DE PER AQUf LLEVANT * - 2 cerquoti el seu benestar i , I t . pobres...

DE PER AQUf
LLEVANT
* -


2


cerquoti el seu benestar i , I t .
pobres obrers que rtutes eren,
ara m i b les subvenctons que
voltros les ctonau son milloua-
ris i quaut arnb certa ocas3
dins Barcelona s'arrnj eutre
els vostros gerrnaiia socialistes
una revoltiua contra 01 soti
cappare perque tenfa j a un bon
auto; aqu611 ttmb la S B U R bona
feleca quc'l diutiugeis 1 ~ 3 feu
compendre que l'uuto no era
seu sin6 de tots els obrers de
1aC:tsa del Poble i qne si ell 1'
empleavrt sols era per fer m6s


fensar. ela seus ideals, per fer
m& adictes a n'el socialisme, i
aqoells pobrea d'eeperi:, tot
embacldit s devau t 1 'e! oqii 1 ncitt
eugauadora del seu (Jefeusor,
fins i tot l ' i ~ ~ ~ l i t r t d i ~ c ~ . Aix6
son els vostros majora qrie sols
ho son per xnpar-vos sa vostra
inateixa sang.


Me falta dir molt m6s i ho
esper per la setmana - pr6xima.


via de poblei cz poble, per de-


Rejoli


De Capdepera
Durant casi tota aquesta set-


mana passada hem sufrit fortes
ventades gregaIs qu'han Fpujat
molt de salobre i han cremat els
uis de l'arbolat. Per la mateixa
causa la mar ha estada extraor-
dinariament remoguda, encara
que, gracies a Deu, les ones no
pegaven directament en general
dins el nostro port,


=Sabem que la Congregaci6
Mariana t6 en projecte dur a
terme un asunto bastant imDor-
tant i convenientissim per aques-
ta associacib; e3 dir: adquirir
una corentena de bancs per colo-
chr dins la Capella de I'esmenta-
da entidat, i que a1 mateix temps
de servir per aquest fi, es pugain
ernplear en les vetlades i fun-
cions,qu'cs donin an el Sa16 d'
actes de la mateixa Congrega-


Bastantes vegades en diferento
reunions de la Jucta Directiva s'
havfa parlat de la conveniencia
casi absolutarnent necessaria de
possei'r la Congregacid uns as-
sientos aont poguessin estar co
locats amb mes o menos comodi
dat els qui assisteixen en aquets
actes.


Per realizar aquest projecte
la Junta unanimament acordA
donar un vot de confianp a n'el
Director adern& d'oferir-se cada
un dels seus membres a ajudar-
li en tot Io que est& a n'et seu
alcans.


El Director es dirigf per rncdi
del garrigue de S'Heretat 1'
amo'n Biel Sureda a n'el senyor
d'aquesta possessid D. Pep Quint
Zaforteza, el qual ha respot amb
la cav:tllerosidat que sempre 1'
ha distingit, regalant generosa-
ment mitja dotzena de pins, de
soca llarga i gruisada, que ser-
viran maravellosament per l'us
a que es voleu destinar.


Igualmen: visit8 a n'el senyor
de Sa Torre de Canya-me1 D.
Pedro Morel1 Oleza per fer li
semblant petici6 i del mateix
modo va complaure i accedi
liargament el desitx manifestat
com so1 fer en totes les ocasions
en qu'hi est6 interessada la cau-
sa catblica 0, accid social cris-
tiana; entregg altre mitja dotze-
na de pins hermosos, completa-
ment drets, sense grops i bastant
alts.
Una vegadaabtenguts ques t s


1lenyEms s'ha procedit inmedia-
tament a taiarlos i-fa alguns dies
que els de S'Heretzt foren trans-
portats amb els carros que es-
pontgneament oferiren en Mateu
Massanet (a) Titay, en Juan Moll
(a) d'es Camp-mitjB i e
Flaquer (a) de sa Tafona, azom-
panyats dels nostros benvolguts
amics en Juan Ffaquer (a) de sa
Posada, en Biel Fiol (a) Escold
i els congregihts Climent Terra-
sa (a) Mecu, Juan Massanet (a)
Ros i Toni Massanet (a) Fil.


cib. 1 Probablement dins aquesta set-


mana seriin transportats tarnbcf
els pins de dim sa Torre. Son
certamsnt acreadors els dos no-
bles senyors momenats a la fe-
l ickxi6 mes cordial i expresiva
per laseua cessi6, corn tanibd
tots eis qui tant desinteresada-
ment favoreixen i fornenten 1'0-
bra social catblica la qual amb
realidat ha de produi'r i d'esser
I'bnica causa de la transforma-
cid deis pobles cap 31 seu ben-
estar material i moral.


==Et movirneiit del 'port Cala-
Retjada durant aquests :dies es
el sigiiant:


Dia 8 surti el barco victoria^
carregat de metro dirigintse a
Gan dia.


Dia 9 camens6 e! viatje cap a
Palma i d'aqui R Melilla el 6.
Jusep .


La balandra *Iris. continua
importantse a Ciutadelis llenya 1
de cremar.


JDiumenge &a 13 en 1'Iglesia
se cant& p'el 4 h - o Davidic. el
Te-Deum del Mestre Auli amb
acci6 de gracies per l'eiecci6 del
non Papa Pius XI; hi assisitiren
les autoridats i un grnn n-iimero
de feels.


--Qiumenge qui ve dfa 19 en .
el Sal6 d'actes de SL Comgrega-
ci6 se posara en escena la gra-
cfosa cornedia titulada aD. Pa-
pirio Tondo o el alcalde burla don
i la pessa cbnrica burlesca .La
peste groga. d'en Pere de A.
Penya. El repartiment corre a
carrec d'alguns intims amics-'&
la Congregaci6 1 d'alguns indi-
viduos que pertencixen a n'a-
questa mateixa assuciaci6.---C,


i . *


" - - p


Capdepera - 15 - XI - 22.


ocial


Corn j a anunciarern en el n . O pas-
sat, el Sindicat Agricola Catblic d'
aquesta Tila celebrd diumeng-e a 1s
7 i rnitja del, vespre &a s e w Jpnta
General Ordinaria.
llLEVANT 3


Resat el Pare nostro de costum i
oberta la sessib el Sr. Segrerari D.
Antoni So1ive:lasllegi 1’Acta de la
sessi6 anterior que fou aprovada
per unanimidat.


Acte seguit el President interi D.
Miguel Oleo diguC que encam que
no era reglamentari fer balans fins
a1 mes de rnaig i per aixb amb cer-
tesa no se podia dir l’estat econb
mic de l’entidat, dedufnt de la seua
marxa que el resultat no- se podia
esperar molt bo, els Corrseils ha-
vier1 troba: convenient suprimir els
cupens 6 sia el dos per cent del va-


d. lor de les compres que se donava
an els socis i demand a veure s< la
Junta General refrendava amb el
seu vot l’acord dels Conselk.


Alguns socis feren observacions
i exposaren el peril1 de que‘ls socis
se retreguessen de comprar an el
Sindicat, perb passada la progosicid
a votacib queda aprovads.


Seguidainent el President digud
que cessaven els membres slguents:
El President i Vicepresident per cs-
ser interins, Vicepresident de Vi-
gilancia i un vocal del Conscll d‘
TnspecciCt per desig manifestat ‘pel
qui ho era D. Sebastih Blanes. Feu
avinent qu’encara que no era son
gust els concells seguint tes normes
reglamentarks havien acordat pre-
sentar la siguent candidatura: Pre-
sident D. Mlquel Oleo, Vieepresi-
dent D. Andreu Femenias, Vicepre-
sident del Consell de Vigilancia D
Antoni Femenias am0 de Son Su-
reda i vocal d‘aquest Cansefl D,
Gabriel Espinoste.


Se discuti si era convenient o no
mtar obertament; altres proposa-
ren l’aclamaci6 de la candidatura, w
lo que se oposA el President i altres
ferea observacions sobre si conve-
nfa tenir abans la. seguredat de que
tots aquests senyors aceptarien els
carregs per no trobm-se corn aftres
vegades amb rnembres qua sols no
van a les sessions, B. Pera MNfore!l
daman& amb insistencla a la Junta
General que votds integra la ccandi-
datura presentada i acte seguit wirf
se beu quedant elegider,


El President demand l‘ajuda de
tots I recornan4 ats socis :que li ex-
posassen directament totes les quei-
xes que tenguessen per ell poderles
posar remey.


S’obri una Vista de compra en
cornu de patates per sembra i se
don6 per cIosa la sessi6.


DE BIBLIQGRAFIA
Nota preliminar sobre la tect6nlt-


Ca de Ia rrg‘i6xi de Artti, por Bar-
tolome 1IBarGe.s i Perhis.


Es aquesta nota un avenq, d‘un
treball molt ill& complet p sobre
el rnateix assumpto, est6 preparant
l‘autor, el qual anirri acompanyat
de talk geolbgics, mapes i fotogra-
fies de tot allb que pot ajudar a !a
demostraci6 de lo observat en les
difcrentes i excursions fetes 1’ any
passat por la nostra comarca i en
aigunes de Ics quals tenguerem la
satisfacci4 d’acompanyar a1 i lhs -
tre catedrBtic d !’Institut de Tarra-
gana. f


Anib el nom de regi6 d‘Art8 com-
pren lo que noltros consideram la
eComarca de Llevant., integrada
per ek pobles de §ant Llorens, Son
Servera, Capdepera i Art6 que corn
a medi principal es el qui li dona


Ha cstat publicada en el *Boletin
de la Real Sociedad Espafioa de
Histaria Natural. i en cl‘a despres
d’cnurnerar els diferents geolecs
que amb anterioridat s’han ocupat
de la aComarca de L’evants en fa
una breu resenya estratigrjfica, se-
nyalant per grimera vegada la pre-
sencia del terrer triassr’c, cl qual in.
tegrat principalinent pel calisses
dolomftiques blanques i g‘iscs, corn-
pactes i milonitizades (gmvesj, car.
glides bedres brescades) i terres de
cirncni, dsscrnpenya un important
paper en la constituciC de les nas-
tres rnuntanyes.


Faltant arnb absolut els Ibssils es
malt diflci! le classificacib dels pi.


Partw despres del terrer jwdssr’c
ja conegut, perb susgita la presen-
cia del lo’as en el Coll de s’Womo w
S’ Heretat, i sengaSa cl iifdnk tipic
ben fosdlifet en la trinxera del fc.
macarril devora el Rafalet.


Del crctdcic que integhrat per fled-
comiu contt! una fama escassfssima,
remarca l‘existencia’en fa vall de S’
Alquerfa Vega de un important fa-
ciment de fbssolis, un grau nombrc


nOM.


SGS,


dels quals pogue observar en la
nostra col.Iecci6 classificats per
dits Srs. temim tambe en el r.ostre
poder.


El nzmrulilic forme diferents ave-
llanats i a Son Sureda, Cn‘n Canals
i Son Fanc una gran taca de ca-
lissa compacta amb abundats N m -
mulife? perfornfa? 1 erissms de mar


An el mioct li relereix rrt?n major
extensi6 que la m m x d a fka nl pre-
sent, citant-lo en el Puig de Ses
Basses de Son Servera, a 1’Estacib
de Sant Llorens i en el cmii de Ca-
licant devora Ca’n Treu Foc, I per
irltim fa mencib del quatercari (ma-
r&).


Passa despres a lo principal. la
tectbnica, Q sigui la rnanera corn
est6n distribuits els diferents pisos
i la relacid que guarden entre si,
considerant corn a ndclis pi incipals,
les serres que o r i e n t x k {de SO. 8
NE., se van desenrol’lants en forms
de escates desde la bahia d’Alcudia
fins a Capdepera en ndrnero de vuit;
1es serres de Calicant 4 de Sa Font;
la reg-ib cornpresa entre les dues
anteriors, i la regid a1 S . de la serra
Calicant-Sa Font.


Acaba amb una seria de conclu-
sions entre les quals crida I’atencib
la 3.”, en la qual diu que les Coves
d’Artd son deg-udes a UR anticlinal
(pkc convexe) buit, d d jur&ssic de
dela vuitena a1 muntar sobre el
neocsmia de la septima.


Aquest treball es, per la seva
complexidat la pedrw fonamentaf
sobre la qual s’ha ‘de bastir l’edi-
fici de la nastra geologfa.


%LORENS GARCfAS,


Despres d’una llaita b ~ s t a n t ern-
pengada en les; eleecions de diu-
rn~nge passat foren elegits retgi-
dors ela siguienrs seayorst D. Chi-
briel Elanqwr i D, Tatinre Rrunel,
mauristcs, D. Gabriel Pons, CQBSW-
uador, B. lunn Llltcras i 14. Miqud
Sard, lliberals Aquest dsrrec fonc
designat pel partit lliberd en sustf’
tucib dell. Jdiume Rauzd, el qual
YEZ retire la SWB candidatura. - Mavent exteriorizat ei Sr. Rec +
tor repetides vepades desde la trona
CIS E?::$ desitjos de seg-uir les obyes
de l'rgiesia nova, se mos dzu que
d im poc temps commc;ar&n CIS tre-
balis pel mon tage dels andamis i
u m vegada fet aixd se posardn a
fer Iii ieina arnb molta actividat. An
aqiiest ii sabem quid Sr. Rector te
co:ivocats a una reuni6 a sa Recto-
ria a n'els obrei-s cantoners.


SaScrn tarnbe que !a nostra prime-
ra nutoridat esglesiistica ha oberta
una suhcripci6 a f i de recttudar fon-
dos per 1'Igle;ia nova, i seria de
desitjar yiie tots els serverins fes-
sen csda un lo que pcga perque siga
prest un €et la termiaaci6 del mara-
vellds temple que s'esti construint.
Pc'i?scrn, serverins, que l'estat de la
Iglesia que are tenim raclama de
no:tros sa inmediata edificaci6 d'un
temple nou i contribuiguern amb el
nostro 6boI a erigrossar el producte
de Ics captes que setmanalmcnt se
fX1.


- L'estat general de l'agricultcra
es per aqui relativament bb; els
ametlers han treta rno'ta floi i els
sembrats ofereixen tambe molt bon
aspecte.


--Ha estat nombrat recenternent
Vicari de Binisalem el sacerdot fill
cl'dquest poble Rt. D. Andreu Ser-


cra.
Repiga el nostro bon arliic la nos-


tra mtSs coral felicitacid.
-Jda i-cdaltia del gi ip ha disminuit
noiablement; n'hi ha perb, qu'enca-
r e estrin convalescents i molts pocs


-]La Congregacid Xnriana de Son
Ser:wa posa en coneixeqient de les
;xxscnes que tengwn billets de la
rifa de dita Asociacid que diumenge
Fas,at i e va ier el sorteig, i varen
s'crtir premints els nirmeros sigui-
ents:


- 7 -


, que fan Slit.


Anib la 1." wrt el n . O 1536
a 2." = 3342
e 3.a Y c( 2957


--De;x;i de conr i~ l re en mitg de
ncsalfres I'Agotecai-i, BD. Joan Gi-
m r t . Despres de m-virrx6.s benis-
sim per espai de tres anys, ahir ens
abandon& partint, amb la seva
senvot-a, cap a Snnta-Maria, ont ha
d e regentar un altre apotecaria. L'
hi desjtjarn tota clase de felicitats.


--En el mateix t,emps prengue
posscsori de la farmacia el Sr. D.
Antvrii Cursach Lliteres, fill de 1'


e


honor Antoni Kursach, l'amo de
Sa-Torre de Canyamel, del terma
d'Arta. El jot+ potecari, semlsla
que serG el nostro definitivament
Es nebot del dir'unt Sr. D. Monser-
rat Lliteres, que Ithi deixa la casa
i la farmacia ariib voluntat de que'l
socceis.


Desitjam a n'el novel! potecari li
siguen agradables ei nostro pobk
i el nostro cariicter, a i'i de que per
molts d'ayns ~ ~ u l g u i viure amb ~ Q I -
tros


Son Servera 15 de Febrer de 1922.
e omesponsar


a


CONFERENCIA PEri F R GABRIEL TOUS, FRANCISCA


La prensa de Paliiia ha let vivissims
elogis i ha pubiicat extenses ressetiyes
de la conterencia que'! dia 9 d'aquest
mes i en-la sala d'actcs del Museu I)iw
cisti donA e1 Rt P. Fr, Gabriel Tous
T. 0 F. natural de la nostra Vila so-
bre el Venerab!e ?. Fr. Antoni Liinhs,
una de ies prindpals glories de I'Orde
franciscana i un dcls mks ilelustres fil!s
de la n o s h pobladb.


Corn pronieterein en el n.O passat va
avui la resstnya del hernros treball del
P. Tous que seguramenl estaran con-
tenis de coneixer els qu i no han liegi-
da la prensa palmcssana.


No hi ha cap dupte, -come& di-
guent- que la personalidat del Venera-
ble Fr. Antoni Llln&s es una de les m&
trasceadentals en els faustes de I'histo-
ria relligiosa de Mallorca i fins de fora
Mdliorca distinguint-se principalment
en ia creacib de CoLlegis Seminaris
hispan-arnericans tarit aqui dins Espa.
nya corn alia en ek Extetisos dorninis
de 1'Arnerica per formar homos desti-
iaats a1 apostolat.


Per6 tot i essent aixi una figura de
tant de relleu en totes parts se dona el
cds de que quasi no es coneguda la
seua personalidat tant singular, de la
mateixa terra aont nasquk, anant uni-
des a La seua preclara existencia le3
m6s notables gestes de la itostra esti-
rnada patria amb els a!tres Venerables
Fiils de Sant Francesc d'Asis que sab2-
ren posar ben alt el nom de la seua t e e
rra nadiua.


Per aixE6, corn no podia ser de manco
si ahir fou la invicta Vila de Perra la
ql;e dedici uii afectuds record al Vene-
rable Pare juniper i tot seguit la bene-
merita Ciutat dhCa honrava la rnepio-
ria d'un altre francisca ii.lwstre el Pare
Serrd, p e s t haur i de sei f'liermosa vi-


!a d'tlrtf la que sabid cuwpfir anih &
sagrat dever de eriairir pubiicament In
venerable figula ae son fill predilec:e
el P. Antoni Llinis calpnt-li uti monu-
ment ql;r perpetui sa iriemuria,


Tcng una gran satisfaccib en podtr
parlrir ajui del Venerable P. Liinds i
he d: dar per mo!t honrooa la invitacii
rebuda per fer-ho, d o l l a t a coneiver
primeramerit la sei13 bibfiogralia i acte
seguit la relaci6 de sa pr:cntosa acci6
apostbiica intensa i fructifera en be de
la Relligi6 i de les zfnirces.


Acabat el preambul projecth amb Y-
apareil dz projeccidtx una fotografia
del Venerable P. Antoni LlinAs repro-
ducci6 del que se consew en el Con-
vent dels Franciscans i e i ~ la Sala de la
nostra viia, seglririt despres la lectura
dc son treball.


La primera noticia biogrdfica que
s'escriguk fou I'Oraci6 f6nebre que'l
Rector de 1'Iglesia de S Ftancesc el
Gran de .) adrit pron!Iiiciii I'any 1693
en els funerais que s'hi celebraren just
despres de Iri sew z o r t i altre I'any
1694, que he llegides- ;diu el coskww- p
cialit-- i no ofereixen gran iiotariedat.


Per6 ei, n'oiereix ia oracib flinebre
que compongue e1 P. 'Jrtiaga que fou
mes tart bisbe de Puerto Rico en 1707
catnize anys despres de la mort del
Venerable qu'ks uii document interes
sant i digne d'elogi.


El P. Felix de Espinosa, recullint
les citacies sracions 1 biografies escri-
gu4 una obra voiuminwa sobre les
missions $cis Franci:xacs en Mkjic i
es l'obra mCs completa de les que trac-
terr del P. Lliinhs, i en ella s'hi utilisa
la rnateixa correspondencia del venera-
ble fundador del Cai.legi de St. Roc
de Calarnochz.


El P. Fr. Francesc M&eno tambB


'
LLEVANT 5


escrigue lina obr:! sake el P. Llinhs
per6 de poc ir;icrCs i un aItre el P. Ya-
$6. Per6 eiif,rc tc;tcs ayucstes w b r e-
surt la que exriguE: e1 l> . Donlingo
Panondo ci qtizl ~idernes de servirse de
Ees obres j? citades utilisa mottissims
de doclim;:nt~ i dadrs que demand a
la Vila m n t nasque el biografiat fcnt un
estgdi de Lines 899 pAgines sobre els


ba el treb:;;! 1iI:'s compiet e interessanl
sobre el Pare Liinds el q m l contribrteix
a posar en clar molts d'aspecies de la
wua t d a .


L'a::y 1'745 s'cditi a Mijic un altre
IC er6.iica en llali qu:: desde alia envia el


Rt Pare Oliver FrmciscA i que's tarn-
be digne d"q9reci.


Ai:] es frznciscacs de Valencia han
escrit tam!@ sobre ell, coni dim Ma-
Horm s'en lian ocvpat tambe alguns
his:oriadors, entre el!s D. Jeroiii Ale-
niany que deixB inkdita la seua obra i
ha scrvit a altres cronistes posteriors.
El P. Bordoy escrigue I'any 1844 un
altre biografia de poc inter& per ser
ut~ i f COiJi dels dcscixents i escrits pu-
hlicafs pci P. Espincsa. El P. Cayetano
de MalirJrcd cscriguk u n artre biografia
en cl signe XVM i d'eli s*han ocupats
tarnbe els historiadors n a f lorquins Se-
rra. FuriO i Bover Peril entre totes es
interessantissima una obra que hi ha
escrita en ing!es que contC varies car-
tes autdgrafes del P. LIinas essent una
obra que estimam corn la nineta del
noslros ulls perque en ella s'hi reflexa
pura i boiidLtdosa I'Anina d'aquell sant
i Venerabie de I'Orde Franciscana.


Despres el conferenciant projecti un
fragment d'una de les cartes autbgra-
?fes del P. Ll inis de l'any 1692 i pass5
a re-2" 21igltne"s dades del treball


Co:>Vt.;tts d'Obsetv3nts i en ell s'hi tro-


agostS!ic del Venerable a1 qual consa-
gra tota sa vida. .


Aoabars


C R 0 11 IC A
DEL T E M P S 4 3 temps segueix va-


riable. El ditluns i dimars provd de fer
brusquetes d'aqueiles primes q u e no
fan sirlo fanc. El dfmecres el cel sorti
entreginat i s'asserenh al capvespre.
El5 demes dies les ha rets bons.


ESTAT SANITAR1.-Gracies a Deu
segueix EI pable en bona salut. No hi
ha nialalts de gravedat t i i morts. Que
duri. .


TE nEUM.=Diumenge passat, des-
pr6s del Ofici Major a la Parroquia
s'hi cantA on CTe Deum. en ami6 de
gracies per la nova elecci6 del Papa
l'ius XI. Hi assistiren les autoridats.


FES'I'A DE LA LLENGUA.-La .lo-
ventut Mallorquinistan de la Ciutat de
SSller dem6 dia 19 celebraril la Diada
de la nostra Ilengua a la qual mos hem
adheritsennom de LLEVANT. En el
pr6xim n.O en parlarem si Deu ho vol,


JUNTA GENERAL.=Per demi a les
7 i mitja esta convocada la Junta Ge-
neral de Socors en el local de la Caixa
fillral per celebrar sessib ordinaria.
I; UNClQ DRAMATICA. ZT= Segons


nciticies a flnal dz Corema la Compa-
nya Vaquer-Beneyto vol pmar en es-
cena en el Teatre Principal el d r a m
Uhllort i Passib..


ACEARACi0.-Diguerern fa alglins
ntimeros que a consequenda de anar
desbaratat el rellotge pchlic !'ambu-
lant de Correus no havia arribat d'hora
al tren del mati. Sohre aixb deveni dir
que n o obstant tengut5 teiitp d'agafar
el ken.


NO FOU 62 ART(?.-A f i de qUP,'IS
artmencs que viueli a fora IIO s5 des-
teixinin pensaiit qui !oren els de la bre.
ga qu'aquests die:+ dyya aCCclrreo de
Mallorcm devem aclarar que aquesia
fou a Calarratjada, entre mariners dl
all6 i corn la guardia civil d'Art.8 t k la
seua demarcaci6 f i w an aquell lloga ret
de Capdepera a1 dowr-ne conta se
prengklC la noticia corn a d'tirti.


M8s DE FEBRER


Neixementa
Dia 5.- Miquel Amorbs Cdnaves


5.--Maria Fiaquer Llinas
a 5.-Maria Juan Payeras.
Defmncions
Dia 3.-Antoni Llabres Server%


(a) Flor casat, 66 anys de Bronco
neumonia.


Dia 5.-Maria Ginard Llabres (a)
Violina, yiuda 68 anys vellesa.


Dia 5.-Antoni~a Coll Ensenyat
(a) Sollerica, viuda 66 anys de Ure-
mia.


Dia-5.-Bet Sureda Massanet (a)
de Son Punyal, viuda 80 anys de ve-
Ilesa.
Dia 7.-Juan Pastor Ballester (2)
Rabassb, casat de 75 anys de Coreat.


Dla 4.-Juan Ferniadez Ginart (.a)
Manuzl, amb Francinaina Cursach Gil
(a) Catoya, fadrins.


Dia 4.-Miquel Torres gGili (a) Sua
atnb Antonina Qinard Servera (a) Fu-
ya, Sadrins.


Que nioifs d'anys puguen esfar @e-.
gats.


Natrimonis


*vm


D
GLOSAT P ' K N MIQUEL SIQUIER (A) PRUNA


I


' A la Cort celestial
de cor me sotn invocat,
auxili he demanat
per fer un memorial
I un permis especial
a sa IIQStrii autoridat.


2


A des nodro superior
qu'heni de te'nir obediencie


i tractd amb R a n reverencia
tanibC a n'el Senyor Rector
que sa seva tnissi6
es de noblesa i prudencia.


3


A la gent vui demanA
un moment d'atenci6
per dd una explicaci6
i clarament detallar
fo qiic mCs notat esti
i es de rnes impresib.


4


Comens per argument&
es principis de s'anyada.
Seguia sa temporada
que I'any vin: mos va dexar
i tal temps va resultar
molta de sembra espenyada.


5


Cantinuava ploguent
iinpedint es cultivar ' A


... . _._ . . .
6 LLEVANT -
no hi havia comellar
que no paraixCs torrent
i s’herba anava prenguent
moita ventatja a n‘es gr8.


6


Cuant es temps se va estiriir
o’herba come& a envestir
algCln sembrat porem dir
que vert s’hague de segar
i si era es bestiar
no la poria esvehir.


Comensarem a segar
i a fer garbes poc retia,
en general no hi havia
per porermos alabar
i a s’era si va esse es gra
tamgoc no1comparexia.


8


Per causa de s‘homitat.
que se terra va apfegd
hem pogut consideJ4r
epidemi en s’arbolat
per tot el veuen deumat
b a molts de punts no’n deixi3.


9


De sa vinya porem dir
que no la verem vermh
es mildev l i va pegA
i es fret la va destruir.
El qui es afectat d‘es vi
a hon preu l’ha de pagar,


10


S’estiu el varem passar
d‘un modo qu‘esfixiava
rnolta de gent gemegava
que no poria aguantar
i p’es camps es bestiar
cap bussinada hi trobaua.


El dia de Sant Ratel
sa primera aigs brotil.
Negh pot fer canviar
lo propost del Pare Etern.
No havia vengut s’hivern
i molt furi6s va entrar.


12


Un temporal M pod
que tedosses no tenia,
barca que fks trevassia
era imposible aguantar
si no la fe naufragar
$ague de sulrit varia.


13


Amb sos naufragis qu’hi hague
%ant Miquel” tambe hi va entrar:
Ell mos duia que menjar
i mala sort corregue
es temporal el prengue
i a’ses penyas I’estell&.


14


Estava adins Cala-Gat
arnb ses amarres posades
duia cent dcu tonalades
tie sucre, farina i blat
i aWva queda privat
de gorer fe mes barcades.


15


MoIl de ghero se salvA
sufrint iina perdicib.
Per veure es quadro d‘korror
rnolta de gent hei ana:
inlitil va esser intentar
sa seva reconsfrucib.


16


L‘amu’n Toni de s’Heretat
sou digtie de compatir
perquk heu estat fins aqui
en tot molt desgraciat.
Vos aument per altra cap
Deu. fassi la gracia axi.


17


Tampoc porem suprimk
un altra punt de rab.
A n‘en Toni Galib,
es vent li toma es molt
Aquest tambb porlrzl dir
qu’cs temps li es superior.


5’ 18


IQuina desgracia pass4
a c’an Tomeu Mercadal!
Fer causa des fumeral,
es sostre se va cremari
guaot se varen desperta
ia enfrava es foc p’es portal,


13 ’


Cuant es foc las va envesti
se pogueren defensar:
tal va esser 10 que cremdr
que sols no varen tenir
roba, per porer vestit;
i es pobk els aussilii,


20


Varios articles hi h4
que son de necessidat
qu‘es seu preu ha devanat
i amb abundaticla n’hi M.


IDitxbs del qui pot menjar
sense sebrer qu’ha costat.


21


Si es s‘abono es tengue
a mitg preu de l’aoy passat,
venguiS UR barco carregah
i es poble aoestengue:
are lo qu’hem inenesled
que doni bon resultat,


22


Es porc magra cnguany tengd
un mal temps q u ~ trevessar;
i BO g a s la mos vi% pegar
amb so preu que ~ Q S dugu&
Qui es nat per u11 dobb&
a mitg sou no arribard.


23


Les festes varen m a r
d‘una inatiera exceltent.
Es nostro Ajuntament
p‘es patrd d’es poble lao~xat9
se dignA fer devallar
sa banda d’es Retgiment.


24


Aquesta banda d’bonor
amb gran afecte caiguh;
un repertori d u p e
que dava gust sentirlo,
gracies p’es seu director
que n‘es Don Pep Balaguer.


25


Pet. Sant Pere se va fer
una fesCa singular.
Tanguerem ball per ballar
i enreinellat es carrer.
El qui un dia alegre te
tats bits no 10s sol passax-*


Es saix i en hlanucl
la varen organisir:
Sant Fere 10s donara
felis entrada en el cel
r“ alfi! tendran per etem
un punt ahont descansar-


27


Caant es tren va venir a ArU
una gran festa se fC:
entre noltros qui p o p e
la va voler cetebrar.
Si Deu vol, dla vendrd
que tots la ferem tarnbe.


Seguitb.
i CATdLICA


specialidat en impresos per correus, ,mestres
i carabiners segons els models oficials


,


AI? 9 TINTCS OBJEC E8 D'ES-
C


Especialidat en


CASTA.


llibres i articles escolars.


CASES DE FORA.


Carrer dels Qmtre Cantons - ARfA


I
DE .


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay cochc


que parte directo para Cadepera y Calarratjad;
yde estos puiitos sale otro para todas Ias salida:
de tren.


Hay tannbien coches disponibles para ias Cuevas
5;' viajes extraordinarios.


-
* ~~~~~~~ DE TRANSPORTES
Se sirven encargos para Palma y Estacione.


utertnedias,
PERSETA DEL MARCHANDO.


D E


Yda. Ignacio Figneroia --
_I


IHOY, COMQ NADIE
detalla en precios, esta casa, todrts las


S


y que venden m8s barato que nadie


C i ~ 6 de Palma, 48-ARTA
S'ES 03ERTr-1 FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERAoISSIM


~Tcleu W a r ban sbrrrits?
I


Compra CN~L'OS y carretones en cualqaier
estado se encueatren


P


i


/