QbinZeaari Csrt6lic defensor del5 interessos morals i materiels d'Artd i sa Combrca . ~ O D...

QbinZeaari Csrt6lic defensor del5 interessos morals i materiels d'Artd i sa Combrca
. ~ O D ~ ~ O ~ O ~ ~ D O . O O I I W ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


. . . .
- R e d a d 6 i A d r n i n i s h a o i 6


uatre C.;ii>ton.+. 3 a &:!T
O ~ . ~ D ~ ~ D ~ O s D D ~ ~ ~ O O O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~


Any 111
~ ~


~


A I voltant dluna
reunib de Batles -


ARA AWAM A RUMBO
SI, senyors ..... ara sembla que anam a


rumbo. No sB si els pagesos de la nostra
comarca i CIS pagesos tots de la resta de
MatJorca,s'haurBn enterats de 12 gran reuni6
de batles de poble que hi va haver a~ Inca tiia
26de Juny per protestar d e les arbitrariedats
de la Junta Provincial de Subsistencies i de
ladesconsideraci6 en vers dels vocals asse?-
sots pagesos. Jo no s e s i han vist coin va
aeixer I'idea, ni coni se feu I'invitacib, ni si
s'han enterats dels acorts que en ella se va-
ren pendre.


El fet es bastant significatiu, la protezta
contra I'ablis de la J. P. de S. en quant cuit!a


els interessos 'de Ciutilt, no, pot
riboada, Cibtat es una part de
ra hora de que, s'aixecas la veu


delsforertses per f-r a sebre an 31s ciudadu-
nos que tots som individuus de Mallorca i
que si tenen uns el dret de la vida, els altres
no son manco dlgnes d'esser atesos en les
seues justes reivindicacions.


Els interessos dels agricultors, que son
I'inmenaa niajoria de la poblacio de Mallorca,
ertan avuy atropellats per les disposicioris
&una lunta que viu fora de la realidat, les
petites industries agricoles, ous, aviram, cu-
niils, han initx desaparescut, la d'eis porcs
estcl tambe amenassada per les perdu% oca.
sionades per aqueiles arbitrariedats, sense
que, aquells senyors cuidin per res de faci-
Mar an els pobles els recursos que necessiten
perque els seus afanys siguin renumerats.


L'inviiacio a la reunio, cxresponia a un
sentiment arrelat dins el cor dels redactors.
Protestar de la desconsideracid de que han
estat objecte els vocals assessors de la Junta
P. de S. es un dever que imposa la mateixa
urbanidat, i, protestar de I'abds, ho iniposa
el dret a la vida que teniin tots els agricul-
tors; per aix6, a la sola lectura de la invitaci6,
el nostro cor s'ompli desperanca, verem uti
finestrd ubert, per el qual se podrien conse-
m i r les justes reivindicacidns &una tlasse
fa temps desamparada i atupada per gept


nwitnt dels seus devers, pergent. que ha


carrecs, als quals, desgraciadament les han
duit, el nmdo d'esser de molts dels qui avui,
f!&gemeguen de la seva ineonsecuencia.
I; A la rennio hi hague molt d'entussiime,
se 6ark;le pendre ccrt-z repressalies, perb,
8 la fi, Un crlteri menos radical predomina i
I'apfavartn ler meguentci conclusion%:


t +kinastrat esser inepta per dwempcnyar certs


,.,.,, g L O " " O O O O O ~ " O " D ~ O " " O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D D . . O ( I W . D O ~ D ~ D D D D D D ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~
00 OD kg P Q E U S
on hli haQPlb puklirsh ~ t m frqcnssls slr am BB
:a Dll OD Any. . .3'w P


A f+Os tOrOe0 C k OI'igi0fdj 3 Estranjer , . . . Doble
Espanya: Trimestre o.i5 ptas,


OD ~ ~ ~~ ~- ~ ~ ..


,...P 8% 0 ~ 0 0 0 . . I U 1 0 D D 0 0 ~ " 0 . . . . . . D Y 1 D D O O . . . . D . O E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 1 1 " " T D O . " W . . . D O . . D . . L
hrtf't, (MaIlor*co) 5 do Juriol de 1919 Niim. 72
-~-_~__~_._.___I_._ _._ ~~. -


GQRT l .a Donar u n vo1 de grscies an els vo. cals assessors de la J. P. .de S. per I'ajuda
prestada a n'els pobles agritoles.


2.a Protestar devant els Exms. Srs. Pre-
sident del Consell i Ministre de Proveiments Completament curat d'una maialtia de
de la desconsideraci6 tengutla Per 13 Junta gravedat que aquest arly passat vaig sufrir,
p. de 5. amb @Is representants dels pobles, record continuament ejs dolors, i penes que
eliminantlos de la mateixa sense cae explica- estant durant 55 dies en ,lit de la
ci6 ni $xcus,a., : , ? ,. clinica d-s Doctor D. Emili Sacanella, auxi-


3.8 Poestinnai la c&& d'un'diari d'in- iiat constanfement per rrlon befiv0lgut amic
formacio, defensa dels interessos agricoles en ~~~t~~~~ ~ i ~ 6 ~ T~~~~ p,csent les lnOlteS
avuy riesemparats, sercant I'aiuda m m l i vegades que de dia i En s i l nit acudia i sLI-
material de tots els interessos agricoles, de. plicava a& fervorosa preggria a l a verge de
manant per aiv5 I'ajuda moral i material a sant Salvador, qlle i,l,ajud~s, protegir i
tots els Ajuntaments, sociednts agricoles i du ran t sa dificil i penosa situaci,j
propietaris. en que estava, deguent confesilr publicainent 4 * Redadar ut1 pro&ctc de Kt.tgfarnent i dir e,i alta que sempre vaig tenlr con-
per una Mancornunif!st d'Ajuntamrnls rurals sol i bo,, estar rebuts per intercessi6 de tiln


benvolguda Mare. i eonst(tucir5 de la rnateixa.
6.* Gestlonar la lllure circulari6 d'els Estic, ido, mes que mal agrayt a tants de


produl.tes sgricoles wi se !es autorizacidns i favors i gracies per sa proteccio rebuda que-
deposits de la Ciutat q u t avui s'exigeisen. dant obligat avui mes qu'ahir a publicar i


6 Nomrnnr una 'romisio executiva donar, a coneirer els fets i
com;>o8ta dels Srs Ratlrs de I,'ca, M a n a m , troben escrits en els diferents llibres custo-
prr diir a la practica els acorts anteriors. Vila.,


La prensil diaria de Ciutat, sewbin que Le Ciutat d'Alger, situada a unes poques
hn fel el buit 8 la reurrio de B a t h a Incia Es nl,iles de lacosta de les illes ~ ~ l ~ ~ ~ ~ , alltiga-
una IiAstirva que no ajudin an aquest nlent estava convertida en habitacid de pira-
an P I S LPUS Pusrriptors dejs pobles que tes, d'ont partien moltes d'expedicions de


moros, per anar a totes parts a robar, fer tots son aqirtrltors
Les ronciusions anteriors mosfan conce- caut,us i matsr a ,,seis crist,ans, Tots


bre esperances, Si bb trobam W e no .corres- es cativeri que va patir D. Miquel Cesyantes
ponen R lo granat de la invitacib i a I'eirtus- autor de 'D, Qujjote, i la necessidat que
siasme de la reuni6. (Sir& que ja s'havia posteriormcnt tengUe el ~~i de F ~ ~ ~ ~ ~ , de
estirat I'orella de qualctl? Esfarn acostuniats a conquistar dita Ciutat per impedir les incur-
no veure cap fruit de semblants reunions i en sions pir&tiques des moros an els SeuS do-
el nostro entendre, se deu, a que els batles, minis.


At& aquest antecedent, no es raro qu'els estan divorciats de Popinid si es que aquesta existeix, i lots dependeixen mes o manco more.ts algerins, de en
d'algd, qu': es el primer lnteressat en que els en venir aqui a les nostres r i les a
pohles siguin xotets de cordeta i obeesyuin dins el nostro teriile; visitrs que cegani-nt les ordres que de Ciutat !es dictin. posaven n,olt trists temorecs els nostros En I'actual orpanizacio del b t i t Espanyol,
es aon radica el mal, aqu'f e5 aon hem de
posar tots la ma per arrebassar.10 de rel. Perque els lertors de LLEVAST tenguin
iAutonomia! , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ! perb autononlia noticia del fer qu:: va soccerr I.any 174" co-
sentida, que a l cap t a la fi aque l l a protesta piam a continuacio la memoria que se cieixh


incipient manifestaci6 contta el ten- an el llibre del cadastre de 1743 par:!na 308,
tralisme. que diu aixi:


iBa.les de \a pagesial Donau conte an <En I'any 1741 a 10s 24 de Setcinhre cPrca
eis vcstres adniiiiistrats d'aqursts a( tcs, fei- niitjanit hora acustum3da qu? se muda Nos-
yos tligrirs de !a representacid que vos han tra Sra. de 'ant Salvzdor, ips lobes qua
fet ostentor, feis qu'els vostres ronvesins, aporta, voicnt io Rt. Pere Sard rnudar-li la
sentin coni un sol homo la necessidat d'es. que aportava, reparB que tot3 I'aporfav8
polsar aquest jou feixuc que imposnt de C'u- banyada, advettint qti'en el i)ut'sto qu'esk
tat, mos aclucd; i aixi, voltros. amb la forsa pel! ninguna de ies rnaner?s s'iii pot ploure,
que i t m a un pohle qui empeny. un poble ple. i tocant la roba amb !a ilerigu;; f t i x la banya-
d'eri!ussiasme per les seves reivindicacions, durn sa ii i w c si fcls nixida ia i i iateixa kora
podreu exiyirks, Ferq!r.- so? iustes, pedrec, *la1 ai'wz del i ~ r i frnz el ricdigi que <>bi.&
en nom d'aquests matefios po!&. ezl& Mada?aniissima (el que se sabe dim pots
una igualdat per tots. dies) qu'en Menorca se trobaven quatre has.


.-c-


.I 6


Falanitx, Lluchmn jor, La Pobls I Vslidemossa, diatsen 1 g a r X i u de la casa @biica dGaquesta


f loriana
2 ' , . L L E;B A IF T


tiinwits ir m .mi, gmndiosos I aportaven
1803 iksties f v;.nlz~i a Mallorca a portarsen
Son Server1 de iiostm terme; i luego deser
partitr de :!it.! Menorca dispongue Marla
Santissima (iw: se mogues tal fortuna queen
nega tres hestitnents i totes les besties, fora
alguns esciaus q'ie declararen la seva mala
intenciii qu'aportaven les dites besties, i el
bastiment que quedd p:engue per fora.sense
saber jamai noticies d'ell i se indica que Ma-
ria, Ssntissiina, per demostrar el miracle
aparegui: ab la roba banyada, esfo es per
memoria3.


Les excursions agarenes adlns els nostro
terme que t m t ,le dany produiren an els mo-
radors Jels i iobles, VB fer que aquests trac-
tassen de coxdruir especialment a ses pos-
sessib IS loires de deFeilsa per repel.lir i
opojar-se , ~ i 8 i els sarrains. Algunes cases de
camp del riostro t e r m les conserven molt
be, trii>:uent pare'.ls gruixades i cubortes
a q u e k s de volta grussa d'un parei de metres
de gruixa i a.larnunt es terrat mafacarw i


I P S de defense, coni la Torre de
Caiiyain A.


La t x r e d,? 12s de Son Catiu (nom que
no dupta'ii tr: sa procedencia hist6rica dels
catiris q u ? aotiga nrnt agafaren els moros)
es tipic.2 I se co.:serva mo!t be.


Q m i t crein petits coneguerem un Senyor
vei ailomanat I). Francesc de Sa Mesqulda,
posses;ib s,luaJn a la vorera de la mar i en
el ie in ie ('e la V i l a de Cap de la Pedra, que
Coiitdw, !l~j'csi~i!tt ia s&a familia residint an
aqueila possessi6. se prtsentd un vaixell tri-
pulat de inoros mtimant s'entrega de diners
i tota c l , ~ .e de gram i no tenguent-los a dins
dlta propie.lat, embarcaren una de les Se-
nyores, ia >'e11 IuAueren a Alger i varen haver
de pa ': r uiies qu:.ntes centes lliures p'el
seu rescat.


Cotitilva. depres de I- seva tornada molt
frist i erpantbs tl seu viatge i demes perlpe-
cies i aventurrs qu'havia sufrides.


Avui ;ol-diits per exercits regulls, per
barcos de gian forsa, construits per atac i
defensa, mos pureix que'l cas contat es im-
possible, qu'estii destituYt de tota probabili-
dat. de veiit:it i que no soccelran tals fets;
per6 fenciiem prtsent que desde'l sigle XV
ai XVIII, les tios:res costes estaven obertes,
no hi havia i , - ihncia , ni poder per capturar
an e;s t i ; t m x , nioit nies erivalentonats en
aquei! teltq's qu'ara, i si amb so pensament
mos rrasii;dnnl ;in aque!ia @oca o moment
hisieric, coi~pendrein faciiment el fet que
trobim escrit per memoriaen el llibre citat.


J. SANCHO LLITERAS
5hi--GzJ-m-


A L'amo de sa clash
Amic: Altre vegada hem estat


victiuicv del wciquisme ciutada, s'ha
consuiuat alrre volta el srcrificl i
I'artiule 29 ha seguit donant gust
an'& qui tan sols no tenen la deli-
cadesa de mostrarse, quanti m6s de
p r e s w t n r uii programs, que pugui
mewis.,i. i'3 iiustra oproraci6.


V t x i r . i :I i' i i~ient €1 temps era curt
per pLt..-, batalla, , per6. no dea-
magoiir, cci m t i i ~ ~ RS devant,) i dona ?
t e m p s per o r g a n i z a r la creuada de
rederlcib.


La diputacio Provincial, queda
novaineiit io r t i i ada . elu mateixos
homos ainb ei:i mateixor moviment,s,
amb la lsatrixa milnca d'ideals. Ilo


sintomes dela m w t segueixen extesos
demunt Mallorca.. . ,


Pa@
-e--er--4?17-


La Pau e8 firmada -
.A Versalles se firmi la pau el dissapte


pasrat entre les potencies aliades I I'imperi
alemhn. Aquast fet que fou rebut amb grans
manifestaci6ns d'alegrla de part dels Estats
victoriosos, n'ha produida molta tambC en
les nacions neutrals. Les relaci6ns entre els
diferents paisos del mon prest quedaran
refermades; Aumentarln novament les co-
rrents comerclals e industrials i arribardm, si
Deu ho vol, un dia o altre a la normalidat.


Llastima per6 qn'en mitg d'aquesta ge-
neral ratisfacci6 s'hi noti un punt negre.
Aquest punt es el descontent d'Alemanla que
lot i consideran-se veniyda hauria volgut
que les condici6ns de pau no haguessin
estat tant feixugues, tant impossibles de
cutnpllr i si ha flrmat devant la pressi6 de la
force, ha acompanyada sa Firma #una pro-
testa raonada, que fa preveure I'incombli
ment de les condicidns slgnades i la revenp
futura quant els cabeils del nou Sans6 ara
tot hagin recobrada llur creixensa.


De Son Servera -
Tambe passaren per aqui el8 propagan-


distes de la Confederaci6 Nacional Cat6lica
Agraria. Mos parla Mossen Pere DauzA Con-
ciliari de Banyoles-amb la seua paraula fdcil
i convincent, amb I'exposici6 Clara-d'un
pic0 de datos qu'adu'i a favor de les seves
propagandes, forqosament haguerem de con-
vencerm6s els serverlns de que a116 era una
cosa que mos convenia a bufetades.


Tenfem aqul un Sindicat agrari establert
I'any once; mes, per motius que noltros des-
coneixem, ell havia deixat de funcionar ja
de sde la seva naixenca. Id6 el President d'el
D. SebastiB Massenet. dins pocs dies cridd
junta general extraordinaria deis sew antics
socis i per unanimidat acordarem donar altra
volta senyals de vlda I prenda part amb la
Confederaci6 que amb tanta generosidat se'ls
havla oferta. El Sr. President fou comissionat
perque passes a Palma el dia convlngut amb
els Propagandistes i efecruds els trdmits de
Federaci6. I mos federdrem.


I obrirem altra vegacia les llistes a1 pdblic
per qui tengueb gust de siiidicar-se amb
noltros, i les llistes aumenten seguit i el nostro
SindlcPt va fent-se a d d s f e r a de cada dia.


Aix6, malgrat les propagandes que se son
fetes en contra. Perque hi ha que veure les
bnrharidats que se son propalades en contra
de la nostra institucib! Diuen uns, que tal
uni6 d u r l necessariamrnt la ruina d d s dtres


ue'ls altres son els soaparadors tlpEKL,Y i skis tiauriri? sorrit a'un mal
per entrifr dins un altre i per tant no conv6
la confederacio!!! Diven altras que una c a a
ea la teoria, mes altra sera la l ~ r - r i c t i ~ a ; icom
si els 7 6 8 anys que conta ja d'existencia en
el continent la Confederati0 no fassin una
garantis de la seua solidesa i bona organi-
saci61


Mes el carall de batalla es estat el Con-
ciliari. iPobre Conctllari! El m'han despullat
de totes les virtuts i el m'han vestit amb els
set pecats capitals i els tres inimiLs de I'dni-
ma. Segons ells, eo tal I'acci6 del Conciliari
dins el Sindicit, que, amb una retxa de la
leu# ploma, pot anuiar qUal6eVOl acord dc


qualsevol materia pres per unanimidd en
Junta General extraordinarla!!


iCom se coneix que han saludet el nostto
Retglament!


Mes no hi ha por de res. Els nostros sotls
estdn al tant de lo qu'es el Sindicat. Havtth
?qt una tlrada d'alguns i cadesq'un dels nos-


is en partam un Jins sa bubtaca i
s el cassino o en alguna rotlada, cs
altra deracert en contra del Sindi-
m ma a la butxaca, mos trelm sh


Illbreta i la posam damunt sa taula, tot dl-
guent: iCariten papers Emerrfen barbed


s. v.
--mL--


P'el Musseu de Raixa
En les escoles nacionals de la nostra Vila


s'obri una llista de susrrlpci6 p'el rescxt
d'aquest museu, com ja digueremen el nume-
ro passat. La major part dels alumnes hi
contrlbulren en cada una d'elles, i tambe heu
feren els mestres I ies niestres respcctives.
Diuen qu'el movlment se demostra caminant
i no d'altra manera porien ets mestrq i dei-
xebles demostrar son amor ais elements de
cultura com contrlbuint amb son petit 6bol
a reunir els diners precisoaper adsuirir aauell
valids tresor.


Vataqui les cantidats regwdadw. a cada
escola i que han estades envlades al Segre-
tari del Museu Pedagbgic de Ciutat p'els
indicats: .
Escola 1.' de nins que dirigeix D. Ah-


dreu Perrer, mestre i deixebles. pts.
Escola 2.a de nins dirlgida per don


Escola 1 .' de nines dirigida per la SB.
nyoreta D.'Josefa Torrents Id. id.


Escola 2: de nines dirlgida per dmya
Juana Ma Salas id. id.


7'31


Bartomeu Pujol, id. id. pts. 4'50


pts. la*&
lotal. ,, 28'20


4'00


7


--tzss=lm--


Palinodia tardana
Ara que veuen la frndaria del avench en


que han llancat a Russia, despr6s de I'opres-
si6 zarista, 10s revolucionaris bolueviquis;
ara que ja no hi son a temps a recular, cantan
la mes trista de les palinouies.


En poques paraules fan la confessi6 del
fracls de les seves doctrines colectivistes, y
del8 seus esbojarrats procediments comunls-
tes que no han donat altre resultat que la des-
trucci6 y la mort; la mort de milers de cluta-
dans y la destrucci6 de un tresor inmens de
riqueses ariistlques y de instalacions indus-
trials. Se pot dir que a Russia no queda mCs
que una cosa sencera: la terra, perque aquesta
es indestructible.


(La voleu sentir la palinodia d e b dos dic.
tadors de la Russiii revoiuclonaria? Esc6ltala
lector, esc6ltdla sobre tot tu, obrer que'
tambe has donat entrada en ton cervell a les
Idees del socialisme sindicalista.


En un folleto que acaba d e publicat en Le-
nin ab lo titol de Naoes tascav de la auto-
ritat, reclama una severa disciplina industrial;
afirmant quees un errer quells obrera sian els
amos de les fabriques y tallers: y rssumeix
10s seus conceptes sobre la qUesti6 obrera
en la frase segltent: *La Revcluci6 y'ls pre-
ferents interessos del socialisme tedaman
ala la sumissi6 del obrer a la voluntat d'un.
director responsabler.


En Trotzkl encar es mCs etpressiuy mei'
categdrich sobre'l particular, y no s'empatxr
de tirar a la cam deb obrem mganyatr pet . .
els quefcs.de la infernal re-
n hagut de aniquilar a sa


pebia ab un ctimul de rims y de repacitats
&m no s'en hage vist de semblant en la his=


Nol'haurhn de cantar la palinodia 10s Bis-
francesos que, en sa magnlfica Pastoral


diva, tan rabia i sans conrelis han don@
: a.son poble per mostraril'ls tamins rfe sal-


vLCl6. Veusaqui com la resumeixen en po-
: ,#es paraules la nociQ catdliea de la qIiesti6


q i a l :
; a b lluyta de classes, diuen 10s vlgilants


pbstorr, no pot deixar de ser funesta,a tot lo
Won. Scgoiis la'doctrina de'ia lglesia quC,'sk.


mple de son divl Fundador, ha sigut
arniga d e b debiir y dels humils, la
t de condicions es conseqUerrcia
de la desigualtat de inteligencia, de


ut y de la divcrsltat de
vida: y s'ha de accm*';


16 de la Providenciq y:


de piopietit es un diet'
natural, cs la garantla de la vida familiar, I'es-
tlmulant y I? reeompenr*r del treball. El socia- ,
&me colectivista c8 a la vegada un error y un
p e W .


Aqueix error y dqueix perill lo8 han pogut,.
ben conkixer CIS infeilssos poblidbrs de Id '
desditxada Russia-C.


tarid


, . , . '+


: tq&=q=a--ws


4
1 . < . . ~ I , ,


4
. i , I , . ,. 1


' ' El dla 29 de juny o sia en Is festividat de
~. St. Pere i S. Pau, ha eotat fixat definitlva


m n t com a la diada de la Bona Prensa.
Aquesta implantaci6 fou feta a proposta de
la Revista Sevillana Ora. et La6ora.


En aquest dla en totes les lglesies d'Es-
Danya se fa una capta destinant-se lo qu'en
ella se recull a ajudar a la Prensa netammta
catQlica, veritablement defensora del dogma i
de. la,moral, Pen casi tots els pbles re fan
ades pdblics per estimular a les ntsta que


tes catdliques i rebutgh i combatin a la
prensa impia, inmoral i perturbadora del
ordre.


No cal dir amb quin goig saludam nolfros
la Diada de la Prensa, i quant deritjam
we'l Dclblic eSDanV61 i entre aaues! el ma-


aidin arnb quant puguin als ped6 fi" ics i revis-.


a donar a i;els prats aquella tipica verdor qui
tm t enranta an els adiiiradors de la Creaiio.


Les fiques fiurs, cometisen a madurar,
fent honor a I'adigi, p'r .%. & ! i ~ i . eodtpn sn
, figawa.


Els aubercocs 3e p; ~ U N I a 45 pts, el
qulntO, n'hi ha pocs, per0 es ben v& quc
molts d e conrtd6s c s n ~ i , ~ d'esptci. 110
gonyaven t m t s de dobber corn enguany. e6
uii prru reuiiincr.idor arnb chireiii.


Els gram ari d graii,ir s'es,iniitarc:: i las
rioves que iiios iirribeli >on', n m t dolerites;
Les favrs tarpoc lian duita gens d'alrgria.


El besli.4 ha puiat i :e sostrnen el preus,
vis porcs prr engrei i i r ce pdgueii il


I c.s riiens a
Devant i';mponsibili 'at de lenir nroritada


a temps oportu .a r i o u bhtadora mccinic a,
ti iiiateix prupictari :,'esra irstalat una en el
C6S.


Els vocals de la Ju'ita Iwd de Subsisen-
tic.. que nieq s'ha .:istingit pel seu trcJiIll err
el Carrrc perquz vurcri cjs;r nui!il.rits.
D. Antoni Cano, D. Llorens Garcies, D. Agur-
ti Esteva i D. Juan han presentat
la dimissib en caracter irrevocable. La fun-
dan amb la dessidia del President. en tot lo
qui a la J. fa referencid.


S'ha cunat a Mhdrid el-seguent telegta-


hokkLL, k a i d e n t s
--ci==Um- --


C Q ~ N I C A
m D B G A - l q O S T R A (D


~ETBOR~OGIA.-EI temps es calu-
16s de deb& Ha fet uns quanls dies defresca
i bon sol, per6 al final s ha arreplegada
rnolla humitat I I'atmdsfera s'es posada molt
pesada. Dies cuberts, dies grisos i carregats.
No plou.


-


AORICULTURA-En el camp se seguei.
xen le8 opetatibns propies gel temps. Se bat
a la vela. En as orts se te esment ferm ale
pebres, mofoneres tomatigueres i ortolisser
de tota casta. De fruites ja n'hi comensa h
haver de madures de moites castes. Figues
florsa 1. plena i per cert n'es bona anyada
de tot Peres tambe n'hi ha. Aubercocs s'han
psgats be per6 apenes se'rr Ban venuts per-
que no n'hi havia. Aqui s'han arribats a
pagar a 45 pas.


fiorqGnr entri ~ e l i camins de ia sensatesa, -
despreciant els periodicutxos inmorals que
per aqui s'estilen, fornentadors del vid, de la
degradaci6, del escandol de :a rrelligiosidat.


S1'l pdbllc no els Ilegh i pagas, aquells rio
cxistirien i no rebaixerih i soiarien amb
86 bava impura ais mateixos qui'ls sosteneh
I en elr dndi t s i curiosos qui els-e tlrtgeixen
sense veurethi la seua malicla.


SANIDAT-Com a prlncipl d'estiu, a
causa de les primeres calors i les primeres
fruites, hi ha una partida de gastriguetes, es.
pecialmententre Infants. Entre aquest tambe
hi hauna passa d'engines. .en general, fluxe-
tes per6 ,hi ha haguts algurrs casos molt
:malignesqu'han causat alarma per temor al
narrotilio o erip, de aue n'hi ha hagut un cas, -
el nm segon-de D. Anton1 Oenovird (a) de


~ t S ? € 2 3 ~ ~ m - Son Terrassa. aut. gracias a Deu. s'en ha


Nota Agricola -
Sonincontables els mils d'uya de monia-


to que se treuen a plassa tots eis diumenges.
1 els que directament del planter be transplan
ien en els nostres horts, corn deiem I'altre dia
ch pobres procuren treureel major fruit pos- 6 &le de la terra i el pa del pobre no podia


* quedar a seg6n Iloc.
c/ I.@ a!tm hortol+sses contrlbrtiexen ja


. . . .>
salvat, de lo que mos n'alzgram feh .


GROSSERIA-lQuant serl qv'entrarai
mes I'educacib dins la nostra Vila? Els qui
desitjariem qu'ei nostro jovent donas prova
decultura i civlsrne, rnos hem de tapar la
cara colca vegada empagaits del qui rnos
diuen a ies barbas colca fet qu'esfarrifa. Les
Senyoretes que dirigiren la t6mbola que se
feu a favor de la Joventut Serafica del
Convent, forer: un dia apredegades per qua-


!re jovenets ineducats. LQui'n te le culpa de
fets tan baixos? qui hi pot posar remei? -


NOMANAMENT-El nostro bon amic
D. Pascual Ribot es estat ar~ornanat Delegat
a lvlallorca del Ministeri d'abasteixenients.
Sjia enhorabona.


REFORMA--En el Pala2 d'estiu qu'a
Calarretjada s'hi ha fet construir D. Juan
March (a) Verga, i que idea i dirigi el malaurat
arquitecte mallorqui D. Guiilem Rein&
(Q: D. T.) despres de la seua mort s'afegi
tiavant ei portal una porxada que desfigurava
la casa i destruia tat el bon eferte que pro-
duien !es ben fixades llnees de I'idea del Sr
Reink


Arnb satisfaacid verem dilluns pasat com
novament s'anavii enderrocanl aquel!a gahia
ombrivola, i no kyoriem pensar an a que obeis
aquella rectificaci6. Mes tart hem sabut que
obeia a una visita que hi feu el novcll arqui-
tecte D. Ciuillem Fortesa que sembla rebre
les insptraci6ns del difunt i plorat Sr Rein&
Mos ne congratularn.


FILLETA MORTA - Segons noticies
diurnen e dia, 29 mor7 a Ciutat la nineta


de 1,'ensenyansa D. Juan. A les manifesta-
cidns de sentiment qu'en aquests dles reben
la seua familia hi ajuntam tambe la nostra.


,'.Matia e arnila Cap6 filla petita del inspector


-
CAP A CALARRATJADA-Son moltes


ja les families qui s'ha espitxades cap a
Calerratjada unes per fugir c!e la passa d'an-
gines qu'aqui hi ha i els r n h per disfrutar 3e
la fresca maritima. -


BENVENGUTS-Per passar la tempo-
rada estival en la nostra Vila han Arribats
D. Enrich Ooliana i esposa de Barcelona, 1
D. Valenti Massanet i famllia i les germanes
Stes Blanes Viade de Palma. Sien totes
benvengudes i les desitjam felis estada an la
nostra Vila.


NAIXEMENTS ..___-.
Dia I 6 de Maig.-Margalida Cursach Mes


quida.
Dia22 ?, -Catalina Amengual Guis


cafrk.
Dia 24 --Rdrbara Vaquer Delmau.
Dia 26 ,, -Pere Oinart Nadal.
Pia 30 , , -Julia Tous Carrid.
'Dia 30 ,, --Margafida Llaneras Ge-


labert. .
Dia 8 de Juny.--Miguel Rossello Pastor
Dia 15 ,, -Pew Aizamora Biaiies
Dia I8 ,, -Toni Lliteras Amorbs
Dia 18 ,, -Ju&i Lliteras Arnoros
Uia 22 .) --Cataha Genovart Ginxt
Dia 25 ,. --Barbara Salon Cursach
Diu 25 ., -Maria Femenias Gay8


Kcsum: 7 nins,7 nines. .-Total 14


Dia 18 de Maig. -Maria Torres Russell6
(a) Papaiuna, viuda, de &I anys, mort natural


Dia 2 de Juny.-Catalina Morey Blatles
(a) Catayola, casada, 30 anys Cranc.


Dia 3 de id.-Francesc Sanxo Gaya (a)
Papa, 9 anys, de garrotillo (difteria).


COSTIUCATiA
,~.. il*


de quatre rodss, ja uaada per0 en molt bon es-
tat. Dl qui la vulgui pot dirigir-se a GABRIEL i ha, per vendre una galera de feina CARRIO (a) Fup-Carre Pedra plana 7-A,RT.4
A N GOLnCl23DO A R T
d'en GLi 11: ~ ~ L i ~ ~ S ~ til) Cia ~ ~j i ~ i ~ ~ ' ,


S E V E N E N B O N S I B A R A T 0
Comestibles de tofa casta, licors, dukes, Sallefas, etc., etc, s Grandids surfit de Perfumeria


Aqclesta O Q S ~ e8 s'uniee depositaria dins Art6 del ANIS TU(YELt
Fixau-vos be en sa Direcci6: CARRE DE PALMA 3 ARTA
L'agencla Bujosa (a)bnancra ssrreix amb 6sm6n1, puntualidat i barat0 qualsavol enclrreG 80 li frsca ptr aimtat I prla altros pobl68 d@ #lallWc8


Pegpaig a erfi: Carre de Palma, num. 3 3 Despsig a Pslsa: Estanc d'os Banch de ~'011
@ 89 @


Carre de Palma, 48.-ARTA - dB -


11 dn, lgrpio Figuerola as
S'es obattts far poe. Tot es nou -


Sastreiia Canlieria Mercerla Zapateria Paleria A


8 ., Laneria Paholeria Lencerla .- Generor de Punto Sederla,Artmlos para V I J e
OBJETOS - DE REG-LO I i lhmpant. Setrviei ssmaredissim


__- -


NOVEDATS - HBVEDAVS
Visitnu la tande de


Ca ses massetes
Aont hi trobarau ar-
tielas d'saori, merae-
pia, Pet.fumsrie, i iu-
guates pep tots gusts


C a r r i t d e Palma, 15


M A C : l A
D E - -


Llorens Careies
OBERTA A TOTES HORES


Vlns I aimPopa medlclnals
Alxarops d e EUCS del or. M O P ~ Y


preparat srnb erba CUqUOra d ' A R I 1


PLASSETA D'ES PARXANDO


AMB GLAERO IIE IOTA CAbTA I A TOT PREU
._ : ()ALbhT PI I DE MODA :--


t
C A P B O T I G A


JEN EN MILLOS CONDlClONS OUE SA DEh
I ~ - -


Juan Vicens [a] Jan
- I


Tota casta d'articles, comestibrs, galletas, etc.


It. G A G G I O
TE DEPOS T DE MAQUlNES DE COSIR


ES KEPRESeNTANT DE SA PeRPUPlERlA


P p P j i I I + J C Q N S
tom tarnkt tofa psfa ~i'is~nfiutr musicals. Bandunis Guitarros, rtr.


/ I H E C C I O : :., ALCARIOT, 3


Ebanisterics


fl2agatsem
de motbles


5 --


D'EK


A+ e
Ao"ey


Parroquia, 7


- A R T A -


-~
an aquesta adrninistracil


podreu encarregar
tota casta de


I M P R E S O S


sa rervsiran rslb Whl
-


rerrer i 3ureda


Ensaimades i Panets
Ea Iloch se troben millob q u e a Id


Panaderia Vieigria
1
9


E S F O R N N O U
~ _ - ) 1


EI e i botiga i)ei trobareu
seinpre pane, panete,


dalletae, beeatite,
rollete, i tota ca sta be paeticerta


TAMBE, SE SERVEIK A OOrtllCll/
/i; ; Nefedaf, proafifut, i ecosoria


DESPAIG Carre de Palnia 3 biu. ART$ , . .:
,