Any V.-NGm 123 PREUS ~~ Art& Un trimestre 075 4'00 6'00 A I Extranger id. ...

Any V.-NGm 123


PREUS
~~


Art& Un trimestre 075
4'00
6'00 A I Extranger id.


A fora any -
Ndmero solt
0'15 cts.


Q U I N Z E N A R I C A T O L I C M A L L O R Q U I


Redacci6 1 Administract6
Quatre Cantdns, 3 I Art6 15 Octubre de PER DEUI PER MALLORCA


I I


LES NOSTRESVALORS *
POL~TIQUES


Si be es ver, per lo general,
aquell adagi qui diu que no hi ha
profeta a la seua terra, ho es
tambe que'ls cor5 verament pa-
triotes se conmoven quant un
dels fills de la mateixa rassa es
exulta t.


Durant aquest mes passat s'ha
donat una coincidencia ben re-
marcable i ben consoladora per
noltros mallorquins. Quant 1'Es-
panya estava desballestada, des-
govermda i fins envilida per els
elements que la retgien nefasta-
menr, tota l'opini0 pdbiica, se-
ny$A un homo auster, un homo
calificat en tota la nacic) corn
~ n i c politic de gran prestigi que
podia esscr el salvador de 1'Es-
tat espanyol, perque aquest ho-
mo il-lustre agaf;is les riendes
del Estat i el governas, precisa-
ment en aquells moments t m t di-
ffcils. iA,quest*homo,es en Maura,
un mallorqui.


Catalunya, qui en la seux as-
cenci6 rapida conta ainb perso-
nal director d'extraordinaries
aptituts per fer caminar un po-
ble per la via del progres, dur-ant
l'ausencia accidental de son Pre-
sident En Puig i Cadafnlc, ha
vist regir el seu govern, la Man-
comunidat per un homo de p a n
valor, corn ha dit la prensa de la
Ciutat contal arnb aquest niotiu.
Aquest homo es En Felix Esca-
]as, un mallorqui.


De manera que durznt una
mesada s'ha donat la coinciden-
cia de que mentres la nostra
mare politica, I'Estat espa-
nyol, era regida per un fill de
Mallorca, a1 mateix temps els
nostros germans de sang, els de
la nacionalidat catalana ho et-en
tarnbe per un altre maliorqui.


r


Per ai'xb els qui tenim I'iinirna
encesa en el m& llegftim amor
patri, sentim que mos salta el
cor de joia a1 admiral- la valor
politica dels nostros dos il*lus-
tres paisans i mos sentim impul-
sats a posar de manifest aques-
ta coincidencia per tots aquells
que no sen havien adonats.


A. F.


Homenatge
a En Joan Alcover


Fa ja uns anys que, amb m o t h d'
haver sofert el glori6s Poeta mallor-
qui, En loan Alcover, per segona
vegada, la perdua de dos dels seus
fi!ls s'aixecg la veu d'En Gabriel
Alomar proposant que Mallorca,
que deu, en hona part, la seua fiso-
nomia litersiria an En Joan Alcover,
tributas an aquest un homenatge,
que fos corn un consol per la seva
atrihulada Anima, ja que veuria que
si els fills li faltaven tesia una nom-
brosa yuantitat d'esperits que l'ad-
miraven.


La paraula d'En Gabriel Alomar
fou escoltada i a eIla s'hi va unir,
en un bell article, En Joan Estelrich
apoiant la idea, i tambe alguna co-
sa en va dir en Rafel Ramis.


Encara que, des d'un principi, no
va haver-hi cap, dels mallorquins
conscients 1 amants de les seves g16-
ries que no se sumas a1 projecte, 6s
el cert qne aquest va semblar que
quedava corn amagat.


No era que I'oblldassem: passant
temps, els mes directanient interes-
sxts e n que es dr;gu6s a cap - ja que
ultra esser un homenatge a I'ilustre
cantor de srLa Serras, un acte d a-
questa naturalesa honora el pais
que el fa-anaven r-reballant en 1'
ombra i conquerint voluntats i exa-
minant projectes.


.Fa algunes setmanes que s'ha ce-
lebrat en el Palau de la Diputacib
Provincial una reunid "de la Junta


organisadora de l'homenatge, i mo": *
guda pel natural i lloable desig que
sigui una obra de tot Mallorca, ha
acordat llancar a1 public un mani-
fest que diu aixi:


431s promotors de I'Homenatge a
Joan Alcover soliciten avui el con-
curs del poble mallorqui per a testi-
moniar a i'egregi poeta i'admiracib
i la simpatia de tots.


En cercar la manera de fer-ho
en forma digna d'ell i de Mallorca,
acudiren a la nostra membria unes
paraules de sa aurea conferenzia
sobre -HurnanitzacicS de 1'Artn:


<(.Si jo tinguPs Is doble sort d'esser
un home iI-lustre i assistir a la me-
va inmortalitat, i em donassin a es-
collir el monumci1t, jo diria: que si-
g u i un lloc d'h?bitaci6 humana. I
de EO esser-ho, que brolli en ell, a1
rnancn una font publica, ont, hora-
baixa, parlin ies veinaclzs, mentres
el broil de l'aigua remoreja omplint
les gerres Voldria, si, que all5 hi
habitds un poc d'anima.


Cap tribut a Joan Alcover ens se-
dueix tant corn oferir-li la realizaci6
plastica del seu bell pensamat .
Cap encarnaci6 m6s delicada del
nostre homenatge que wuesta font
al-legbrica, coronada pet- la grBcil
imatge de la seva musa, en torn de
la qual hi voli l'esperit dels seus
versos, en un ambient de noble dig-
nitat artistica.


Estarn certs que a n b el mes viu
esperit respondran an aquesta crida
les corporacions oficials de la nos-
tra terra, les nostres societats pri-
vades i tots els qui estirner! el nom
del fill il-lustre. a qui tan principal-
ment deu Mallorca la seva presti-
giosa ciutaciania literaria. L)


Aquest manliest, on queda Clara-
ment definit en que consistira l'ho-
menatge, va signat per tota la junta
i l'han publicat tots els diaris.


Formen la Junta el president de
la Diputaci6, En Jaume Mora; el
batle de ciutat, En Bartoineu Fons,
els diputats a Corts, En Josep So-
cias i En Lluis Alemany; e: sena-
dor, Endna:. Massanet; l 'es-sena-
dor, En Iiquel Rosseil6 i Alemany;
l'arxiver, En Tosep Raniis d'Aire-
flor; els -regidors regioniilistes, E n


,


I
- LLEVANT
Guillem Roca Waring i En Guillem
Forteza, i els publicistes En Gabriel


lomar, En Miquel Ferrh i En Joan
actuant de secretari N’


EIvir Sans.
ConsktirB l’homenatge en erigir


en monument, que sera una font
publica, damunt la qual una figura


bsimbolitzara la musa del nostre
gran poeta, figurant en la font sols
una iascripci6: A Joan Alcover.


0.


Primer d’octubre de 1921.


L A BARDERA
DE MALLORCA


S0LLER.-At aonfrare local 430-
llerb, el president de la oventut
Mallorquinista, N’Andreu A rbona i
Oliver, hi publica un article arnb el
titol *La bandera mallorquinao.
Despres de remarcar la importan-
cia que te per a ls pobles el coneixe-
ment de la seva historia, diu que
una de /les coses mes interessants
per als mallorquins ha d’esser el
shber com era‘ la bandera propia del
reialme de Mallorca.


DesprGs d‘algunes consideracions
demostrant que aqueix coneixement
en res ha de servir per a menyspreu
per a la bandera actualment espa-
nyola, diu que la bandera de Ma-
llorca, no es (com han dlt certes
persones que no sabien res de l’as-
sumpte), la bandera blava arnb un
quadro groc a l‘angIe superior. Ai-
xb es el distintiu modern de la pro-
vincia maritima creada en 1850 pel
ministre de Marina d’Espanya. No
es aquesta la bandera que les gale-
res mallorquines pasjejaven orgu-
llosanlmt per totes les mars.


La bandera del reialme de Mallor-
ca concedida per D. Sanxo, el se-
gon dels noctres reis primitius i er


XIX davant les Calendes de janer
de 1312 (14 desembre 1311 perque
onetjas als NVexil-lesb!, tenia a la
part superior (la inrnediata a1 pal
vertical en els nostres ganEarons)
.una franja moradas sobre la qual
se destacava vivament ((la fiqura d‘
un castell en blanc.. A la part infe-
rior perpendicularment a la franja
inorada s’hi veia el blas6 real del
Conqueridor que constava de aqua-
tre pals de gules sobre fons d’or (a
Valencia se li concadi la mareixa
bandera amb franja blava). El for-
mds doqumerat figur.2 en el llibre de
Reials Cedules de 1311 a la16 (foli
8 !). Aquests s6n doncs els eutkntics
de la ban lera mallorquina, que s‘u-
sarec des d‘aleshoreJ a tots els es-
ta dards de l’universitat, Ciutat i
Reialme de h’lallorca, flns que a prin-


Real Cedula donada a Montpe P ler


eipis del sigle XViI ostentaren les
‘tropes en llurs banderes les aspes de
Sant Andreu, Quan a principis del
sigte XIX s‘implantaren les milicies
nacionals, s’adop taren deAniti va-
ment els colors de la bandera espa-
nyola, que d‘aleshores en$& no es
preten ni s‘ha pretengut mai destro-
nar .


No fa molt de temps que la ban-
dera mallorquina autentica ha co-
menqat de sortir del cercle dels eru-
dits per a trascendir a1 poble, A
les fires i festes de la ciutat de Ma-
llorca l’hem vista onejar publica-
ment damunt dels caps infantils en
nombrosa manifestaci6 escolar. Vrt
obrint-se pas en les revetles i festi-
vals benefits. X Soiler l’hem vista
ja manifestarse en algunes festes de
carrer a iniciativa dels nostres jo-
ves. Desitgem que sigui coneguda
per tothom la nostra bandera au-
tentica i que s’exili envers les mars
la bandera de la mar.


Per aquest fi no escatimarem es-
forqos.


-A les festes de curses celebra-
dec en aquesta Vila hem vist els ca-
rrers ornats amb un gran nombre
de banderes mallorquines i espa-
nyoles.


Per les corregudes de cintes ies da-
mise1 les han brodat les llegendes o
endreces i agradosament s’ha vist
que moltes eren redactades en llen-
gua mallsrquina.


ESCOLA MONTESSORI
Actc inaugural


Les Germanes de la Caridat d’aques-
ta poblaci6 s’esforcen en posar el
col legi de la seua direcci6 al est11 del
mes moderns Ara acaben d‘inaugurar
una costura en que seguiran el s zlrina
de la Ora. Montessori. Diumeng a pas-
sat atentament invita!s assistireni at
acte inaugu;al que resuita be. k n Ia
sala gran del Hospital anib una assis-
tencia nurnsros’sirna se feu la benedic-
ci6 de la figuceta de Nin-J&s que h a
de presidir I’escola nova Una nineta
declamri mol1 be u n seiici!’ discurs alii-
siu al aqte; les p?tites co e.,rtales de la
nova rscola, engdanades amb el vesti-
det blanc amb lassades verrnelles qu’es
l’unifwme qu’han de dur cantaren una
canqoneta arnb gestos en castella (crec
qu‘hauria resultat molt millor en b o o
de nines de qzatre anys cantada amb
la seua liengua natural).


Sc recitaren alguns dihlecs i finat-
ment el Sr Rector Pt. D. Iuan Hubi
feu u n disciirset er! el que rccoinend
ferin a les mares que acostiri sempre
els seus nins an el Bon lesbs, per be
que el nion s’esfursr en apartarlos-hi
El Clior canti a1 final I‘himne a Sant
Vicens. Se feu tanibe una capta per


ajudar a sufragar el valor del nou mo-
bitiari escolar.


Despres de I’acte literari les aiitori-
dats i presidencia foren obsequiats amb
un refresc i acfe seguit passaren a vi-
sitar el local de fa nova escola. La sala
est6 ben ornamentada, i amb el mate-
rial adeqerat, tot nou de trinca. Llris-
tima que uo se disponga de sala mes
espayosa, i que donas a u n pati gran;
sembla que aixi resultaria hillor.


Enhorabona a les monges pel 3eu.s
esforsos per millorar l’educacio arta-
nenca i Deu vulga que’ls resultats res-
ponguin a la seua bona voluntat.


i educacib poptrlar .
Tot qfiant tendesca a fer progressar


la nostra Vila en un o altre sentit me-
reix la nosrra sinipatia i el nostro aplau-
dirnent, per6 d’una inanera especial el
mereix lo que se fassi en pro de l’edu-
cad6 i cultura de la nostra joventut,
que creim es la inks puderosa palanca
pel progres dels pobles.


Diumenge passat, dia 9, a ’la Sacris-
tia se tenguk una reuni6 convocada
pel Rt. D. Juari iiubi, Rector, per :trac-
tar de la rLcerca de niedis per fer es-
tablir a A r t i tlil Col-legi tie -Germans
de la Iloctrina (:r.stiand. Se reuni la
plana major i en general se mostraten
decidits a apoyar i’idpa, lo qual fa
creure que prest ser& U I I let I’establi-
ment del nou Col-legi.


Per altra part, sabem que els Rts.
Pares Franciscans obrin classes de
segona ensenyansa per I‘estudi del
batxiller i preparacib d‘altres carreres
que unides a les que ja venen donant
d‘anys enrera el Director d‘aquest pe-
riSAic i el veterinari l). Antoni Gili,
donard mes facilitat als pares per Ices-
tudi dels seus infants.


Es afa’ngador aquest entussiasme
dels elernelits directors de la nostra
Vila i nicreixen aquestes iaiciatives el
nostre rnes sincer aplnudiment
mos es precis fer notar el con
que ofereix aquest iiioviment cultural
q le se nota, a iIb la inactividat que rei-
na en materia d’ensenyansa devh la
Casa Consistnrial que fa anys i anys
que te grais projectes per ia coistruc-
cio de edificis-esco!es per6 que queden
sernpre d 8 n s la pols dels seus arxius.


LQuant sera que hi baurri un batle
que, entusiaste ver de la cultura popu-
lar, vencera tote3 les dilicultats que s’
hi eposi? i res9ld.a el problerna de les
escoles na,ionJls?


Relligioses
Algunes fu:lcions solemnissimes


hem d‘apuntar, celebrades desde la
sortida del no. darrer de Llevant.
LLGYANT 3 -
En primer tloc les Coranta Hor&


deixade la familia Morey que se
celebraretr a la Parroquia els dies
30 de Septembre i 1 i 2 de Octubre,
Els dos vespres primers predica el
Rector Rt D. Juan Kubi i el tercer
amb el panegiric foren predieats per
el Rt D. Antoni Lliteras Vicari de
Son Servera.


Totes les funcions revestiren rnol-
ta solemnidat.


L-


Els dies 2-3 i 4 en el Convent de
Sant Antoni de Padua tambe se €e-
ren les Coranta Hores dedicades a
Sant Francesc. Predica el Triduo
un Pare de la Misi6. El primer
dia se canta la Missa d'en Bo-
tazo i el darrer la Te-Deum lau-
damus d'en Perossi. Aquesta festa
es una de la serie que s'estan cele
brant en el convent amb motiu del
centenari dzl Sant .


FESTA DE S. VICENS


Diiimenge pzssat, les Gcrmanes
de la Caridat de la nostra Vila ce-
lebl-aren arnb tota solemnidat la
festa de Sant Vicens. El demati se
feu a la Parroquia una nurnerosisi-
ma comuni6 general de totes les
nines de les costures que dirigeixen
unides a le5 Fiyes de la Purissima
Durant aquesta, el Char de jovene-
re5 que tenen cant6 hermosos mo-
tets adequats al acte. A les 10, des-
pres de benehir una hermosa ban-
dera per l'escola de Can Morey, se
fzu un so!enine ofici, cantant les
mateixes la RIissa d'Xngels alter
nant amb el Choi 1 predica el pane-
giric del Sant el Rt. I3 Pere San-
tandreu Rector de St. Llorens des
Cardessar.


Dia 11 d'aquest mnes entrega i'ani-
ma a Deu Mestre Bartomeu Sancho
fa) Garreta des carre des Eigueral.
Feia temps qu 'mava malaltis, per6
nosepreveiason pr6xim fi que li
ocasionri repentinament una engina
de pit. Tant a la seua acompanyada
que se feu pomposa, com an els fu-
nerals que foren de bras major hei
acudi moltisima gent testimoniant
les moltes simpaties de que gosava


Rebiga sa familla, especialment
el nostre amic i suscriptor son fill
Juan l'expressi6 del nostro condo1


--Tarnbe mori a Palma D. Isidoro
Garcia Timenez, pare dels nostros
amics Rt. P. Juan Garcia, Terciari
Regular resident a Roma, D. Anto-
ni i D.Isidoro


A tots e;ls com a la dzmes familia
les acompanyam en sa justa pena i


I


pregam a Deu haja acullit en la
santa Gloria l'anima del seu pare.


Canqons de St. Antoni
Per fomentar la costum tradicio-


nal de la glosada de s'aIrguments
un senyor amant.de la nostra Vila,
ofereix un premi de vinticinc pesse.
tes a la millor glosada que se pre-
senti ressenyarit tot quant ha oco-
rregut durant aqrrest any.


Es una iniciativa molt lloable pe-
1-6 convendria que hei hagues mes
d'un premi, per aixc) brindam aques-
ta idea al Ajuntament a veure si hei
destina un seg6n.


/Ala, glosadors de la Vila! il veu-
re si vos animau i presentau un bon
glosat cada un. Enguany hei h a
assuntos importants, just la vengu-
da i festes del tren dona motiu per
.moltes gloses.


CRONICA
DEL TEMPS. - Segueix sense


ploure. El temps es encara calor6s;
alguns dies el termometre arriba a
2,5 graus. Han sortides moltes se-
nyals de piuja per6 totes menten.
Hr-i fets alguns dies de xaloc p e r b ~
no arrebassa aigo.


AGR1CULTURA.-Es conradors
cornensen ja a estar desitjosos d'una
sa6 perque les feines van atrassa-
des. Les figues s'han aclarides molt
per aixb ja n'hi ha qui tenen els
porcs mal apler; en canvi an el
mercat s'en demanen pocs i se pa-
guen barato. El preu actual es de
18 a 21 pts. segons pes.
i ESTAT SANITAR1.-Encara Que
hi ha encara casos de febres,*se
pot dir que rnancaben molt, perque
no s'en ajeuen de nous. Per aixb,
dilluns assat se dona orde d'obrir


no h'hi ha.
A PALMA -D. Jian Juan (a)' el


tinent Quek ha venuda sa botiga de
rohes i amb tota sa familia es anat
a es tabl i rs a Palma. Deu li do feliz
estatge en sa nova I-esidencia.


di'a 3 algunes families qui tenien
fllls a1 servici a i 'hfanteria de Pal-
ma, reberen telegrama de que a les
set s'ernbarcaven. Causa una fonda
impressi6 i molts foren els qui amb
el- tren del capvespre pal-tiren G I ?
a veurer-lo.;, peri, no heu lugraren;
ja havien panits cap a Cartagena
aont sequeisen en espectacid C: orde
d'embaic per anar a AIAilla.


NOU DES':'I. -S'ha dispost que
el tinent coronell d'Estat Major D.
Valenti h lxsane t de disponible a


les esco T es: Malalts de gravedat ara


SOLDXTJ A C*4RTACENA.-El


Balears passi a la b a s e naval de
Cartagena.


CASAMENT.=Dia 10 d'octubre
en la nostra iglesia parroquial s'u-
niren en matrimoni D. Bartomeu
Garliu Alzina, fill de I'amo del Ho-
tel de Calarratjada C a s Bombo),
amb la Sta. Margalida Muntaner
Flaquer filla de 1 amo Antoni de
Son Forte, Acabada la ceremonia
sortiren els noviis cap a Calarrat-
jada. Les desitjarn inacabable feli-
cidat.


EESTA PATRIOTICA. = Dem5
en aquesta Vila celebrara una festa
patridtica que segons diuen reves-
tira gran solemnidat. En el n.' qui
ve, publicarem una extensa resenya
dels actes que se celebrin.


NEIXENSA.-D.a Antonia Blanes
esposa del medge D. Antoni Soli-
vdlas ha donat felizment a llum a
una nineta. Sia enhorabona.
o a ~ ~ a ~ n o n o w o o o n o o o o ~ o o a n o o n ~ ~ ~ o o n a a o a


REGISTRE
Matrimonis


Seiembre
Dia 4. -1eroni Sancho Sureda, viudo,


de Na Murtera amb Maria FIaquer
Torres, viuda de Son Eiguera.


Dia lO.-Antoni Esteva Cursach, fa-
dri, de Sa Bugura i Antonina Cursach
Moy8, fadrina de Sta. Sirga.


Dia 12.--D. Francesc Blanes Roger
viudo, amb D.a Maria B anes Sureda,
fadrina.


Dia 17.-Juan Blanes Sureda, fadri
amb Aina Ginard Gfnard.
a Dia 22.--Antorii Artigues Canet fa-
dri, Cinto arnb Birbara Lliteras Quet-
glas, fadrina.


Uia 27.-Bernat Sureda Bergues fa-
dri amb Maria Fcrragut Ferrer, fadrina.


Dia 27 -Gabriel Alzamora Torres,
Garrit, fadti, amb Antonina Sancho Mi-
quel.


Octubre
Dia 3.--Juan Soler Obrador, Carabi-


ncro, fadri, amb Maria Garau Llabris
fadrina.


Dia 10 -Bartomeu Garau Alzina (a)
Bombo amb hlargalida Muntaner Fla-
quer (a) de Son Forti.


OFICINA D'EMBARC


Qualseaol qne vulgui embnr-
came per l'estrnnger se tiliriges-
ca at,


---


?r II
(a) C ~ m u a. e - PONTARRO,
36 - ARTA - (B~lenrs Mallor-
ea) i ell 19s arretg'ai.6 la docu-
111 e 11 ti I ci6.
3 LLEVANT


SERVICIO DE CARRUA JES


BARTOLOME FLAQUER
DE


(A) MANGOL
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coch


que parte direct0 para Cadepera y Calarratjad
y:de estos puotos sale otro para todas las salida
de tren.


Hay tambien coches disponibles para las Cueva
y viajes extraordinarios.


AGENCIA DE TRANSPORTES


m


Se sirven encargos para Palma y Estaciom
in termedias.


aC-------l--e
PLASETA DEL MARCHANDO.


GRANDES ALMACENEZ
San J o s e


Uda, I g n a 6 -- FiEuerola
iHOY, COMO NADIE
detalla en precios, esta cssa, todas las


NOWEDADES


y que venden m&s barato que nadie


ESTA CASA NdTlENE SUCURBALES


la ~ a ~ ~ a , de Esteva
C m e de P a l m , 48-ARTA
S'ES ORERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t
OAT I ECOWQMllA


DISPONIBLE


sz%---m


E n s a i m a d e s i p a n e t s
En lloc se toiben miii6s que a la


PANADERIA v i c t 0 r i a
E S P O R N N O U


D'EN


M l q u e l R o c a C a s t e l l
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets,


galletes, bescuits, rollets, 5 tota casta de pastioerh
TAMBE SE SERVEIX A DOMICJLI


DESPAIG Carref. d e P a h c i 3 bis. A,!? T A
Netedat, prontitut i economia


1 1 iii m m
A in& bon preu qne niogd compra carros


tarretons e11 qualscvol estat estiguen mestre


a) FUYA DES -
Grail establiment d'e11 Gentro, 3-drta


krnpre, Sempre, derrerds novedats en MERCERIA Exteas surtit de PERFUMERIA
c


AMB CONSERVES DE TOTA CASTA
Rqwoseiitmt dels licom ( t u lit casa MORENO arnb el seu acreditat


Anis M. iraimar
hIiiquiiias de c u ~ i SINGER a1 Contiit j a p g ~ i r s


tqo c?:cixost de risitarlo amb la segnredat de que quet facw alub gczvles d e toruar-hi