(thinZeaari defensor deb ihteressos morals i materials d'firfii 1 sa comarca Art&,...

(thinZeaari defensor deb ihteressos morals i materials d'firfii 1 sa comarca


Art&, (Mallorca) 10 de J u n y de 1319


ELS "ISTROS 'HIHI
7


Encara que I'apassionanient. propi de
'sent son cor ple de patriotisme. niosfassi
UR que% nins de la nostra Vila son mCs


xerits, a& vivarro!~~, me, intevligents, mes
a W c s i m8s bons per naturalesa que% de


viles; I per a h a part, efi .ara que'ls
s a parlar despcctivamerit de tot
rnos liguin que son mes dolents,


repropis, me6 malctiats, mes ignorants i
esvalotats qu'a 1es altfes bandes, floi-
creim que no, que% nostros nilis no son
illors ni pitjors que'!s que se crien per
is demCs pobles de per enlla. Creim que
n totes parts, n'hi ha de vivarrons i de


de aixerits i apocats d'intel%gents % caparrots, de hen educats i de nialcriats.
H i , h iie tot a la vinya de Deu.


Per0 creim, tambe que com per tot, son
majoria d'ells segons I'arnbent que'ls-e


W a , segons el pulitx6 que 10s sosten segons
'$18 exemples que tknen davant sos ulls, amb
.Una peraula segons el niedi en que.viven.


~ , , .
* * *


Ainb aix6 si que no nios cega el seiifi-
:Writ pa:ridtic. Per desgrdcia I'ambei~t que
@.e rodetja, eis. exempies que veuen, els
Pulitxoos que +,:e sostenen, el medi en que


: Pul
i %s vidi; que c.orrompen els pares, el joc


en en c a f e i fins en familia. el mal
ue fer ses orelles en totes parts, la
6 de COSIUITIS que respiren a totes


ells mirin lo ,'esprecinhir, i vi1
os i nobie. I es que no trnen.
'Is anostri a conrixer lo bell.


nyi 4 distiiigir lo bo de 10 dolent,
nfeccios, lo noble de lo baix.
f I'abaniiQen que'lr-e te la fami


questegpaben que'les treu tenir
# R ? n t de Ies cabr% o dels ports, o de tot
,d&estiar, per0 Zpvveurn I O que'ii poiien
&We .del cor del-nfants i els deixen aban-
-&Oat$ a la bona de Deu, vagant p'els ca-
nwfins a altes hores de IS nit.


es per ells funestissim.


I * *
b


lment amb tarits (le perills coni
,sense guia qu'els il.lumini, sen-


ulitx6 que sa iseducada conciencir ,


l_l__. __~__
contreuen inconscients, vicis en niiniatura
habits dolents, encara que si voleu amb tota
ignocencia, per6 que son llevat que queda
posat : que mCs tart amb el despleganient de
la naturalesa, ainb la valor passional qu'es-
data a1 surtsr <!e I'inLiitesa touara pc'r cori-
vertir aqueiles inocentadrs infantivoles eil
-ir is incorretg:ib!es i en burrit ia estupica i
pretetici<6a. Aixi hem vist niris de pocs an!s
qui furnrn davant les riailasses de sos pares,
atlots tie sis i set aoyr qui a la claror dels
llums pDblics jugueri a set i w i t j a les nou del
vespre, brreantets puswrs de nou o deu


es qui acossap per fadrinardos des-
im per pare% (fespreciables fan bro-
nes 'ab torpesa maficiosa a Ids j&e-


i1 no hi hiruria remei, Deu meu, pertanta
depravari61


* * *
iJR'S segur que la culpa no es sols dels


pares, mcara que hu sia la iiiajor part! Per.
que, per corretgir lo que no saben o no volen
aqueils, s'han rreadrs les autoridats que
tenen el dever ineludible de vetlar pel- ho-
mosde dema, de suillir les faltes o les impo.
sibilidats dels pares, com tambe de castigar-
10s la seua maliria i la seua deixadesa.


i l quants n'hi ha qui , revestits d'autoridat
iio han sabut compendre la seua niissi6, i han
abandonat encara mCs i amb pitjor dany a la
nostra atlotea desgarriada!


I ,no es que no's puga treure profit, si's
vol, de la vigilancia. Ara mateix, amb do8
mesos d'estar encarrepat el seg6n tinent
batle D. Joan Casellas-dit sia en un elogi
sincer-ha conseguit al manco, qu'els nins
ns se burlassen del municipal, que n3 esva-
lotassen p'els carrers en les hores nocturnes,
que no jugessen a cartes per mitj dels ca-
rrers. que no frecuentassen els cafes ais
menors d'edat, iSi tots els batles imitassen
son exempie!


a *
x


i Q u e no's suficient la vigilancia? ~Que'ls
nins no se deueii haver-se de perseguir en to-
tes parts cum a malfactors? CQUC no tota la
tilsta s'11a de carregar a les autoridats? Es
ben ver. ,.s precis que se conti amb elements
educatius i entre aquests s'hi han de contar
imrrescindiblement les escoles.


Les escoles actuals, tothoni heu sap, do-
nada la seua oreanisacid, la falta de locals
capacos i adequats, EO poden fer m6s de 10


que fan i lo que fanno es ni de mo't suficient
per atendre a I'educacio integral tie tots els
nins del poble.


Es precis, id6, coin inoltes voltes hem
repetit que les autoriilats qui vulguin tenlr
l'irifanria educada com cal, atenguirz conve-
mentement ail aquesla qUesti6, la dels locals
escolrs, i allavores, resolt aqueiv problema
haura arribada I'hora <i'organisar-!es de nia-
nera tal que s'obtengui d'~1lrs el niBxim de
rendirnent e: educacih i ta;pili:aci6 dels
infants arlanencs. iQuin sera el batle que
s'encarregarh de dur a cap empresa tant
Iloabie?


% .. I


Mes, no basta que'ls nins tenguin un
lloc avont reunir-se durant sis hores diaries
per capacitar-se per la vida intelectual, per
amagatzemar coneixements i idees noves
en son cervell, per educar son cor i sa in-
teligencia.


En llur vido necessitatan treballar, mon-
ren-se, fer. En s'infantesa necessiten tambC
beilugar se constantement, jugar. 1 per jugar
wcessiten espa'. Id6 es clar, que si hail de
jijgar per necessidat, i que si pet cvi'ar-los
els perills dels mals exemples Irs arruisam
dels carrers, es precis que les dunem llocs
a posta p'el seu espandiment i esbarjo, punts
aont puguin anar a juyar coni deii:ana el seu
cosset, sense que destorbin als deinCs ni
perilli que'ls demes malmenin els seus corets
ten:lres.


Vat aqui, id6, un altra problema que les
autoridats I'aurien d'estudiat i resoldre, ada-
mes de les escoles. Aquest problema consis-
telx en cercar o crear I'Ajuntament plages
infantils, parcs d'espansi6 p'els atiots o aju-
dar tot lo possible an a qui voluntariament
cerca medis per entretenir-los i educarlos.


1 * *
iBenehits sien, Ido, mil vegades els esfor-


qos d'un Rector qui ha cercat lloc a!!eqiiat
per congregar, entretenir i educar la iiosfra
joventut infantesa! iBenehits mil ' I . ~ : B U L ' S
el8 treballs de las associaci6ns de F'rwcis-
cans i Germanes de la Caridat qui h?:n inten-
tat i proven encara de reunir 81s mstros
infants per redressar-los i aconduir-los per
bon cami! iBenehits tots els esforips que
han fet els mestres publics p'el be de l'infan-
tesa!


il quina desgracia. per& tact yrossa io
que lots aquets esforqos que secundcits pe..
, , _ I , . 2
_i:~ __ ~. -_-.


dri,n fer tar i t de be, hagen estats mirats en
des;,reii fins p'els qui rt'havim d e rebre el
Lro* directaiiieni!


Poblr o'ArtS, Iietisa m i b els ieus nms,
trebaila, pieoiupet prr ells, intenta tots els


+~e.'is, p 0 . 4 5 1 ~ ~ per la seua educaci6, i quant
&ai; *.. ::restre te c:einana el teu apoiament, i quant


.ur! Krctur 18. i!eriiana la tcua ajuda, i qunnt
~ t r . a ! . ' o i ~ , , ~ i ~ i t k ~ i te u'emarta que posis colca
cc , L : ! ~ , i, d : ; , ~ 16inbola caritativa per el!ucar
1 ii,i;:i.ie:%a iiitliiiwca, pensa arnb aquesta,
p ns;~ ;nib els nins dcsgarriats. ineducats,
i irbri la teua bossa per contribuir en Io que
;pgues >,n aquestes obres que mes prest
o iiii's tart reto;x:rAn en el be de tot el poble
i nd tura ln i rn t en el teu be.


A f e g i
&.=.*=bp--=m -~G*-~, .~L=ss- in


A POLITICA
Xquestes passfides setrnanes, hdn estat


de tr tbi i l l iirtei:s en els districtes aon hi havia
iluita civetoral, especialment en aquells, la
reprrsentaci6 de15 quals sernbla de fet mes
interesant que en els altres, com succeeix
a les wi>i ta ls son hi ha nuclis dopinib. Eis
iiiiliiis s 'han celebrat contiituainent a Madrio
i a Gar, cloiiz ciutats de les quals en SUI? la
liuni d'Espsiiya.


A Maorit eis riiauristes han treballat de
vaient, fitis Irs senyoretes repartien candi-
diiiuicz, ;I&iii!ia pero que anassin del bras
d'un colite ~~iiurquista.


A Barceicria I'arte de mes resonancia ha
estat le contereniia d ' k ~ Cambo, conferencia
pieti,l i,'idesitiiat i de fe en el pervindre. En
Cambo disseca adrnirablement la politica
esi aiiyoia d'aquests dos anys derrera, senya.
Iaiii, coni seinpre, eis inals qui destrueixen
ill. d t j t i po:;l,mt . , L manjfest els reiiieis iieces.
sari> per evirar [ri iaiduca.


A ilflaliurca rmgu ha sahut si hi havia
eletcions, seiniire esiam a I'hora de la vessa,
ue la irijdoira i per aixo. els politics abusen
d e iiultros, Ici iiiaiica de fe I dideals, es abso.
Ium


Dia 25 se feu a Ciutat la proclamaci6 de
caiidid<i[s a Dipvtats a Corts. Tres partits
coaiigats anaven a sercar I'esvort de i'article
23 pero CIS repubiicans i socialistes no leu
uei.,areii x u ~ a : es cararnetlo am2 tranquilidat
i brewitare:; t m b e candidatura. Feren be,
en cl win; s 81 iuai, aquella unio es inmoral,
no espcr;,re:ii tal cosa aels mauristes; eis
yi lcirs per ltiisiir idees sernpre son bow,
pero per Wrenstir ccGus.. .. .


Uia 29 sr coostituiren ses messes, i en el
i i ~ t r n pot:it\ m i s e i i i c i d e i i t ~ i sense doiu.
me,,i,.ciu d.. ;s ii,lxr;:ls i soi,ialistes iverlacle-
rb.i,e:,t :o!it ,I I'iila de la inor[. hiitgu batha
d elercions i 8;nb la pau aels cenienteris
i i r r i h r e ~ i l B .!ia primer de Juny, dia inemo-
rab,e c i i icls atla!> wl nostro poble, dia eti el
quai!, e!s pwiiics se repartiren el cens, tra-
yder i t , t i 10 t . d d,l~u!tits per i'article ..... del
eubut eis seriyor seguents:


i/. s r l l o l t i .\lULlr.U


.S,, CCoiiic ci(> Sa l lmt
11. . iiLiriiiLdI'e ~ o s . S d ~ 6
,~ l+/J 5 < . C i U b


., .i loiiseir 'al t 'orcls.
Ls Ldar q i c no h,,n sortit m&s que els cinc


]- riii,vr:> i l l ! " M ~ i i i i i per ii-s dretes i els altres .....
1.13 c~.l:s &Is ditcren:~ Partits, tlrsde I'ex-


:iri!iii d i i i -1 yiic tio ie i'orgariisario que l i
pcrrot::.t, t i i i i : a !'extre::ia esquerra qui taiites
v~g:;drs ha vo gut sortir a la defensa de la
p u r c s i dr i a u f r q i , hen abusat. una vegada
i&, del COS eiecrordl. A moits de pobles ni


les messes s'han constituides, ni els neces-
sitats de certificats h q pogut volar, ni els
qui terirn criteri han pOgut exposar el seu
parer. Es vergony6s que pWes aont les dre-
tes hi tenen una niajoria abrumadora, se prt-
sentin devant el mon amb una votaci6 igual
a la de les esquerres, per Facte, per con-
temporisaci6, per no voier entendre lo que
est& passant en el mon; i llavors els qui se
titulen dretcs mos voien fcr creure que duen
ideals i quant els regionalistes d'alla d'all4
la mar, s'uneixen anib elements esquerrans
amb uni6 circunstancial, posen el crit an
el cei.


-Se fan molts de cornentaris a l'encase-
Ilat, an els candidats cuneros. Menorca ha
tengut la desgracia de caurer amb un d'aquest
i es mes afronta per tractar-se del actual
Govern qui diu vol anar a I'opini6.


A Mallorca el cas es casi igual perque
casi nigu ha vist mai els diputats per la cir-
cunscripci6; de jo vos puc dir que tret d'En
Maura i aigun altre que han vengut a veure
les cooes els altres no sk uin torrat tenen;
de que alguns ocupen i \ an ocupst llocs
preeminents pareix que es ve, per6 aixo lliga
amb la falta de consideraci6 i respecte pels
%US eiectors.


-El decret d'autononiia uriiversitaria do-
nat pel ministre de InstrucLio Phi ica , ha eb-
tat un pas de gegant cap al progres. D'una
plomada se rompen una partida de traves
que impedien a les Universidats el seu des-
enrotlo, ara falta veure si totes s'un sabrdn
aprofitar, perque pot esser que ni hagi que
no estiguin capacitades per la millora, com
diu i'liustrissim Sr. Rector de la Universitat
Central, ja que en aquest cas quedarien sot-
nieses a una major tiraiiia per part dels mono-
poiizadors.


m - m --1tx--= . __


Qu'essbpige
- -


Si, conve que hu sPpiga tothom, i que
quedi iinpresdins I'historia del poble,que du-
rant, aquets do6 ddrrers mesos ha retjit els
distins &Art& un homo, qui si no pot ostentar
titols cientitics, ni riqueses, ni mes nobiesa
que la que uma el call de les mans sortit a
lorsa de manetjar les eines manes!rales; ha
sdbut a i i h laaeua labor constant i adecuada,
amo sa dignidatno rebaixada i sa enleresain-
iie,hecaptar-se lessinipatias cle tothom fi..s
de sos ininiics politics. tiquest es Mestre Juan
Caseilas VdJ Ciarauiau, biltle acdiaental du-
rant dos ineds, per clisfrutar permis el bat-
le major i el primer tinent.


Ja mint s'encarrega d i g d que era par-
tioari de no pendre.mes acords qu'els que
s'ha uesain ue cumplir i amb aquest criteri


Es estat un feel cuihplidor de tot elsacords
presos per 18 Ajuntament i la Junta de Sub-
sisiencles, i Ax6 sense temer als disguts que
li ha ocasionats ni planyer-Sen despres.


Ainb tota inflexibilidat feu cum;lir els
acords de la J. de S. en quant a la Cain re-
mint els carnicers. i la carn devalla de preu.
lgualment feu amb els olis, i aquesis deva-
Ilaren.


Els nins qui durant les vetlades prenien
els carrers per assalt han estat retirats per sos
mateixos pares davanl les prevencions del.
batle. En els cafes pablics no s'hi han vist
menors i fins el joc de la gent gran es estat
per ell perseguit. I tot aixo sense imposar
una rnulta, ni un correctiu, sols avisant ais
intercssats de que obraria arnb el rigor
qu'escau a I'Autoridat zelosa del orde pa-
blic.


En aquest dos rnems els servicis munici-
pals han rstat atasos conforme, i fins s'h,


ha o f - rat.


acordat acabar la escalonada del ConveJ
que no raMm per quin motiu durant aay i
mi4 es estada, paraliida. Ha trarladat
jutjat public, i. ha apedassada la costma br
nines.


Tot aix6 demostra, que n
cia, ni la riquesa, ni una bre
ni una gran capacidat lo pre
poble sin0 que basta un esperit
W i b i justicier e inflexible dav
ni amenasses.


de aebre qu'el poble amb mestr
llas s'ha sentit ben dirigit, ben
convenient que no s'olvidi en
latures municipa!s i que al es
per I'administraciir comunal I
als qui han sebut comandar amb apl
de tothom Consti per ell la nostra
cerd felicitaci6 i voldriem que aque
xes d'elogi li servisen de lenitin d e w
p u s disguts que ha rebut dels qui a
adulaci6ns i fiats ainb s'amistat
voiien conseguir fer-lo obrar cont
contra rad i fins coiitrasa propia co


Es precis que sdpiga el qui deu havcr.br


- - i l & J n s x ~ r ~


FULLES DE ROSA ,,
. :'
;I


~~~=-=.-


I Na Fnnc& ...
Be ho recort! Quun er'es nina,


E~fullauu tu ma fina
Cudu dio denbuti


Les pormlles del jardi. -
I el vent s'en duya les fii l la


Corn si fossen les despulles
€''e/ sat'reix, giraooltant,


Dt, I'estiu agonitrant ...
~ . ~ . ~~-


Are has coi'uuuu yrwrdetu ...
A r e egulles utniguetu ... Ja 1'0 rnaimenrs capflor'!


Lcs ilusions de rrioii cor!


Maig de 191%


~ l c 5 s s = J m D c - - .


-
En Sindiuvt en el qual els socis est&


units solament per aunieittar els aventatgu
materials, ieii que es difereniia ,'una guard)
de bestia contiuyt a millor partura?


L t L L
Van aumentant de


Siridicat i aurnentaran ni
esser (rei Sindicat sense
Rural; a moits les fa por
solidaria de la Caixa tota v
menester de la seva ajuda,
deixar molt bona bvca i si
arnb aquell srntit pirst la
numerosa.


An els xixanta i pico de socis q
hem d'afegir els tres admesos en
sessi6: En Manuel Llamas Dank
I'amo Antoni BarcelC Amoros (a
fill Juan Barcei6 Sure
venen al Sindicat i el
ells. perque poren tocar
neficis.


-La Caixa Rural, enguany
que I'admioistri un particular, u
de batre, els socis disfrutardn
del deu par cent.
1O.ooO Kls. de farinr son els venuts per
I Sindicat an els WJS socis pobres i an el8
obres de ai ,ocalidat. a preu de cosi i mes


1 --Anib motiu del nomenament de Dircc-
itor General d'Agricultura. fet pel Govern
'#dual a favor del President de la ConfeJe.
!rad6 Naciozal Catdlica Agraria, se c u r d el
jeguent telegrama de felii-itact6


i [nklmixil ml tiHFni
i Amor de Dios 1.


8 , MADHID


iato. ~:!es(.r principis de k ars.


Sindicato Agricola Artl envia efusiva
enhorabuena Confederaci6n y su ilustre Pre-
Ridale CON motivo designacion este, para


rrerlor General de Agricultura. =Morell, r residenrt.
1 knel qual se contest& dia 6 de Maig amb


y Sr. mio: Recibo su felicitaci6n POI
sido iiotnbrado para eite cargo, y le


haga extensive mi gratitud a esa Junta
iva y rocios del Sfndicato.
ente con el aptecio y consicleracion de


5


suaffmo. s. 8 . q. e. s. m. ,
A . Monedero


Dsqul en devant el Sindicat tendrk de-
mu nt el portal de sa casa un rotul que dirk
SXN~KCAT AGUICOLA. Hem vist amb gust
nquesta innovaci6 perque aixi s'evitarin
confudons, lo que es una llistima que al


SAN1DAT.-Sembla que hem entrat a1 encarregar el lletrcro, no se pemhs en el cacacter catdtic del Shdicat, suposam que ban temps; apenes hi ha malalties a no ser
sobres, se tendre en conte aquell afegil6.


Ni la Caixa Rural, ni el Sindicat han estat que la farina tant cars.
inritats a la suscripcib pel Museu de Raxn, Aixi mateix el dla 3 mori un atlot de 9
se veu que tenen la vista per dovers m y s de garrotillo, era de can Papa. AI cei sia.


PEREGRlNAC10.-EI dia de I'Ascencib de ICs mes visible de Mallorca. Esperam
a Sineu va tenir tloc la Peregrinaci6 Fran- que el patriotism de ses Juntes, tapard aquella falta i acudird a la patribtica crida de ciscana, eFSer concorregudissima, de cine
o. sis mil o mds peregrins. D'Artl n'hi acudi- proteccib a1 art, A Son Servera estan molt animats amb sIndicat, s6ha feta la inaupuraci6 ren devers60. Va eeser una festassa. Els nostros pelegrins tnrnaren rgraidissims de oficial i tot fa revewe una marxa triunfal, I,hospit;,lidat que.ls e disyensaren si- iserverins an efsindicat tenim les feines! neuers, I sobre tot de la


Limexwr4%=%.-- civisin-. Tots se desteixinaven per a tenhe
i guitlr als pelegrins. Tot les sia enhoraborra.


LES. CULLITES -


en ferne un de nou 0 en tenir dob-bds de colca mal de caixal, aix6 menos mal ara


Ciutat, i noes que les dues entidats no siguin -


compostura


sonen no agradcn riicore an els pajesos;
regularineiit pasFar& lo dels altres anys, uns
quants esplotalors I'acapararfin per kr.i;I
el negoci, en canvi si els pajeros est ssin
dins el Sindicat qui feda el negoci, sirien ells.


>*$L=%Q 2. ,k - s :&sSs . - ,


C R O N l C P
D E C A - N O 3 T Q A rm


METEOROLOGIA-El temps durarit la
quinreiia e. rstat primavml, propi de !'es.
tacio e 9 que iiiiis trobam. Moits de , , ies de
ban sol. casi caloro-os ariib a l c h emboi-
rats i apesarats;


' n la vet-lada del difi primer de Juny
plogud un poc per6 ai endemh ja va fer ia dia-
da Clara. -


AGRICULTURA-Elr sembrats ban feta
la seua via i amb aquests ~ i e s de sol s'han
posat a groguetjar de bona manera. Sobre
tot hem entrat an el uny i ja hu dlu el refra-
nig: Juny la faus alpuny. S h a posat signe
ja en els ordis i se sega de deb6. Faveru
no en queda cap de dreta. Segons dinen
I'anyada sere mks bona de lo que se creia.
Oracles a Deu.


a ---
Sagrat Cor de Jescis damunt el pujol d d r
Angels je Madrid, els pobtes cat6.ics, d o
naren la seua alhessid a talacte celebranl
I . zestrs i fwt aiiriintes. En la nostra Vila mol.
tes cases enrameilaren els portals i finestres,
possarrri doinassos i bamltres i altrastregue-
ren I'imatge dA Sagrat Cor a la finestra im-
provisant una capelleta. Durant la vetlada
s'enreiicueren llulasen les mateixes i fins a
les deu del vcspre la gent trescd p'els carrers
de ia pobla:.i6 anant a fer espants davant
Calla una de les que mds cridaven I'atenci6. -


ESCOLES -Veam si ser6 d'aquesta.
Cum se pot vcure en una d e les sessions del
.Ajuntanient aquest acorda encarregar els
p!aw i presvupost d'un edlfici per escola
gra.:uada. Fa molta estoita que s'en parla i
vaidria mes, se xerrds manco i se labords ni6s
Suposam que aquesta vegada sera de ver, si
be es de creure que anirem h pas de caragol.


AUTO.-De nou torna passar I'automo-
vi1 de Capdepera que va de tal Vila a Mana-
cor. Voldriem fos mes de durzda que i'altra
pic.
............................................. - ................... ................. . .
....................... ~ ..............................................................


~~~ ~~ ~


.E
NECROCOGIQUES
Dia 9 d'aquest mes entragd l'dnima a


Deu. despres de molt llarga i penosa inalal-
tia el jove D. illontserraf Esteoa Sancho ( a )
de Sa Cabaneta,


Era tin jove de caracter molt ./able que's
./.;a estinar de quznts el tractaven.


Va rebre dmotament els Sant Sagramenfs
i mori ben conJormat amb la ~ioluntat de
D8U


A1 enterro i funerals hi x u d i molt:: gent
que trstimonieljd les simpaties de qtie gosa
d im 13 poblacu;, la lamilia del diJunt.


Que L?eul'aJa trobat en estamenl de gra-
cia t doni a sa familia molts anvs de vida


&$go a I'estiu, que el, diferents' regants
d'un mateix Iloc, se posassin bd d'acort i se
tractassin corn a bans p r m a n s , procurant
rcpartirw I'aigo a fi de treure el major fruit


' possible; enauany les feim la mateixa reco-
Inenacid, deixauvos d'egoismes que p q u e s


pddrs resulten profitosos.
. ' 'L'anyana, degut a la falte de piujes e;i
els ~ Q S derrers mesos, no passard de mitjaaa,
els sembrats no goxaren i en general s'han
guedats curts, les faves patireri del mateix


" ,El8 arbres tampoc doiiardn ronte, els
ametlers degut a les fredorades del passat
Febrer i un coc la a calabruixada del 30
d'Abril s'han quedat ben poqutrs metles; els
aubarcoouers estan sense aubercocs i le5
Oliveres hair treta borra abundant a rotlos;
lea figuerts flors estiin ctlrregadee de figons
i Deu Farsi que en les agostenques, compare-
guin en tan!a abundancia.


E l preu del bestid petit, de llana i porqui,
ertii Gstancet, el bestii groh a5uanta.


La ilana te paca demanda I els preus que


,,$al.i n'hi ha nioltes ja d'arrebassaqes.


NOVEL.LA NOVA.-Hem rebuts els
numeros 101 i 102 d'aquesta revista setma-
nai que duen la novel la ori inal de 0. Anto-
ni de Bofarull tltulada L'or B eneta de Menar-
gues. Es molt interessant. Son preu 0'20 pts.


MESSI0NS.-Ayuesta setmana passada
s'en posaren una partiila devers el cafe de
Can Corona. Uns posaren cinc duros que
un homo no cluria tres barcelies de blat da-
munt I'espatla sense baratar en tot el cam1
desde Son Mari a la Vila. Altra tres amuts
dense canviar de ma tambe del mateix punt,
i un altre dur un capell agafat arnb sos dits
i el bras emparpalat horizontal i perpendi-
cular an el pit, durant mitj Km. Totes tres se
guanyaren. Se veu que hi ha dobbds, humor
1 poques feiiies


-


AL1MARES.-El darrer divendres de
Maig, diada de S. Ferrdn, Rei d'Espanya, amb
motiu de I'inaugaracio del Monument al


E! dia 30, Festa d'Adhessi6 a I'Homenat-
e al Sagrat Cor de Jesiis. El demati hi hagu6 & ' m u n d general amb assistencia deis nins i


nines de les escoies.
A lea 11 y mitge hi hag& Exposicid i ai


ca vespre la gent va fer altarets en els por-


Dia 6 de juny, Comensen les Coranta Ho-
res a Sant Salvador, deixa del medje Morey.


En la festa de Cincogema a vespre se
ferh a s'Ermita de Betlern la Pesta de les
Espigues. Promet esser molt concorreguda.


- ta P si finestres.
-


-
El dia 13 en el Convent dels PP. Fran-


cisralis se fer6 la festa civic-relligiosa de St.
Antoni de Padua. El dissapte sortira la Carro-
ssa corn cada any i a I'Ofici se cantara per
primera vegada la "M~ssa Davidida" d'en
Perosi, Predicard el Vicari en cap de a'A.
rrac6:


de qualre rodeb. j a uaada pem PI) moll hon AS.
181. El ui la vulgui pol dirigir .8~ a (i 2'r,pL Hi ha per vendre Una galera de kina C A R A I 8 ~ s ~ P u g r - C a r r ~ Podraplsna 7.AnTA
- I I I
I s W E N E N B Q N S I B R A T 0


""smeatlbios de fota casta, iicors, dulces, gallefas, &k, etc, 0 G -aqdids surtit de Perfumeria
Hquestn QELSQ es s'tlniaa deposikanm dins RvL6 del A N I S TUNEL


~ : ~ X ~ U - V Q S be en sa Direccib: CARRE da PALMA, 3 ARTA
~ a g m a Buiota (a1Gananciasenreix amb wsent, puntualidat i barato qualsavol enohrrs~ )e li frssa per ciutat I pels sltrss poblss d, lallorci I I Peypaig a Arta. Carre de Palma, num. 3 3 Pespaig a Palm: Estanc d*es Banch de 8'011 I I


Ed itoria I Pedagogica


r\i:aa ,.l12 aui.ti L'Arj$m&ic:a .:.i.,,,Geometria per Josep Gnli i Fabra, Cdteclratio de 1 'Escola d'E&inyers.
.?,?Et Prs1.tos.


Altres publicaclons,.'dde I'Editorial Pedaghgica , ,
Cart@% Cold& per ea. Pau Romeva, i dibuixos d'en' jorep ObiolS Serie de 6 exelnylars Pj-eu O1f ( j Pesetas.
Gramitica Catalana per en Pompeu fabra. Preu 200 Pesetas.
lnfano 1 FlOrs, liibret de poesia par a infans, Preu 0'50 Ppneces.
H o t s Biogrtifiqaes i Critiques, d'sn Manuel Mi16 I Fontansls per N'bn'oni de Nobio, pl ,eu ii50 Peaeies.


--. . . ~_x~-____
. ,


~~~~~ an leS PrlfltiptllS Ilibrerles de Catulinyor 1 en les oficlnes socials - Cuaudu, 14, pral.


Visitau I Q tanda de


arcies
OJ,ZliTA A TOTES H U R E S :


V i n s I LixBFops rnedlclnals
RCXPPOPS de cuss dol Or. M O W Y


prepairat amb erba ouquers cVRRTA


PZASSETA DiES pARXAND0


C A P B O T I G A
VEN EN MILL.OS CONDlCiONS OUE SA DEP


Juan Vicens (aj Jan
. w


'rota casta d articles, coriiestibts, g+lJetas, etc.


L. C A C C I Q
€S KtPRtSENTANT DE SA PERFUMERIA


TL: DEPOF T DE MAQUINFS DE Gosin
P A P J 4 1 I & d C O N S


[rim tnnibi tsla casta d'isbumrsln musicals. Baodanies, Guitener, all.
J IL<Et;('I(j: :-: . ALCARIOT, 3


Ebanisterie


i I l s gatsem
de mokblea


y


D'EK


Parroquia, 7


- A R T A -


LIUIBQEQIA, PAPBLtBRlw
i CENTRE de S U S G R t P G I O N S


I 4111 (robmu papm dn oIa asla a Is msaudr i n im, VI
Ilibrsla, tintw. llipicsrli, alr. Ik


llibres escolars i relll~losor
- A PKtU Ut CATALEG .-


r'eacornnnden da Iota rarta 88 l o t i p~6loali d
Q M T R E CA$-TONS, 3 ARTA


Ensaimades i Panets
bn Iloch se troben mill& que L la


Penaderia Victoria
E S F O R N ruou


D E -
iquel Rocs Castell


El ea botfga bci trobareu
eemyre yan5, panet@,


galletas, bescuite,
rollete, i tota ca 5ta be paetfcesir


TANBE $E SERVEIX A DOBlCiLl
Netedaf, prontifuf, i econon)ir


DESPAIG Car'rd de Palma 3 bis. A X T 4