.L mna els vostros ide::ls cta la re- partici6 forsos:, coadamua els vcstros...


.L


mna els vostros ide::ls cta la re-
partici6 forsos:\, coadamua els
vcstros odis i venjanses contra
els ricsi tots els que posseeixeti,
perqoe lit seva doctrim que 6~
la de Ctisto vos vol conformm
a vinre dins la pobrosa i treba-
iant tots els dioe, si Deli uo VOY
depara. sort millor; per tot aixci
no voleu voltsos els cap~llaus,
per tot ais6 i &res coscs 6s qzio
pu bli ea 111 en t 1 TO e u ran 1 levari o s
tot el prestigii bon nom; pcr6
en va; no Iograreu el vostro


'intent, perquo el niestre d ~ l s
capellam 6s Jesucrist i Ell os
Den, i contra Deu dcreis go-
uyar victoria?


Rejoli


ans-


Llegamos a la cumbre de 10s
montes de Son Morey. Desde
all6 divisamos, absortos, un be-
llo panorama, una Zesplendida
visi6n. All6 a lo lejos el mar
azul, inrnenso y misterioso, que
por un lado va a perderse en un
abrazo eterno con las nubes y
p r el otro se detiene acarician-
do entrepitosamente el elevado
acantilado de Formento. Casi en
el extremo lindo del horizoi:te,
una nave que desafia ligera y
rauda las encrespadas olas va
hundiendose en las nebulosida-
des del espacio, como una ilu-
si6n engafiadora se hunde en el
rnisterioso mar de la nada, h e -
go de habernos hecho forjar un
sin fin de proyectos y vanas qui-
meras. M&s cerca de nosotros,
casi a nuestros pi&, el valle,
tranquilo, solitatario, y como 2es-
condidndose de nwestra vista la
Ermita de Betlem, modesta, con
expresibn de tristeza y soledad.


Bajamos; nuestra conversa
ci6n va haciendose por momen-
tos mAs pausada y menos anima-
da. El misterio va apoderhdose
de nosotros: el misterio de aque-


110s parajes, de aquellss aimzc
que inoraii aI!i continuanientc
en un arrebato de afioranza poi
la patria suupirada.


Bebemos de la rnurmurantc
fuente que nos ofrece zquella
agua fresca y limpida salida del
coraz0n de ila -montafia, y nos
arrodillamos, musitando una sal-
ve, ante la gruta de Lourdes
que construyeron aquellas ma-
nos cenobiticas que asi manejan
el libro de rezo y las dkciplinas
corn0 remuevec la Brida tierra a
los abrasadores destellos de un
sol estival.


El d u k e sonids de la campa-
na, cual plailiciero balido de ovc-
ja perdide, que resonando por el
valle dtvuelven en eco confuso
las moEt:iiias uberrimas de tris-
teza y wnta paz, cmvida y lla-
ma amorosamente a 10s ermita-
nos a sus cuotidianas oracio-
nes. Yo les veo ganar, - presuro-
sos, la distancia que les sepal-a
del santvsrio, la cabeza baja,
10s ojos fijos eli la tierra con uaa
expresi6n de sublime desprecio
de las glorias terrenas. Al pene-
trar nosotros en el templo nos
regalan ya 10s oldos con el soni:
do de sus melanccilicas oracio-
qes. En aquella mansidn de con-
welo y alivio para aquellas a!-
mas desprovistas de toda q u i r e
-a humana, nosoiros nos seiiti-
nos tarnbien realrncnte alivia-
jos de nuestros contratiempos y
Lristezas. Parecenos oil- 10s c8n-
;icos mon6tonos y tristc; de
aquellos cenohitas, mezcliidos
:on 10s fuertes golpes de disci-
ilina sobre sus inaceradas car-
ies, cuando 10s demk hombres
;e entregan placidamente a1 des-
:anso. Nuestro pesirriismo se
.ransforma en aquelhs momen-
:os; sentimos m6s coiifianza, mAs
'6 , y lejos de desesperanzar, se
10s aparecen nuestras tristezns
sorno meritos delante de Rquei
jue dijo: "Bienaventurados 10s
lue sufren". jOh sublime con-
j u d o de la fe! tu eres el kincora


de snlvacidn de aquellos que se
desalientan ea esta ~ k h , de a -
quellos que be olvidaron tal vez
por uii riiomcntc, de beber las
dulzuras del v i v i r cii el serdade
ro manantial de consuelo que
~ m n a de I:$ Rltisi:na Fuente de
Toclo Bi.c.;,: el Hombre Dios.


DEL P. TOUS


iust I;1~hiii~At e n el no. pa.;s3t -d¶
~ : % l engLii-buliat cstraete de la pri-
nera part dc la conferencia que el
R t P. Tous dond en ei Museu Dioce
j& de Palrna sob: 2 la Bibliografia I
a b n r Apostblica del Venerable. F:r.
Antoni LlinAs natural d'Arta rebe-
-em l'oferca cle l'autor de publicarla-
ntegra en el nostre setmanari, ofer-
azqge revela en eli un intens s:nor
il yoble aoni va neixe i que, axnb
:oral agrai'meiit aceptam. Hem re-
)ut els originals qiiant ja estava ca-
,i tot cornpost el present inumero;
)er aix6 de isuzde publicar I'ex-
racte de la segona part de la con-
erenii'a i anunciam als nostres Iec-
ors que desde la setmana qui vk
7odran ass3 borir-la tota sencera.


Merces, 21 bon amic. per la con-
iideracio amb que mos ha distin-
:its.
--- 9: - -----E-
Vat q u i ui?a Sociedat que


v:u i dona fiuits dins la nostra
vila i son moltissims els arta-
nencs que no tenen tailt sols no-
ticies,de la seua existencia. I no
6s probi que una enticiat benefi-
ca de I’importancia d’aquesta
encarn que avui sia modcsta i
conti a:r,b pocs socis haja de


uda pels v e z i s d’
atcjtresta v i k


Teni!n unr; muititut dt socie-
da ts e x m - ~ c ~ qr;e han invadit el
nostro po5lc i aqtiest s’hi ha en-
tregat completarnent, de ? , i’inera
que totes han trcbat en la nos-
trx Tila camp arrjcnat per fer
socis. : j i ~ O , tenia iln poc dc r a ~
de ser fa tins qlla:its nnys en que
no hi haIria associ3ciens* IocriIs
rodetjades de prestigi i qae po-
guessen -ir,spirar coniidnsa ple-
na; per3 c;lrrii que hi existeix la
iisco cia c 7: (i ‘ ‘5 oc orro s 27 11 tuos a r-
tanenses” cobetjacia per les nos-
tres associaciom m@s fortes i as-
senyadcs i protegida per les au-
toridats i persones de .a& arrai .
go de la poblaci6, no hi ha mo-
tiu ni rab per engrossar m& les
Associacions forasteres i dcisar
raquitica la nostr-n.


Aquesta 210s dorla tanteq o
me; vent3tgw que le, er:;ernes;
sabern que,‘Is L:iiie~-s que p i g a m
se queden bcn nclxinis t i nts dins
ra v ih ; les pt?:-sor;es que forinen
els conselis dc Administraci6 i
vigilancia son de tots ccneguts;


- els Ilibl-es d‘actes i tot el movi-
nient social est6 i i totes hores a
la nostra disposici6; noltros ma-
kixos coneixern els malalts i sa-
bem si niai enganen a la socie-
dat; qualsevol reclamaci6 ten- * guem a fer aqui mateix ia feim i
si es justa se mos aten tot d’una;
prenim part en les sessions de Ia
Junta General i per tant inter-
veriirn en la ma1-xa de la Asso-
cia2i6; sabem a tots-hores si hei
ha socis que no vagin corrent de
pagues; amb una paraula, nol-
txos rnateixos MOS administram.


(1 no 6s sa- que aix6 es un ali-
cient nit% gios, qnc en txgar els
diners a un agent qLie cobrant-
se ds seus drets, 10s ens-ia a una
Junta que resideix a una Ciutat
de fora, i cobra bons sous i t6
u ~ a :;uma grossa de gastos i si
tcnitn reclamacions a fer les
he:n de fer per escrit, i o rnos a-
tenen o no, i a penes sabem mai
corn v~rz la sociedilt, n i :i en es-
sa- hora de cobi-ar h 5 ktur-fi o
no clobbcrs?.


Per :ii.\.o, die, 6s molt inillor
qiie donein la forsa, que fassern
cos’iiit a ics sociedats local^ si
son fortes i series que nr, ii lcs
exterries i per nix6 vos recomnil,
amics lectors, que volguen co-
i-reixer nquest:? associaciti “So-
coi-ros ilzutuos artai2t.nses” i si
V ~ S agraden Ies x u e s vontatje;
v3s hi apunteu, que COlX rnes son
(T II!ia entidat d’equesta classe
r:;Cs fa-sa t6 i ries ventatjes pot
dn na I-.


Hs qui vulguin Reglaments en
el local de la C$xa Rural en
trobarAn i ea ell veurAn que pot
pert en eixer-hi qualsevol homo
dcsde eis I 6 fins a n els 50 anys;
que pagmt una pesseta cada
mtfs, t6 dret en cas de malaltia a
dues pesst-tes diaries, que sib
paga dues, n‘hi donaxin quatre
diaries i just arnb deu centirns
~ l ~ ~ i ? s u A s tea&$ 15 pts al I - C ~ R
el SaEt Viatic i la seua fainilia
tendrA 35 pessctes ca cas de
mort. Amb ell sabi-5 tots els
di-ets i ctevers que tenen els so-
cis.


Ara mateix aquesta .associa-
5 3 hx tengvda la sei!:: sessi6
qeneral orditiaria que‘l Regla-
nent senyala i era de veure corn
;ot i essent pocs els socis, estan
.ots de lo me‘, animats i coiltents
le la marxa. Se va lletgir el
3alans i moviment-de contes que
.ota la Junta aprov6 i 6s afala-
gador veure de quina manera a
IOC a poc va fent el seu reco.


Avui l‘associaci6 te deposita-


dcs en conta corrent a1 4010 en
el Sinciicat Agricola 910’30 pts i-
67 en materiai vendible de ma-
nera que te ja 986‘30 de fons. D’
aquestes n‘hi ha 922’90 dispostes
pels malalts i 63’40 per dona tius
en cas de vigtic i mort.


La sociedat amb aqucst any i
inig q u e conts d’existencia ha
tengucia kt sort de apenes tenir
nralalts, per6 aixi rnateix h a pa-
gades: 10 dietes de 2 pts an En
Biel de s‘hort d‘eil Maya per una
inalaltia; 13 dietes an el mateix
per Lzn altra, i 12 dietes 4 pts ca-
da una a inestre Tomeu Torres,
picapedrd.


De manera que ha pagades
per rnalalts 94 pts. Id6 ;que vos
pgnsaveu?. Per6, amb un fondo
tant petit que tc! ha cobrades d’
interessos 24’05 pts de manera
que mes de la cuarta part de lo
que ha pagat per inalaltAes ha
sortit cl‘interessos, no de les quo-
tes. De manera que si Deu se-
gucis protegipt-la aixi, quant el
fons haurzi crescut molt tal vol-
ta se podrAn pagar els maIaIts
just dels insteressos del capital
social.


?No 6s ver que aquesta rnarxa
6s ben afalag-adora i que vos en-
tren :ganes de perteneixer a una
associacib que va tan envant?,
Es el cas per0 que foren 46 els
socis que hi entraren corn D fun-
daciors i hei hagu6 8 baixes de
dimissions, ausents, etc. De rna-
nera que no soy? m& que 3G els .
que compo::en aquesta polent
sssociaci6. ?Que no seria si fos-
sen uns quants centenars els I
illistats a ella? ZPerque‘, id5, no
Eeim un esfors tots per fer au-
rnentar a les totes tant benefica
Sociedat? Tots podein fer c o b
Zosa per ella. Els qui tenirn edat
cl’entrar hi donant el nostro
Tom; els qui passin de l‘edat re-
<lamentaria apuntant-hi els fills .
;i’n tenen o aconcellant an els
mimics perque s’hi allistin.
l E O O O O O U O U O O O O O O O O O O o D D D o O O O O ~ M ~ O O ~ ~ O ~ ~ ~ ~
Rafel Rsmis Nicolaa (a) Benet (Fiy des Picapeclr
Arnau Pascual SabJter (d) Patrb dvs csrrk dzs Aleatral
laume Moy8 Flaqoer (a) %as8 fiy de hiestre Tasa
Rliquel Toils Flaquer (3) De Son Antic
Aiitoni Vicens Roiq (a) Tan de-, carre de Palma
Juan Bernat Ferragut ( 2 ) Carbane de Na Pe:ita!ifin
hliquel Fernanclez Vives (2) \lanuel 4iy cl'Xntoiii
Bartomeu Cursach BeriIat (a) Canay de Sa Colonia
Nicolau Saisalciii A1zin;z a) 8 2 Sa Duvaya
Juan Nico?zu Pastor (a) Pataca de Sa S o r t ~ t a
h r e Cant6 Servera (2) Mossdn dzn L!UC%
Juan Forteza Piuster (a, Jusepet de Sb% P:asscta
%bast!& Cinarll Es!elrich (a) Fuia des carr2 de Sa 1Ytss;k
Sebastid Sancho Lltihres (a) Fens des cart6 de Soil Sxve:-a
SeSasti6 Ginard Esteva ( A ) Coroni f i i d'ea .§dx~;tia
Juan Jauine Can.& (a) Pist&
Raltasar Moy6 Genovxd (a) Tasi fiy d'err Juan
Antoni Ginnrd Nadal (a) ?+Ion, wriu
hla.;i:iuel & n n k Bonnici (a) M i r m d'en Pwe Juan
Sebastii Torres S d e s (a) Sunye de Na Cunia
Francesc Lliteras IAiterai; (a) Nonga d'cn Francesc
Antoni Vives h'abot (a) Tit des carre de Tarrasa
Bartometl Est+ Ginart (a) Wuli
Rarndn Ginard Gznovard (a) B x k
jaume Canet Yives (a) Estaca, es a Bons &res
Juan Massmet Carrid (a) Busque (es a AnICrica)
Bernat Quetglas Vcrdera (a) Masseks
Juan Can& Llrzbr& (a) Cznet de S'Auma Vey
lliquel Ginard Sancho (Es 8 Alger)
J B ~ n t e LIaneras Amorbs (a) Murta de Na Careta
Juan Alzamora Ferrer (a) Pelat (de Na C i -ma)
Bartomeu Payeras Planicias (a) Tirbs de Sa Colonia
Bsrtonieu Ferrer Sureda (a) Vermey (Carre de Sh Taulera)
Josep Femenias Llabres (a) Gurrias (des Ponterrb)
Juan Torres Sureda (a) Roca (fiy de Sa Viuda)
Josep Bicbal Bisbzl (a) CapellC (De Na Ret Maria)
Miquel EstevaKiera (a, Moleta (De Sa Sorteta)
Antoni Pons'LSiteras (a) CQina (es a Chile)
Antoni Ginard Canel: (a) Cakagol (De Sa Curia Vella)
Juan nilds Ferrer (a) Rotget (des Can-6 des Mestral)
Juan Morey Orpi (a) Roig (de Vilanova)
Cristdfol Artigues Torrens (a) Cinto
Jaume Vicents Bonnin Ronnin fa) Marin fly d'en J. Rntoni
Pere Grau Gelebert (a) Eiy de Na Jaumiria


Artanenm a fora
Diatnenge passat a la Sociedat =La


Reforma;. de Manacor i'il lushat tele-
grafista d'aquella Ciutat, f i l l de la nos-
tra vila D.. Daniel Cano Cantallops hi
donA una Coiifeiencid cpe titulil 4m-


b.mmqzre:icia we era molt nu--
' gsessions sobre En Juan Alcovers.


merosa i esculiida soiti altamen? satis-
fcta bel treball del Sr. Cano, que fou
pulcre i estil.lat. I'residi l'acte cl € M e
major D. Iosep Oliver que'n feu Is pre-
senlacid.


Despres d'rrn sentit exordi cn que
expos5 la conveiiiencia de fcr una
creuadrja de divulgaci6 de la poesia CY
En Alcover pels poSles de Mal!orca per
ciar-io a coneixcr a la no&a pgesia


Quarit aceptarem els congregants la
corresponsalia del LLEVXNT mos impo-
sarem l'obligaci6 de remetre an ayuest
prriddic i i i n crmiqucta cada setwana.


Per no iuterrompre Inks la serie d'
escrits que duirn publicats i per n 3
apuntar noticies qile per la seua isisig-
nificancia no val la pena anotar-les,
parlarem avui una miqueta de la nostra
Congregacici.


Si be 6s veritat que son en nhnero
nroit considerable CIS joves inscrits en
les llistes de la Congregaci6 tambe ho
4s que soil molt tn6s els qu'encare n~
hi estitn. Uns diucn que sense ser con-
gr.tgmtc, p x k , i esser tarit bons con si
ho errii i que no hi ha cap necessidat
a 'pguntnr -s 'h j . No hi ha CAP dupte de
qt!? qualsevoi pot csser boa atlot sen-
se e s e r coqrcgan!; perb esteirn ben
convicsuts de que aquell que s'e:r,pe-
nya en ser bb trobarh dins la Congte-
gaci:, inoitissima d'ajuda per la conse-
cuci6 del fi que se-proposa.


Altres creuen q n'aix6 de Congrega-
sioris es propi de doiics i jpves beatw
9


e ignoraiits; qti’aquesta classe d’asso-
ciacions Iian passnt ]a de moda i no
tenen mes. ubjcc!? que evitar la propa-
gnci6 de les idees aavansadess i d’a-
questa manera, diven, arribariein a veu-
re que s‘irnp’antaria un regim- despota
i absoIut.


Diilen ai:res que a n‘e!~ capelians lo
que les im2orta is que la gxit sia igno-
rant i poc instruida.


i!ilsen’iats tOtS els 99‘ aixi par!enl
$om Ss possib:e que’i ctero o la Con-
gregaci6 sia inirniga de l’injtrxcib si
eis directors de dits entidat s’csfwsen
contiiiua!nent per enseapa an e k asso-
eiats domnt classes tots e:s ves;jrt!s i
si posiblc fos fent clases fins i tot diur-
neb? A n‘els que diven qu’& atrassat i
qu’tia i)a?.Sat de i110da aixo de C;Oilgt-?-
gacicins de didos q u ‘ a p e n x Iii-ha
potrle que 110 teiIg2 eshbicrta dins e l l
la stva Congragacit5d i percjue? perqoe
con-ipreilen periectamcnt que ia Congre-
gaci6 infiut-ix notable:!ient en el progrks
inoral i imterial deis poblzs.


No fassern cas, congregaiits serverins
de lo que diven ela nos:ras contraris per
veure si ~ I O S desuiarem.de1 canii em-
pres.


I envant i seinpre er;vanf, corn diu ei
wstro Reglament! desprcciei:i els mots
que solcn empiear els einisaris de Sa-
tai:As pcr cornbatre tota itiiciativa que
redundi en b> de la nostia dnima.


Convensein- mos de que la finalidat
q i e p:rseguim es santa, noble i patri6-
tica, i que soismen2 ella, mos propor-


cialard el bexstar a n‘aquest IIIO~I i a1
aftre.


Un congregant saveri
Son Servera a 21 de Febrer de 1922


C R 0 N I C A
DEL TEMPS.-Seguiex variable’


Els primers dies de la setmana ff2
bon sol. El dirnarts brusquetja i el
dimicres i dijous feia xaloc I el sol
guaitava d? t m t en qaant de derre-
ra eis niguizts. Fa dies malalts.


EST AT SANITARI. -1nmil:ora-
b!e. Mi inalalts de gravedat. ni
moi-ts. Gracies a Deu.


COMPRA.-§’ha adquirida per
compra la Casa de Can Zar‘orteza
del Carre de la Parroquia corn a
Casrtl Social aont hei podran trobar
estatge les entidats Catdliques de
la nostra vila. Es aquesta una em-
pi-esa colosal que est6 destinacla a
fer un Crran be dins la nostra pobla-
cib. D1&a eu parlarem, si Deu ho
vo: detalladamemt en un dels pro-
xims n.Os.


BULLA-DurantJes vetlades del
rn& corrent iespeciaimet en el u d i -
jous liarder. el jovent, seguiex les
humo:-ades que cada any s‘acostu-
men, de tirar farina, cantar arnb
ximbonibes i desfressar-se i donar
broma. El batle mana fer una crida
aquesta setmana prohibint la ccbroz
ma, i s’ha aturada molt


ENBELLIMENT URl3A.- Una
vegada acabads la claveguera co-
kctora del carrer de X’lontserrat
Blane;, s’ha procedit a la retirada
del gabiot i a la construcci6 de les


aceres, tot lo qual dona una agrst-
dable sensacib. A la plassa del Rey
En Jaume s’ha continuada la planta-
cib orde:,ada dels abres de ombra.


-A l’Estaci6 del ferrocarril tam-
be s’han replantat una partida dels .
abres que els insectes havien matat
i a r a t’Ajuntament fer& lo mateix
arnb els que li corresponen.


-Els treballs d’aplanament de la
plassa devant el Cort6 tarnbe s‘es-
tant acabant, aixi corn la paret que
ha de sostenir el cubert del <<pes dels
ports", lo qual fa presumir que en
la proxima temporada estirk a punt
de prestiar servici.


El Dijous [larder ea les iglesies d’
aquesta V i l a se celebrareri actes solern-
nes en desagravi a1 Sagrat Cor de Je-
siis.
En la Parroquia hei hagui: Ofici tna-


jor arnb exposicid del Santissirn i a1
horabaixa L‘Hora Santa amb serm6 i
reserva.


Demh comemaran a la Parroquia
solemnes Coranta Horres dedicades a1
Ssgrat Cor de Jestis. Predicaril el Tri-


‘duo el R t D. Andreu Servera, Pvre, .
natural de Palma i a I‘Ofici de dein2
hi cantari la Missa d‘en Botazzo.


C0REFnER.-L‘esmentat pr‘edicador
D. Andreii Servera, es I‘encarregat de
predicar en la nostra Parroquia et5 ser-
mons quaresmal, *


( Acabamenf)


28


Per tal assuzio tract&
va venir una c o n 4 6
la companyia es rniilor
element, de diiisArt2,


~ry ran inter& dernostrit,
, per sa nostra poblcicici.


29


Don Rakl C h e s vengue
arnb sa seva cornpaiiyia


_$ per parlar sobre sa via
i lo qu’havrem de fer.
Aquest senyor nios digue
quc,,per ell, iniluiriri. .


30


Ca!arretjada es pattida
de cadany aurnsntart va
la gent que veim deval!ar,
en s’estiu, es fora mida,
Te bon recrear la vida
qui es dobb6s no ha de war.


31


Te molt ric i acomodat
un nou:convent inslructiu
qui ha fct tal donatiu,
D. Mateu Alelis ha estat
conegut en tota part
per homo caritatiu.


32


Hi va anar e1 Senyor Rector
i en glories lo batiii
s’autoridst va brindii
per ell i es fundador:


i es public rendint honor
per devant ell-desfilii


33


Anava alt Calarretjada
fen elogi a tal Senyor
sa seua perfeccid
esta del tots ersalsada
monjes de I’ordre sagrada
cuidern tal instiluci6.


34


E s dia de tots els Sank
es cementeri tarnbe
nioltes visites tenguit
per honrA es nostro gerinans
qu‘estan all4 a son descans
i Deu en gloria 10s tk.


35


Des que es fosser hem posat;
es alegre s’entrar-hi
6 LLEVAFT
,-


l'amu'n Juan Serveri
hi estQ eiicarragat
que p'es seu gust extremat
el mend coin un jardi.


36


Dia dos d'Agost prengi16
d'es seu cirreg possessori
tanib6 el posarii a s'historia
I-niernoi-i n'iaem de Fer
per esser eU es primer
d'es cuidado mortuori.


37


Dis vint de Juriol
trista memoria quedi
cuant es iiioro va acoph ~
a s'exP;cit es anyol
i una oiia de cfk+conso!
dins sa riacib va entrA,


38


Un i1ilciSo molt poder6s
d'hornos cruds i armats
envec:i es nostros soldats
que va esser molt horror6s
era trist i esparttbs
segms datos publicats.


33


Sa form espanyola estava
tranquila a n'es canpamen:
quant va sentir de poment
s'inimic que s'entregava
sense pietat passava
matant-los terriblament.


Els qui foren apressats
salvaci6 no tenien
crirels martiris sufrien..
i eran assessinats
i es qni estaven sitiats
de fan1 i set se morien.


Tot Espanya se posi
de prote en gran moviment
p p t no hi va haver retgirnen t
qui estas sense sortei.
leuantes vides costarh
csnquistd aquell continent!.


42


Segons est3 publicat
que vint mil baixes hi ha
aix6 basta per posar
un dol gros dins es reinat
qui's bob6 a tal combat
rrthhis ditxbs si-ho pt contw.


En dos dies se perclC
!O que ea $ o m avns s'av.mil
d'aqui p m i i :a2cular
es desastre q u i hi h?gn&.
Nacib qui glterra te
aixi sol adc!antar.


44


Lo qu'aquells dies pass&
sera un trist recordatori
no alcansa sa merno;;a
sa sang que se dei-rmJ.
Els qui moriren alia
Deu 10s do la santa gloria.


45


La flor d'es genero hum2
ien guerres se destriisix
Mallorea tanibe su:reix
a dins tetrens africh.
Mare qui te un i i i aH9
sa pena la comumeix.


46


Per tot! suscripcioris hi h3
per recaud3 c-:trti;lats
per aquells pobres scMats
qui haguereil &mar a h i t a r
i a consequencies d'aiia
se troben hospitalats.


47


Per aqui tamb; tengiterern
p ~ r ells grossa voltintat,
loves de lletra i de I'art
algunes funcions icren
amb gran acert heti tregueren:
ta! gracia Deu 10s ho pac.


48


Dignes de tota alaban $a
res qu i trabaiaren son;
tambe feren funci6ns
en virtut de PEsperanga.
Qu i per ella obres fassa
en gioria tendra's seus dons.


49


Publicam es moviment
qze hi ha de poblncib:
trenta sis de defunci6
i coranta de naixament
cuatre n'hi haguts d'aument ,
no 6s cosa superior.


50


Per dir-ho mks clarament
set rnaseles hem aurnentat
tres fainelles de mancap
squest secse va perdent
I esqui han pres estament,
ievuiQes conte m'hant dat,


51
i


Fadrines qui SOU d'edst
qui desiljau casarvos
ja poreii a egrarvos
que a Madrit s'hd 1p;opos:tt
un impuesto carregat
p'es fadrins msls c ,sadors.


53


Avuy hi h a una corrent
u'es mala de sostwir
una fadrina en sur t i r
lareix un so1 respiendent.
I casa quehi ha jovent
o queda m6sqrie sufrir.


5.1


Les modes de ses fadtines
10 \es purem trestocar
que son io mks uiu qdthha
su creacions femenincs
i si's gasten co:orines
tam96 mos sol agradar .


55


Es fadri \%ern reparat
i en tot va distingit
cualsevol estA aturdit
d'es lux0 que s'es entrat;
ses festes quant va mudat
es carre l'hi es petit.


56


De cap modo val deixa
sa seva prekncib
lapicera a butxac6
qui pareix un escrivh '
a'aquesia rnanera va
en modelo de senyor.


57


Noltros cuatre amb uni8
hem cantat sa codolada
si hi notau quaiqua ersada
no scrd dei seu atitor
sera causa e5 cantador
pgrque no.est8 estudiada.


58


I


iOh glori6s Sant Antoni
p e guardau terra i mA
ruardaumos es bestiar
a noltros del dirnoni
ani& Vos a la santa gforia
~ t s plegats poguem entrar.


Miquel Sigaier (a) Pruns,
srmialidat - en imprexos per correus, mestres
i carabiners se ons els models oficials


Especialidat en llnbres i articles escolars.
San 3 0 9
D E


Uda. Ignaclo Figcerola
L==


i€IOY, C'OMO NADIE
detalla en precios, esta casa, todas las


Un
f


y que veilden m5s bai-ato que nadie


BSTA GAGA NO TIENE SUCURPALBG


- - "T-
~ ~ f ~ ~ ~ - l ~ !i Pret l3 fila - -.&szc *


papiap


3


C ~ r ~ ~ de Palma, 48--. RTA
S'ES OBERTA FA PQC. TOT ES NQU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


t
13


&Toleu 6s tar ben scmits?


ha posada m a nova Agencia entre Arts i Pal-
ma


Serveix amb prontitut i seguredat totm clssse
d 'emcftrrogs .


Direcci6 a Palma: Harina 38. An es costat de6
Centro Fnrmac6utic.
Art& Figueral 43


t


DI