. . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....

. . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . , . . , . . , . . . . , . . . , ..


--


fiosfra sacrossanta relligii, i d e ~ h patria


4


4


, /'- L
Pels que vendran
El camp de I'historia de Mallorca, es


sens dupte uns del$ m6.i cultivats. Rc-
vistes especials d'historia, peri4 licr li-
teraris i pu4Uc:icioiii dc tota C:ist.i s'
han ocupats molt dt: les gcstes de s nos-
tros avis i dels fets succeits en.la nod-
tra Roqueta: Na ob%t$nt, pub, havat-se
fets tants d'estudis ro nin encarc tno!ta
aosa inkdita, qwda mol! a escorcollar
per dins els nostres arxius aixi da P.ii-
ma corn en Ics ciutats i vi!cs de I'intc-
rior.
Per continuat, id5, aqtwfs escorcoh-


ments an?m ani:, la publkaci6 .d'aque.i-
xa plana, a cridar als amidors del nos-
tro passat, pcrquc donin a IIM:II Icr AO-
tes curioses que tropigue? eil B o x -
ments' antics qw totes hrln d ' c s w
pedres de gran valor en la caiistruccib
de I'Historia niallorquina.


En cada una de le; nottre; viles hi
113 personcs estuhoses qui e.. prewu-
pen de llevar la po!s an e!s docu:nents
que se guirden en els arxiits parroquials
i municipals. A.1 aquestes in05 dirigini
es;)ec:alm:nt per dir-1,)s q.ie LI-EV NT
publicarh gtr3t6i les n ktes que vttgen
tregdent i enviant-IIoj. Na ;S'ex:,.sin en
qiie p.)de!i no &r intcrcss3nts pcr tot-
hom;wngre serdninteressanta p'els 110;-
4ros ticts qni estirniti la hislori? de s'i
terra, cis q!tals trobariin ja i n o h feina
fcta i riiosdi3 agrairin am3 u n piad6::
recort.


Per altra par'. si es de gran conve-
niencia ocupmios d d n o s h poswt ,
tambe ca; riwu-rtios en el prcse.1). Pen-
sem que, seguit seguit. vi) canviait-se
la fe;o !iia d d po')'cs, tlcsapaxixen C:I-
ricters tigics. coitunii, noms, tiionii-
metits, ilistitucinn;, etc. I al haver dcsa-
arcg gut s'en recortlen de inmerit els
Coil eni,iorani$, 1,erci passat:< aq!ic,stu
qued.4 ut dins la trenietidi f x c a del
p 3 ssa t .


i,QUi n 3 d:irim av:ti, per tro!inr dcs-
c r i t e coslums clr fa sis, deu o inks ri-
glcs; de se lm co :I i a w i t e*ave;i moilti-
ments que j I n:) hi soil i poc:e. tcswci-
! a r c a -6 c t tl r 5 c o :ti 1 e t a I 11 c i 1 t d .e s n ? 2 re 5 -
CLltS?


ICY<), si :i:2 vole n (jit'els n o s h ; fi,ls
se t r 6 p i ~ u c : i e i l el cas no~r:o, dt.i~tti1-
I0.i Pi! lictrcs de niol-!o b:n gravat i
bell cspi:iz.tll,?t l'estat proselit d e h l 3 -


-1Ior.c I A!I a!xh v;1 tarn06 aqitsst;r plann
de L~.E~: . IYT Vo (]ric.iii q u 2 tots C I S qi:i
; > S ; ~ C : ~ I ;iiilac'l:c)s e11 aqriesta tasca h(.>
:.;..;SC!~ aLi15 tot C! c o i i a:nS tot:\ I O YG-


bi.
(?$<: ~ ' 2 s filis i p!t hotm d~ sa ~n i rc .
Aq:i?li:; IIO; 110 ngrSir5r: i aq:tttsta 111:)s
nc' rl:-;!ArA cteiil;Ir:?cilt reco;icgu;ia.


-:-+3: + ;c.p- +--


!UIll~lL dtll q!li s':p $2 Irebrill3


, *
0
-r.


Y
P l a n l i t e r a r i a
Lo que mos propoaarn
Obriiii aquesta secci6 dcdicada a la


Lifera!ura niallorquina per dos fins. En
primer lloc donsr a coneixer els nostros
mes betiemerits escriptors, els ines es-
til.lats poetes dc a nostra terra i ses
miis inspirades composici6ns. L'escola
-poetica mallorquina avui te guanyada
l'opini6 dins els territoris que parlen la
nostra lleiigua i sa fania s'cs exainpxia
arreu del mon. Teniiii obres p ~ e ~ i q u ~ : s
mallorquines traduides a les l l e q p s
n d s generals, son 1:etgides per tote3 les
nacions cultes i en canvi son descone-
gudes elles i llurs autors del pub i lC ' Ilia -
il,orqui. Aixo no pot passw inks. Es
precis que Mal lma co:irgui i euimi
com mereixeq cls tills mCs yreclars que
dediquen sos erforsos al conrh de la ri -
teratura i per el(& Alallorci es ~ ~ t i e g i i d i ~
j admirada dins el mon de les 1lrtrt.j.


An aquest f i , ido, LLEVAN r publicara
en aquesta plana una exhactada bio-
grafia dels nies distingits literats i t m
mostra de lo m&s bell qu'han ~ 0 d t J i J -


seghn iioc, cal tambf' estimular
qLli pLljell > I - . a r c ~ ~ f S n J Y ~ I . . ; i per


aixb alto-.^ i t anib lesp a ies dedicaclei
-,. li'cerats ja consagrats. rii declicarciii
d'altres a dar a coneixer les produccioiis
mallorquines que per sos autors iiios si-
guin cc ivd2s .


Avui co;ncns?ni per el rut.% il-litstre
poeta de Iii nostril Illa, el qui i i ih fania
Iia conqueiida, yu'es


El 1. 1. Sr. h Id. Eosta i titiera
Ln Vila de Po"e si, b+esiol d'iioinos


eniioerits, td I ' a l t i ~ a i ~ i i a iioiirr d'liavcr
vist neixcr cn son r i a tant a l h ligtira


'


dc le5 I.etres innlI;~rqui~ies rl dia 10 d t
nim de I'nny 1851.


Sa faiiiiiia, qu'c r l de les n i l i diili:i-
gides d e in pob'acid el fel l ciirsar tli
halx llerat n I ' I n . t i u t c.le C:i:tiat del quc
S'LII r v Ilid5 i'any 1671 stpii:it d se) ,k i
la carrera d'advocat qile dcix i auans
d'acabarla. D'aqu?stu eir ciirs;i d.)s;
anys a Birce!on:l i d Y; a Atadf i t .


Sentint-se cri jat iiiks t:irt, per 12 veil
de DCU, I 1;t carrera racerriotit1 paas4
en Costa a Koi;:r iloiit reb2 les s:igradi's
ordrcs c1 23 dc Sej>tenibrc ,IC' 1833 i S L ~
grnduli I'a;ry s l p e i t eri el Dxtorat e11
i eoiogia.


An aqwst 1 C : i i p sa fitni;\ ~0.11 A p ~ e -
ta d'a't I ili:giiaci ') s ' m esc.~ 17pad.i
9ireu. L:, pi d.2 t'O'o;/??37[3r l ' i l:4Lri? CO 1 -
sagrat. Aquesta coiii )o;ici!j q!i: data
dcis p r i i ~ ~ e ; ~ k i l l ? ; ~ l i i? d:dici a lei I ' C -
~P:S I i r i i c re :qn t la ink gran ieptdci : )
li!:rzri.,t el dri n cc):)?ix?r c )it1 H i i i . ; p s -
ra3is.;:ni pc)?ia. 1, i l i l y 1833 la l'j/2i>Trci-
fi:i C.i'o'ic:i de Pa!i~i; i f : b s 1:) pi'iin :i'n
~ J i ~ i 6 Ci? P ~ S P02sies i (f(,i!l;(\ror;fs ell
S:I h 1 proJ;iit segtiid3rll~;~t, 1,'111p
l837 ptI '>!i~i S ~ S poi.i1\?.; D:/ (1,g-c de


F -


I !


Tzrra i 'aiy 1899 se j Liri:ns. va:liiw de
poehies castellanPx; I'any 19332 so:i I l i -
brr T r a d i h r s i Fantuasics; el 198 ser
fforncio ies i doprLs SCJ Visions de Pa-
1estin:i.


Les revistts literarics de Mallorca i
Cataluiiya hari ilonrndes senipre scs
~ o l u ~ i r i i e i n produccioiis d,en Costa
qiie ~ ' 1 1 . 1 dis.ingit 1aii:bl;:coin a traduc-
tor p iblicant ICs nics ticrnioses poesics
dtl l'dp:i Lie6 XIII, i coni a Aiitor mis-
t ic doannt a liuni iin Me.; de Moria i uu
vicr c'r11cis


L.';i!iy 1902 gnayii el titol de Mestre
ell Gai Saber en e ! s jocs Florals de
B d r c t l o ia i ocupi la Presidenciao cF
iiialcixt,.i 1-any 1936


Avu;, C:\nc>ngs de In nostra S:ti des-
de I'dny 1903, cstA dediort a !a vida
iiiistica i escaezc'ja m C s Ix publicacid.


i\l11b aqucstes se,xfilt; no!es bio ;ra-
f iqij~s del nus!:o Ill66 glan POCfB, VO -
le&l u4-i poe& cewi inCJita.
L~ ,*eiit mort dc s0:i pare (a. c. s . )
l n ~ ~ ii-ha privat.


A co;iii.itracio d0:idin als nostros lec-
tors una pocsia adafada arreu cntrc Icr
mdlissinics que ie publicades. Mth
avdll VR taiiilit UII pztit fragnicnt de sa
h i i tash so!m Les Cuvcs d'Ar:a. L'cr-
;)ai de quc disp )WTI cs tan cu t que ni l
mos d-ixi I I O C pcr 1 t t k . j .


A. F.
-->-*-*.*---+


ElGarg bl2u
--


La deixa del gejii grec
. . . . . . . . , . . . . .


En tant edcewd fd1:es dc" roja r~s , ) i . inh ;
p x graus ja descobrien aqudl interi:,r
d!: te.ti+le, q.ii dzmnortr;d, r c p d de ut:1rave!le *,
1-1 m.itrix.i A c t d ,vi i i i q.ie.1 h i t on? i J'c'str; ,t:.
Coluiiines d'a'a'xi jtre del pro,iig:ha b o x l i
cciii ni . i sobre la terra i1'eacu'pii.A ' I ciiel',
:'kplcgueii. forinen pbriics i vilstes g,rit~~~ ie;
i seriibia qtlc alia tslxreii , COill e x o r . d e , vi:s,
tin trio!if;ll passatge de niitiquos iegioiis..
hlijory altres colunines, s t u n t del P iiplt' fow,
s'aixequeii solitaries a iant supreilia a t u r 4
quc ainxit se ptrt de vista llur prodig2 e,c.i':.~.n
aont la Iluin no arriba de frrl'cs n i ft3tei.s.
1iiquissi:ns tabernacles i tronor ani5 d o ; x r s
de !iIigran.a, tcildev d espihdit c!)rtiliatg
cshtucs revcstides de pleguetjant ropa!ge
sepu!cres, rres. idols i inoiistrbs ideals;
tot quant iwventarien deliris i n m o r t +Is
d e ntkj s u b k i bellesa i encisada niisteri,
d4vaII suinptuooes vo'tes que'i poder d'irii iiit;Tiii
tan sols no imitdria, tot for!iia una' visib
q le arnb forsa robiraiin rendeis 1'adinir:cib.
FLO RI AN A.


Coni s'lian d e
seinbrar eIs ahres?


Contcn el vclls que preguntant una
iegada a St. Perc quin era el tenips
TliiiOr per scmbrar figueres va contestar:
k'l lcmps de bcn clot i bona brcrnca.


Eu el n:eu entcndre tota la liioaofia
k I ' a r t de sc ribrar els ahres, e s t i i n -
:lorn cn aqiiwtcv viiit paraules i conte-
ien material siificieiit per u n tractat
:oitip'Ct d'a$u:l!a materia. No cren tan
tobltos ttls veils, CO~'11 Inolts volcn supo-
a r i honn piova teriirli de que satjieii


que diiien entre ~nans, ainb I A cmibi-
nrcic', graciosa d'aquclla prcgunta i res-
Dosla.


I tots els bons coriradors seg:ieixen
mquell consell 110 s o l s per les iiguercs,
BIN) tawbLi pe's denits wbres. Bon c h t ,
que vol dir Ciot gran prrque hi h a g
niolta terra reinogiida i bona bianc,~
qtu! v o ! dir bon peu, boii planter.


La obrervacih ~ 0 1 i 6 t a n f Je Ics prActi-
ques rkiiinaries dels qui teiien de la villa
Je It.$ pimitee cultivad-s ei cQii?cpte
tquivocar dit que, qui guai:ya creix, aI
Loiii:iamrleL a? b leu operacihna que
prac:iqrien C I S pocs qui sr:itbren racio-
nalnil'nt en cl iiodro pohie, iii'kil s u p
ri! lit i&a d'anaiissar aqurlla dita i es-
tudisr. el f i perque se prrpara cl terre :o
Fciit honu clots si es p m i b k iiiesos
alians de se!iihrar, per quiri fi se triaii
ho11.r p u s . etc. e~c. , per si acPs fer cnni-
pendx an eis nos ion agricultors la coli-
vrnie.:cia & fer !es cost!$ be, les vcn-
la!jcr: que rrpo ta una sembrd racioiial,
Io q:ie se pert cn teiiil;s i diiicrfi quant
p s ef-ctr. dr: n'ia pLntacid dc e tuosa,
c E wv:I s abres 11io1eii abatis de crci-
x.:r i en c.11 i secuc i i i i u s'!ian de torntlr
p!antar; it i i ib u:i;t pamula, fcrlos coni-
priidrc q w fcnt sc io!e8 ICS co ies per
uii I i ~Ictt l r i t i i r iat , iiiirrnt 3n aquerpt f i es
de i't'inica i i iaiizra 1.0 ii sc pol cvi tar U I I
Irac6s. .


Tbts el a;ricu'tors sabcn per propia
cx;lericiicia que les plantcs sc donea
in i l l o r .-i IC's f ; i n bo:ia f l iii3, pcri, C I S r u -
tiii;lris s*'iiipre trolwri ~xcuscs : o la fnlta
cic l r , l l p s , 0 e ! mal temps, 0 Ics jIU.108
o;i 13 ciiulia d c Ics iiiales cu'lites, o de


in t j .o+t , o raqtiiiisni,~ dels abres. iSon
illCU.lacC'iieiltS C I S nostres paaesosl Per
aix6' i i o i i i o . ~ liriii de c*iisar de repetir
i &)nar a 1'1 p~iblic'idnt totes a q u e l l e ~ ex-
perienc es q u e teneii estdt de reatidat i
q u ? poren esser observades pels ines
refractark a les bones pri; t:qucs agit-
co!e-', convmsuts corn estani de que
fera i i i h la observaci6 dirccta q u e no,
e!s scr imis rept i ts cl rnati i capves-
pre dura:it le ilnrgn v'da de u n lioriio
V C . 1 .


Ban d o t i buns branca. El buns clo!:
f i n els ab!cs IJQIIS i C I S bons >jgricuItor:


RO hi plwyen un pain a la mida ordina -
ria i si el terretio es fort i troberi qualca
bs no el perdoneu i llevaiitlo, l i donen
ia cabuda de Ilei, ara n ' h i ha d'a1trt.s
que per cstalviar kina deixeii uns clo -
te:s que tries valdria abms de miibrar,
,es deixassin per I'any qui v4 El clot 9s
ia per doiiar a1 abre jove un iiiedi que Ii
rigui apropiat per el seu desenrol-lo. Per
iescnrol-Iarse necessita posar rei; i tro-
' ar terra ftirtil, Io prinior per fixarse i w-
5istir a les veiitades i pod?: absorbir una
najor cantidat de les siibstaftcics ne-
Lessarics per son ~t'rlixeiiieiit, substan-
:ies que troba r n !o segcin, si la terra
:stA ben ferti isada.


Ainb la terra reiiioguda i f'liiixa, 1,'s
*e% teneii facilidat de peiietrar i per lo
;nnt de creixer, i coni qiimt Iieni buidat
r l clot la terra s'lia orctjada i ha segirit
xrtjanise i per lo tant iiiincralisantsc u
iertiiisantse tot el terjips que ha estst
icscuberta. vat-aqui que, aqiielles re-
lctes qtii s'dfi tie^ i se tiiultipliqnen dills
,a terra flonja trobin la niaior catitidat
possible d'eienieiits per uut r i r la p!anta,
clcmmts el delicisit del qua!s sir3 t a n t
m15e gran, coin in& tcrra haurhii r a t i o -
Kuda, coin mes gran haurem fer el c'oi;
adeiiiCs I'aigo de p!uja peiwra amb
tiits fitcilidat i la terra estufada comer-
wa nies !a frcscor tant nccesmia a I't's-
tiu.


Quant 1iiCs pFest s'obrin ers clots, wi-
Ilor. Aluesra operacib iela anib uii a'ty
d'anticipscici o a 1 ' 4 1 1 . dona el inaxiiii
rwiditiiciit, pcrque cl sol q i i i juntanirn;
ariib i'aig9 son els niillors reacti::s per
t;eb;tllrr la terra, per saonarla, Iia tengiit
c1 iiilxirii d'acci6 prr sa poiencia i per
- 1 teiiips qiie aquella ({:Ira; la calor ajii-
d at air? en las oxidxi6nz cjite se opv.-
ii I en la terra i coin bs I I : ~ dels riiiiloi-3
H ~ I is4ptics destrurx ies toxuines o m a -
laitids que ptgui d3r aqiit?!iIa i qu-. hi
!iagi dill; ci clot, proviiieiits mol!es vc
qades d.1iavt.r-hi lirtgut plantats GI
temps a.iiterio:s alires abres inorts c i e
'n i l I a 1 t 1 cs c 0 I1 t iig Io t;c s.


IVAN DS 61x1 \LGONF'.A.
Cu 11 tinir cr r .i'.


Enviam uqucst r i l i m r o n rnoltf qiii
' ins ora no ereri siiscriptors, siipostin:
yue simpofisen nmb els nostros ideois i
voldrcn dcsde ora en avniit figrrrnr c o x
n tu s Suplicani mn els qire no lirr vrii-
giriii esser que retornin el niirne;o tin
aqueixa ailminis!rncifi.


Aquest periciclic est& stibjectc :t
la Cenaura esglcsifs5ica.
I_-__.__ . .
.. ... . . . . . . . , . . , . ~.
,


Co'Sete's


de
Ten'm ui?a partida de susc;ip!cr- ve'la


:3 ptcialmcni de! co:lti!lci1t i d',lii\6rlC3
p!: dtuen ti11 m y o nibs Les enviaoi
q u e s t no. perqwe vcjen Ia r d o r n i a que
rufreixLmvAxr. Els q u i iio se pqsiii
)rest al corrent el dci-carln d: reore
icrque aixi corn c3tA el paper.no es p9-
lslble regalrr trnts d'excnip'ars Ala ido,
10 hi peiisou toto. A pagar toqata. -
Ci,EV rc ST 7
... , ,-


:.El diunicnge &a 4 dc fader roccei en
aquegta Vila titla Lcrrible desgraciii que
ccmtrrni tot el vecindnri. i-'ani$ti Jiinn
Artiori).:, cowgut per I'Aino'n J i ia i~ des
liec6 que coin tothom sab se dedicava
al coluerx d.03 i a i'iadustria de sabo-
tierIa, li-tuia pcgat foc a la caldera i dc-
V w les set del mati va-fer tin3 esc:ipa-'
dct; t i d s an e.- cafe L i e Can Ikrico :Mos-
t" awit conversa iiiii1) itti parei d';iotitos
f'.inqrri aiiirnt. S e n torria R casscua i c's
de su,)owtr qu'atiiria tot-d'uiiri a ntiar ci
f i x i a remnar 11 c a i d m per6 ani')
tatit iilalit sort que hi caigiti adrdiiis.
NinCfi s en adortii Tiit; que dc.; cap de
iiiilja hoa.cta se senria ;a tuf dc cos4 qui
se cre vava i Ics jeurs lies, iiiinzdg:: i
altres personcs per avistdo ati:ireii p'ela
c iswios i pzr els vciiirtx cercant-lo
E m ja pasuat de Ics nou coli: una de
s s filles vegent el seu jac penjat i no'l
solia drixar rrmi yiicr!it wrtia. va tenir
el presentiment d e la desgracia i en
roieii d:: tia ilarela aiiri.aliib clla a re-
tnaiiar la caidcra.


AI veure cert qu'el b d t o que se toca
va ainb cl tirad era un c63 I iuvd, feu
retir::r a s> filla i m a a dmar part an e;
j i i t . i t 1 qui ;tilib uii moment se. prcsriita
coni fariibe leu dcines autoridat3 i u:ia
gciitadir eiiort\ic.
Et j u t j r t feu Ics diligc:rcies d d cas, i


prov:ireii de treurel pcrb era ja cadd-
v u .


El POSIC qvedri coiisternacli~ziiii. YO
66: parid &itis u n ~ quaiits dies d'altre


El nii tx d i i recul!ides Ics s%es dcc-
l ? i i ! I e ttiiis uti b a r se l i feu t'entcrro.
I. iiicn ci lerctre CIS Iktgidors d e 12 Vita ,
ca rec q:i.cil ostcat;~w;i ;*ct~ialrne.~t i
presiicii el dol Ics AutociJats.


Aco:n~zl iyai i i a sed dcsolkicles lilies
amh la foqidissiiiin pvtia qirt. drhtr'nsea
scm cor, i pregdm a Deu que haja act-
i l , t a la g i d i a i'iiriititcc de\ riitortun,it.


CO > i l .


__ -/ ?.;z,. -,---- ---
de Son Servera


Per dispondre de mks cspai s'ha coir-
prada la casa que dona dtsdc el cclrral
de; citat ediiici fills a dav~nt Ca ses
Monjes.


Sera un.edifici magnc. BC p'cls Cut&
lics scrvcrins. Estan d'r.nhoraboni.


8


(; r o n i c a
METEOROLOGh - El temps durrnt
la cluiiiz?ila t d estat molt variable. En
so:i priitcipi va fer dies de fret, altres de
sol, ;1 tres de vriit, atiianassava ploure
pero ti0 I'hi aliioi!avil. El dissapte dels
Reis, per fi , el cel itios regalii una bona
sa6. El dir sis plogui: taiiibd durant casi
tot el dia De llevurs e i q s s'es estirat
el tcnipl; que le caracter de priinavrral.
Estani e;i ies calmes de Janpr.


A G <lCULTGi?A.- !Jt hu crec qu'els
co:irdors els aprofitcn 211 aqiietj dks
tan: boil 3 per cnlrccavari Per tot veucn
fais d'iwnios i dolies qw, s'afanyen a
trc ;ra serbn. Els renibrat se prescnten
dr: priinera.


S.4NII'AT. - A conwqiidricia hie Io
vari;ible del temps hi Iia un esplct g o s
de dengties. Soil inotles le5 cases qui en
tcncn un parei q.ti jeuen. TaiitbC tenini
epidaiii:i dc rosa, p r o s'ha presentada
iiiolt butiiyne. si 110 ntudit. NO hi ha ha-
gut c;ip c;~? de p a v e d a t
MO.?TS.- Dia 2G de Deccmbre a la una
de la inatinada iiiori sa iiiestressa A i m
Furtcr esposa dr8 hlestrc Pep Pic6
.Aco.tipmyaiti amb el setitinieiit a sa
f'inii1.a. AI cel sia ella i tots el6 iuorts.
'('n!ii!d i1ioi.i 1;1 niiieta Ma Tcresc Blaries
klla 1;i tiii.s pt'tita del disiingit riicdge
9. Kdlel Q Ul;ines. l?rbig:ieti sos perea
el iiostro coridol.
5XG <ALIENTAT--.F:I dia 27 a vespre
reb i el;; Sants 5ag.alneiits I'nlIXJ'n Bicl
k i o v a r d (a) Vil)il, pe: h.7vt.r bofCit U I I


din< iiii,!ra gr . ,vdat pero gracies a D.?u
s'Ii3 po.;;i t reoativailieIl t mil lor.
C A G ' ' 1 <W-- ' ) I~ 7 se casaren a Ciu-
tat I L S 3 . Da. Ma LH a'ies Curbelo ainb
b. J t i i , , ~ xreda , Uleo (a) de S'Auii i l .


enhoraboiia p'eis nwiis an cls que
;lcsi j . i i i et..rn;i liuila de aiel.
' SXM3.--EI Ki. P. Jijan Ginart de
San: Fe I , ) Ncri i natur:21 de In iiostra
vila cl Ji:i 31 de Dccanibre predica a la


d.: Ciutat el scrm6 de kt Co1iqui.s-
t a. Enl1or 2ibana.


P'ZL BLAT d!lGENTI.--D~spitj de
ni o I trs gestio tis i ;I c t u a I bat i c a c c i d e 11 ta 1
0. X id r i. !I Fe i n e i i i ;I s eo 11 scg L! i E! r r i I ) ;i r
a ti11 ~co:.LI entre C:S cmeiciaitrs mnjo-
ristes d'dqueJiJ viia i tgii!bC el 3iudicai
AgricoIii L'atolic per coyfractnr la iiil-
purtaciti de biat aigtnti a f i de tenit Sufi
cienteiiient abasticiri la poblr;cio fiilS a
la cuita. S'liiiii conlractadcs IN ,o.ie!a
des. Sia enhorabon;l,


it^ a:t el cor. Est ig~d UIIS quaiis dies


6


. .
FESTA.--An el Coftvcnt de St. Anto-


ni de Padua, cis d i u 4, 5 i 6 prcdicA e;
Triduo que oada any dedica a1 Ht, Lkr-
nardi de Feltrc la Caixa Rural el Pare
Gualba S, f. El dia ds! h i s 6e celebrii
la festa reiigiosa de la itratcixa entidat
La culCura que solia for cad3 any a\
mateix dia s'h3 perlloagada per no
tenirse conueniente:iic!it arteglat el lo-
cal.


1 20 respectivainant esjhn convocades
les liintes Geiierals dcls Siandcat Agri-
cola c:at61:c i la Caixa Rural


PONT EN ESl'UDi-€?I dia 3 pxsa
an aqussta Vila I'enginyer Sr. Chlvet
icotiipanyat de D. Rafcl Blants Tolosa
per peiiJre notes per a fer I'estudi del
pont que a r&Arsennl de S.1 Torr2 s*li.i
de construir danititit S'Eslcny en la
projectadit crrretera d'Xrtd a ICJ Cover,
EN JAUME METLE H A N O R T


--En lruine Metlk, tipo popular per 1.1
qeua desgracta, ha mort a l'llospital de
la nostra Vila. AI cel sia.


ASCENS.-ZI nosfre amio el Cate-
dratic de I'Instilut de Pcrliiia D. lmii
LL E.;tel!ich ha ascendit a 10 000 pt i .
EI felicitm.


JUNTAS GENERALS. - Pels dies t P


Registre
--