it Per no haver perduda enc Ira la opor. tunidat i per lo be qce encaixen dins 12 ...

it


Per no haver perduda enc Ira la opor.
tunidat i per lo be qce encaixen dins 12
-irostra primera plana, drdicada a des-
pertar i ben encainitiar l'espirit de Ma-
Ilorca, es yerqire volern reproduir due:
coJferencies donades ia temps a Ciutal
pels famo 03 poetes de la wstra terra
Mossen Llcx-ens K:ber I en Miqtiel R.
F e d , segurs de que'is lectors les sa.
boretlarali arnn gust.


ioliiensein avrfi tlec la del primer:
La siinpatia filial i silenciosa profes-


s Ida per (n i a Catalunya m'ha fet treu-
:re moltes vegades cx-a per eila contra
an sentiinttnt patridtich, extraviat I es-
quefit que se bateja a si mateix amb el
nom de mnllorquinisrne ,IC som mallor-
quinista, me deiin, per0 catalanista .....
aix6 mai. iOhl deia jo: Jo t<rtnbt c70 soin
maflorquinrsta. {Per0 de quina M allorca


4 s msliorquin:sra? eQu'm ,W+i lw:J per
ati? LE\ cap rid Mu1 9 :La Cj t , r re~~~i?
iEI carro trianfal? . .


Contr-3 aque3t regionalis r1e que )& i t -
liom d:u que ]a proks;d i que c~ :~ ; i s t e ix
en credr wr) Ccritro h4allorqui d i.: i x e -
lona, en menjar ensaittiades a Miidi-rl I
Psobres9ada a Hue:ios Aires, jo sposava
u n sentiilient mes fort i n&s ample qd
abrassava el bloc gloribs que va f o r -
mar la unitat de Ilenqua i de sang en
Its etitranyev augustes de l'historis. V


.no'ns arrtbavem a aotCndra.
Aqueix mai!orquinrsnie qui s'dferra


a la Hoqueta amb wia 4enacitat drgna
-de millvr cauw es herba migrad3 de
(penyal * . qui ne posa rela,ni produeix
tlors, ni dona fruil; es ui: patriotisme
epidErnaic que s'alswaria si la pros-
cess6 de La Sang variava d'i$inerari,


.@ro que no arriba ni arsibard niai al
cor de la patria, ni mullara la re1 en la
sang viva de la iradicid.


I No solament es esteril i bort, sina
que es impossible que ds grofessat sin-
cerament. Qui estima, e s i t j a una trans-
tfuusit, coin limes cogiosa millor, en %a eo-
$48 estimada. Qui sogels transfughes d'
a q u x seniimetft pseudo=patrihtu%, d'


patriotisme d'interinitat sfna
$L: so& surnargikm6s end


ont viva de Mallorca? Els qui l i han
&put els alens anib Collia d'enamorat,


&Corn creis que se son fets catalanistes
eis qui ho son? Ainh iidalttats utilita-
ries? Me sembla . Per forq i d'irresisti-
hle simpatia; anib I'impeta gener6s dels
que. despres de sigles de desconoxen-


qlt'erid gefTwtnij i de-
vant Deu i tot lo i a i o i i , h a n teilguda t'e-
nergia de dir-ho, del que s'han escol-
tats a si mateixos i han se:itlt corn el
ritme de la sang unia en uii sol cantar
d e gesta els noins de Jaunie I , Rarndn
Lull, Ausies March Atenes, Neopqtria,
el Bruch, Girona, 29 de Maig, Solida-
ridat!


Els poetes la trobareii a rl'aquesfa
germanor dexoneguda. t. Is pobles edi-
Ficats amb l'espasa, se recoiisfrueixen
amb la lira. €1 mite d'Amfib que polsant
les cordes sonores acararnullava lcs
pedres cicldpiques del mur de 13 Tebes
de set portes, estranya una gran veritat.
Catalunva despertd a v h I'arpa del si,
lliure qui fa revlure. Maliorca contnsth
a1 conjrir; m6s encare; iVMallorca influia
a dePvoti7r-la i precisawnt els qui can
t a w 1 I F cans6 plorosa de i'anyoransa,
eoilIeiir.rver1 per w s e r riiallorq~iinistes
I n,Ibarerl ner orodalr !a foglierada p a -
trihlic? i per deswrocqr d - In's -1.; cims
de l'histm-h l'aniplc !orr?ntadi de So
lidqr; ta t.


Eii Torn$.; Aqsii6 cant5 c is i w-ipre,
en castel'& LQ Pupitq de Stne Mn;prir
tn ohri el cic!e lie I V ~ I ! O ~ C ~ poetics Pe-
trob?r la ven? V I h i v e r d' mi ba: a I'en-
t ran6r -m -*iva de I'hi4nria Per aquest?
porta eni rd la Mus? bsiidejada ainb son
bel! sequizi de p-rtges gpntils i de ena-
moradisseq darniselts i de gwrrer? amh
llansa agudq. A I popla \ I poqtlt' parei-
xer quan t els evocava, qu'maven a una
rests pcisturna. Pero anaven realment a
una reconquista. Dins Vandadura zorri-
lledca del vers, una orella prsf6tica hs-
guera pogut sentir u n a trepidaci6 mit-
leva'!, eguinar de cavalls impacims, re-
neu de ferramcnta remoguda, fresseig
de'geat qui s'armavk. qualque crit sort
de Sant Jordi? Sanin Maria! S a musa
anyorssa a'ullr blaus cercava pet les;
e&i?thacions de Galatz6 el vel esqu,insat
de NaY4tima o olorava la gesta M e a


rrtC\dHnf PdtQ"hio dohdcs se% .t!rn++ri
derondalles ais infants grans qui se
diuen pobles. Lts nines dels ulls se di-


d'abscer ftatrlcidh.. Aix6sbn $on d &lea,


laten, l'orella oberta beu ~1 filtre s u t J
la fantasia desvetlada reb la llevor de
maravellbs. la poiiceIra s'infla ai cap
de brot, ia rosa s'obri tota itrrnad'i
d'erpiney el iiorer creix i ses fu!!e.,
apuntades Ian renou de liansa ...


Agorer de la nostra historia fou i3:t
Quadrado. .4 n b bra6 poderds obria les
entranyes elds pobles. Va trobar a:
funs Cl'cis AI-xius una beila Uormenta:
la C F C ~ U ~ nmta i I i obri I'entranya:


Fibre apparere minaces . .
L'entrmya era tiista d z tanta infecon-
drtat, pw-0 eiicdre palpitava i menassa-
va i amb 13 in$ del aruspice va trcrnole?
el colt el^ sagrat. .


D is pe nsa u mi e I 'i f3 co herenci a d'a ques -
tes notes que son adifides no per altra
co ;a sin0 per dmostrar corn en l'obrcl
DoCtica drls mallox-qciinm s'anava perfi-
iant el conftrs indpa espiritual de la ras-
sa i corn en ells desspareixia el freu de
m a r qui nos separa de la mare contineo-
tal: freu de mar que molts hati pres per
una fita divrsoria per0 que realment n o
es inks q u ' u n anell. [.a musd serena d'En
Pons I Gdliarz.1 s'arregla eis plecs tie
la toga horaciaiis i s'assegue a I'alta
banquera, a! csm tou de la Llar. f3s
tions r(~iwxm aliwetitaven la c!ara ale-
gria de la flaliiida: la flamada .era auri-
thefltd I bdnderejava corn el drap de
1 s qgatre bxrzs. Aixis s'isolava en si-
lencios3 coiiteiniilacib i tancava les ret-
xillerer, p x Iimt entrava el mal vent de
~onent . La n\wa poesia encesa devaII
Vampla cainpana s'en pujava a1 cel CQOI
la bianca fuinerola d'un sacrifici reden-
tar. Ascdt t iv3 el tnartellar cic%pich de
Cataiunya: el cant de les Filadores qui
Lihven I'historra lutura: els mariners
qui remavcii ai ~ v c n i r . Cantava alMon-
cada qui mori de i n x t purphrea devall
la cabellera despentinada d'un pi;-%
mantanya catatana d'ahmt ~e ratrava
la llengua frescs i pura i clara corn
gent i amb una estrofa qua sembla an
coinpis fitava el pa$rimohi espirituslr:


' Ai19 dalt, calalunya! ' '
Aqui, es Espanya!


- *


F
V


' P I
h L A DAMISEL'LA PEPETA VERGf?S (IrX
SA MALALTfA)


A2 arribar a mans dels teas aquesk
pregraria escrita ab lldgrimes no s6 si
scras d'aquest mon (igreu ignororzcia es
aquestal) A tu que tanfeq voltes has si-
gut la mussa que m'inspirares cants de
joia t'el dedico, a Deu I'adresso, i a1 di-
rigir me a Ell, sols pnc fer-ho encnpsa-
lant*lo ab Ies divines parariles det Bon
lestis en fa Oraci5. .. .
"FACE3 SENYOR VOSTRA


S A N T A VOLUNTAT" (I)


Tan s o l s Vos la sabe9 d'aquesta vida
la plana que'qs escriu nostre Desti;
arreu la nostra joia es esquiffda
arreu les nostres.penes son sens inida
el regalim de lldgrii1:es no t e fi.


Es cert qu'es molt aniarg eix mon de
[pcnes


ont tant i tant sofrim nostra dksort,
pro-aimem corn Vos voleu eixes cadenes
i's gkassa nostra sang dintre !es venes
bon punt ens ensenyeu son f i ... la illort.


Perque hem de niorir? El just espera
deixat prornpte aquest inon per disfrutar
del eel, que la'\ te vist en sa quimera
.i ansia ab goig sentir l'hora postrera
.en que Vos el pugeu a vostra llar.


Al ser ell junt a Vos, jo crec qw


.#pro en camvi'ls que'ns quedem, jqui:
[ desconsol I


la Mort, encar que justa es anibicivsa
sa dalla es una dalla capritxosa


, que sega a son altir lo qu'ella vol,


[gosa


3 Si Vos per alegiar*nos eixa vida
e n mig d'aquest desert hi sembreu flors,


perque. bon punt han fet gaia florida
', voleu que's co!l-decanti ja niarcida


dexant-nos sols espines de dolors?


Si feu per endolcir*nos la existencia
uns angels coin aquests que us emporteu
etqut'ns volen privar de sa presencia?
on Deal itingceu pietat! ltingueu cle-


[menciql
,eix angel es ja nostre i no'l prengueu,
4


--
-(I) Devem a desta sentidapoesia a1


$nostre amic 8. Conrat Bayer, que a
, sa venguda a Mallorca deixsi molt
raalalta a sa ben amada Pepeta, a
,la qual dedich la present poesia que
teslirn el gust de publicar,


POCS dies de res de sa s r r ibada
j elsendmmt &e son cur amb dues
pqefiies rnes que si Deu ho vol publi-
:;"we- ., en el n,opr6xipl.


$ague anti& 8 6 sa mort i lexplayd


VORA'L m~
A MA 2:XRLI


En les llargues horss de farda esiiuer?ca.
Quant ei sol esplendiC j d no fa calor,
Contemplar m'agruda la mar moraden-


[ca.
I escoltdr una estono sn dolca rarnor.


M'agrada recorrer tat sol Ics arenes.
Toc no toc les aigucs. que's mulli rnon


Que besin ma eara Ies freques serenes.
I que dalegria s'aixampli'i cor mea.


I jugar i correr per domunt la platja,
Talrnent corn ho .feya quant era petit;
I Ilevors asseure'm de Val2 el rematje
Espes d'algun arbre, lot suaf, rendit.,. ,


Aixd a mi m'agrada, aixb a mi'm recor-


ALfres alegries d'un temps j a passat. ...
Ai ..! sobre la platja, vora'l mar qu'ei-


[xorda
Vaig perdre mos dies de f elicitat.


[ P W


Ida


Fo@ren ... .perdent-se per rarena fima, ..
ladins Pornbra fresco dels espessos pins
En flaire impregnada d'olor no sc quina
Varen eonver fir -se, f ent-s e mar endins,.
AN Qmqkhi, oh mare, i.pgsS@rem el dial
Del pirwral.!#nxQra&b4ser.a'l &imrI I
Sentirem corn tctPntett a n b doigo f W a
@s pins i lw;qnres, dncm vora!l, qsrl


,


L'Errcit:! d e Betlern
I I


1 ' ~ ~ s i ij:t,b\i,li i':r.niti PIU, arrosse-
I S a n ' > s :s ainples snbat IC
: :qui ;tl scu darrera.
irescal de I'rsglesia l i ita


dcza i - i , :~ t i a le , so ! rcgui la plagireta
d c I V ) ! , . : ~ i vit aiiar ; t ; , i t : t t inl.


i i i m p l e era pf;t.til, d'trna so13 nau
rstii renaixenieiit ciiiblanqulnat p'els
ii't.5 i ia vol!a i forrat de pedra viva de
cnriirnetlo en els baixos fins a I'alsada
d? +u parns. Per un fines'ralet o k r t
d i n k ; V I funs del creuer esquerra I iF i en-


\*:I ti11 raig potent de llurn qu? qi ie
d3v.3 -esrnoriiiida at passar Fcr tinn
cortincta iuorada i a n a v a a ferir e l ros-
tre i'riiit d'tina 1igin-a de Jesqcrist, ctitvat
a 1.4 creu que o c u p v ? el fons d e 13 ca-
p.?iln d ~ l creuer drct 01s costats de a
fi;tir:i veneran da hi penjaven tin? in!!I-
t i t u t de exvots, ine:nb;c:; de p'atA, de
ccrri. crosses, bntquets de fmt i alfres
que n ' ! A havien deixl1 ;xnj;ides eis ,q.i'i
x u d i c t a Ell en ses iiecessitats havieti
trobat el reinei desitjat. Dif1,j IIIIJ bas-
si:ia en el cantcil dei a l t ~ hi lidvia al-
giincs pcsses, llimosws de's visitants.
Ua1-1-era l'altbr m;ij,or hi est:iva rl mis-
teri del Naixenient de Iesiis Infant. Yot
cl fon6 st qual s'hi podia piijar per dins
la sacristia el portal d e la qupl estava
a1 costat del piesbiteri, era plc de
pastors, i postores. rcinats d'ovelles i
endiots, cas<:tes tie siiro, de fust o de
cart6 simulant un rustic Betlem. L'er-
mita I-'w el feu entrar dins la baixa sa- ~ I
cristia i li mostrh sonrient el misieri
mentree li deia: No 'n fassi cas, SenyQr,,
que estiga ara tot sec i mitg desconi-
po.st. Si V. vengues devers Nadal, lla-
vores si que hi pendria gust de veure'l.


I e! viatger sonreia davant I'ignocen-
cia de I'ermita Paul que l i semblava un ~1
itifant gran, i mentres aqucll l i anava
obrint la lluetita calaixera i mostrant-li
els terns i demis oriiaments sagrats,
s'asseguh ell a ui i ampla cadira arnb
brassos que su all& hi havia i preguntd:


-Deu fer ja molts d'anys quela fun-
daren en aquesta ermita.


-En fa ja uns quants-contesti Peg-
milti, recolzantse damunt la calaixera,
d r 3 devant ell.-Aquest paratge oat
ara s'enquantra aquesta errnita; era
abanr una potseasit5 ja estingida que
se deia Binialgorfa pro iedat de D. tau-
cel, .AI any 1805 69 Cardenal D. Antoai
Despuig i Dameto va proposar an eb


57


meMorey PizB, ue { eu lo tenga d


(Conlinrratd.)
-. ,." *-


a
.- 8 '


i ! D'AVICULTURA
HER EN CI A ,. A T A,VI 9 ME.


La herencia es la IcecepciQ de;s car&
lcrs i qualidats deIs pares; o sia la
transmissii d'aquelles per via directr.
A ~ort~cctiencia de aqwesta llei rnolts
u'aavicul tors han sufrit ifrests desmga-
nys quant, haguent Pdquirit a . ITLI d'or
wia coils (le gall i gallina arnb I ( i t i ds
carcictcrs de la rassa. s 'han troSai aft@
fills defectuosos molt cjifereri!s dels
eiis psies en color, tortiia i. c;ualidats
siol0giques. Segurainent diricn. aqiiests


avicultors que Ius hai i bcra!at eis. oils,
si ells ineteixot no les haguwiw vi3Q i
tocats cada cfia a1 recuiiir-!os ;mb sos
propies tiiaiis del nierij d ~ l seu KuiiiiG,
i no s'sxp!iquen el C Q A I d e a q u e ~ l a m u -
danq a.


f k 6 coin tlitis ics 1:eis ~ c r i ~ n tes
s?u{'s excepcions, vat-aqui que i'heren-
cl i i le ia seva excepcio e11 1u que se
i ! : i t t 17 Ec! vls!ne


i.'nf;visme es la tiziisr? isz;O per la
v i a ii d!fecte, o :ia, la r:'CeiwiO, dels
(*;d, In> o dcis colaterals, de 's carac-
1. h, Gu;ilidats o defegtcs qi!!? I!:> ten-
gg:Arci\ C I S pares, per6 si cli; pacirino.


i:!s alemanys a I'at.s\i>ille l i diuen
ri?.ik!unf, els irancesos 1.woliieiian he-
whcici iizicrrumpida, els i!ig;txos reiro-
grc:.&itcki i e ls caslellitis s&f~ afrds.


La he lmcia ?e desenrol-la sempre
~ I I C i'alavisme no te ni& forsa que ella
ptrquc les tfucs estan tan I!i.gades entre
si q:ie no es possible sepa-ar-les.


Tambe te impo:tancia !'i!lf!tiei;cia del
%xe i de la edat o vigor de i'aninlal.


El graii rnestre i tractadista Victor de
la Perre de Roo tjigue, que el rnascle
tl-asniet iiies facilment les fomes i la
fcmella, el volum o groscariar per lo
tant conve tenir-ho en conk quant vol-
guem agernianarr i fer criar gallinis de
Stendart, gallines de r a m s que se ve-
nen a tarit bon preu; per$ no resulta
tampocregla fixa, aix6, i crec que es
molt cocvenicnt cercar els reproduc-
tors conseiiib:ants, que hi hagi paridat
de formi-s heti dcfinides, en el mascle i
en la feniella.


lira V ( i j dire Ies rnanifestacions de I'
h.wncia i de i'atavisrtie.


Herencia preponderant es la que de-
ternlina en la descendencia cardcters
p t ~ ~ p i t i dels pares, manifestantse que l l s
imi s1in'~:nieri t an els fills o nets, mas-
cles i !erneiles.


Herencia bilateral direcia, es la que
dona an eis fills rnascles cardcters dol
pare i, a les femelles de la mare.


Herencia bilateral creuclda, $3 la
qtic dona a les femelles' et$ ca@<ters
Qgl' pzye i an efr masctes e k d e la mare.


MwewitF bfldmal igual, es la que
retlexa itldrstirlfan~ent a rnascles i fenie-
lles car6cCer:dii pare i de la mare.


Herer:i"ia at&& direcfq es Y%L%W
del Biavisme pe: e! q u a l se reproduei-
x e n I :?el is t i n t a rmn% nt el 4 tire t s q lsa 1 ida ts
o defe;ies del$ padrins.


Idcrmcin atdvica cdaterarl. la cp~ dv-
qLtr?lId th &) d r f F C t F 3


Hcrtmia ntu~ ica errcoda, la que tras-
nie t ail ei.4 n e t s iwiscit i) qti;ii:da% de
la padeinn o ties, i a les temclles quali-
dais dr l padri o cohcos.


Altrcs rnaniftstaeioiis (le herencia hi
ha, per6 ciec que 10 dit basta per ex-
plicltr an e15 n i w s volguts lectors el
iierquC de cios reproductbrs negres,
per ixen$yle, en surt tin f i l l blanc, el
perquk d'tit19 colla de gall i gallina de
cresta sencijla surten frits de cresta cio-
ble, etz -


Quan'r vaig comei~ar a tenir gallines
i iiie succeieii casos d'atavisnie, COT
jo I!evors no coneixia la Zootecnia,, ni
tenia ectudis feis qve nVexp!iuaasln
aquelfes causes, estaua preocupat, pero
de$rri.:, a1 llegir obres d-'avicultura
varg tenir I2 sort de topar amb i'obra
n;es cornpleta :e aquesta mattria i molt
d e lo que vos dic'en ella ho vaig apen-
dre i teiic la grait satisfacci6 de dirvos
qde es ffta d'un espanvol, d'un catalk
conegut per tot el mon i que fa mollis-
sinis d'anys que trebdla per I'avicultura
espany-ofa, !'Exm. SP. D. Salvador Cas-
le116 Carreras fundador de la Real Es-
cola Clfieial d'Avicultura instalada a
XArenys cie Alar. Barcelona.


Obres he lletgides d*avicultura, fran-
ceses italianes i del Nort d'Atnerica i
cap n'he trcrbadci de tan cornpleta corn
la del nieii estimai mestre Sr. Castetl6.


f ara per acnbar vos dirk qtialca co-
seta de 14exposicio de bestii l ie Ciutat
en lo rekrenr a les gallines:


Cornparirgxren 50 i pic0 d'animlals
i de moltes casks, i va esser tal i'afici6
qre se desperti erttFe els 'ivicuitors que
expoaaren I els qui anaren a visitar i'
exposicio ,lie se ua acorddr retmirse
per veiire si i'any qui VC ar! el Msri o
Abril ferien una exposioiis regional d'a-
vicultura i l'any 1922 una de tota la
regib tspaiiyola d e Llevant.
Vos ho dic per si cap dels q u i me


l'egin se voi preparar per concorrer an
aquestes exposicions; j a sabrd per me-
di de la prensa que s'acordi d'aqui en
d eva R t.


de C b I I u5 0 C O l l C ~ S - p b d P l ~ l 2


L'Amw de Sa Claata. ,


iQUANT VENDRA
LA PAU?


Tota la prensa seriosa ha co-
mentat 1% afirmacions fetes per
el priaer ministre ingles Mr.
Lloyd George de que, no sir6
possible la estil"biIisaci6 de la pau
mundial tnenbres no hi hagi pau
a Ru5sia i per lo tant la conve-
niencia o necessidat d'arreglar
els tractes economics amb la Re-
publica dels soviets.


Son bastant$ el9 qui divergei-
xen de la opirti6 de Mr. George
i senyalen come f dell de dita es-
tabilisacio a 1'AIernania en quant
aquesta prengui n no una actitut
contraria a1 campliment del trac-
tat de. Verd les .


A parer-nFsxo l'Alemanya, es
el fuel1 de la estabilisacid de la
pau a Europa (del mon no en vo-
lem parlar, es massa gran,) perb
no sols en quant deixi de cum-
plir el tractat, sino en q w n t no
se li vulguin facilitar medis per
la seva reconstitucib.


Akmanya es la barrera natu-
ral de la Rusia bolxevista i de la
resistencia d'ella dependeix la
temible invassid.


Un poble corn l'alemany es
molt dificil que se resigni a estar
tota la vida subjecte an els opres-
Sors. Tot poble qui ha estat lliure-
ti tenim rnassa exemples per no
considerar-ho) un dfa o altre vol
recobrar sa llibertat i el poble
alemany te massa virtualidat per
no pensar amb la revenja.


Si l'esperit que informa el trac-
tat de Versalle; no va esser l'es-


erit de pau <corn pot esser que P a pau sigui la seva consecuen-
cia?
I L'historia se repeteix a travers
dels sigles. Caigue! l'imperi rom6,
caigud l'aleman , caurAn aixi
l'esperit cr&ti8, l'esperit de cariT
dat l o t eSser el qui restableixi la
pau demunt la terra i es prou
evident que e15 homos corn mcSs
ya, mes allunyats est& de la se-
ua possessib.


mateix tots els a T tres. Solsament


- LL. G.
u*i "
( Confinaacib)
Ei. teiror s'hevia apoderat (leis ha-


bitants &quests pobles i Ics smblava
que tngii:t podien allib~rar-se del ~ O I J -
tngi per aixb intentaven rscapar i tren-
carI e1 cor!%, sense pensar el greu
petill en que pnsaven a tats eis pobles
rwtants de Mallorca p'cls quals eta el
cord6 I'tinica esperansa d'ailibcrai -5'eii.
Devant les continues denuncies de ha-
ver-se romput el cord6 la lunta > u p -
ri3r de Sanidat haguk de dic!ar vrdrei
severissimes pels qu i intentasscii m r t i r
La1 mareix tenips determina ampliar-Io
ja qudis tresceiits soldats que el fur-
maven uo eren suflcients perque eta
precis atendre abastamenl en cis espe-
ualS entre Art&, Capdepera i Soit Ser-
vera.


An aquest li s'dcordh l'ampliaci6
del Cord6 f i n s a un tnilenar entre sol-
dat: i oficials manats i dirigits tots e!ls
p% is quefes qui segueixeu: Inspector
Gcnerai, el Sr D. 'I'omris de Veri, Bri-
gadier del exCrcit. El Coromll, cap de
la tropa D. losep Ferrer. Tinent Coro-
tiell D. Jauiiie Fabre gas. Tinent Co-
mi-&! encarregat del detali D. Pere
Rwfrigucz i Coinandant D. Rafael
Casteras.


No basfaven encara els so'dats per
cubsir totes ICs linees del cord6 i per
aixB se ordena fer un repartintent en-
tre els paisans ciels pobles de la comar-
ca posaiit cada un els que proporcio-
tialment li correspongueren fins a cua-
trecents.


La Junta Superior a fi de tenk per-
sonal dispost per si &stenia la @de-
mia mes enlla del cordb n & fer dia
4 de luny uti sorteig wtre els inetges
que s'havien de Rosar. a les ordrcs de
I'tnspector tocafit ais D O C ~ L X ~ D. Antuni
Ttt-rrrs I) hliquel "Bdrceto de I.luch-
liialor i D. Raic l b ~ t : l l b de i'alina.
Wes envaiit s'aniplihh: ec 11 ue iwiges
kLCord6 anant.tri I). juan Trias, t).
.~cuiw sfilv&,D,jordr Barcclo, D. Fran-
m.~.&)ragues, 13 Ignaci barcelb, D.
juan Pelegri. COIII a UirujiA hi assisti
2. SalvadQr Querol. A tots aquests
nietges se'ls.va assignar un sou tiieii-
wal devint i cinc duros.


La nlatei.m Junta Supertor .se dirigi
tanib8.ai Sr. %sbc que era l 'ih). i Ritr
Sr. D. I'ere Gmzalez Valkjo stqdicant
< I anoiuands qriatrcr capellans per reco-
ire el curd6 sanitari. El SI.. Eishe de-
ir:an;lzti el Capitol si n'hi havia cap que
v'olunt;3l;ia::ient s'ofds. La Coi-poracid
capitdlar el dia 11 coatestd a@ el &be
que ~ l l wmhx,elegjs ck volgues, I
Ell, dia 13 contest4 que haviasesolt q u e
hi anassen tols,rellevaut-se cittk%quinzP
dit s,.wda?t sols-dispem&> e b ~ qui a
judisi drl dapito4. tengukub nwtius indl
cq$ciaIs per no yoder-hi anar.


&W%3,t.! Cay,itof cumenst ~$13 ma=


%*'dies d'a*nada i tornada co.11-
::q.sen a i ~ b els 15 i tenir coni a sou per
iianiitencii, dcs dul-as diaris.


Sz cuidava de pa$& tots els eru-
ileats en el Cord0 I J Antoni Caiiela
kubtinent. del ql.ie par arein m6s envant
que t1ahi~;tva la Casa de Canip ano-


iliii>adii -SLS I'aises>I.
Corn rl Cor ti6 d u r i fins passat Vex-


7urgaiiieni ;!I del-rei' & jailer del lS21,
' ,qji intaweiit k i p 6 dr' fer vestits d'u-
iifuriiie ;!n cis st;ltfats i paisans en]-
?leals en e?[ .


iMeritisiriia fchii I'actitut energica de
la Iurifa >.upt.rioi- de Sanidat en l'es a.
brimeiit proi-it? del Cord6 i el iigor
3inb que c*as:~gci:n an els que nu cuiii-
plieii Its ,;cues orcfres, amb lo qual sc:
Zoriseqlij 130 s0.3rneiIt aturar de re i c :
mal, que qtiedi locaiisar diiis ia i iuj,13
Coinarca. sin6 taiilbe fLr 1 - ~ ~ C C i U i i ~ ~ '
als de1116s pob!es de Ma.lorca ( ; t ic 3'
ereii acovardals tot,ilmerit circuiiit -AC
cada UII tie tot d.una en el seu tcriire i
aturant tot tracto i trifec coiwccii aiitb
els demds, d e manera qw QC?; IVS 1 1 1 i ; -
[an juqy queda i-iormalisada C. i t i ja la
vida coniercial en eis dciiies ycrbies.


Cam es d\: suposar, nienrres la juiita
Sqaudar de :Canidat dicaava les priiiie-
rw csi:&ei+ per contsiiir 1'epideui:a i uc-
denava l'aixecament del Corcib saniiari
perque IW s'estengues aqueih an C I S
po.bles.sams, taiirbk en els pobles atxats
se dictaven les mis-precises. provideti-
cies per aminorar elsefectes dci horio-
r6s cot^'.@^


Es vcr que tant el poble d'Art6 coiii
el de Son Servera en els priiners dies
ustavrn presos ti'un panic terrib;e, que
leu, tenia aterrorisats sense rebre que
haviea de fer.ni per ont liavlen de pen-
dre. Ningir uolia cuidar eis malalts ni
manco enicrrar els morts, tothoni volia
fugir o a1 iilanco aillar-se per por de
st r vi ( tinia de la peste. €'arb aquest
w a t de. w s c s no podia d u m ; havia de
vtfi,iit uiia renccib en l'esperii phblic i
aqoeLta cunlrnsa dins Son Seivera amt
i'arrihada de.c!nc frares de St. Frances


ue formaven part de la Coniunidat dt 8 bservarils d'Artri els quals, abans dc
que la prste s'extenpuh en aqueixe
Vila, just que saberen l;i desgracia iit.
itien~a que afligia al poble de S o n St>r-
vera, s'oferiren espontaniawen t pet
anar-hi a cuidar els malalts. Aques t t
cinc herois de la Caridat, foren rls PP
Fr; Doming@. Tous+ Fr, Bartonleu 'L'tirriii
Fr. Josep" Moll., FP. bep Gali. i el k t
Fr. ]itan Vaquero


A l'arribada d'aqucsts bons relligioso:
el poble s'animd i consola dins lii seui
gran desgracia Lek q u i podien s'unirei
,a. ells per pendm btes Ls. rridt.s ~ e .
cessarits per el satat fiLqw se propssa.
ven. Efs primers,qt;a Jis s'uniren fo-
tren els mctges q w p tiern iiooinanats,
el Yicari D. f y q , Maria Suzeda, $1 Sa.


trimties P r o v i d e n t i t s L c t a t s
t


e a r I
T o P I.Q u E s I


D'una intel-ligent ool-lab0
i-;idoya quells nosfres lectors ja
eoneixeu, per6 que rnus reuya
si revcltim el seu nom, hem re-
bots nns yuantv elements folk-
ltirics referents au taqaeixa see.
ciG. Encaru que no tots corres-
ponguiii a pobles de que &I ha-
jem parlat les posam s
fa1 corn les nos envia.


Que no sion els derrerx. 4F


,4si COM a la pagesin diueu
iuvectires delv ciutrtd;ius, a-
quests eu diueu tamb6 dela pa-
gwos.


V at aqui dos refrauys per
most rib.


f ic tges i a s a , no li nros-
i ris su.casct.


'\'at-aqui tamb6 aquesta m u -
$-+ que se cantu A Pdma:
EY pagesos son barbatxos


j a ha tiiueu es ciutadans
que n'han de matar uns quanta
d'aqnells que duen mostatxos.


A puyP.c, clu-/i cofs.


--
Eu referencia a Piua se mu-


t a:
A Pina'no hi ha piuii


to t sou roques i encletxes
jo uo s6 corn 10s Sauts hletges


. hei pogueren habith.
(Algaida)


Aqui'n va u11 altra S Q ~ R


Ueut de Kauda, g ~ i t (le
(Rand a


iJ t?sCls que 'ho son de doleuts!
iMal VOY caiguesseu ses dedta


KHnda:


Eex Segar
Qct i RO s 'a turu Pa oia i


deng, ct'eng, tot j u s t hern
ileabat do publicar les eansone-
tes solure el llaurar, j > t nios tro
barn de ple en el temps ctes se-
gar. Js els camps son rossos
corn l'or.


Els ordis ja han tornbat per
tot i efs segadors j a peguen
arreu a la xeixa i a11 el Mat.


E n tenips de la sop la page-
&ia mallorqr~iiia es niolt alegra;
sobre tot escoltar it s'ombra ct '
u r ~ ' etbre, les cansouetes que
eautaiel t n i d e segadors. El cant
del sqador m . e s el eaut aillnt
del sernbrador que tot so1 da-
rrer*a~el pro11 vn i ve d ' u i i cap
tt altra dt! la lls~\~rada esi,liritint
la seua melarrgf:t ~ r r y o t ivoh
amb causons amttrades de tris.
tesa. A1 enrevOs el eaut del se-
gador es alegre, senibla a posta
per llevar sit vessa, infilltrsr
feneria i fer oblidBr la feixuga
ttisea que's du a C H ~ .


GeucraIrnent sou molts a UD
mrtteix tai i a voltes catiten tots
a chvr uiia rnateixcz causb, a
vo:tus a6ent;-tela cntre ells nn
tjmaeig dividiht se ou doa estola


i responguenbse tins als nltrw.
Au pix6 obeeix 01 que. xnoltes
de I w cansons del segar son
tliblogsdes, diguent des. EQXI 8s-
cada estol.


Les cansons quew caaten en
ia s ~ g a expressen tots els estats
de Z'espti rit del segdors. Desde
el t*ousell an 01s qui eomensen
fins a 1us fisconades p'el qui
queda oriderrerit; deade 1%-
vectiva personal a l'aiguera in-
dolenta que es la prosiden-
c i a del tai, en aigo i comesti-
bles, fius a1 dsspreci a1 lloc
ont no s'hi hau catnpats be.


Son i n teressen t issimes lea
cansouetm :ne soleu cantar-se
en un tali do segwdors-. per
a i d hem procurut recullir-ne Br
moltes i volem publicar-les.


Comensem id6 aqtieixa tas-


En nom de Deu, i cornem
CR.


a sega's escaradeta;
ja pots f6 contes, fauzettl
qtie pegues a beus esterns.


Ea se& des entregat
aixi corn '6 , I'hem de pendre
;imb iim faus i un dengue
un homo ja est6 afeitat.


(Petra )


id.
Vtiig clemnnhp un bergaat


s'estil des segh quin era
Remanii sa f&ua jutgera
t i r j es colso per enrera
grapadea i per euvant.


has de pendre de seg&
en sa ferratjn primera
pod rris es pe rimen t 6 .


(Art$.))
Es ten puestu fa barquera


Mit,jo~n. (Menorea)
Si tenfa faus dentada


vos juciarsa a seg8;
a s'ombm d'uo campan&
segwia una falcsdR.


(Art&).
SE LAPMANCOMUNIDAT
WOSTRA


Veatuaosanicnt hem a r iba t a I'estiu
i coni la papallcna qui deixa la crisali-
da aixi tambb el Consell Permanent de
la !&ticornunidat vol surtir del tiiutisme
de la passada tem2orada i mostrar a la
part viva de hlallorca la seva virtualidat.


Sembla que dur<int q u e s t t e m p s s'
hart.tapcfes algunes dificult'rts, no es-
sent de les mi.$ petites la que repetides
vegades hen1 senyalada en aquestes co-
Irimnes, la falta d'ideal col-lectiu dim la
major part d'elements que la tntegi-en i
dins els nostres pobles, els quais no se
senten repi esentats avui in& que per el
caciquisme xorc dels comitCs politics.


i si be son diferents eis bal-Ies i se-
gretaris, {elements per altre part de va-
lors positives) que tot i haguent acudit
amb entussiasnic a les primerer reuni-
ons han amagat els braons tot-d'una
que els interessats cn no perdre el man-
do les han aconseliat que fesstn el buit,
per aix6, els veritables directors, e's
rzovclls patriotes, han deixada la seua
actuaci6 seriosa en el laboratori per
conseguir dels organisnies inleressats,
I'ajuda necessaria per sortir a la llum i
vibrar potentanient amb la fosca qut
dona la conviccib de cumplir amb el
deure.


No volen, de cap de les maneres, a-
quest grapat d'homns en mans dels
quals se posaren els destins de Mallor-
ca quedar aclucats baix dels escombros
dels vells partits i estan resolts a fer ca-
minar lo queindubtablement had'esser i'
element principal de la nostra redencid.


Noltros que, si be sotn petits sentin
cntussiasirie per ieo cosea bones ienim
fa satifaccio de ccinunicar an cl Con-
sell Permanent que t s h m ai1 el seu cos-
t a t . Noltros fervents partiddris de tota
tmdencia iiutoil6mlstd i amb la forsa
qae dona el viure din; UII poble allibe-
:iz~ esta :. disposts a ajuddr i adefensar
. 3 ,Mancoinunida4 dels atacs que pre-
yjrats a dins la tusca, van dirigits con-
tra la seua makixa cssencia.


Per aixb mos alegram del mov:ment
actual, consecuen'cia del regoneixe-
iiient &una nmssidat i felkcitarn a1
Consell Perrnwetd perlacert d'anar a
!'eiirangemeM d'un setnianari 'que es
tauMsqui corrents de sitr,patia, corrriits
patriotiques eritte els qui han de avdlo-
rat. I'obra, que fassi circular per ditis
elz iiostrcs pobles la sabn vivitisadora,
ainb la fi defer creiwr i donar Cortadesa
dii el cove11 arbrc.


ctwst e t m a n a r i h'auria de dmar el
mrixirn prolit, per lo qual inos perme-
8m recmanar que si@,& Qe batalla, re-
vo\ucloMri, < seriw,- idmlista, eotlstrae-
tor. vull dir que no s'ha d'aiiar amb pa-
trJius ni amb la bugaderia d& qui en !a


protesta troben el camp adequat per la
seir es pro pa ga lid is.


Que s'anhnin 4 h . c 's del Consell
Periiianenr, que s'animI~i tots els de 1.
assaiiiblea i els pobles .rots de Msllorca.
Que be ceryui uii bo:i director, homo
avesat a la l iu i ta , uii 1ro.m nou deslligat
de toia influeiicia destructora, i si nose
pot trobar dins hnlallorca que se cerqui
a fora i tal vegada aqucst hoino podria
occrlnr taiiibk uii Iw distingit coni si
diguessiiii, la gtre:icia:de la (Llancv.nu-
nidat.


El (:onsc!I Pcrinanent segurameni
coneix i ha tractat ;tilib eleriients que tat
veqada son cis linics qui avui poren diir
el pcos cii: I'esuiritir:i!isaciti de Mallorca.
Mos atrcviiii a icr aquesta indicacid
perque coneixaii el'nustrt: car6ctc.r


Pag 5s


Venguda del Sr. S e w t , e
Poques ocasions solen presea>' Rr-sp,


pels qui viviin a poh!es forans dc sefitir
peroraclons dels 11iC.s Fal, osos oradors
espaizvdr, i aquerta qui:izeiia el pobk
fi+ffi<a $ogut adm'rar ai fogiis or:idor,
E m sabi periodista i fervent cathlic 3.
Manuel Senante, Diputat a Corts.


Venguiel dimars d'a 2? '1 les tres del
deczipvespre, aco npanynt Hei Kts P PI'
Fr. Esteva Amer d'Art6, i Fr. SehwiA
Llinhs, Superior de Pa!nia, D. laume
Poig, President de la J. lntegriesta de
Ciutat i D. Alfred Llompart.


D. Pere Moreli i d'Olesa els don4
hostatge en son casal senyorial.


VisiLren lo n6s notable de la nostra
Vila i el vespre a 1es 9 i niitja ae presen-
taren en r l Teatre Principal per donar
un rnitin que s'havia ariunciada ainb cri-
da. i atnb repartirnei:l de fulles iinpre-
ses a totrs leJ cases


El tzatre s'oinpli de pliblic selecte, la
p a n niajoril: hottir3*, i a1 apareixzr els
oradors al escennri esclath una salva d'
aplaudiiuenis.


Pres i d i re n el ..i or ado rs a co ni pa n y a t s
del Rector, Bat'e i ltttge de la viia i una
nutrida cornissi6 d d s Cunsells dircxtitis
de la Caixlt Rural i Sindiclrt (tgri-
cola.


Parld en prim?: lloc D. Jai.siiw Priie,
que ho feu eii mailorqui, i drs:wes d l
anwciar la venguda i preseriw LA p v -
sonalidat del 9. Senante l i igd rrue ia
que ti0 era ell el qui mes J ' ~ I . ~ L . L ~ 3 J : j d r -
gd sds di:ia, unes poqueo paraii'es.
I Digu.e que uiia sola ers la cEius;'i d r l
mdestar actual i es haver-se alltlnyar el
pobIe.de bsucrkt:.


El& pobielr de M$llor;oa ja no $91 ' o
c p i ~ eren antigamenb i. es precis qiie se.
dpiga que mentrespo. torni! Ell reinar
dins e!s p&les i nasia la. n'0rnia (la la


.


nostra vi& AO hi ha sa1vaci.i possibl:: '
La vertadcra'grandesa IKJ ve del posseil
I I I& o nianco riqriPses Hi ha rics Lxaw .,
i doients corn bons i,doieiits hi ha pa-,
bres;tots, uns i a ' t r s teniin e1 dever d,t
traballar per esvait el inal i anat- a 1 t 1
reorganisacib cristiana dcl p~b1e.ai.i-
Ilorqui.


Fon molt aplaud,t.
D. Alfred Llornpart retdidor tiacfict6


nalista de Ciutat s'aixecri a p4riz.n di-
guent que ho farid ctjrt pxqu: ::a salut-'
no li pernieiia iligtil q t ~ e nro!is cftirailt, .
sa vida 8ial-yarlen . I t + cs;)tllans Me i;t
reiligib per6 que tots I! i'hora l ! c , a w s : : !
volen coiifessar-:;e


Recorda I L S Covts A' tr;A di.:t.ci;tqLZ
es per noltros un testilnoiii seiiipitern
de l 'rxi~ttncia d c DLU I i i v 1 ~ 6 a 13 V, 7-
ge de Si. SalvaJiir i p < c ~ e ' ~ ' i , t i Sr. Se-
lldll te.


AI aixecar sc aqlrp...;t .per jiarlsr e!
pbb;ic 1 1 tribu!d u m et iusi .s!L O V X ; ~ .
Feu ia se,iyal tie la cIeli i dig~iC cpie S W -
tia no poder difigir- s' ; i l I ~ O S : I O i:.(i%:iz
aiiib c'iier:nosa 1 I t - n
e n a r a quc es Vr-,!c
seriipre a fora riu te
Procurarb, va dir,
ni2s clar possiblL>
ei:tenguzu. Acicn!ks VL;S par\Lr2 ail10
sen-cci.e.sa perque c ~ a c iatigddi.i4ni i
vvidria vds E ~ S S C I I c6.rrg &I HA:U can-
saliieii t .


El inon hn girat ies espatles a Cristo
i d'allavores enqs coni ha dit el 9.
Puig sentim aquest malestar que re-
percuteix f a i t fpi tamerit entre iioltres
pobres. i dic noltros pobres per ;ue j i i
me cont entre aquests ja qkie no teng
m i s mi?dis de vida quell meii trebaW
diari.


No doneu ie mai an els qui veiicn a '
predicar per afiilagar-vos o per ciI!$- ,
tar e!s vostros dob bks, lo verg sense ..
mks interts que r'atnor crirtii que 111 I
obliga a cercar es vostro be, la vos;~'..:.
salvacici.


Parla desprC3 de la felicidat humati;t
que no se pot conseguir a no ser girarir
la cara a Dew-i cwmplint sos preceptes.


Glosa amb calides paraules el 1erii.i
de Iliber!at, igualdat i fraternidat q w
tan1 reti-euen els arnics dt-1 desordic.


Psria de qiiarit I'ensenyansa estrivn
e n iiians de. I ' lglesia i diu que sols a : k -
vorrs le3 cfases pohres trobaven n1c.d.s
pcv soh des plegarneiit intel.lectua1.


S'esten liargament gobre la dwa-
niorrisacii, dels h w Sie l'figlesia n m b els
q:iiiis a q i i e - t q disin.> inat i t I ' i . 5 sqstpnia ,
rstnI) ilnwt.; d'eii.ie.l? )' 'I& <, , i;2 i Irerlcllic'n-
cia.


lncita a to!s a resn I t :r sei!ipre I ' a w
toi+fat mosmr-sr S I I ; ~ ! S O $ a tlja. per6 -
sense rendirse s?rvilirtciit H rap homo.


Acaha g Cr.s.*iit ei letr13 crist4 dc la
caifidct, del aiiiw, .i anrb IIII paragraf do-.
quentisim diu que tots pobres i rics cs
@-ticis q,ue tornens. a1 ctiniplirnent del.' "


43
dever. Durant la conferrncia sonat en
-sotint Unrgs aptandiinents que con-
vertircn en oJacio ii1 x a ' x r 1 'orador sa
p;ofltosa confe:enci:i. --


A1 e n d e d a1 demati, eli i e's aco3-
pawyanis a m b e 's a u t o s de I>. Pere
Amor6s i de 0. Sebastia l~l i~nes anaren
a voure ics ';sves e~sent obsequiatc a
$7 surtida ?nib uii I u .ch de p?rt de la
Caixa Rilial I el Sinriicat Agricola


AI hnrahaiw aiizren arnb el cotxo de
D. Fere Mot ! I a Manacor aont el ves-
p:.e d o r l m v t:ii altre mitin.


-- --_ _I__ ilLi7


I:i c:;: 27 d';ique:! In&, dins el
.-:[ti C; , l ' c w o h de y8rvuls que
, I ~ ~ i ~ : e ~ x c r : li.5 Gctnimcs de la
L';II ic!iiL tic. C;ln Alnt-ey amb mo-
t i u ci!: (*l 1::hi ;ii- 1,t lest3 de Son
!':It!-(> S:. \?iccnt\ de Paul a i , ho-
I :i!>:ii-,:i c , ' I : i icu uii acte her-
, P I ' ) - corn tct., cl qui son mecu-
:: i t - , r e i I iiIPocent infantesa.


['I c5idit.n I'acte lc>s dues auto-
,: ;&its c~g1c~i:istica i civil arnb
.;I 1 tres cl i-t i : ~ qidcs personalida t s.


Els iiln., Inenors de si5 anys
fcren, a1 ~ i r de la castanya que
~oca-ci;i sa Directora gi-aciosos
csercicii i cantaren algunes can-
qonetes ninh gestos.


Una secciii d e nines, tot can
tant, fcren exercicis plastics


+ de geometria amb una justesa
., admirable.


El chQr d'alumnes superiors
.cant& les m6s hermoses pesses
de son rcpcrtori.


A1 intermedi del acte se feu
una capta a benefici de l'obra de
la Casa i a1 acabar aquesta tres
nlumnes de les majors elegante-
ment vestides simbolisant les


-$res virtrrts teologafs recitaren
una llarga composici6 en vers
ensalsant les virtuts de St. Vi-
cens i de les heroines de la cari-
dat.


Tots els nu'meros foren aplau-


Desde aquestes columnes do-
' nam l'enhorabona a tots els qui
actuareg en l'acte perb especial-
merit a les Germanes de la Cari-
dat p'el gran esfors que repre-


. sentaper e lks l'ensenyar aquests
jinfarmns.


. . .


B'r


* didissims.


I-


El distingit publicistn, sabi quiniic
i acreditat : :p - icu l t~r t>. Pzre F. Gi-
li, an a qui t a n t dcu la ciencia ha
estat cridat a fer un anlilisjs i a dar
son sabi dictamen sobre u n niineral
que se trobri dins el terine d'Andraig
en una fine,?. yropiednt de 0. Gabriel
Bosch, i sos cs:udis i ensais nan re-
velat una fan t de inmensa xiqizesa
per hlallorca per-haver descubert
en aqueix insuperable adob l'exis-
tencia del radium, tot 10 qual se des-
prPn del follet que acaha de publicar
titulat 1nf7uenc!u de Za Radioacfividat
en la vida vegetal.


Felicitam, a1 nostro amic, gloria
de la ciencia malloi-quina, per l'exit
obtengut i li agraim l'exemplar amb
que mos ha obsequiat.


A. I;.


FALPA R
Avui el LLEVANTsurf ambpaber d'
impressid correnf, el moiiu de lo cual
es haver-nos frobats sense paper sati-
naf en La nostra imprenta i l no s,ha
uerdut per noltrosf Desde el mks de
Mars fenirn anunciada una remesa es-
uecial &una gran f&brica de Barcel m a
i encara no 1,kem poguda conseguir.


Per allrapmt la caresfia del paper
de cada dia mis acentuada f a casi; irn-
posible la vida de& pcriddics'


Demanam dispetisa als nostres lec-
tors.


C R . O N I C A
DE GANOSTWA


METEOROLOGIA. -Aquesta quin-
zena es estada molt calorooa. Dies de
xaloc, pesats, humids. A fora ha plo-
gut, dins el nostro terme casi gens, sob
arriba Pargat fins a iMoreli i La Colonia
per6 no pasua.


AGKICULTURA -Se bat a la vela.
Pero cam s'esperava, eis seinbrats han-
donat multa p y a i poc gra. La fri~ita
si que be presenta be. De figues n'hi h;.
un esplet gros. Aubercocs teia estona
que IZQ s'en havien vists lank, metiec.
R I ~ S de m.tja a!iyada Si I'oliva no Gail
encara t!s pagesos coinpensariin la &-
ficiencia deis gratis.


E S A T SANITARI.-E;tain .en f e m p
dec6Iics; s'en produeixen diariament, Hi
ha pnssa d e papere. Tots els casos SO:^
senLi Is.


AMERIC,i ARRIBAT. - Gs a r r iba t
a i n b sa tamilia l2 Marti Rlassanet (a)
Caf6 prncedant d e !'Havana aont ha
conrieguit ier :ma fortuneta dins i'indus-
trin de toves o retjoles de cnnstruccio.


Yia bcn arribat
C I W A Ahll?RlCA.--Son moltis-


sims CIS qui est&n dispots a emigrar.
La major part s'en van cap a Cu-
ba. Entre els que parteixen aquest
mes, hi ha enTofol Ferrer (a) Sa-
cristri En Gaspar Ray6 (a) Nasset
barber, En Nadal Xamena (a) Nada-
Icl ede Sa Capalleria amb ses respec
tives dones i fills, i tambe en Miquel
Flaquer (a)- Mangol.


"hi ha molts d'altres, dels que'n
donaren conta a mida que s'en vii-
jea.


a Asturias aont passard set o vutt
mesos per partir despues cap a
America del Sur D. Miqtel Ginart
(a) Violi amb sa Sra. esposa i nabot.
Felis viatge.


ESCOLA VACANT.-Avui &
cesat en el ccirreg de Mestre Nacio-
nal de la 2.a de nins d'aquesta Vi l a
D. Torn& Camps Serramalera que
passa a Canet de Mar (Barcelona).
Sa plassa queda vacant.


MORT.-Dia 29 a1 wtf entregA
l'anima a Ueu l'amo'n &an de ses
Eres. Deu lo tenga ea% Gloria.


DE V1ATGE.-S'es ausentat cap I


Aquest periddie est6 subjecte .B
constam esgbsi8stica.
GRANDES ALMACENES
San J o s e


D E


Pda. Ignacio Figuerola
=e.


lZ*paterrd ,ria I PaZcria 3ordado.s I :meria Cenceria ColiCecciones P d j i ~ l ei-ia 'fa picer ias Lniseria Corscteria Coibateria Alfo nbras Merceria B . su t ecia Per fu ,ii er-ia
4BRlGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES


Bb.ticulos para Iuto -- GCneros de punto -- Bastopes
y paragaas -- Articulos de viaie


SASTKERIA - M0C)ISTERIA - CAi\rlISERIA
^-fmtas de Lana - Chmclos de Gowa


(iran secci6it de Peteteria
h:c 31 [ ~ ~ t a d o - P ~ ~ ~ o f l ~ ~ ~ ~ ~ ~ o n ~ , 211-PB1WIII- ,I$~:zZk?,%s
r r r s r c n ^ r r p -


3-3 * I, Fonda Randa, de Es~~va
Car-sB de .Palma, 48-ARTA.
:;'ESOBERTA FA POC. TOT ES NOU


' LAMPANT. SERVdCI ESMERADISSIM


P r o n t i t u t
CUREBAT I ECONQMIA


Eii iloc sc t orben ?:il!ds que a !a


A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets.
galletes, besCKits, rclleta, i tota casta de pas ticeria


TAMBE SE 8ERVEIX A DOMICJLI


l l K 5 i ~ A - ~ id ( ~ ~ ~ * i ~ i ? ~ * de Palmci 3 Dis. A.? Trl
Netedat, grontitut i economia


".


rr


I


#.


GRAN BOTIGA
D'EN


J U A N ULCENS (a) JAN *
-4. Ven de tota casta d e articles, comestibles, galletes, etc


ES REPSESENTANT DE SA PERFUMERIA
L. C A C C L O


TE DEPOSIT D F MAQUIN E 8 DE COSIR
P a f f i A n c o ~ a


Corn tau56 tota [asla d'instrumests mnsitals. Banilumes, Eaftemr, etr -
Tim Caif6lloa de Ferrrert8nr e d a - 1 R T A