18 i h j t z a 8poc :rabaope~ti pep %t kTd1lorca .la veu que den,anarA, de veure...

18 i h j t z a 8poc :rabaope~ti pep %t
kTd1lorca .la veu que den,anarA,


de veure injusticies de
nisbrwi6 i.. uwrrcadilisme


-una +mM&iea ;nova, justa


k'hora ha,arribada ja. Se fa
del. tot prec'is. que ets elements


: &aos,.:els, que no tenen f sclavizc
i da 1a:se;uir Ilibertat,.els condents.


: , i


! awtin. de 1 iia,defer&,ncia i arrac&
: hin aqtiesta pelRica suicida i arti-
,yficial, aquest jvc de ni,ris a que li
.&men, ekinont de.."par:ti.ts de torn"
i que tant fatals cunsecuencies a
duit a tota Espanya.


It'a vergonya que en ple sigle
XX, encaya creguem els pje-
sos que hem d'admetre i aceptar
com-e bons, aguellscandidab que
mos erivlen facturats de M w h d
b Ciutat, an els quais p o cvneii.
xem, ni ells mos coneixen a nol-
trm, ni a Mallurca ni les sevei
"eeessitats f aspiraci6ns. i seguir
tloltros coni attJtets petits sense
@ersoaalidat per dir an els eomi-


&os, etz. de la nostra cor!fiansa,
diputats que coneguin Mullorea
f~ It&essiwts i tuspiracibns dels
Mellorquins pagesos, volern di-
putats prdctica, diputats que du-
rant les yasacions i *el teuips que
les deixi h u r e el cbrrec, vagin
a1 camp i sapQwen dirigir par-
Wnalnient I'ex;plotaci6 agrope-
euaria, i no aquell dipuiat de
W6, diputa 1 teonc, desconeieedor


3 0 : NUltW5 YQlt?IXI UI1 dlputat,


de tots els problernes que t6 Ma-
llorca a resoldre,


EI nom que vos afegiu propo-
sat per D. Juan Yanxu Lliterow,
Jutjc muntcipald'Artc?,es un JIOIIJ
que du en si, I'esyeranGa i la cvii-
viccib de que la pulltica mallor-
quina s'encausa per bon cariii i
que arribareiii a una nova era de
progres i benestar.


U. Pere Morel1 i Olcza es uno
garantiii de que s'acalerd la re-
prcscntam6 nientkla, de Mdlorca,
i coiiiensarci t'4pocir en que 1i1 rc-
prcsentaciosira vertrtdera I a gust
dels elements que fins avui ha-
viun vlscut sense reyresentacr6
veri ta Me.


Endevant id6 Pa& de Lle-
vant, no poria esser LLEVAN~ qili
visquos adoriwscatt, sense dwse
conk del nou resurgiment, del
canvi, de t'evo:uci6 que fa el iiivii
i te de eguir Mallorw.


Agraria-regionahta es h?m-
peitta que haverti de dura la nova
actividat, an el bell despertar de
la classe que, adoriitida, vivia
apnrtada de la vida ciutadaiia i
que avui despert a causa dales
circunstancies, que l i hirn ret
compendre, que el mal-estar v e
de tenir inals administrlrdors i
nulitats corn-e representants.


I'eis sonar el clari pels quatre
vents de la riiolt volgudtl yoquctr
i qpe la seua veu sia el "ituii
serviam" Hen@ an els cilcics I Ja
senyal de que el8 oonmdws, ds
-
Amir: NJ op qu * I'mtunsimme T nsi


s nip d4a Cora Irli nv'un conresins (a
i X&O+ mai a i d. n b w la aquell menti-


msnt) paib no hr Fs'gudx rn terra la Ile-
t W k w s d a n volar rn (?I numern d'aqiiemt
quinxwsri i IWE pwannns amh a qui h m
p r l a t n'hm morkat ratiafetew de la p e n w
de. AI O*rriuW aqurnta no rahem si e s
intpw,wts arepten ,:Jp delrg.ci6 i ~ , i Vole6
weytar :la no.trd bantirrn, In hadera que
onrenyal de redentid he de voleiar triunfant.
per 61, nontrw p h i & , ped,.dino &;
nwtm ramps i corn el uo&e randidut e8 II
fora Millurcr. hrurem de teuir un poc de
pieni: ia.


En q u a t an ala pmedimenb amogiiir
no hi ha unroimidut: m..ntrem unm *on
prtidariw dclr V ~ R sititemra, anar b n ' d i


de Ctutat a drmwarlos que indo-
p i n ' Pn- rsndideiura lea pemnes p r
dtm pfopoanden, is que en el om de no
waptarlw, rrwrem mpiwmible Is richria,
dtrsr eon r.ontfarir mnh ahmlut n demn-
nar una tal m a i a que demnant Ilimoana,
m o b rura $ 1 mal d atrel.


En rtrrte. a\ rup irar an el@ cmcica de
CiufRt I'incluri6 rn randidaturn delr rc-
preaeuWnti del pohlc, toren m:ceir dwn
e o n ~ I'aceptari6 (t la nt) aceptari6 du1
mnitihtn. En. el priitier cmu qui nom-
braria rina el c.om. t6, ' I mric m&xim, per
lo t a t aqupll reprehiwant no ho siria del
pble; sino &I comiih eetirh a les Pews
ordren i erth ben drmomat que el8 qni'ae
tmben en quent cas' no I . I ) res i8i note-
Den Ilihsrw! ;Yf e.18 ma4rix.a wban re-
nunrial!' En el rpgh ran, Is' no ncrpta1,i6
del canLAat enn ha de ilur la retirada i ' p r
lo tsnt el f &e.


En canvi se pnf anar all comitei, ala
earicn mbxims una r,.gnda p r m la deter-
minac:6 ti- t r w r ' triiiiitaiitn el8 caadidata
d4.1 blr, i PI IIH d m a r p r terlba a debre


.~ que caneat# del wu nial mnneig, vcdem
p w n t a r orrtadrrv rqwePentante nostroe;
mi no volen Huita ndlor, per6mai podran
dir.qur riguin ells eln qui Ira preaentin, j m
10 tant no estiran a ells suhjectes i partin
de tots In llibertat que el BBU mete criteri
.ler dnui.


D,aquPate mcnrra, la no IDdptP(li6 deb
cnadidata rondul x a la lluita noble, la
llurta per un idea!, que no,porempomguira
nigu. a1 contrari hp de animar ma i mem
p~ k*btorir.


SlNDiCALlSME AGRARI -
:Eti,ocionar.t va esser t'hoitrenatge sue els


amiis I .companys de Banj oles i la rodaiia,
tributsren a mossen Pere Dauza consiliari
del seu Slndisat Aprofitant la seua estada a
Malio ca, els seus convecins el prepararrn i
al acte b'bi a ieriren tots elr amics i admira-
dors'que fe a (Jatadiiya I'upostol del ?,indica-
lime agraii de 1.Empordh. . .


El nostre Sindicat qui t e n e e I'alt honor
d'hostetjarlo i ferlo seiitir an el nostre poble,
@I qual gbudeix encara del seu recort no, ha
volyut qurdar'eunera i s'ha aderit al'home-
natge.


La reJarci6 de LLEVANT. no pot quedar
enrera en una tan justa uemostraci6 i de tot
cor ranibe 5'1 i assotia.


--El Pr sldent del Sindicat en un recent
viatje' pel continent. tineue la sort de visitar
Ban)o es i en vengue tiln,encantaf,',que diu
que la rra;i,iit suprra a lo que ii;os conta
Mi.sst,n Ijauza. Partiren sc~ise un c W n i i
avuy PS u;ia tie 1 s pr'nc,p ,Is obres d'Eapa-
nja. i A i Oesanar envmt! ....


.-A Son Setvera ertau animatsamb PI
Siiidin.at Cat61 c,.tenrii gares de deinoslrar
prrrt que es on 16s viu, f. n t funrioriat la
seq iO c e Comyrrs i v ntrs en cont8.


'- % la Fedriari6 iair.b6 se 'jrehalh de
deb& tenen gai;es :fenguanj' iiiatCli cimprbr
pels. Sin irats rd rnts i rviifi 5urtira a iiutn
rl 6oi;oli r n rl qual te coiinrt~ mite de tat


P'el Musseu de Raixa
Aquesta &xa del ilustre 'fitl.de' MaIWrc&.,.'


el Cardenal Desouig est& smenassada ,de
tiaspas a msns estranpres., Si etr qui,,sen-
tim amor a les bel'eses i tr:ssors artistics de
Mellorca no frim per elIa lo que mol 'corres-
nOn no tsrdartm a plnrar la seua desaparicfb.
Totes aqueltes'coleccibis intc r*santissim.s
de estatues io nanrs. de 18pid-s grepirs; de
capitells, bustes. cape. ba xos relleus. .frag-
ments,mdiisdes de n:arbre, escultures, urnes,
i demh valioqos ohj v - s de gran vatbr
brqueol6.d fuEirA ir la noGtra illn, si no troha
cors amics que tassin un sacrifici petresaa-
taar ho.


La prensa de iMallorca, $*n es ocupada
1ntensame"nt i ha despert. gran eatusiasme
entre els amics de I'att i de les roses de
canostra ou'han,obert Ilistes de suecr:qci&a
f i de reunir la major cantidat possible su8-
cimt per comprar aquelric tresor..


S'han ronvidat els Ajunfamentr, socie,;lats
I fins fes escoles i PS dp'rreure que elltre,fots
se conseguirh el fi qu'es persegueix.


,


- .. . 1 . . . . I
A la nostra vi!a qq; da tarnbe- nberta una


llista.de rnrscri~~%, que es en la Redaccid
Administraci6 de LLXVANT.


Tots. efs qui contribuerqtiin aqlb ai& ~1
donatiu an aquesta susrripcin s,irtitan :a'* j
columnes d'aouest setmimarl i I& oatdaotb 1


'1 ho agrairh. , ' I i s i ) En 6.1 nr6xim n P donarem ca *a dels ,in&- i
Cornentaris a un dinar
%gut a n'el bon temps d'aquestes quin-


t ew ks malalties criotogamiques no han fet
na\ a n'els noslres sembrats. Les faves M


'correra i no senten ci.mlat,@p er-
rer avall Les civades tambe


esser retirades. Els Vlats t elr Ma' " . , i ~
er que hi ha m'rxen p - r ban m~pjp~$z n s q ~ . tla&erque


iavinyes i ~arres , son objecte aquestes
ktrnanes dels tractaments antirriptcqamics.
lnis 'buifer d,: t a u l ~ rorquen mort i n'hi ha
poques.


Les hertalisses si aniben bC a port siran
aha flpiesa, eis Jiumenjes a plassa m treueii
1.3~ wnen molts de planters. Els Wortolans
Ire$ ddondiis comm9en a treure tomlti-


cg prcus en et nostre mercst, son:
145 'ptas. El bar& .tametie I 168
inta. Les pllhea a 1'15ptaS. t e l a
a t"3 $ti& CIS ous a 1'50 pesetes


sui; taxat a OW la liiura; la farina co-
p n t ,a 7.10 pas. els 10 Kls.; la cam taxada


b W V O ptas, els 4 0 O y r b 1 ~ .
; I 1 R p D f 3 r u - m


." L s ?&VreFvsh '.,k bM cami i


1 monjetes., ' ' '


. . , .


. ,
. ;I$'', , '. . .
Ha tomat de Ma riJ t'apostol de la nos-


tta lrngua l'iluhtie Qnongr Mil istral de la
Seu dcCiubr Mossen Ailton! d Alcover.


me I ail b tan1 d'cntusirsme
lm&4,QtpoN. per I'Obra
que yeiisii t ontmuar d m e


&qucok llln estant aiib la subvcncic) o I'aju-
h d e qui s'atsusi a frl-li costat.


No calls erperar aitra rosa Li'un caracter
LDW el de D AOtO- I, el qud sab vencer tots
els obskicles que se IT presenten o niillor dit,
.@Wra,r;tp i passe per damunt tot, Imposant-


tata ctase de sacrificis per I'objecte de


1' . A1.D cciouuri e! dura u cap si Deu li dot@ t,
vida I forces 1 si els mallorquinr li fan el
costat que nesesaiti:: Uiis amb dines, perque
mse aquests r. OL' re pot fer, i eis altres amb


1 . *& entusiasmef; de 6es ilusions. .;., ~


mtrital.
i,&ncari que d'alia se. sobgo-: ~
ocae&&letm). en' iiu,r#blt 0-


nes esp ranqesdeque el Govern li subven-
cionari I'obra. A Mallorca hi ha alyuner
Corporw@is.que ia han acucuat, un cr&iit
anual~6er'aidaf.a la"magna 'einpresr i ' 6s '8e
creure que moltes mCs s'hi sumarlZn i con-
's ir&an&/$3&rs cw.0 dur a ca w a @e.sifi na Iiegltima' gloria de dallbr-
ca.


?$


&


iyt: ii. ar ai ..6 protcsls . (,;ma res ni contra
ii :I, h, per descpneix r.lesvqab!r?. cpu?e$. .
;e mse&ari6 ..ei stitut d'Ctudis C a b I
kns. Separari6 que sentiguerem fern,; per6
~ * e i n que tnl voltu h~~guCseii j!Ogu&its le8 r-
nar.w reiacions I iornar treballar corn *bans.
si Id I ampan. a de rrivindicacib no haguks
Qbda tan here.


Pocs dies besyres de la varada del pail&
:hot C apdeprra ror:videts pe:s propietaris
se seuniren a Calaratj ,da ela oprr. ris que
havien intervengut en la seua conetrucri6.
wclatant dmtussiasme tots ells per haver
tiuit r( cap una obra-tan important ieme rl
mes netit Incident.


Una vegada acabat a Vh .r.* del hrindis
el Sr. Feneyt co-propietari (!el harcn, done
Irs graclcs a lots PIS assistents. inaitifestant-
Ius que el motiu $!el dinar era per soleiwizar
I'acte. al mateix temns que per donar les
prarirs als operatip, ia que sense la seua
ajuda i bona voluntat, haguera rstitt irnj os-
sible realizar tal empresa. Visques i aplaudi-
men6 coronaren les paravles del Sr. Ferra-
gut.


Acte Sepuit s'aixece D. Bartomw Mes-
sanet, opntrl el qual rle d'entusziirsme i
emocib pro, OSR an els assistents forfi u!i r
una petici6 81 Ajuntament perqut. sigui domt
el nom de Ferrarur. Garau i Moll. a un drls
camera o plasses que se construerquin a Ca-
lairstjada, cam-e rewrl de eratiiut que per
ells sent la majoria de la classe traballatiora
la quai diariament ha trobat alta un mos de
pa amb que alimentar els seus fills:


fnfluis prop de led autoriJats per la pron
te conseruci6 de ucn Escola en aquelle ba-
rrlada, la qual se veu dins el mes gran aban-
dono. sense el mes petit ceiitre de rultura
aon els pares puguin enviar els SYUS fills,
perque rebin la necessaria educacib, aban-
dono sols perdonibit- a c.,obles selvarjes:


Demanar a les artoridats el nombrament
d'una persona idpas i entesa perqur hmb !a
seua repfesrntaci6 pov mi dlta barria4a i
veuw la m r a de conseguir el nontbrament
duna persona que serveswi la correspoii-
dencia, la demora de la qual tmts de per-
ju- icis ocasiona an aquells moradotw.


Acaba amb un ivisca s Ferragut, Grau i
Moll! que feu contestat pels assistents anqb
mes i ines nulridas a lamarions.


Noltros qui estimam de roi' el nostro
. . pohle, que sentin per ell aquesta COSR mis.
t4Mosa que un fill sect per elbehs pares; na
hem d'esratimar la nostra mo+sta i a1 en-
~tusrlasta col,.boraci6 per la cciniecuc.6 dels
fins abans proposats I cri,!ar I'aten i6 I e es
rutoridats i d'aquelles a!tres persopen que
:W: b. seua pbsirio social le6 cotrest on, .mtg fes estu.lien I procurin prr tots els
!m&$iatdurles a la prectica, i que r o dubtin
que el pb!e mai rrgatetja ni un recort:hi un
aplautrirncnt an aquells, que en les seues


-,obres sabef6n deniostrai que I'estimaren. - L'activi,:at d'aquest p r sa t Iemps en
els aetillers de Na Frrmdura no s'ha ink-
rrompu ia i els qui trnen la curiosidat o el


.patriotisme de passar per I'oii.bra a'aquell
pinar, poren contemylsr, bcompanyats (el
aonoton alenar del motor. els jiscos de Ies
sems i la suau remor.de ies ones, les quilles
de dues noves barcas. una petita que puja
depressa, es un llaut de 44 pams i I'altre
que.@ b6 no tant grossa com el de Caple-
per& ,nq deiximi d'excita I'admlracid dels'
visftaw


UN CONGRECANT MAHlA.
' ' Cripdr,;cra 8Vi-IO


-[-@-


i(. A. F. %&b IR sofemnidat acostumada en el an-
veltrde SCRWnl tie Pa %a se i.elebfa la
ferta del seu Sail$ Patrb. Com sempre 1. n-
gu6w4cter dvic-r~l@6& k port rclti,+iora


temenhl pmb !a r o v e a del Taunlaturg; el
disoapte hotabaixs se (ai~lareri soie!ttmS
completes amb inn ta asststet c1a. El uia de
Sam Antoni el demnti hi hague Ofici mayor
nmb Ex,.os. cia major cant,.nf la Cilpelw del
Convent amb man aiiist la "Missa L ) w i ka"
d on LI. l'eros'i n KUJ les &ties del Sant.
D.. Matcu Nabor Pvre. Vitari dt Sarit Nico-
lau de Ciutat ..


AI horb.baixa se cRntR el Trisearl. se feu
la noveiia i altre pic D Mitw N ibot O C U , ~ ~
la CBtlrdra Jel ER r l t SiiL


En la p3rt C:vic-~, s 9 p .ssvtjA ei dissallte
deinati I'Obreria f .nt I I ca td per I I Vi,!*,
acomxr. .+ a d'una :art dr Iti:Pandi .que
diripix & Anttmi '' ' Oili. veteri it~ri.


yes. re a les 9 sorti i trescl els carrers
de la vtla la trlu fa Cfwvoswz rn I.( qti'aiirhva
un nin vestit de Sdiit A IO:II voli.4 d:.? Ires
que velltits d'anrels i xerafins aiiiiv .n c i ?
tant PHinane a Sant Aiitoni. Era aco itpa.
nyoda de la mateixa banda de nuiwa.


La cap IIA del Sant artisttcamatt a 'om-i-
da amb ftors na urals i artifrci<ils. rawells i
teles hermoser. I i 4 r e s i g sn lluniitiana
e'eitrica, i en 'at f,ida de f ors. fou vis.t.itia
nrr tot el poble durant la vetla qu: se des-
h-ia en elogis w r MIS ronf c. ionH nrs


AI endem6 al deca ~ ~ v ~ q w , add 116s del
a'ractiu n." de la t6 5.ho a a bettrfi i de la
Joventut Serhfica. sorii wvwne:it la Carros-
sa a trescar CIS carrers de ia Vi la i s'organi-
wren seguidanient les c x r e p !e$ d,: 'bixi-
cirtas.


en la vetlada a'smo'lA u'i cnstzll d I tom
artificials, mor erets i r/kho.q qn' .meiiibat
per la banda demunt ali4aatreiuk H la pl.6-
seta del Cortvmt,tiumerosn rowurren. is.


S a enhnr..bunr ais PP. Fianctseaus i a
I'Obrerla. Molls anys.
rn-=--


I


C R ~ J U I C A
(93 b B C C I - N O B T R R w -


METEQROI.0GIA. -So n a p!k cs!iu.
Totn la yuimma ha frta basLa a v o w . 1)irs
de hon sol. en que e trr,n6mctre puj iua fi IS
h Z!i j r e s grmi a Piim'ir I , El ce *.h I IIIUS-
6ai' ier& ni hn iii !. I. iii boires, 1 i. b :n 11,s.
i blau, beii blau. D u r m t la vet s a la gent ia
surt a la fresca p**iqlre dins ies cases sr sent
la fort6 del baf est.val.


AGRfCULTUR 1. --No e8 pens '!'e .Ira-
nyat'qu'ainb aqua-t temps :ant I er t els pein-
brats sien frissat? mdt a secw I els ro'ita-
don han adelantadrs les fcinlts proiiies de
la temporasra. S'haii seg t t tots els crdis i
civades i s'h In batu !es le$ fdves. Aquesta
setinans per tot se pouil taia:i els ~ I I I J I H V at
wrln molts e18 qui h ;uran acabat d ! segar.
les ortal~sses tdmbk avenceii. Ja co :ciisa a
verineiletjar colca tomdtigi. k s moniatos
hsn quedats sembrats squrixa set l ima i
s'dtretg.a la ierrra per prcbis i de.ii&s plan-
tes del estiu. -


SANIDAT.--Despr& de mort el nin de
i2sn Pa.,a, de gsrrotillo com 'eiein en el iiir-
mera darrer, s acordrwaren dues cases i2 Cs
corn a innlda preveiitiv:i p-rdue hi Iiav.3 engi.
nes de caracter tlcftCii;. N.1 tengurrrn coil-
sequeiicies dc'entes. Mas. hi ha u w pdssa
d. ngines que alarva fsrin. Fins ilr I a1a.a a
gmis i a pstils, p a 6 nd hi hi h gut cap
n,ort. -


MALALT.-Hi hqgutde fer Jllt unsqusnts
dies. el nostro arnic i eo *i:,bcrador 1). i)an,el
Cano, teiegrafirta de la ( 'iiltilt t'ondai que
va1&u4 a p a s r la fesia de Sant Antoni asib
. . un braq i una came rompudtn dSq(4 vera la
netltia?& tracts d u n c.nbbd. -


DE 1EMPORADA.-Es vehguda ja fa
un parei de setmaties la distivgi la fawilia de
D. Pere Morell, dels 010:s per passar la
ten.pora la destiu. ken bewenguts.
casssxkssszrne-


R E G I S T R E -
N.4 IXEMBNTS


Din 8 de Maig-Juan Llitenb Daniir
Dia 8 ,, -Antori Canet Palmer
Diii 0 ,, -Antonia Massanet Feme-


was.
Did I6 ,, -Miquel Terrassa Pont


Rcsm: 3 Niris. 1 nina - Total 4
M.4 TRI MO.V/S


D.a 3 de Mail-Jaume Nndal Mswanet
fa) Bnrcho amb Na Caradna N e y n Citfe (a) . . I
uondoya fadrins.


Dir 3 de Maw- Sebastid CanM Perfanut


Dta 9 de M8ig-Montserrat .EetevA Smt.
cho (a) de Sa :Cabaneta, faori dc 29 anps,
Tub, rtulossi pultrlonar.


Dla I3 de Mfllg-Sebastih Ohart' S*r;c?o
( ) Corona ,de~anyr . v iuh? Mort ttstll- . , , .


Grandes Wmacenes I
=---de - 1