De Del mon 1 En aquesta 6eCCi6 donarem a cada n." moli extractades les...


De Del mon
1


En aquesta 6eCCi6 donarem a cada n." moli
extractades les noticies mes trasccndentals
que mos vajen arribant de lo que passi en el
mon. Noprecisament lo que tota la prensa
haurh escampat -ja amb anticipaci6, sin6 mer
be lo que nos sfa bo recordar-ho si un ja ho
vist ho rebrer-ho si no s'en tenia noticia. -


Valencia vol fer un esforpgegat per la CUI-
tura de $os ciutadans. Ha nomanada una co-
inisid mixta per un emprkstit an aquest f i , i
aquesta Cornisi6 ha presentat un dicthmen
que de dut-se a cap transformaria en poc
temps la ciutat del Turie. Proposa tin em-
prestit de vuit millons de pesetes per COA-
vertir en escoles graduades totes les actuals,
aixicar edificia moderuinsims en tots els ba-
rris estrems de la ciutat, afegir-hi 250 esco-
les mts per atendre als 1O.ooO alumnes qu'
rvui no tenen escola, i frear escoles per nins
pretubercuiosos, colonies escolars, etc. etc.


iJa re diu coratge i gust! 6No pendrien
cxemple a qualca poble de per aquR -


ACiutat diuen que s'ha prohibit el joc.
Es el dir, que se perseguire an els jugadors
Aixd no es cosa nova. Se fa de temps inme-
mdrial. ]Per6 si serfin corn es bolets aquests
elects, que per be que les cerquen per tot en
surtcn! Si els agres d'esclatasancs fossen
tan espesos i tant grosos per tot en trobariem
i a tot temps.


Els bolxeviquistes s'acosten; hi ha sos-
piter si son ia a Barcelona, per aixd se volen
susprendre red garaiities constitucionals.
Diuen si per la frontera de Fransa passaren
dins un caix6 facturats corn a fruita del pais
61 eis punxasarries per que serveixen? Que
n'hi posin un quants dels que hi ha an el fie
lato de Palma i estan segurs de que no'n
parsaran pus. -


Diuen que'l govern central est& dispost a
am-ollar a la Sta. Autononiia que te tancada
fa temps ben lligada de mans i peus i amor-
dassada. Els qui arrrben d'aquellrs terres
diuen que si qu'es ve que li vol amollar- per-
que recorri si te gust to!es les region espa-
7iales, pero prohibint que la desfermin ni l i
lleviu la mordassa. Ditirn tambe que tots els
qui ara reciamaven la seua Iliberlat, amb
aquestes condicions rio It: voleti, i f be que
fan! Sino's semblaria una captarie com tantes
en venen de per aila i encara i'hauriem de
mantenir; 0 desemberassaJa, ben iliure o
res.


m . y ~ 5 , ~ n ~ ' y 3 . --.,-,. .-.
OmoL


ds&a*\ Asssz= ..o


Ara qui comense I'any i10u i tothom fa pro-
posits a ci!mplir en ell, io conceb ideas, qur
no me atravesc a dir-ne prop6sitr perque no
esta en les meues mans ei cumplir-les, sin6
que les haurC de dir deistjos, per6 que vol-
dria se convertissen en fets reals i positius.
Jovo!dria que la pau reinas de bon de


veres en tots els pobirs del mon; i en tots els
cws no hi haguks mes que una guerra. la
guerra al mal, a1 vici, a t9t lo que degrada a
s'homo I d e s a p d a a De&


Jo uoldria que'ls governs d'Erprnyr fa-
sen una tombarella cap a1 bon cami, qul er Ir
abolici6 de tota injueticia la rupresrid de la
disbruxa, i I'estudi i execuci6 de tot quant
convenga per la bona adminirtraci6 de ]'Ea-
tat.


Jo uoldria que Mallorca fes un gran es-
for$ per capacitar-se per conseguir la con-
cesi6 de I'autonomia i que d'ella en fes el
millor us per treurer-ne tot el grrn profit que
s'en pot obtenir.


Jo uoldria que Art&, la Vila nostra, la s i l i
benvolguda de tor noltros, sufrir en aquest
any una transformacid completa en tots clr
ordres ise poshs a1 nivell que li pertoca en
cultura en moralidat, en relligiosidat i eii
riquesa.


Jo voldric. que penshsem b t en lo que a la
nostra Vila falta i si no mos ho donen elsnos-
tros administradors que% ho dementm que'lr
ho exigiguem, que's dever nostro el ferho.


Jo uoldria qu'en el pressupost que r e fer&
enguany la Comissi6 pensfr en retornar-hi
la partida deslinada a escola malaura-dr-
meiit suprimida per d'enguany, sense haver-
hi motiu legal per a fer-ho.
Jo uoldria que fos enguany mateir, .qu'el


nostre batle major tenguks la patensi6 de
deixar una obra acabada I hermosr, que re-
membrhs als venidors el seu pas per la bat-
leria, i que fos aquella, la escola graduada,
I'escole moderna, t'escola nova que la nos-
tra Vila necessrta, i desgraciadament no hu
coneix.
Jo uoldria que aqucixe infancia abandona


da, (qu'abandonats son els infants de w i t i
nou anyr derrera una trutje o guardant una
cabra), fos recuida i recluida dins el nou edi-
fici escola per fer-10s homos, ciutadanr dig-
nes, cumplidos dels seus dtvers i coneixe-
dors de so8 drets.


Jo uoldria que dins Artf, per obra i gra-
cia de Art d'encantament un ,demati tots els
casines trobassen 01s jocs de cartes cremades
i no sepiguesren en a quina fdbrica acudir
pzr dur-ne de noves.


Jo volclria qu'un municipal p re rena a
I'Autoridat a tots aquestr atlotells que juguen
a set i xitj a la claror dels fanals ptiblics du-
rant les vetlade. desatiant el fret ivernal,i
espargis a tots elr triquets de canocet que
trobas per carrels i carreteres.


Jo ooldrria que's creassen sociedats de
cultura, i elr diumenges i les vetlades fossen
els punts de reuni6 deis nostres ciutadans
despres de cumplir els devers relligiosos.


J o eoldria que% fcrastm qui veneti a Artd
no hi admirassen sols la beiiesa i magniii-
cencia de les nostres Coves, sin6 mes be, la
la actividat, moralidat, relligiosidat i culiuia
del nostro poble.


Jo voidria que s'hi creasse novel indus-
tries, que s'hi desenrrotllas un comers no
sospitat, que l'agricultura aumentas extraor-
dinariement, qu'els qui pensen emigrar cap
a Franqa o America trobassen aqui lo que so-
mien, qu'el progres fos notable en tots els
ordres.


Jo ooldrio ..... iper6 que dlc? si el qui so-
mia, a poc a poc, veig que soin io y no m'en
havia adonat. Aix6 no son mes que somils,
realisables d tots voliem. .4qui esta el re.


Juan de slaigo


Vida social -
CAI83 RURAL


En aquixa entidat si nota un novimknt an
aque no estavem acostumats i heu celc-
brlm.


Cuatre foren les reuni6n que r'hi tengueron
en el mes pwsat. La Junta eneral ordin-
ana extraordinaria, una orginaria del slndb
cat i una d'aquesta seccid pet nombrar po-
nents per la creacid de vades obrcr SOW
Seg6ns pareir e1 Slndicat esth didpost a cm.
prende una tasca gran i metitl.sima, a favor0
benefic1 dels associats, Per de proota s'hm
nombrat tres comisi6n per estudiar la m ~ e n
d4mplcntar una secrib de Pensi4n a la Vsllc-
sa,una de Segurs de bertiar 1 un alt!(rde
compres i ventes en coma.


Elsmembres d e cala comisi6n sem
molt animats i es de creurc que ferhn UR trt.
ball de profit.


Per altre par el dia dos d'aquest mn, trbn-
bL celebrar la Caixa Rural una reuni6 gew-
ral de tots els seus socis per fer propmr ab
consells de Obres socials o dur a cab amb
I'ajuda del cincuante per cent del benefici ob.
tengut enguany, que puja P una risents du-
10s.


S'ocordh proposar s'babilitaci6 d'un ylo.
net per reuni6ns amb secci6 de Icctupa, la
fundacid d'una secci6 de socon mutus per
cas de maleltia i s'uni6 amb una de pensi6r)
a sa vellesa i la celebraci6 anual de la festa
dels Homenaljes a la velfesa.


En la reuni6 hi hagut? m6s gent i fnes en-
tusiasme qu'en les passades lo Cual demos-
trd que'ls socis est& desltjosos de millore, i
seria una trista gracia que se deixb d'rpro-
fltar aquest bon desitj i,
- r - a & & a


A JUNTAMENT P
-I-- >


Baix de la presidencia del Batle mejor don
Bartomeu Esteva i amb assistencia delse-
iior Femenies, Cassellas, i.Alzina sc celabd
sersi6 de segona convocatoria acordantse:


1.. Aprovar I'acta de la seccid anterim.
2.' Aprovar I'extracte de les sessi6ns d$


mes de Novembre per enviar-ios a1 Gore!*
nador. .i: :


3/ La distribucici dels fondos municipab
pel m6s covet, . ,


4.a Posar a la Il'sta dels pobres de so-
lemnidat amb asistencia grdtuita de met@ i
medicines a Margalids Bosch Canet del carre
de Na Careta n . O 18.


I no haguent-hi res mes a tractar r'al&d
la sessi6.


Sesdo dol dia 8 de Desrrmbre


Presidida p'el batle major i amb asshks
cia dels dos tinents setiors Femenies i, 0.
sell?u, i dels Regidors Srs. Espinosa, OW6
Esteua, Llabres i Pic& se celebra sesrid or-
dinaria acordant-se:


1 ,' Aprovar I'acta de la 6essi6 Anterior,
2.' Apravar els repartiments de la rique


Sa pecuaria i urbana p'el 1919 exposant-16 a1
pablic per vuit dies.


3.8 Posar a1 public el padr6 de ckduler
personals p'el 1919.


4.' Pagar a D. Juan Bover Fullanr, nlw-
he que fou de I'Escola 2.a de nins durrnt 4 s
mews de Sepbre, Octubre 1 Nbie. la sunla
de .vintiquatre pesetcs per lloguer d t u W ,


. ,
5.. Aprovar un conta d r D. Diume ge
Riutort de 46'42 pts. ner modelaci6 servida
d Ajuntament.


6.' Anomanar una Comisi6 composta
p'els dos Tininets Batles sefiors Femenies,
Eacellas i el retgidor Sr. Espinosa per que
tstudiin la manera de establir dins Artitel
r rv i c i je cotxos de mort, suposat que en el
preswpost d'enguany hl figura una parlida
per aquest servici.


I no hapent-hi res mCs a tractar el seilor
b t l e aixeca la sessi6.


Seed6 ondinasia do die 16
En a uesta sessi6 s'acorrjd:
1.' x ptovar I'gcta de I'anterior


,' 2.' Que del capitdl d'imprevists, se pa-
gkin set pts. a Bartomeu Sancho Sancho,
per I'arrendement del cami del cementeri ci-
vil. tie 1918.


. 8,' Que el Srcretari vagi a Ciutat per
~ usuntos municipals


4: Ahonar els sensals consitmats en el - v' ent presupost,
Aorovar les ooeraci6ns realirader Der


Ifapoder& d'aquest Aiuntament a conta &a-
quest Municipi durant I'any corrent.
6.' Aprovar una conta de D. Nicolru Ja-


quotot que suma 18 pesetas.
8: Que del capital d'lmprevits 8e paguin


2'18 pts. per drets Real de personas del Refu-
gi de Sta. Rosa


Seasi6 osdinaria de dia 22


' ,


Pruidlda pel Batte se celzbrk aquesta scs-
si6 prtnguense els acorset siguents:


I.* Aprovar I'acta de I'anterior.
Aprovar varies contes municipals que


suman un total de 249931 pts.
3: Que tots elr gastos que hrgi de pagar


1'9 juntament siguin prerentats cada semana
pels intererats per el wu examen.


4: Aprovar els plea de condicions que
han de servir per ler subastas dels albitris
municipals de 1919 aDret de maladeto*
rDtets de plassa, rCorral municipalb i Drets
sobre el, cans qui van per la via pdblica.


Sessio osdin8ria do die 29


En aquesta sessi6 s'aprovk:
1.' L'acta de I'anterior.
2.' La conte d'ingressos i gastosdel erta-


bliment de Beneficencia d'aquesta Vila, de
1918, pujant els gastos 1341'10pts.


3 . O La llirta delc pobres que han de dis-
frutar de metje i medicaments gratuits durant
rany 191W


4.' El Daw6 de vecins de 1919.
s? Vaiies contes municipati que suman


1675'12 ntr. -.r -
6.' Els expedients d'arrendement dels II-


bitrir municipals de 1919 "Drets de plassa,
Corral municipal I Drets aobre CIS cans.,,


7.' Cobrar per adminirtracidn I'Ajunta-
ment I'albitri sobre el Matadero, tot8 vega-
do qui ler subastar han rrsultat deserter.


C R O N I C A
__h_


METE0ROLOCIA.--Aquesta quinzena es
FtPda a b u n h en aigos. Comensa p
I ploguen: a u U . IA setmana de St. Se astii
sc pot d i ~ qu'els qui no :&en feina a cobro
amb penes pogueren onyar dor jornalr.
Aquecu netmana t a m 2 segurig per I'cstil.
a-4 n'hlha prou. NQ s'en lucos~ilp rnts per
Ma. Pwb Dcu cobra tot.


Tnt


- - L L B ~ V A IT 'I
AGRICUJ.TURA.--!:k mcs dies que ba


let bons s'ha aprofitat de b ~ n s drveres per
cntrecavar. Blan i tot la gent sap qu'es hora
I no yo1 deixar ies maoiideh p'el rostoi. En
rls orts s'hi pot fer poca cosa a causa de la
blanor, per air6 Icr verdures i tota classe
l'ortolissa valen un ui . Ses cols han adquirit
un preu altiasim. Primer drmanuven un grel!
L un veinat i vas na rlonavcn un manat.
Ara en comprau dues dccimer i vas ne donen
[res de petits. 11 diuen que baixen lessubsis-
tended


SAWIDAT.--Con' se pot vture per el *Re-
gistre, amb penes hi ha hagut morts en el m h
iu'acabam de passu. El poble gosa en eneral


pestat ve la bonausa. Per ara no hi mCs que
:ostipsts, propir del temps.


i e aalut, gracies 'a Deu. Despresde k a tem-


COMUN1CACIi)NS.-Altra volta mos tro-
>am sense fa auto que fassi el cami d Art6 a
Hanacor. El 8, Capdepera, nou fiamant. a n i
ilgu,ns dies a Palma ero par fd ta de bencina
iaguC desuspeiidre el! viatges i ara no passa ni
~ O C ni molt. El qui duia la correspondencia de
M a n a p a Arta pateir des pulmons i datura de.
'uncionar a lo millor. Fa devers un m6s que
io va oi a m b rodes. Ventura aue el servici de
xrruat es amb la combinacid del de mitjdia
ia be. *anta sort.


FORA LLUIM. -- Enguany no mCs s'ha
ionat llurn rlktric eir domatins durant dor
nesos, el Decombre i Janer quam als d a d s
inys de carestia sLen donaven tres i abans
uatre. No voiem dirque els propietaris hajen


le voler perdre en benefici dels d e m k per6
p e si heu permeten leo ganancies, se doni an
:I poble iota la comodidat posibie lo qual re-
iundarasegurament de retop en benetici dcls
>ropietaris per I'aument d'instalacionr.


TROBALLA-En urn excavaci6ns fetes
D finques de dtvora Son Sard del terme d e
Son Servera s'han trobats diferentr objecter
l e cetamica romana.


AdemCs s'hi ha trobat un antiguentari de
{idre que ha adquirit el farmactutic d'aques-
a localidat D. Jilume Sancho. Es un axem-
liar hermorisim adamCs o'ha conservat in-
:acte sense el m6s petit derperkcte. Mor
alegram de que tan herm6r exemplar no ha-
a rortit per caurc en mans d'antiquarir
:rnflcants que7 venen a qui'n done mh. -
CA DE BOU-aEs ca de bow ha fe: una


?rssada per Arta. i amb una volteta per la Vila
vhaurieu vista de gent qu'i corria cap a pagar
!Is atrrssosl Qui va darrera sol rebre, jL re up.


DE!, DOSC
L'armonia suau i dol9a del bosc m'agrada


imb ex&. Aquella resosor tan trista, aquella
ntisicr tan eloquent produhida pels males-
hocos pins i pels cants dels tendres aucelions
lesperten en mi un goig inefable i'a tres-
lorten a regions descontguder on mon er-
irit s'hi dorm ubrigatiamb el$ plers d'una altre
rida mes es espritual. Pldume '1 parsejarmi
In lorn de tardor, tot er jovifitut, tot es amor
,Ah, si! Alli ea el vertader amor; els priites
'hi han trohat i ells son els unics que'l conei-
Ken. No veis, oh serr, que Ja us pensau que
heveu entrat dins la tardor de la vida, no
veis que 11 melodia suau i Lendre del bosc
us crida ius convida a pcrar un moment de-
licios qu'us omplirdn I'esprrit d'esperanp i
ben estar? Anau-hi, i si esteu tris! ell us eon-
solera i us dire qu'encar'que hrveu entrat
dlac d molUy patiode autmnal no pirdeu lo


0
e-- ._____


esperances, puig la tendre: f:or del amor may
u' mostia. Si es veritat que 1:aveu perdut
I'ideal i amb tll tota I'esperaep, no des-
n.cyeu. tampoc. No veis qu'cis arbre$ del
hosc sempre son wits. Lis pins encnra que
sigujn centenaris sempre deinootren que te-
nt'n joventut i vigor: s'ela veu ben drets, es-
p i san t amb noblesason e spk rematje qu '
a lo all rolnan anienayador, contentplant amb
aire triomfal, 01s nuvo1sic:esafiant la tormetita
eii qui despses Iluita, sortint-ne sempre gua-
nyador. Anauhi al bosc, conteu als pins les
vostres penes i ell us-consulora dientvos que
I'csprit may es vell, i que bi be's veritat qu'
haieu perdut I'idral en aquesta vi,;a, pot ser
qu'en I'altra 'I trobeu me:; radiant i herm6s.


I tu, joh jovintuk que vas esgarriada, cer-
CSilt I'a:~iot en L'iripucressia, en In supeosti-
cii, i en el vici, no'ei trobarjs. A I'auior no'l
cerquis per aquest cami. 5 quest amor que tfi
ei veus-color de rosa, uo't portar8 rnes que
derenganys, El vertader amoi no cs en I'hi-
pocressia i en la falsetat; i; vertader amor es
en la Neturalesa; c's en la flor olorosa en ei
tendre resinyolet, en la reriTorenca font en el
roroll del pi; i finalmrrit en el conjunt del
bosc.


Ves-hi, ioh jovuntu; deaengiiiiyada dels
pleri muiidanals! ves-hi i ,lore que'ls pins
condolint-se de ton sofriirlent tambe ploraran
amb tir.


iOh boscaige, mirall encantador de la di-
vinitatl IJO t'admir! Jo iro:.lria senfir sempre
ta dolsa i melairgiasa rniis ca. Jo vol&ria po-
guer estar semiire adins til, o bosc, puig tit
m'alivies de totes les peries d'aquesta vida,
tresportantme a les regiiss desconegudes
del Infinit.


Jo 't visitare sovint; jo 'm parsejare pe-
dins tti en la tardor, en la Jrimavera, en I'is-
Mu. en i'hivern i fine i lot voldria poguer
morir escoltant la do$a rernorsota 'I rematje


J. L L A I ~ R ~ ; ~
tospins. -


Palma 9 Novernbre Je 1919.
.............I....._,............ . ...~. ..~ . . ......... ~ .... ~~ .... ~ .....
@+%*-@ @-?- # . ~ i $ g l
.......................... ~ ..... .... ..... ~ .. . . ~ ..... ~.. . ~~. . ... . ...


N O T A


Per dmrsr rortids a l'original on
cartera en aquost numero, dcixam
de publicar 1'ENQUEST-4 y AVI-
CULTURA


~ ........... ..........,.... ....,..,....... ......, ..., " "
&-+?d&+-@@+?5++@
... ~~ ,..... ~... ~ . . ~.~ . ~ .... ..,,..........


I MOLTA DE E~OSOXIA I --
.


S E V E N E N B O N S I , B A E , A ' T . . , I j . a ' !
Comestibles de fofa casta, kors, duIce5, galkkw, ett., ek, "r Qran-flbs si;:.,it . I'Ce .. perFrrmari.i'aa, - .


Aquests eass e8 s'crniea depositwia dins.Aat& ciei Fr ?<!.IS ;iOYkiL\: ~ I


NOVEDASTS - NOVEDATS


. ' i


Visitsu 1s tendo do


_I T


C A P R O T I O R
J E N EN MILLOS CONDICIONS OUE SA D'm


Juan, Vicens (ad) Jan


E bn n i s ten ia
9 -- - -~


cp agsr tse rn
de mctbles


D'EK


Parroquia, 7


- A R T A -


Ferrer 'i S.ureda


iazzek Roca .* . 'f i Z!l 88 bot i~a bel trbbhreii"
eeinpre ynnti, panets,