127 0'75 4'00 E'OO f, atcxci6 el I-enou estral~; que surt i P A u . . . . 7 ...

127


0'75
4'00
E'OO


f, atcxci6 el I-enou estral~; que surt


i P A u . . . . 7


:;e cicstrueisen, b'Li1-i i q uilen; d'ells
>urteii 110 vcus melodioses, 110 ~511-
tics S C ~ L I S , no m6siqcc.s armonioses,
>i:io m i s !:e veus rcnques a x 1 7 crits
de gcei-]-a, clai-ins estr;den:s d'odis
i ~ e n j a n s e s , envexc:; i baixos elg-ois-
nies que cieinanen en tots els tons i
d e totes les maneres sa pi-opia i per-
so iia 1 sa I ib f a cci 6.


,:Qui son q u e s t s gegants yu'aixi
licitell i se maien? ;Oh! son ger-
mans, germans que n o s'eztimen,
germam que s'avorreixen; > o x tots
r,o!tros que pl-efei-ini la 119sii'a co-
r.odidat, la, propia satisfacc,i,; enca-
ra que sia en pcrjudici dels c!em&,
encara q::c sir1 tr::piijmt cl.; pre-
ceptes niCs sagrats de Dc:i.


Lla ;.ectsm q u e 1.173 poll:ii.a sen-
cc. eiiti .-.:iyes i eg-oisra dty..-si als
camps d? hatalia, :!bans d i n s Fran-
ca, ,ll.lt.man a , i I:i?;latei-1-a i at-a
an el Marroc, la joTrntut, lix- i es-
mi-riiisa d'an mon novell. LIS. 115-
g-1-inies molt nmargues i molt juctes
de pares i mares que desirjiin i es-
peren tornin an els s e m h a p s els
sew fills, crideii \-en jan$:a conto c1
els ;:rcmhtors de les guerrcs.


Per altra pzr t , {res 1110s diu i gens
moj ccnmou uquest egoisii;e tamM
sense ectranyes am13 que prelerint
el nostro henestat-, movai i g-uerra
cruel i iiiconseqiient, no ja an eis
homos sino an el mateix Ueu? Nos
niostram desCOilteRtS de D a i d'Ell
nios qce:xaiii perque usant del seu
poder infillit no impova si!enci an
aquests crits de guerra que nos 2-
De totes maneres, s’ha posada una
condicid que s’ha de tenir en conta
a1 presentar-se, i es que els contadbs
a la qualcada han d‘anar-hi a l’an-
tiga arnb bisties enselladas amb
bast i bayasses i a1 acabar aquella,
si fa bon dia han de cantar l’argzc-
men1 en public a la plassa corn s’ha
fet sempre


S’ha nombrat un Jurat calificador
qu’es format pel Rt Sr Rector D.


Juan Rubi ,d batle D.Xndreu Feme-
nies i el Director d’aquest periddic
D. Andreu Ferrer. Es convenient
que’ls qui pensin presentar -se heu
fassin prest corn conire tambe que
abans del dia de St.Antoni presen-
tin a qualsevoi dels Srs. qui compo-
ponen el Jurat una copia de la glo-
sada.


*


* -


La IIibertat d’un poble
En la vida de les nacions ha soc-


ceit un fet hen remarcable, digne
de que tothom hei pari esment. Una
nacid oprimida durant algiins sigles
baix del jou d’una altra, pel fet de
ser forta; una naci6 que s’ha vist
tantissim de temps sufrint vexa-
cions de tota casta, que havia vist
anorreada la seva llengua, escar-
nidw la seua relligib, insultada la
seua rassa, degut a una tenacidat
extraordinaria i un patriotisme a
tota prova ha lograt reivindicar
tots els seus drets i a esser recone ~
guda per la mateixa nacid que fins
a r a la tractava corn a esclava, arnb
dret a la llibertat de regir-se per si
mateixa. Aquesta victoriosa naci6
es Irlanda declarada avui Estat ZZiu-
re per la rnateixa Inglaterra.


Els nostres lectors recordardn els
comentaris que ferem a la mort del
Batle de Cork i podran comparar
la tirania llavors exercida de pxrt
del Estat poder6s en la clernencia
que s’ha convertida; i nu sols li
ha donada llibertat en son regim
interior sino que en abris arnica1
l’ha adtiiesa a formar part d’aqui
en avant del Imperi Britanic
disfrutant aixi de totes les ventac-
ges de que gosen elc pobles petits
de l‘atnigable ajuda del. poderosos.


Aquest gest d’inglaterra donant
l’autonomia a Irlanda l’absol del
pecat dedespotisme amb que fins


ara J’havia tractada i constitueix
una llissd per les dem& nacions
que tenen baix son domini altres
nacionalidats amb dret a la lliber-
tat.


Fspanya t6 el mateix problema
plantetjat dins casseua. Si be hem
de regoneixer que no se pot dir des-
potisme la manera de governar les
nacionalidats qLe d’ella formen
part, cal que aprofiti la llissd i no
consenti que aqueixes hagin d‘arri-
bar niai als sacrificis que ha hagut
de fer Irlancla per la seua I edencid.


Catalunya es una nacionalidat
que viu junyida. a 1’Estat Esipanyol
i s’ha vista moltes voltes liumilidda
i despreciada en les s e w s aspira,
cions autonitmiques. Que prenguir
exemple els Governants d’EspanyE
i no restrenyin la llibertnt an tt qut
aquella nacionalidat te” dret ;Crei
ningu que Inglaterra hei perdra rei
d’hnver otorgada la llibertat a Ir
Ianda? Ido tampoc hei perdria E.
panya s i se constituis a maner,
d’Impei-i arnb basses que concedis
sen ampla autonomla a les nacia
nalidats que I’integren.


Es de ci-eure que arribaria dia e
que no sols se sentiria fort8 perqu
s’hi trobarien be i viurien en con-
pleta armonia les nacionalidats qu
te avui reduldes a provincics sin
que tal volta podria lograr-se alla
vores I’uni6 arnb la veinada Portu
gal formant se 1’Imperi IbCric qu
podria arribar a reconqiicr-ir l’ek
plendor de que gosi ei;sctiti-e temp>


--
Impressio de Nadal


A dins la llar estimada
la familia s’ha aplegada
en el dinar de Nadal.
E! vdl padri, cap de-taula,
te en sa tremola paraula
un ressd patriarcal.


El camp, d a m m t les nevades
estovalles embaumades,
fa dels fruits oferiment:
h a portat les nous,lletoses
els penjois i les lairoses
pomes, de cera talment.


Dins la fumosa foganya
. tambe ofereix la muncanya


son present en l’escalfor
de la flama purpurina
de ia ra bassa d’ausina
que crema arnb gest de d o h .


Pels vidres. mulls de gelada,
de la finestra cruiada
guaiten el sembrat neixent
i els brancams dels arbres, lassos
i despullats, talment brac;os
en un llarg estirament.


En les vinyes desolades
les sariiients escabellades
se gelen dins els tiranys
mentre en els ceps s’inicia
un cop mOs la melvasia
qu’ara ha brufat els moZts anys


De la taula a la foganya,
que hi ha neu a la muntanya
i el fret gela per la vaU.
El capvespre es clar i dura ...
6s que’l dia, dins I‘altura
creix una passa de gall.


Joan Ramis d‘Aireflor.


Relligiosex
La festa de I‘lnmaeulada


Arnb gran solemnidat s’ha cele-
brada enguany a la nostra Vila la
festa que la Associacid de Filles de
Maria dedica cada any a la Verge
Inmaculada.


A la novena que se feu solemne
hei assistien cada mati les nines de
les costures i molta gent


E\ dia 6 comensat-en les Coranta
Hores i a totes les funcions hei ha-
gtd bastanta concurrencia. Predich
el Triduo el P. Morey de S. Feiip
Neri de Palma.


El dia 8 al mati hei hague una
numerosissima Comunid General i
a I’Ofici el poble alternant arnb el
chor cantti 1-a Missa d’Angels. El
vespre se feu la process6 de cloen-
da que fou numerosa com mai l’ha-
viern vista. Se reparti cera a tothom
qui en volgue, i la gent que hi pren-
guk part fou tanta que la Sagrada
Forma era encara a 1 altar i la pro-
cess6 donanr volta per tota la igle-
sia a dues Ales espesses altra volta
se :robava dai rera el dosser. Feli-
citam a1 Sr. Rector per aquesta in-
3
>-


LLEVANT


novaci5 tan atinada de repartir cera
a tothom.


El diumenge sigiient'dia I., an el
Convent de St. Arituni de Padua se
celebra tambe solemnement la feGi
de la Purissirna. De bon mati se feu
la comuni6 de la Congregxid de
St. Tarcici. A les 10 Ofici Major
amb Missa a veus, predicant (per
prime:a volta dins Arta) el Rt. I).
Pere Amords, jove sacerdot d'a-
questa vila i Vicari de Capdepera.


-_ __


__ - -
El dia 13 diada de Sta. Llucia


com de costurn a la Parroquia se
celebrti Ofici Major a1 que assisti
rnoltissirna gent, Ferque son molts
els qui tenen la festa promesa a la
Sta. brotectora de.la vista. Predicd
les seues glories el Rt. D. Pere
Aniords Pvre. Vicar1 de Capdepera.
aooacloooooooooooorwoDool moanooooooooo


CRONICA
DEI, TEMPS.-Hem entrat de ple


dins l'kivernada. Els dies dos i tres
d'aquest mes plogut: bastant i corn
era el din de Sta. Bibiana, segons
ei poble, havia de ploure coranta dies
seguifs. No es estat tant, ha fet uns
quants dies de sol per0 malaltissos
i amb colca brusca desiara fins que
a la nit del I1 i tot el 12 plogae de
bo. El tretze segui brusc6s i fret i el
14 tambe. Sa terra esta ben amara.
da


AGRICULTUKA --Molts son els
qui ja han acabat de sembrar; el
temps ha afavorit ba.tant perque
entre - 7 6 i sa6 lia fetes diades de
bon sol. L'esplet d'oli e3 estat en ge-
neral primet. A bancles no han cui't
olives ni per salar; a altres han ten-
gut mig csplet El preu d'els porcs
havia tengut una revivaya, pujk la
setrnana passada fins a 21 pts; per6
dura pocs dies i torna baixar a 16
i 17.


ESTXT SANITARI --No pot es-
ser mPs satisfactori gracies a Deu.
D ~ N - ~ S de una borrasca ve la cal-
ma. Desde el dia 18 del rnes passat
no hi ha hagiit ni un mort. hIalalts
de molta gravedat no hi ha rnes
que's Salurdia vey qne s'altra dia
cornbrega. Que duri la bonansa.


MATANCES. - Les matances du-
rant aquesta quinzena i la passada
han estades moltes; s'han esvaip la


gran majo.ia de porcs.
CASA ESRUCADA=El dia 12


el Sen Cinto Vey que - ~ i u en el ca-
rr& de Vilanova estava fent foc per
esc;lufarse despres de dinar, men-
tres plovia, i aixi tota la teu!ada de
l'aigoves de devant se desploma
fent passar el sbtil per ui i li espe-
n3; a els quatre moblets que hi tenia.


Diferents elements d'aquesta loca-
lidat han.'enviat telegrames d'en-
horab6na a1 President del Consell
de Ministres D. Antoni Rlaura, a1 de
Finanqes D. Francesc Camb6 i a1
de Estat Sr. Gonzilez Hontoria per
la senssci6 de Govern, donada amb
motiu de la ruptura comei-cia1 arnb
E'ranqa encoratjantlos a que se-
guesquin el cami empres, trapitjant
t0.s els obstacles que de fora i de
dins se presentin, a I'acci6 del go-
vern perque ha nl-ribada l'hora de
sal var Espanyd . '


TELEGRAMAS RL GOVERN.--


&-L


Especta cles
Teafre Principal


La Co:iijmyia Vaquer-Beneyto des-
pres de doriar .algiiries fwcions en el
Teatro Bnlear de Pa!nia ha seguit tre-
brllant aqrri. E[ dia S pod en escena
La Malqzcerida de 'n Beiiavente. Es
aquest un drama fortissim de gran ha-
bilidat lecnica, sutilesa de observacib i
propiedat en el Ileuguatge, Lldsfima
qrie uii crit de passib repupis.it taqui
el final del drama de'n J3e:iavmte que
drsdiri una mica de la restarit p:oducib
d';i q (I es t 11 o ta hi i issiiii a ut or.


€11 qiiaii t a l'extcucih, vel-taderament
ea iiria crexi6 de M:I Beneyto. En cap
al!r I ohr\ i I'heiiI vista a altura a n a que
arribri. Mcreix especial nienci6 En M.
Vaaliei- V B fer be el seu defici!issirn
pa?er de Esieban, coni tmbC feu bri-
I.ilit:me;it el pnpe: dc Rubio n'Antoni
Vaqjier. En Carrib bell caraclerisat es-
tixu6 fe'is en i'actuacib del seu. Els de-
mes per acowpanyar.


Desditxadament, escoltant la petici6
de part de p6blic de gust eskagat el
diiimenge din 11 posaren en escena
e1 drama d'en Dicenta Juan Jose del que
v-11 mks no porlar-ne.


A1 Convent
Segons noticies el &a 11 a1 ves-


pre la Joventut Serafica en son lo-
cal social va representar un drama
amb molta concurrencia.


&GISTRE
Desde el primer de Novernbre


Naisements
1% 1. -Francesc Pic6 Picb.


(c 1. - Francesc Bisbal Ginard.
0 7 . --Aquilina Rarrulo Rizquerra
P 4 --Rlagdalena Feirer Ray&
j) 1s - Francixa Nadal Sard.
n 19.--hIaria Santandreu Cant6
)> 23.--Miquel Alzamora Hlanes


23.--Antoni Gelabert Ginart
21.- Maria Cerda Riera


Desem bre
1) 11 --Pep Canet Palmer


M a trimonis
Noimzbre


Dia 5.--Antoni Ginard Estarellas
fadri anib Margalida Femenies Fe-
brer fadrina (a) Gorries.


Dia 5 --Jaume Rizquerra Fel-rer
fadri arnb 12arqalida Sans6 Font
fadrina.


Dia 8.--j clan Flaquer Esteva (a)
Mango1 fadri amb Rosa Alzina
Pons !,a) Guideta, fadrina.


Uia 24 --Toni Sunyer Sureda (a)
3unyer arnb Maria Grau hlassanet
(a) d'es Pont, fadrins.


Defun cions
Novembre


Dia 1 --Coloma Fuster Pic6 de


Dia 2 - - C a t a h a Alelis Pellicer de


D a 13.--Antonia Fuster Aguild
a) Ranxera de 66 anys casada, de


1Zeblnniment cerebral.
Dia l4.--Lluis Massanet Geno-


vard de Son Morey de 77 anys. ca-
sat, de I'dralisis agitant.


Dia 14 - Josep Pic6 Picb (a) Picd,
viudo, de 78 anys, de Asistolia.


Dia 15 --Ahpel Ginard Vjcens,
(a) Mnnseriu fadri de 20 angs de
Tuberculosis pulmona I-.


Dia 17.--Francisca Bernad Melis,
(a) Dels 010s casada de 62 anys d e
Afecci6 dcl cor.


72 anys viuda, de Gota.


k-2 anys viuda, de Debilldat Senil.


Aqueat periodic e3td subjeste
censura esglesidstiqae.


aoowsoooclqo 3 3 0 xiD(3ooo3n "@U
LLE‘V A\NT
-< - ---.II-”.----- 7 ----


“____p ~ -- B c l i P - -____ . 4 .IIIy.yI.-Bc-iTi-r)irn I--~
i!


(A) ISIANGOL
A todas las Ilegadas del Fei-rocari-il hay coche


que parte direct0 para Cadepei-a y Calanatjada
yde estos puutos sale otro para todas las saiida
de tren. s


u i


4 Hay tsnbie‘n coches _. disponibles para las Cuew
y viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTES
Se sirven ericitrgos para P a l m y Estacioiie


inter rn edias,
PLASETA DEL MARCHANDO.


GRA
San J o s e


D E


Uda. Ignacio Figreroia
IHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cisa, todas las


.a91 -----m--i u -, c----- I r V r l T


ESTA CASA NO T~E~ZSUCURP~CXS


Cwre de Palma, 48 ---A€ITA
S’ES OBERTA F A PQC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI EShZERADISSIhi


P r c n t i t u ?
c$I TR


4