PREWS Art& Un trimebre 1'50 19'0 1 woo A fora A1 Extranger id. L C C f ...

PREWS


Art& Un trimebre 1'50
19'0


1 woo A fora A1 Extranger id.


L C C f


--------Q-as.-e-.--


N h l e r o s0!t
0'10 cts.


S E T N A K A R I ; C A T O L I C M A L L O R Q U I


Wedaccf6 i Administraci6
Quatre Cantdns, 3 Arth 20 &!:rig do 1932 1 PXR DEU I PER MALLQRCA 1 I


-- I I -
Per la creu de terme
Diguem-hi la nostra


Endevant! Si la vida :e rnostra cami-
nant no hi ha dupte que estam dins
una epoca d'actividat, de a moviment
constructiu el qual de continuar en sa
trajectoria pot arribar ben orieniat a
iniciar la transforrnaci6 del nostre po-
ble.


Perque, amics lectors, I'hermosa idea,
que avui ja te estat de realidat, llansa-
da a voiar per alguns idealistes fills d'
Art$, de ier la reconstrxci6 de ICs
creus de terme que s'alsaren e n la nos-
tra Vila, en temps passat, si vos hi fic-
sau be, enclou tot un tractat de ciuta-
dania, el qual convC sigui Iestudiat per
tots els artanencs i d'una manera espe-
cial per aquells qui tan poc se preocu-
pen de dirigir el poble en el qual tro-
ben el seu susfent, per els catnins que
condueixen a la perfeccid.


Lo que simbolisa la Creu no 6s del
cas repetir-ho, tot-horn hn sab, i la nie-
va ploma empobriria la veritat si s'
atrevis a afegir un petit concepte a lo
qui es la senyal mis gran del cristianis-
me.


Id6 si la Creu 6s l'emblenia mes elo-
quent del Cristianisme, un poble que a
dins les seues places, en les seues prin-
cipals entrades i a la vista de tot-hom
aixeca Creus monumentals, dona una
prova fervent de la seua cristianidat.


Per& deixem de banda la part reli-
giosa de la questid, i mirem tlnicatpent
la part profana.


Una Creu Cs un monument i un mo-
nument 6s i ha estat sempre una inani
festaci6 de sentiments d'admiraci6. Per
lo tant el poble que aixeca monuments
6s un poble que te sentiments i un po-
ble qne selit, no pot morir mai.


Aquestes creus mos ferin recordar
I'avior. Elles, vendrin a esser altres
tants de monuments alsats per honorar
als nostres avis, als nostres pares, ais
nostros germans, als nostros parents i
amics, i a1 comtemplar-10s apendrem a
venerar els sers estimats.


Ademis, corn les cases hermoses
atreuen els nostres sentits, inspirarhn
el respecte a les nostres joventuts, Ies
quals, pujades dins la bella dekadesa,
apendrrin de construir; les sews Bnimes,
inconscientinent sufrirrin una cuslucici
sensibilisadora i a1 llegir ,en Pavior la


nostra historia tarnbe apendrdn d'esti-
mar el passat, de millorai- el present,
de desigjar un futur d'honradcsa i Iliber-
tat.


Estiguem id6 animafs per ei sacrifici
que sigui aviat un fet .la plasmacio de
I'ideaque tant ha d'aixecar el nivell
moral del nostro poble.


L1. Garciee


Laicism e
Alguns politics d'Espanya voldrien


eliminar la Relligi6 de les escoles. HG
han dit clarament en el Congres.


Volen fer de I'escola neutra un teina
de actualidat. Voldrieii que tornhs a
ser de moda. E!s seus entusiastes par-
tidaris aprofiten totes les ocasions per
a defensnr-la.


Cal fer avinent an aquests senyors,
que prescindir de Deu en la educaci6
de la jovqntut, es una mutilacid de i'
homo; que excloure I'Esgiesia de Yen-
senyament oficial de I'Estat, causaria
molts d'estralls.


Esmicoleni els soFisrnes d'aquets Di-
putats. DiguC un d'eils, que els pai'sos
mCs avenqafs s6n aquells que han
allunyat de la vida cul tural els proble-
mes religiosos. Basta recordar a aquest
senyor, que fou 1'EsglCsia Cat6lica la
que doni a la civilitzaci6 d'Europa i
Amttrica els principis i sentiments, que
la fan superior a totes les altres civilit-
zacions que han existit.


Volen fer creure a la opinid, que la
educacid Mica 6s la millor.


Que 6s educaci6?
Es l'art de formar I'homo, desenrot-


llant els germens del be i rep:irnint els
del mal.


Es l'art de dirigir cap a la virtut la
inteligincia i el cor de I'homo, aquestes
dues potincies que s6n el principi de
tot lo gran i noble que en eil hi ha.


L'hotno no ho pot isser m i s que per
la educaci6, puix en tiltim resultat no
Cs rnis que 10 que aquesta el fa isser.


Sols la educaci6 cristiana pot formar
l'homo com conve perque sols ella sub-
ministra motius prou poderosos per a
conservar-lo en el cumpliment del de-


Corn demostra el Dr. Torras i Ba-
ges, prescendir de Deu, 15s ofegar la
VEU de la consciCncia, atroflant l'eote-
niment i la voluntat de I'horno. Es trac-


Ver ,


ta de f e r 4 estimar el be i de fe .4 cum-
plir el aevers. GEn nom de qui se li
parlarh, si cs prexindeix de Deu'?.


L'obra de l'escola es emineiltmerit
relligiosa. La t a x a dels mestres es
santa i sagrada. Man d'ensenyar an e:s
deixebles que la vida tC un f i seri6s,
que Deli cuida de noltros, i que de+
pres d'aquesfa n'hi ha una altra Han
de pariar d'aquestes coxs amb convic-
cib, perque 10 que no ve del Cor. no va


La naturalesa no ha feit I'horno neu-
tre. El scu enteniment necesslta prin-
cipjs cerls que siguin la base de totes
les seves operaciono. La priinera afir- :
maci6 que es precis fer Ps I'existCncta
de Deu remunerador. La escola neulra,
priva a l'homo de vofar, no'l deixa en-
lairar an aquelles regions avon troba
lafelicilat. Deixa a I'hoino ineducat i
ineducable .


Quins estimuls eficacos 16 l'educacio
faica per a formar I'home aixi corn deu
formar-se? Cap. Els homos neutres, no
e s t h capacitats per a orientar la vida
hurnana. Avon son les ventatges de la
escola neutra? No les veig enlioc.


Tampoc ies veuen, seg&ament, e2s
seus detensors. Es de creure que l'invo-
caci6 de neutratitat que fan alguns po-
litics, m&s que una i i - l u k 5 fatal, &s una
gran hipocresia per a cornbatre el cris-
tianisnie i introduir l'anarquia en el
mon.


a1 COT.


,


No hi 1112 rewei. Les oligarqaies
centralistes apesar de les realidats
que paupam tots e!s dies, vnn apa-
reguent cegue:; devant eis ulls de
tota Espanya a cada mornent que
passa en la vida del Estat.


Acostumats e's mes atrevits a te-
nir sempre a la ma els destins dels
governs desgovernats, estan ja a
punt de perdre el j u i devant la con-
tinuacid en el poder dels elements
conservadors i no descansen un mo-
ment, estudiant i cabilant la manera
de crear dificultats per provocar
discordies, debilitant lo qui es ob-
jecte dels seus odis, per precipitar 1'
Estat a la ruina.


Basta llegir cualsevol dia, cual-
LLEVANT


sevol numero de cua!sevol diari
poriaveu d’aquclls oligarques per
arribar a n el conveciment de qce
1.uni.c ideai qge patrocken 6s el
pocler, no per governar, sino per
rgenjar, rnostrant el cansatiient que
duen d‘estar allunyacs tant de temps
d’ell, que es l’tmic n i d i de satisfer
129 s e w s ambitions.


La sera actiridat no est& a1 servi-
cijds1 Estat per llevar obstacles i fei-
13&4 planer el cami, aixer-ant de l a
postrzci6 i tragueat del desgavell
actual tot lo que essent l’esspncia
liaurin d‘esser tambe el bastiment
sa, sostenidor de I‘organisrne; a1
contrari ies veis sempre descontents
esbucdnt parets i maiges per di-
ficultar tota marxa constructora,


El treball d’escander realizat
per aquel! govern que presidi nos-
tre il-lustre paiaa D. ilntooi Slaura,
ainb un niorrlent foil desrruit.


Z 2s mtSs de dolJre lo que esta
p r s a n t , per quant son arrastrats
incoascientriient a Ia protesta con-
t r a lo poc que hi ha de constructiu,
elements, la missi6 dcls qwls es
molt difet-enta a 13 de! poliiics inte-


, ressnts amb l’aniquilarr,ent d’Espa-
nya.


El moment actual, amb la bellu-
gadissa quotidiana dels Iliberzls de
tot color, Qs un dels m& interes-
sanrs de la politica espanyola.


E’rzparemnos per assistir a un
dels espectacles mes c6mics que
presenciar5 la n o s m generacib, el
qual pol ser si@ el principi del fi,
jaquc els conscients de la propia
personalidat 110 poren, ni volen, ni
deuen conformar-se arnb seguir du-
gacnt tota la vida el jou de l’escla-
vitut.


4


1 dinsel ,jars?
dc Zu veBa errnitn,
&et corn tma fita.


UR vet1 solitari
desgrana un rosa i., .
Qui sap si per mi!.


La festa patridtica de §(iller


S6tler ha celebrades engusny amb
mPs solemnidat que’ls altres anys, les
festes de N S a S.a de la Victoria atnb
quct conmemora la victoria qu‘obten-
gueren els sollerics dtmunt els moros
que intentaven assaltar aquella ciutat.


No !es ha lievat res de tot io que te-
nen de tipic aqucixes testes, per6 les ha
afegits alguns actes que les ha revesti-
des de major expiendor. Ha contribuit
an aix6 la presencia del fill ihstre d’a-
q ~ e l l a betla ciutat el Bisbe Titular d’-
Andrapa P. Mateu Coiom.


An el festival tipic que cada any se
celebra s’hi tan afegidcs la *Festa de
la bandera mallorquina)> i la proclama-
cis del esmentat Bisbe P. Colom Fill
I!ustre de S6ller.


La primera, que s’havia de celebrar
en mig de la plassa, haguc! de fer-se
en la Sala de sessions de la Consisto-
rial a causa de la pluja persistent que
qneia. En la sala esmentada no pogu6
de cap manera fer-s’hi qriebre la pnta-
da que tenia desig de pendrc-hi part,
per6 hi havia un pfibiic se!erte i cull
que comprenia be l’inyortancia dei ac-
t!?.


Despres de la so!emne becdiciir de
la Bandera que feu 1’Iirn. Sr. f3is e
Colom el qual jun t amb el Bat!e, Ajun-
tainent i Comunidat Parroquial presidi
I’acte, el President de la a\oventut Ma.
IIorquinista~ D. A4. Xarqui:s Co’l arnb
paraules vibrznts fa ofrenz de 13 Ban-
dera a i BdtIe de faCiutat Sr. Czstzinyer
Ferque aquest en totcs 1cs Fecrcs la POsi
en Hoc preferent issada ai costat de la
del Estat. Et Bai:c contesta m i b LIE dis-
CUIS sdequat que rebla amb gds; !a
basdercl rccnri de ies glories de la nos-
tra terra i oferi issaria en tales Ics fes-
tss i z c t s yslbl~cs, coni fa ja ii;mdia:a-


ment. 1 entre grans aplaudinrents issk
a bandera en la fatxada de la Casa d e


-la Vila.
Segcidament prcnuiiciaren patri6tics


discursos el Director del nnstro set-
ntanari. D. Andreu Ferrcr, el Mestre
en Gai Seber, D. Josep M.a Tous i Ma-
roto i el retgidor de Palms D. Guillern
Fortesa. Tots els oradors ressenyaren
la significaci6 del acte,lo que simbolisa
la bandera i I‘acatament que se li deuj
essent to’ls fortsrnent aplacilits per la
distingida cormmencia que sen-rb!ava
haver-se compmetracla arnb el scntir i
I‘entussiasrne dels organisadors.


L’lirn. Bisbe Colom resumi ejs dis-
cursos, per lo qua l pronuncia un parla-
ment en i a nostra llengua que arrebata
I’auditori. Cada una de ses hernioses i
elcrquenfs parrafades vra aci:lrida amb
una ovaci6 i al final de son discurs f o ~
moil felicitat.


Resulth squeix u n zste brillantissirn
que quedara en les Fdgines de I’h-istoria
i ben gravat en el cor de tots els assis-
t m t s Mereixen una feiicitacid ben co-
ral la UJoventut Illallorquinista~ orgd-
nis ](!ora del acte i en especial sos pre-
sident i segretari I). Miquel Marques
i D. Andreu Arbona respectivment
Anirnes de l’entidat, com tamhi: el Satle
Sr. Castanyer que sapigu4 interpreri
el sentir de la ciutat i se dignd donar
tan entussinsta acullida a I’idea, Actcs
d’aquesta naturalesa inspiren enveja
r;ob’e a tots els qui sentim UII amor
foiido a le$ glories de la nostra terra.


WsprPs el Bisbe se retirli esseat
acompanyat fins an el portal pel Sr.
PJatie i Rector i tot lseguit anuncia el ,
IZatle que s‘snilva a procedi a donar
ciirrtpliment a1 aeord del Ajuntanient en
que’s deciarava Fill Ilustre de la Ciutat
a1 Bisbe d’Andrapa.‘ Estirfi ‘la cortin8 i
aparegu6 el euadro amb el reirato del
I l m . P. Colorn pin!at pel f amh so!leric
D. CristGfol PizS. El nofab!e Ii:e;at Rt.
2. feruni Pons doni lectui-a a ia Blo-
g;d’jn que 1’A juntaatneilt li havia cnco -
i m i m d ~ . Estk escrita en mal!or3ui lite-
rsri rcsd tapr t m treba!i erudit i bclia-
t ~ m t escrii: qirc meresquk grans ap!au-
ciln:~iits, e i~gis i eahoresbones de Ia
c oz s u rr en c ia .


A caiisa de la p’uJa no p q y d furse el


d


si2ulccre del combat qlic :c j,.r.Itoag$
pcr drmh diuinwgc.
a Borreras
Enguany, s'ha feta, corn diguerem,


alsantuari de Moltisoi6n de Porreras.
Rein6 gran eatusiasrna i revestiren tots


4 s aqtes gran solemnidat.
La gent porrerenca se desteixinava


.pet- donar bona acullida als peregrins
que s'endugueren una imborrable im-
prrsi6 do i'afabilidat i educacib d'aque-
Ita v i h . ffei assistirca peregriris de tots
els pobks dc Maliorc:a, tantj inCs qualit
m&s fwilidat dc com:rnicaci6 tenien
amb Porreras. E! nrtstro que est4 tan
eafora i no te po: ;ibi'idats de combi-
aar comodament e's kens per anar-hi
amb un dia i arribar d'hor.4 als princi-
pa!sactes, h i estiglrk aixi mateix bel1
represent21 arnb una cotxsda d'anirno-
$os terciariu, i especialment del3 so%
de la loventut SerPfica.


Fdicitam als organisadors de la Pe-
regrinacibp el nou ixit obfengut i an
d e qui d'aqui hi acudircn per fa seua
anirnosida t.


Segons noticies s'xilut1ciA que l'any
qui ve ha de fer-se a la nostra Vila i es


-precis que mos prepaxm arnb temps
pel bon exit de la matcixa.


De Capdepera
Que el temps mts apropiat per fer


cxcursi6ns recreatives Sen ler prima-
veres be heu deinostren les que frecu-
t n f e cewt aquests mesos visiten el nos-
iro terme.


Autos de l'aristocracia o camidns
~eplens de persones que cerquen l'ex-
;$anslb son lo que cas i quotidiananienf
't"5 deixen sentir p el centre dcl nostro


La primcta estaci6 6s sovint en el5
&%is d? le% vegues~ per contemplar
ua parei d'hores les belleses seculars
4ndoses en Ics *Coves de I 'PTernha
que venen a esser come la primera per-
la de gran valor del nostro terme; aoa
6e subjecte, coin en roca irnconmovible,
Fhermosa cadena tfc vcrdoses InUif-
aanyes que serveixen per posar la di-
;vis% a n'el primer paratje, niasell d'en-
cants, que tota Mallorca ofercix a n'el
sol de 1'0rient qui matiner ve a presen-


$Mtble*


tar els S ~ U S benifics serviois a la no+
tra Uta claurada.


Altre punt per reposar sempre neces-
sari als nostros visitants, 6s I'atractiva
plaja de Cala-ratjada, lloc delici6s i
ple de vida exhuberant que no pot me-
nos de sentir-la I'estivant de tempora-
da.


Els qui per primera volta estenen CIS
uys per aquest panorama certament les
senriu, i corn amb veu encantada, els
convida a passar els llarcs mews dei
calor de I'any, juntameill en la seua
coqisnyia que des complacent aixb
un g:ari t;upi-ern.


Vct -a . ,~ i els dos centres de la major
par-t d e icursiks: son cls dos ilocs que
iziai se iieisc'n; S s Coves i Cala- Ratja-
da. Ui1 altrc dia scguirein anomenant
alguns diferents punts aon cowmreii
el; viatjes que 110 frisseii, ni diieii el
tenips contat.


--La necessidat de construirse UII
port en la ribera Ilevantina es dcrnostra
en irioltissirnts ocasicins. Bastantes cn
ndmero soli les emnbarcacibns que en
aquestcs sctmanes lian domt fondo a
dins Cala-Gat.


Avni son cinc les que hi eatin amar-
rades, '5. losC," "Corazon de iesas,"
'*Victoria," "ei Xabec," etc.


-Pateix que 1 aumodrava d'aquest
punt agafa bastantes tunyiner. Fre-
cuentenient s'en ernporten cap a)Palma.


Els peocadors de canyeta rembla
tambC qu'han fet algunes pescadetes
bones.


-Apesar d'haver plogut un poc per
Capdepera en aquesta derrera tempo-
rada, no obstant son moltes la families
que es gueixen de no tenir aigua dins
les cisternes. Deu fassa que la pluja
nos favoresca,


-Volem fer constar la satisfacci6
que senten les personcs d'ordre a1 vcu-
re que a1 inenos fins ara es procuren
fer cuniplir 12s disposicions donades
per 1'Alraldia referents a la prohibici6
del joc; a I'entrada a r'els cafes d'al-
lots rle ~llenos de catorze anys; a I'hora
en que es Jeven de tancar Ies dites
cases, i algunes altres ordues, el cum-
pliment de les cuals t.s necessari pel
bon nom i armonia de la poblaci6 Que
en anstancia cada dia i n k forta es
persrguesqiii l'ideal concebut, seguris-
simes ies a u d d a t s de q m el poble e n
surtirri altanlent beneficiat i anib el
temps tnolt agrait.


C orrespnsal


Dc Son Servera
Les jores que t r e b a h - e n en les.


funcions celebriides darreramen t a \.-
n'es teatro de la Congregacib, dk
les cuals ja'n tenen coneixernent el&
lectors, realizaren e n la passada
festa de l'Aparici6 de St. Miqucl,
un excursib a n'el Santuari de Ntra.
Sra. de LIuc acompanyades de dues
Germanes Franciscanes. Rearessa-
ren el mateix dia a Son Se r re ra
devers les nou del vespi-e.


-S'atiywda de bais (cereals i
Ilegurnc;) RO 6s de lo mPs satisfacto-
ria degut anicannent a la persistent
sequia. No s'ha vist cnguay gens
de rovci, CUC, ni altre casta de mal
quc sol haver-hi altres anys.


En canvi els abres s i he tfs veri-
ta t que no cls-e cauria malament
una alfre sa6, son ben sans encare
i tenen bones crescudes. Els amet-
lers tendrgin un esplet poquet rn4.s
que regular. L'olivar, despres d'cs-
tar algius anys sense fer cap esplet
dignc de mencib, enguany apareix
complctament ilorit. Presagiam que
hi haurd bona cullita d'oli, a n o
ser qu'els temps venga malament
ferm. F ins aqui aqueixes ventades,
segonr el6 olivarers, han protegit
molt la borra.


Essent Son Servera un poble aon
h i ha molts d'abres i per lo tant 1'
anyada de dalt es preferible de molt
a la de baix no porem els serverins
queixar-m6s.


-Persona ben enterada mos ma-
nifesta que la sociedat aCultura ser-
verense. en la Junta general de diu-
menge 14 de Ilfaig, acordA celebrar
una Exposki6 de plantes que teff-
dr5 lloc a n'el seu domicili social 8
ultims del mes de Juny.


Pareix qu'aguesta idea ha desper-
ta t g ran entussiasme entle eis or-
ganizadors.


Fal ta resoldre si se donara a 1'Es-
posici6 carhcter regional o si se li-
mitara a fer-la simpfement local.


Procurarem comunicar als lectors
tots els detalls qu'anirern adquirint. "I;


-.-Segons noticies de bon o r igm
el Sindicst Kgricola Cat6lic est& ul-
tiinant els ti-ebails per la creaci6 del
Seguro del bestiar. La Junta gene-
ral cle ahir, diumenge, fou, segcns
digueren, casi esclusivament per
aixb.


UPL eongregant serreri


.
LLEVANT 6
I.Iu


Ajtlntament
Sessi6 del &a 30 d'Abril.
En aquesta sessi6 d e s p & de k t -


gida i aprovadn l'acta anterior s'
acorda:


Prima-. Donar de baixa del psi..
4rd de la Vila a Crist6fol Alzamora
Nadal que viu ara a Barcelona.


Segon. Vista 112 necessidat de sa-
a e t j a r el desaigo de la claveguera
municipal se anomena una Cornssid
composta de D, Andreu Femenias
Casellns,D Bartomeu Feiiienias Ni-
colau i D. Miquel Payeras Perxanr
perque estudii les sbros que cregui


Tercer. Suposat que les ciidires
que hi ha a 1s Saln no basten per les
necessidats de la inateixa s'acordd
antorisar a1 Sr. Batle perque cornpri
k s que coiisideri necessaries.


,


. gonvenients fer- hi.


MITIN SOCIALHSTA
Dilluns a vespre en el Teatre princi-


.pa1 hi tenguC lloc un mitin socialista
que donaren, En Monserat Parets de
Uuchmajor i En Manuel Cordero exret-
gidor de Madrid, i que foo organisat
per la Federacib Obrera d'aquesta lo-
eatidat. No hi assistirein, per6 segons
aoticies fidedignes, el teatre estava ple
de gom en gom, i se .cornens8 per des-
petricar agrement contra la teoria ca-
Mica de la creacid, i anacen a parar a
que la propiedat ts un robo. Amb una
paraula, posaren llevat per un dia pas-
tao. $&ant sera aquest dia?. I encara
no creuen les classes directores d'Art6,
arribada l'hora de construir el dic que
Ba de contenir I'onada el $fa de la tem-
pest at gc ne ral?


La primera autoridat esglesibtica
de la nostra ;Vila propora un herni6s
projecte de 'un gran Centre educatiu
que Qs ja casi lo ~ n i c que pot con-
trarrestar aqueixa senibra de ma:es
4evors que de tant en tant se €a, i
molts dels que mCs temeii i tenen
que teiner a l'onada nivelladora sovie-
tista que e'accsta, #on els q u i critica-
ren l'obra en projecte i els qui han
contribuit a Ter-la esvortar. Aquell dia
nefast ,enqx ja no hi serin a tcnips,tal
volta ptorin haver tleixat de secundar
aquel!c.s ioiciatives.


Hem volgut dir-ho, perquc qiii te
orcyes heu senti.


PiamtD


El FOG de Can CanaIs
Quant tirarem el n.O passat estava


encara eremant el bosc de Can Caiials
propiedat de D.Rafe1 Blanes Tolosa, de
10 que'n darern conta ja El foc a pesar
dels esforsos dels qui hi assistiren no
fou extingit fins devers les 11 del ves-
pre del divenres que fou apagat. Sort
que comnsd p"cr tB garriga baxa i sols
prenguh el pinar quant ja hi havia prou
gent qui provava de apagzr-lo. Per6 no
obstant se caicuien una vinfena de cor-
terades de socorrat amb unes perdues
de unes 1500 ple.


D. Ra;el Blanes que venauti el disa-
sapte a vespre pregA an els q u i havien
assistit passassen per cassem per pa-
gar-!os l'assistencia; per6 tothoiii se ne-
gP a rebre remunetacid per un treball
d'aquesta classe a1 que is un clever a&-
dar. Amb aquect motiu nos suplica qu'
en nom seu donem leg mes corals gra-
cies a tols quants acudiren aixr a la au-
toridat civil i empieats de ila Vila, a la
Guardia Civil, Ermitans, D. Pedro Mo-
re11 itmb sos missatges dels Olors que
totd'una acudiren com a tota la demCs
gent els noms de la qual no recordam.
A tots les queda profundament agrai't.


C r 6n.ic 2
DEL TEMPS. -Es estat aquest molt


variable durant la setmana. El diumen-
ge sol fort i ploguer i el dilluns estigui
tot lo dia nigulat i fins i tot prov8 de
fer algunes brusques. El dimars devers
mig dia tambe ploguC un poc per6 en-
tre tot no ha fet mitja sad. Els d e m h
dies ha fet sol, cubert solint sovint per
nigulades.


Reina rno!ta htltnitat.


ESTAT SANITA1R.-Gracies a Deu
no hi ha epidemies, ni mods. Dimars
va rebre els Sants Sagrarnents en Gui-
llem Mona. Deu l'assistesca.


MEil.ALT.--En!re e!s niatalts que fa
aiguns m e m ~ diguerzrii que havien
anats a operar-se a Pafma tots el8
quals regressartn bastant be, un n'hi
liague que i i prengue malament la feril-
da. Es aquest i'anio'n Jeroni Ginard (a)
Pansacola de S'Estany el qual a vista
(le que no acaba de adobar-se seen es
anat a Barcefona a la clinica del Dor.
SacanelIa per esser novament eperat.
L'acompanya I'exsargent Noguera. Deu
oulga que eo surti bo de tot si convC.


A LES F0SQUES.-Dcsde dimarts
d'aquesta setmana estam sense elec-
fricidat. Se va fer ma crida diguent
que no hi hauria llum durant dos ves-
pres per haver de fer rcparacions a la
maquinaria. E~tarn ara mal acosttima?~
i no sabem adondar-nos a a f m clarze
de 1:ulns.


COWPETEXCI;E.--Eh carnicers es-
tAn en competCncia. Les ha sortit utl
contrineant, qui (Is en Tirbs de na Ma-
r ia Metxa el qual ha posada taula a la
plassa en la que despatxa en Tomeu
Cumuna. La carn estava a 1'50 pts.
texa i ell va fer cridti a 1'15 pts. Per6
els altres han feta crida a pessefa i e6
phbiic aprofita I'ocasib per deixar-los
sense cam en cosa de poques hores.


COND0L.-A Palma ha morfa des-
pres de m l t llarga malaltia D." Efisa-
bet Oliver Escanellasfmare del culte Di-
rectar de La: Alrnudaina i amic nostro
D. JeromQ Amenguai an a qui acornpa.
nyam atnb el sentiment.


per la (ttu
Avui, divenres a les 10 del mati a Is


Casa de la Vila i presidida pel Sr.
Batle D. pan Casellas s'han reunits
j o ts els Preside ,La, disitintes so-
xiedak caf6liques dk? la vila, amb els
Mestres de les escoles nacionals, Su-
periors de les Comunidats relligioses i
Rt. D. Juan Rubi, Rector.


L'objeete era tractar de la restaura-
cib de les Creus de Term que aixeca-
ren e k nostras avantpassats.


S'ncordat anomatiar una Comissi6
per dur a cap el projecte, que e s t i for-
inada pel Rt. D. )uan Rubi, Rector, D.
Juan CaseXas, Batlc, Rt . P. Paw Puig-
cerver Supcrior del Convent, D. Anto-
ni Giii, D. Pere Morell, D- Andreu Fe-
rrer i D. Pere Graa.


Tamb6 s'ha acordat fer L;na suscrip-
cib p6blica en un dia determinat.


Coni no tenim espai per pariar-ne
avui en eI prbwim n.O donarea mi%
dctal:s.


'
~~~~~


Aix6 era i no era bon brou fassa la
eadei-nera:


Aix6 diu qu’era, que quand Deu amb
sa tieva voluntat va haver c ~ e a t el cel i
la terra, aqwcta i i va quedh ixott agrai-
da i en smyal d’agraiment, va alsar un
crit d’a!abansa i de per totes parts l i
respongueren mil veus perque totes ses
coscs crezdes volguen enton& tambe


cant aiabantlo f un hi-mne de gio-
ria puji cap arnurz: err nig de la celes-
ti a1 belitw.


h’o rn& s%beya, p a n 8 se va vowe
tan i :an hsrinosa va esfar tentada de


,


I‘orpili i va denaanrtc a Deu que i i fes
un d.@-
EP li digu6rLQuia do vols?
S’abeyn coatesti: Que arnb so fib16


pugui m a t i amb cada picada 1,111 honio
kque sa meva caseta sigtii d‘or.


Pel% Deu l i contesti: Ara perque ets
estada ten orgullosa i demanes un d 6
per kr h i t de mal te donarb u n castie
i 4s qw mor(rbs an5 cada picada que
donaras, i sa teva caseta serh plena de
bruticia i tc conden tambe a s’obli-
gacici de irehayl tot5 es temps de sa
teva vidz per ferme lluman al-b ansa
mwa.


I desde aqueli dh envant s’abeya ha
hzguda de fer sa cera des ciris qui cre-
meii en1 l’a:tar de Deu.


Per6 sa vcspa era ‘mes modestela i
no nits va demanax p o d pica i fugir i
an aix6 si que I’hi va concedir Dau.


Sa salanmdra orgul!osa quand se va
voureamb tant de poder, l i demani
que arnb una sola mirada pogues caus5
sa m w t a s’hcmo i Deu la castigd di-
gugntr Serfis cega tota la vida. I aixi a
tots ets aniniaIs Ies don6 lo que merei
xirn.


Hei havia u n peix que desde tot d’-
una no estigue ja niai aturat ‘ni parava
& cofiversj preiuntant quin nom li
pgtsarier; tat heu deh sense repar6 n i


I


avon era, ni si desbaratava sa conver-
i a dels a1t‘ri.s. Per6 Deu l i digui.:-No
has pogut calk4 arnbtots a q x s t i m p s ?
dS callarh d’aqui en erlvant. I totduna
10 calld pera sempre i per aix6 li i osa-
$n per norn Bacalld.


Se prese1:tB lla\onses s’endiot just
kvant Dei;; va:fe m a crolta arnb sa co.
lvra estufacfa i d igdr Senyor, dotiau a
ses nieves plomes es ~016s que tC s’arc
de Sant hlarti perque ets homos quedin
enlluernats mirmt sa meva hermosura.


Per6 Ceu quand vej6 tantn estulera
li contesld: Pes teu orgull d’aqui en
avant penjard des teu cap lo que mes
oy fa an ets homos, i per cixb tots ets
endiots duen moc.


Llav6 cornpnreguC sa cotorra, venia
a poc a poc, se posd tin tros lluny de
Dea, fe una capnda fins a enterra i s’-
anava a retirar sense badar boca, tota
humil, sense atrevir-se ni sols a pegar
tin crit.


Quant Deu va voure tanta humildat
l i va dk: En premi de la teva humildat.
tendrBs es d6 de sa paraula humana. I
desde IIav6 ses cotorres xerren.


Quind ja toTes ses C O S ~ S quedaren
ben arretglades, totes estaven a n el
seu ptiilt i cada tins tenpue es mereixe-
men t s o Fag= que s’havia gonyada, sa
Terra se va oferir a Dcu i I i digue:


CSPnycr, que’s li, que voleu que jo
fassa?


--I Ell l i va respondre.
-TB mantendris tot lo que’n el mim


--Per6 i corn tendrC tanta forsa?
-La tendras perque tot t‘ho menja-


rds.
I de Ilavr5 enC5 tot torna a sa terra,


aqnes!a tot s‘ho menja, fins a s’homo
manco sa seva 5nirna que s’en va alii
avon pertoca i Deu valgs arreptegar-lea
totes devora ell, i noltros quant sird
hora.--Amh.


se cria.


Vet aqui hue una vegnda hei ha-
vis un:~ a t l o b [ant deixada cpe no


se cnid2rct de res de casseva tan
que un dia tenia preparat un fet-
ja de molt6 per menjar-io se i tant
va lxidocar que’s moix li va pen i re
T a n apurada corn hcu haria de fer
s’en va an es cementeri, treu es fet-
ja a un mort i se p o d a courer-lo.


‘Ningir va coneixe res, per aixb
no la varen renyar i ella tota coil-
tenta d’hai-er ne sortida tnnt be s‘
e n aaa a dormir ben tranquila. Per6
quxnt enca r i no estava dins es llic,
sent un gran renou corn si obris-
sen ses por-tes i URB veu ben fosca
cornens6 a cridar:


--Marieta, oh blsrieta, ja som an
es primer escal6 de s‘escaleta.


Eila tota assustada digu6: Ides-
tressa. (qu‘es q c e s t renou que sen-
ten? i sa mestressa mi# adormida
sespangue: -Son es porcs qui gru-
nyen.
La veu iosca torna dir: Marieta, oh


hIa-ieia, j a Eoin en es s e p n escal6.
--hIestressa, dic, -deia ella - jo


1


sent r enou.
I sa mestressa cieia: Es e% caval1


de s‘estable.
Sa veu fosca torn& seguir: Marie-


ta, oh Marieta, ja som an es tercer
escald.


Ella be cridava sa mestressa per-
q?;e li digues que era sa rem6 que
sentja, per6 sa rnestressa j a es tara
adctrmida corn un tronc.


Sa veu continua: -Marieta, ja
som an es primer rep16 de s‘escala.


-Marieta, ja soin an es seg6n re-


-Marieta, ja‘t teng. I es mort la
PI&.


s‘en va dur a ferli companyia.


L‘Avf


Aqaesf periddic est6 subjecte a
censum esglesiastica.
specialidat en irnpresox per correw, mestres
i carabiners ssgon..~ elx models oficials


I


Especialida-ts en llibres i articles escblarx.
b , .
LLEVANJT


_I


- - . ,.
. I . ,


*.% .-..' :,:! ;.: ; .
. ". Ip) . . . . . ,


Si's paraigo est& espenyat
i el voleu fs arretgl6
u'8ndreu Karix6 el clobarQ
bo, barato i aviat.
ELI lo qw tam136 es trempat
es en t-eines de IlauuB
posa lligidss d'ac6
a riboils i greixonores
ndoba pelles, cralderes
i ivljquiucs de quinqu6.


R


J