Non vui de dobbes Jo no se ben be si es veritat o no; per6 si no hu es podria...


Non vui de dobbes
Jo no se ben be si es veritat o no; per6 si no hu es


podria esser ho.
Una vegada era un sabateret de portal que nomia


Juanet, mea trempat qu'un jiniol. En tot losant dia no
s'aturava de picar i cantar, mentres posava.,mitges soles
I tacons. -u


Tenia dona i atlots; i si no tenia vadella a1 manco
tenia pa. Tots es de casseva trebaiaven d o h e hores,
per6 tots vivien contents I alegres com unes xeremies.
Mes encara; tot es carre participava des benestar des
$abater, perque ell donavaronversa a tothom, amb tots
feia bromes i sempre en deia qualcuna que feia riure.


Damunt es pis de s'entrada aont vivia es sabater
hei habitava el Sr. Matgi, un homo de bon tracto i ca-
rregat de pessetes i fins d'unses I tot.


Lo cert es qu'el Sr. Matgi li havia posat estimaci6
an el pobre Juanet i moltes vegades se deia: UTant
pobret i sempre tan alegre, si fos ric faria tronar i plou-
re. tothom en parlaria com de s'homo mes felis del
mon.. En sa ma del Sr. Matgi estava fer felis de tot
an el pobre sabateret.


Per aix6 un dia conversaren plegats i digueren:
-Juanet, {que t'hi vols morir an aquest portal?
-Quin remei? Si un homo es nat per un dobbe no


arribara a sou.
-Deixet anar de sous, que ja no passen; mes Val.


'dria que tenguesses sa botiga des cap de cant6.
--Ja hu crec; mes valdria anar en cotxo, inenjar


costelles i tenir sa butxaca plena d'unses.
-Tu ets pobre perque vols; aqui tens aquest pa-


quet de billets de banc; planta botiga pes teu conte i si
en vols mes ja hu diras.


* * *
Tonina ... Tonina ... mira. . Desfe es paquet tu, per-


que a mi em tremolen ses mans ... Ara si que mos ha
tocat sa grossa ... Veies ... treu contes ... cent i cent i
cent son trecents ... iJeslis, encara mes! . :Que vol dir
quinientas. ? A h , ja sincosientas ... Id6 fan vuicentes . . .
:'I aquest altre paquet..? iVerge del Carme!.. (que pera
tanta moneda de paper!..
- Mira, Tonina: m'en vaig a comprar sa botiga de


sa cantonada.
-MBs valdria que comprasses sa de sa plassa que


hi va mtis gent.
-A sa des caD de cant6 hei vail m6s senvos i oa-


guen m& bB.
-A sa de sa olassa hei ha mtis oarroauia.
-Be, vaja, callem. la de sa cantonada i s'ha aca-


bat.
--No s'ha acabat, no; en parlarem d'aixb.
Ets ases no volen, per6 ses cadires colca vegada.


Era sa primera vegada qu'una cadira de ca's sabateret
pujava mes amunt de dos pams damunt ses ratjoles;
era s a p , imera vegada que na Tonina duia es cap fer-
mat amb una bena.


be, Tonina, deixeu correr; un homo davagades
s'acaiora. Per aprenent llogarem en Xesquet, Ino hri
trobes?


-Trob qu ' en Peret es mes aixerit.
-No, amb aixb no hi ha vel; jo estimava molt son


pare.
-Aixb jsaps qu'es? caparrudesa i ganes de perdre


es dobbes
I assuxi ja hi tiague un garrot b I'aire, un garrot que


esteva a un recd i tot-hom podia jui-ar que mai per mal
havia servit


Na Tonina, gemegant i ploririyant s'en va a jeure.
Es fiis petits no tengueren qui 10s despuias i se qucda-
ren adormits damunt es bancs.


En Juanet se queda pensatiu tct sol amb so cap en-
tre ses mans i aixi s'adormisca i se posa a somiar; perb
iquitis somits, Den meu! DespuCs ell heu contava. So-
niiava qu' uii duret d'or hermiis, hermds, comensava a
corre per damunt sa taula i a voletjar i anava tornant
gros. .. gros ... i voietjant mes edaire, Qnant va esser
gros corn una roda de carro li caigue damunt es cap ..
ell llavonces se desperta ... era que somiava.


Acluca ets uis y tornri a dorniir, . i vegi. co.ii a dins
111; forn de pa e-hi aficaven una olla plena d'or i el treieri
quant estam ja ben fus i i i deien:


-Vols iir? i qui en tens. betint;-i ell se posa a
beure i se creniava es budells i, de tant de mi l que
seritia se va tornar desperfar Ja er ' de dia, igracles a
Deu'


En Jumet aixeca ets uis; ets atiotons caiguent mi te-
rra adormits i aila dins seittint c3 geinecs de sa dons,
que no ha ciucar ets uis en tota sa tiit


-iiPobre, Tonina! iMalviatge es doi)b&!


AI ondema.
-Miri, Sr. Matgi; jo li agraesc molt sa gc-iierosi-


-0la . o!a. i i a tens hoiiga v deoendenis i has coli:-


* ::. *


dat .


-I ara. . ia hu crec. .. Si quant jo m'en vaig anar
a Cuba, hagues trobat un homo generos aixil Ara , sa
questid es fer un pensament.


-Es que ja'l som fet an es pensament.
-6De que? ide quedarte sa botiga de sa plassa?
-No; de tornar I'hi es dobbds.
-:Que dius?
- Miri, voste dird lo que voldrd, jo I i agraesc, perb


an es dobbes, no 'Is-e r u i , no 'Is-e vu! i no 'Is-e vui ...
no 'm,vui moure des portal, ni m'en mourk m i ; aqui
e1s.e te i dispensi.


El Sr. Matgi se queda amb sa boca oberta; fins li
va entrar una mosca dedins sense ador"ars'en, i pen-
sant si estava desperto somiant, senti ses martellades
d'es sabateret que picant sola i estirant es ginyol, can-
tava corn un homo felis.


J . R.


Embuis
La nostra gent es refractaria a ses innovacions i a


ses millores. No e-hi ha :emei. I perque es axi, no s'ha
donada conte de que ses aceres de sa carretera, son
apropbsit per passar-ne, evitant ses molesties que sa
pols i es trinsit. ocasioneti, perb, com cada hu fa lo que
vol del seu cos, dexam-ho anar i qui vol sebre una
a h a cosa ara la dirern. Es l'abus que fan carretes,
mercades i altre gent que te bestia, els qiials per evitar
sa petita molestia de voltar pes pas que sa Plassa del
Rei En Jaume (Plassa nova) te a sa part de dalt,
adressen qes cant6 de Cu's Carrilfo sense respectar
s'acera, la qual dins poc temps vorem sense fesumia.
dNo e-hu veis cis qui s'abusan que aquella acera no es
per passar bisties, ni carros? I els esterns Cno saben
tenir m e s pipella per veure aquestes coses? Per Deu,
corretgiu-vos no siguin coses que qualcli haja d'en-
senyar-vos el respecte que merexen scs coses pu-
bliques.


c * *
S'estat actual d'Espanya, es un dels me? critics que


ha atravessat sa nacid de molts d'anys a-n aquesta
banda. Per una part; els partits de torn empenyats amb
sostenir ses ruines de s'Estat i per altre els homos cui
valen, trebaiant per edificar demunt aquelles un nou
casat, devont surtin abundants raigs de llum reqovado-
ra. {Qui gonyara? Be vcldriem fossin aquests derrcrs,
qui si seguim axi, sa naci6, qui quant acabi la gran
guerra, podria estar de fct dins sa nova vida, dins es
pler i s'abundancia, sa nacio que podria servir de
condo1 a ses qui ara se destruexen, yuedara postergada
i retirada, sense una esperansa petita, de navegar
adins sa nova era. * * *


Es diari de Madrit Ef Debate ha publicades unes
entrevistes que es seu redactor Cirici Ventall6, ha
tengudes amb el mor0 El Raisuli, que com tot-hom sab,
es, de fet, el sultit de El Rif.


S'opinib d'aquest senyor moro. es 'nteressantissima
i curiosa en ses circuiistancies actuals, descriu els mals
d'Espanya, els quais les creu engendrats i fomeiitats
per ses influencies estrangeres especia!ment d'lrigla-
terra, i per s'irtdividualisme dels espanyols, comparable
amb so dels seus paisans.


Diu que s'dnica naci6 que pot lligar be amb ells, es
Espanya, sempr.: que respecti sa sera independencia,
demostrant per noltPos una gran siinpatia; si no ocupan
Tanger, diu, els qiii mos opritnexen I'ocuparan.


iQuants n'hi ha d'espanyols qui pensen com El
Raisuii! Perb, desgraciadainent no tenen a la lieva ma,
el fer aqiiesta i altres coses de profit per sa nacio.
iQuina Ilistima, que els nostres governs no aprofitin
aquestes bones disposicions per crear una font inagota-
b!e de riquesa' Quant se resolguin. sira tart.


* * *
Per sa crbnica de La Veu de Mrllorca del dia 7 [nos


eiiteram de que s'AssambIea municipalista celcbrada a
Barcelona i a ia quai, coin es sabut, es iioslro Aiunta-
inent si ua inscriure, ha obtengut un kxit verament
transcendental


Son de capdai importancia eis estiidis que s'hi han
fet i ies tesis qire s'hart discutides respecte de I'hiserida
dels niunic'lpis.


Si conseguissen aclarir uii DOC aquest ernbui se
ferien merexrdors dz sa grati tut de 111 Pal.ria.


:i(
:k .K


M o s crida s'atenciii sa campanya qtie fa!: aigtiiis
periodics de Ciutat, sobre I'cncariinent dels (1
la trobam i:n poc equivocada en el sei1 fonatii
que fa refereitcia a alguiis articles, e:s GUS, per exeiiiple.


S'ha t je tetiir en conta que ses gaiiines meiijzn 1 sa
major cantidat de nienjb mos ve de fora; es nrenja s'tia
encwit molt, per lo tatit, es molt just que es pidilcte
tatxi.; s'eiicaresqui. Si s'aiiti.; a sa soca, a procurar i
corisi~guir una biixo en el seu prc-u, CIS bus a!i;rien
fries barayc. Per dtr? pari, zra e5 uiia dc


oradts de poca poste, i se sab que sa poca esi>teticia


i sa molta demanda, fan pujar els preus. Aqui els ous se
paguen a una peseta coranta ckntims.


No pot eswr comprar I'arrds car I vendre els
nostres productes barato; es necessari s'equilibri. Si es
qovern pogutis conseguir aquest amb uns preus minfms,
es clar que sirfa I'idea. Perb lque pot? anau-o a aclarh,


. ..acleri tia
Sa nostra pr'imera autoridat civil amb sa recta inten- :.'*


ci6 que el caracterisa, mos ha ac!arit, el des joc. do-
nant orlres terminants an els cossines perque estiguin
alerta amb tal vici i que no dexin entrar els jnves me-
nors.


Es dels atlots, avisant la pokia perque tengui esj
ment a aue no'n fassin de ses seves anih tanta llibertid
com fins'ara.


Fent netetiar sa calsada des rentadors oeroue s'aieo . . "~
arribi nrta i d'hora, per cumplir sa seva missid.


Ademes ha prlvat de tirar aigos brutes pes carrers;
ha fet arretglar els imbornals de ses claregueres. per-
que, ara a I'estiu, no deixin passar cap mala olor i fa
netetjar sa @quia aon desemboca sa clavaguera fins an
es Millac.


Seguesqui pes cami comensat i no desinai que ne
li ha de faltar es costat de sa gent de seny i sa felici.
tacid des poble. que es,sanetjament moral i mater' ,a I son
escalons mals de pujar de s'escala de s'ordre. per arri-
bar a1 cim de la qual no li mancar3 sa nostra aiuda.


Filicurnis.


Re lligioses
..
. ,,


A n'es Cwvent dels PP. Franciscans, diurnengz %e.
celebrara festa solemne en hmor a St. Tarcici. H leg,
set hi haura comuni6 general. A ies 10 Misa soientne a
veus amb combinacid amb la De Angetis, amb exposl-.
cia del Santissim. Predicara les glories del Sant el
P. Tous, Francisca. El Capvespre, hei haura funci6.
propia de i'associacio amb exposicid, Trissagi a veusk,
i process6 per dins I'lglesia.


En la nit del 24 al 25 Vigiiia general de la Adoraci6
Nocturna aniversari de la inauguracid d'aqueixa insti-
lucid.


Dia 22. Comuni6 general dels Terciaris.


Un pintor
.Per tractarse d'un amic nostre, conegut an els Po- '::


bles d? la Comarca, el fil seg6n dels senyors de Son
Jaumell, copi tm d'una cr6nica de Aidon sortida en el
darrer numero de <La Veu de Mallorcaa, lo que se-
gueix:


Joan Antoni Fuster Valiente, exposa per primera
vegada. i aporta un valor nou dins la pintura mallor-
quina. Es realment u n pintor de fibra, colorista potent,
amb una visi6 molt decorativa i personal del nostre pal-
satge. La seva te!a de la casa pag?sa, d'una Iluminosi-
tat extraordinaria, destaca del conjunt; les a[tres dues
estan poc resoltes i son mes arbitrhries iio obstant tenir , ,
coses molt belles de color


Les seves teles han fet bona impresi6 entre els in, ~
tel4gents; en camvi, no hauran agradat probablement T
a una gran part del nostri pdblic assustadiy, que enca- . . ,
re rendex culte al pornpierisme, coriservant el respecte :
a les nostres f6rmules acaderniques.


No consideraii a-n En Fuster un pintor format, pe-
rb si un temperament fort, de qui pot esperar-se una .
obra de positiu valor, si una vegada equilibrat, logra
conservar la seva potenria iiiicial.


..


Ajuntarnmt
.i'essiii oirlbavin de d in I de J w h l


En aqueixa sessid se acorda io sigiient:
1 .er Aprovar I'acte de la sessid darrera.
2."" Aprovar I'extracte dels acorts presos per I'A-


juntamerit dtirant el me6 passat i enviar-lo a1 govzrna-
dor.


3." S'acorda la distribitcl6 de foridos per capitols
a f i de aatisfer les obligacions d'aquest mes.


4.' Se ciibriren les vacants ocorregudes en ies Co-
mission-. pcrtiianenis d ' Aqmst Ajuntament, conforme
a lleg.


5 Vacant el carrec de Regidor Sindic se degi i
proclama a D. Juan Nabot Vives.


6." El SI.. Batie doiia compte a1 Ajiintaineiit d'ha-
verse des!ituit an en Jaunte Boriniii Pic6 de celador i
d'haver-se posat a SUI: iioc a Josep Potnar Garau.


(.': Iguaiment dig116 el Sr Batle que haguenr dlinitit
el bnile d e barri D. Mateii Llodra M a s s o t havia ano-
mena: p ' d rimieix carriic a Pare J Bonhin Pomar.


8.' Fou ariomenat caniiiier i n i del rnunicipi en
Gabriei ?.'lassmet Forni.s ainb el s consigtiat eii pres-
supost.


:I.<> Axegix 21s sii s de la cloaca i pintar ses
portes facultant ai Si.. l3:iCz perque p:.>si grifons nous
a totes !es cantines qua cqgui sia convenient.


I


. *
LLEVANT 3


10. Depositar a la Sala o en altra I b c apropiat les
portes i altres objectes invervlbles dds edificis que
s‘abandonin en el Ciaustre del Convent.


P 11. Autorisar a D. Josep Oliver Cap6 per insta-
. ’ lar un to!do plegndis devant caseva 9.’ 3 del cane de


1’Estrella mentres no estorbi el pas per aquest carre.
12. Autorisar al Sr. Batle perque fassi tancar gri-


fons particulars al creureu convenient.


Sessid del dia 8 de .Jtwiol


1 ,er Se nombraren els individus de la junta Peri-
cial.


2.0” S’acorda que quedassen w i t dies damurit sa
taula alguns contes municipals que foren presentats


3:. A proposta de D. Miquel Morey segon tinent
batle s’acorda donar un vot de confiansa a l Sr. Batle
perque cuidi i dirigesca tot lo que pertany a les pr6xi-
mes festes de St Salvador.


4.‘ Suposat que durant I’estiu hi ha sempre estre-
nyedat d’aigo i s ha de regular la que sa dona als par-
ticulars i grifnns publics i essent que ‘I municipal que
abans s‘en cuidava te prou feina en atendre a altres
feines del seii cirrec s’acord6 anomenar a D. Francesc
Fortesa Pinya per aquell servici, pagant-li cent pesse-
le8 anuals cam a retribuci6 per aqueix trebai pagant-se
del capitol d’imprevists.


5.‘ Per nanetjar el torrent del Millac se facult& a!
Sr. Bztie per entrevistar-se amb els propieta.ris collin-
dants per la construccid de les clavegueres que s’han
oferit a construir amb s’ajuda dels peons caminers.


6.“ L a comissi6 dobres da conte d’haver dat sa ti-
rada a n’en Gabriel Massanet Giii per fer una paret a
sa part des torrent des Millac.


7.e E l Sr. Batle don i conte a s’Ajuntament de que
esta dispost a fer una energica. campanya contra els
propietaris de botignes de vendro que robin en el pes
i mesura, suplicant a la comissid de pesos, mides i me-
sures que li ajudi. L’ajuntament fe consignar arnb acte
haver vist anib agrado la sevi decisi6.


I donat comte p’el Sr. Batle dels trebais qu’ han fet
els caminers durant la setmana, va aixecar la sessi6.


Cr6nica
.~


De Canostra
Dia 30.-Se celebra sa festa dc St. Marsal; son


molts els qui la tenen promesa, per haver tengut dolor,
per aixo acudeix molta gent a l’ofici que fou soiemne
predicant el P Fr. Gabriel Tous. T 0. R


El decapvespre hi ha corregudes dins es sac i cu-
canyes, que se veuen molt aniinadrs especialment d‘at-
lotea.


5 * * ~~
Hebem noticia de que a Inca mor son pare de Mes-


tre Miquel D u r h , Director de .La Veu d’tncar. L‘a-
companyam amb el sentiment.


*
:* w


Segueixen envant eis trebais ericaminats a implari-
tar a la nostra v i l a el consum per Utiiidats. Diariament
surten coinissionats de la Sala alguns escrivents i al-
ires empleats que van anotant finques i iioms de pro.
pietaris. Se veu que el 1100 batle esta dispost a dur-lo
a cap enguany mateix.


:


:u * *
Dia 4.-Durarit l a vetlada qu’ es molt Clara, e-hi ha


per tot estois de gent qui contenplen l’eclipse de tluna


eclipse totai, a I’hora en que ‘s verifica de ies 9 a les
10 i quarr soil :noits cis admiradors, qui ‘n resten rnare-
vellats.


j
j / :. anunciat. Corn no es fsecuent poder conteiiiplar un


* * *
Dia 7.--Mos diven que esta malalt i que guarda Hit,


I‘am0.n Juan Esteva de sa Caballeta: propietari de sa
Central electrica de Petra. Desltjam a i nostro amic una
pronta i totai inilloraiisa.


d
.:. :3


A Palrna mor, despues de rebre els Sants Sagra-
ments D. igriaci Figuerola, Director dei ~stabl in~ei i t
comescial de tsnta fama Almu@e/7es S m .la@ persona
actir isma i bondadosa que amb sori treball coristaiit


lograt posar soli coniers a primera retxa Rebiga
sa el nostro condol.


>
* d


Una coinisio del noetic hjuritamerit coinposta del
Sr. Batle D. :?ritoni Caiio i filestre A n c i i ? ~ Fetneiiies i
e! Segretari D . R&i Sard. vat1 a Son Server:] per es-
tudiar la questid del coiisdrn per rttiiidats i a1 mteis


. .


emps tenen una entrevista amh e l distinxit mestre don
aume Pornaris. per tractar de la q.;estid de locals es-
:oles. que avui interesa ferm tambe al nostro Ajunta-
nent.


*
f C


Referent an aquest darre extrem, sabem que no’s
leixa de mans aqueix assunto de l a construccid d’esco-
es. Axi es que s’han demanats els Dlans de les escoles
le Sineu, Alcudia i altres en construcci6 o en proiecte, a
i d’estudiar am)) fonament sdlit i resoldre w e s t Se-
ions diuen. el batle actual te eanes de coinensar-les


Y


Inguany meteix.
Benissim. Ais6 mereixen un aolaudimwt reneral. ~.


a que fa molt de temps es UII desitj‘popular.
* * *


Dia 8.-A Cala-Ratjada amb motiu de s’inauguraci6
le I’electricidat en aquell lloc de estinetu. se celebra
esta popular aont s’hi traslada moltiisima gent d’ArtB


Capdepera que donen gran animacid an aqueil va.
:indari.


Dia 11 .-Troben mort an es garrig6 de Sa Canova
’amo’n Biel Rivet, iust a devora es pou aont havla anat
)er iiegar. Havia dit a sa dona que hi aniria el mitjdia,
quant aquesta va veure qu’eren les dues i no compa-


exia, acudi a cercar-lo i el va trohar agonisant, ajagut
:n terra amb una ferida an es front de resuites, segdns
h e n d’haver pegat amb ell damunt una pedra quant
ia caure. Deu I’haja perdonat.


* * *
Cam ja s’esperava, I’anyada ha respost a lo que


<havia consebut i tal volta a molts ha enganat per ex-
:&. N o senten casi ningu que se queixi i en canvi en
tent molts qui r-treuen coses grosses Una de tantes
:inc barcelles de semhradura de blat han fet 28 corteres;
aixi moltes mes que no recordam Ara se seinbte or-


olissa a les totes; e sconeix que la gent ha cobrat co-
‘alge i te esperansa. Com hei ha enguany ab’mdancla
l’aigo, s’en pot fer tnolta. ~, ..


Els abres tots duen un esplet gros. Figueres, pome-
‘es. pereres etc. lot esta carregat qui e s unb hermosura.
3racies a Deu. . * * *


El temps s’ha possat fort de bon deveres, fa molta
:ah; aixi es que son moltissimes les families qu’han
;ortides a estivetjar.


* * :‘1
Ai Siitdicat igr icoia s’hi nota gran actividad en les


:cines dempotar poga d’aubercoc.


Juliol
Som al mes de juliol
i un baf fort la terra exhala;
la mon6tona cigala
entona himries ai sol.


Batent al teb oratjol,
amb un capell ample #ala
e l ban pages rescabala
del hivern e! desconsol.


Prop de la garbera airosa
nimbadc de claretat,
una terrola cendrosa
p’el rostoli assoleiat
valatrtja concirosa
cercarit son nit! ja espan! at.


A F.


Juliol 1911


~~


Ei dia 7 d‘aquesi ineg despres de :no!t l iarqa i p?-
nosa tnalaltiz. suiridi amb cristiatia rcsiqnacici. possA
a tn;!!or vida 1!4es:i-c bliqliel FelneiliEs Cui-sach a /e
:fat de 3 anys. Persona de tracto afeb!? i d- inois bons
seztiinents, sc te!iia caprades sii!;paiies gciicrals, de lo
que ‘TI feu prove la manifemcio de dol ii!merossisima
qu’ assisti ills fonerals.


Deli li ha&i dat el desciitis eiei-ti Acoiiipanyain a sa
familia ainb sori jusc dolor, especialri~znr ai ii”s!l’o boil
amic hlestre .\iidreu, rctgidor Jel :ictus! Aiuc~a:iierit.


Registre
’ Naixemetns


Nins 1.-Nines 1 .=Total 2


D afuncions
Juan Sureda Carri6 (a) Ralaguer, viudo de GS anys,


Teresa Pic6 Pomar. casada de 82 any$, de inflama-


Pere Francesc Sard Massanet (a) Sard de 68 anys,


Miquei Femenias Curiach (a) Femenias, de F8 anys,


Gabriel c rivet Vive., , garriautt de Sa Canova, ca-


Resum: 4 homos y 1 dona.=Total 5


3e cancer del fetqe.


56 an els budells.


viudo. de gastritis.


11: grangona a ses extrernidats.


rat de 34 anys de hcincrragia cerebral


Al ce/ sien tots


En trete pi Tents


(Solpcions als del ndmero passat)


A les Preguntes: 1 .a Ombra. 2.” Esser abaix.
A les semblances: 1.“ En que te roa. 2.” En que te


Jeroglific: Es pecat es diu i es pecado no.
nlineg. 3.“ En que ri’hi ha de fondos.


Fuga de V O O B ! ~


Mes guanya si no m’engany
qu‘ cs Conrad6 un barber
qu’ aqueat sega I’any enter
i aqueil una volta en i’any.


D‘ Avui
Preguntes: 1.” :Perqu& es cavalls tenen sabonera a


2,a . tPerque’s qu’ es galls quant canten acluquen


3,” 6Com heu fariem per dur aigo amb un gar-


Semblances: 1 .a SAmbe que s’assemblen ses Ilatu-


2.a I un tint6 a una cipia?
3.a I un hilla a un Director de musica?


sa boca?


ets uis?


bell?


gues a moltes cases riques?


Endevinnin


yuaire soiciats
van de patrulla
quant un se vesteix
s’altre se dedpuia.


Rcrnbo


. . .


. . .


Sustitufu aquests puns p2r lieti- :;, .ie nioii, que iie-


Una consonant.
Nom d‘una fkra.
Uti ariiiiial carnice.
Un animal de ploiiia.
Lo que diu un qui s.admira.


gits horizoritai i vei!icaiinent, digh;in:


Fuga de VOCXlIS


.n ibs . in . g..t.r,-.n.t
r . .g .ric.t.v. s. d,n.
.sc i t . ’! .r. q. . 5 11.
q.. \-. d . v.v.rr.:;.t.


Le; s c ~ k i ~ . ~ . ~ . ~ a/ n ” ycii oe


c e
.’%


q; LLEVANT 4 .~ i. . - ~. . . ., . . . .,. . .. . ~ .,.


UI ia
Tp;T= llgc * %L .,..a grm


Gomestibles de tota casta, lieors, dukes, galletes, ete., ete. : : Grandios surtit de Pirfumeria
Aquesta casa es s’unica depositaria dins Arta del celebrat ANIS TUNEL


Fixau-voa be e n sa Direcci0,- CARXE -DE PALMA, 3-ART-A-
Sagencia 8njasa (a) Ganancia serfeix amb esmeat, p ~ n ~ ~ ~ ~ ~ $ a ~ i banto qualsetol encdrrec se li fassa per tintat i pels altres pobles de )Yallorca


Despaig a Arta: Carre de Pama, z.” 3 2espaig a Palma: Estanc d’es Danc de s’Oli


GRANDES ALMACENES
SAN S O S E
I g n a e i o F i g u e r o h


Sastreria, Camiseria, meroeria, Zapateria, Pafieria,
Llaneria, Paholeria, heneeria,


Oenepos de Punto, Sederia, Artieuios para Vi+


OBJETOS PARA REGAL0
pepbsito de mdquinas parlantes PATHEFONO


CENTRAI,: Brondo, 7 9,i1, Borne 118 TELEFONO, 211
P R E C I O F I J O


NO COMPREU CAFE
que no passeu abans per sa botiga d‘en


que‘l tC bo i fresc.
alla hei trobareu tota casta de


comestibles i a t o t preu.
Arrds, uerdures, patxtes, etc., etc.


Carre de Antoni Blanes Juon (antes Pupui)
aL ,.“ê ..


Jlrlestre Hrnau Gasellas (a) Garameu


Vins de tatlla i Vins blancs
VEN A TOT PREU


DE S A U A V E S A


Recte, 8 ~ $ J ~ A P ARTA


FARMACIA
I, 13


L L O N S GARCIES
UI-%E;?T‘A A T O ’ I ~ I 3 S H O N K S


Uins i Q ~ X Q F O ~ S medieinnls


esba euquem d’AatO


?LASSETA D’ES MARXANDO


Aixwop de eues del Dr. morey preparot a m b


G R A N BOTIGA
a m b g6nerc de tota cas ta i a to t preu;


caiaat f i i de moda


A CANA VIVES
Carre de Parroquia, 1


C A P B O T I G A
ven e n miil6s condlcions ‘que sa d‘en


JUAN VICE (44) JAN
Tota Casta d’aatieies, eomestibles, galletes. ete.


Es representant de sa Perfumeria
L. C A C C 1 0


T1 dep6sit de MAQUINES DE COSlR


~lii i a m l e iota casta d’instruments musicals,
guiterres, bandnrries, etc.


urIzr3:Ccro: ALCARIOT, 3


EBANISTEWIA MBDERNA


B I AUCQ5NS


DE


mobles fins de tots els estils p’el parament de easa
Espeeialidat en eordats de eadires a l’antiga


Pintats i decorots fins, de tots els gusts


Carre de la Parroquia, 7 0 ARTA


Llibres d’ocasio
S‘en venen en aqriesta


Adminiatracid


Quatre Csutons, 3
~


UN s m y m
~~~


Voi vendre una His-
toria Universal d’ en
Cesar Cmtii; 43 toms
bellament enquader-
nats, planches dora-
des, casi nous a bon
preu .
Informarin en aques-


ta administi-acid.


aondaies de fHenorca
per


Andreu Ferrer


UrL -7o1um en 4“f


2 PESSETES
Ihnannules a la llibreik de
F E P R E P Y S U R E D A


A R T A


-


En aqnesta Administrati6
podeu encsrtegar


tot= casta de
I M P R E S 0 S


XI


Se serveixen arnb prontitut


Ilibroria, Paperorfa i Centre de $n5cripciono


FERRER Y SUREDA
DE


aqui trobareu paper de tota casta a la menuda i en
gros, plecs, libretes, tintes, Hapiceria, etc.


Llibres escolars i relljgiosos
A P R t 3 U D E C A T A L E C


s’encomanden de tota casta en tota puntualidat
QUATRE CANTONS, 3


.


cd)
w
0
U


m
r m