Any 11 Arts, (Mal lo iw) ,13 dc Ahril. de 1918 , . .' . , . ... 3 1.: m . ,: ,:: L a ...

Any 11 Arts, (Mal lo iw) ,13 dc Ahril. de 1918 , . .' . , . ... 3 1.: m .


,: ,:: L a nueva cotistitucibii (i t . [as autoriJadesi
.kqunicipales que han de regir 10s LteStiiioS ue
eese pueblo durante e l preseiite ejcrciiio, rile
,:hacen formular esias cuartiiias, en aciinira-
,cion a Ias salientes, cuya p r k e r a tigura fue
.tepresentada por el muy iiiteiigente sefiors
:;,D. Antonio Cano y Garcia; holr,bre de es,
:',yiritu altruista y luchacior, cuya iabor conti-
',.nus e incansable he seguido con tocios su-
:$ormenores cada vez que de ella se ha ocu-


articulo que en SII eiogio Fublico LLEv.cn,
en uno d e 10s ntinieros aiiteriores y que re-
cien ha venido a parar a mis ilianos. No dud0
que todos 10s Artanenses en gerierd sabran
apreciar esa obra tan digna' y de lebor pto-
ficulo y que el unico detecto que le rircuen-'
trb es el corto lapso de Liempo que ha aura-
uo. Por lo demds: Que mas pedir a uti horn-
bre que ha empleaao todo su saber, toua
TU energia y todo su tienipo par el oieries-:
tar sus conciudadanos? Que ncis esigir de:
d e un hombre que vela siernpre por eilos y
que proctira eri todos sus actos benefwiarlos
en io m&s minimo? Oreo que a htinibres d'e
esa naturaleza lo tinico que se les puode,
que se 11)s de& etcigir es que coiitirrireii~' 0.'
c q a n d o e l sitiai del manuo, yueato que elio.
cs en provactio ue 10s que tienen que acatar'
SLP niandatos.


Nunca d e d e que cortozcir a - ~ \ r t d y des-,
&, que sigo la mriiiii, el ru inm que a su
prflgreso uan sus autorideaes coiliunales, se
li;i conorido ai trente tie las misinas jine a-
t!evo aflrmario) un hombre como L)on Anto-
n ~ o : Smcillo, s!ir anio.ciones personales iii
pr t id is tas (el nrai que'por l o regular todos
padecen) 1m-o de corazori i!obie ygeiieroso,
i ' e pensar aito y tionuo sentir, ayuuo iil liie-
tirsteroso; pron iu l~o decretos J U ~ I bendi i ios
gtiieralea para todo el pueblo; coil aittiiLo
preocupose de la higieritzacioii del iiiisino;
con predNecci6n presto -atenridn a la e i w -
fiaiiza y cutturd popularcs; sane6 y llevo a
H feliz terrnino las finanzas dela coii~uiia,, y
en fin, muchas obras mSs que Vdes. mejor
que yo saben.


~~ - -~ ~~~ ~~
.--_I-


En mis pocas colaboraciones publicadas
en estas columnas, he dicho siqmpre cuan-
to es e! anior que sieiito por Mtii,' 40 dutiucho
que me interesa todo cuanto a el ie ataiie; Io
que nit: akgra cualquier ohra sue 3adClgntbi
que en el se iinplaiite y las ansias qne te.ngo
par su qngprrdeciiniento. , 1 ,,,. j ; . ?


i;~ Sr. Ceiio ceja en coniiciones idmelo-
rabies i r iora l~s y inateriales 10s destino? de
ese iiue"io.-aue coiitriiuen, pues; n b
vas autoriiauas la i i ihriha p r el trazadas.
-Que rcaiicen io3 proyectos que dejo en


por el en-
b e d k i e w


onciudada-
nos.-Que se preocui en por la existencia
de ios rnismos. -Que gobiernen si l l favori-


uia e niiiiianr al fenecer sus niandatos, las
x i a n i d o n e s ue sus toniponentea ayrade-
C ~ . , O S y qii d e s o ~ s { m i 1 0 hd suce;ido <,on
ei u d Sr. D. Antonio Cairo y Garcia) Le ver-
(os nuevaniente reeiegidos.


Asi, es tie csperar que lo hagan y me a-
trevo a itugurario por cuanto en lis nuevas
autoriciades, hay hombres que lndud qle-
iiiente sabrari cieseinpefier con acierto, , y e-
quidad,, la dificiiisiiiia tarea que Fi yuerjto
les ha confinJo.


L. M, Joi- PAS TO^.
I '


I i ..
. . Ut1e,ros . : r e a Fdwrro 16 ZY18


v , ',


--
2 L L E V A N T


fcnsidat cacla dia, i la nostra nuturalesa in- cament el vcsurgirncnt i posarerii totes les
ddinita ,tit q w d i ~ x p k ~ u e m , lo. nostra ban- nostres forces ai seroei d e l nostre ideal
u'wa a j h c o r d o lu i luny~a uosti'a. Som re- que's el de ueure una iWalio~ca Gran, redi-
gionuldia p r ~ u 1 ~ santini ~ ; m p I ~ ! jocentuol mirla i renas-cuda.
consa~;rut a / semei rl'uiia cai<sa iieiul i no- I Contribui'totsainb vostre cuncwsa l,en-
hie. LlesirQarn r p v io i,o,+tra (ii'iqpu sia em- grendiment patri; vosaltres, seiyorrtes, que
i j r udu CIL ~~cs.vc,~icuru pida mnllo,-q ins, i azui teniu el cor amatent als m 6 preuats idea-
r m eu u ~ i r u ~ & n cis cussus yue U L ~ U I en diu lismes, siau les aimaclores de la nostre
/ I ( ~ S X W . e m u f i u t e1 i.iwrclfu, pcrque 'no hi parla, siau qui donen escaljiir aLs nostres
/in cap rnd l ; inu1a6 l t d'escriara a i d una ideals; y oosaltres, aerryors els que tentu
i/t.ngu(~ Jorrslera, lo q v e pensam, i en la j ih ensenyanlis a estimar nostra bella llem
(.,uvl rxpundenciu de ics relacions Jumiliars yua i que 1 uostre alliConurneirt sia cum el
soil pi uuu elocueirrdc lu que uos dic. cantar del aucell oora el niu dels s e a a-


Aiyu s.ha perrsat que nosaltres volem mors.
fer tro~aa: a Espanya q'le voLem rompre la Y oosaltres amics, de Minerua, no ae-
unidad nacional amb i'w dels idtomes que xeu apayar el foe de l'entusiasmeque ali-
C J isteixm a Espcnya, que la eolem.fer* pe- menta uostre cor aceenluau feimanumt
tita, quun frosailre6 lu que destrjaiir es en- oostra accid pel' l'enyrandiment cultural
gi.andir-Ja, perque ainb l ,~~~al t rment i cul- daquest poble dArta, siau jus'ts siau po-
cIu d ~ . la prosa,poesu de cada llrrcyua ' do- tents per hssolir l'ezit Jinal del rmarxe-
r m una bellajkw de Literatures, que sien ment integral de Illallarea.
el re$exe de l'anima drk pobles. i &6 en
iloc de arninorar'la yrundesa de f ipanya --i'nuumenta, iaque consideram aue td naes


ue es I t i unYiresur, >er-Lo tant, mbs rica, q IU& aue una nucid o siu el eoniunt de di- Pat riot isme
I t le& nacionalitats arrcb ufiapkruonalrdat I .


';~,ropia i una fesomiti distirita Pue li marca
ies diferencies en el padar.


Nosaitres aolem lo que amb esaata jw-
ticia, no es pot rehuuar; nosaltras trriini
u i d coj-rbuorucid nuutra LOIG una 1radici6
ironorable, tut to p e t i s irnatjcde la rata,
i,r sabem que se necesita energla, perdno-
.Lrlbtrea 6a ieirdrem, prque estam con&&
yue edoirarct le t r g a t i u parla wqdrC( ntw.


En el moment que seinblava mes dificil,
Iacrisi ha tingut una solucio patri6rica. Tots
ets horitxons semblayen tancats, depres del
fra& &En Maura a I'incorrer en I'erro inper-
ilonable de voler colrtribuir uu Govern de
grup, mi de tertulia. Tothom &entia sobre
81 el mateix el pes d'una decepc16 amarga.
la gent mes esperimentada no sabia obirar


una soluci6 ... P es que de soluci6 no n'hi.
via mes que una, la indicada amb clarivid
cia pel postro Cambo: I'aceptada en u
de Rei p'el Rei.


1 a la fi aquesta soluci6 ha vinguda
tinguerem la noticia da que el Rei havia
vocat, al Palau a una conferencia dels
de tots els grups parlametitaris, sentir
confianca i no pogueretn de que alli to
deliberant en prrsencia del Rei, havie
desosar mesquineses de criteri, pre
i recels, i s'havien de convencer de
temps exigeixen now inetodos de
conflictes nous fan imprescindible el
de tot lo petit devdnt de la iiecessid
riosa del vlure.


E1 nou Govern representa la mixinla
ma de capacitats i d,eregies per a sortlr
I'embolic actual.


Podrem dissentir en I'apreoiacio del
respectiu del homes que I'nitegren: pe
presenta eb majors yrestigis da la p
espanyold. Ells son els mes capacitats,
critic moment actual, pFr-a resoldre els
flicter grew que tenim plantejats: ells
tota I'outoridat necessaria per a imp
tot-hom i restablir tants prestigis co
$OS.


ens 6s cusa d'intensa satiafaccio que el
tre Canib6 hagi entrat en e:s Consells
Corona, precisarnent ainb el trionf de la
ci6 per ell ereconisada i tan valent
sostingutla: aquesta soluci6 que t
trohara avui el major acte d? patnotisme,


Per la nostra pari no podem amagar q
L L E V A N T
I


En un article de comentari de la situacid
que acabaveni en el inoiiicnt de rebre la no-
va de la lormaci6 riel nou Minister], d e i h
que potser el Rei i en Catnb6 eren els unics
que teeien fe en el patriotisme dels poliiics
t confessavem quant deplorable fora una
dccepci6, que constiiuiria un quasi deftnitiu
desengany. Alegremmos ara de que la seva
fe no hagi quedat delraudada, i de qne arnb
ells el cor de tots els papietes de debb s'hagi
obert I'esperansa.


Que el dia davui u n respir de satisfaccib
ens revelari a tots que acabem de sortir d u n
mal sotnni qbe qodrii portar-nos a terribles
consequencies.


.,* M L N E R V A
&.' -uL-
*c


Aqueixa entldat, seguint la tasca educati-
va marcada ea son retglament, una volta aca-
bades las classes dadults de Pescola nacio-
nal, ha organiwts cursets monografics p'els
socis, dirigits'pel seu president. Aquestes son:


Els diliuns, dimecres i divenres a les 8 i
niitja be la nit: Classe general de .Musics, i
a 1 9 9, Gramdtica general i Llengua Catalana


'Etb dimars i dijous a les 8 i mitja Ur et
i a les 9 Aritmbtica.


Les classes son gratuites.


Segueixen els ensais de I'Orfe6 i de la
Secci6 de D&laniauo. Aquesta, te anunciada
p'el prbxim diumenge dia 14 la representacib
eii el Tearre ,Pr*iacyul d e I'hefmosa Zarsue-
leta ad tres act- bl Sucr.iacdn de la Aldru


'de la Qaleria Salesiana i p'el f i nak l xistds
juguet c6mic d.en Pompenyus Jener -iyeucia
i i . l t~ fot~tnucidna ionw.ciu+s. ,~


Li: h t l a n i 4xiL


* * *
ELsdiumenges al decapvespre han cgmen


satles Lectures Intimes que ja I'aiiy passat
s'organisaren.


El prop passat diumenge, tenguk iloc la
yriiiiera en que se Ilegiren i c;onientareu va-
118. artjdss del llibre Proses de bon sen& d'en
Jauine RavenMs que tendeixen a I'educaci6
uel sentiment. i alguns fracments de I'Obra
d'en Smiles .Ayuuure per I'cdutaci6 de la


En la segona pad se dens a coneixer .la
personalidat riteraria d e n Joan Alcover, coni
tl poeta deixant p'el proxiin diumenge I'eshl-
di der inateix com a orador.


Se llegiren f i l Vo~cor de A l i i m i a r . ai
12q, CoL.loyui ialtres de ses belles poesies.


Ourant aquest estiu, seguint setiiianal-
irienl la tasca einpresa se d o n a m a coneixer
Ies principals figures literaries de la nostra
patiia.


No cal dii qu'es aquesta una obra de gran
paottt.


voluntat. \


**e


El n o s h bon amic D. Llorens Joy Pastor
resident a Buenos Aires, no s'oblida mal
dArtd i no content en treballar per I'expen-
dinient de LLEVANT, per aquelles terres, se
preboctipa tambe del progrks espirltual d' Arta
1 de Mallorca. Ara mateix acaba denviar a
J'entidat itiiirei-va uu donatiu en llibres per la
6eva Biblioteca.


La Junta acordi en sa darrera sessi6 dar-


Voldriem tenguCs imitador s'exemplar
li u n atectuOs vat de gracies.


ronducta.


C R O N I C A
(3D D H G A * P O S T R A


.-c.


Des res d'una partida de dies d'eabr en es-


el tarmaceutic U. Jaume Sancho, a consecuen-
cia d'una pulmonia, es entrat en franca millo-
ria. Lo que celebram vivament, desitjant esti-
gi prest totalmeilt rstablert.


m El nostre bon amic i colaborador U.
Juan Sancho Lliteras, ja millorat de !a ma-
laltia que ve sulriiit parti cap a Barceiona
per esser operat alii. Es estat operat oportuna-
ment i el seu bon, estiit dona conliansa de que
f'operacio dara resultat satisfactori. pip lo qual
prcgain a Deu.


.lquesta setliidna paisada veiiguC aqui
de pas cap a ies Coves I'actual Goberiwdor in-
teri de ia nostra I'roviiicia ,:I actrill president
d'aqueisa Audirncia territorial.


lgualment vengue d excursib visitant
res Covea, c l dimars passat la seccid de declama-
cio deis Exploradors de Sant Llotens des Car-
desrar en numero de 33 dirigits p'el SI. Vicari
d'aquella poblacib 01 ~ l t . D. I'ere Santandreu,
entusiasta tundador i director de tan herniosa
institucio que esta destinada a fer gran beneiici-
en el poble vecinat, en aa tasca educativa.


Segons llegini an la prensade Madtid


Jeroni Lliteras (2) de l'uia, per sa bril yaisa nt veu D,. es objecte de grans elogis el iiostre
de tenor iescula distiiigida, hagueut cantat en
una festa musical. lograut fer-11 bissar algunes
pesses i logrant eiitusi*rtas ovaci6ns. Enhora-
uond a ell i a sa familia, desitjant-1i.exits fala.-
guers.


rn Dia 1 0 a la nit va rebre el Sant Viatic
i Extrema-Unci6 el bun patrici Artanenc, D.
Monserrat Blanes. La noticia sorprengue a
moltsque no tenten nocicia de sa, rerentmalal-
tia i ai divulgar-se cnusa coumocio general, FC:


tat mo P t greu el ninet seg6n del iiostre amic


.m


m


w,


m Amb motiu de la trista noticia que
acabam de donar kid vengut a puswr alguns
dies aqui per absisrir a son pare, c l distingit
metge de Soller U. Ratel Q. Ulanes.


lgualment ha vengutambsa tamilia b, En-
rique Galiano aiub sa bra. Lapoaa.


D~rai i l aqueixa quinmia el temps ha
seguit variable c3tn dins el niars. E n la setma-
na baiita I de Payua va 121 uiis quaiits dies de
sol per0 de nou ha p:ogut durant aiguns dies,
cspectalmeiit el di~lur i s dia 8, en que leu ire1
molt i plogue tot e i dia. Semblava diada d'hi-
vern. t l s renibrats per ai-a vaii or i si Ucu ho
vol i'anyada sera bona.


Dirnecrea les nines I m i s del Coklegi
de Ies Germanas de Sant Vicenu de Paul, ana-
ren a fer el Pan-iarirat qu ' anydmm.nr ilcostu-
men.


wd


.m


;(*


A ultima liura quant ja anasem a iirar
els originals al Corxu, mos ha sorprC3 la fatal
noticia de la mort de U. hlonserrat ilianas
Massanet.


Mor a I'edat dc 74 anys empleats en c l
servici de Deu i cunsagrats a pujar rectament
la seva tamilia. La piedkt I tervor de cor, en que
strnpre, s disringi i i valgueren l'ocupar els ci-


- 3 - - -.
rreg de President de 1'Associacio de Terciaris
i de I'Adoraci6 Nocturna de la que'ii fou fun-
dador.


Ha passat er aquest mon fent be. Amb


Ilimosner, l'lsglesia un de sos princials bene-
factors, = familia un pare model de pares.


remiat aixi cum premia


rignaciti neeessaria per soportar tan gran per-
dua


la seva mort c P s pobres dArta perdrn un bon


els lusts, I doni a sa B esconsalada familia la re- Que Deu I'haja


De cor mos associam a son dolor.


R E G I S T R E ---
Desde 4 de Marc a1 13 de .Ibril


NAIXEMENTS


Dla 4.-Bartomeu Ginart .Artigues; Jo-
jep Cerdd Riera; dia 9.-Maria Oliver VI-
!ens; Juan Serra Alzamura; did iU.--ivlaria
Fmagut Massanet; dia I6.-Pere Font Font;
Antonina Ginard Gil; dia 18.-Llorens Mas
Homar; Juan' Tous Cdrrih; dia 19.-Miquel
Ginard Perxana; Juan Ginard Servera; Mi-
que1 L1inA.s Perxana; dia 23.-Llorens Febrer
Pol; dia 24.-Sebastii Oliver March; Bernad
Danus Pastor; dia 25.-Catalina Ferrer Te-
rrassa.


Dia :2 d'AbriL-Gabriel Sancho Kibot;
dia 6.44ntoni Pomar Reixach: dia 6.-Man-
dalena Lliteras Amor6s; dia 9;'-Avna Boszh
Oelabert.


Resumen 14 nins i 6 nines. Total 20.
Siea tots benvenguts.


Dia 16 de Mars.-Cristdfol Flaquer Gili
[a) de Son Ametier, fadri, de 69 anys, de re-
bleniment cerebral; dia 16.=Catalina Sancho
aukcafra (a) Marinera, casada, de 44 anys,
de tuberculosis pulmonar; dia 14 Martiiia
Manuela Torres Vicens, de 2 mesos, de de-
bilidat conghnita, (parvula); dia 30.-Juanai-
na Ginard Sureda (a) Fuga, viuda de 80 anys,
de vellesa.


ilia 1 dAbril Margalida Servera Fiaquer
(a) Flor, casada de 45 anys, de cancer; dia
I.-Jaume Saniandreu Torrens, (a) Figuero-
ai, casat, de 90 anys, d'Arterio Esclorosis;
da 4.-Antonina Font Sureda (a) Punyaia,
casada. de 74 anys, d'aleccio organica; dia8.
-'Juanaina Bauza Torrens (a) Rol-leta, fadri-
na, de 15 anys, de Tuberculosis Intestinal.


Resumen: 2 homos, 5 donrs, i t in i i nina.
"ytal 0.


AI crl sieii lots.


Dia 19de Mars.~.-Ptrc Salas V ~ v e s . ;imb
Mari&d3uiscafre Tous (a) G,;ire. i;tdriiis; dia
7 I.~--jaume Bisquerra Llarieras, arnu 11 ' Anto-
nina Remit $iireda (a) Floreix. fadri-1s.


Dia 6 d'Aixii. -Pete PasLor Mestre (a)
Bebessb, arnb Catalina Dalinau Negx i d )
Beroy, fadrins; dia 1 1 .-%bastid Dalrnau Nt - .
yre (a) Beroy, ainb Maria Sohvelles Cnrsach
(a) Monia.


Total 4.-Qw pugiien estar plegats !noits
ar'ys.
I