CtinZeRari defensor deb intrressos morais 1 materials &Art6 i SI tomarea Ally 111...

CtinZeRari defensor deb intrressos morais 1 materials &Art6 i SI tomarea


Ally 111 Artd, (Mailorcil) 26 de Maia de 1919 Nlim. 69
I-- ~ . . .


-
Estam completament d'acort amb i'urien-


bcid per vos proposada, de la poiittca ina-
Ilorquina. Mallorca es erninentement agricola


' t per lo tant te dret a una representacid en
Corts. en sa majoria agricola.


Marioroa tb dret a una llegitiiiia represen-
taci6, a una verit ble representacid, i la mCs
gmuina. es la de la classe agricola, la mCs
senckra, la mes lligada amb la tradici6 i les
boneu costums, la ntCs forta-i la m& honrada.


Ha atribada t'hora desurtir de la ficci6
On que vivim. iJa ho crec, que estam an ei
voslro costat per seguir aquelia orientacid!
1 no sdls per la juitesa .!e l'ldea, pin6 tambe


-per rcabar an b el raciquisiiie &Is de Ciutat
empenyats en ai ugar les hnsstls ,lets page-
#os i Pmb el ca:iquisae mes funest eiicara,
smb el aaciqui.nie drls q u m e monopolisa-
dorS de la nostra representacib, que han
destruit els sentiments de iiutadania dels
habitants de la nostra lila.


Per& ler elecci6ns de dipulats a Corts
: Ion dessequida i no estam organisats, no hi


pOrem.pmW aquesta vegada. en camvl les
' de diputats provinclais, mos donen temps de


preparar la Iluita.
Cercant homos liuires, hoinosque no es-


tiguin rontaminats per les infiuencies dels
e%partiis del torn, ja que en aquest cas no
miilorariem de condicid, porem anar a la con-
quirta de la repreaentacl6 ciutadona i pre-
Centant aquests homos an els distriter i pre-
diesnt l'obre d ? redencib, avlat conseguirlem


Son bolts el qui estan cans& de jeurr
'Qe la ma!ei.ta banda, I.. tan malament, per
per lo tant, es hora de despertar energies i
Comen$ar la campanya.


4 la Vatzguawlia Baleor, vaig veure
horns de persones respectabiiissimes capas-
WE de ostentar aquella representacid, an
aquests noms n'hi vu11 juntar un aitre, recu-
h t I'idea llanqada a una tertulia d'un cele-
braquartet. per un amic entussiasta de les
noDttes coses. D , Juan Sanxo Lliteras, Jutje
RWfclpal dArtb, i aquest no'n es el del pre-
s h t del ,nostre Sindicat Agricola, don
Pere Moreli 1 Oieza, iiom prou conegut per-
qv$ s'hagi de fer la presentaci6.
&b' d'acahar rlmposlcli\ de candidah


.W ~ 1 s no caneixen IS terre que repre-
O W r t , e6 hcua de que eis respectius d($Mc-


. . - __ .__- - I
tes ler nombrin entre eis qui coneixen les
seues necessidats i que amb els nostres vots
les fassem triunfar demunt els nostres inimics.


An el districte de hlanacor s'han d'elegir
diputats provincials, jo pror .6~ la seguent
candidatura: D. Pere Morel1 i Oieza i D.
Antoni Oliver, dels Caldert:rs, ~ V o a gradan?
id6, eiidevant ses alxes.


P u q k


Coneurs de Iteetura e
Historia mdlorqoines


Ei Centre Regiorialista de Ciut4 ha or.:a
nisats un Concurs de Lecturil e H.st6rca de
Ma lorca per tot el 29 de Juiiy d'eniunny.
Del de lectura ja'n donarein a conaixer ies
basses en el n.' 63 d'aqnest quincenari.
Avui transcrivim el d'historia. Vet IG t.aqui:


Concurs rl'histwia.


Celebrant-se aquest any el Centenari dzl
notable historiador don Josep M? Quadrado
s'ha cregut oportu que aquest concurs infm-
iivol formi part de les festes que s'orgarii-
sen a la seva memoria, ampliant els temes
amb els segUent8 d'Hirldria.


I El Rei D. Jaume II Conquistador de
Mallorca. 111 Dinasti3 mallorquina. IV Jaume
[I: carictbr del seu regnat. V. Batalla de Lluc-
major VI Ramaii Llull. VI1 Foraus y Ciuta-
dam: VI11 LKS germ~rnies. IX Incursions dels
nioros en el segle XVlll (Sdller, Poilensa,
V:ilidemosa. Andraitx) X El General Barce16.


?:e co1tct:dir:ir: iamb6 per aquest concurs
d'Hist6ri:i prmiis eii nwtilic, accessits i ' I -
pi 0111 PS,


JUJ LIL cullf icudh.


s'haii ekgit per a formar alJurat califica-
dor els segUents membres: M. 1. Sr. don Joan
Quetglas, canoirge, don Benet Pons i Fi-
brrgues, Cronista del Regne; don Gabriel
Llabres i doti Josep Tous i Maroto. protes-
sois dol institut; ,Ion Lluis Garcia S h z . tion
Prancelic Bello i don Felip Suis. professors
de I'Exola Normal, Srta. Rosa Roi; i senyo-
reta CoacepM Majano, professores de la
Normal de Mestres; don Guiliem Forteza i
ion Bartorneu Oliver per la Comissi6 orga-
ti$s;rdoril.


La presideiicla del Jurat s'oferird al M. 1.
Sr. dcn Antoni M.' Alcover, el qual se troba
ara fora de Mallorca.


Adwe&-ncies.- I .I Per a fzcilitar la tasca
(:el Jurat se tlividira aquest en varis Triounals
pir les diferents SecciGns de nins i nines.
Eis nins i nines de les escdles de Palnia i so8
contorns s'examinar6n la tarda anterior a la
festa de reljarticid de premis, (29 de Juny).
Els nins i nines dels pobles se eaaininar6n el
mat?ix dis de !a festa al demati.


2.' Tots els tnestres de Balears que vul-
guiri presentar alguns dels seus deivebles
a! present concurs, d-wilt! i>iscriara e!s noms
i Ilinatjes ,lek mateixos a la sacretaria de la
Co visi6 organizadora (Plassa d'hntoni Mau-
ra, 18. principal) pertot el dia 15del Ivoxim
~ U I I Y . a


3 a D m t el poc temps que que la uti1
als qua hai in de pmlre part en aquest con-
cur.. en lo que pertany als temes d'Hdoria,
s'rxigird nom& que lo elemental.


4 a Drinanin se per correspondencia ai-
tres details que es desitjin inquirir.


Ci-tat de Mallorca, 10 de Maig de 1919.
:4-stres i pares mallorquins.
No descuideu de llegir aquesta cridr als


vostres irifans. Pot ewer per ells el crit que
els desperti forces inconegudes fins i tot per
vosaltres mateixos. Ajuddu-10s i anlmau 'os
per ue venguin a la noble iluita.


b e l seu be. Pel be de Mallorca.


Apostolat Social - -
Vertaderament el mon camina per vies


noves.el transSalsament qu'es nota en ajuests
darrers anys, no er mCs qu'un simptoma de
reriovellainent mundial, d'una 6poca nova
que comensa i que t6 totes les traces de ser
de Zran profit per la classe ohrc.ra.


til efecte, era una injusticia continuada
la qiie wfria rquesta rlase miseriosa qu'era
tenruda e n baixa estima de tal maneraque
c& ningu havia considerat mai que fos un
element d e tanta valva corn els demes ele-
ments procuctors de la riquesa. Fins avui.
se conriderava corn a principel factor d'a-
queixa 4 capital; se tenia en gran estitna als
directors, per6 era desconsiderat 1 fins des-
preciat el tercer elei, ent que es el treball-
Eis Obter6, desunits, cap forw ttnkn iem


Lhw. ue du per titol el que encapalr aquescl
b t d bt8licqri~icJ.
~' L'obrcia dc -,Lie p : i i , n cstS molt ben pr&..


cunsix ies miiibT-rs coodii;&iS 8,a-l
n gust que puguiii desitjdr
1. ltura deis'nins de vuit a deb an s,


. Sobrc tot, iret de les publicades per
anSeix et Barral i algunes mks no cofieixen
es rimilars dn casrella de les condicibns


$edagbpiqu:s d.aqueixn. En ellr tot cs priciic i
'Impmihle I d'aprendkr-se-la de me!no,rp. L'in-
.tel,li cncia te que lugar-hi el millor,pprr.


&c i t rm a son auior i a 1 Auoc;acib ediio-
? la que regraciam coralmeni l,obsequi


[;&+que nos ha honrats.


amb profusio de figurer i exempes P


-
.I'akabC hem rebut "Es Saqueo de Sa Plassa"
iftri Hi,stbric bilin ire dmb 11x1 ncte. original


d'cii,Jlurne I'almer E x a l a s bellameni d i t a !
prenta &en Antoni Homar det Pont


im a1 autor I'exrmpiar rebut.


-
ioriferench 01 Teatre p8igclm


___j/


Una nova vi$ita Iirm rrliudb e / . . i a 15
assat del Con( iliari del .C iiidicat &to-


yoles Mossen :'we Dauzd Ainb
cia del dia In' de ia que donarea


darrzr n.O de LLEFANT, s'havien
rofitar una cotantena de personos


coneguessen %os hermosos
jor parr del Artanencs per
ar uri altra conferencia, que
dia 14 per mrdi d+ una crida
impresas !per tota la Vila.
d(&--15 R:le?+D de4 veopfe.en,


Va ser uti acert d e la Junta :del Sindicat
e no deixar entrar a dones ni atlots,
fou ques'o:iipli el teatre dr goin en
twos .tots beii disi'ots 3 aprofitar-ss


knyances del distineit, orsrlor.
AI presentar-sr aquest el escenari. acom-


panyat del Sr..Keclw. de la junta del Sindicat
rI Preside,.t de .la FderaciO ohrera i el jutpe
niu icipal, tou rebutamb una grari ovacl6.


fnmedi;itanient sense' cap presentaci6, cu.
mqnsi la sepa irotabllissima conferencia de-
m w n t dirrieiisa al audltorl si repetfa molts
de conceptes ja ex,-osats en la crimera. supo.
%it qu'erilii inoits eis presents qul iio I'havierr
sentit. Dlgcii: Qu'avui es precis assoclar-se,
Qup: I'huinsnit;~t proAressa i s'ha drsterrat
I'inaividualisrrie, qu'es i'epoca de le6 gram
Assaciaci6ns. Totrs le6 classes s'uneixen'
per esser ntes fortes I rl qui quLdi aillat ecti
en:()erili de sei ~ x p 6 ~ a t ~ p ' e l s Jemes. Per air6
di&&canv,t. qu.:da pi;geuos, els agricultors


dgtiln Eoi,ig i s'qtressuriri ii aliistit-se
enrbka Sinliicat,


Expiica lo qu'e$ uii Sinclicat. i coin furl-
C i m i loo veotatgas.que ie. Parla despres
de4.a Fe 'eracrli d: Si I {i::"!!. i :'i.,iii6 ,i'aqutLs.
tcs .en Confcdc.,racions Diu qu'avui a j~
&lrfaiberwio riaciondl ('atdiicil Agrariu hi
8SMn ]a i~liimts.una tres iriil Sindicats que
fornieri 45 Frderacious i regresenten ri*s
d'un niiilb d'arsociilts. Diu que lea cornis.
6@&.+ pro;:agai:dir de la qual eil for4i.a
pet kecoir I'b.swn:a tSta per expossr ;a
nrccsitat dtssociw-sc i itls ventatpes que
%!.ob&ym per iiiedi dels siniiicats, Psri8 tin1
ap ,Bpp%s q w retr.gu$ ,< ~ : : I I tiic exernpte
&((uie' for!nassen una idea de io que se
ppt fer. DiePC que raranient podtd un indip
vi& obteiiir nlguna de !es maquineg agrico-
CG qt%Vpi hi 4s ii!v~~1atios ! qut;shn de
poui(iua result&, per6 que el Sindicat put
~4quirirltc 8 totes le$ nrccburlr p'els yq-


! e)Teatre Principal de la viia.


gesos de la co~uarp qnc< sed . iguni qur si
cada un irs passels. Pi-: medi d'e.1 se .<>den
coniyrar adobs quimlc:. B prrus lo mCs L;J' ,:os
posible, ventatja qu'un tot sol no tendrfa mai
perque les cases comerciais i productores
sempre .dotarfan major benefici a15 grans
consumidbrs, 11 clients importants. Lo inateix
potmcceir en les ventes en que tenguent la
confederaclb representarits en tots els pais-
80s se podee pagar al pager sos pro luctes
al preu que regeix a16 grans mercats. descon-
tats els transports.


Aqui a Arta eis pagesos PO lrien tiirfru-
tar de grans ventatge.3 en IR verta dels ous.
del bass& del oli i molt esp;.cinimriit dels
porcs p'els que si fos precis, ;)profitant i.auxili
que te oferitel Bmc coinercial sgrati .:e Bil-
baa, se podrien fletar expressa,iieiit va o m
que s'efl ourien CIS productes dasde aqiii fins
CIS mercafs'de desti.


S'e$tenguC llargament en oxemples prac-
tics. de'tots cahta' ptrqaeels oientsse pene-
trasSin be aelsBerieficis que se poden obte-
nlr i,fihafment diguC que si ell deixava sa
liar i venis aqul a rredicar assuntos co-
merdals no era amb el fi de fer cap negoci
partiaulgr. lo que desdirla d'un minislre del
&nyGi, sino que.precisament c0m.a tal sa
volia saclificar p'els pobres a imitacib de
Jesucrist i estavr dispost a tot sacrifici p'els
humils sense esperar mes recompensa que
I'eterna gloria.


Durant tota la confercncta que dura aprop
d'uua hora i mil@ el pdblic escolta amb gran
relliglosidat i ben comprnetrat amb I'orador
aplaudia Ilargtiment la major part c!e sos
eloquents paragrafs i tributant-li'al final una
caiurosa ovaclb.


_ _ _ ~ ~ A Ir "Federael6 Obrera,, -
Abans de la sortida del Teatre Principal


Mossen Bauzd anuncil que d'acort amb el
President de la Sociedat Pederacih ohrera.
encara qu'era tart arriria al seu local a donar
una breu conferencia, aixl va ser qu'a les
onze menos quart, tiora de sortida del Prin-
cipal, el ,-:o~rticill d'aqnella antidat queda
invadit de ptiblic avid de novament sentir la
seva calida veu.


Comensa saludant als obrers diguent 10s
que precisament com a capell& es que a ells
se djrigiaperque I'lgle-ia de Cristo es amiga
dels humils i lek pobres, de tal inailera que
sem;ve i en tots els assuntos en qu? la ju3ti-
cia haja estat de la seua part I'lgresia els ha
defensats,


Les dona profitosos consells e , i refe-en-
cia a les demandcs que fassiii els obrers,
diguent-los que han de demanar tot qumt
618 just, per6 que conve demanar-hn sempre
amb bones maneres i sense amenaces ainb
la seguritat de que sempre cossepuirdn molt
mks amb aquesta forma.


Digu6 temht que cotiveiiia tiis mateiios
obrers no fiar.se ccgament d e qualsevol
d'aquests qui se diu-n redentors saus, que
sols venan B atiar els odis de classes, a mou-
re gumn, era qu ' e i~ l!oc do dar el pit ales
halcs qumt hati duit eis ubrers a una revolu-
rid. s'aii1agi.n ells nientter eis altres se 11%
tell inutuaitient.


Las acoiiselid que en tots eis qui se pre-
santin P predicar-los mirin mks be I t s seueS
obres, que no dar fe a ses paraules i *hop&
per la rrdeixi6 de ia classg huwdi que no 1'0%-
twdrk sin6 riiedia!$ Piiiutruccib. la b6na edu-
catib i !e% sqartigances de I'lglesia dr, jesu-
c p 1 .


Soli diacurs b r w per6 de profit fou rs-
coitatam:, aimcidprls obrers i al firiai iou
in~if aphwlit-


Sindicat Agricola
E d el nuiiiero 65 d.aquest quiiizrnari


ijonarein co~, te del nombrameiit de uiferentes
coinissions per estudiar altres taiites rniliores
,le convemnt aplicacib en el Sindicat i
driem, que les inpresions que tenieni del
trebail daquestes comissions aren n.o:t opti-
.nistes. Avuy porem adelantar un DOC mes
k s nustres impressions i aisi la Coinissib
d estu,i i de la Coiitedrracio N w . Cat. Agra-
ria i propgmda, esta rrilussiasiiiada de
w u r a la grandasa de i'obra en tan yoc tenips
2difik.ada per la Confederacr6 de la qual
n'es dniina I'actual Dire, tor general d'&ri-
t u l l u r d D. A. Moiiedero, obra, la qu $ 1 si un
contratemps inevitable no la uesiruc.. dd rcl,
ha d'esser el priiicipal faciur de id su,vaLi6
d'espanyd.


Leu seves coiiiunicaci6ns posaren en re-
l a 3 el nostre Sindicat iiinb el de Banyibies
i el primer fruit que ha donat, ha estat, la
v e n g la primer del seu consiiiari Mo..,c.ii
Pere Dduza el qual amb una conveisa inipro.
vissada va animar els concurrents coiixint
la obr,i maravellosa del Sindicat de Ba:iyu.es
nio !el d'associacions en el seu genera; des-
pres la venguda de propagandistes de la
Confeileracio amb Mossen Uauzd, per cons-
tituir Sindicats i crear la Fdderaci6 Mailor-
quina.


1.a ComisJi6 de Compres i veiites, te con-
feccionat el seu retglament i frivsa de que se.
posi ainb accia comansant per las lumpras
com a mCs factible, aiiib la segurelar (,e
queels seus bons resultits nose terusi espe-
rar i siran els grans proyagandistes del Siil-
dicat.


La de Segurs del bestis, est6 a punt de
concretar els seus estuJis en una polissa
que servesqui per formaiizar I'assepurament
del bestiic pros, de csbestre i de peu rapat,
les desgracies del qual sori les qui acluquen-
els pobres conredors iquins benefi:is ines
grans tenir ia seguredat de no perdre l'ani-
mal en cas de desgraria! Sols el pages que
I'hagi tocat, el pot apreciar en el seu just
valor.


I per Bltlci la de Pensions i hoineiiatjes
an els cells, te ultimate! petglament de la
secci6 que desde el primer naornent ha d'es-
tat aderida a la Caira de Pensixs dr CBtd-
lunya i B Jears, mare i bassona del Listitut
Nacional de Previsib.


iCoiiradors d'ArtA! Acu ilu a n'el Sir:di-
cat AgriLola i anau-hi amb fe i entussiasme,
am8 la se;ureJat que ;nai plorareu I'hurj. en
que teng iereu I'acudit d'dllmdr-vos en et
llibre de socis, -


Ten en conte, que en entrar a1 Sin icat
cedeis una part de la teva llihertat I indepew
dencia en favor de tots, per obtenir veiitai-
jes amb aju la de la part de llibertat i indepvn-
dencia que els demks han cedit a favor teii, I
que d'altre manera no haurles pogut obtenir.


l e la Wills bdal de la E, H. 1.1. -
En la Junta General ExtraorJinarid d e -


br&da el dia 18 s'acordd, despres d'edudiar
i aprovar el projecte d'Estatuts, ingressar en
la Federaci6 Catlilica Agraria tie Mal!orca. -


El Sindicat te per Us dels seus so - is 20s
pulverizadors Muratori, nous da t r i m , de
3 i de 13 litres.


El Sindieat en lo que va dany i pe; ajut-
jerar Id crisis dels qrreviures, hir AePpaiuat
an el6 pohres de la localidat i a n'eis Jwis
gobies, farina de bgna qualidat an el prei; de
Diii qii..!ie del present iiiaig, se va rfec-
i i i i ! ~ i t ' ! cd;idura del nou Pailthot *Car dcp-~-
I & ; Z cof,+trtJt en i'asther que hari moiitilt H
Ca!ar;:tj;,,,a els Srs. Ftrragut, Garau i Molt,
vecins tots Ires de ia vila de Capdepera.


AI hora-baixa del dia abans ja comensh
a devallar dcis pobles vecins molta de g w t
yu'en carros,bixicletes, a peu i de tota mane-
ra, venien a presenciar la varada del nou
barcu, ja tot ilest i arretgiat, que en comDara-
ci6 d'aquel!es jovcrietes mudades i empolva-.
di-s qui esperen ai sei1 enamorat, tambd parei-
xia qu'eli esperava I'hora per poder navegar
majestuosameiit per damunt les aigos de la
mar blava.


L'afiueiicia de tanta gent noes rata. dat
ei cas de que es ia primera barca de viatje
coiistruit an aquesta industrial Vila de Cap-
drpera, en ia qual sembla que se deopert per
I'art d'alpuns homos d'ocrib, una actividat
i un esperit d'empresa i trebai que de con.
t inunr aixi pujar'3n el seu nodiu poble a una
aluira industrial i comercial que relativa.
mt nt superar6 a la de molts de pobles que
tenguent m6s riqueses i inedis de vida, no
ha!! sabut aprofitar se del tros de p i que
beu les pona a dins ses mans.


El nou bai co es d'una presrncia encati-
vrdora, scntblii una d'aquelies caderneres
que relluen damunt ses ales, les finures de
sos i o ors i ell amb son aspecta majestuds
yart ix dir a ies ones: Abaixauvos que jo vos
:u, er.


Desilassa 200 tonelades, enarbola dos
pa.s. vaaperaiat de Pailebnt i es una honra
&I seu 11 estre constructor, l'am6 Antoni
ha<:al, qu'ha demostrat esscr un vertader
ii,c:tre i Que basta aixd per posar-lo a gran
alturil en qlirhtions d'aqueixes, molt singular.


Foren padrins, els distingits joves d'a
questa vila n'Antoni Moll (a) Miquelet i na
Marealids Gzrau (a) Bomba; fou beneYt p'el
hi. Rector d'aquesta Vila D. Juan Torrandell
i $tfu,danient fou smol'at el buc que pren-
g ~ e t !a devallada aiiit) un obrir i tancar
d ut?, s't 11 va haver fuit 1 e damunt ses angui-
les qu't I subjrctavtn i part! suauiiient per
demutit 1 s vrrduses aigues de Nu Fnrrudu-
vi. Ani4 c'e Patr6 wmb el citat barcu t'amo'n
Colau Gari.3 (;%) Bonlhu, el qual realis6 anib
eiI des cap de dos dies carregat de llenya
anib rolio, e! primer ,iatge, fondetjant a les
dues del (I: pvrlspre del dia 6 en el pJrt dt,
Palma am! no sols hi arribA per ses propies
forces sild que hi tragirlli lcs anpuiles.


Ses ditnensi6ns son: Eslora 27 m. manga
7 m. puntal 3, desplhs 200 tonelades.


Les in& corals felicitaci6ns als seus pro-
pictiiris qu'han demostrat amh aix6 no esser
deis qui se xupen el dit i a1 mestre constructor
i dt.mi.s oprraris que devallant diariament sa
polsosa carrztera durant I'estiu i desafiant
el fret i I'aigu durant i'hivern, han conseguit
d u r 3 cap sense capdenou tan important
trtbai.


Ux COXGHPGANT MARIA


Capdepera I 1 de Hnig de tSl9


METEOROLOGIA.-Par fi , Deu ha e v
coltat els precs del pohle mallorqui, i l i ha
enviat una sav6 qu'era dezitjada ferm, El dla
8 plogue ja un poc, el dia 9 estiguC ennigulat
ca.d lot lo dia i el dia 10 i 11 plogui amh
Fqclia piuja sffeu i persistent que tsnt be si4
raur;. m i els sernbrats~ Dvspres se6 estirat el
tenips i tret d'un dia que. va ploure durant
la nit en tots ells ha fet u n bon sol. Gracies a
Deu. -


AGR1CULTURA.-Desde que feu ague-
Ila sa6 eis sembrats han canviat d'upecte.
Se diu que aquelia aigo afegi moltlssimes
corteres de gra i llegum a la cullita d'enguny.
Quant plovia la gent deia: Ara plou dobb6s.
En efecte es d'esperb que haurb estat aixi.
Les oliveres en general duen molta bona.
hies se comensa a sentir colca bufadr de
ponent que podria escaldar-la Deu mos ne
guard.


Se sembren moniatos I tota caata d'Orto-
lisses a la vel8 i ha comeiisada la sega del6
ordis i civades. De favera, apenes en queda
cap de dreta. Les fruites no se presenten
@a116 miilor. -


ESCOLES NOVES. -A Son Carri6, Ilo-
garet de Sant Llareris per R. D. s'hi hsn
cresder dues kscoles, una de nins i I'altra
de nines. Aix6 es un exempie que conv6
tenir en compte els qui desitjam que se doti
de remblant millorp Sa Colunia de Sa@
Pere i a (alaratjada. CPerquC no hu gStioa
nen el nostro Ajuntament I el de Capdepera?


AUTO.-Ha tornat provar de passar la
correspondencia I'Automovil que I'any passat
la condula de Manacor a Capdepera. Pasail
dos dies i cada dia tengue emperbns; per f i
torn8 suspendre els viatges i de nou du el
coireu un tartana. -


PROGRAMA DE FESTES.-Varem re-
bre temps enrera un atent B. L. M. del se-
nyoi- Batle de Soller acompanyant-mos el
Progrmna de lesfestes de la Victoria qui en
aqueila ciutat anaven a celebrar-se. No7 PO-
sarem per haver arribat inopoitunament.
Agraini i,obsequi. -


APLEC.--En el Puig de Sta. Magdaiena
d'lnca hi frren un aplec el dia 11 del m8r
corrrnt una bona partida dels Ignorant8 de
Alnllorcrr. El nostro Director hi assisti en re.
prc>entacid deis Ignorants Arlanecs. La
festa fou molt animada.


REUNI~.--ER el Paiau Episcopal d r
ciutdt ei rliiirars dia 13 del corrent hi h a g d
uiia reunid de delegats del$ Sindicats Agrico-
les I Cake* Rurals de Maliorca per coinensar
la propaganda social i I'organisaci6 de la
Federacio Mallorquina. Corn a delegats de
la Caixa i Sindicat d'Arta hi assistiren don
Antoni Blanes, don Pere Morell. don Miquel
Oleo i don Pere de la jordana. El dia 20 no-
vament se reuniren. -


D0NATIU.-D. Miquel Joy, cab0 espe-
cialista de marina mos ha enviat dues pesse-
tes per contribuir al psgament de Io que falta
de la llista de Material Escolar. Agmirn son
donetiu en nom dels nins de I'wole. -


MES DONATIUS.-El mite esrritor a;. ~
tanenc D Juan P- y 'cas rt-sidz .:t 7 Berran,
quilfa (Colombia) seguei, p', i if 'qie
pot ersrr en be de la viia nadini;. ;;fa uli imp
ment rrhrreni dos prquets de I l i . "'0. dzstindt
a la Biblioteca de eMin-rva. A ' :. ilrnb lets,
re demortra el patriotisme. Rc'h g. per 81x6, ,
les merces mes expreiives. -


MORTA -Dia 10 a toc d r v:.iin.;: z
sent un Extre iiaunci6. ,,>,I, 'i: >w: .+ 6
grnerRl sediu qu'es'una f , r:iia t C;is For-
nB. Sua qu'tl dia ahan; estaw bo* a. T<.:lguE
mal de caixai i devers 1t.s ilues de ia nit it
peg& fort ferm interesant-ii el cervell. VisquC
uns quants dies cas1 a I'aponia i per fi mor1
amb gran desconsoi p'els pares als que .&
s'els havia mort I'altra fadrina en la t e n i p
rada tiel grippe. AI cel sia.
L ; 1 u ~ f m c % 5 a ! s U 1 ~


DE CFlPDEPEQA
Movlment del port de C d a m t j r ~ .. ,


da per Gandfa arnU fusta en rollo.


. .


Abrii dia IO-EI Llaud "S. Josep" sorti-


Abrii dia 50-El liaud "Carmencita" sor-
tida pel id. amb carregarnent iguai.


Maig dia 3-Xibech "Coraz6n de Jeslis"
anb carregament de fusta en rollo i carb6,
sortit cap a Palma. ,


uisa"amb unes grades
Palma.


El mataix dia.-El Pailebot "Capdepera"
amb carregament de fusta en rollo sortlt cap
a Palma.


. .


. ,


, i


En les lglesies de Ia Vila i moltea, cam
particulars se practica diariament la belle de-
voci6 del Mesde Maria.


Lti festa de le8 filles de Maria en la Pano.
quia se farh el dia 20 de Maig diada de
I'Ascencio. cn aquell uia, tendrl lloc la Pe-
regrinacid de terciaris a Sineu. La gent daqlri
esta ben animada i es de preveure que serhin
molts els peiegrins.


Eri ei Convent ri pruxim diumenge se ierq' '
la fe51d de la Conclusio del mes de tnaig: ,'
Probabiciwnt hi pie:Lard ei R. Y . M. Vi-:'
dal. T. 0. K. -


Els dies 16, 17 i 18 e? la Parroquin sc
celebraren unes Coranta Hores en honor del
Bon Jesuset de Praga, promesa d'una distin-
gida famili8. Totes les funci6ns foren molt
solemws; en elles hi prenpud part IaCapetla-
dels PP. Franciscans que cada vespre en le-,
funcio de clouenda cant8 Pare Nostros i mo-
tets, i a I'Ofici del diumenge cant& la missa
cTe Deum Lsridarnis* d'en Perossi, Predict4
el Tridu el k', Josep Borrds de S. FelipNeri
de Porreras.


Per etlids d'original deixam de pub1 tce
Xecroldgiqaes i Regfdre i varios anunclr
que amb rebuts.
_-..._._... ... ~ ~ -_-.-


~ m t . m ~ ~ a r utoslq ?wr--rsnt d'm-w


i