I . Q U I N Z E N A R I C A T ~ L I C N A L L O R , Q U I + - . Redawi6 i...

I .


Q U I N Z E N A R I C A T ~ L I C N A L L O R , Q U I +
- .


Redawi6 i Administraoid
Quatre CanMns, 9 5 ArtA 15 de Octubre de 1920 DEU I PER MALLORGA-


: 8 . P


Nacionrttitat Catalana (
Stnyors:


En aquesta darrgra vetiiida heu vol-
gut sciitir la veu del nit3 riiodest i jove
dels a m a de Cdtalunya. Desprks d’ef-
coltar eis’eminents conlerencidats que
m’han pyecedit, poc vos havia a’inte.
ressar lo que jo pogues dirvos. Pot ser
lieu volgut donar en mi representaci6 a
n‘aquesta jovintgt q u i apunta a Mallor-
ca arrib el cor ple de simpatia pels
ideals generosos del catalanisnie i els
ulls g i rds cap a la ciaror de I’auba no-
va.-Es lo hnic qu’esplicaria Id meva
presencia en aquest 1loc.-De tots mo-
d o ~ , siautne henvoients-i perdonannie
si cloc amb una neta destehyida aquesta
serie tan brillant de conferencies.


Senyors, jo no som politic y m‘en-
ter&.mdt poc dS: !lels,-apssar de k v a -
ga idea que’m seinbla tenir, d‘haverles
estudiades. De cap uianera hauria ac-
ceptat I’invitaCio ds pendre part activa
en aquclstes conferencies, si fos el re-
gionalisme una simple questi6 de dret
admidstratitt; per6 el regionalisme en-
tenen tots qa’es tambe i principalment
un sentiment patribtic, i j0, un ciutadh
humil qui estilna la seua Parria si que


I”qu’es, per vosaltres, la Patria?-
os podria dir qwlque profesional, o


per millor dir, industrial Ql patriotis-
me d-’aquests que
tentic els qu’ds e
registrada.-Qu’es I
dirQarltes lo que no es. La Patria no
es ministeti,
i rlant una
Nengua oficiaf que no jtothom enten, i


ho so$. 3
* e


(1) Cooferrnoir Wen MIpuel R, ?ow& 8.81 tOIntrs
i $ r t r l l n de Palmr.


rnib’olicanl dins m a mateixa xerxa el
c x mort o viu de dos o ties pobles! La
I’dtria BS aquell poble vivent dont sorn
r ~ s c u t s i qui nos ha donat la seva sanc,
la seva iTeng;ria, la sella i f i m t i totes
aquelle; C O S ~ S que fan que riosaltrez
siguw nosaltrts i no siguem;uas i~%res.


Hi hagd6 uti temps en que’ls rds s’
adressaren dernitn; cis. seus pobles coni
wta estatila de!nutit son pedestal; dei-
xaren d‘esser eis mandataris naturals
de la seva naci6, per convertirse en
arnos de tots els paisos que 1.1 politica
o Id guerra havien reunit baix de son
septx. Va esst’r a Espanya el temps
dels Austries i dels Borbons, quant els
pobles s’ajupiren devall Ja ieial omni-
potencia, I anareti perdent ies seves
Ilibertats, i a ifel dret propi i particular
pt.1 que abaiis se regien, va sustituir
per tots un dret uniforme, perque tof
einanava d’una inateixa persona en for-
ma de reiafs decrek; i
sant a tots una met&
la qu@ rei pirliwa; i
va paralisarse, i no ki va hava eri tota
Espanya m6s vida que la de la cort
castellana, la cort! voltada d’esplendors
que irradiaven no mCs una claror ma-
1altic;a deinunt la nostra patria agoni-
sant.


La‘ Revolucib Francesa romp6 cade-
nas i lassos, va exaltar per demunt tot
ies Itibertats individuals, per6 no sols
va deixar les nadons paries dins I‘anti-
g a esclavitut sino que la va sancioriar
amb els seus doctrinarismes informa-
dors del ccidics de Napole6. En aquest
sentit, efs governs tonstitucimals del
sigle XIX son estats els hereus de la
politica deb antics reis absoluts.


Ua‘altre revolucib 10s havfa de ’ ID-
be& a n’aquets pobles: una revolucib
iniciada pels poetes, corn la primera
ho era estada pels filosofs, ma revolu-
rid, BO de idees, sino de sentiments,


operada no dins el laboratori del
vel1 a& se forinen I < $ teories ahstrac
tcs, sino dins les fondaries del cor aon
dormen els afectes vius.-La*poesfa s’
Fra cansada deafer cerimoriies a n‘@s .
reis i de roudi id pels saions corn un
papello d‘ales musties. Un dia s‘en va
anar a rcfugiar dins el cor de la monta-
iiya, a cobrar salut en plena naturalesa,
i alid la retrobaren els poetes, c a n s t s
del fret i buit artitici d’aquell art del
si& XVIII. I la musa dels camps i de
les rnuntanyes no 10s dictci j a ses e$- .
trofes amb cadetlcia de minuet i en la
llengna oficial cortesana, sino arnb *el
ritme de la caiico popular iJamb els
ascents de la ilengua natural. I per mi-’
racle de la poesfa, despres d‘uns quants


tades s’en terneren de que jJ tenfen una


de les altres dins els concert .universal
del pobles. * ?


AIS accents de la’ileagua materna .se
desperta l’dnima dormida de la nostra
& q a . Disde’l Pirineus fins a Mallorca
%e vd alsar un cant d‘anyoransa pkr I ’
antiga Patria, i per dernunt la mar qui
separa no mQsles terres, no els cors,
anaren i vengueren en la meteixa IIeh-
gua den Munfaner, d’Ausies March i de
Ramdn Llull, iles salutacions de ger-
manor de tots els fills del Rei En
jaumel


Tots a la una nos girirem cap enrera
per guaifar el cim gloribs en que coo-
vergeixen els camins de lanostra histo-
ria, i les veus dels mstres catrtors **a-
juntaren en un sol chor d‘elegies d!muat
les ruines de la passada grarfdesa ’ que
la lluna del recorrt transfigurava dins
una llum de goesia ...


sigies de mutisnie, les nacions deshere-


&u i de qu’aquesta vert sonava distinta ’4 *.
9 -


I *;


d


’*.* r
.L 'Escoles. Mesfrczs i ins
Avui lfue aquest tema est& dsiwtt


taula. i4r discuteixcri ics principals rc-
wstees. ppdagdgiques d'Esganyr creirii
del CSIS eapremr corn la majala de
apests veuen en la inutualidat un em-
baras, ,una frava, per la boita tiidrxa de
la l a h r diatia eril'eucola.


La dispwici6 nihsteriai' obligant B
1~7 t$ elk' rtieksres a establir en sco erco-
!es respective* una inutuaiidat, en tioc
rde prodair una bQaa iiopressib entre
el3 inevtrzs ha caosat una pettoroacib
.art e : s . qwi no se scnten cndrls an
quests afers.


t.a mytuahdat inhiti1 e3 una institu-
ci3 kraos ic im quc pilt reportar mobt
de be ao,eis i l i fa~tt~. O'aix3 no bi ha
cap Jupre'i tots ers raestres , heu rego-
neixCn aixi. Perbestam seyurr que Ia
gran rnajoria meuen arnb t W r o s que
bauna estat molt rriillor fundar la mu-
,tualtdat AO en leu escules uno un clr
gobla, aiiotnma:i!-ifs infantiis, ui) et-
colara.


fCiM de '&spagar I'obr8, dc crew
h, de reke k o ictii)osicions etc. s'havia
d'hdver encarregat a personal espwal
anostrat en b n e s d'aquesta ind )le per0
de e m manera air eis rncstces que to!
lo Ws havien de sir obhp.rts a coopc-
far a i'obrr donant a concixer dins leg
ej~Ules tea ventages de r'arso~i;icib.


At iuesttc oe r'ha privat de rebrc re-
. trruucions dds rfurpnes p'el inill efecte
que feia prcscntant-se an aquests corn
w captiure dcliianaui ai fi de' fa setina-
na la quota cotrespoornt, i I'exigencia . . iic ia q u a seimanal de lo mutualidat


..fa en et pates cl rarleir efecte que fcia
#antigarrrmt la dtmjnda de la ratribucid.
MOJ hem de desenganar; soil molt cirrr
.CIS nlas ,que per si Sois S'afJuixen de


;Ilepc.iits per ingrsssar lo peosa a la
mtdd:idat..Al cap i a le fi suli cis pues
cis qui tqnen que pow cotes leo quotes


' i d'aquests son m o t p+3 els qui s8pi-
guca vtyre la trascendalicia dc I'obra.
. Quaa d an'pare li decnanau que - apunti el 6eu fill a ia mutualidat vos
rcuph si es ric, que no necess't i a ana;
posaat una.pessa i uii altrc? per fer un
,.rccbnetde una vintena de duroo perque
jd Ir douarA al ser hora lo que necessiti.
si cs pobre que. RO pot avensar perque
BO l i bci6ta per ics neccssidots de la
uida. 9 - 8


SiabeM 'en molts de caws que hi ha
4aguta pares .que han deixat d'envlai
506 tllk a I'escola per exigir-los. el
:n&xe6,4a quota Eetmaaal de la mutua-
.Jat. : ,


'Per a h a Part la mu:uJidat repces;'ew
t n una ran feinada pel matre. ~ 1 x 6 de
8!uates &r+tives is sabem qtrc e3 'un
ink, Que aqucstes son simplerueat de


, ' pm& @@!c rueatre es et .scget,Iri, i el


trcmi'r i ei tot. Qui: tot qmd .repre-
re;;& kina cau a darnunt el!.


!,a reslidat e5 que'l triestre per sder
a!eiidre a la mutualidat o ha de P er-ho
en Irs horcs d'cscola o Fora d'elta.


Si ho fa en o h , rob3 el temps a I'en-
rcnyansa i tots sabcin que per apiicar
Lot d prorrtrna oficiai no se'n pot per-
dre gens. Tots saberr leo exigencies delr
pares 8 fi de curs i coin se desentrnen
de les excuses del mestre ttl rnutclalidats
a1 dir-li aguells que'l seu dli no adeian-
t i pire.


Perfet que l l trebail en horcs extraor-
dnariet tothom s ~ p qu'aixi corn est4 la
vida avui ea diu i el YOU que tenen cls
mesttee eo precis qu aquests dediguin
Its horeo que'l treball obligatoti les
dcixa Iiiures en fcines renumerides a ti
de poder at .andre a ler necessidatr fo-
m i l k s . Id6 Ia mutualidat es uaa males-
tip i una ckrega p'clo mewcs, i pcr elr
pares, i una pnturb8ci6 cu la vida cs-
colrr.


Au6 8p8St de que hi ha bastilntr de
mrotrer que no teaen condicronr d'a-
portol per mcarregar-se de la propa-
ganda q;re re precisa per obfenir exit.


Tot 10 dit [ne!, dua apiryar am0 lo
ue e a 4 de la nortrr part tit cainpanya


8els qui demaneli que ia wutuaiidat 62
dcdligui de les tasyuct esc tiars o a!
manco que $a declarada voluatdria.


CW8d COilSiJPfi3~n faoh CSti:lla-
ble e interctijintissim tal iastitoci4 i
que fins erci.u qile podria crcar-se en
Ir gran majoria de le, e.iculec gradua-
des. per4 que es una enoriuidat Iwgxar
amb una loid4 igual pel totev le5 aco-
lcs, peble3 i provincies ff spanya obii-
gant an tls rnestres a u:ia f m r que h t
de pertorbar lurc;osameiit la seua tagca
ea l'ercoia.


ORTOORAFIA
UH bkiSTK5


T i D
Per no confondre l'us de la d


amb l a t convC que se sripiea:
Que a davant un3 consonant s ha
d'cscriure sempre t manco en les
paraules que conserven intiicta
la preposici6 llatina ad les quals
s'escriurkn rtmb d, v. gr: adjunt,
udueibt, aduocat ctc I en canvi
s'escriur6: atlas, atlsfntic, herd-
ge, viatge, alm$sfcra, cspatlu,
&$:e, totna etc.


A fiaal de paraula, per regla
general s'escriurfi t , Per ex: unt,
tfzut, firol, petid. Per6 no s' x i es.
criuriln aquelles parades que en
la formaci6 dcls feinenins 1 deri-
vaks tenen d v. r. surd(que fvr-
ma sordai sor 8 era) record (re


cordar} imscarri ( i ~ ~ 3 . j ~ ~ ~ b i ; ) i
&id, cdrrdid etc. Te aqucstit re
gla bastantes exceptions; ciltrc
elks, fat, bkrt, fret, m i t , izabot,
set, p a r d i la majar part de par-
ticipis. Corn a regla mtfs general
se pot dir: Que si aquest sb ve
darrera la vocal acentuada CQ
les sil'tabes agudes s'escrtu t.


Ph
Antigarnent s'uswa el nexe ?;


en e1 sb de] en algunes parnu f es
que en d u m en sa etimologfcl
llatina corn hiloso fa, Jmh. r=._,
Avui est& tota t i rncnt estermt ta;
nexe i en son lloc s ' w r l u seinpl f


de paraula tom,6
la h fin;\:


G
Davant e o i s'escriurd g i nc,;.


corn en germ ?, can~ttgez, rid,qt.
ueden exceptuades pt ci ject~,


tat, Jesris, J crc))ti, J e ~ l ~ ~ t z ! i * ~ r r -
algunes altrcs.


Aquellcb p:tr-;wlcs que acaber
amb UTI sb xrnblxrit a In ch cas
tellana s'es<*riut-rln en [q darrcr,,
les vocals cz c (7 11, corn cn vaig,
esiotg, gn(q, Zkig. Pcr'b darrera
fa voc:tl i s 'h i posarrt la g tot3
sda i s'escriurit mi$, deslq, Ire-
pcq. S'exceptficn aquelles parau-
lesets derivats de les qunls tenen
tx corn esqurtx. riespatx perque
f:in rsqrittxw despalxnr.


B o jccte, stcbjecie, j e w e , rirnjes


n E;
- -~ ~ ~


. . . , . . , . . . . . . , . . . , . . . . ' . . .,. . . . . . . . .. . , , . . . . . , .. . . . , . . . , . . , .. . . .. . , , . . , , . , . .. . . . . . ..
' e


"INFANTIVOL"
k a b a de sortir el primer n;'


de la nova revista per nins titu-
lada *fnfantivob. Aquest perib-
dic ve a omplir un buit ran que
profusi6 de grrrvats i estd divi-
dida en varies seccions Kon-
dayes, Poesies, PQgines infantils,
Li nostra terra, Plana cientffica +
etc. Es tirada en els tallers de
"La Sinceridad' de Soller.


Els nins de Mallorca estAn d'
enhorabona


Uesit'arn al confrare Uarga vi-
da i mo t ts de Icctors,


de fa temps sentiern. % u gran


O a a w x m a C Y ) ( I W a e a @ ~
3 sostenir io cmtrzwi, avui que
idea dc la Pi.',~~orcion;rlid~t en
1 xprusentaci6 pren estat de
onciencin, cs w k r fugir de la
c:ili&it i c:spasill.,ie ~1 funestes
msequencies. €31 volcr rcssuci-
,IS- ets partits de forsa sense un
-crveli ordenador, es, franca-
.wit , volcr ana.[ directment a1
i-xck, i els homos conscients
ro'n v$en compartir les .resgon-
zrbilldats.


mOThU8 I


ELS LLIMACS
Amb el nom vu1g:ir de tEim.tcs


[Lsmax) son couegudes diferen-
tes cspccies de MOLUSC els quals,
L difercncia dels mragols, son
nus, es dir, no tenen clmca arnb
espirat, si bea lapa tat interiors'hi
veu una especie de corassa o cs
cut coriaci; dins del qual si ama-
h% devegades una petita pet-
xina.


Per I'apicultor, m dcixa &es-
scr interessant, el coneixcrnent
cicntitic dck llimcs, per quant
tractansc $UTE dels m% grossos
inimics de les- s e w s pktntacions,
cada dta ha destar amb contacte
atnb ctls cltspost sempre per la
dcstrucci6, ja que ni les pot vcn-
drc. ni le5 s;: rot mnjm.


Etsgrccs I el.; romans ja ICs
concixien i IC.; donavcn una ml-
titut de noms. La s c m vi& ha
estat scmprc enrevoltadti pm la
gent sencilla dc. mistcris i fabu-
lcs m 5s o 111 curioscs: Ells
conten quc e\; llimxs sonyna
cspxic de caragol ordinari' que
surt de In s e w ciosca per anar a
pastuinr settse, pcr aisb deixrar.
ia de vista per tal d'enganar lrls
aucclls percsosos que viu+n d'a.
nim:rls inutitizats o perduts per
(4.; c m a i o r s ; l'qucclt a1 vcute Ia
C ~ O S C : I s'hi nboca per agafarla 1
kuig empagait del seu engan ,a'
&XI-SC conta c]lue 1;i closca es bui


CEa; Et I f h c quast e a
#s ck: riare de b #eta, r-
na dins ka s e w cas&
Car WSM jaw- 9) Ili-


mcs sm nus, sun c a m i
contraMs; la m a
~9 Es, mEcada
gons ies esjxcies.
se contreu, et c
prtrts del t b s se
completament devall la mrassa
o escut.


S'aIfargm i itrrufezl icntsa-
rnent; el seu cap est& prwist de
quatre tenticuls anomcpaits uul-
garment Banye$, i9s qua* ser-
veixen . per paupar CIS qwcctes.


El c h d'aquests anithats se-
grega per la &s petifacontrac-
ci6 un hwmr g e W Q s qtlc res
serveix per aderim a k!O super-
ficies per 1 s quals caminen esde-
venint vidrids i brillant q w t se
seca, scnyahnt per tat math et
!lac per (ront ha passat.


Lwees, la pots i tots els CQS-
sos qui pren apilotarse amb ,la
bava obrcn cfernunt ells corn a
irritants, fan aumentar la secre-
ci6, st^ camen i wren, per lo
quat sir& maveoient utilizar a-
quests &meats q u n t se vulgai
operar la Seva destrucci6. El scd
es tambtfun gran contrari, u w
soley rda tes mata.
Son animals d'odxa, no sur.


ten mai dels scus e d q r s si fl
solnoestdbenubagat L van a
cercar e& seu aliaeat ro moh
lluay del floc en e1 qual habitep,
escullit ja an aquetl prapbsit, gac
rets, pedres, coves, c e k s , i e~
gcnerat tots eis bcs humits.


Se nodreixen de wtancies
animals i vegetals en gcScompo.
s k i 6 i tnmnbe de plantes vives,
er qual motiu, son el terror dels g ortolans que solen crcampat.


mnre o paiiis al voltrrtt i per so&
ore e b planters i plaates gee YO-
len defcnsar.


Els Ilimacs, lo match que tls
caragols, ponen els ous.que
son transparents oentelats I cs-
t in isoWs o reunits ea petits en-
fi:ais segons cis gbnmos, dins
foratsqu &ria a term, desde


b l'abrid al novembre; €+ la pos-
ta, l'snimal se retita 44 umpl de
terra et can6 que oC3qBiWa el seu
cbs. E! nfimero d'ous co VZKiilblc
arribant devegmks, -8rP a\g;\ukes
, especies, fins a 333 .


S.


-


* 1
QUkS., ~
! * '
"4 '


A* Cafilea SenyG I
ses cigales ja no hi van
pergtle s'hi morku d6 fam
de rnkferia i do ca16yi '


A ,Buuyola, bunyolk,
i a Ciutat, e'iutadaus;
a Llorito, Umitons
i a Sineu S6ef.;rBs. * ' A .


4


. I


..


< , . ' * ,. . .
A Santa Maria eKLa ,


can amunts i*cadavalb .
quant a la Vila fan-bans
1% gent Bels Roatals no hi va


A SantJuan. terres giossies
i van dwcordats des pits


'8abeu de que vau vestits?
canyom de borres grosses. .


A Pollensa diuen li


i a Citttat Vocemercd.


I A Es dapdellh n%i ha hagut8
kmb mcorbata posada '
i sa n d a mudadas
i no hi %an compareguts. .'i


A Sta. Maria ehi h'a;, '
unes q u a b o cinc polletes: '
que guarden carabassetes
qu'un jove leg va don&.


c * A X


1 " r f 5 . c


...
I .


O..


, . -'
aben qnins. sbu
tot heu s a l p


a Fornalutx se menjaven.c * .
an ma pa8sat pes forn. -<


Y - '


Vilnfranca desditxada
tn3t po6rda de govern
teom es Vica!i qsteru
QS barb6 i isa criadul,


A Valldemom tots SOD
homcs griapos i senybs
i a Establimentv sino dos
hei ha-es r q m s n y del tuon:


A Montuh*i sou perr'os
Fdn e? joc des catalaus
perque dium q w 4 s wiis sants
tenen ets ossos tlc fvri-os.


A Solle n'es.bon;t g+it
i boil cawcte qut,' ttbrltltl *


i $'en riven de h p i t .


't " k z i


! ' .


oinpc.16 llavousoi V(!llt'Il '


< *
-..-I - a


I


MES CANSONS
DES SEGAR


Aigo ds brotets de mnrta
rn'hauriis de fe, s'estimtcia,
j:, teiic s'esyiieiia iapada *
Be sega civadn cnrta.


(Artti)
, ,


EU scab, s'escaimla
van aregre e9 wgad6s
i;t s'icaben so3 colcis
i f l~rno pren sa saacJa


, . ? (Sa Pobln)


, $olg;,yeai*A segA a Son Mas
i meojsrirs 114 mutsism?
iCom es yetla redellisn
yus'm pens que la s m k i s !


. (id)


1% jo puriapegb
una serupeota au ;es sol
j ua ahke es redol.
UNA LLI@ APROFITADA
i .


(Ac abn # n i)
I’ereta. * + (epirt %nnaatsen)


Tot s’hb Heu. itTajA una blah2
>largalida.- EB lletra’seva, (obri es


(sobre) fOh quin tret!
miret, el piltatj&ia ...


Alnri:i.-Ko te wtcnc con som Maria,
51. iVaj:i un homo me> distret!


Es sobres ha equivocat
i ha po\at a dins es meu
carts p e ~ u n miic seu;


> I f a . I . jilixO es sillat!
11. Seg-fi quc parla d e mi;


es cat des sac me trclii-6.’.
tlw. Il’uu mal t’es verigut un be.


i l n ra que l’haq (le Ilctgi?
J k i m l a e-;t,i per a n t i ;
d i r ~ lo n ia t c ix -dewi
i no t?i;iui-&s cl’c.\for<,d.


?,ira. , i ’ L % i - ~ I : I O ~ de Dx, l ~ i ~ ~ c t a ,
: ~ o di:Lies t d $c~b,tr,lt!


!,t. (l_!e#c.ix m b inolt d e trehi)
.I.. .niic.. ,. h... m6n, es-ti-mat,


( \ Na Maria)
J:IO rnira, no 11: ha videta.
\’cig bal I u x i i c l ~ i lluCrne7;
til la ni’haurzi-, de lktqi.


51, la be sab: lixs clc sorti
~ I I I la teva yuant t’hi emper-


bas ,
(Lletgint) Estimnt amic Ram6n:


Corn a valent cornandant
hc rebolt passar envant
i no est2 tot-sol pel mon.
Tc vaig- di y w si asccndia
dins breu temps pi-enclia estat;
amb mos pares n’he parlat
qu’en tenen molta alegr fa. -
Si me destinen enfo-a
ells estiriln mks ayle.


( A N n h1arg;lrJd~


31 * iQuin A$!
3 . t ~ ~ . Mal-galidn lin arrilmt s’hora
51. Lletgeix, Iletgeix aviat.
t\ti-a. Espcret L:I pgc, iietn,
:,I.


rr‘ i !)en 11.srga.


>,I. llnc.nra qu’cm aa1t:i- 5’uj.


.


. i\‘orabonn.


;.I ai-a c~L:’~*‘: aish, Sfat-ieta?


: [e perdut ea cap des fil;
me fa una lletra tan rara...
KO te CI’CC‘. Si tri fins am


I:i hu srtbr&sen &&&I bona
** ’ A I , No me cksesperis, dona.


J,lergeix, per amoi de Beu.
%Ira, (Lletgir! t)


i S a b qu’estava entussiasmat
una C~ n fora niida


” amb aquclia Marg-nlida?
Idb, fiet, ja he mudat.
Peryu’ella sempre scguit I ~
pensa aont l’ha de peg%, .
.no est& en cam ni en fogri
ni.serh mai de profit.


. film. (Juc 110 cn puc treure trellat.


A!.


~


6


,


(A Na Margalida)
‘ ~ Ais0 no hu diu cap beata


sino tot un Cornandant.
M. Ridicul i estrevegant


que mos dona una gran lata.
Mra. - @orna a iietgir)


Amb ses fllodes sobre tot
ha sortit des botad6;
fa empagai un gastad0
i ais6 m’ha resolt de tot.
Mnssa emperons son ayuets
que li fan pel-da sa testa.
Me vui cas3 amb Na Modesta
que hu es de nom i de fets.


hI. jAi! no‘llctgesques mes, no.
No sk que m’agafa aqui ( A n‘es


[cor)
>Ira, Ja no hu volia lletgi.
M. iQuin mareitx! lQuin acub6!
hlr,t. Anib s’airetJ’aquest ventai. ..


(la venta)
<Te passa?


h f . . Dins ses oreies
h i tenc dos aixams de beies.


Nra. ( sssustada)
Mare meua iquin desmai!


Si hi ha colqfi que dugues
d’eter unes capsuletes.


31. (incorporantse)
iEi! en lloc de pildoretes
has de dernana dobbPs.


(Axicantse resolta)
Jo tambe vu; ana viva
I pes pobres trebaia;
desd’ara amb mi pots conta;
Ja me tens de socia activa.
-M’ha fuit es gran desconort,
girantmC com una truita,
quant he vist s’amarga fruita
que t6 el mon dins es seu hort.
Fare feina dins ca nostra , .,
des meus pares es costat .
i a1 nianco ham-& aprofitat ’ ‘
es bot0 que tenc per mostra.
Amb modestia vestire
sempre cl’avui endeuant.


Ja em direu si ha estat costant
em veurerm6s l‘any qui vk.


(a n‘es pbbhc)


Mra. ( A n’es phblic)


MargJida Es telricli.


LAGOJA


El simpatic i patribtic confrare
((Gazeta de Vich. que se publica en
la Ciutat d‘aquest nom, no satisfet
en donar a sos lectors les acostu-
mades pagines de test que pvblica,
regala encara de tant en,quant her-
nioses obres 1jterr)ries de fills dola
terra constituint una Riblioteca d’
autors vigatans que avui ja es digne
de qonsideraci6 per compo.ndre!--se
de 14 mlums molt interessants..


El darrer volunit ‘del qual n’herri
ebut un exemplar es titulat LA
;OJA drama lllric amb quzrtwd actes
riginal del malaguanya
:n Lluis B. Nadal,


Aquest ilustre profess0
iels Estudis Universitarjs Catalans
:s casualrnent ben conegut del nos-
re poble per haver vengut *en el
naig de l’any 1907 a la nostrat Vila
mmguent part en un diguemli mitin
zgricola que en el Teatre Guiscafre
ion& la Catedra .Per@ Gram wga-
iisat p’el Farmaahtic D. Llorens
Sarcies i el nostre Director. bong,
unt amb el Sr. Maspons i Camasas-
; a i D. Joan Ribes. President del
Sindicat A. del Baix Llobregat i el
3r. Novellas, una hermosa conk-
-encia sobre la trascendencia social
n& que politica que tenia aksliores
’acci6 de Catalunya.


No cal dir, coneguent tant be a1
3r. Nadal, rom nos hem al’legrats
ie poder Fllegir aquesta seua obra
~6stuma ue es deixa acabar d‘una


la trama d’aquesta obra l’urdit de la
Iual es d‘una gran valor Siterari\i.


Agraim a .Ida Gazeta de Vich el
plaer que nos ha proporcionat arnb
la remesa d‘un exemplar.


:irada, ta P es l’interes que desperta


De Nostra Terra
El darrer n.’ de la .Revista de


Menorcan publica la conferencia que
donti en 1‘Ateneu Cientific de Mah6
els dies29 d’hbril i primer de Maig el
cultissim 9dvocat i bon amic nostre
D. Pere Ballester el qual ha tenguda
1 ‘arpbilidat d‘enviarnos un exem-
plar especial..


Pel qui ,coneix intimament 1’Illa
germana resul ta inttkessantissima
aqueixa descripci6 de costums de fa
migsiglc ja a m i desaparegudes i
les moltissinies anecdotes histbri-
ques que recorda el conferenciant i
que no solen publicar-se en llibres
d’histcrria.


El Sr, Ballestgr s‘ha acostumat fa
alg-tin temps a escriure en la nostra
lleng-o i d‘allavores ensa sembla que
en cada treball que publica ehi afi-
qui un tros de son cor.


Es consolador veure corn homos
c: 2 la talla i sabiesa del Sr. Ballester
h.m estats guanya_ts a la cqusa.


RPbiga el bon amic una efusiva
enhoraboria 1 les gracies rntfs corals.
?


A. F. : . ,
Noticiez i Cornenfaris
Irl


w + i x sense resddre la questid
o Wick weat per els obrers dc
les Mbriques a1 apoderarsc d'aques-
tm. Patrons i obters no s'errtenen,


Qla ue passa se presenten no-
vesdificu ?t ats. M partit socialistiri
acdilanar a la presa de possessib
de las tWriqUles i el govern sc veil
impasjbilitat dk presentar una fck-
mula ue ho resolgui satisfactoria-
mat. b esultat de tot air6 eo que
moltissims estahliments industrials
petits des Nort de Ita!ia, van tancant
d&itiuament les smes portes.


El bolxeviqnisrne
Triunfard? Es molt dubt6s ja quc


per tocl?s les iiacions se veuen els
dos bhdols dins les orxanizactdns
O ~ U S . WR ei formen aquelts mCs
politics, ets qurtls s'adereixm :I la
terce= de M.loscort. It'aEtrees format
per cls professionaIs, els quais son.
antibolxevistes i van disputant e1
tercer a la current bolxevizant. A
Franp, ltalia i Alemania es aont sc
nctten aquestes, corrents, el triunf
deles uals pot- s s no sigai molt
llunya If a.
LA lVlASONERIA


-A FRANGA
La masoneria fraw-estestd fuiio-


sa d'ens8 del nomenament de Mille-
rant per la Presidencia de la Repti-
blica. hl. Millerantque pet' fb vist


osa &una inte€i-.-ligencia molt Clara, f a temps 9.t. ha dbixat anar I'eral-
tament die quanb era director de .La
Lanterner per ue ha vist qae 13


%aria per treure lo Franqa. de la rui-
aa que per totes bandes I'amenassa
i Millerant avui es partidari de 1'
aproximacib amb el Vatic5 perque
aixb seguramcnt. es el desig de mi-
lions i miilons de francesos. el tre-
'la11 i patriotisme dels quals fou de- - : s iu en les trinxeres, i ell homo
'eansecumt, no pot dkixar desampa-
rats a una tan gran part dels seus
rubdjts. El poMe fiances reacciona
i tal vegada no est& molt lluny el
dia en que treurti a-da-fora aquestes
w anfzacions dets sense patria, el fi
(teaies quais, no es oltre que I'aboli-
ci6dcl orde.


uni6 de tots els P rancesos era neces


ates. Especialrncnr krrcelonn \r CIA
Puna minera persisfent, tacats dc
;anceIs seus carsers a qpalseool
iora del dia, i a tot aixd nwsi veu cl
netje que posi cl rernci a la flitgrt,
i tot mx6 no se vetal la m4s pctita
icci6 del podet p1Udlic. tot aixb quc-
la en la major i m p d b h vida
&Is ciutadans sstri a m r c e 80 qual -
je\.ol bandoler quc v d p i entretc-
Tirse en In cassa de lo que. %!a &w
gent de be amb la seguredkt 6c;l-qlue
nigu, mds que la protesta deh ciu-
.ad ins, s'oposarrf an. el sea pori- m~
prudent i esburbat,, i es tamt
r-crpn Os aquest est%, per qu:int


,emblnnt: i a l en.tr&znt cis h t m ~
qui retgcixen el.; &stins d'Espanp
no tenen altm preocupuci6 qpie p.
gar a elcccions.


;nldoc ;F cl mon se ha rist una ws:;


L&s farines
Seg'u,ix en el rnateiu e*tat I'ar


sunk de les fat'ines, motivnt pcr k s
disposicions excepcionals diccdi.s.
per et qovem referent IL ku inspr-
tacid a Blears. L';E&wi;ttl.lrrnt eft.
Ciutat estA indignat per el he
trnctc quc dcsde hiadrit mos t h e n
i una comisi6 va anar ;i parlat amh
CI Governador amb la f i de que fes
un viatje a la Cort o dcman6s que
se resoigui amb urgencia to yuc cs
de tanta importancia per hfaliorca
i demes ilks germawsAmb ks tra-
1 ':c p ~ ~ a d e s a la fmpertacib se de-
i;lostra la incapacidat dcls ministres we mos governen, Amb fa cocltinua-
ci6 d'aqnest a t a t de c o w se dc-
mostfa ne e% HoSYS n*prcref&
tants en Zorts no s e r d - e o cpe
pcr ostentar les actesl


I el poble caIla i sufreix; ram a-
\.it estS a que l'engriIfonin, quc n a
wnt la necessidat d'csser lliure; t i t b
avesat est5 a no tenir representants
que no sent la neccssidat &una- re
presen taci6 vertadcra. @QSSfUl
sir& aixb? Fins que tc- nIs,
a les hores veurSt ue tc drct a csser
lliurc i ocupar el t ? oc que li corres-
pon dins la socicdat de Ics nacions.


DEPOlh'ICA .
lWAUORWN4


Tal vegada cap mtls districte d'
Espanya ofereix la particularidat
de Mallorca en quant R ?a reprcsen-
taci6 en Cort. Primuramcnt la for.
ma corn csta el dist ricte que leegcix
CIS cinc di utats en tota l'illa, fa
propiada per fey surtir triunfants
els candidatscaclquistes ue solen


Ferque, (no seria miflon que cada
partit judicia( elegfs els .%us repre-


creure que P a seva constitu$i6 es a-
tenirels sue8 caus en e 4 s pobies.


t'ii tan ts?.
En segon Iloc. es & Ilammti?i'pne
n districte corn eT nostro estigut
anmal representat, sa faltn d'idtals
in el pobie i lees poqucs ganes de


fan que m a m sutdnt,
'om ue en succ t=n3!? am ijunib les farfnm, ni-
@ sab pw a m para lo yue'n diuen,
-epresent&& matlorquina a Corts:
en tercer, d carClrter tanper-


rrb cEs candjtht.5 ahans. de padar
:Is difercnts. partits, dmantse ell
*as t a n curidti, que un homo corn ens
&mra sirrti scmpre arnb mes vots
pc afs aRres cnndidats, apesar de
pxL mnurismc estA desorganizat.
i.h qttc: en hfaura no surt per 20 que
*cprescntn,, per el6 x u 6 Meals, s1n6
pti sur t per csscr nstre de primem
n:igi,itut i els SCUF inimics n? gosen
k r rotar-lo, per6 aquesta Ilunosna:
h s d i q ct'un homo i d'un poble,


,anal de la ps T tica q;re fa se nam-


Clasement
r c a
CRONICA


DIX(.A.-El nosire pdisi i amic D, Pz-
re A:nui os co:iegt;t pex De S a Bums
en Its thpores de 3. Mafen en la P&-
uaquial igiwa de Sta Eclalia rebL 3es
Sitgrades QrJm de Diaca de maw del
Ilm. Risbe de Mallorca.
La iioska entlordboila r n h cord.
NOVA ESCOLA. --Segons noticks I '


Ajuntarnent diumenge passat acordi fer
tots els lramits legals per la creaci6 d'
una escola nova en.La Colonia de Sr.


ily Pore Per c u t hi ha llogireb molt me-
nos importants que e1 1tostro i halt ob-
teng I t un westre oficial. kt'erque no ne
ha de te i ir aqusut?.


iiMON"(/ES.-Amb motiu d'haver es-
tot I'aitrd setml id la Marquesst a visi-
tar el liogarcr de .a Coroiiia s'olegrii
tnoitwsrnl aquzll v e m d w i perque s'es-
campb la h i l a de que anava a rnirar
dho per tus:,~lkr hi UR coalvent de
M O O J ~ S . ' T m SI es cert corn ni, el pto-
jccte hcrrtiousim que r'dtribueix a la
Mdl\llitm, AI cert es que aquell uecin-
dari ie naxssiddt d'una inrtitucid d'a-
questd ildsr. Si aquest projecte e8 ver
rb \est~-s t Stan d'enhoraborra.


NEIXENSES.- L'rsposa de Yam
Quienr Bujdsd (d) Odnancia hn dat a
llum utia w i e t d . Quc sia enhorabonn i
Deu les tio curis'rvi, SI cctnve.


MORT --E! did 13 ai dematl troba-
ren morta dins el lift sa dots d'ea Biel
Menuica. Aqueft era a cercar reina i
rerducs p'cs tertlles de rl2anacor i Pe-
tra i corn ningu 8,ibia per on parava
m'l Irobavcn. 'Telcgrafiaren a Manacor
i ai cap de dor o Ires dits el trobarer
illd, aont li dottaren la (rista noiids AI
cel sia.


RECENT VENGUT.-El &a pri-
mer d'aquest mes vengue d'h&ica


cr assar una temporada amb sa mare B. ? ere Gomiia (a) Barraca frfl de la
Posadcra de L). Rafel Blanes. Vea-
gut acompanyat de s'esposa i dues fies
eves. Sia benvengut i que trbbiga ddl-
&so r'estada entre noltros.


METEOROL0GfA.-Els dies 5,6
i 7, va fer una xalocada fareMr. Tot rat-
java. El dia @. plggut ._Els dles si 4entl


temps variable propi de f'estacic) tar-
dotal.


ENCAR.REGAT. -S'ha tornat en-
carrgat de l a b d h ?e1 b a l k proplctd
0. Andstu Femenics Cuselles,


BL&I Il$TER~ENGUT.--Aquesh
dies ha arribrda una partlda de Mat
intcrvcagut prwedent de le6 400 toria-
hdes cnviadu per tota Mollorea. Tan


tins a1 15 foren bohs, cksi estiva P s.= Fa -


?rest coin sigui possible se poaifd a fa
Jrnta.


UHB.\N lZA~IO.--Es de moita irc-
mtancirt un nou carer que s"ha seny
2 t ditas Seu Forques que va de !a carre-
:era de Ctuitat a $.la de St. hlarqaiida.
Gracieo a la generosidat de D. Juan
O h el mu carrer.tendrB una amplari
15 meres; sird un vertder paceig, el
qual se preslara a sem brat hrrmosos
dbres d'Oiuha.


Tarnu se h a fat el p13. de la 'finca E s
ColfeA propiedat de L'anion Eo luan
Sart,s i han s rnya t ulaa pantida de t r a m
per cases, els quals se posarln a 1% v$n-
la tan prest co;~) wtiguin acabat", cis
ircbzils prehi~i;ii~rs.


GSOL~1TAS:INCS. -- 1 ' ixc . i~ qu'
mguaiiy t 1 tenips se prepal-a p x tia-
wr hi esclatasaiica a voler. Ariib tes va -
ries savds J'aqurstes scliliaries d trrcras
n'han sortits itloits i cadn vcsprz ii'arri-
beo jd c's:ec, paeEj i COY(JS


ri


NECROl6GIQUES
En t'ultim a." anunci;ivern la sortida


cap a I'urntr~ Rico de D. Taume Sureda
(a) Gili el qual havia passat aqui tot
I'estQ a1 costat de lee s e w s gcrrriaiies


Ei 5eu delricatestat de saiut ja ii inspi-
rd fer-se acoir psnyar fins a Barrelona
DCY el rnetge 0. Sebaslii &am3 San-
cho, nabot polltic seu. Arribat an aque-
Ita ciutat rrcaiguC fortatntnt e~ sa ma-
Ldtia de tal niancra que? Uissaple rebC
CIS Sts. Sagraments i el dimars entrc-
nava I'dnirna a Deat, ajudat Jcl Rt. 1'.
Uffel de la Compaftyia de Jeds. Sa
ntort foil exemplar.


Les seMts desconsolades !?'w i f i l l ,
am& la pena que's poi(pens : r '1 lgiitrcti
de mntinuar tots sols el viatgt: .A 1"a-
vana.


Que Deu haja donat R la seua inima
41 descans etern de la Sta, Gloria i doni
a sa atribulada familia et consol neces-
sari per soportar resignadrreentperdua
tan wan.


DE SON SERVERA (1)
Dh catorze a les tres del capvespre


marl amb Is pau de Dcu I'anio'n Bar-
tomeu d e Fktget a t'edat de vuitanta
dor anys. La seva mort fonc repentina
i ocasioaada per un atae de cor estant
ell asse ut a un balmcl, Aixi matelx va
rebe 4 sagrameat de I'Exkamuaci6
,sib #$Wkwe.


Era tat un homo; uns dels homos que
du cada dla, se van apoquint, dins elo
pejplc~ paFs tan& crcient i honrat a
crrt-cntM1, afrbte amb tot-born i cutn-


plidor &Is seusdevers. Corn havia dc
simeir, a s'acompanyament hi prenkuk
part es poble arnb massa, constituint
aixbs uua prova de !o molt qu'era apre-
ciat i tingut en consideteeid perW,-hont
El ,€une.ral tarnbe fonc sotemnisim i molt
coneorregut per gent del poble i lora
ternaa .


Aixds en mitx de tot, serA un consol
per ia swa familia a ii'erivram el ta t i -
inoni del nostro peseM d'una manera
parkcular .a l'amon Juaii i I'arnd'n Bat-
t 0 me 11.


iC&e Deu l'hagi perdonat i acullit en
la 5eva sdnlc gloria!.


( I ) Aquesta nota necrolbgica fcn re-
bud,i a t ?iIlpS per posar-14 eii el n.v pas.
sat I per faita d'espai queda per avui.


AL CELSIA
D." CATAL~XA TUG OR^^


E4 ia V i l a de Coiivell aont faia poc
~ s 1 9 ; e i i , iiori wictima de crudcl malal-
tia la exeinprar senjorr D Catalina
'rugurcs, esposa del iiostre amici ool-la-
horddor D .ielotii Gdrcia de Parodes
natural de Siueu.


Sriitiin fondament Id desgracia del
bon amic aa a qui acoriipanyam amb el
gran serktment qu'oiripl son cor.


Que Oeu Id tenga en la Gloria.


REGISTRE
M o r b
Dia 27.-B&rbara AIzatnora


TOUS, casada, 65 anys. Insufici-
encia mitral.


Seteinbre Dfa 8.-Aina Pi&
Miyuet, 9 an.ys. Congesti6 pub
moaar.


Dia 11 .-Magdaiena Espinosa
Carrid (a) Xapata, casada, 31
an s. Tubercrul pdmaaar. 6ia 17.-Antonk Esteva Fad
(a) Xexa, viuda 72 anys. Cram
del ventre.


lXa 18.-Francinaina Blanes
Pastor fa) Cafqna, viuda, 75
an s. Malinconia.


&a 19.-BArbara Santandreu
Gili, parv. Atrepsia,


Dla 22.- -Francisca Pasar Sam-
s6, parv. Broilquitis catarraf a-
guda.


Dla 27,--Maria Ginart Ferr-w
(a) Pastera, casada, 52 anys.
Car diopa tla...
Kesum 1 homo, 7 dones, 4 paw.


Total 12.
blatrimonia
Setembre Dfa 18.-Jusep Ma*


sanet B m a t (a) Poll, fadrf amb
Na Margalida Lliteras Dands (4.
papaiona fadrina.


P


J


f
SE VENEN BONS I BARATO


CRANDES A L
San J o s e


D E


Yda. Ignacio Figlierola
_- ___ I


Zap at e ria Paii e ria
Lenceria Co .i feccio ries Paiiolcr ia I Sed c r i a Plerceria Camiseria Corseteria Corb Laneria


ABKIGOS C ~ P O r!sc: I ~ X L L I Z A ~ I ~ ~ I P E R M E A B L E S
Articulos para luto -- Gkneros de puiito -- Bastones


y paraguas -- Articulos de vide
SASTHEKlA - ':ODISTER!:\ - CAAIISERIA


,\laatas de Laiin - Ciianclos dc Go na
(iran seccion de Peleteria


YES OBERTA FA POC. TOT ES NOU
f I. i AMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r c n t i t u t
GUREDAT I ECONOMiA


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N 171CENS (a) JAN
Ven de tota casta de artictes, comestibles, gdilete3, etc


ES REP iESENTANT DE SA PERFUMERIA


i. C A C C l O
TE DEPOSIT~DF MAQUINES DE COSIR


P a f f . i A n c o r a


Extens saytit de PERFUMERI-A rn > ~ ~ i i \ ~ ~ ~ ~ , Yempre, derreras novedats en MEEKERIA
C O L M A D O


AMB CONSERVES DE TOTA CASTA'
Representant dels licors de la casa MOREPHI ambpl m u acreditat


t


* I 6


B Anis Miran&arl
* " * * , ~ I utiquinas de cnsi SINGER 81 ~ o i i i t iw . *
No deixeu de vkitwlo amb la segnredbt de que querlareu amb ganes de tornar-hi t