Art4 Un triinestre 1'50 7'00 10'00 A fora any $i Extranger id. --- NGmero so% ...

Art4 Un triinestre 1'50
7'00


10'00
A fora any
$i Extranger id.


---
NGmero so%


0'10 cts.


Artit, 22 Abril de1922 PER DEU I PER MALLORCA
9


Redaccid 1 AdministrrtcfQ
Quare Cant6ns, 3


II


FORA SOCIALISME
Una vogada m6s vuy dirigir-


me a n'els socialistes, perque
me plan ilnstrar AW. ,el$ igno-
rants i fer caiire aqnehes benes
quo teneii a tants dins una ce-
guera casi completa.


Be saben, i sino deuen sebre
que algnos principals socialia-
tes espanyols amb l'inteot Lafa-
lagador d'irnplmtar el socialis-
medius la riostra rjaci6, fereu
uu, viatge; p b e u avoti, socia-
listctxos pobres i er?grr.nats?.
l d 6 a Russia, per estudiar prsrc-
ticainent el modo corn d u r n
terme ideal tau benBfic a l'hu-
manidat, a la nostra Espanya,
per fer-mos participants dels
g ram beoeficis del socialisme a
Y i do que la nacio tornas gran i
sobre tot perqua els pobres fos-
sen rics sense uecwuidai do Ja
m6s traballar, jQQir1 ideal m6s
gran i benefic!.


A q \ ~ c ~ t s ~ O I B Q S serkt~ apltiu-
dits i e2:imats corn t b par't~s ti'
Esynnyil, se ies aixecarii I I ~
monument que fassi eterna la
seva mmnoria qunut hajen tro-
b;tt medi do ruenjar i rewear-
80 sense preocupacious, fen$
u ~ a reparticid igual ds les ri-
queses i obligant cz tots els bras.


Id6 be, cxidi,:tes pobre.; I
0npu9t r ' - , ; ~ T P K :mi ;i i~


nen els vostros redetltors? Han
grfius p"1'"~ t#4g::e. "W %:*atk, ' 0 I l l e.


tornat si, de Rusda, per6 corn?
Quin xascol Han toruats corn-
pletameut desitusionats amb
propdsit de callar, trastornats
de veure horrors queh ploma
no sab descriure; han vist an
els obrers que corn voItros so-
miaven repartici6 i poca feina
:oudemuats R trabsyar una bar-
>aridat d'liores sense poder
xneixar-se; han vist q u e ' l s
)brew qne pretenieu insubm
linar-se eren eu el mateix ins-
;ant fusellats per orde dels ma-
beixos que antes 10s predicaven


profetiswveu benestar; halz
vist que apesar ds taut de tre-
ball molts morfon de fam; han
vist qus'Qbrers que corn voltros
pregonaven tin temps de ditxw
. benestar, bauyczven serrndis
per menjar-lo perque no teuien
nltra cosa i inoricn do ftzrn; han
vist que les autoridtlts hnn ha-
gut de pendre mides per imye-
air que'ls homos s0 matassen
uns amb altres per rnetljrtr-se;
hail vist amb una paraula lo
que 110 crcien ni volittri crkure;
han vist implnntatamb PI socia.
lisme, el terrorisme arnb totes
10s sews eonsequeucie~, de de-
sorde, malestar, mal viure,qpo-
bresa, miseria, farn , destrucd


i&& vos pnreix aocialistet
benvt&ut.:? Per a i s6 han calla
efs ST;S"CP'!,~.~ b>iiyt?s. Per aim pro
f s ~ i ~ r : r i u:i silsuci vergonybs i
r:n f ( t t : y i - ? :tri:i previst i ben ceat


ti'. si 'r's cdlien, no cab*


n6s enpaat;, noltros vos deim
lue menteu, que no divdu lar
reri tat.


Fora, iA6, socialisme d'aques-
ta classe, fora socialisme des.
truetor de la sociedat.


Rejou
- -- Pa.- - - 2 LL E V A NT


prenent la aparicic) de Sta. IiIPs a les
sues amigues deniunt u:i blanquissini
nilvof. Na M. Roig en el paper de Santa
%ti& estigud aeertadisima e iqual po-
rem dir de les altres actores, Srtes.
ltliteras (Bdrbara i Maria), Llul's (An-
Bmia i Bet) i Lliteras.


Seguidament feren *fedis, que crIa-
dar igualmetit be de tot. Les interpre-
ks foren ies Srtes. Llull, Riera, Domer,.
ge, Puigrcis I altres que sentirn no re-
cotdar. *Lo que inventan las rnujeres,
sorti lo mateix de be, NA Roig (sa ma-
jor) Na Esteva, Lliteras, Nebot, i Ser-
vera la saberen, treure de lo ntilih


Durant els intermedis se sentien de
dins els bastidors hermoses tocades de
piano. I a1 final de la funcio les matei-
xes joves cantaren SL'Ernigrant. d'en
Verdaguer.
En resum hem de dir que aquestesex-


alumnes de les Franciscanes sugeiaren
de moll el concepte que d'elles teniem
lormat, que s'exyresaven amb tota preci
si6 i claridat, i la pronunciacid sempre
precedida o acompanyada d'uns' gests
i movimenis adequats. La decoracid
espkndida.


Confesam la nostra ignorancia i falta
a'aptitut per jutjar i manilebtar el re-
sultzt de ICs esmentades representa-
rions, hem sfntit, perc), parers de per-
sor.es iriteligents en I%-t i totes cino-
ri$eixen en afirwar que ja no ho porien
fer niiilii


Estan, Der aix6, be enborabona,
Avu i , segona festa de Pasco, repetei-


x e ~ la iuncib.
--i umplint lo ordenat p'el IIm. Sr.


~ i s ~ - t r de la Didcesis, s6hln fetes a I'
Igiesia rogalives perque Deu se digni
etivibrnos una protitosa aah6, tan necc.
sar a arui, a1 psreixer, pels senibrats
i arholat. Arnb sorpresa agradahle veim
qtr'el temps ha €et anit una variaci6 im-
porteutfsima, de la qual es pot esperar
aigo en abunifancia.


-Les sole nnida is raLigioses de la
Setrnar:a santa estigueren bastant con-
corregudes. A ses pracesons del Dijous
i Divenres sant i el dia de Pascc hi ha-
guC sa rntisica del pob!e que fins are es
poria dir esiava tota desfeta. Celebrarn
s'haji iarnada organisar.


-1'rocedent de Barcelona arrikd un
dels dies pasats el Dr. en hledecins, na-
fur' I de Son Servera, Sr. D. Pcre Lli-
teres (a) Mal.


ffepga )a nostra benvinguda.
F a t ins quants dies regress8 de La


Mabana, despres de 18 mesos d'ausen-


Un conmegaat serveri


De Capdepera
Les festcs d'aquesta Setmana Santa


han' revestit gran solemnidat. A fes pro-
cessons tant la del Dijous coin la del
Divenres hi concorrcguE rnoltisima
gent: hi havia devers 200 persones que
portaven altres tants de ciris acompa-
nyant la santa Creu o el sagrat sepulcre
de lesucrist. La banda de m6sica que
dirigeix mestrc h e ! Antoni tocd durant
elles escullides 1 rnelodioses pesses del
seu repertori. Hi prengueren part en la
presidencia I'Ajuntament presidit p'el
primer tinent i acompanyat de I'auto
ridat militar i judicial. Duia la crpa el
Reverent Sr. Femenies asistit dels mi-
nistres D. Pep Smcho de la J w d s n a i
D. Franccsc Fustcr f i l l d'aquest poble.


Durant squestes fuircions el aCoro
Daviilic. intcrpretd molt finament difc-
re.ifes pohfonies aprouiades a n'els ac-
tes qtre tcngucl-en Iloz: canti magistral.
mcnt el a Miserere. a tres veus del mes-
tre Tot tcil; el <Pars mea* altres veus d'
en Pales:rina; el .Vide Dorninca a ires
vcus del n?atcix; el &tabat# a tres veus
d'en Tartini; la M i s ~ a a diles veus d'en
Botatzzo: etc. ...


El dia de Pasco 4 surtida de sol h;
hsgc6 la proces6 dc jeshs resucitnt;
nmediatament I'Ofici Major a nib serrn6
i despres refresc en la Rectoria.


E! dia sigiient e5 despedi del nostro
poble el dit Coiemer D. Pep de la Jor-
dam, senyor que p'eI seu 'trricfo, ama-
bilidat i atencibns en vers de noitros,
seritircm que fos arribat tant proinpte el
temps d'alftinyar-se materiaInient de la
nostra conlpanyia. Desde aquestes co-
luninrs li feim respetuosa.r,ent publi -
ca a c ~ i 6 de grzcies en tot !o que s'tm
molestat en be d.1~ gaballins.


-El mateix di;c de Pasco et1 el Sal6
d'actes de la Coiigregaci6 Idariana se
posi a a b escena el ja aaunciat drzi11a
SEI Conde de i\lo:itccrisios de la gale-
ria salessiana. Resuit& tlil exit co10sa4:
Amb honor de sa veritar h * s i r r de dir
que el qui representava ri Conde va
esth sublim, inmillor;,ti'e; ci iYc8ria trc-
guk el seu paper bri la{ ti:wmarz:mt; cis
Rctes se;on i tercer forcn d l w t.ft.ctc


iendrissim principalmefit al obrlrse la
claveguera entre les dues presons i tro-
bar-se els dos presos i al donar se comte
l'escarciller de la fuita d'un d'ells a en
aqueSfs punts esfigueren benjssim. L'
acte del descubriment del tresor folic:
un d'aquells que tenguk molt suspesa i
ansiosa i'atenci6 del phblic; i Ics der-
rerres escenes en que es volen desaiiar
el Comte i en Fernando qadrinats deg
periodistst i subtittit dei Rey ienen ut]
resultat grandibs quant se pcrdonen eo
obsequi 1 respecte de les ileis de YES-
glesia catblica. La nostra euliorabona
m6s vertadera i coral a tols i cada un
dels personatjes represenrants; a n'e:s '


decoradors d'els actes (qu'heu saberen e
presentar amb gust ino't exquisit i re-
finat;) corn t'ainbk a tots els qui presta-
fen servici ea dita funcib.


-Desde el divenres passat firis ara
hem tengut aqui gent vaga, que driin
Gitanos; han lktgit rnoitcs vogades u l a
bonaventura, enganant al proxim in-'
cant i segons rumoretje!i pel pobls du-
rant aquests dies hi hagut lladrunies
petites per6 frecuents, principalrnsnt
amb aviram i posant tai a cualque roi-lo
de faves tendres aon hi han quedat
solament els troncs de les Faveres. Tot-
horn te un rnateix pensament tnalicids
en qudnt a l'autor i segurament endevi-
nen. Graciss a Ueu que tenitn l'autori-
dat que procura enterar-sen de ditslac-
13s i que si es necessari obrard en con-
sequencia.


-Lss obres del Castrll van envant:
s'ha descrostaparada tota la capel!a a
ma esquerra ql;ant entrani, mtts a y o p
de I'altar mzjor. §e vcu que els mate-
rials estant tots eshraveits e n aquesta
capella ia cual, segons resa el nljrnero
de la clau de la volta s'dfegi a\ restant
de l'Esg!esia i'any 1703: q u e s t afegitci
pareix e s e r la ca:;sa drls moviments
sufriis en divcrses parts de i'oratori.


Cunrit tries se srgucixen aqucstes:
obres, mCs Clara aptrrzix sa nscessidat
de yojar reiwi a n'el perill extrenr 3
que hi cmenassava. f i i ha en algnncu
parts que els crivelis tenw m6s de qua-
tre dits d'amplaria. Uu d i r n dia segui-
rem. plr


PRE G ON s
LLEVANT - 3
$rar aigos brutes peIs carrers, corn
&inbe que els carruatges, bisties i auto-
rnovils 110 paosin corrents per dins la
poblacib Iguaiment se pregonh qne els
ratlofs menors no s'atrevissen a entrar
din5 els cassinos baix la pena de ser
castigafs tots els contravenlors d'aquei-
xes ordes.


Dfa 20 s'lia feta u n altre cfida de
part de la mateixa autoridat prohibint


4 el dur eacotnbros a sa Carretera veya
sense permis de l'autoridat.


El mateix dia s'en feu una per orde
del Exm. Sr. Governador de la Provia-
cia ordenant que tDts els cans i cusses
que vagiii pel c a r e r hail de dur morral.


Se castigarit an els que faltin an a-
quests bandols.


Ajuntament
En la sessi6 cclebradst el dia 9 1'Ajun- '


tament acorda:
Primer. -Nonibrar una cornissib com-


posta de D. Andreu Fernenias i D.
Frmcesc Nicolau per cercar una casa
llogadissa que reuriesca les condiciotis
necessaries per escola nacional.


Segon.-Que per administraci6 se
segursca construint bancs de pedra en
la Plassa del Conquistador fins alii ont
permeti el capitol d'0bres del Presu-
post.


Tercer.- Donar tin vot de confiansa
an el Batie per tot lo referent a tes Fea
tes de Sctmana Santa.


cum. -Fixar castelis err les eiitra-
des de la poblaci6 privaiit ai bst iar ,
autornovils i bixicletcs el correr per
dins els carrers del poblc.


Quint.--i),viJir. el pub!e en 9 see-
cions per la drslgnacib de la Junta AIc-
nicipal coni en el3 any$ passats.


5.


C r 6 n i c a
DEL TEMPS.--Aqiirsta sFtmana hi


ha hagut u n canvi gros de te:Tnperaturl
La mitjana festa d e Pascua ai ucspre
sorti [ a Llevant una nigldalfd grossa
ferm qrlc esctatd en l:arnps, !IOIIS i ca-
labruix a voler amb colca ruimt d'aigo.


- El dimars nzsqui: el dia clar, per6 de.
vers mig dia feu algunes brusques,si bc
primetes. D'allavorcs ecq6 cada dia
devers mig dIa z'eanigura i fa yuatre


gotes per6 no aferr.1. Deu vulla enviar-
nos una bona sad, si come.


AGRICOLES-Amb tant llarga se-
quia el camp est6 qui fa Ildstirna espe-
cialment les terres primes. Se veu col-
ca favar qui'es ja arrabassador 2mb
bajoquetes petites que no poden besso-
nar, i colca tros de blat que si no plou
prest groguetjarh Una bona sa6 dona-
ria encara moIt, especialment a lo sem-
brat tardA.


Els abres en general van be. Veuen
colca arnetlars ben carregat i priwipal-
ment fes olivereg han treta molta borra.
Si poden arribar I'esplet a dalt, colca
pages se forrar8.


ESTAT S 4 NITARI --Gracies a Deu
q u i m en bones sanitats. :Encara que
hi Iia colca cas d:: enginctes no son d'
irirpcjr:ancia, ni se pot dir epidernia.


MORT.-El dia 19 horabaixa, nieqtre
EIoy Fuster, llaun6 de sa Plaseta d'en
Eloy del carre del Figiieral sufri u n x-
cident tant fort que se corregue en
seguida a itorcar :l'Extrcmauncici, ma-
rint repentinament. Feia una llarga ten1
porada que soh-ia una neuralgia per6
res feia sospitw la seus pr6xirna mort.
Deu I'bja acullit a la Goria i doni a
sa familia el consoi oeeessari per so-
portar tan cruel glop.


DE LA GUERRA --En el Penyd de
Vekz aue corn sap tothom, ha estat si-
t ia t i foquetjat pels nioros inimicc, hi
estava cle teleqrafiata durant pi s i t i n.
Iosep Tous. f i l l del nostre ~ m i c i paisa
D. Pere mestre nacional de L1:xhmajor.
Sortosament 6s estat evacaat el Penyci
i 6s de creure que ha cessat ja el perill.


RELLIGIOSES. - 3 2 3 processons
de Pascua i Combregars generals
rzreairen la solemninRt que solen.
Dem5 en el Convent dc PP. Fran-
clscaqq tendr5 lloc la Comuni6 Ge-
rieral dels Terciaris.


WUIIOR DES1I"ENTIT. -Dissap-
t e pacsnt se correcu*4 In noticin de
que !In n iwi tze d r El Rccb ha.ria
peni3t B un fi!l seu,de nou nnys. Tot
el poble anava alt comentant In no-
ticia. Sa parella de la Cwrdia Civil
coniparegue i gracies a Deu no fou
veritat. No sabem corn se formen
canards d'aquesta classe, pcsant ma-
la fama a les persones.


a
Del 24 de Mars al 22 dAbril


Neixements
Dia 24 Mars. --Margalida Ginard


Fernandez fia'd'en Bid Rey i n'Antonia
Manuela.


Albril


Dia 2-Magdalena Bcbs Garau iia


Dia IO.--Mateu Nico!au Llileras fiik


Dia IO.-Margalida Lliteras Jaume
Dia !2.-Catalina Garau llluntaner
Dia 12.-Jaan Pastor Pianisi.
Dia I2.--Catalina Yi!!a!onga Garau


Dia 14. - €3- rhara SansaIoni Sard fia


de Fraiicesc Robs i Margalida Grm.


de Bernat iMaria.


fia de Juan i Catalina.


dkti Gu:llern de Sa Duvaya i Na Mar- ~
galida Sard.


Dia 22.--Margzlida Femenias Gayii I
fia de Taunie i Maria.


MOrtS


Abril
Dia 2.- Juan Aaina Flaquer Alzina (a)


llango'a, de 42 anys, casada, de Insu-
ficiencia mitral.


Dia Z.--Rosa Alzina Esieva (a) Gui-
deta, de 80 anys, viuda, de malalaltia
de cor.


Dia 1 l.--Agusti Nabot Ferrer (a) Na-
bot, viudo, de 84 anys, de mort natural,


Dia 13.--Zatalina Canet Riera (a)
Riera, casada, de 25 anys, de Tubercu-
losis Pulnionar.


Dia 20 --EloiJuster Fuster (a) EIoy
casat, de 65 anys, Reuinatisine Agut.


&htS'bIOXli8


Ilia 22.--Miquel Ferrer Font (a)
Blanc, a:nb na Cdtalina Pujol Quetglas
(a\ Pata;.a, Iadrins.


Dia 22.--Jaunie AIzina Torres (a)
Clap6, amb Eiisabct Vives Negre de sa
Bsdeya.


IllERCAT D'INCA


En el hlercat de d i j x s han retgit
aqueis preus:
8ess6 d'iirnetla Q 137'50 quint5
B'at a 35'00 pts la cortera
Xeixa a 33" Q: u
Ordi n?a:!or.]ui a 1500 e c


Civada mai:orquina a 16 pts. id.
B fornstera a 15'50 a (L


Favfs cilitores a 26'50 u s
* ordinaries a 26'00 =
c pel bestiar a26'00 a s


a foraste: a 14'50 c a


I
LLEVAPJT


WC10 DE c RWUAdES
BAWTBLQ FLAQLJER


DE


(A) MANGOL
A todas las liegadas del Ferrocarril hay coche


que parte direct0 para Cadepera y Caiarratjada
yde estos putitos sale otro para todas las salidas
de tren. -
l a y tam5i6il cochzs disponibles para las Cueras
J viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTEE5
Se sirren encargos para Palma y Estaciones


I termedias.
PLASETA DBL MARCRANDO.


---E$!=


G DES ALMACENES
$an J o s e


D E


Uda. Ignacio Ficuerola
iHOY, COMO NADIE
detalla en-precios, esta casa, todas las


E6 N O W
tienen en grandes existencias
SE WEQUIERE PARA


Y CALZAR
B que venden m8s barato que nadie


ESTA CASR NO TIENE SUCURSALES


La anda, de Es~~va
Carre de PaIma, 48-ARTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


1 LLAMPANT. SERVICI ESMEUDISSIM


8 P r o n t i t u t


CYoleu sstar ben seruit?


(Artanencs, escoltau!
Si's paraigo est6 espengat
i el voleu f e arretgki
n'Andrsu Raux6 el dobari
bo, bamto i aviat.
E n lo que tarnbe es trcmpat
es en feines de llaun6
posa Iligitdes d'ac6
a ribells i greixoneres
adoba pelles, calderes
i mtiquiues de quinqu6.


* CARRER RECTA-ARTA


E n s a i m a d e s i p a n e t s
En lloc se torben millds que a la


PAWADERIA V i c t 0 r i a
E S F O R N N O U


D'PN


M i q u e l R l s c a C a s t e l l
A sa botiga hel trobareu sempre pang, panets,


illetes, bescuits, rollets, i tota casta de pastdcerh
TAMBE SE SERVEIX A DQMICJLZ


Netedat, prontittut i economia
ESPAIG Carrer de PaIrna33isARTA


I


i AT' 4
Cornpra earros y carretones en crralquier
tado so encuentren