P - 5 4 Q75 1'00 0. D. Lorenzo Uiteras Pvre. d; P Ckl...

P
- 5 4


\


Q75
1'00


0. D. Lorenzo Uiteras Pvre.
d;


P


Ckl Passat i
Peste llevantina


Fi de la Pd&--Nl[OZ%
Totes les coses tenen W, i aquast ha.


via d'arribrr tambC per la milaltfa ho.
rriblt qu'assolava la nostra comarca
Aixi qu'entrarerc fortes Ics calors de 1
rstiu disininuiren ja els atacats i co&
sequentemrnt els morts.


En la primeria de Juriol, a dins Son
Servera Japagd notablement el foc de
I'epidemia de rnanera que no sols ercn
imanco els malalts sitlo que fins els
simptomes eren mer beaignes i era mes
grar el niimero de curats.


Tint ripit fou l'estroncament que
derde'l d!a 17 de Juliol no h i hag& cap


fpnou atrcat fins a1 dia 6 d'Agost en que
.un qui s'atrevi a visitar Ir seua dona
mentres aquesta tenia encara ulcerat
UR de dos carbuncles, uedd contagiat
i m d af cap de quahe l l ores, essent ia


aderrma victima de la pestt dins Son
Servera. En aquestd Vi la dwrant ~ l r dos
ntcsos i mig que hi dura La perk' mori-
ren 1040 persones de les 1346 que hi
haguC qui la tengueren i corn abans d'
ella hi havia 1684 habitants sols en quc-


No eqxt rany que'l poble s'hrrgi gra.
vat ia funesta fetxa de I'any 1820 i siga
rnomcnat aquest any per $utonomasia
f'any de la pcstc.


POC rnes o inanco ocorrtgue en i d
vita d'AriP, si be es mCs petit R pro- - porci6 el numcro de morts. En fa segona
quinzcna de Juliol re comensa a calrnar
i encara que hi hagut invasiofis Kns el
dia 23 d'Agost no se sap qu'tn morls


- c a p desprCs de4 P. Bartomeu Qc Bu-
nyola de qui parlarem d s envant quq
ocorregue el dfa I 1 del matcix mts.


D'atacatr en la nostra vila n'hi hagut
1643 dels quals ea curaren 376 i ea
morireti 1267 i corn abans del contagi


'hi bavir 3626 habitants en aquest terme
en quedrren amb vida 2350.


Seria molt curibs el trobar tots et;
partes d rk faeultatius durant I'epidt-
mia perque arnb ells se podria sebre
amb'tota exactitut el derenrdl*lamerrt
de lafuntsta malaltia. Vet aqui per cup
riosidat les dades quo sc donaren ea lo
rcunrd que ten& La Junta r0C;rl de Sa-
nidat el dia l l d e Tuny:
aD. Pascurl Saco comunica que del


8 a i 9 havicn mort a Son Servera 12
pcrsones, elri hbvia 24 convalescents,
curits 1, novamdnt atacats 32 i mrlaltt
cxirtcnts adernts dels convalescents
78. *


4% inefges d'Artii comuniquen qu,
del 8 al9 hi hagut! 7 matts, convalte-


I ' cents 3, mi acomesbs T, malaltt de
gravedat d! Deis mdaltr q'hi ha qui&


,ze rmb bubono en le8 dues bandes &I
p i x veotre i tis de@s tepen catblyl-.


-daren 644 de vius.


.


cles cangrenosos, LaJtres petequics da
10 a 18 linees de circunsferenc~a~,.


JU8t, au b aixb se p0.t coletgk els
grans estragos que hi hauria en aqaella
trista, i kpantosa temporatla.


Corn s'ha vist elr morts foren moi-
tkrims i a fi de que CIS drsxeadenfs d'
aquelles families puguin tenir noticia de
qui form dguns del8 mmts i aont eatan
entcrrrts publicrm la llista dcls qu'hem
poguts lrobtr en documents d'dquell
temps.,Sea pecs per6 tal volta arnb el
temps s'tn puguin descubrir r n k


Vataqul la llista aont ehi van consiq-
nrts cls noms dcls tlocs, cases de camp
i barraqties d'Arta qu'han eotat victim h s
del contagi tmb expressid del namero
de pcrrones quc #en ells morkea, hoc
ont estin enterrats .i Epocr.
A Can Canak ehi h a P C 1 sol mort que
fou a pfincipi de luliol i enterrat a 5(3
passes de les cases.
Es Rafat Pay.-1 un mort a final de


Juny, enterrat a rloo p8sm Ilrrrry.
Morel1.-2 morls a 200 pasccs-Un


a principi de Juny i s'altre a mitjan Ju-
riol.


Can-ossa.-1 mort, enterrat at Ce-
rneateri a mitfan Juriol.


S'Auma vcll.-l mort, a 300 passes
dc les cases, aprincipi de juriol.


&cJati.-l mort, a 1000 passes mit-
jan juriof.


S Estefrica.--3 enterrats a 100 pds-
scs a final de Juny.


Son Punynl.---l, entearat a 200 pas-
ICS a final de f w y .


Sa Rescl6.-5, enterrats a 150 passes
a mitjtn luny.


Son Brotst.-1, enterrat a 2 0 1 passes
a principis de Julio!.


Son kssopr.-2, enterrats a 580 pas-
ses a h a ] de luny.


Sa Tor.-e.--8, enterrats a 23O@passes
a rn"Hjan lung.


Anbarca.-l, enterratal Cemcntcri a
principis de Juliol.


5 0 s Sanchos,-2, enterrats a 4W
passes a principis de lufiof


Son Not-I, rwterrst ai Cementeri a
principis de lulidl


Sa Font.-t, cntcrrat a1 Cementcri a
mitjin JulioL


Son Coil.-1, enterrat a 300 passes a
principis dc Juliol.


S'Ermita.-I, enterrat Q 100 passes
a rnitjan Julio!.


Son Pujuli. - 1, entermt a (100 passes
a principis deJuliof.


%in Calletes. - 2, enterrats a 50 pas-
ses a prtndpis dejuny.


Son Pastor.-Z, enterrats a 50 passes
B pritrcipidc de luliol.
Son CaiMcs des Bril. - 1, eaterrat a


50 p a w s a principis,de jmy.
6r .1Flulera.--l, enjefrat a 150 p m e t


P prltxcjpis deJuny.
CaradeB Ho uertrr.-l, enterrat a


@kl ParsFs a p 6 cigir de JuIiol.
I (


Sui1 Pussa.-1, eaterrat a 400 passes
a mitjm luny.


S a Duaya Veya.--'i, ewterrat a 1UO
passes a principis de Juliol.


Els qui segueixen foren crtmats ells
i ses barraques aont estaven:


Sa Carbona.-4 morts a fi de Iuny i
principi de Juriol.,


Sa Font.-IS id. id, id.
Sos Monjos.-9 id. id. id.
Es R e c b . 4 id. id. id.
Sa Cova.-2 id. id. id.
Aubrlrca -3. id. id. id.
S d Badryr-5 id. id. id.
Son F r a r e . 4 id. id. id.
Mays1 i Son Curt.--I$ id id. id.
Scs Torres. -8 id. id. i d .
Mayansde Quintaaes.-8 id. id. id.
Son*Poyct.-5 id. id rd.
Ses Sa,ines.-4 id. id, id
Tambe n'hi navia un al tre en el cami


Els denies iiiorts de que tenin noti-
,


de soil lord* 1 un artrc ei! i Y cova.


cia 8011:
Enterrats dins Sos Manjoo


Una nina d'en julia Card6 d'un any
d'edrt.


Una nina d.en ;Clique1 Orpi (a) BQU
era de n m Margalida. Teni't 13 snys.


Na Jriana Mtilti dona d'en Nofre Es-
pfugues (a) &lo i jo de G2 anys.
Na Paula C:,rswli fadrina de 18 a n y


filla d'cii I 'ere o~ep.~Llei~orca.
E!! Miquei ?.I Irres hdri de 18 anys,


fill d'en Rakl Talayer,
UII f i l l d'en Pcre Sure& (a) Conta, de


23 anys.
L'esposa d'en Miquel Ginart (a) Vie-


li de 52 anys.
Una m a de 8 anys ftlln d'en Pere


Amorbs (a) Talayer i un altre de 3 anys
Mia del ulatcix


En Son Canals.-Aina Tous, enterra-
cla mig quart lluny de Ics cases, anib
;als i foc.


En Son COIL-En Bartomeu Esteva,
ires corttrades lluny de les cases, dim
In clot de cinc pams.


En S'Ermita.-L'ermita Sc'basti.6, en-
:errat una csrterada rlluny dc les cases
amb sis p m s de clot, cubert de clals.


Ea el R&l Paya--Un nia llnny de les
:ass, 4 corkerades.


A MoreU.-Bih-bara sa majmala, I I 813
:or terades.


Son Pu juli.--Maria Pastor de 10 any6
'ilia de Francesc i de Catalina Esteva,
Fnterradr dmera lcs cases damunt un
marge .
I)- .... +.....'.... .... ...... " ........ .,.- .... - ............ - ...., ~ ..... -..- ........


Aquest peri641c est4 subjecb .a
:ensara esgleefistica. , * I d -
i.r..l..l'....r..".".,...,.....,~....'.~..,..~......r*....."..'U.."~-~


. .
L


,


Si,aniic ilegidor, tal coin son%.
Quest& o :Are paraula seinbhrrt


1 s la que sdct de. la boca de lvts
t-is ritcioimls q u i a1 coriternpiar
j ' act unl sit u11 c i6 d E s p 'iny.1, ve-
tien con UL g ~ v c r t i qai 5c t i t u h
REGESERA~OH CSLL m m s f tmcs
cievmt u n s tets tan. uscandalusos
toin els que succceixeu a Barce-


ciutats eqanyoles, devant i'its-
.;esS:iat quocidi;(L de pacifics Ciu-
tiidans el -nuiiiero dels quais a
Tirceiona tot so1 arribcl ja a 309
dsi Janer ens5, i no se ocupa rpds
liue en. 4 yi:epamr ignominiosa-
m :nt uiies efeccims, destituint
bal-les a b,1'lqu2nn, tots de les
dretes, per el gran cr-im de no
voler dablcgar-se devant l'inca-
pacidat dels ninistres, sustituint-
!os per alcnldes de R. 0. fent re-
trassar di;zquesta Inanera a la
nostra clvitizacsi0 tot lo que a
forsa de sa criiicls h;ivia adelan-
c r Z i en 'f(iue2is anys derrers.


Es una. iniizmia lo que est2
p e c a n t ; 'jugar a cleccions a1 ma-
ceix ternps que per plaqes i ca-
rrers s'estd assesinant covarde-
munt, iiiiserablemeiit a homos
honorabi!isslms per el sol fet d'
esber ;.acific:s i dn t i rrevoluciona-


No, no~es riquestiv vertadem-
men2 la rnissio debs governant%
No, no porcn arnb conciencia
deixar en la impunidat ais autors
de tals crimas, i no se'n castiga
cap. Tenen la obligaci6 devant
Deu i devant els homos de vel-
lar peique se respecti la vida


I deIs ciutadans i el qui no se con-
sideri ainb forses per mantenir
aquest respecte que se'n vagi i
deihi at camp lliure an els qui
se sentLiz capassos de tornar la
pau dins les nostres ciutats.


El sistcma de arretglnr les va-
gues, ultra modernissim, empleat


r
loilci, Zar,tgjossx i a lg~nes :iltres


1-1s.


x r elsl ac tmb zrainktres- no pot
m e r rids deplorable. Els millms
-eg;kits an. & si3ndlcalkme po-
I~-;in de moment 2zLpagar el! b e ,
x r o se ru i rh IU& envant cf'aju-
da per repenclre i continuar la
.ascn. destrucL0l.a.


il Inglnterra Ih cterrera' vaga
J d s miners se va arretglar etl la
b a s x de una justa corrcspon-
$encia, aument de jornai, au-
ment de producci6, b a s e tinica
xceptnble si no se vol anar a la
ruina. Aquesta solucid que do-
nada per el govern d'ailA podria
servir d'exemple an el nostro, ni
tail sols s'ha estudiada, sino que
anib l'esperit idoni de deixar
Dassar el temps s'ha burlada una
vegada rnds la opinib.


Que se'n Vagii1l Qae se'n va-
gin! No se pot seguir rnes per
aquest cami que condueix irre-
misiblement an el m& prafont
avenc..


EI nostrc crit no es isolat . '~o.
ta la prensa de Barcelona sense
distincib de color fa temps que
demana un remei per aquest es-
tat de coses, la prensa seria de
tot2 Espanya segueix amb briu,
ana tenia t izan t la man ca absolut a
d'accib del pod- ppblic. Nosat-
tt-es qui amb el lema que osten-
tarn, se pot veure si o ,no -som
ainics del ordre, volem unir la
nostra-protesta a In de tots els
qui doixint-se conte que ten& un
cap per penmi', procurcn usar
de les seues facultats aixi corn
millor escau iiz seva condicilj
humana.


AI rnateix temps pregam 'a
Deu que es el qui tot ho pot, que
doni una mirada compassiva de-
munt tots, que sensibilii els CCE
i doni e n e r e an els esperits a f
de que s'acabi per a sempre *c!!
reinat de l'anarquia.


I,L. CARCfAs(


Cmn estam en l k p q a de l'apy en
la qual la vida d'aquests vegetals
eaA efi 18 s&a plqnitut, Ed gird que
doBern d'ells t~na. breu noticia per
contribui! .a& coneixxmerat racional
d'uns seis, moltesespecies dels quals
son d'aprofitament inme'diat per 1'
homo.


Que son, idb, els bolets?. Es ditn
vulgar aquella d'aplicar el nom
bolets an& homas de poc pes, vat-'
ves o titereros i amb aquest seiitit
par que volguem suposar que els bo-
lets son sers' despreciables; coses
3els homos, els bolets son vegetLs
corn els altres, que tenen unq nits-
si6 per cumplir demunt la terra com
totes les C O S ~ S que han Surtit.de les
mans del Chador i l'homo reatmerit
en treu profit d'ells, si be aqcell des-
pre1.i se refereix an el grupo de bo-
lets quc no son romestibles i per lo,
tant no donen cap utilidat directa,


Els ole&, son vegetals dets mes


primer grupo de la classifkaci6 de
q u e l l reim de la naturaksa i estiirt
caracterizats per no tenir arrels, ni
tronc, ni fulfes, ni fiors, estant cans-
tituits per un' orga anommat. .talus
encarregat de totes !es funcisns de
sosteniment i nutrieid


No tenen ctorofih, que es I? SUY-
tancia verda que dona cdlor an 'els
altrss vegetals i que serxeix pel* as-
similar-se de l'atpnps
que absorbeixen en 1
per lo qual ha* de! iriir
rnunt altres sers que el contenguin
~ r n b gran cantigat (gpn. supeix c
les floridures, mascares, ktz.) o be
'd emun t mat ep ies 'or g Briiques , ve g e ~
tals o animas, endescodpmicid a 13
de poder pendre d'aquella sustancia
lo n ecessari per la seva vida.


Aque s t grupo ds'tan exttns que
pompfen desde les Floridures fins
als Peu de rat , .Eselatgsanc, Pica-
ornell, Cogo" 2 e$ tjlsves, Girgo 1 es E


FBufes de didobi, Gitat de bmixa,,
hcabant an el$. Ilevats, Qreya de lle-
bra, etz. Ara p q el poble en &r bo-
'lets no s'ab'rassa m&s que aqqGlles


*


serizil P s, formen arnb les ai6ue.s d
\


A Audraig hi ha gent ba janr
i a CtiuviB eticara mcjs,
i tots e8 capdellwh
$01~ caatttrtloos bow& '
forrats de zicwawhoa.


A, Valldemwes joveDt


, .s. 0,.
-_.-=an . . _..,, ......_..,..... * .... .......... I . ...... ........ . _.._,. . .... ̂


: ' , I , " . <


' 2. . Preocupacions
El Fdklorc es inagctabte. Corn


mCs un cerca nibs trobs. Aauest
mes passat vaig tenir i'avhcn-


eu sa robq beo posada , tcsa de trabat- tin l?m amic
snniidooads i planx~da en Juan Liancms [a) Sel"r:i
per6 e8 ravel, tal vegada ' que'n ttt un bon aplec dins el cap


@'qlemp$s fglkLSrjcs de tota cas-
ta i ja hu,q:cc que el mep Mipis , r'engronia sewe.fer .v+iit. 1


'


bo pogut? estar sense anotqr ben
A SRnta Maria ebi fm i- rabent els qce tq'timolld. .&quests


an grapt, $e bergautelles" foren pfeocupacions - . del poble en


. -


Euger no hi ha reatbs. .
aoJ rnt5;s nu tronc de figaem
mroat. dev,m$ i derrem ,
i ea8 varen fe Saab Pere
( ~ G N W pami qnin treajl
--
%p*.


sembr-en scs figuel-es cx
tircn ses branques per


si les sembren es decap-
les tiren per mall.
es din de St. Juan en sor-


(1) Atribuida a
-*-
># numeyo de Llevnnt cowes-
pmant nl 31 d'Octzibre no va
w.jiv degtct a mcllaltZes del pev-
sonal de l'impventa, Q u a ~ 1 estn-
reit en disposicid de tveballnv j n
c7t ahova de comerasar a& present.
Corn amb In pzgn exorbitaizt del
m p e v la Admntstmciii del nos-
tre P e d d t c estd molt resezti-
&, esperain qae'ls nostves sus-
crzptms 120 pettdrdn nzalament
qye qucdi suprimit aqicell mime-


B e u vttlga que les czvcurtstmzr
CWS cattviiri i pogwm recom-
fiemarlos ddgufin manpa d'n-
quest mmacab.
I---*


ro .


Atentat a la bellesa
'tJn nou atentat a la beltesa se va


a dur a cap en el nostre terme.
Existeix en 1'Hort de Bellpuig, un


bell recd que fins ara visitaven tots as aimants deis paisqtges bells. Ljp
Uort d'abres fruitars tot voltat #una
vella paret que nos parla encarara
de quant all6 eta monastir d&s.


Fremostratenses all& en el siqlc
=I. A un recd d'aquest bell ho: : ::i
ba ~n platero descomunals quitx 1'
adrniraci6 de tots quants l'han vist.
Qypnt la prim@vera, cobetja els
aius de mils i mils auceetls que can-
ten tots en l'enramada la qual om-
bsetja un safareig i una fant a la vo-
ra dels quatses. una delicia sertet-
jarhi en les tardes estivals.


Xdd, artanencs, aquest recd va a
wer destruit. El platero, aquest
b.ql, i colossal abre es. estat venut
per son propietari per 280 duros.


J?s un atentat a la bellesa del nos-
tro,terme i els qui l'estimam en pro-
testam arnb tota i'anima.
-* .- *
Li, mort del bal-le de Cork
Brlem-ne amics, encare que no ri-


gui inks que un ale. Parlem-ne del ciu-
tard3i iblustre Terrenci Mac Sarlncy, mi-
r e a $+exemple d'alh civditbt que repre-
aenba kseva mort i aprenguem derrera
dSelff a.estirnar la nostra Patria.
Pkr:ao; .voler regoneixw tals jutjes


opasorszde. la seva Terra, feu, empre-
sonatel dia 12 d'Agost d'engaay i des.
prked'un dijuni voluntari de 73 dies
entreg;i.I'Anima a Deu el dia 25 d'Oc-
tarbtte prq+assab


Qwmnt. la. t ir;bnica,di~~~ici4,eresen-


th. el rc.guent dikixi: o me aiuolierl p : ~
jo podex: trebrji'ar: phb!icanien t per la
lllbertat de. la meu3 pntria, o nie tieixa-
rc! rtiorir de f m .


1: p a s t i un c t i ~ i tiit r? ~ e . i tot el pais
se contnoguk i.el t i i m seguia ;unb i!i-
quietut el curs d'aquest captivcii, i les
joventutsiriandeses i e&+ pa ttiotes tots
han anat cobrant Ixiu i forsa extraorJ:-
naria per seguir i luitant fins a1 pror)i
sacrifici si iriiporta pzr I'aliibzraIitcn1
ti'lrtanda


2'ots.els dies rebia l a Sagrada FA--
ma, I'assistia uri pa:;. domi:.rico i e!s
bisbes irlandesos el visi1;:vcn sovint.


La seva fel*Iigiosiciat iwr una barid3
i 1 I forma especiat de vti t i r l i la t n w t
han fet p s a r a la ptibiiz.t di::,cusiii si iia
estat L!R suicitla o. i i : i WI-LL'. Ei cas
per ddinino ;I <z<Ji1<!ci i~:ia e s m i A t e s p -
116s. NO SO;) i>+?:;,.!lt :!: vitior ~ S C ~ S , ri.;
rgcritors c:i:O!ic.s CLI; el lkg!tt!~iq. ,
I.tnbb.n'hi 113 de co:i!r:+ris. T$ ve&&
; t distinta ajrrwirciti ,le les v31ors p;l-
1. rcitrques inf!ues:jui cit:.iiunt ells i ehi tra
que-teair en cn.itn ip? vi patriorisrne no
existeix a dii1.i cei.t::s naciniialidats,
perb,amh tot, la <orrent cnu,idial a fa .
vor d:lrtanda s ' h ~ ascriiua3.l i sots
aquelis an a qui IIO corivk Id separacib,
estdn crid'iiit p:r fer azeptar la stv:~
obra tiranisadom J nra per acabar.
pregunt jo:.iNo cs mrrlny q ~ c rlr 5 -
cerdots irlandesns RO I i priv'dsiii el sed
patribtic sacriiici? ;.E% LIZ cl coxsldc-
raven.prrrfitds pilr i'~i1iberameiit de s j
Patria?


LES72L5CclOX - - -
Per f i s'ha .senyakit I P data .do les


eleccions El I2 del pr6xiin Dkenibt-e
?IS ciutadaits de la m$ors.part deis dis-
trictes esp3iryoIs aniriy a votar, uns
per no perdre la costuin, attrcs per
beure una copa a ca'l cacic, altreo per
agrahir u n favor a D r Fuinno o 'per
venjarse de D. Zitinno, direr 'pcrquc
les obliguen a m b urrl garrot alt i eis
pocs per un ideal. No es , id6, gens ex-
trany que la pobre Espanya estigui tan
espariyada jsi im hi ha c a 4 cap .pern
que estigui an el scu Iloc!


t'estaci6 de!' Terrocarril
Hem estat ~1 visital; a1 nostre a-


mic i membrc de la Companyfa
de Ferrocarrjl D. Rafel Blanes
Tolosa el qual nos ha mostrat r:l
pla de wrbanisacic') del entorns de
1'EstrPcici del Ferrocnrril , en la
nostra Vila .


Ell i la Comissi6 que s'anoma-
n6 81 efecte i indt particulafnent
el batle D. Andi-Cu Femenias han
estttdiades unes reformes del pla


I- realisar-se conver-
ostra Estacib, sense
i


!.IGTEORGLOt;l~~~..-ti t voleu de
brou? Fa i n k d'un ines qrlc i t s mnals.
ratjen, i p r i e s a les curtes inierniiioi!-
o k s i a qaaica dia que ha rt.p:?sAt no
hem vist els nostres- co:11elIar.j des-
truits.


Tots els baixos estdn negats, cs to-
rrents van g~-ossos i moltec; fonts qu1:
lsia anys no havien rebentat ara deixen
suitir I'aigua cristalina.


Feia molts d'anys que no !ra:ria ta i -
guda tanta d'aigo corn an aqucsta tern
porada.
AGRICULTURA. - Tot va cnrtra.


Les feines del camp amb tants de dfes
de ploure nd s'han pogudes fer. 1r:Is pa-
gesos est& arnurate essent bastants el:
q u i sernbren e:i blan. Els pobr:!s jw-
nalers no porcn rerstir mCts la vaga
foisosa i tot-horn desi,tja que vengt1iil
t 9 ~ i ! i ~ . ~ bolls


v .~ l i e s de h vidriolcs fctcs amb
porcs j a s'i1a:i trencades i amb el s$u
contcrlgut ara pei Tots-sants s'han
papat rnoltes rendes, corn BS costcji-t
d'uiis qt lar i ts anys ens& Els porcs
se pagiieil bastant be, tant, que mos
consta positivament que tots els com-
gradors..M perden -perque el iiiercat ,_
area


recsrt en ia nwra Vila.
I'


ionsumidor est& massa surtit i les va-
gues .i e k e s herbcs, se repeteixen arnb
.kcuencia. Per6, melios mal que casi
dot son dob-bes de fora que venen per
tno tolnarsee.


EISladicat Catdic i el trust son e k
.compradors i se paguen fins a 28 p a s .


La olivaja fa les acabailes, sun con-
-ades 1 6 posscssioiis en les quals en-
care se cull; les .tiifones de da vila -fa
dies qqe han acabat la molta. ER ge-
aeral han' trrat baix.
.De Moniatos n'hi havJa boa any,


gerb la blanor d'ilquesa ternpwada a
mes de diticultar la recoleccio a'ka po-
dtits molts; se paguen a 6 i d 7 pessetes
e1 yuintb.


CONVALESCENT: -D. Pere Mwa-
gues Billon que coin varern dtr se tro-
bava malait de niolta gravedat ha m i i t
rebut els Sants 'S.qp-ainents entri en
ftanca rni1lurl.i que h 3 atiat auineiitaiit
fns a poder+e dri- que ja es entrat en
sonvakscencia. Ceiebrain la sevil mitlo-
raiisa I @regdm a 1 h . 1 qnz ii alcmntr.


*' Fl DE Tc 4i'Ul<:\DA,-D~spres de
Qasoar la teinpurdda esiisai eiitre i i ~ i -
tros s'han a w i i t j t s dire vcgadii ia
gran niijoria de:s setiyclrs propietaris
ortaneiics que yasseri l 'nivtm t?n alrres
Wbiactoiis.


EMlGRACIO.--De cdda dia aunieata
i'einigraciu de ia ilostra vila. En e! de-
rrer vapor sorti en Sineu amb la scva
dona Na Maria Manueh cap it Bolls-
Aire,.i. Per el gue.ha de sortu prest cdp
0 Cusa s'en .van en R<ifcr Ncjt, iues.rc:
[ua:i Bstiu i pus rios ,fiiIs mjcrs. son
viatje I q itf cbnscgursqueald a f o r i u i i a r
an a qui3 aspireii.


IMO~<TA.- En la Ciutat dc S6lle.r
nisri di<i 6 d'aquest inks despres de re-
bre els Srnts 3iigraili:ntj i a edit avail-


:sacla Lkd i h r l a t i i t i Esteva 111 re dels
;Ro&ies amics els cornerciatits D. Arnau
i D. iMicicrri Caseilss.


HCbiga tota la seua fariiilia i molt
cspipeciament sos fills citats el- noslw
Rib setitit coirdol.


CASAMENT. -El dia 6 del present
mQ se uniren cq uutrimoni la Sta. Mar-
gaiicla ;jure& de .>oil PmyaI* arnb
L). Per!: Kosselib-de Son Cabrer. La ccri-
monk tengut lloc en el Convent de Sdat
Anroni de Pilaud 8orlint itmediatamen1
cls rioviis cay a' huch i Palma. DLU Ies
deii e s w molts anys piegats.


VENGUDA IYEX PL0RADORS.--El
* . r . . diumrrgc: dia 31 d'Qctubre animaren


el6 nmtres carrers un numerbs estol de
Exploradors de Ciutat que amb un Ca-
&i6n venguereii a visitar les nostres
Goves i admirar els mCs bells panwa-
mes del rrostro terne. Vengueren a les
1 I del mati, despres d'Qir Missa en
St. Llorens, s'en anaren a les Coves i
ai horabaixa de tornada feren una volta
pel pobie formats i seguint a l a banda
de cornetes i taabors. Deisaren bon


Yd.


ELS NOSTRES 'CARRES.--A Con-
sequencia de tanla pluja ai,uns carrers
d e la nostra Vila s'iian espenyats ferrn
i seri precis un b o ~ t adop per torsar-los
p w z r corn antes.


DOS 4 UFO.MOVILS.-Dcsde tquest
nies passat tenim adernCs del servici de
diiigencies de .Can Mangol., dos auto-
in6viis que fan el trajecte de Manacor a
Art& Un du et Correu de aquella -Cia-
tat a Capdepera i I'altre du els passat-
gers d'Arta a iManacsr i viceversa. Et
primer posa en et Cassino de Can Xim
i el segon en el de Can Garreteta..


ENCAK i NO HI HA RECTORhFa
mes de dos mrsos que estsi vacant la
Xectoria d'Arta i encara que es esperat
el nomenament del nou d'anodia al altre
i d'haver-se anunciat per a1;Jun peri6-
dic de Palma el nom presSig16s de 1'
actual Rector de Son Survera Rt. Don
luan b b i Pvre. es I'hora que s'haja de
conflrinsr tal nomenament. Es de creu-
re que no s'estorhsrii ja melt


ta festa tantcrs voltes arruntiada est5
encara sospesa f l i v a tant que se tenga
segur el noinenaillent dei nuu Rector.


A USE N T D' A RT A.-Pc t t r actar-se
&una persona tan coneguda coin' Don
Antoni Massot (a) Notari, valem que
sdpigued els noskos lectors que ha
trasladat s0n deariciIi a lnca-aont sem-
bla que li ha proporcionAt ocupaci$ en
so1 establiment cornercial D. ,Nadal
Xarnena.


MJguerstse solucioRada la vaga de Bar-
celona altrament va de bo;l'embarc dels
porcs gras;os. Aquesta setrnana s'en
pescn Molts i b o w En Uugueren dos de
Cap icpera de 33 i 35 arrows respec-
tivaineat. Aqui s'en ha*i.pesaa molts de
rnts de vint arroves.


FISCAL.-Per el Sr. Presidefit de
1'Audiencia de Palma es estat anonienat
per el prdxim bieni, fiscal municipat d'
aqaesta vita D Llotens Garcias Foal
(a, Poteeari Pujamstnr;.i )uplent D Pece
Ecaecesc Motagues de Arcos.


CENTENARl DE LA PESTE.-AqWS-


\,OIpCS AN ES PGS PES PUBLIC -


-
REGISTRE


Desde el 1." doctubre a4 10 de N o v a
bre


Naixemenb
Dia 2. --Isabel Sahagun Rossell$


dia 3. -Sebaftid Geaovart Ginart;
dia 3.--Maria Llabr& Quetglas; d4a
5.--Maria Tous Grau; dfa 8.-
Bujosa Tous; dia IO. -Jusep 22:
vart-'Gili; dia 10.- uaq Sal% Gnisa
cafre; dia 12.--- J argalida Sanchc
Ferrer; dfa 22.-BBarbafa .#la uei
Esteva; &a 25.- P e e Jussp Tous%li
m&f; &a %?.--Ca&aMa IZs&&wa Car.
sac& dia 8.-GabrielV semelles
Carr ie dia IO. -Tonirra i@ or%.eas 3Ra.


Resum 6 R ~ S , <7 nines. Total 13.
M#TtS
Dia 1.-Juan Alzamora Brunet (a)


l"uni6, casat, 66 anys. Reblaniment
del cervell.


Dia 13.-Pere Sancho Sans6, de 4
mesos.


'Did f3.--Maria Mesquida Roig (a)
Rosa, casada de 42 anys. Epile sia.


Dia D.-Jmna Maria Negre &gui
(a)de Sos Manxos, casada, de 4?
an s. W p l a s s i a utCrica.


&a 27.--Miquel Morey Brunet (a;,
Roig, casat, de 50 anys. Cranc del
biibe.


Dia 27.--Toni Amords Sureda (a)
Cap' blanc, casat, de 76 anys. Es-
trangafaci6 de la trencadura. . :


Dia 29.--Pere Ferrer Ginart, de s'
Wmt de Carsossa, fadri de 80 anys.
DeWida t senil .


Dia 30.--Guiyem Negre Rossell4
(a) Bolleti, viudo, de 82 anys. Debi-
lidat senil.


Dia 9.--Tonina Bisquerra Llite-
r q (at fornera Molla, viuda de 63
an s. Tuberculossi pulmonar.


Zesum 5 homos, 3 dones. 1 par-
vul. Tatol 9.


Natrh onfs
Dia2--En Miquel Esteva Cd-


sach, de R a f a , viudo, amb Na Mar-
galida Gamundi, de saComa-Cegue-
ra, fadrina. a


Dia 9 --Nicolau Byjosa Font, de
B u ~ y d a , fadri, amb Na Francisca
Amords Vives, d'En Juan des Recc).


Dia lfi.-Llsrens Ginart Ginart, de
Son Cblom, amb Na Geronia Ribot
Tugores, de ca'n Castellet. Fadrisq.


Dia 21.--Juan Alzamora Juan '(a)
Leva, amb Na Tunina Moll BisquC-
rra. Fadrins:


Dia Z - E n Jusep Tous Genovart,
de Xielati, arnb Na Catalina EfStetta
LlinBs, de S. Pentinat. Fadrins.


Dia 4:Arnau Pascual Esteya (ad
Poll, arnb Na Catalina Pastor (21-
nart (a) Vives. Fadrins.


Dfa 6.---Pere Rossellb GalmCs,
viudo de S. Llorens del Cardessar,
arnb Na Wrgalida Sureda Sancho,
de S. Pmyal fwdrina.


\


.


ElU E PI2
A m6s bon preu qiie ningfi


eompra cams i carretons eu
qualse.ao1 estat estigueu
MESTRE GABRIEL


CARRI6
(a) FWYA DES QUATRE


I * CANTONS
8 : LLEVANT


L


I