacib Provincial i iiudiencia i elnstittr-


33 Ci;i lyii eI ~ I Q E I d ' u ~ i ~ P'r-~vlncia,
40 de 2,” Enseiirinzaa i tropa; s’hi pu-
blic& un peribdic, que es t i tula .El Eco
de la Provincia.; ies senyon% pogue-
ren portar sombrero, fins eis dies de
trebaii; la mdsica rnilitar to& a1 Pas
seig eis diuriienges i els dijow; hi ha-
guit dos srnyor:;, i’un anomenat e l jefc
provincial del partido conservadors i
f’altre eci jefe provincial del p x t i d o
libera!,, que rebien sovint caries dcls
grans personatjes de Madrid, dient-:os
*mi querido arnigom; els trens hi fereii
garada de acinco nlinutos, en lioc d’un,
corn abans n’hi estaven ... Fou tal la
sofregada que el canvi produi, que hi
havia el peril1 de perdre el cap, tal coni
f i passa a1 que treu la grossa de NadaI
r, a la criada que es casa anib I’amo.


I ara aneu-20s a parlar de renunciar
.a tot aixo a aquells pobles, aneu-los a
dir que deixaran d’esser .Capitales de
Provincia, per a passar a esser simple-
ment upoblaciones importantess aneu-
1os.a dir que perdrth tots aquests pri-
viiegis. Qui s‘atreviria, en un Dais corn
aquest, a ulesionar tan sagrados inte-
reses?


Q
J. VALL~S I PUJALS.


(1) Per esser un article curiosissim
i que sabern qu‘ha de agradar ais nos-
bos lectors reproduim el present de
“La Veu de Catulunya”.


Un nou Sabi
Ara venc del Moll, de rebre
en Juan qu’ha estat per Madrit,
Toma un jcwe molt instruit
en tota casta de sebre;
i ve carregat de titois
goiiyats per lo molt que sap.
-Si tmts de regrstres toea


tilpali el cap.


tot d‘una si es lava o nap.
--Si pinta be la vcrdesca


tapali el cap.


De poiitica eriraona
ainb gran acert i molt be
Gem dc id: en cc?p partit t e
’rant S O I S i:! seua persona
pot Fer ditxosa i‘Espany.i;
i qtian! p - ! i l , coin qui tics map.
-Per premi de tam de sebre


t a p d i el cap.


--.LQ q w Cs e11 jnrisprudcncia
nGs sabi 6s qu‘un Cicerci.
A tOihot11 cioila rabb
quand dicta colca sentencia;
perque lo qr!e vo! fa veure.
No hi ha llei que no ia xap.
-Si Cs aquesta sa justicia


fapali el cap.


-Quant par!a de Geologia
cap dificultat I‘arredra
conta d’una edat de pedra
i de la gent que hi vivia
ara fa quatre cents sigles.
IL‘historia, que be la sap!
-Si treu coses tan anligucs,


tapali el cap.


-Que‘l prlnier homo, incomplet
d‘um rnoneya va neixc,
i a poc a poc, quant va creixe
se millora; i el seu net
ja folic de la nostra rassa,
que tern que prest 110 s‘acab,
--Si e u te per un *cuadrumaiio*


l‘apali el ccip.


--Par!ant de filosofia
llav6 si que tira e! resto,
j cita llibres d e texto
i auiors de grait nonbradia,
coin n‘Ikj<?:, Volfer i attres ...


Si 6s corn ques t s qti*anome:ies
-conluns que 110 tenen tap.


tapali ed cup.


--Dit! qu‘eis miracles son farsa
que son coscs que f s n vesre
an aqtreI!s que licit t!i>iet1 crcurc,
eis c ~ p e l i a n ~ i or??.~~;:nrsa;
qtie ia ciencia tot ;io ex;;!ica.
-Si w i b tniita c
no c w a i.n l a 0r;rrripotencia


fi2patj p i COP.


-Ara t.tt~rt: n c j t i ( i viiir-ti
C O ~ :ii


&l*jl.i c(j!:1 s*ii:i {j arri.tg:&
5 :!:I Lr;:i1 st.~:yll


pcr g~iuific t ie io iniiiaf


sense mars decaps ni feina.
--Si ha de viure a lo Nabab,
no conv6 arramhar-m‘lii iiiassa,
p i q u e no ;n rap.


Tapali el c . 7 ~ ) tcpa!i e l cop.


L A !MOXA LIE L’0LIVER.-Sabern
per trista experiencia que el nostro PO-
ble tis sz preoctrpa per res, sols a 1’Ppo-
ca de ies recolcccions es quant el sentiia
geinega si l’anyada es doienta: EIl 4s
ruthxi, no compareix mai a les crides
que se 1 1 fan per donar-li instruccib de sa
que li convc‘, instruccic) agricola, que es
la i!nica que pot donar-li lo que m b li
fa falta; ell es de natural retret i tan re-
propi que fins aquells ensais que obser-
va qu’han dat bon resilltat, procura que
el veinat no s’en temi i si ks a1 revts,
deixa que ei corc de i’envejaj el roegui,
per no imitar a116 que per propia ob-
servacib ha vist de profit.


I passen anys i in& anys i la transo
formacio del seu carhcter 4s tant pau-
sada que la seua observacio escapa am,
els sentits m6s perieccionats.


Per aix6 110 son mes que tres els.
oli-vicultors que h s n iniciats els tre-
bails de destruccib de la m o x a de l’-
oiivera Doiicris olea: D. Pere Morell
O!eza en els Olors, l‘amo‘n Amador
Calafat a Morell i I’amo’n Antoni de S .
Forte a Ses Veyetes, tots tres entus-
siasles dei bon cuItiu, tots ires conven-
su:s, tots tres antirutmaris i per aixb
decidits a provar, encare que els vei-
nats no seguissen, un sisterna, el qual,.
si be pot no dar resultat per falta d’ai-
Ilament, en carnvi pot donarlo tant sa-
tisfactor; que mu!tipliyui la produccib-
d’oli en cantidat i en calidat.


Hail feta ja la segona pulverizaci6 0‘
untada dels feixcts (sistenia Lotnorite):
amb la rnelassa arsenical,


La rno~ca, 110 n i I I J du5te que en.
nL;rior o mcnor cmtidat k a acudit a
xrlrm- i ha inwfa, per io tank n’ham
qucda,l:.s dcstruicles ~ l n sens fi de la
sr0;’cm generacib, ja que coin deiem ’
I’n.ti-e dla havie\li dr suposar que cada


Ara que la calor es m6s forta i It%
olives ja van cresquenf, la seua aclivi-
dnt a.!ciu riri el mdxlrn desenroI-l@*


rnosca. posavd 100 oLls
u
LLEVANT 4 -
per b qual convC no descuidar-se i ac-
avar tambC ies pulverizacions per su-
plir, encare que no sigui rnes que en
part, la falta d'aillament degut a esser
%res unicainent els qui fan I'ensai.


VendrB dia que la rnajoria dels oliva-
r e s dsrdn la batalla, per6 primer s'he
de resoldre ei pxrblema del fruitar
l'otivera, e! qual creirn molt compticaT
per concorrcr-hi una partida de causes,
causes que dins pocs anys s'estudiarbn


veure si se pot trobar una solucio.


LL. G.


De Capdepera
Segons nos diven, en I'Escola del


Col-legi, enguany se t6 a i projecte de
cekbrar uns examens; per el q ,ai acte
s'invitarAn algunes persolies de relleu
de Capdepera.


MQS n'alegram verament, suposat
que aquets actes serveixen de gran es-
timul a n'els alumnes per dedicar-se de
Teres a aprender o recordar el coneixe-
ments que durant l'any hail anat ad-
quiri n t .
En el mateix dia de!s examens o en


utl altre subsiguient (encare no esta
acordat) s'oferkan a n'els aluilnnes ele-
gants pteniis i a n'els rnks aventatjats
de cada seccio eke concediran uns es-
belts i modcrns Diplomes que servirin
de testimoni perpetuu de la seua apii-
a c i b i bon comportament.


-nurant la setmana pasada en el
moineiit en que cai@ deinunt el pobie
tanka a'aiAua la casa d'en Toni Ferrrr
sufri uii desperlccle venguent a baix i'
aigoves de derrera, a causa del dit
temporal.


-Fa atguns dies, la distingida fami-
Jja de S'Heretat rebk la desooiisolado-
Ta noticid de la mort d'un rnernbre seu
resident a Puerto-Rico D. jaurne Va-
p e r fli de la madona Isabei Moll i
pare de la senyoreta D a Victoria.


Mes impresionant ha estada la noli-
da, donat el poc temps que feia haver
dl esorrt que dins un m@s es posaii I
en cami per venir a visitar a V ' Id I! orca.


El seu cos ernbalsamat s:ra prtnt a
Gpdepera per descansar amb el snm-
ai de l a mort ai costat de ics ce,irt>
id& qui tant apreciB durant la seva vi-
da .


Enviam el nostro mes sentit condo1 a
la seua vuitantiiia mare Isabel Moll, a
la scua fia D." Victoria, a del seus
germansi familia. ( A . C . S. A.)


--Sernbla que s'ha entregada de pIe
la temp!?l'a;ia de la pesca de calsmars.
Fa uns qiiants dies que sa niu!lipliquen
moit Irs pescades grosses de caiama-
rins, i que es fan principalmetit moit
aprop de la vorera.


--En el rtitrncro pr6xim donarem
coriita del modo coin es troben els
asuntos de la carretera cjiie es t k en
projecte entre Capdepera i Son Serve-
1-2; i de l'alira que po :ria conciuir a
les Coves de I'Ermita.


G


Vu11 cornensar a publicar aques-
ta serie de fets que tot bon capde-
peri coneix amb el nom dc Mirock
de sa boira.


E n aquell temps en que e k moros
mos envestier, de bon (?e veres SUC-
cei qu'una vegada en vetigueren
una mala fi. Quant els captlepevins
elze veren, tot-horri parti cap a dins
ses nzurades d'es Castell, h i c lloc
de refugi que tenien. Tencades les
portes 1 preparats a dernunt les tor-
reS5 a:n?i pedres, bastons i fjetxes es-
pel-aveii la seva venguda. Comen-
saren a mirar cap a la mar- i des-
pues d ' w a estona destriaren un es-
to1 tant gros de moros que juts de
veurer-las les entra una g ran
p n r perqtie estaven ConvenCuts
de no p o d e ~ resistir a n'aquellamul-
titut tan grossa de moros.


Anib ais6 tots els vezins resol-
gueren acudir de bon cor i devota-
rnent a la Mare de Deu de 1'Espe-
ranqa per a que eke alliberlis d'
aquell perill.


La tregueren cl'el Santuari i po-
saren ayuesta irnatge sacrosanta en
una gran finesti-a que hi havia a sa
murzda: (aquesta aubertura a r a es-
t i aparedadaj.


Ida Mare de Dea escoltd a n'els
seus devt:)r,is g iha!lir1s: comensa a
sui-tir u n a bojra i s'escampii entre
e! Caste11 i d s moros qui s'entrega-
ven ; j erli :ai aquestn boira q a e eIs
impedin veui-e el, Castell I si sc gi-
rnveil c a p n la mar e!ze servia de
reflcxe i;ue li-iiiininavn ziqiiells pa-


l'rlfrica; i eIs nostros antepassats.
quedaren Iliberts per aquesta Vega-
cla d'esser victirnes d'eis seus ini-
mics; gracies a la rhostta Patron&
tie I'Esperanqn.


Marfii


De Son Servcra
S'ha celebrada amb rnks soleninidat


que d+orditsari la festa dzcficada a n'ei
Pdtr6 de la nostra Vila St. jlian Bautis-
ta.
$ BE1 divenres a vcspre, despr&s de l e s
Completes, comensa la "revetla,, qu'
estigue niolt concorrcguda fins alta no-
ra de la nit. Consis!i amb vistosos focs
artificials i alegres tocades de imisiea
per la banda reorganizada,


L'ondeml, dia de St. luan, (rectificarn
lo dit en la cr6nica anterior refercnt a
la suspensid de sa festa, puis per esser
la del Patrb sc fa el d id que toca') SOT-
tits de rnisa, la musica toca diana p'els -
carrels i hora d'anar a !'Ofid hei
aconipanyi 1'Ajuniament.


A les deu cornensa !a illissa Majot,
La celebri el Sr. Rector servint-li de-
diaca i subdiaca, respectivarnent, els
szcerdots tits. Sr. Piiigrds i Srrvera,
Predica les glories tiel sant, pronunci-
ant vibrdiit i moit eloquet seriii6, ~ i l t
orador sagrat.


El decapvespre concert musical i ball,
tot a sa plaza de St. Juan.


El vcspre de ba!l, e i!umiimci6 en lee,
plasses St. Agusti, =it. J~iaii i de 9. Ai+
toni Maura.


Vengue bastanta geilt esterna, sobre-
tot dels pobies veinais, aprofiant els
trens extraorciiiiarrs qu'hei haguC


Gorresponsal


-.*


La fcsta de les csp5g.ues
celeri aont les esperava la Comunidat
d’Errnitans i el seu Director espiritual
Mossen Frarxesc Fuster que demos-
traren la seua gran satisfaccib de tenir
aquella nit tan herniosa festa i se des-
kien en atencioiis per tots els peregrins.


A les 10 coniensa la Vigilia amb uti
serin6 que predicA Mossen Pere Amo-
rCs Vicari de Capdepera. §e resaren i
cantaren despres les oracions i salins
del ritual i a la dematinada se d i p 6 un
ofki soIenlne anib Missa a tres veus i
semi6 pel mateix orador i en la qual se
k u la Cornunib geiieral de tots els con-
currents. Despres regressaren a fa Vila
abaiis de que’l sol fos alt.


FESTA DE:SANT PERE


Ei dia 29 a la Parroquia se feu festa
solemne dedicada a1 Sant. A la vigitia
secantaren Completes i a les 10 del
mati I’Ofici Major amb Missa a veus.
PredicA el Rt. D. Pep Sancho de la
lordana.


FESTA DE SANT MARSAL


El dia 30, festa de St. iMarsal que
son tants els artanencs que la tenen
promesa hei hagiif! ofici solemne amb
sermb que predicii Mossen Andreu Ca-
sellas i se canta la Missa &Angels.


FESTADEL SAGRAT COR
DE IESUS


Aqueixa festa que tocava ftr se el
dia 23 se perllonga per dema dia 2
amb el f i de donar-ii mes solemnidat.


El demati a ies 7 hei haur5 Coinuni6
General que s’espera sera molt conco-
rreguda. A ies 10 hei haurd l’0fici en
que se cantar6 una missa a veus i pre-
dicard l’orador :artanem Rt. P. Juan
Ginart de St, Felip Nrri.


El decauvespre a les 4 i mitja Ves-
pres i Completes i seguidament la Pro-
cess6 de les cinc visites. Ei serm6 pri-
mer se f e d a la Parroquia, organisant-
se la process6 pel Castellet, Pou Nou,
Alqueriot, Grec, Roques, Sta. Pmgalida
3 Monserrat Blanes aont se fera el se-
gon serrnb en la caritonada d e Cas
Metpe T a r e s ; seguira desprk; peis
carres Toni Blanes, Sta. C‘ataliilz, i
Llabeig fent-se el tercer serin0 en I’
iglesieta, seguint despr2s pel Sesgo,
Lladoner, Palma i Kafel B!anes i a!
csser an el Trespolet se fera el q!iart
serrnb i seguird llavor pel carres de


- i’E.streij?, 5aiit Sriivar?:jr i cap a la
Parroquia m i i SI k r d e! drrrcr serin6
i conclu;iij.


Segons noticies tot el poMe est6
animadissim no sols a concorrer-hi si-
no tambe a adornar les fatxades amb
banderes enramades, altars i quadros
del S. Cor de Jeslis que hi quedarhn
exposats tota la vetlada.


Coin a preparaci6 cl’aquesta gran
festa se fa els vespres a la Parroquia
un Triduo amb exposici6 del SSi21.
anib sermb pel mateix orador.


A Sant Salvador ja s’han cornensais
els irovellaris. Predica el Kt. D. Josep
Sailcho de ia jordana.


PER ST. SALVADOR
Segons sembla el nostro Ajun-


tament vol que les festes d’en.
guany tenguin carActer d’ex-
traordinaries arnb motiu de la
declaracic) oficial de la Verge de
St. Salvador Patrona de la nos-
tnz V i l a .


Se parla de que se fassin trcs
dies de festa ambactes intere-
ssants.


§’ha anornanada per aixb u n a
Comissi6 que amb temps pi-epari
tots els nlSlmeros del progsarna
a fi de que, dins eis medis de que
se dispon, fassi unes D,festes Lllui-
des.


En les repetides reunions que
aquests dies se czlebren se con-
feccioiia el prograrna q u e si, Deu
ho 1 7 0 1 , publicarem en el I;.’ prci-
xim.


Per de prointe podem dir que
la Cornissio est6 en tmctes arnb
una banda de mdisica esterna
arnb una casa de focs artificials
de fama, C Q T ~ tarnbe se parla 2’
orgimisar i i i i t ‘s g a n s carrercs


Per to: a ixb >e neccviten molts
de doSS6s i per no acuJjr al sis-
term, de susci-ipcims que‘s tazt
pesat, st‘ h i 4 u n a 1-ifn, a 1;i que
per p;Lti+iotisrxe tots rls iart;inencs
h:ii1 de pc~sar.


de caval1 21 s’HiQ6di O X .


O?li pelx 7Xl ?iZl’t?j(E SI I &oa s‘
kt 7 ‘Idh J I 2yd :


G r d n i c a
DEL TEJIPS.--ES s‘& es-


t irst de tot; per c o l a cma hem en-
t ra ts dins l’estiu. Fa diades e sp lk -
dides i rnolta basca. El terrn6:netre
si s’ombra m n c a 2 3 . O Els tres de-
1-rcrs dies s’hn posat un poc hamit-


ESTXT S,~NITr?kl[.-~No hi ha
epidemies gracies a Deu H,cs engi-
nes z’han esvakks Malalts de gra-
vedat son moXs pocs els coneguts.
El dia 29 viaticaren Na Catalina
Fuster-a de ,sa C!ota. De rnorts n’bi
ha un, En Pere Pirais de Na Sineua
que mwi d’un cdlic miserere,


AGRICZJLTURA. -Son molts els
qui ja hail acabat degsegar i baten
a la vela. Les anyades haurdn estat
anormals; a unes bandes no ret gens
i altres bastant. Les figues fiors ven-
gueren tant prest que per St. Pere
qui solen urevoith sa figueran, ja
estan a la plena. Tots els fruits ve-
nen primarencs. Ja hi h a olives
trencadores, de t a n grosses que
son. Els aubercocs“,’han fet molts
mal be perque de tot d’uaa no te-
nien preu, ningu en volia. AI final
hi ha haguts compradors, tot d’uns
a 3 pts i a r a a 5‘50 pts. el quintar; i
encara triats.


AKJLTES -1, actual batle Sr. Ca-
setles, energic i actiu pel cumpli-
merit de les ordeuanses mmicipals,
fa v e t l a per l’orcle i sabem que ha
imposades multes an a qui no aca-
tava les ordes prohibint c o n e per la
poblacic). Aixi ha d‘esser.


BENVENGUT.= Per passar la
ternporada estival ha vengut de
Barcelona D. Enrich Galiano i Sra.
esposa. Sien benvetiguts.


CORREGUDES --Amb motiu d‘
esser a m i dia 30 !a festa de Sant
Marsal a n el carrer d‘Alqueriot ai
bnrabnixa s’hi han fetes corregstdes
d,‘non?o3 i atlots ainb j o k variades.


lii ha haguda molta animaci6:
LA RONDAYA DEL DISSAPTE


Corn se p& wposar aquests estaven
3asdekri&esa i a fib ells tota la ciu-


-&at que irpreciava molt a sa faniilia er-
ai aixi eS qu? quant wren arribar a sa
pfineesa b v a i saiia be tota desgracia,
4ou %anta sa alegri-ia que casi no hu
gosawen creut~ i jen vulcn de festes i
dhases per llatgt diuen, que duraren
vuik dies seguits. Elia contA fiI par
ranch tot lo qw i i havia socceit i els
rcis @cis d"admiraci6 tengueren el fet
at'cinses d'aquell jove arnb so drric COT)
a sa mCs glofiosa batalla que mai ha-
gues Ragoda :i a ell corn a1 m b reno-
wanat i atdit cavaller que trepitjris la
&8rSra,


f tornarm les festes i alegries, per6
qCI4 en don4 gracies, i diguC que volia
rontinuar scpfl c a d .


Elspares el s'escoltaren am b pena i
m bu volgueren de cap de ses mane-
res i BO sols aix6 sino que plens d
agtztimeat i amor en vers d'eI1, l i oferi-
ten per esposa a sa seva fia ia que d'
d l l'havien novamerrt rebuda.


h)"&xx6 s'en a1egz-A tothorn per6 mes
que ningti es dos joves que ja s'eren
agradats de ban cor. I de tractos pas-
sare'eR.a nwes que se feren arnb molt
& I sarau i alegria general de tot es
%tioat i visqmetr felissos amb la dolsa
i santa pau de bons esposos quanb vet-
squi qu'un dia, per entre ses boires de
5% dematinada devers es LIevani hei va
co1ornbx-A es jove desde unes galeries
aont estava, un herm6s c.iste!l tal voita
corn cap alfre n'hi haguffs i hLu digs+


. a !a SWJ eq)Cpsa. Aqziesta de c2p 1-r.a-
t m a vo'ia pailx-ne i p t - a i ~ n i 7 3 ajiu


guen pregrrntes 1 mks pregf ntc. in^
que un dia i i foht precis a e!ia cx91xa--
fi coin era a116 un caste;! wc.int;lt i ; t ~
&ah per COA: ~ a s t c . ~ ! de i no':;


Syar-lIe f&d C0nWfSa; :.I! Vt\n I


tornarhs perque mai per mai n'havia
tornat ningii de to!s quants s'eren atre-
viis a anar-hi.


Di!ls es cap d'aquell jove abriirat 13ri
tornasen entrar les fantasies i ganes de
veure C O S ~ S desconegudcs i noves i
anib prolj d e i i t i cor per anar a sebre
la caiii;a del encantainent, digue a la
seva esposa qro'estava desifj6s d'anar-
hi i eiicara que elia cuidava a esciatar-
st: de plorar f a pesar de les sirpliqucs
de sos pares un dia parti cap an es
Casteil.


Es coni er2 liarg i espadat, i per he
que feu ,110 hi poguIC arribar lins a en-
trada de fosca. Devora es poria1 heI
trobir una veyeta que el va rebre amb
caricies i l i digue:


--Poden, senyor, cntrar dins es cas-
tell corn vos plagui que jo mateixa vus
fer& de p i a , per6 ja que som dona i ve-
yeta vos demdn un favor i 6s que dei-
xeu a l'entrada les vostres armes que a
mi'n fan m o b por.


El jove, tot curnpiimentlis deixd les
arrnes i just qu'entra dins el gran pati
qtiedsi ericantat i convertit en estatua
de pedra mabre.


Merrtres fant a casseua es fiy seg6n
del pescador Cfigue a SOI pare:


- M u n pare, Io bon pate, sa sang
del peix s'&s enterbolida i s'espiria en-
san3rantada lo qrie vol dir que coica
desgracia ha socceida an es meu ger-
niri major. ~ V a l e u que vaja a cercar-lo?


Son pare tenia prou pena de deixar-
lo par;ir per6 t m e n t per la vida JeI
tilajiir, l i dona liecencia. Ves-hi-li di-
guC- perd lant bon punt el trbbigues,
t o rnava -ne venir tots dos cap aqci.


Aqurll jovenet parti, i caxiina, ca-
rninasis tot aqueil dia va anar a la bo-
I I B d r Deti se1;'1~tf se'i?r: ao:rt di:igi;.-se


3 quari'i s'er trcga sa foscs ; r ~ j e
:PQ i es i!iii:jii1aries i cap R el es s'enca-
~ l i ! i i i i i;.siranY se ti-obii CB !a ri iaiei-
s a ciil!at aout ma casxt es seu germ&.


ihixi q:ue i;l va cswr i I~Itagcrcl-c.~~
v:s i t ~ i i t t >'dsscriibiavi:n amb, so:] grr-
i i i i qu:: tc~ttiolil ~ ' 1 va peridre pel piii1ces
i KetQiiiA i'iikgriz a la gent que CorrE-


g 1 6 a d o n a noticia an els reis. Aquestc.
a :I!, sa s m a fia surtiren desseguida a
rLbrer-Io i li feren niil prpguntes de i ~ .
q : ~ li Invia soxeit i de 10 que d i m es
c stcll passava. El jove que amb tot
aixb coiiipren&ue que aquesta el-aada
de coiibndrfr-io arnb so seu germ&
havia d'esser 1111 cami per trobar-lo, ios
deixava dir i convenia en tot no tta-
guenl-10s del error i se deix8 honrax
corn a prince% fins que fou an el paiaa
del rei. Arribat alia li'inostiaren tot el
palau i quand fou a les galeries m 4 s
altes veg6 es castell a s d ixent. Pre-
guntd tot d'una quin era aquell castelk p
i l i contestaren: LO n o t'en recordm?
ja, de quant partirescap a ell?.


Aqui descubri ell Io que mds li inte-
ressava i sense voler sebre res mCs se-
prepara amb tota casta d'armes i a pe-
sar de les pregaries i plos de la prince-
sa perque quedPs ell tornA empendre-
el seu carni.


Camina, carninariis a1 Imabaixa de
tot arriba a s'entrada del cqslell a lat
porta del qual tarnbe hi troba Ea veye-
ta asseguda que'l va rebre arnb rnoltes
caricies i Ii p e g & rambd que per enk&
deixas abaiis totes ies armes diiis I ' m
trada.


Eli amb tota bona fe, aixi heu va fer
i just que fou dins es pati queda encan.
tat i convertit en estatua de penya ma-
bre.


Ambarti


itso i f
c


ecialidatx en 1la.bres I articles e


S -
c


Ensai rMades 5 p a n e t s
En lloc se toi'nen gillos que a la


E S F O R N N O U
D'EN


M i q u e l R o c a C a s t e l l