. . . . .. ci- I b L A INCORISEQUENGIA 0 EL .S.OGI.ALIS M E. I I ...


. . . . .. ci-
I


b L A INCORISEQUENGIA
0 EL .S.OGI.ALIS M E.


I I
Despres de la guerra.s'hai zcef:tuadLi


d'una manera Iiastimusa.dinr; .les clas-
, ses proletar~es, de totes les . nqcjotis la


falta de voluntat per e4 treball, fins af
extrern de dur als llegisladors a la irn-
plantacib del joriial de v u i t hores.
Aquest temps, si tenitn en conte la
falta de brassos sobre tot dins aqucllcs
nacions que han estat en guerra, no es
suficient de cap de les iiiaiieres, per
produir lo mks elemental i nfcessari per
la vida.


A.ixi es que, si prest no ve, utia reac-
cio que dugui. a1 1legisla;lo; t11?*teix a
senyalar excepciotis en cei ts treballs.
la vida se fcrri iniposib:ci


1 ara son1 en el punt de considerar lo
que pensen els socialisfes deilittiit
aquesta materia. Per ells cs tt!i ideal et
no fer res o destruir fins als seus nin-
teixos gerrnans, perque, si per la seiia
culpa, per les seues exigencies s'ha i i -
rnitada la producci6 i t i m de creure
que persegueixen cap bona finalidat?


Es mks, els socialistes no voien que
les masses obreres iirribin a co!iquistdr
un ben estar, i ho deinostra l'irnpedi
ment que posen a tot contractc q u e
tendeixi a aunientar eis ingressos del
jornaler, fent per cXe:Ili,le hores ex-
traordinaries de feina, y x per ser ex-
traordinarirs hauri?n d'esser ben re-
tribuides D'aquesta mnnera priven
la llibcrtat an els qui t'cnt u s dels seus
perCectiss.rns drc!s voidricri i i o estar
aciosos, iiwj I;even t ' e s p i a w que O U -
gui teriir UII obrrr de ct:iIlailtar- i i i \ lb el
treball, els s e w bens per tretirer-ne
prolit, ja sigui per la fai-ni:ia o per la
sociedat. Aixo es la Itibertat i 1;r ger
mandat predicada per els nostres socia-
listes, llibertat que a la prhctica se
tradueix en una miiiva de producci6,
germandat que consisteix amb matar
de tam i de nccessidat a I'obrer qu:
sense traves, fins podria dur una vida
regala da.


El socialiste per6 no la vol a la feli;
cidat de!s obref-s, vol que aquests ntn-
teixos obrers estiguin subjectes a les
seues destrempanses, vol que slgt' *in es-
clam dels seus sindicats i que obees-
quin cegament les ordres que desde
aquells les dictin.


Jrnpedint certs contrartes i reduiiit
; les hores no es possible aurnentar la
i , produccib i en consequcncia v e el des-
equilibri i el mal estar.


En l'agricultura per exemple, es pos-
sible u n cultfu intcnsiu amb aqueltes li-


, niilaci(5ns? I tots sabem quc I'agricul-
iura nqsfra, sense m fort i molt inteos


k


'


t . .


;re'uall,oo dona per pqga
3sa.
' Per lo tsat, l a m e n t juraal amb
3 liiuitaci6d'hores ha de; dur . fd,sosa-
iient a la crisis que t s t m +reswciant
.Si se liiuiten le$. hores, que. se deixi


31 WUICO: irebdliar en tonpj wtraorcii-
iari, temps que, dur6 la sobreprodu x i0
iecessaria,, per pagar bk i . per, abssrir
:i merut .


Eis .siidicats catdlics . trrbaIlw per
.ioiiar ai obrer el major bcii war , baix
.le la bas& de la jQsticia i la cariAit, en
x r t i v i e 's sirrdicats socia istcs trcbitlitw
pyr tiranisar I-obrer I c lur ic , a la ruim
wib la f i de te;iir-lo s c ~ i ~ e cilspost per
:a revolta.


Els sociafistcs volen esser els moil+
n~iizitiors del obrer, perque si volgues-
;c;1 cl seu benestar ;yu: les iniportaria
la existencia de assocrxions caibliques
:nc;iminades a donar aquell ben estAr?
. ',2tr ve:itura son ells eis tinics q*Je po-
h scmbrar el be?


E n les assoclacioris catbiiques no hi
v w i m altrc fiiialrdat que el foiiicnt t i r
i*ignorancia i?Obiet.! per6 jo VO:+ i i i c
que I!, que veuen es ei catrii que les futg
pei-qiic els obrers de c.(da dla s,o vau
J e w g a n J n t i deserten de les sews
liles


Aixi son els socialisfes, prediqueri
L:m estar i 110 deixen que els obrers el
czrquin per si rnateixos, prediquen ger-
inandat i l'amor de gcrinans el de:nos-
ken fent encarir les sthsistcii:ies anib
Ics s e w s vagues, a m b la revo:ta conti
nua, amb la pocz feina.
Son els inimics de la sociedat i seguinl


I'exemple de F r a n p es necetcari que
d'irna vegxia siguiri declarats faccio-
w q : per ia c a l w del ordre, per be de!s
o:!rtrs, pel b6 de la patrra.


F L O R I A S . 5 . .


111


Queden les faves caisades i iietes
d'herbes i si aquesta derrera opera-
ci6 se fa amb sad, porem dir que 1'
anyada esta easi assegurada si fins
llavors du bona maia.


Romanen llestes de tota feinn
fins que mustiant-se ses bajoyues i
posant les faves Ia ceia negra de-
manen que les recullesquin. -


Les faveres deuen s e g a r s e i no
arrancar , i vos dir6 el perque. Si
arrencam les faveres mos ne duim
de la terra moltissima sustancia la
qual mos ha d& servir per I'any qui
ve fer blat i la duim a l'err? amb ses


fayexes feiit per attre parr q r , 'C : .I-)-
g u i ~ Q s males de Lwtw i; enc-:it-c"
que pctorni ami, so paius i polscgbi-
dit .an el fern6 i d'ell an .cl sexenter
mos estiiviam se perc?uu que sufreir
amb el. transport 1. per el-; csfcctes tic1
terr.ps


Segactes; k s €:ires, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i d c ~ lcs
gaveiles i :x-rccona&s. !cs gxrhcs
del sementar s'hi passen:els poi-;^ i
cvC!!c.i Ies quais apl lg: -rr~~ Ies f a v c t y
que hn;l;ucssin pogut yucdar i 1i.s
h ~ b e s ~ U C nesquercn dcil<iniirs fiiis
I l a v ~ r s i seguidanient i i.3 dirc\.iti
ci-cuada a la que duicn 14s soIc.5 d(.
les lai-crcs, l i dam.una Ilaui-ad:: de
1<Z a 20 centimetres:. c?mb arada ( i ~ b '
pala i si la sad ho permet, esterroh
sa t tot'd'una, i aixi mos quedn hi
terra en condicions de porer-]a*trc-
hA!d dins el mes d'agost, i mcntrL.s
tant ja la tenim que degut a sa I l n t i -
rada acabada de (Iar se saturx (i:'
sol i oratje.


Per ayui se sembra f ~ u a toss:: i
itra cntra la fuva calenta i aixui ('(ti71
s:t fava l-ossa ha acabat per arrel.l,-
nar sa b!anca perque d a m mi% (WI-
te que ella, aisf tarnbe porem dir
que sa fava calenta arreconat-A S I


La fava calenta, si be 1.01 m o i k : :
llecd te se particularidat de VUI{ , I .
estar molt clan a causa dc goz; i
molt, lo qual fa estuviat- rnolta


Ordinnrianient solen sern!>i-;ir t - l ( .
tres a yuatre cmteres per corter-a..!:\
inoltros amb sa f am calcnta 1 1 1 0 ~
pareiu que son suh. ients dues cl)r-
teres per corterada. N'hem sernbra-
des de moltissim mi.5 clarcs i mu.;
daren conte si 1x2 no tot el clue hn-
xu2ssin pogut, Io q u a l creirn sol-
ventar-ho aumentant de llevol-.


Enguany que l'anyada no h a CY
tada molt afavorida encare hem C U -
Hit de cinc corteres de sembradura
(fava calenta) 60 cwi-teres de faves.


rossa.


vor.


L'Amo de Sa Clasta.


---
(1 ) Aquest article ec la continuacid


del n 88 en el qual Ia bona volun-
tat dels lec!ors sup6s que haut8 corrct-
git L m lapsus que va apxeixer en el nom
cientific de la lavera que havia de dir
Faba vulgaris i no Fagus sylvatica.
Aqueils articles se vaten intcrrornprs
per causes estranpes a la m e w volun-
tat I'ordonin els lectors,


G


t


\
LES VACACIONS
E5 ai-ribat el temps del folgar,


&ucn les mares, quant toriien
els petits de l'escoia annnciant
*IC h m donat principi les vaca-
cio 11 I;,


I5fcciiv;ttracnt els nins, eic; po-
hres nins que han estnt reclosos
tot I'any dins les quatre par-ets
clc i'escola mwtelletjant el seu
netil ccrvell ainb nh-;evbios. pre-
p ~ . ~ ~ r r o / t ~ ~ s , tetvaedros y roylns


coiii13nt^tia beneeixen ;I 1 sol
q u e caldctjal'atmbsfer~zen aqv,cst
IIIC:, fiils an el punt de fer rlcci-e-
tar una teniporada de vncacioiis
pcr In;lss:L calor. Es arribat per
cll5 el temps de liibzl-tat.


l~cscnlsos, en cbs dc> cami ;? ,
Limb ;:inpla capcll de pauxi:t quc
:I 1 . 1 forsa els imposen 1;iit-s :na-
res, trescarAn per fora v i h , cer-
cai ;in iiius s'esqueisni-dn et\ cal
sons yujant dalt c-15 abrc,, sc
presentarfiin cndn horabnisa ;I
c * a ~ u a amb cl vestit esquciuat
guanyant-se u n a i-eng';!d;i i qua-
t re esclafifs, perb el3 5~115 cossets
cc tornar5n Ag-ils i forti, sl:$ ca
r e i csgroguei'des durant el temps
de classe recobr-w,?n ces colors
sanes, son pit depi-imit de tant d'
estar-se ajupit clninunt els bancs
de l'escoia s'aixamplarll i I-espi-
rnr;i nmb m6s forsa quc, la man-
s , ~ del ferrer.


jCO111 no l'han d'anyorar ail el
temps estival els pobres nins de
les nostres viles si per ells les va-
cations representen la llibertat,
l+exp;lnsiti, el joc, la salut , la
I ida.,.


;,I el mestre? Pel niestre reprc
senten t ,wbP I c s vacations un
descans, si deim de5ca:i.s ai1 el
camvi de feina. El niestre, el boil
inestre, baratnr8 la 1 iciuda a t -
inosfera escolar per la del camp
o pel salabr6s embatol de la mar.
Sa vida estival no sei4 la regla-
nietitada vida de clase, per6 la
seua feina no demancar8.


El mestre que estirna la scua
prolessi6 pendra al& per repren-
dre amb mds coratge la tasca del
i iou curs que s'::costa i fer6 un
perllongat exllimeii de concien-
c-ia. Repassarti els carncts de
!?otes qu'ha anat omplint durant
i .;.my a cada impressi6 que reb
;!ins I'escola. RepasSara els pso-


$ . * *


Sxn m i t e s ja ies vegades que hem
citzt ei; aqaesta seccib a i Sr. D. t'ue
I Hot-i:?ch rlles~rr nacional de Campos,
'i aviri podrim ci,?scriure una partida d'
aetcs el: q::e ha p r a part activa, dis-
cursos de propaganda, reunions fetes
encainiiiades a1 progres de la Vila
aont exerceix, festa escoiar que acaba
d'organisar etc. La labor del seiior
€401-rach exiraoficial, que es 1'6nica
de que nios ocupam, es herbica, per
quant suposs una forta voluntat de tre-
ballar no SO!.^ p'ei progres f u t u r sin6 per
1 'a c t ~i a 1


"hi ha q u i creuen que'! mestre no
s'ha d e preocupar sinb ders nins, de la
generaci6 de denxi, altres creuen que
dins els pobles es precis treballar per
encanii!iar tambC fa generacib de avui.
Aixi ho ha regoncscut el govern creant
les classes d'adultes i fonienfant les
A s s R cia c i o n s pos ! -e sco I a r s . E I m es t r e
tiatit. Fer ti11 f a r p o t e n t que irradii liuin
en tota la pob!i;cio, upa pa1ant.a que
ajudi sentpre a morrre els pobles cap al
Progres. Aixi 110 Ita entes el Sr. Hcerrach
I per son treball mereix In 1ni.s efusiva
enhorabona.


Es senzi'larnent esperai:sador el veu-
re corn no son j a sols els n>estres-ho-
mos qui se moueii sino, que i a avui les
Sras. Mestres deixen les coniodidats
casolanes i treuen les aluiiines de'l seu
poble perque els entri per lo vista lo que
Rfic~lmei!t compendrien dins el recinte
e ccn I ;I 1'.


D 3 CataIina Pujol, mestra de Sant
/uan organisa amb ses deixebles un viat -
$e al balneari de St; luan de Campos i
Ibtenguti tin grgn. exit.


-=


--
Es de justicil tributar un calor& elo.


gi a1 ardit mestre de Mancor D. Josep
Cavaller el qual organisa un viatge es-
coiar amb t& 80s dixebles a Palma per
visitar I'Exposici& Regional d' Art& L'
cscola de Mancor i els petits estudianfs
-excursiamfstes mos fan l'efecte i d'un .
p i q i de Siiissa.


L'rscoia mallorquina evoluciona.
.:naLii entdnt, envant, encara que a
poc a poc Be Br. Cavalier.


u.x


Ortografia
m a llorquina


B i P.
Dius hlallorca n peues se


~ r o h e n casos de co!ifusiS entre
la 6 i la u. Tots els pobles en


-rent les distin-
geixeri perfectameut. Sols colca
acas t PI la n i s at o a merican isat
pot confondrer-les per aix6 no
nios atur:im n posar les regles
per distiugir-le8 corn necessiten
a Catalunyn i altres parts.


Lo que a voltes se conf6n ill
escriure es la b. i la p , i per.
aquest) rnotiu en volem clir qua!-
ca cosw.


Quant una paraula comanqa
en ab, ob i sub s'had'escriure
amb b corn obsequi, ab@-
ca I: s I I bjec f e. Per6 aquest$
i-egltb te varies excepcions que
son: crpfe, dptic, dplirn i els
seus derivats, aplilut, opli-
misnw ete- et@.*


de paraala per regla general
y'escrint 6 p v. g . I t a m p , cop,
eep per6 tenguern en conta que
en les paraules els derivats de
les quals diieu b tambe s'han
d'escrinre amb aqneixa Iletr-a.
Per exemple: or6 s'emriurk 3
amb b perque f a orba, des-
( o ~ b tanib6 perque forma des-
toi*G/nr i a i d de les dem6s.
S'excsptiieo sap de s e t rei cap
de q crebre, lee quals s4e%oriuea +
tinib p .


Quant aqumt s6 est& a final '


4.. E';; - .
v--
x -
'I


de l'epidemin de


tki't3KllUlt que iiierc ; Y t111:1
x:rt i c' L I In r memoria ;I ( i ti c'1 I c p i


rc.nr c.1 dai-rei- de catii.ci~ c l c i ; i l l
c.1 p?,; de In tc.i*l-iblc p1-01 :I p r I-
:;UC p;\ssfi In nc\i!.t :I \ i!:i t n i;i


1 da cent il ri;i ; H i) ~ I - L Y . i :I m c'n t
pet- <" $01 fct dc sct- q i 1 1 i>oL:i,
*??I* ctir-ho aisi, el pt ,nt ! i i t c \ l ;1
;iquc.ll;t horrorosa cpidcti:i,t. i i .0
per 1,t circunstancia dc SCI' tiil ,
:,ui inogut de l'cspci-it de c,ilt-idii t
r.ri~ti;tna, venguc tot pic. c1';iniot-
'1 ~i:i\iIi~ir-mos, i t ; int dcqitjxva
s:t;-riiicar-sc e11 henciici cicli po-
i w t i ni:il,tlts que, an117 p1eS;iri:i
i CI vcwt i hum,! dcmnn:it :i a1 hoi?
t ~ I I l i fcs la mei-ce dc w- el
3zii.l-ct- de cnurer dins In ianlal-
t i l l .


i lquci t hCroe clc caridat, fonc
el I t-~w cauutsi 1'. Cartotneu de
t?unyoln. Uesxenclent d'A\rtG, cl'
')Q cra natural sa mare n ' h t o -
nin;r A\menqual ifia d e I'amo en
l'crc t'liitoiii i de na ?\larqalida
I't1jol) qua se cas& amb n'Antoni
Sabater i hfuntanei-, vcngr16 ii n'
q u e s t nion en In vila de 13uiioln,
t iln nad i \ -n de son pare, el df:t 18
a';leost de 1770 devds lcs 1 I i
+nitj:t del clcmati. Fonc 1)ati;it en
~ ' 1 mateis dia per lo Revel-cnt I).
l la tcu Villalonga, pet- clelcqaci6
del Rector D. Sim6 Mw-oig; fo-
rcn padrins el Reverent 11. hi--
tomeu Sabater PizA, I,.'icat-i i 11."
Catalina Oliver. 3,i ioren pos:its
?os noms de Bartomeu, ICniiitin,
Bonaven tura.


Dotat d'un bon natural, njudat
Der la bona educaci6 qne plcns
-1e.sdicitut li donaren sos vir-
t q ~ q o s pares, anii cresquent i
l o r w t - s e en solids principis de
rejigiosidat. Tant es aixi que
arribh a enamorar-se de la vidn
religiosa, i pensant i meditant
qyina fora la relligio que escui-
ria, se determina per fi iz. abrn-
Car l'Ordre cnputxina. Aquells
exemplars frares absorbiren la
seva atencid i ja en res pus pen-
sava sin41 en so dia que, corn ells,
podciaanax- degcals, sense capell,
a&b , uq habit humil, ferrprtda
aga p x d a a s a cintura. Manifes-
~&gquejts SCQS propbsits a[ t i . I>.


I


i
5 -- LLEVANTA LA DAMISBL-LA PEp3TA VZRGgS


(A. C. S.)
-


SEMPREVIV A
C,)un~:t mCs en tli la vida’s depertava


ohr.nt-se amb dols esclnt
i ;iii.s i o n bc>l pensar amb th’ns lIi~:,ava


a b Ilnssos d’amistat
1.: Xlort q g e per n ingu te lilai esper i


t’iia p r c s en lo sell vol
:i, iX , : i ! t aquesta Ilnr avan t rial;e;a


I!;igailti de condol.


Si r!iGtr: del te-u cor j z m i i va entrar-hi
l’espxrna del pecat


i’l cel haurhs trabat a1 arribar-hi
obel-t d e bat a bat,


rxorda-t d‘eiua liar que ta?t et plxa
i prcga a1 Deu Siiprern


pcrque quan t ens arribi la nostra llora
tots jirrlts alla‘ns troben?.


Fa tcnips que’m perscgueixes i em
[ iiornines,


q w sento‘l teu ai6 dtmunt in:^ testri,
brandant-la net- I’abim de f i funes:a
qiie wig ja eh son buit fons ont nilen-


[ cam i ne s.


Si uii pe:l vull assuletar, vens t u i m’el
[torces


cii;dAi:t de fer-me fer mortal caiguda,
4 i r t w t o , patant mA, cercar ajuda,


1i rtstes en ton baf totes ses forces


Si busco refrescat. !;la ardenta gola,
asseques fons i rius per IIB ant passo;
si,cerco 1111 raig de sol perque’m cor-


[ glass0
1,: Isoi?i! t’a de! teu ser tot ho ennuvola.


L’Ermita de Betlem
II


AI aiiy 1805 el Cardenal D. Antoni Des-
pnig i D*+nieto va proposar an els er-
erriiitarlts de Valldemosa que vengues-
ser: 3 funddr-hi aqui una ermita per la
qual feu donaci6 d’aquest terr4 e l seu
propietari. Recorrqut el lIoc trobaren
just en aquest purit una torre ruinosa
que semblava haver estat abaas moli i
servia allavores per aixoplujar-se el
bestiar monhnyenc J en aquesta torre
roinnnyeren de tot d‘una els primers
er!nita%b iiimtres tant ells niateisos
an tvcn b ts:tnt lo m4s indispens3ble
per guarddr se de les inclernencie; del
temps.


El viatger, que s’havia tret un carnet
de notes i anava aptintant seguit, seguit
replick-1 1‘Oratori Ise feu ja tot d’una? - In in e d i a t a rn e n t . - contest A I’ e r rnl t a
-Se feu un oratori provisional que se
acabi anib un any, de tal manera q u e el
dia primer de luny de 1805, festaq de la
Trinidat, el niateix Cardenal Despuig el
benei’ I volgi14 celebrar-hi la priniera
misca. 1 ’ 4 es clar que els ermitans no
podirn qiiedar satisfets arnb aqueix
oratori prJvisional i pensaren cons-
truir-ne un altre mks decent i m6s C E -
pis; s’encarregd el plh, a1 arquitecte 1)


( Con tinuacid)


Juan RossellG i i n 1818 p o d la primera
ppdra D. Juan Dameto assistint-hi el
seu germi el flarquCo de Bellpuig. Les
obres del nou oratori foren dirigides
per 1’Ermitd losep del Cor de J e s h que
era un intel-ligent picapedrer i amb
molt de temps i paciencia fou cons-
triiit i es el que V. aeaba de visitar.


--Sabeu que es molt interessant lo
que anau diguent, ermita. &I els retau-
les i ;j$ntures sabrieu dir-me d‘ont pro-
c e d e ix if n ?


--El Sant Crist en agonfa que heu
con:emplat fa poc i que tanta veneraci6
L e entre ia gent cristiana d‘aquesta en-
coatrada fou re:aIat pel mateix Carde-
nal Despuig, corn d’ell tarnbe son els
mes antics ornaments necessaris per
celebrar. El P Dionisi Sard, monjo de
I n Cartoixa dolii: el quadro del Naixc-
inent del S ,Ivddor, la Beata Catalina
Tornis L‘Ecce Hl.)rno, Sta. Magdalena,
Sant juan Rautista, St Rrir en el desert
t r o h t p’el coni+Tfe de Calabriai la Ten.
taci6 de St Ani,, ;, pintats tots, manco
el de la Beata per ri. Manuel Bazem,
de la Lartorxa Les belles figures de!
niisteri del Naixement de I’altar major,,
i el quadro de la Purissiiiia foren rega-
lades per D. luan Dameto i Mossen
f u a n Andreu, oeneficiat de S ta . Eularia
de Ciutat regala la campana.


--iSabrit?u dir-me quant s’acabd I’o-
ratori nou?


-L’any 1824 se feu la festr de la be-
nedicci6 per D. Juan Danieto acompa-
riyat del sei] g2rma el Marques. Aqutst
Oratori j u n t amb les portes, sacristia i
les dotze cadires del chor, sense con-
tar la feina feta p‘els ermitans valgue
741 lliures i datze sous. D. Juan Da-
meto en‘pagA 300 ll. i 18 sous. El senyor
MarquCs 69 I1 i 15 sous i les 369 res-
tants les pagaren la ambdiligencia dels
ermitans


-Seguramt-nt tendrh aquest ermitat-
ge qualcz nota digrie de figrrrar dins 1‘
historia.


--Permrteu-me, viatger, que vos
calli tot q u a n t piigui tenir relaci6 amb la
meua vida en aquest asceteri, que val
mes resti a m g a t an els ulls del won,
per6 si vos vu11 dir que l’any 1820 en
q u e % pobles d’Arta i Son TServera es-
tigueren atacats de peste bubdnica el
:uperior I’errnitA SebastiA i 1’ermitA Jo-
jep passaren voluntariament a servir
!ls apestats del llntzaret de Bellpuig.
El Superior se senti atacat de peste i 1
‘ornfi a I’Ermita aont se li feu una ba-
-raca dins sa clova i a1 tercer dia I
nori, caterrant-lo alli mateix ont s’hi
leu encnra unlcaramull de pe-dres amb
pe’l cubriren per defugir tot contagi.


--Errnitd, -dig& alsant-se el viatger
-.~airau que es admirable la virtut que
?n aquestes altures queda amagada als I
ills del moii.


AtabuxtL :. --- f -
Nohicies i e
A1 .voltant de fA


confere ilcia de Spa.
Un poble que rencciona


Sens dupte, la severidat exigi-
.kt per els aliats i d'unn manera
cspeeiakper Franqa cn el cum-
pliment del tractat de \rcrsnllcs
1 la proximidat de kt confcrencia
de Spa, va fer rcxccionnr d'una
manera formidable a1 poblc ale-
tnany, el qual aixi ho dcmostid
en les derreres elecciclns p t r h -
rnentaries. les primeres celebra-
des dcsprds d'haverse firma t
q u e l l . 0


Els partits de dreta, ~ ~ c i o i i n -
/isin i popzdnr hail vist aumentar
~.onsiderablement Ics llistes dels
i c u s candidats triunfants i es
prou sabut que ques t s partits no
>on partidaris de acomodarse a
ics exigencies dcls aliats.


E1 nwi .parlament est6 consti-
tu i t ell Id sequent forma contant
de dreta a esyuerra: Xacionalis-
res 70 (antes ercn 20), Populai-s
68 (abans 28) Zentrum $8 (abans
Y i ) ! Denidcrates 42 (antes 04) So-


d cialiskes majoritaris 188 (abans
165), Independents 78 (abans 20),
i-tannoverians que 3e surnen i it i
r-I Zentrum 5, Agricyltors o i
c-lasc miti2 4 que se sumcn als
~x)pulai-s, mC:s dos comunistes.


Uonada la nova composici6 del
tmlament, les dificultrzts per for-
mar govern se presentai-cn per
prilrzera volta a1 president t lbcrt
el qual consegui ;1 la fi qPe el
nou canceller Fehrenbach ior-
1x13s ministeri ainb caracter i n w
ri per porer dur a Spa el pensa-
inent del poblc alemany, desitj(>s
dc que .se modificassin algunes
ci6usuies del tractat en el sentit
de fer possible el seu cumpliment.
&GI b6 la conferencia s'ha cele-
bradai corn era& preveure, no
s'han entesos. I si be els delegats
slemanys tot i protestant han fir-
mat el protocql presentat per efs
seus opressors es molt dificil pre-
veure lo. que passar8 d'aqui en-


,devant;qmb, tot, aquest sintoma
qns fa V Q L ~ ~ B B ~ de, cada -.dia rnes
IlunyaaaJa pwbdel man‘ ja que
se suma an elslqued'una rnnnera
bdl-licta estam prescnciant d'eas8
de la gran guema.


Riliussin', [t-faj~da, Albnni;~, 'Tu--


'
tln*ci me5 de Iioveinbre de ~'my pns-
sac j a eridarem I'atencib del nostro
AJ u :it il .\I ei I t , a I I t or l :at s e i r1 'i t I t u cion s
at: la iiestr,i vi!a sobre el fet de cum
p'ir-se engudciy tils cent anys de \a te-
rrible epidt.iiliLi que tantes vides sega
Jim el nostro pob e 1 els aitres de la
co


f s ;ust que Its gencracions d'ara se
re cur i l l i i tic Is e 9 i so dis inks c u I IT^ i iia n ts
.ie 14 iio,trd liimria i vessin en agrahi-
iiient p'cls qui no repararen en donar


u r vida per salvar la d d s nostros avis # SI no parti'ii els qui coneixem per 1,
historia efs nonis dels herois d'dquell'3
tragedia, no hem d'es2erar que 110 fassen
els denies.


Un venerable caputxi resident a Ciu-
tat ha presa la iiiiciativa per honrar
cum se rnereixen els frares d'aquejla
or& brneirikritd que vcrigutrdtl a aju-
ddr-no3 en la n w t r a desgracia i molt
espec~~ilrnent id P. Fr. Har'toineu de h i -
nyola del q u ~ l mbs o c u p m en la plana
hist6rica d'aquest numtrro i en snfrayi
dc! qual a Uui lyul j se celebiari u i
f u i I e ra 1.


A:xi hr, f;tQ p ' s p~hle.: q~ volen esser
digneb, iivolt*<, cults I 211;; i ts , per a i x j
U:ld V d t d i i r & ruClt:l a pOrtcS dri
Mag(iiiic Ajtriit.iiiirnt, c i C J ~ del qua l
h: ha Ui ) b:i:le Jove i que te proves do-
naclits d'ei[i5#1'ir el nus:ro pdsstt, per-
qw iecaptiii!t 1 'sjudJ d e la i a i x a Rural,
ti S:iid,cat Agricola denies eritid:its i
p,i-auii ii:cl.ir\ que poden fer costat an
aquest projecte, orgallisin ut i acte digne
del nostro poblc i del episddr que con-
ineniora m .


I ja que hein doiiada I'idea, iiios per-
doni la Coinissib q u e an aquest f i s'nr-
ganisi, si sense ser obstacle de poder-se
celebrar tots els actes que elta cregui
pcrtinents tn'atrevesc a apuntar-ne al-
guns q u e ni'ocurreixen.


Primer. Celebraci6 d'uns solemnis-
sin s funera's en sufragi de totes 1es
victimee de I'epidernia.


Segon. Gran rnanifestacii, popular
per anar a descubrir les retjoles de tres


inks) carrers dedrcats un al Disbe
Dor. Vallejo que lant va fer a favordela


l Comarca en aquelIs tristissirns dies;
altre a1 P. Bartomeu de Bunyola, heroi


g de la caridat i darrera victima de la
peste, i a1 metge cataiA D. Bonaventura
Casals que dirigi tot I'expurgament i al
retribuir-lo I'Ajtintameiit amb 500 duroa
per sos treballs el cedi voliintariamenl
aqueixa cantidat per la creaci& d'un
hospitai era la n o s h Vila.


Tercer (lolocaci6 de la grirnera p?-
dra d'un nionunlent sencill que S'aixe-
caria en mi; de la Piassa Now secor-
dant el fet, les victimes, les personee


ajudaren i els pobles que amb
tius afavoriren el nostrcr;-


rc .i 1 Ie v a n t 1 I! a.


Cuart. Una veriajg riierol6yica per
a qual se convidqiieii lots els artanencs
~ u e viuen o no acpi que puguiii pciidre
)art activa en eila,


Perdoni la CoiiiisiO si (nos hem ade-
antats a seiiyalar un p a, a !o qual riios
ia tnoguts no inis el desi: de que ia
:elebracio d'aquest centetiari sia unq
esta herinosa que honri a In iiostfz
Ilia.


cRooIccA.
METEOROLOGIA. --Temps fort,


:alor estival. Dia p:irner feu iiua xalo-
:ada rr;rosi.:;si;ns i p!o&uk u1.i px a1
nati.


AGRICULTURA.- Se b ; ~ : a if$
otes. La cuilita e;< estada r:io't pri17i3
tn general. La f ru i !n va be. Le:; i K b t l C S
a baden i n'hi ha inoites,, L'crlivn c x i
a es trencadora. Tot ve eriguany a 5 s
idelantat.


iny an aquest temps proven d 'mtra: le5
ebres, hi ha alguns casos, encara que
isr ara no revesteixen graveclat.


hIORTS Casi r-pentinanit'nt mori
Jia primer na Maria F r a i l . fia d':\n-
:oni illaria, de resuites d c i>drt. Uia 1";
5'113 mort e!? Pep de Sa Torre. revisnr
?el f i l del tele::r,?f. A l cel siw ells.


VIATICADA- €lei esti, per gra-
vedat, ua Magdaieiia fia d'en M a r t i
Singunyo!, crtsada amb en Butb des
Carre des Po;?terro -Qse D t u I'assis-
tesca.


DESGRAC1ES.-Hn eqtat una q u i n -
zena de girar carretom aljuesta. Dia 3,
an el c r e w de Calrtrratjada anib el ca-
rregador gira u n c?rre!i, aont hei ana-
va D.a Antonia Sancho, rniistra jubilad;
la qual rebC fortes C'Jiltl!SiOTlS especial-
ment an el bras drct . Pits alrres que h
anaveii tambi: rebfrcn aigdns coix Uii
4 devers Son Pujoli gi i el caxrztb de S ?
Canova, ferit-se molt de mal el nab0
de I'amo al qua l hagut~en de donar se
punts an el cap. l 'ambi.aqxsta setma.
na ha girat el carre:o l'amo'n Totnei
de Son Dob1o:is i gracies a Deu no hi
tengudes males cons >quencies.


NOUS TITULATS.--Desprc% dt
brillants examens ha obtengut el ti
to1 d.'enginyer D. Albert Blanes Boi
ssen i el carreg d'Alferez D. Sebas
tiri Feliu Blanes. Els-e felicitam
corn tambk a ses respectives.fami.
lies.


AUSENTS-Dia 6 s ' e n t c m i cal
a America D. Pere Pic0 (a) Salcn
que ha passat una Ilat-ga temporad;
aqui. Amb ell s'en es m a t tambt! 0
Pafel Quetglas (a) Carrillo. Bor
viatge i prospwiddt. ,'


ESTAT Si1NITARI.- CO:;I C ~ & I


.<;NO3j&NAMENT DE RECTORS


-Entre els nom destins de Rectors,
)er e f e t c de les dm-eres opwicions
'an ancwiianaks:43. 0. Sebastia Esteva:
iatural d'ilrth, .per la,Seu de Ciutat, el
iostro tRt. D. Gabriel Muntairer per
j ta . Eulalia, el de Capdepera Rt. D.
ua.aTwmndell per Bunyota i el de St.
,iorens.Rt. 0. Jame'Pascuai per Alard.


R&bbiguen,tots Penhora boiia mes co-
,A.
-~ -~ ~-


WECISPRE


lW
$4 acrxern en ts.


Dia 3, Pet-eJawiie Saw0 Bergcs; 5,
intonina Liiteras Guiscafre; 5, Naif3-
ida %urteza-Bonni.u: 5, Pvlagdalena For-
e z ~ l Konniii; 6, Yaria Negre Bscanellss;
3, P z T ~ : Saneho ,Sa i~5 ; 13, Dairlid Bis-
ilrl Espinosa; 13, Dami;i Casellas Grau;
3 , V a t e ~ ! 5aneho Moi'ey,; 13, b1,largal:da
;ur:ds D31,irrau; -16, Barbara !IsteJ<i
:u~sacl:; iB, Maria Esteva Cursach; 1 %
intoniria Ainor6s Pasctial; 18, Magda-
:iiii Amorb; l'ascu'il; 20, Gabriel Cur-
act? Torres; 22, Aiitoili Geiiofart ES-
racy; 26, Maria Pastor Piaiiissi; 27,
:r::ii,:esc i''iLw Pastor; 27, Gabriel Si:-
ed? o!ive:; 28, h~a i iueh Ginai t f3hii:s;
9, Isabel :\izalli:>rd Alzaruoia; 29, ili1-
o;!i Ainorbj hiordguzs.


J 11 ri ol
uil 2, hliq iel Jau!ne Pastor; 2 , Mar-


raiilla G?l i~ i :h Frau; 2, Monserradn C.a.
;eli;+.s Zsteva; 4, Monserrada Villalonga
Si :I '1s t .


Morts
Jiiny


l)iLi 6 , Pere Massanel. Per.xanti
casat, 64 m y s , catarro intestinal; 9,
M,igiiaiel:a Garau Amor6s (a) Maiindr-a
9 anys, mlziii:igitis; 13, Francesc Tous
Sureda ( a ) de Atorell, 55 anys, a s a r ,


i renal; 14, h'lagdaleaa Sa:?-
c h j , Carrib. (a ) 59 anys, casada 13ron-
quitis cr6;iica; 16, itlaria .Cursacti Ga-
muniii, !,a jliafal, 34 anys, casada Septi
Ce8ilisi puerseial; 18, Marga!ida Sureda
lYa!lnau, (oArvula) debiJidat congenita;
18, Aiitoni;r Ainords Pascual, (parvula?
stropsia.; 19, C.a?alina Oatrnau Miquel,
Moreya,.z9 anys, casada cardio patia;
19, Id ngddlena Amorbs Pascual, (par-
vu la ) Atr.opsia; 24, Miquel Amorbs San-
cho,,(;r) Des 2cch 78 anys, casat apople
gia; 23, Cataliria Massanet Sureda, ta)
Murtona 63 anys, casada cercoma; 29,
Barbara Ferrer Ginart, (a) Figuerota,
63 anys,viuda enteritis; 29, Juan Terras-
sa Nicolau, DeIes Eres 83 anys, Ure-


Jir r id
2 Maria F r a u Peretl6, (a) Carbeiiera#


23 anjs, casada Hemorragia parttina; 3,
Miquel Garau Alqiiffa, (a) Meljtidt-0, 45
anys, casat gii~@?fc&~a cerrbr&f.


ITlia.
$an J o s G
D E


Yda. Ignacio Figcerola
_ _ __


ABRlCi3S CAPOTEj PALLlZ4S Ii2IPERW EABLES
drticulos para luto -- Generos de purito -- Bastones


y paraguas -- Articulos de viaie
SASTKERIA - MODISTERIA - CAt2IISERIA


h'lantss de Laatla - Chsiiclos de Goma
(;ran secci6ij d e Peleteria


Carre de Palma, 48--ARTA
S'ES OBERTA F A POC. TOT GS NOU


_ - I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM


P r o n t i t u t
REDAT I ECO


E i i s a i m a d e s i p a l l e t s
En lloc se torhen ?ii116s que a la


i5S F O R N N O U
PANADl4RZ-4 i c t 0 r i 3 -


D'KN


M i q u e l H o c a C a s t e 1 1
A sa botiga he1 trabarzu scmpre pans, panets,


galletes, bescuits, rollets, i tota czsta de pasticxi.:
TAhlBJE SE SEltVETX A DOJIICJLI


Netedat, prontitut i economia
DE.SPL- l IC; Cur re r de Palniii 3 his. A '2 7 :


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N W E N S (a) JAN
/en de tota casta de articles, comestibles,. galletes, ctc


ES REPAESENTANT DE SA PERFUMERIA


L. C A C C l O
TE DEPOSIT D F MAQUINEH DE COY1 ti


P a f f i A n c o r a
tom tambl teta tasta d'i~sf~a~~ts mnsitak Banrlumes, Clrltarres, etc.
I -


TIP. Caf6liea de kerrer lSni edr-ARTa


" .