-Corn, vos contesta del sol? ?I avou 6s el sol? Si el sol no eri steix. I -dNo existeix? f...

-Corn, vos contesta del sol? ?I
avou 6s el sol? Si el sol no
eri steix. I -dNo existeix? f agnmsta ch-


' I f oqa de so8 inimios".
I


brillantislsimes phgines, i fets
de pan traqeendeacia G o d .


Entreells voiern dir que fou
/
Ei dia 4 a les 11 de la ni t entregA 1'
Linima a Deu desprks de llargs inalaltia
sopr tada amb cns:iana r e s i ~ ~ x c i b i de
rebre els Sarits Sagratnents D, Maria
Ginmi L l a m a s (a) eViulinaB.


D ~ L ; I'liaja ac dlida a la Glo-i-~ i rebin
sos Ljis L~I G:;tomeu Mango1 1121 Cas-
sim, 211 Al~yuei dernes e! ;nostro con-
doi.


A * c. s.


m-
D E


Uda. lgnacio c5 Figii~rola
OY, C'OMQ NADIE


y que venden miis barato que nadie


- Tel l fono 211 I Brarie fijo .Ip1. = - ,
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALBS


9


Carre de PaIma, 48-,ARTA
S'ES OBERTA FA POG. TOT ES NOU


I LLAMP-ANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r o n t i t u t
I R


Y


BNIBLE