teu volguC celebrar una bauxa a la que hi prenguessen part tots els qui treballen al...


teu volguC celebrar una bauxa a la que hi prenguessen
part tots els qui treballen al referit tros de linea, directa
o indirectament.


Tota la setmana els operaris feren &&iment milia
hora mes per tenir lliure el capvespre del dissapte i
pendre part amb el dina que se prepar8. Tota la setma-
na s’en parla i el dissapte demati se feren els prepara-
tius. Se mataren dues anyelles i se feren dues calderes
grans d‘arrbs. Aprop de mitj dia els tais de traballadors
deixaven la feina i amb crits, vives i bulla a voler ana-
ven a cercar els de les brigades de mes enfora,: que
tambe oomparaixien i al toparse, s’alsaven a l aire i
feien gala de bona gana.


Mentres tant les dones del; capatassos i algunes
mes, anaven enllestint e[ menjar i arretglant la llarga
taula qu’ amb taulons havien composta baix dels plate-
ros del Muli d’en Saiom, avont hei feia bona ombra i
lresca sanitosa.


A les d o h i mitja se posaren en taula en ndmero
d’uns noranta entre tots. Tot el temps del dinar reina
la mes completa germanor i ~companyerisme, menjant
tots de bon gust, tant com volgueren i sense abusos,
quedaiit arros encara per alguns porquerets i atlotells
que d‘aquells contorns comparagutren. Quant se men-
javen uda partida de melons, regalats p’el Sen Coves,
del Mo l i d’en Salom, arriba una cotxada de senyors,
entre ells D. Rafel Blanes Tolosa, Segretari de la Com-
panyis de Ferrocarrils de Mallorca, ei batle D. Antoni
Cano i el Jutge D, Juan Sancho que foren rebuts tots
amb oisques donants’en tambe a Artd i a Mestre Mateu
Obrador.
D. Rafel Blanes havia enviat alla cafe amb abun-


dancia i regaia puros a cada un dels reunits que xala-
ten de bb.


El retratista mestre Miquei Morey (a) Escola impres-
siona varies’plaques de tot el boldr6 de treballadors, a
sa taula i an el pont, fotografies qu’estan aquets dies
esposades en el mostrador del seu magatzem i que la
generosidat de D. Rafel regala a cada un dels treba-
Iladors.


Es estat aquest [in fet memorable. que cal senyalar
corn a fita nova cap a la fetxa desitjada de I’ arribada
del ferrocarril a Arts.


Dn concurrent.


11 Visca lesirs!!
Si jvisca Jesus! y e l seu Nom dulcissim, alegri i


dels angels y terror del dimoni, ressbn de cap a cap de
mon.


Faran be els lectors de LLzvax-r si pronuncian amb
frecuencia Nom tan celestial.


Crec que no seran gens imprudents si no se deixan
dominar de lo qui en es~meu concepte es malaida in-
fluencia d‘una piedat tau rara com es mal gust que te-
nen certes beatetes qni, amb un zel que a mi m’espan-
ta, s’afanyan per llevar sa piadosa y autorizada costum
de dirJeslis despuks d’haver acabades certes oracions
corn el Noslro-pa y Sunta Maria. .


Sabem molt be que no es cap desbarat deixar sa
paraulajeslis. Per0 consider un desbarat garrafal s’em-
penyarse, corn s’empenyen SFS beatetes de qui parlam,
en corretgir corn una falta es dir Jeslis, acabada una
oraci6 a Deu o a ia Verge Maria. Donantse el cas in-
verosimil de que persones molt devotes y molt amigas
del Bon Jesus, pensant fe un gran be, y tal vegada per
gonyar indulgencies fins aqui desconegudes, diguen’an
eis ninets: .No digueu /esus.B Taltnent corn ho farian
amb una paraula digna desser represa per sa ULliga
del Ron Mot.


No seria molt miltor emplear aquest zel y aquestes
energias en desterrargses males paraules y propagar sa
devociit al dulcissim Nom alegria dels angels y espant
dels diinonis?


Fia. Fransesc Fornes, T. N.


Ajuntnrnent
Sessrd del 29 de jurivl


En aquesta sessid se prengueren els acorts se.
guents:


Se lletgi i aprova l’acte de l’anterior sessid.
S‘aprovi un conte de llenga per I’estufa que impor-


ta 34 pts.
Expressar l’agrahiment de l a Corporaci6 i donar un


vot de gracies a n’els senyors qui han donat la seva
canyeria particular que passava pels carrels de Palma i
Major.


Autoritsar la subasta de fanals antics i metals veis,
amagatzemats en els porxos de la Sala.


,Autori t~ar a n’En M Sancho perque prengue aigo
per la seva cisterna amb les condicions acostumades.


Que el Batle i e l Secretari vagin a Ciutat per estu-
diar amb el President de la Diputaci6 l a moratoria que
aquella corporaci6 proposa a I’Ajuntament per axugar


el deficit de 2371’32 ;ts. que hi tenim per contingenl
provincial.


El Bstle dona conle dels trebais fets per els cami-
ners dura@ els 8,dies.


&si6 del 5 de Agost
En aquesta sessi6: ..
S’aprova I’acta de la anterior.
Fou lletgit i aprovat rextracte dels acorts presos pel


I’Ajuntament durant el mes de Juriol prop passat,
acordant I’enviarlos an el Sr. Gobernador per cumpli.
mentar lo previst en I’article 109 de la llei municipal
vigent.


Sacor& la distribuci6 de fondos per capitols pel
stendre les obligacions daquest mes.


A proposta del Sr. Batle s’acorda continuar a la
llista dels pobres a n’En Mateu Flaquer Sureda.


S‘acorda elimiuar de la llista de redencio de I r
prestacio personal corresponent ai any actual, els
iornal de’n Miquel Paris Figuerola, perque serveix es
l’enercit.


Vist i examinat detengudament el projecte de pre
jupost extraordinari per l’aay 1917 i estimantiu con-
iorme i arretglat a ies necessidats de l a poblacio, a le$
vigents disposicions ! an els recursos de la localidal
r’acorda: Que s’exposi an el public per quinze dies,
3er efecte de rec1amacions.i se someti aespres a I’apro-
vacio definitiva de la Junta Municipal.


Donat conte per els Batle I Secretari del resultat de
‘entrevista amb el Pres.dent de la Diputacio, s’acordd
3er unanimidat, aprovar les seguents basses, per le$
pa ls I’Ajuntament se obliga a concertar amb l a Dipu.
:acid provincial, una moratoria per I’extinsio dels seu5
lescuberts per contingent provincial: 1.’ Es cbjecte de
a present moratoria la cantidat de dos mil trecentei
jetants una pessetes trenta dos centims, que aquesl
ij-ntament deu per cuotes del contingent provincial,
interiors a I’any 1915.=2.’ &I plas per i’amortizacio de
a expressada cantidat, sira de cinc anys, en cada un
lels quals s’obiiga a ingressar la cantidar de 503 pts.
:xceptuant el derrer que sirii de 371’32 pts.=3: Ei
iagament de dites cantidats se fera per quartes parts i
:n els maleixos planos qlie L‘Ajuntament deu ingrassat
a cuota provincial del exercici corrent.=4.” Si en el
emps que venqen les ohiigacions avant-dites, no fossin
iatisfets i requerit en forma I’Ajuntament pel seu abono,
leixas transcorre qulnze dies sense fer-ho, s’entendra,
.eincidida la moratoria, desde aquel mohent i la Cor
)oracio Municipal quedara obligada a formar un presu.
lost extraordinari per el pagament de la totaiidat del
ieu descubert.


Vists i examinats detenl;udament els projectes de
xdenances per I’exaccio dels arbitris sobre begudes i
;obre ctrrns i el recarrec del impost sobre consums de
:lectricidat i estimantles coniorme, s’acorda aprobarlos


sometrerlos a la votaci6 definitiva de la Junta Mu-
iicipal.


Sessid del dia I 2 de Agosi


En aquesta sessi6 se va:
Aprova l’acra de I’anterior.
Vistes i examinades detengudament per I’Ajunta-


nent les basses, per mcdi de les quais s’auxiliara an els
,obres que construesquin cisteriies en les seves Cases i
:robmtles co;formes se va acordar per unanimidat
3provarles en totes ses parts.


Amb I’objecte de porer cumplimentar degudament
’acort referent a depositar en un focal del municipi ies
iortes i demCs efectes, procedents dels edificis del
:lausrre del Convent se va acordar, a proposta del
3. Batle, que la Comisi6 d‘obres presti un regoneixa-
nent an aquests edificis i manifesti despres quines obres
:onsidera mes necessaries per la seva conservaci6, i
‘Ajuntament resoldra.


Donat conte pel Sr. Batle de que el lloc aon se
Jesan avui els porcs grassos (Plasseta del Convent)
adem& de no reunir condicions, impedex el transit se
xorda per unanimidai la s w a translacid encarregant a
a Comisi6 de pesos i mesures, que estudii aon i com
j‘han de pesar i I’Ajuntarnent resoldra.


Seguidament el retgidor D. Andreu Femenies pro.
J O S ~ a 1’.4juntament la conveniencia d’establir un cotxo
runebre per la conduccio dels morts an el cementeri ja
Jue d‘aquesta manera s’evitaria, unes vegades la falta
i’assistencia i altres certs actes impropis d’un poble
$ducat Presa en cons;dcracio aquesta proposici6
1’Ajuntamen acorda per unanimidat nomenar una Comi-
si6 composta del Sr Batle i dels retgidors D. Guillem
Carri6, D. Juan Nebot i D. Andreu Femenies, perque
estudiin la manera mes factibie per realitzar tan impor-
tant rnillora.


I per ultim el Batle dona conte a L’Ajuntament dels
trebais realitzats per els caminers durant les dues set-
manes anteriors


Sessio de dia I9
S’aprova I’acta de I’anterior.
Vist I’expedient instruit amb del acort pres en ses-


si6 de 29 de Jwioi referent a la venta en publica


&&&a de algdns d’efectes iniittls de propledat def
Municipi, s’acorda per unanimidat aprovarlo en totes ’.
ses parts.


Haguentse de comensar els trebais per la formaci6
del nou Sens electoral, s’acord8 pagar els gastos que
ocasionin del capitol d’imprevists.


Vista la circular del Exm. Sr. Gobernador civil, que
tracta de la eonfwci6 dels presuposts ordinaris per
I’any 1918, se va acordar cumplimentarla en totes ses
paits.


S’acorda pagar, .le1 capitol d’imprevists els gastos
que‘ocasionh an els Batle i Secretari, e l viatje a Ciutat,
acordat en 29 de Juriol.


Per reguiaritzar I’aigo de les fonts proveides de la
canyeria publica que passa pel carrer de Antoni Bianes,
s’acorda posar un grif6 de pas en el lloc de la barriada
de Sta. Catalina que el Batle cregui mes convenient.


TambC s’acorda oosar un erifb a la cantina del carrer -
de Ses Parras.


DesDrks s’acordh comorar una escaleta manuable de
uns sis escalons per us dk la Sala. .”.


Donat conte del’mal estat de les cunetes transver-
sals del carrer del Figueral, s’acordh que els caminers,
les arretglin, i despres de donar conte, el Batle dels ~
trebais realitzats pels peons caminers durant la setmana
anterior s’axeca la sessi6.


Concurs
Plec de condicioiis per fer uti concurs amb objecte


d‘adquirir un inmoble aont construir un edifici per esco-
la que projecta edifica aquesta Corporaci6 municipal:


Art Ier Les finques que se oferesquen han de tenir
a lo manco una superficie de 2.000 metres quadrats en
ia forma de 40 metros’d’ampla i cincuanta de llarg i han
d’estar situades a les afores de l a poblaci6, per6 aprop
d’es poble, i han confrontar a cami vecinal o public o
defacii arrihada a la mateixa. Es convetiient quepuguir
obtenir aigo bona per beure de la font publica i que
reunesquen condicions higikniques per I‘objecte an-a
que se ha de destinar. 1


Les proposicions deurdn fer-se per escrit,
dirigides al Sr. Batle President del Ajuntament dins els
trenta dies sigiients al de la publicaci6 del concurs en
al Bolleti Of ic ia l de la Provincia i se fixare en elles
amb tota claredat.


lcr Els confins i dimensions (expressades en me-
tres) de la finca que s’oferesca.


2- Les servituts que gravitin damunt ella:’
3- El preu per metre superficial a que se oferesqui


la venta.
Art. 3” L’Aju-tament satisfara el preu per el qual


resulti adquirida la fiiica aceptada dos mil pesetes en el
acte i lo restant en plassos anuals de 500 ptes. a lo man-
co cada plas. Els plassos no sotisfets abonaran interes-
sos a mCs del 54ia anual.


Art. 4. L‘Ajuntament se reserva la facultat de sa-
tisfer a qualsevol temps #una sola vegdda els plassos
no vensuts, acabant desde aquest instant ei pagainent
d‘interessos.


Art. 5 . Els imposts damunt pagaments i regells co-,
rresponents seran satisfets per el venedor de l a finca.


Art. 6. Despres de expirat el plas del cot ism les
proposici6ns prosentades seran estudiades per I’Ajunta-
ment e l qual podra aceptar o no les ofertes que se hagin
presentades, sense que contregui eompromissos per les
no admeses els autors de les quais no podriin ai-legar
ni fer valer cap casta de drets contra I’Ajuntament per
aquest motiu.


Art. 2:”


Art& dia 9 de Setembre 1917.


El Batle, ANTOW CANO


P. A. del A.-El Secretari,-RmL SARD.


Embuis
No e-hi hauria medi per mantenir nets els carrerons


de la Vila? Es vergony6s que certs llocs centrics i a I&,
vista de tot-horn estiguin convertits tant de nit corn de
dia en famers publics. Arth demana un poc mes d’higie-
ne. Si se volen denuncies, ja en ferem, pero.,. que
s’avisi abans iehl


* x *
iJa e-hu Val amb aquestagent externa que ve a fer


negoci demunt la nostra esquena! Mos prenen poc
manco que per babalnets, Ara els dels autom6vils mo8
volen fer creure, que no son ells que criden a la gent,
sino que’es el public, el qui s’empenya amb anar com
arengades per fer-los rics; id6, que vos pensaveu? No’n
volen no, de gent, es ben veritat, per anb, han fet re-
lirar les diligencies de la carretera, perque no li fassin
competencia. Per I’amor de Deu germanets, no vos
iassen tan poc favor, pensai que aixi mateix sabem


, ,
*


LLEVANT .“ 8 . .


veure les coses, maldament siguin impertinencies, i do-
nau gracies a Deu, de que siguem tan sufrits, lo quat
resulta benefici dels qui no se preocupen, dels seue
consemblants. -.


* * *
Amb aquesta guerra se veuen coses molt rares; da-


rrerament una partida de nacions, algunes de les quals
anaven al cap-devant de la cultura han perdut tota
nod6 d’educacio i no s’han dignat contestar a les
atencions del PARE SANT. m *


El Granof ha fet rac, rac,
i a 10s seus ha rebentat.


Espanta el veure tanta gent empenyada en perdre
el mon.


* * *
A n‘En Sanchez Guerra li han posat una creu. Jo


sense haverla vista, dic que no es tant grossa com la
que ella ha posada a I’Espanya.


* * *
S‘altre dia un il41stre personatje va vistar Sa Colo-


nia de St. Pere, amb un automilvil, i me diuen que uns
quants jovenots s’entretengueren an apedregarlo, &va
esser grosseria o va esser I’esperit de renoracid que
va emplear aquelles maquines humanes inconscients;
per allun ar a un dels mes genuins representants del
rovei mazorqui?


* * * .
I les bicicletes, :,no han de d‘acabar mai de donar


sustos a la gent? Si les obligassen a minvar velocidats
i a dur bocina, s’evitarian molesties i tal vegada qual-
que desgracia.


‘I
* b i


Els pobles tenen els mestres que volen. A i x i veim
a St. Juan que, quant ara fa uns anys yolgueren reno-
varse, no esperaren que el Govern de Madrit les en-
vias mestre, sin0 que ells el triaren i el se’n dugueren
a casseva, fent-li, ja que era condici6 precisa. un her
m6s i uti1 edifici escolar. E-hu dic, per aquells qui se
llamenten de que quant tenguem bones esco!es, mos
faltaran bons mestres.


No’n faltaria mes que mos negassim dins un ribell
daigo. An els pobles morts les poren passar aquestes
coses, per6 an els qui lluiten per aconseguir vida plena
no les pot passar, tenim I’exemple de St. Juan; ano-
temio i estudiemlo.


* * *
A la sessi6 del 2 d’Agost, I’Ajuntament acorda sub.


vencioniu l a construcci6 de cisternes per els pobres,
amb l a f i de minvar l a set que hi ha a l‘estiu i per es.
timular 10s vota un credit per repartir a rad de una
pta. e l mi fixant 30 m3 de cabutla com a minimum. Ha
acabat el plas de solicitar i no s’h’a presentada mes que
una solicitut. An-a que es degut aquest fracas? j o crec
que’a dues cases principals; una, es I’apatia del nostro
poble per abrassar els intents de miiiora, i I’alfre, les
condicions poc enamoradisses de la subrencid. Si s’ha-
gues escoltat el nostre colaborador J. F, altre cosa hau-
ria estat &per6? ... som a Espanya i el temps no val res;
ia e-hu ferem ...


FII.ICUMIS


Cr6nica
De Conostra


Dia 30 d‘Agost a Bellpuig, ja feia tres o cuatre dies
que donaven Ilenya a un forn decals i quant estava a
lo bo i millor se va esbucar. Ventura que no hi hague
cap desgracia personal i sols fou es susto.


Dia primer d‘aquest mes l a Banda de Mdsica que
dirigeix mestre Pep Rodriguez va tocar a Son Servera
aont se celebra la festa de St. Agusti. Les nostres ban-
des se ilueisen, sembla que la Comarca d& lievant fa
un sol cor i tots els pobles se serveixen per amenissar
ses festes, de les rnusiques artanenques.


* * *


* * *
Dia primer d‘aquest me’s i’amo en Juan Alsamora


(a) Pelat, espbs de la tan coneguda comara maad Met-
2 a ; estava aregant un mulet jovd qu’havia comprat i
aquest amb una mosquetjada el va feri molt malament
en el baix ventre interessant-li es sagins. El dugueren
tot d‘una a la Vila smb un carro i fon curat de tot &una
p’el Metge D. Pere F Sard el qual califica la ferida de
pronbstic reservat. Se posh de cada moment pitjor de
tal manera que ’I dillunshorabaixa, mentres estava dis-
ponguent la seva dltima voluntat deixh d‘existir entre
cruels dolors. Aqueixa mort, tant rhpida cam inespera-


ea sorprengue a sa familia i va coninoure el vecindari.
Sos funerals se celebraren el dimecres i foren molt con-
correguts.


Noltros donam el nostro condo1 a sa estimada fami-
lia, molt especialment a son f i l l en Pere Alsamora, tre-
sorer de la nostra Associacib [Minerva,.


* * *
Dia l.-Aquest dia p’el Pont des Yoli d e n Salom


s’hi fa gran festa que descrivim apart.


***
La Junta local dlnstruccid pdblica, se reuni dime-


cres i acordd llogar per dos auys i’edifici de I’lglesieta
de Sta. Catalina perque servesqui de local a la Escola
1 .a nacional de nins, per la cantidat de 400 ptas. durant
els dos an s obligant-se el propietari a fer-hi les refor-
mes p o s s i h s dins la cantidat estipulada. Aquestes r e
formes han estat ja comensades.


*
t X


De nou s’han auseotats d‘aqui despres de passar-hi
una mesada D jordi Descallar i D Rafel Amords amb
ses respectives families. Desitjam les haja estat agrada-
ble s’estada aqui. lgualment hem tengut I’honor de sa-
ludar al distingit metge artanenc resident a Palma D.
Miquel Sureda Blanes, a l de Soller, D. Rafel Q Bla-
nes, i a D Rafel Blanes Boisen els quals han estat aqui
psr breus dies.


* * *
Es arribada per passar la temporada de costum aqui


i a Son jaumell la propietaria L).a Teresa Vaiiente, Viu-
da de Fuster i sa distinguida familia. Sia ben venguda.


* * ’*
Durant aquesta quinzena s’ha declarat una epidemia


de febretes gastriques i dissenteries. L a major part d’a-
tacats son infants en ndmero extraordinari, per0 tambe
n’hi ha molts de grans, Deu fassa que prest passi aques-
ta turbonada que fa estar intranquil al vecindari, encara
que ies rictimes no sien moltes.


* * *
L’amo‘n Juan de Sa Cabaneta, Direaor de ia Cen-


tral Electrica de Petra, havia vengut a paesar uns dies
aqui i li agafa una gastrica que l’ha tengut postrat un
parei de setmanes, perb ha entrat ja en periode de fran-
ca convalescencia. Voldriem que prest est& bo de tot.


Dia 4 arriba aqui el celebre caminador espanyol Pi-
cazo que en deu anys te que donar la volta al mon. Re-
culli la firma i segell del Batle i despres de romandre
una nit aq~r i i vendre postals de monuments famosos
amb que se paaa el gast del viatge, de nou parti apeu
cap a Std. Margalida.


x * *


* * *
Durant una partida de dies hem tengut aturat a sa


Plasseta del Marxando s’autom6vil groc que fa el tra-
jecte de Capdepera a Manacor el qual d‘arribada havia
tengut averja.


*
t *


Per eschndol p6hlic fou posada una multa de cinc
pessetes an en Roca i an en Vermey, que cam qui se
volguessen baraiar devCs es casino de can Francesc
Nonga. * * * .


Dia 5 an el Seminari de Pafma hei hague oposicions
a beques de cantadors de la Seu i en elles hei prengue-
ren part dos artanencs en josep Alsina Brunet (a) Cla-
per i en Miquel Morey Cabrer (a) ESCOlU, tots dos de
nou anys d‘edat. El tribunal encara no ha donat el seu
dictamen. De totes maneres sabem que hu feren bastant
be. Els opositors eren 7 i les places dues.


Les felicitam per sa actuacid.
c * *


Dia IO.-Dav& sa carretera nova un jovenet, en
Daurat, anava amb bixicleta; pass& un carro i sa bestia
se f& por engantxantlo. Ell desgraciadament va caure i
el carro li passa per damunt es pit. Sa ferida fou cdi f i -
cada de pronbstic reservat.


% * *
Se reuni la Comissid de lnstruccid publica qu’enten


en solars per la construcci6 d‘escoles i en vista de que
I’Ajuntament te votada en el Pressupost extraordinar!
la cantidat de 2ooo pts. per ua solar, acorda publicar
en el Bollcti Oficial I’anunci del Concurs de solars amb
les condicions que estAn exposades a La Sala I que
publicam en altre lloc d’aquest numero.


8-*


-Movimenl de barcos en el nostro Port durant els
dies transcorreguts del 27 d‘Agost al 9 de Septembre,
abdds incluits.


Hthtredes
29 Agost.-Pahbot Miquef Cafdentey de sb tone-


lades, prwedent de Barcelona, amb farina, sucre i
sofre.


Sueides
28 Ago8t.-Palkbot S, MqueZ de 69 tonelads, er


Barcelona amb escorxa d‘auzina I de pi, i o b r a f e ’
pauma.


31.-Pailebot M. Cddentey en lastre per Alcudia.
Corresponsal.


Capdepera 9 Septembre. r 6


De ,Son Servern
L a festa de Sant Agusti ha resultada aquest any so-


lemne de tot. L a part exterior gracies an els ir&llls
dels o b r k mestre Miquel Solaes i mestre Juan Teula.
ha estat tan acabada i avenguda que porem dir que n a
hi ha faliat un am6n.


L a mdsica d‘Arta que dirigeix mestre Jusep Ro&I--
guez contractada per l a festa arrlbh aqui devers les 8
del devespre dia 1, i per donar mer solemnidat volgu6
entrar dins el poble tocant un herm6s i animat pus do- :
ble.


A las 9 comensa la revetfa i entre tocada i tocada
de la banda, en Toni Correo d’Arth, amolla uns focs
artificials, com mai den havien amollats de tan hermo-
sos en el nostro poble. Tant els focs com la mhsica
foren moltes vegades aplaudits.


L’on dema, diada de la festa, de bon mati la miisi-
ca toca diana per to! el poble i el capvespre, en m i t r
de la Plassa, toca una partida pesses que foren molt
aplaudides:


A I’hora baixa se arm6 un ball, vitenc de tot, tant,
que se primera se balla per 150 reals.


La part interior o religiosa tambe hem de confessar
que fonc lluida de tot. L’esglesia vestia les seves mi-
Iiors galas i i’altar major a on s’havia posat la figura de
St. A g ~ s t i apareguk molt elegantment adornat.


A les 9q/9 se canta Tercia i tot seguit I’Ofici major,
essent el celebrant el molt l l tre Sr. Dr. M>ssen Antoni
Sancho, ianonge, i actuant de diaca i subdiaca res-
pectivament, Mossen Ram6n Gaya, vicari i Mossen Ju-
sep Fuster, fent de ministre assistent Mossen Antoni
Lliteres vicari de Manacor.


Cantales glories del Sant amb un serm6 eloqu-ntis-
sim el vicari de Bdger, Mossen Antoni Lliteres, dignis-
sim f i l l del nostro poble.


Ahans d‘itcabar volem donar la mCs coral enhora-
bona a.n el nostro dignissim Sr. Rector, vertadera ani-
ma, no sols d‘aquesta, sin0 de tantes altres festes, que
tan solemnialment durant I’any seceiebren dins S. Se:-
vera. La donam tambe arf els obrers, en els quals am&
els seus trebais i esforsos, han lograt fer una festa tan
lluida i la donam fioaiment a totes aqiielles persones
que amb els seus consells, amb so seu entusiasmo i
amb les seues llimosnes han contribuit a sa major so-
lemnidat. C.


SGn Servera 3 Sepiembre 1917.


De Gapdepera
Hem arribat an el Septembre i comensat la desfila-


da de les numerqsas families, que cad8 any amb a,~ment,
veuen a estinetjar an el Carregador i Cala-Retjada.
S’hi deu estar be a l a nostra costa, veiien de Manacor,
Sineu, Ciutat, Barcelena, Madrit.. a pasar-hi I’estiu.
gent de posici6 que alegra aquells paratges i va i .ve,
apesar del mal cami amb que les regala el nostr3
nostro Ajuntamet. Voldriem que I’any qui ve, esiar tot
mes arretglat, i aixi ta l vegada prest seria, Cale~Xatja-
da sobre-tot, la primera estacid de Mallorca.


-En el Convent de monies Francisca~es, se cons-
trueix una capella, en la qual, despres d‘acabala, s’hi
posara reserva del Stm. Sagrament. Les religioses,
corn es de suposar estan plenes de satisfacci6, perque
estan prontes a veure realilzat un dels seus millor&,
desitjos. Noltros participam de la seua alegria.


-Desde el 27 del mes passat fins avui dia 9 de
Septembre e-hi ha hagut el seguent moviment de po-
blacid.


Reg i sir e
Naixernents


Dia 8 Septembre.-Nicolau Nadal Moll.


Morts
Dia 2 ) Agost.-Juan Sirer Llabres (a) Lfabres.


Dia 2 Septembre.-Catalina Pasqual Massanet (a)


Dia 6.--Margalida Tous Nebat (a) Setra. Febre


Oclusid intestinal..


Titai. Febre tifoidea,


tifoidea. - .~
Estampa d‘en Amengual y Jfuntaner.-Palma.-rgI:.


..
k LLEVANT


* GF(AI!I C
d'en GUIE


j


, . , -nt '€&EW E N = = .-


-Comestibles de tota %asia,' lieors, dukes, galletes, ete., ete.. : * I. . * ' Grandios Ykurtit: de Pcrfumerie
e. ~.


'Pi%a;u-ivoa be e n ea Direcc55o::;CARBa.DE PALAKA, 3-ABTA
4questa.casa *es s'unica , . depositaria ,. dins Art6 del celebrat ANIS ' TUNEL


kia &@sa (a)Ganancia sorJeii~amb , .eSment, puntualidat i barato~) qualsefot eilcbrras sa li f;risa.per hutst \ ,doh altra pobles da ~ a ~ l ~ ~ ~ ~
De8pa.i-g a Arta: Ca.rr4 de Pajrna,~n." 3 Despaig a Palma: Estanc d'es Danc de s'Oli -


CRANDES ALMACENES -!NO I
mai mes sortir d'Art6 per uestir de sastre A m -


DE


Vda. de Ignac io F iguero la
BastrerQ, Camiseria, mercerin, Zapateria, Pafieria,


UaneFia, Patioleain, Uenoerio:
Genenos de Punto, Sederia, nrtieu:os papa Vioje


OBJETCS PARA ;PEG&LO


P R E C I O F I J O
Boptsito de m i q h r r partantes PATHEFONO


Brondo,-7 g, 11, Borne 118


E N , L A


D'EN


I
~


I ( ; se taien i cusen t d a casta de ile'stits dihomo
a la moda i a gust, de cada qual


. r /
,, .
. !. !


I ~ Direccibi ~ota'uant;14 ARTA
i


NO CBMPREU CAFE
que no passeu abans per sa botiga d'en


J A U M E C A B R E R
que'l t6 bo i fresc.


Rl1& hei tro$areu tota casta de
comestibles i a tot ereu,


Arrds, verdures, patates, etc., etc.


Car& de Anion? Blanes Juon (antes fuput)


westre Arnau Gdsellas (a> Carameu
VEN A T O T PREU


Vins de tach i Vins blancs
DE S A DAVESA


Recta, 8 -++- ARTA
-~


FAnnnACrA
D J 3 '3


E
0BER'l.A A T O T E S H O H k S


Vins I aixanops medieionals


LL


i l i xauaps de eucs del Dr. morey
preparnt aqrb esba euquern d'Arta.


PLASSZ. 6A D'ES MARXANDO


W.AN BOTIGA
amb genero de tota casta i a tqt preu;


calsat f i i de q o d a


A C A N A V I V E S
Carre de Parroquia, 1


C / l P B O T I G A
yen en mii16s condicions que sa d'en


CAI J A
bles, galletee. ete.


Es representant de sa Perfumeria
12. C A C C I O


OSlR
~'


T6 depcisit de MAQUINES
PAP I A U C O


com'tambb tota casta d'instruments musicals,
guiterres, bandnrries, etc. .


IJIKECCIO: ALCAKIOT, 3


EIPANIISFERIA MBDERNA


M I Q U E L M O R E Y
DE


mobles fins de tots els estils p'el parament de easa
Espeelnlidat en oordats de aodlnes 8 I'antiga '


Pintnts i deeoratsfrns, de tots els gusts


Cgrr6 de la Parroquia, 7 e ARTA


Llibres d'ocasio
S'en venen en aquesta


Administraci6
Quatre Car:tons, 3


UN SENY3E
-


Vol vendre una His-
toria Universal d 'm
Cesar Cmtb; 43 toms
bellament enquader-
nats, planches dora-
des, casi nous a bon
preu.
Informarfin en aques-


ta administraci6.


€a aqnorta Adtninirtracib
p i d w encarregsi


tota O&St& de


T M P R E S O S


Se servewen amb prontitut
_y


FEKRER Y su
aqui trubareu paper de tota cash a la menuda i en


gros, plecs, libretes, tinfes, Blapiceria, etc. ..
Llibres escolars i relligidsos.. . .'


A PIREL' DE: CATALEC
s'encomanden de tota casta e n tota puqtualidat


Q'UATRE CANTONS, 3


Ensaim 9 es i €?met§
En lloc se troben mi1165 que a la


I


PANWDERIA VI e T
F O R N NOU


D'EN


A sa botiga hei trobareu
sempre pans, panets,


galletes de tota casta,
rollets, i tota casta de pasticeria


Tambe se serveix a dOmicili
getedat prontltiut i eeonomia


DESPAIG: Carre de Palma, 3 bit3 & ART1