AD3 IV-NClu 104 t PREUS A r t i Un trlnxsfre ' 0'75 A fora id. 1'00 AI Extranger...

AD3 IV-NClu 104


t
PREUS


A r t i Un trlnxsfre ' 0'75
A fora id. 1'00
AI Extranger id. 1 '3G


Xt'irrnero sok
15 cts.


: * c


e
$*


L-_L


I "


t el qui ve en


Entre efs pobles de hfallorca
qile enguauy han hagut de copei-
xer un nou Pastor de 3cs sews
Bnimcs s'hi conta tambe el
tro. Fer traslat del qui fins a1
Scpternbre regi la nostra parro-
quia Rt I>. Gabriel Muntaner, a
la de Sta Eularia de Ciutat hem
quedat orfes durant una tempo-
rada, i la Providencia ha desig-
nzt per ocupar son lloc a1 Rt D.
Juan Rub1 Fluixk Ex-rector de
Soil Servera.


I el nostro poble cstA c'e joya
per la seua v&ngvCI:~: Ai t l - t :~~ t -
jar els carrel-s de 13 r,nctra vila


13 publ;tci6 s'h:? sc
u6a peryue s8p cpi


q u i en el nos'tro peregrinatgc e.,-
piritual cap'z la term de prami-
sib ha de guiar e k liost1-oS p~ssc i r
p'el desert d'rrquct;ta vi&. Ell cs
el qui ha de Cti:-i(;;r el-, ;:ostros
acics espirittrnls pci* :IC(
cap :1 Dcu. El! es el qui
altur-a ~7nt est& col-locat ha de
vctfxr perque c'i nost,to pcrblc si-
gui se1n;x-e net de les modernes
corrciitiec, de corrupcici.,


Eli es el qui ha de dcsterrar a-
queixa iiidiferencia que gels i
corseca tantes Animes. El1 es el
qui coixtmtment aixecarA ces
oi-acio:is al eel perque Deu les
ccnvertesca en piujit benefasto-
ra de gracies abundants darnuiit


si se sent tot
complacent zmb I'arribada del
nou Pare esfiritual i obri el cur a
l'esperaiisx Desde el moment
que I'ha rebut, I'estima ja, miirii-*
festa l'alegria que en ell reiticzi
s'entrega totalment en sos bras-
sos perqLfe ell el guii rectament p'
el cami de la pel-feccib per fer-se
digne de l'eteraa ben-hauranqa.
Per aixb en el dia de sa sokmne
entrada exclama ple de goig i en-
tusiasme: Bwehit sc'n el p i z v
dn lzom del Stxyov.


Lluch Ardent 3
. e - .


rcs?&e dels uns als


esser prog4, ai' r io-z~e caracterj a ia
iit:stra rlengua, ni dmariariern a niagu


~iz-il. pobles s'han
111 SOXI per estimarso,
coniixer be, devall


aquest uniform d'expbsits que 1'Estat
~ I O J iniposa.


' Llegint e:] Gabriel y;Galan, jo he
sentit :a& de dues vegades un calfret
d'arnor ewers Estremadura, la terra
Fobre i desolada quc'm revelava la se-
va aninia eit e k versos de son gran
poets. 10 [io he seatit cap fibra del rneu
cor qui se conmoguks llegint aquets
himnes .cantos a la Ba , alii5


sentit patridtic, el seiitit a deve-
gades el s e r h moral, els pobregi.ifaiits
de le? escoles.


patriotisme de pla-
qu'ens presenta 1'
ta cieroros, i qu'ha


voltat el nom meteix d'Espanya d'una
au;eo!a de mal gzst i de desprestigi ais
nlk de tot esperit srlecte, cal despertar
, 2'irobustir el sentiment d'un riou es-
!?,nyolisrr,c, l'idea i el desitj d'iiiia E s -
panya futuia, confederacii, de pobks
lliures-en que no hi falti Portugal,--
units j)er afectcs vius a1 ineteix temps
gue rcls viticies politics, i aportailt
cadascfiii d'eils al patrimoni espiritual
de la comunitat ies riquesas de la seua
vkta propia.


Vet-a'qif et sornn'i de la nostra Cata-
lunya! n"


que's fslsrtja ja desde els ')rs el


'*


Miquel R. Feri*&


f
IC’Arxicluc d’Austria, Lhis Snl-
eador, encreels molts de t rahl ls que
re de Folklorista de la nost
en publica un de Rondallcs i Tradi-
cions, recullYdes de boc:a del nosrro
poble durant Pa segona mitat del si-


Ic passat. An aquest
%a rchen ails Mallorca,
rradicions referents a
i als sltres poblw d
Ilevantina; per I’inTeres que pugyen
renir pels lectors de la plana de
Folklore de LLEVANT, les hem vol
5;udes tracluir d’aquest llibre escrit
en alemany.


Vatnetaqui dgunesr


E-hi havia


&ai d e jrmy.
jqst dev*orn la Tome de Canyamel.
Bermmen una yadela, que se-n ha-
aien drula a b ells a la vorera del
sorrent de Na Nyaaza i cornencaren
a 5eg.ar.


La filla se-n an8 a In font de Sa
Bagura a cercar &gua iise-n dugue
un poc de roba per r“entar4a.


Eren poc mes o mmco les iiou o
k s deu, quant rereii tres homos,
qui bciixa~7en de la part a1 t a de1 to-
rrent, desferinaren la vadeIln i fu.
gien per I’altre part oposada a la
Torre; eren moros.


Quant el; dos fills veren que els
moros se-n duicn la vadella, ja li
ban estrei cap a ells,,un ainb la seua
€nus, I’altr-e sense res.


Quaiit se varelr topar, s’arrn5 en-
tre ells m a bregn-, perqnc els joves
s e i 7 v ~ l i e n dur aitre pic la vadella
;mer& i no hii porien ronseguir. Wn
d d s m o n s amb un bastrj, que havia
cuidat de dur-se-n amb iica bona
punta, peg& xi aquell que duia la
tatis, 1’esr;ormei tal manera que
li czriguk I t t faus.


de la torre411 to& el mrn, perque
liavia vist un aiire estol de nioros
yvi c?+ernbarcava a la vorera de
mar. Els honios qui se+barallaven,
fy.gireD i els demes treballadors de
tot aquell coutorn, tothom se-n, ana
cap a la torre per amagar-s’hi.


Quant foren just devora la torre
se recordaren de la germnna qse
havia anat a cercar a igw i encare


EL FET DE.LR TORR


4 fills i u 2 a Id1


b brega el gordiA


(1) Ja 110 crec ijue-mas agraden ferm
aquestes Tradicions. Enviaume, amic
t-I. Lh totes les-qye pogweu, que ntos
ffreu ben contents, no sols de les ue
parleii dlArtb, sinode totes les $e d a -
! m k . & L & f i i S a &fOTQ&.


*v


no havia comparagut a1 sb del corn,
i j a son partits a cercar la germana
tots plegats arnb so11 pare i els al-
tres homos que havien anats a. la
torre.


Se n anaren cap envant, i q u a t
els moros les veren, fugiren tot de-
press, pel b coin que estaveri devora
ia gota (desemboc:Lducra del torrent),
ben aprop de la vorera d e mar, just
devora Ui1a covw, deixareii la vade-
lla per mos de que anib ella no po-
ricii passar la gola.


A1gui-s d’ells se-n annren corren-
sos i trobaren aquella atlota qui ha-
via anada a cei-car aigua maltrac-
tada i iermada a un arbre devora la
font. Els nioros I ’ h v i b ~ trob‘ida de-
vora la font i de tal manera l’havien
posada que estavn tnoridorn.


Son pare i els gerinans alqen la
fills i la se n duen encara viva 6
Arta, prjsb mentres tant e ih mu
els altt-eskmos per venjar-st: co-
rren cap an d s moros 3 la voreu
de la plaja, pel6 alla havien ells
dcixat yreparat un bot i ja havien
fuits. EJs de terra no yogueren pcr-
seguir-los mes, perb les esperaren
que passasen pel trajecte qui vn a
la Cova deis Coloi~,c~m.arsibc?ren
devant la Cova de 1’Erinita hi ptija-
ren a1 caydemuiit de la muntanya i
miraren, varen veure just devaiit e!
Cap Verrney una gran barca, mea-
tres que dins el bot ja no hi havia
ningu.


Aquelh gran bal-ca s e n anaua a
!a aela, i eTs homos d’ArtB no po-
gwxen veiljar la mort d’aguella jo-
veneta,


UN DESEMBARC D E ~ J S XORGS


E!s nioros desembnrcarcn just de-
vorz l : ~ Cova Foradada i qtvant ha-
gueren desembarcats, varm veure
un pastor; se-il niiaren cap a ell 1 li
prengueren les c;\bres.


El se.rr ds!gut~-en a el
agafarm un.i taxa, la m
cogueren i la se menjaren.


Aquell pastor no sabia corn ho
havia de fer-per avisar 2 un altre
pastor qui gordava oxelles per alla
prop, perque anad a cercar gent; a
a In fi s’assegue per tocar lla, €lauta
i cantar de tant err tant.


Els moros el d&xaren fer E ell
calita qui canta deiaaqyesta callso-
neta:


Pastoret ves a ia vila
i mena la geat que hi ha,,
a la cova forailada
vint i nou moms e-hi ha
i la cabra del &Iar (1)
dim la caldera,ja est&.


L’altre pastor e t senti i l’enten-


@b, Art&. ewam 1% m&a an, aqgsa.
gue.


c8nsd pa% 4fu: r‘ T i CQ&@ r&rargdc


--e


PBR LA T’RADUCCt6.


At acab6 s’escarada
dcgm va ep1 segsdtj
ell acabarss caslci
il’hmo greD ~8 S L I B L ~ , .


Aficsr eudius es faux6
keu lo prerat que no‘s r o v q
dti5 que no ~ 0 1 2 s en oermey
que S’W va an BS pond%?


*


Bona diada fa avui
per atropelllt’l qui f rissa
enciam de ravanissa
no m’0n donsu qae a,


Corn l‘he visia d
aegi sense manago
’xa. Ee ja psrdis es p e s .


h
813 BS blat coll-de-~Posi.


Demati no’ gos can6
erqae estic einpltgait


coni v6 que’s sol QS sortib. 2~
11ev6 pec qualea aglapit
Il‘amo, duis es beran&! -
!


El Sindicalisme
A Barcelona per fi hi ha traiiqni -


lidat. S’havia slrribat a un estat tal
de anarquia que el govern devant
la pfotesta de tota la ciutat no teiiia
m6s que dos carnins per pendre; di-
mitir i anarsen a rodar o cast’igar
als autors de tant de crirn restab4inT
el principi d’autoridat.


Elk el seu caminar perdut va
pendre per el darter i e n la persona
honorable del Sr. Martinez Anido
trobd l.homo necessari per apagar
el foci t o r n u la tranquilidat a la
Ciutat.


Wn element sortit tambC de la
foscuria corn el Sindicalisme Ver-
mel1, ha an t r ib& d’una rnanera
notable .an aquella pacificacib. A-
quest elemen‘t es l‘agrupaci6 ano-
manada Sindicat lliure,- la qual
posant en prhctica aquell gran yrin-
cipi del aSimiZia similibus curanturw
ha vist confirrnada la seva.


El Sindicat lliure el formen ho-


mos comtjosos, homos que nc) ha;;
volgut es tar mes temps subjectes
an els d d Sindicat f i n k posar,t en
prrictica per fa propia, defensa els
mateixos piocediments usats per
els seus opresors.


S’ha dit que el Sindicat Iliure arnb
acciG, era el requete, el mateix qui
ara fa alguiis anys, tornant-los les
pilotets a n el joc, va acaoar amb e%
escandals i els crims dels lerruxis-
tes i amb ells, amb el lerruxisme.
No seria id&, gens extrany que ho-
nios d‘accib com son, haguessin
sortits, per segona veghda Gevant
l’impotencia del govern, per acabar
arnb ’i‘anarquia.


El seu pfocediment, no se pot ne
gar, dona resultats maravellosos.
D’enssi del atentat del Sr. Albareda,
despres del qua3 caigueren dos del
Sindicat tlnic, no n’hi ha hagut cap
mCs, lo qual prova que els uns tenen
por a la seua pel1 i que els altres
surten per castigar i amb un gover-
nador qui sab espolsar be les cries,
es de esperar que si el S t . Dato no
se deixa impresionair per l’estbpit
document que d solam internacio-
nal li ha rem& desde M s , protes-
tant del restabliment del srdre dins
Espanya, ben p e s t quedarii ddni-ti-
vament pacifiaada Barcelona I atbb
ells les demCs cintats enverinades.
EZ pegur ndoba, din l’adagi mallor-
pi i ea; ben v&.


Floriana


-1iu E PI1
A m6s bon preu que ning.li


oompra carros i carretons ea
qualserol estat estiguen


MESTRE GABRIEL
CARRllO


(a) FUYA DES QUATRE
CANTONS .
bdonri, pegaYa bqts, fentnas fala-
gadnrei.
Q
. .
5 _____I_IU1_______


Entusiasth rebuda
a1 nou Ectinome


Rt D. Juan Rubi
El passat diumcnge d h 12, ECU


1i1 solemnial entrada en 1 ; ~ nostm'
pobIaci6 clRt Sr D. Juan RUM
que enmm q w veng2 corn a
Echome per eii-cunstancies cs-
ptcialisimes, sc sab que v6 pel- de
pronta desriaat corn a Rector.


Desde '1:~ dtlrrcra promocici qzlc
s;3 fen l'any 1913 era Rector de
son Serve]-a i tnnt- per son ca-
r&cter smzill i a b b k en cxtrem,
corn per el seu esperit cl'c:mpi-cstl
i actiu, calm per la seun virtut 3'
ha sabut conquistar de tal mane-
ra el poble serveci que senipre
i molt especialment q
vina Providencia els
g u t pendre han donat proves de
Io molt que t'estimaven.


A la una del. cnpvespre parti
de Son Servera amb la gakm de
D" Dolors March acomyxnyat
del Sr Batle d'aquella v ih D. An-
toni M."NabQt, el primer Tinent
D. Gabriel Pons i el retgidor D.
Pcre j. Bareel6 coin a cornissib
del Ajuntameiit, sortf el poble en
niassa per tcibutarli una especial
dcspedida. Toz: el poble ploi-am
abundants 118grimes i una gran
multitut de carruatg6s i carre-
t o m volguercn a cotnpnnyar-lo
slns Ens an els ~ e r m c i alti-es fins
au el poble $Art.&. An-ibats a k
parti6 trabarcn eis auionidvils
de D. Mateu Ainol-bs, D. Pere
Amords, D. Scbasti5 BIanes i D.


Pass& ell en el primer a m b les
autoridats, pujaren 3 ltres distin-
gides personnlidnts en els dem&
i seguiren fins a l'entrrtda de la
aostra V i l a avoti I'espci-aven 1'A=
juntament, el Clem, Comissions
de les Sociedats Catblique
p&le en rnassa que li tribu
wtussiasta rebuda.


Josep Carnicer qui l'esp, T3Veta.


\


?.,a Sociedat de Nacions
El delegat de la Repdblica Argen-


tina a la Sociedat de Nacions ha
posat de mznifest devant tot el mon
que aquella reunid de representants
de diferents Estats, no era Ja so6e
dat humanitaria que d'ensii de '12
seva constituci6 S'havia anat pre-
gonant, sin6 que era la absorcid de
la forca per dominar el mon, per
ensainarae m& i mes demunt els
venquts.


Qui milior que els interessats pot
arretglar les\ s e w s propies ques-
tions? preguntava aque'il homecons.


cient qui ocupava la Vis-presiden-
cia de I'Asamblea, i Franp per boca
del seu delagr,t contestava. Ah, no,
fins que jo vulgui ha d'estar Alema-
nia oprixiJa. i devant tanta arbri-
irariedat ci Delagnt Argenti se re-
tirzi.


Ingla'terra, Franqa e Italia se veu
ben clar, que volen dominar el siun.


SGS eleGGions
Ja tenim diputats. A Mallorca s'ha
.Pet de consuetut l'aplicaci6 del art,
29. Som uns dels districtes de les
doloroses anomalies Mallorca no
se sent ben representada i apesar.
de tot catla i consent. 'Tal corn est&
la politica a Espanya no va mala-
ment I'art. 29 a Mallorca perque
{quina necessidat hi ha de molestar
el cos electoral per un plebiscit el
resaltat del ual ja se sab abans d'


les coses amb la vidictlla revivalh
d'En Daio tperque no se modifica
1a.lIey eiectoral en el sentil de su-
primir les eleccions, repertint-se els
dlputaas i escullint cadascu el per-
sonal? Que"aixb quant ve a la f i es
lo que se fa per un sistema mass&
complicat .


Els diputats per aquest districte
con:


anunciar-lo? s tal corn s'han posades


D. Antoni h4aura i Muntaner.
* Jusep Socies Gradeli.
a Alexandre Rossellb
a Conte de Sallent.
a Lluis Alemany;


oooaaGDLloi loao~o3DO"OOC0030L1oonoD~o~


Relligioses
En' cl Convent de St. Antoni


de Padua durant tota aquesta
passada setmana, se celebraren
Exercisis espirituals pels tcrcia-
ris. Els sermons corricn a chi-reg
del 1'. Riera de Sant Felip Neri
de Porreras. Tots d s actes fo-
rei1 molt csncorrcgwts i de que
s'cn h a p 4 trct molt de fruit es
la ferverosti Cornunid general
de diumcnge, que 'va esser nu-
merssisima.


Ahii- dia 19 a1 Oratori de St.
Salvador se ce-lebrd Ofici Major
ern el que pi-cdicb pel- primera
volt3 el nou Ecbnome Rt. D.
Juaii Rubi. La esglesieta s'ompll
corn cs de suposar de gom en
gom.


--


0 0 0 O O O L ) O O O ~ 0 0 0 O O O O O O o O D ~ O O O ~ ~ ~ O D ~ O ~ ~ ~ Q
*
ELEVANT 7


6


u
U


LA REDACCI~ DE LLE-!
VANT desitja a tots s o d
lectors i suscriptors unes !
festes de Nadal pienes d'!
alegrla. Que'l €3011 Jesfis fes f
doni a tots gaubanga a bal- 1
quena .! i un felis any nou. [
u ~ u o o n n C n n ~ n n ~ n a c n a ~ ~ ~ ~ n n n ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~


sustituir8n als grans i Eaves. N'
hi ha que pensen dciun r pastures
ja quc' l'het-ba es i Gi-5 t;m abun-
dmt que no permetria nctctjar
a son degut temps cis sembrats
si es clue s e pogucssin fer. I arnb
toc aisb la cent e\t& ac;ibada,
scnsc poder fcr fcin:t per glia-
ny:w el gnmtre pa cl{> c;tda dim..
Els vells no recordcii L I I - I ; ~ colia-
d;i de m:tl temps t,in lla-ga.


L'utiic prodticte de Greta en
aquest tcrnps i que ja ki els esti-
raments es el ~ O P Q gras: Les da-
rreres poiades s'han lie t ;t 30 pcs-
sctes preu que ha contentat als
agricul tors.


Per altre part s'ha iniciada
una bairn en les iarincs de les
quals n'hi h? cls mnguetzems
plens.


El bcstiii de llana dona molt
bori conte gras i a bon preu. Hem
vist els primers formtjks.


DESGRAC1A.-En el carrer; del
Centre passava rofa depressa una hi-
xicleta en el pyecis moment en que
D.' Coneepci6 Dohamonde sortla d'una
casa i fou amb tan mala sort que la bi-
xicleta la tom4 i amb la csiguda se
rornpc un bras. Es precis privar que se
vagi amb tanka velocidat per dine la
poblaci6: Sentim la desgracia i f i desit-
jam prorita i cornpleta curaciipr


M E S A NOVA.-EnWe ela recent OF-
denats en la-darrera Adrninistracid' de
Ordes sagBdes hei ijgqxa dlaquesta
Vila el nostre ainic Rt. D. Pere Amor65
Estevn (a) de sa Bugum. Segons noti-
cies eelehrari sa ptimcra missa. el. dia
28 d'dqucst tnes en la nostra, Igleia
Parroquial.


Felicitain efirGvarnent al. neve11 sa-
ccfdot i a sa fernilia.
- NUMERUS PREMIATS,--En la :Ifa
que se k t i ahir-en et convent. per ado-
bar les tauladks, sortireii premiats
aquests ntimeros.. r


A w l j la porcella el n." 3 2
A n b el, p r o s > P.59
Amh I ' apya d'or s 572:
Anib el iJevwionari. 74
Am b el rrellst~e %' 17242


MORTA.-Per la. prensa de Palma
CES. hem enterats de la mwC de D.a
Catalina NPa-ura Muntanar Vda. de Su-
iieh a~, ~:hajpximesa. B la a ~ & i


si hili%,, especialma$ librn*


lilargalida Surecia i derr;&s parwt; d'aa
questa Vila I'cxpieessi6 del nostm c o w
dol.


PER LES FESTES. - Acostant-se
les Gestes de Nadal els mostradors de
les confiterres i altres botigues son ja
plens dt: tmrons, ncules i boils vins.


va venguda el nou Ecdrjome obse-
quia aquest a totes les escoles i costu-
res de la vild amb gal le ta i no cal dir
si foren ben rebudrs del? n i n s i idnes
que li han quedat molt agraits.


ESTAT SANITAII1.-En general se
pot dir qne no hi ha rnalalts de inolta
gravedat, per6 degut an aqueixes fFe-
dors hi ha mo!ts de costipats. ?,'am&&
h t r e els ninshei ha sa coquefufxa.


NAIXENSES-Avui dia vint i'esposa
de 1). Rafel Q. Blanes ha dodat a llum-
feiistiie:it una nineta. L'estat de mare i
filla son satisfactoris.


:MORTA. -Mus arriba la noticia de
que en el Iiogaret d'Orient ha tnorta
d'una ferida a un peu na Antonina t3-


ssona gcrmana de la mes-
'aquell pobiet Da Mar.


galida Ginard. Tant an aqueixa corn as
fa denies fzimilia ies :rcompafiarn en son '
senri:nznt. AI cei &a.


BESGRAC:1A.--L'altre sttmana men-
tres I'escoli del Convent devallava del
catqanar,. i'tscala. draquesg; caiguk
quedant el frare tot copetjat. Deu vob-
guC que no fos n r i s corn pedlava do-
nada I'altura de onf va came. Ventu-
rwmntno tengut? sa caiguda aItres.
conscquei-cies, .


:L'EvrADA.--Amb moth de la n e b
que%aigu& el passat divenres~ dia 17.'
fsren nio!tiusime:s !cs personos que pu--
jaren damwt Satit Saivador per con-
templar I'lretmhs wpectack cie la b h -
cum deIs camps i les. msntanyes. iSe*
veu tant clares vegades!


C0NSU'U.- S'ha k t la crida per-
tel-czra vegaia donant t n s dies de.
trnrp-per : na; a pagarrlo. L'haver de
pagar tres triinestres a rnb una uegach
repugna a molts. Es feix es massa gros,.


PELS NINS.- Amb motiu de la se- ,
. . - ,


Q
k


C w r b de PaIma, 48- RTA
S'ES OBERTA FA POC. TOT E§ NQU


I L1,AhIPANT. SERVICI ESMERADISSIM


Sempre, Sernpre, dwreres novodats en ME RCEIPIA Exteus sur t i t de PERE'UAZER
7"


AMB CONSERYES DE TOTA CASTA
Reptzesentant dels 3icors de la cwa MORENO amb 01 SBII ac


Anis IXiramar
Wquinas, de cusi SINGER a1 contrrt 1" a pagaea


Cdkq des v&rikls arnb la s!$gnredat de gne qtzmhreu amb ganera de $mar


f I