c 1 Art:L 15 d e fJ1113y de 1921 P E R DEU I PER AIALLORCA 1 Consideravem de tanta...

c 1 Art:L 15 d e fJ1113y de 1921 P E R DEU I PER AIALLORCA
1


Consideravem de tanta tras.
cendencia per !a vidti del 1 7 0 ~ t 1 ‘ 0
poblc el fet clc poder tenii- el fer-
I-ocari-il, quc tnos hem passant it.
prop de cuatrc tnesos dedicant
casi per compiet els iirirncros de
LLEVAST n rcssenyar l’estst de
les obi-es, prep:imciO per I ’ inau -
gw-;ici(j. iestcs ctc. ecc. Creini
que tc.)ts els ai-t;iiici;cs tmt d’
5 q u i com dc foi-a s ’ m zilcgraveii
perque : - e a I m ~ ~ ~ t . cap a1 tre assun.
to se considei-aiTa de pi-OU impor-
tancia per fins i tot altcimr anib
;iqueli. Ell sol :tbsorbi;i tota l’n-
tciicib i tot I’interCs dels iiostros
p11snns.


Ales a v u i q ~ i $1 f i -uim d’aque-
lla posessi6 i podem tocar les
inmenses ventatges del noli me-
cli de transport 1 locomocid, es
precis c iGe .no rnos adormigueiii,
que no mos donen per sitisfets
itinb aquesta niillora, sino qui‘
mes que mai I-edoblern les nos-
tres iniciatives, multiFliquem els


‘nostra Vila a1 punt que se mcreix.
Es precis ara pendl-e noves oi-i-


entacions, que son molts els pro-
jectes que I-eclamen el nosti-o es-
fors: Embelliment de la Vila, hi-
giene pGblica, creacid de nous
centres de cultura, foment del
turisme, acursament del trajecte
d’Art6 a Calarratjada etc. etc.


iQuiii d’aquest punts ha de
atreure en primer lloc el nostro
esforc;.


Tots tenen els seus adeptes
perque cada un p’el seu vent es
considerat com de primera ne-
ecssita t.


Hei ha qui considera de inme-
diata precisio l’obertura de nous


Tif3StrO5 e S f Q l - S S PCl- p O 3 1 - ;1 121


C


Redaccio i Adrntnistracio
Quatre Cantons, 3


C France
d l ladona-
d’ilmadeo, el de Vilanova a1 del
l’ontel-1-6, el Kccte a1 de Palma i
altres. La terminacid de la bi-an-
cii que s’estii fent de i’escolona-
da de St. Salvador a1 can-et- de
Lcs Fig-ueretes; I’aciob de 1’Es-
c:ilonada veya, la coniti-uccib
de Ia plassa d’abastiment entre
el cai-1-6 de Pcdra Pima i de la
Puresa, 12 terminacid del Parc o
jardi entre cl carr& d’L-imadeo i
la l’lassa del Feu-ocarril, cai-re-
tera perpujar a St. Salvador i
convertii- en b o x tota l a costa
del puig, etc.


Altres troben que seria molt
millor que tots cls csfoi-sos del
comd se dirigissen a 1’;icabament
de les clavagueres p-itbliques, a1
allarq-ament de la ciquia des
Cc s, i :i 1:t nova conduccici i de-
pdsiis d’aigos potables.


Altres creuen que es precis,
ina jornable, el resoldre el poble-
nia escolar. La creacid ininedia-
ta d’uua Escola Graduada p’els
nins, construccib de locals per
nines, a juda a l’ensenyanqa pri-
vada, cons tit u cio d’uu Pa tronat
d’educaciii, creacio de un centre
d’alta cultura v. g. un Ateneu
etc.


Per6 altres s’inclinen a que {a
que tenim ara un medi de fer
arribar aqui moltissims dels tu-
ristes que visiten Mallorca con-
ve suwar els esforsos de tots i
establir o be un ramal del ferro-
carril o be un tranvia electric
qu’unesca Art6 amb Capdepera
i Calarratjada, fer m6s cdmoda
l’anada a les Coves, i constituir
una entidat que unica i exclusi-
vament se dedicas a fomentar el
turisme en la nostra Vila.


Tots aquests projectes, her-


d’un poble que se
seu progl‘es, son
I patriotisrnc ins-


pira totes les voluntats, perque
possibles n’hi ha per tot. Ales lo
que cal es determinar la prela-
cid que conv6 establir entre ells.
Algiins se poden fei- a1 mateix
tcmps per6 altres qui necessiten
un esfors continuat durant a l -
quns anys conv4 que s’envestes-
quin anib orde.


(KO seria convenient cercar ] : I
rnajoria d’opinions perque serris
sen d’orieiitaci6 a n a qui les pot
dui- a cap?. ?Perqu6 no se fa uiiit
especie de plebiscit o enquesta
perque’l poble dernostri la scua
inclinacid per un o altra dels
herinosos projectes que s’hnn
public at s ?.


To r n are m rep et ida in en t sob re
que creiin precis


io zap a !a fixacic’,
ectiu a1 qual clcu


havCr d aspirai- tot pohle ~ L L C
\vlg-ui seguir cap envant en el
catni trionfal del progres.


Gonvekes pedagdgiques
a PALMA


Es n n $et natural que’ls mestres clu-
rant el curs escolar tropiguen 0b.s-
tacles o entrebancs i repjguen des-
enganys que fan decaure sovint son
esperit. i l k s e Mallorca la Provi-


depcia els a deparat en els moments
de mes abatiment, una veu alenta-
dora que els a reviva el cor, els in .
jecta optimisme i e15 empeny a pas-
sar per damunt tot a vencer tots
els obstacles i a seguir amb coratg-e
2 LLEVANT -
I’obra de educar les generacions
que pujen i que dins pocs anys han
de ser els arbitres de Mallorca.


Aquesta veu encoratjsdora, a-
quest amic dels mestres, aquest es-
perit incansable, aquezta vuluntat
ferrenya aquest etern optimista es
[’actual Inspector en cap de la 1.“
ensenyansa deBalearsD. Juan Cap6
Vallsde-Padrinas.


Cap mestre oblidara mal aquell
Retiro Pedag6gic que fa pocs anys
tenguc lloc en el Santuari de Lluch
que fou la primera voIta en que els
mestres mallorquins sentiren bate-
gar intensa i amicalment el cor del
superior que talrnent semblava ha-
ver-los cridats per alentar-los a1
treball i- a1 sacrifici per les nins de
Mallorca, i dar atots uii abras de
germanor abras que tots reberen
amb les lligrimes als ulls-i se sepa-
raren despres amb l’esperit corat
j6s i la conciencia 5en Clara del de
ver a cumplir.


Aque5t Retiro fou corn una p r o m
per entrar en coneixensaamb els
mestres i a1 any siguent cridi un
estol dels mes joves que acudiren
altra volta a la falda de la hforene-
ta deLluch a pendre part en Ln
cu,set d’ampliaci6, talnent corn si
andssen a vetlar les armes per fer-
se despres armar ca;Tallers de la
creuada educativa amb el qual
cresqu6 admirablement la seua ar-
didesai el seu er,tusiasme per la
causa. %


iQui sab els beneficis que n’han
rebut els infants de les nosires es-
coles de les llevoi-s sembrades a-
quells dies en el cor dels mestres!.


Ara novament despres del viatge
que acaba de fer el Sr Capo per es-
tudiar les escoles i institucions pai-
do-logiques de FranCa, Bklgica i
Suisa, c o m u n p a v e que a la tor-
nadct d’unviatge se rodetja de sos fi
11s per fer-los participants de les
impressions rebudes en ell, ha reu-
nits els mestres oficials de Mallorca
que han acudit afanyosos a sa cita,
i els ha mostrat en cuatre a ~ n e n e s ~
sconverseba lo mes interassat entre
lo molt i bo qu’ha vist perque en
tre guen lo m & aprofitable per les
nos tres escoles.


E n les tres .Converse.:. primeres
s’ha limitat a fer passar per davant
‘a imaginacid del auditori el pano-
rama que ofzrzix la ensenyansa en
carla UT del; yaisjos visitnts per en
la qaarta teure consequencies de
tot lo dit, ler una justa i serenTn cri-
ti:a de cada un dels sistemes caires
o orimtacions qtie se seguixen en
les citades nacions en lo que’s refe-
reix a l’educacio dels infants i do-
nar una esb6s de lo que creu facfi-
ble i que te en projecte reatisar pro-
ximsment dins la nostra regid,


: .aAb I D : -. .e, r ~ ? . l i i i - ;1 i e 110 tot lo
! :‘:LL!Ltdj!c’< ~ J ~ I ~ ~ Z L


franct‘s es lo milloi-, corn molts en-
cara creuen, per aqui; que mes que
I’unifomisme rigurds dona mt.s po-
sitives ventatges la l!ibertat, la
qual aguj~oliada per l’ernulaci6 ar.
riba a fer coses vernment estupen
des; que si el trebsll intensiu duit a
cap per mestres ben disciplinats i
obedients mtcanicament a un re
glament unic pot cionar gram re-
sultats, majors poden obtenirlos els
mestres clue mes be que rodes d’una
maquina per perfecte que sigui
obrin a voluntat, treballen amb ini-
ciatives propies i aporten sos es-
forsos moguts per I’amor a l’infan-
tesa i impulsats per un cor gran que
considers a sos subordinats corn;
gerinan:; nxiorrj a:;i5 els qual for-
ma una sola farniiia. , ue pot esser
motiu d’extraordinaria emulacid ,el
que 1’ensenym;a dependesca d.e
distints fa.ctors corn 1’Estat. Ajunta-
ments, particulars etc; que l’assis-
tencia cscolar no ser3 una trealidat
per qui mestres els paye:; no sentin
la necesidat de proporcionar a llurs
fer el pa esperitual ran intensamcat
com senten la donarlos el pa mate-
rial. Per6 sobre tot se convenceren
de que aixi coniB6lgica cull tan ab-
undosament elsfruits de la bona or-
ganisaci6 de l’ensenyansa, perque
en front de tota obra, de tota insti-
tucic; hi est& un, -ho.nou yule3 l’tini-
ma de la mateixa, aixi tambe a Ma-
llorca poden esperar molt pet-que
darrera o millor, a: costat dels nies-
tres s’hi troba C(l’horno. el Sr. Cap6
tot cor, vibrant d’optimisme que es
capas a infondrerlo en l’esperit mes
apocat i mes decaigut.


El Sr. Cap6 promet@ an els mes-
tres ensayar alguns dels medis que
ha vist funcionar profitosament,
com el cinematograf escolar, el
camp d’experimentaci6ns agricoles,
el cant popular, les escoles agrfco-
les amloulants etc. i estimula an els
mestres a que formin penyes d’es-
pecialistes. s’ajuntin els qui sentin
les niateixes aficions i sobre tot
considerin a1 Museu Pedagogic de
Palma com el casal social dels ines-
tres mallorquins perque amb l’es-
fors de tot< se convertesca en focus
radiant que fassi arribar l’orienta-
ci6 cultural i pedag6gica fins, a!s
punts mes apartats.


L’exit d’aquestes uCoverses. es
estat gran, per lo que felicitam a1
Sr. Cap6; els numerosos niestrcs
que hi assistiren en sortiren fonda-
ment impressionats de lo qual es de
creure qce s’en sentirli beneiiriada
la nostra ensenyansa.


Lluch Ardent


Per les festes del ferrocxril


del nostro pe r i lkc i lo llai-gues que
s‘arribaren a fer 12s llistes de les
persones que costribuiren a ajudar
a les festes del ferrocarril mos hem
vists prxisats a disistir de la seua
publicaci6 a menos que haguessem
volgut perllongarles encara que
fossen j a extemporanies.


Pero, no volem que quedi sense
fer-ne menciS una important canti-
dat que oportunament s z va rebre
de la casa Ferrer Massanet de I’Ha-
vana.


Aquests clos bons artanencs an a
qui la fortuna en aquelles terres les
ha estat favorable, donen seguit
proves d’amor a i2rt6, col’locant
molts dels paisans nostros que van
all2 a provar sort. Ells idb han
oberta la suscripci6 entre coterra-
uis que fan feina amb e lk , ells, co.
niznsant per posar 371’50 pts cada
un d‘ell dos i entre tots han reculli-
dcs 1217’85 pts qu‘enviaren a D.
R&lBlanes.


Es aquest un acte de patriotisme
que’ls honra i enalteix.


CON VOCATORIA


Per a solemnitzar la inauguracid
del n o u casal del CENTRE DE
LECTURA DE REUS la Sec-
ci6 de Literatura i Idiomes, ci’acord
amb la Junta IXrectiva, ha organit-
zat aquest Certamen, continuador
dels celebrats els anys 1878, 1884 i
1892, el qual es regira pel segiient.


-Cart ell-
Premi de la ISGccio de i i teratura


i Idiomes del Centre de Lectura)) :
1000 pessetes (*); se donarg a l’autor
de la millor novel*la de costums.


Premi de N’Evarist Fabregas i
Pamies, President honorari d e 1
.Centre de Lecturau : 1000 pesjetes;
a l’autor d e la millor obra escenica
en tres o m6s actes.


Premi de 1’Excm. Ajuntament de
la Ciutat de Barcelona : 500 pesse-
tes; a1 millor .Recull de Cancons
Populars de la Comarca del Camp )).


Premi de la Societat (<El Circulo#,
de Reus : 503 pessetes; a la millor
comkdi,t en un o mes sctes.


Premi d’En Joan Roig lfallafre:
,500 pessetes; a1 millor poema, de
tema lliure.


Premi de 1’Excma. Diputaci6 Pro-
vincial de Barcelona : 300 pecsetec;


Donades les cartes dilnensions 1 a la millor col’lecci6 de sonets.
I’remi #En Joan Roque, President
de la Cambra de Comerq, de Reus ;
250 pessetes: a la millor poesia de
tenia Iliure


I’renii de N’;\nton Serra i Pamies,
Expresident del .Centre de Lectu-
r a n : 230 pessetes; a 14 millor poesia
c!e teina lliure.


Pi-eini de la Societat .El Olimpou,
de Reus : 250 pessetes; a la millor
novel’leta o conte.


NOTA.-Son molls e importants
ets preniis que el Centre de Lectura
a m picin Fzrd corn son la major part te-
mes qr;i ajecten ilnicament a Reuspo-
srrm sols aqui aquells an a que yodem
optar eta escriptors de Mallorca.


Del corstant e incansable batal!a-
dur a f,ivoi- de la i:(sird flengua
Mossen Antoni h1.l .Ucover hem
r-etut do5 exemplars del fo3et; titu
lat .IIouienaje a 1 gioriosa iiirm3-
ria del poligi afo balear D JOSC Ma-
ria Quadrado)).


,‘Lclam& dela croniia de les fes-
tes que secelebraren alnb motiu
del Centenari del q r m escritor m a
lloryui contg e! dlscurs de D, Fran-
t“c-,c !;arceli,, bat e de Ciutat a1 des-
cub[ i r el monument i els discursos
del pi-o?i D. Antoni M.“ Alcover, de
D. Francesc Roca, del canonge D.
Antoni Sancho, de D. Jasep Valen-
tic de D. Guil’em Foi-tesa, de r) An.
toni Truyols, de ID. Rliquel Costa
Llobera pronunciats tots en la r e t
lada necr-ologica de La Sala i una
notable poesia d e Mossen ilridi-eu
Caimari. Es un follet molt intercs-
sant . 9r.G


Quedam altament agrai’ts a MOS-
sen Alcover per l’obseyui que nios
ha fet amb la remesa dels dos esem-
plars-


RECQRBANQA


A SANTA MARIA LA MAJOR


Amb aquest tit01 acaba de dar a 1’
estampa el cultissim editor d’Incs
Mestre Miquel Duran un Aplec de
poesies de aistints aritors dedicades
totes a la Titular dela Parroyuia
d’aquella progresiva Ciutat.


Van en el principi l’eitampa de la
Verg-e i una dedicatoria del Editor,
sis poesies del mateix, dues del met-
ge D. Gabriel Llabrks, una de Mn
€3. Cantallops, altra de D.a Maria


fosepha Penya i altra de Mossen
Andreu Caimari. seguides despres
d‘unes notes del Editor.


La Ciutat d61nca i les lletres ma-
liorquines deuen molt a1 poeta Mes-
tre Miquel Dkrin que amb aqiiesta
notable obreta aumenta encara el
credit. Agraim a son editor l’exem-
plar que MOS ha rem&.


C r d n i c a
DEL TEMPS -Estam en ple es-


tiu. La calor es forta, in& o manco
lo que so! acostumarse id julioi de
cada any.


f1GRfCULTURA.-La cui‘ta d’
encyuany no sera per tant grossa
coni s’esperava Les fares han re-
tut bastant, per6 els grans enganen
per avall. De manera que en gene-
ral, hi ha poca paya i poc gra .
Fruim n‘lii ha tambe poqueta, espe-
cia’lment de figues flor; apenes s’en
troberi, per6 promet haver-n’hi mol-
tes d’agostenques si’ls figons no ca-
veri. En general les vinyes van ma-
lament, moltes atacades de mildew
i Foques que s’en hajen salrades.
AIS olivars comparegue molta bor-
r6, pero s’ha esvei‘da; le5 boires de
juny I’escaldaren i queda poca oli-
1 7 3 . Deu hei Po-i rernei.


ESTAT SANITARI. -NO hi ha
iralaities contagioses. La calor i les
fruites han oasionades les enteri-
tis i colics naturals.


UESGRAGIA .-L’amo’n h!!angol
de devora Cana Coloma Rotja, s en
anava dins el seu carro tirat per un
cavail iove p’el cami de Son Sure
da. El caval1 sedesvoca i va girar la
carro pegant I’amo’n Mango1 da-
munt una pedra, fent-se una parti-
da de feridns en elcap 1 molts de
cops pel cos. Li hc?gLicren de donar
molts de punts La bistia no tengue


res de nou.


CAP A AM6RICA.--Eltan po-
pular Guillem Bujosa (a) Ganancia,
que tant de temps ha duita 1’Agen-
cia de Arta a Palma s’ha vist pre-
cisat a anarsen cap a 1’Havana.


L’anormalidat dels nogocis l i ha
€et fallar els efectes que semblava
haver de produir la seua actividat i
esperit d’empre-a. Li desitjam bon
viatge i millor fortuna.


BENVENGUTS.-Hem tengut el
gust d‘estrenyar la ma a D. Salva-
dor Ros quefe de la Biblioteca pro-
vincial de Palma i el poeta D. An-
toiii N.” Penya quefe del arxiu de
Hacienda de Balears.


EXCURSIONS.-La Congrega-
ci6 Mariana de Sineu el dia 3 del
corrent en n.’ de 66 vengue acom-
panyada de Mossen Arnau Ramis
Director espiritual del Seminari.
Visitaren St. Salvador aont oirne
missa i combregaren i anaren des-
pres a les Coves


- Tambe han vengudes d’excur-
si6 en varies tongades, les alumnes
del Col legi de Franciscanes i de la
costura publica de Son Servera.


-Desde aqui han visiiat el poblet
de Son Carrid i la vila de Son Ser-
vera Ies-alumnes dels Col’legis de
la Caridat i de Can Morey d’Art5.


Ara, s’aprofita el tren per fer ex-
cursions que son de gran profit.


TIT0L.-A la Seccid Administra-
tiva de Palma s‘ha rebut el titol de
Mestre a favor de MosseIi Juan su-
reda Amor6s Pvre. de la ndstra vi-
la. /


VIGIL ANCIA. y c o n v g posar-ne
devers les avengudes del ferrocar-
ril perque els atlots no espenyin els
arbres i fins privar-los d‘eiitrar aJ‘
anden a hores de moviment per evi-
tar desgracies. Diuea si hi ha abres
que han sofrit e15 efectes de l‘alot-
tea.


OPERAT.-A Palma sufri una
alarinant operacid Mestre Pep Pic&
Son estat es delicar. Deu li assistes-
ca .
g4


\I


DE
TOLOMI?. FLAQUER(A) MANGOL


A todas las Ilegadas del Ferrocarril hay coche que parte directo
para Cadepera y Calarratjada y de estos puntos sale otro para to-
das las salidas de tren.


Hay tainbi6u cohes disponibles para las Cuevas y viajes extraordi-
narios.


AGENCIA Be TRANSPORTES


Se sirven engargos para Palma y Estaciones intermedias.


P


PLASSETA DEL MARCHBYDO.
Informaran en aquesta Administraci6.
c


GRANDE E 63
San J o s e


D E


Yda. Ignacio Fipxroia
IHOY, COMO NADIE


Ijn S


detalla en precios, esta cisa, todas las


T


y que venden mas barato que iiadic


C3rr.e de PaIma, 4 8 -ARTd\


P r c n t i t u t
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU


I LLL.lMPANT. SERVICI ESMElIADISS~h'I


I
9 [ i i ) FUYA DES


Gran estabiiment d'en Centro, 3-Arta 1)
Sempre, Sempre, derreres novedats en MERC'ERIA Extens surti t de PERFUMERIA


L
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA


Representant dels licom de l:t casa RiIORENO nrnb el seu acreditat


Anis rd iramar
M6quin:is tic oiisi SINGER a1 contat i a pagues


Xo deixeu de vrsitarlo ainb I n seguredat de y ~ i e quedareu aiiib gaiies de tornar-hi
c