cietats obreres, oiit resoii;t~t‘:~ els fogosos dixursos del: :ti?-as tols de1...


cietats obreres, oiit resoii;t~t‘:~
els fogosos dixursos del: :ti?-as
tols de1 socialismc, e m i cmt r ~1
de pzssions iiepl-avndt. i i o d i ~
terribks, promptes a estailar ei;
obrcs de venjanCa.


Un d’aquells dies, vertedera-
mcnt critics, havia de pujar a sa
-tribu:i7- poptIlnr u11 tal jilntoni
TrApala, per dirigir sa par,iul:t
a n el. poble ilcisenfpnat.


Fins als 27 anys hztvia estnt An-


zill i molti_“l-mC, en el quals a m b
el seu clfici L;L‘ picapadrer anovn
gonyant el pa necessari per aii-
mentar a la seva familia, corn-
posts de lit s c m esposa, que era
una bcna al’lota i dels s e w dos
€ills, que eren dos sck, c;lpaCos
dalegrar un elitr:r. 0.


TrApiilii en riyueses d’aiti-3., ni
en traslocas- en lo rm5s minim IPS
creencies de la nostra smta Ke-
%gin, fins que un dia, 110 sc corn,
caigucreri an ses seues nmls uns
paperots de mal color, que li um-
pliren el cap d’ausells ai meteix
temps q w el cor de desitja-;. De
llevorcs e n ~ 6 no pens6 en altrn
cosa que en veiire expulsats, ~t
puntades de Feu, tots els cape
Mans de SG seves esglesies, i
fundada una mvCt sociedat, bas-
sadc en l’auto:loix!a del obrex-, i
en la sanc dels propietaris,


Antoni Trgpala era verdadera-
nient un orador de plaqeta. Kavi3
rebut de sa naturalesa una veu
impeiiosa, i el seu modo d ’a f r -
mar no adrnetia r4plica.


-


toni Trizpala u n ai*lot :mo1t sen-


J? =ai hnvirt corniat n’An:oni


- . , . . . .


---


Quant ~ ’ h o r n de -la reunio ha-
gue sonada, s~ veu comprei-
xe una rnultitut d’obi-er-s, anib
les sews carecteristiques boi-
nes, i amb se sei73 blusa blava,
cuberta i arrmda per devant.
La seva mil-ada era funesta i el
seu aspecte POC tranquilisador.


---
a ovacid estrepi-


insuli c?... ... ALso, civ,t:,d in?, rats
comnou de lo mCs intim del
meu cor.


Despi-6s l‘enfilk c011t1-z a p e -
Hans, frares i nionjes, ciixueilt
cada barbmitit t , que ctint::;.2 €1
credo, i afirinant que eis X m n -
ments de kt klei de Deu, e15 dc
l’Esglesia, el5 articles de I n F6 i
dernes capitols de la Doc:~-in;i
Cristiana, i10 men m6s que in-
vcncions pel- podcr trenren de la
butxzca dcls pok-es eis pocs
dobbes que hi tccien .....


jAyai si que hi v3 esqueiiiA
fort!.


- - -Es precis- - - di g 11 6 el 1 ac C“L b a r
d’una vcgadn a.:ib encjucsta c i ~ -
nalia de ciirninaIs que arnb ses
seues paperrunsses del ceI i del
infern mmestaiit engannnt per-
que no obrigiiem els nostros
ulls. 0 . . .


(Graas aplausos, potizdes i de-
m& cala-porcal.)


-2 =*


- _ -
Antoni Triipala havia dites ses


s e w s caatre vulgaritats i sense
pisca de rahb, i perdernunt s’
acera d’un dels carrers, me‘s


reguts, s’entornava a ca-
seva, tot sol, cap baix pensatiw
iamb sesmans dins ses butxa
ques&lscalsons. -r


Pel seu costat anaveni corre-
guent autos i cocxos tripalats
per cnveliers i dames d’alta bur-
gueria, fuinant aquell els seus
puros, ventantse amb molta gra
cia aquestes; altres, a peu, i do-
nant-se el bras hi anaven grups
de senyorets i senyoretes, molt
ben vestits riguent i accianant
academicament.


AixecA el cap En TrBpala, i
contemplant tant de fauste, en-
tIe si meteix se deya, “<Per qui
serveix tot aixb?” ....Q uin profit
HALCON DE IDALIA


CagdePera Encro de 1922.


gads que coim prcsidint el cainpa:nefit.
ob!igav;r a d-tenir 13 inirada dels dts-
vo!s i coiiteniplar els sepuicres, restos
d'zspases i iuseils, restes d'rirtille-
ria i altrcs despu!!es i emblems signi-
iicatius de les batzlles sostengudcs.
p'els cxkrcits que hemicament pede-.
reg la vida per la setia aimada patria;.
i to! aixd doninat i sobre-pujat pzr
u n a gran crcii, als piis de !a cuai to-
ca~rcm una artistica corona de liorer
u m elegant pauniz del natural, signes


de i:A gloi-ia sicanqada i heroicidat pro-
digada. Pareixia qu'aquestes insignies,.
recuilint eis esforps, valeniies i tie-
roisnics dels qui tan geaerosaaent ilui-.
t s ren ger I'amor patriotic, els-he pre-
sen taven, oferien i unien directament.
arrib el Deu qui els ha de refiuri-ierar.


Cerlaiient, quant tias trobarem el
dia esrnentat a dins aqueil temple ro-
detjats d'zquell ambent misterids qu'es,
respirava; scntint les soiemnes i seve-
res mebdies de la AliSsa dels Difunts,,
acompanyades dels acords plena de
gravedat i unci6 de i'instrument musical
qu'es pulsava; en rnitg de la trisctor
profunda produida p'e~s vestits tats en-
doiats de la concurreticia, i rebent a.
moments les sensaci6ns i:iiensissimes.
engendradcs. p'eis cants poiifdnics,.
despertadors, en sernblanr ocasidns
dels pi.rtsanienis glans i serios del mes.
ai!a dc la to::iba, a devant totes aques-
tes circunstancics, come instintivament,
nos acudia a 12 nostra inteligencia: Fe-
lis u n ; ~ i m i l vegades e1 pobie qu'esta
adornat ainb'aq;leIla fe saivadora, que
devant la condicici induptable de la,,
mort, no pmiiet que la Pristor i augu-
nia -s'apadeii completaincnt del seu cor,.
anima! i consolat de continuu amb l'es--
peransa ii;fd!ible del dogma de I'innior-.-
talidat que ainb tota certesa li diu; Lal
teua vfda solsament camvia, no acaba:
perque a1 caure ler parets. dJaquestar
habitacid terrend dad yuireix I'herenciw3
del Pare del paiau del cel.


Bt l'r exprcsiva i apropiada era pw-
tant.l'inscripci6 de ia Ihpida tumularia,,
&osa bona i sajitdsbie es i'ofe'rirnena
d'oracions pels 1;ociros pwi-nans, 6%-
funts, :'.
Poiitica local


'4 r t ii ~
I3 din 53 :4 les 7 del ~ ~ : p r e t i l el
local :.ocial tcnguC lioz I s J U C ~ R
G~-r-rcn nl ordinaria d' ;;a;iucixa en-
M a t y w e corn h v n dit cn altrn
%lac no pogird celebrarse en el
dia 20.


Hi assistiren u::;l col-antena


i llegida i aprova2a ,'zeta ante-
rior el Caixe 1lt:tgi ei Bnlans i


1931, essent so rp~er i cn~ i';iiirnent
de giro, que ha ascendit it prop de


nefici liquit que dekA aq,!cix mo-
viment folx d'c~pr-op de set mil pts
Qiiedii aprovtti. E! Segretarf i D
,2ntoni So1Ive!t:t~: l l e t ~ i ln ,Winto-
ria qce h;tx:ia r d o c i a d : ~ , de tota
la vida de la Calm Rural desde
i:t seva h1ntiaei6 iiiis a1 present i
de In qual nos ocuparern jii arnb
motiu d'haver la llutgicla en el
'rmtre 13;incipd en la festa de
ia Caisa.


Entre els r no its acords de pro-
ons reglannentaries que se
ueren figuren:


.>iDestiaar el liquid del benefici
a forrnar reserva per subvenir a
la baixa que p u g u h experirnen-
tar les LBaines de Interior que
se tenen.


Publicar la iVetnovia que re-
dact& el Sr Solivellas.


Antorisar an els Conselk per-
que s'entrevistin arnb el Sr Kec-
tor i redactin junts unes basses
per construir mancornmadanent
un casal social.


grossa de :socis. Obc*-ta la se3siO


lBQViI%leRL de CQnLeS dUT?i;lt 1'aTIy


in^ ~ N ~ P s de ~ e s e t e ~ . El be-


. .


~~~~


-.
Peanerds pel F n p


El dilluns dia 30 a Icr; d d d :na-
ti en e; C o n ~ e n t de19 RLS. ?A'.
Franciscatis, s ' h i
leinne funeral etl
ma dzt Fapa Bc


tres veus.
A les 8 i Initja del n?,%teix d:';~


s'en digutf uii altre a 1'Iglesi;z


una Cornissib del ,IJ i:ii: .amefit
presidida pel E a t k 13. Andl-eii
Femenias, el Jutge mnriicipal IZ;
Juan Snncho, representacid de la-
Guardia Civil, les persones m&;
visibles de la pobLicic; i i xiins
i iiiiies de les esxdes de la V I ~ E
arnb sos respectius mestres. A
cabada la funcid el S'r- R ~ t o r do-
n& les gracies als concurrents
expressant-li aquests el c o ~ l o l .


1MIf3st per la d 0 Y B elccci6
El ditnaro dia 31 a les 6 i mit-


ja del mati a la Parroquia s'hi ce-
lebr& una rnissa amb Exposicid
del SSm, Sagrameut per dema-
nar a Deu inspiri a1 Sagrat Col.
Iegi de Cardenafs en la eleccid
del POU Papa sucessor de Benet
XV.


nant una Missa de KequiL.rz Q x i!


Parroqural rtl q1ml hi assistii-eu:


De Son Servera
DEL TEMPS. -- .I qwt sta se tnraria %el
temps es anat revd1C.s. Casi cada c ~ i
lia iet vent esserit el diiaars venJ:,c" 1
grossa. No ha pIogut, i els caitips s'h..,~
posats tact forts que cwi impoQib:!;ta
I'entrecavada. Cor,veadr?a que fes L'R
parey de brusques.


ESTAT SANITARI. -- L'epide-i,ia
gripal ha disminuit rnoitissim, essont ja


moils els qui estin curats del tc!,
D'attres t:ia!alties hi h a aiguircs perw -


5, el2ti-f: ellcs s2bein: sei
1:inGona 'Jiolina d'en Maiigol, mare :;?-
en Toi:xii de! cassino i d ' w A'Iiqiit:'
sa madona A i m de Sa Font, mare t l ' .
Antogi c k Sa Font. Deu f,es assist/
a tots pe. la p x t qu: rnes conveng


CRAB PRi)lECTE.--l)ttsde la Jtct;,
general dx re ra de la Caixa kiusl ~ $ 2
pzrla iilglt de que prest sera mi fez C'
graii cas31 sccial que tant de kmLr :-
est& e ; ~ prc9)ecle. Segons nsticies la E:'.
sa s'adc'iaraia' de bo.


jUNTA GENERAL. - La sock&: ( '
anxili als aalaits 4'S0c0rr0~
artanenses" 113 acordat celebrar !a
Jurita General ordinaria el segon
m e i p p, aquest mes a les 7 i E-
del vespre.
47


Aqueix poble se prepam
per ferce '~lm capital
se comensa en jeiieral
tots es carres arnb tirada
s'obre ben principiada
a llarg temps mai pot se mal..


45


Mirau es d'en temps prime
es carre quina fetxada
qui vu!ga pos5 en tira2a
sa casa i'ha de desfe
I aixb part de cupa en te
es poc mando que reinaoa.


49


Ara tambe vui contA
ques el ilarg tenips que sentie
que moltes gams hei via,
de fe arriba es treii a Arta
i no hu'vien pogdt iogra
QO se per qui se perdia.


50


Jo creg que molt va cost4
de cap i de capital
corn es contst des metal
cap mica el vos puc dona
pensau que hi varen pega
%is anys homos a jornal.


51


A lo nienos ai havia %
en es conta que posh
d'hsmos de Manacd a ArtA
quatre o cinc cents cnda dia
i amb aixb sa Companyix?
aap mica se retgirti,


52


Germans, jo crec q w sa via,
es cosa de gian va16
i mks en s'estacici
tot esta pnnt de partida
se vou que sa Companyfa
trebaya amb devoci6


53 I


No val tant lo que costa
corn lo que hi'gue d'aleg-ria


' es pore di que sa via
i.es tren ja tenini a Art6
8 setse de Juny rib6
just an es fi de mig dta.:


i
54


' Duia sa fetxa d'ArtB
k sa maquina enflocada
m~lsicrq d'Inca i de Palma


i tota anib una se junith
i parri pes poble i toc5
f ins que va esse a Ia Sala


55


Els inus:cs 10s col'locaren
tot an es punt destinat
iiquant varen have dinat
tots a s'estaci6 anaren
i en so set1 descans estaren
fins que es tren bagui5 ribat.


56


57


Sa Marxa Real tocaren
i daren s'exaliasi6
i tots en formaab
amb un moment se posaren,
partiren i vesitaren
la Verge del Salvadb.


55


Seguiren la ondemB
fent quatre festes de tira
uo's pot di lo que hi hzvia
adins es poble d' Arta
sa gent que s 'hi repleg&
esterna qai no hi cabia.


Sa miquitia sorti -1 viu
tambe amb acornpanyada
d'un cai-ro ple despigada
declarant qu'era en s'estft;
un &finera 1 un niu,
declarat, anib sa Ilocada.


60


Una correguda es fe
de preniits de vexicle'ta
de resistencia i sense.
Llavb se rifi tambe
una muld, i la tregue
un carabine corneta.


61


Un arc feren lo prime
per da entrada general.
i llavb un cadafal
qui molta de gent el ve,
de part a part des carre
de Toni Btanes Juan.


62


Homes per fe ses fetxadev
URE quants-dies hei hague.


Per ell part clels emp!ea~:.
i sa coinpanyia veng "Uelen
i tin ufiri li diguererl
des nies anonianats
a1 cel mos vejem Flegats
en niori tots es qui hei et-ea.


66


Pe sa mateixa persona
an es cementet-i a m
es tren i va viatjA
de franc pel qui hu volg~ks -o:~:-G
i una presentant caroI=a
per eil h i varen dcis3


67


Un mestre de focs veng:ni.
i durant ses quatre 4 .estes .
focs varen fe tots es vespres
perb cap corn es den-&
fins un homo aparegue
de fcc, fent ritres menxengces.


68


Focs de tota calidat
feren de molt de va16
un bo i s'altre mi116
trob que aqueix mectre te cap,
per pore esse presentat
a qualsevol nacib.


69


Tambe feren una traca
i de riure molt va servi
i as mateix temps vaig a di.
que qaant el!a tronetjava
casi tothom desitjava
hasta des carre fugi.


70


Ara tambe cantare
d ' w b~p6dr.omo que. ferea,
71


73


7 4


75


Ses gracics rewm tades
torn dona an es Directi5


/


[ i os seus iioms vui puntar-lo corn costa, D. Rafel filanes
per dtscuti sia encuantres
;n es Ink m y s , si o no.


76
I
4


i t r g t m p s s*aiometia:A
essb-nt de Mdnac6 a Arta


5 eii ~ ' i i l ~ t ' : i t ~ ciz sa via 1 i)ei.i !I dc' !noits d'anys de vida s 9 2;r pcjier-ho disEruta.
I


Me pens q:ie en aquesta vila


, 77
Ara vos vtii donA canta


de ses disgrasis que si:
na N I V ~ U I I iims se ronrpt!
i trn na cat-,lrna it.lossa 1 i uii aitrd Donya Conxa


5 d? Can ::a'?entey tamb&
e
d


75


e$ conta total &Art$
que sm cent nou que n'hi ha,
I noranin i:ou en passaren
deu d'aumen:; es canta esla..


Nfatriri;cinls per secb
coranta q u a m n 'h i h a
tois aq:teis van a quzd6
arxlvats en el cornti.
Del mi! raou cents vint"cinc
aix6s es conta que hi ha.


52


Si hei troba cap desbarat
que hu diga es BLtk maj6,
igual que'l Senyd Rectd
si puc cant9 en tranquilidat
i sa rnateisa factiltat
tarnbe t P sa nacid.


83


El qui va dicta es Mateu
R i e n vcL: d'ArtA
i a no!tros ICOS enseny6,
soin quatre, i un fa es nom ~ e u
un Pere i un Andreu


' i s'altre Sebastid


84
1 biven aiic eii ha.;& acabat


110 porcn fe inks rnemori
i m:hS el! aquesta histori
o hi veifn res mks apuritat
aixi tots arrib germandat
iguem: Vz'sca Smt Anlonf,


Maten Riera (a) &Minet &


C
D E


QUATRE CANTONS - ARTA
D E


c