, . e T DECENAHl CATOLIC MALLORQUI P'Lit us - AI-la, i coInar:a any 4 Ptas. A...

,
. e


T
DECENAHl CATOLIC MALLORQUI


P'Lit us -
AI-la, i coInar:a any 4 Ptas.
A fora id b
Exti anger id 10 B


D E U I P A T R I A
A n y XI1 N6rn 440
A R I A 10 de Octtibre do 1928


Arta en la festa del Ilibre
Hi hx qne vetire e m en totes
parts ha dmjiirL gxsau ititsrhs
aquesta institucici de la Fesla
del 1liDr.e qrie pel 7 d'octubre
de cadii auy estttbli I'actual Go.
verti. Aquest di;r 6s soieruni.
sat, especialment eu les prms
ciutats per tots els intt!ressats
en la produccici o eu la difusi6
dzl Ilibre i veiin cotn cada aiiy,
a1 aprGximilr.se tal dirida, la
preosa va ocupriut se de l'tm-
porfhucia que V H adq i i r i u t I H
edici6 de nous Ilibres I editors,
llibrers i lectors sernbla quo ha-
teguen a1 unisson i tots ajitii.
tsu llurs esforqos per tal de q u j
tenga tessoniucia 13 ventitl eu
aquell dia. Lea cases editori,ila
exposen H I pfi'dic en ftillesSre.
clam o e n at tide3 periodistics
o en el rep Ir,im ?tit de ciltAt.xa
les obrer, pii0lic;tdt.s dnraut I '
any, espec alineut les qi?o nib3
&it han cntmgiiit; les Iljbre.
lies i m p l e u 4 s w s aparadots
de totes h s n c v e h t s lireraries
i cieutiE ities,atluucien rebaixes
de prons pot- tal de soleninisar
aqiiell din i &iris cornprometeii
81s autors de m6s f a i u ~ i mi&
estimats del piibh! peryns en
ttil diad8 tivnlorio t i m i > sa Eirmn
tluthritica tnta obra que sia
comprnda. I el piiblic premia
tots ets esforsos dels Ilibrers i e-
ditors, cotn tambe vol aprofitar
les veutatges que se 1Loferei-
xen eu till soleinuitat i acndeix
H la cotnpr.i,i en1 veure corn en
molles Ilibreries formeu coa tot
el 'dia els compradors.


Tot a i d 6s j a corrent en les
poblacions grans, per6 no ha
arribat etxaca als p o b l e s
m e n ~ r s , aont amb penes so-
ban de bibres "H pocg ee-
perits selectes que viveu sem.


-c


pre a t e u h R nusciiltar eis ba.
tecs del ino'n.' 5 3n uoqtra
Vila es iiti,i d'qnestes . Qlii
ho sap q:iu 011 el m6n cieuli
fic 80 ded:ca u n dia M festetjw
a1 Ilibre?.


I no obstaut, elia engnany
brl contribuit a m b el sen esfors,
petit coni A seu, R la producci6
i drftisi6 del llibre, que 6s l i t ti.
ualitat que persequeix t a i fes
ta.


El director d'aquest setui-i.
m t i ha piiblicat d u r m t aqiiest
aoy el primer Volum de Ron.
dages populai-sj) publicitdes
eu mwllorqui vulgar; la seqonti
edici6 reforinah de 1'aOrlo:
grafict ritaIlo/ quina,; i iu
voluiu de Elliologia de Me
nor-a (Coaturris 1 preccop t.
ciooe) i ara tnateix e4tj l ea -
bant de publicar uti llibre des.
titint a la. eus T I J Y ~ G ~ . ~ , titnlat
!(Corografia e Historia de Ba.
leares. dividit en tres graqs.


El conegok pred
n o s h M i l -4nd14
C;iselleF, ha publiciit APR ma.
teis titi u Novenari el, hotior 110
St Antoui Abato del qii:rl do-
nam avui uua nota bibliogt4-
fica,


Si be rio han esiats editnts
a Art6 c,il consictiar corn dos
artanmps Mn Fvancesc Soi.e -
d:i B anes, capeiIB ( id tvc.
pa i farnos rscriptor, corn tarn.
bO son gemii, I'enginyer Dr.
D . Josep Surd:: Bl:\ues hari
piiblieadrs t \,n% engIia:iy a \
grines vaIioses &res.


1 si an aixci tihqim q u o IR
Ilibretia de A. Ferrer Cinhyt ,
ha obert aqueds dies taiiib6
uoa C H S ~ Central do Llibreria
a Paltna de hlailorcn, es com-
poudrh be corn podedi a f i r imr


a E r 1 ejtar malalt, aniable [ i l l ,
no deisis de tenir-te esment.
Pi.eg;i it t X u , i El1 te don;lrA
metgiit ,


Fuig de tot delictt: i a borics
obres endreqn t e s mans ; i pui i f i -
ca el teu cot- de tot de l i ck .


0fereix.li 1 flor de la f a r i n a ,
ofreria de suavitat i d'ilgraimerit;
oftreix-li una victima grass;l; i
en hitvent complet-t tot ziixb, l ia-
vors ctida el melge.


Car foti el Secyor q u i I'institui.
Que 110 s'aparti del teu capcal;
que la intervenci0 s e w es nece-
ssAria,


.El temps 6s :qrribat que a les
mins dels metges has hagut de
c8ure ... .


' tl -$&mal obi.;{ h 13 p w - '
sencia d'Acltiel1 q u i el credf eki *
~mris de merge ci1urd.


Honora ;II tnetge, perquk I'hxs
hagut de menester. Tat;k mrdi.
rina ve de D6u; i firis i lot dets
rtis, el metge hnurh rctribuci t)...
Els metges fiirat) ir Deu oracic)
per t b l que il lumini el traball que
fan per ii la teva salu\; i el t-eco-
brament de lit teva salut se i2 el
guard6 de I I U P bona vida.


Aixb ks tin espigoleig dels
consells qne ens shn donats en
el, sagrat llibre de I'EclesiAstic.
Espill de tots ets metges,tats corn
Dcu els vol, no seran $ant Cos-
me i Sant Dam& que el pobk
en diu els Dns Sn.itis M ~ l g c s P
A l a derreria del Serembre, el
dia 27, venen aquests dos sants


'$Aq(, e! 1
,


. t
'P * e
4


LLEVAN -* ;fr
'!


bessons, medicina de vida i d'im.
mortalitat, CAstor i Pcil lax del


Nasqueren a I'Xrabia, la terra
deIs perfums suaus, de les her-
bes de remei i de les reines gua-
ridores. A la ciutat d'Egea prac.
ticaven l'art rnisericordiosa p,er
amor de Deu i del proi'me. A
mvgivztes horn els anomena
amb ncm grec. 2411(7~givit~s v a
tant coin d i r els seme diiieys,
perque no til prenien de nvig6.
Curaven uel do dels San t Esperi t
i $0 que havien rebut gratuita-
men t grs tu i td men t ho donaven .
Vertadeis barons de misericor-
dia, la misericordia, la pietat
llur no desfnlii r i i a i Uls donilven
la saltit coin I Oliver-a dona I'oli
o corn d611ii gomes biilbamiques
l 'arbre del encens.


Coneixereu l'arbre pels sells
fruits, segons la regla cvangkli
ca Uria f i uctificao6 de suavitat
tan abundant notn6s la dona a .
quell ullasrra, de que parla Sant
P a u l empeltat en L'olivera bonil
pat'ticipiint de l 'w-e l i de la grei-
xor de I'olivera Horn coriegue
due C o m e i D;imiA eren cr is-
tians. CristiA voi d i r escampador
de biuine. Ho ln eis acush de tais
davaili del procb*lwI. Ells no ho
negaren, Els casgu8 correr una
llarga carrera de piissib. Abans
qu ' an-ib,issin a1 refriger i,h igue-
rc n de passar per aigua i per foc.
I-Ingueren de piissar tambe pel
fierro Elis teien coin el > M a l que
aromatitz I l;i destral Els assots
iinpiam?nt el.; equinCaven; ells


fi , l'elipdsa t iobi un cami breu a
la ~ i io r t , escapq i r i t 1ti1i.s testes.
El dia que teieren a Ueul'hrii
mil verniell1, el mar rirologi s'eii.
joik dc dues loses a u n brot. Re.
ssons en el ventre maternal, ha-
ssons en la to:nba f i i i a l Apnre-
lliits partii-ei i Id vida i apare-
Ilats artibiiren a la t i ior~. G x -
mans en In pi ofessici de :a medi-
cilia i en la professib del cii~tia-
nisnie. Igu;?ls en la Iluita i iguals
en la coionil La vida lot temps
els uni ; i no els dt.pc.rtA la mol t


Plnii k s el nom escaient d'uiiit
parrhquia rural siiuada a1 centre
de hlallorca, que ha pres per p a
irons els saiics metges Cwme i
l h m i a . Es una terr,r magra e in -
grata, on nom& hi floquen els
pins T e r r a de sebetlitis, en d iu .
en a hlallorc;i, d'aquesta teira
prima i rogencci, per on guaita
el rocam corn una ossameiita.
Ets sebe t lilts, aquestes aus noc-
turnes, fd'uns peus tant rAiic;ls
que en Siriern ales, amen aquest
terrer que torna enib dvaricia la
llavor qu: li han confiat. Aques-
ta pobresa de P i n a , la hi retre-
uerl, corn si fos una afronta,
els robles vei'ns amb una canC6
de picat que: diu aixi:


A Pina nomes hi ha
males, penynls i esquetges


nos t r e cel litui-gic. -


perdonaven els i\sbOt>tdol.S A la


jo no se corn 10s Sants Metges
hi volgueren habttar.


Els Sants Merges an aquell
llogaret roi i s e d , s'hi estan tan
be corn a 1'Ai Bbia pingue i a 1'E-
gea niital. A canvi de la riquesa
els Sants Metges ti h a n donat la
salut i la pau de 1 ' A n i m i I'oblit
de rpcin un dormir seguit i u n
de.speriar alegre. Jo no 54 peryuk
vaig passar hi Lina nit inoblida-
ble, tot abocat a la finestra per
amarar l'Anima de la. pau a m .
bient per embaumar me el pit
amb I'olor de menta silvestra,
per regiiliir me l'oi'lnent amb la
simfonii de totes les veus noc-
turnes. Cernien els estels una
sbn fina corn iina. cendra vol8til.
Uiia celistia incertil, l l u m de ca-
I iu tnesclat idmb cendra,~vulata-
vil sow yls estels irpagadissos.
L'esgksioln amb
cloquer, engrunava i abrigaua
alhora les ctises baixes i w r o -
ses corn els rius de l'oremtq. I
eniymdtics, so!a el eel dols que
sen~blava ences de Ilgmets d'uli
guardav;i aquella vasta pau i 4-
quella .insolidable benaui ar!qi
!os Sanis Melges, vigilms, UII
a cada carupanar ...


LLORBYC RIBER
Campanet, Setembre. .


BIBLIOGRAFIA
c


Novendti en honor
de St Antoni Abat. " .


Sei P & ~ S predicab'es sabre In
seun vida.


Ha estat p o w a la venda, a' p,reu
de dues pesetes, el Ilibre que, hzix del
cilat litcli, h i esrrit e


, Ma. Andleu Cas
En la diia cbra, que consta d'unes


notanta pigines, I'aulor, rebuijaiil p' r
complet aquells fets, a IS quals podritjtii
anomeiiar *con\arelles reliigioses* im
prbpirs de la Sagrdda Catedra, i que
I'imagiiiacid popu'ar, i la mala critjca
de certs a i i l ~ r s ha t i aria1 acaraniullant
ai entcrn de la figura del eran Saiit
Antoni, I alei:eiit se uiiicdriieiit an a-
quells qui se beuen a les t~iiliors fonts,
els Srs. PI'. h i i t Aranassi, coiiieiiipo
i d i i i i amic peisonal del tnaietx i $t
jeioni, u n poc pojterior als dos, i ais
exriptors de nits saiia critica, nos
prescnian a n aqucsta (!a figura del St
Ermitli) perfuniada seriipre amb els
aroines de la pielat,


Dificilmrnt podra trobar cosa in&
prdctica el qui vulgui preilicai o llegir
,quzlque cosq dq Sant Antoni: dol'trina
abirndarlt, unci6 sagradd, esljl popular
claredat p l'exposicio d*idees i apli-
cac:oris n:'oit piictiques.


Valaqui I'index:
5ermb pel dia primer.-Pobresa


de Sant Antoni.-11. &ens que degut a
ella l i vengueren. -I[[. Valor de la Sta
Pobresa.


Sertiio pel dia seg6n.-I. Penitencia
de St. Antoni. -11. G 6ria qtre per ella
11 vengue.--III. Necessitat que teniin
tots de fer penileicia


Sernic pel dia t e r c e r . 4 Humilitat
de St Aiitoiii.-lI. Gldria elevada que
per ella Ir vengutj


Serm6 pel dia quart.-l. Oracid de
St Antoni. - I1 Favoi s i grhcia que,
per e i l n , l i coniuiiica el cel. -1Ii. Lo
que noltros $em de demanar mediaiit
la nosIra O r a d 6


Serinb pel dia quint.-I Sant Anto-
ni furidador de la vtda tno.Listica.--I[
Tor que seive xen'les Ordres Relligio


causades a -1'E.sgiesci C<\\o:ica per la
persecucd d d s emperadors Dloclecih
i Maxi 18ili&.-II. Zel de St. Antoni p t r
la saivacio de ies aiiinies despkgat
aitils iiiotill a'aquesta persecuc 6. - Ill
Zel que'ls p r e s han de tenit per la
5aiViJ~l6 de k S aniiiies de's s4us fills.


S e i w 6 pel dia setC.--I. hldlS oca-
sionats ii i'Esg!&ia CatGiica pel I'lie-
iegi arilana.--I1 Z d de St. Xiitoin
per ia gldria de Deu desplegat amb
itiotiu d'aquesta heregia,--lII. %el per
la glovia de Deu que no'tros bem de
tenir amb inoliu de les b las th ies dit i-
gides contra el seu San+ Nom.


Serin6 pel dia vuii6.-I l'entacions
de Saiit Piitoni. - 11. Nrctssitat que
lots tei i i i i i d'es-er tentats


Seriiitj pel dia novk.-l Visita de
St. Antoni a Sf. Pau.-11. Mort de St,
A nt oii i.
Parieginc de St. Atitoiii.


Se 11 oba de venta a totcs les Iliherjes
relligioses de Palina i a la I i'urerra de
Sebastrg Ginard ( < I ) Vive?, d' Aird
C. de P a h a no. 15.


RECORDS DE
NQSTRA TERRA


PCY illiquel Puzqcenev Llah$.s
Tot just acaba de sorlir aquest 111


bre de les prerises de Ca'n Aiiiengu<il
i Muntaner de Palma i ja carre de i i 'A
en loa entre ciutadans i pajesos de A t n -
lloica. V n a h e r tin exit de l l i b r e r i d ,
coiii d? pocs llihres mallorqui?s se
pot dir. Es aixo i ina cos1 iialural, clc-
nada r'indok diel llibre i el Ikxic i es-
til usat per l'autot,


Van en el votuni qiiatre quagrets
de costtiins mallofquines: <En To-
nieu de la DrsCan;. uEl Metge NOLI))
CUII viatge a Inca:, b ((El Serit Jeroni el
corande,r OS. Casi tots d s s6n j a cone-
guts dels lectors mallorquins. per ha-
ver esla!s publicats a La 4lrnudaiiia.
a m ! eren llegitsanib gran inter& i fins
&its les'reta'laven pel tenirlos guar-


-.
dafs.Aixb explica I'interCs que ha des.
pertat la seua recopilacib en un volum
que ha sorlit protusanierit i1,Iustrat pel


Desde el temps d'en Pere d'A. Pe-
nya i D. Bartomeu Feri 2 , cap aulor
de seriedat hi havia liagut que usas
el IGxic del poble en els sew escrits;
el 1lenguat:e literari era el preferit
per casi lots els escriptors, j ? en vers
ja en prosa i , corn el piiblic 110 le prou
jl-lustracib per enlendre'i i fills tno!ts
dels Ilecraferits no tenen prkctica en la
leclura de la llengua liteihria, aques.
tes obres tenen poca venda.


El Sr Puigcerver, en canvi usa en
Iota la seua obra el lexic popular, sen.
se exagoracih i fitis consewant la
forma. tirer;Lria, IC) &a1 uriit a1 es i i l
pla i assumptes de riiolt atractiii que
tracta, tot descriguent tipos i costurns
ben populars, fa que l'obreta sia ilegi-
da amb gran interes tota d'una tirada.


Felicitani I'atitor pel slu acert i i i
agr&ni l'exeinplar aiiib qrlz nos ha
o bsequiats.


+ caricaturisla Bonastre.


\ A. F.


Msrca t d'l ne3
Bessb (quint&) 185'00 pesetes.
H a t (coriera) 2750 Id,
Xeixa a 27,OO id.
Ordi rnallorqut a 14 30 id
id. foriiste a 14 00 id.
Civilda triallorquiria a 12'53 id.
D torastera ii 12'00 id.
Faves veyes i cuitores a 34'00
1ci ordinaries 25.30
Id. pel bestiii 25UO.
Mais a 03 00 103 kg.
Porcs gi assos 0'00 arrova


RELLIGIOSES
I PA KIiOQUL4


El prdxirn diurnenge. se ceiebrari
atiib gran suleiniirtat la frsla dc la Sta
Irifancia i juut smb etia !a que les
Morijes de la Caridat cada any dedi-
queri a1 seu fuiidador St Vtcensdt:
P ~ u i . Ei demaii hi haura Comuuib Gz
rieral I tici Omajor, a les quals s'han
invitats tois els nins I nines de la po,
biaclo.


Se segueix matins i vespres el reso
sele i inc de St Rosari.


'+
CONVENT


nib generd pels Tarcicis,
P$R L'OBRA DE L A


Pel tercerdiurnenge hi ha h C m u


S A N T A I W A Y C I A


Diumenge .qui ve al decapvespre
teiidra lloc en ayucsra V i l a un festival
per propagar I'Obra de la Sta. Iiifan-
cia. Tots els nins i nines d'Arta se reu-
niran a la plassa del conquistador i d*
alia aniran en el'Teatre Principal i alia
el Rt.P. I. Doaenech donara una con-


-.


ferencia explicant en que consisteix
aquesta hermosa obra inissional i els
fins que persegueix. Adeniis alguiis
nins i nines de les difel entes escoies
de la vila recitaran poejies, dialecs 1
parlarneiils, coin tanibt cantaran I '
Nirnne d'aquesca obra i altres pesses
adequades, coiivertint a i x i la reunib
amb uiia vertadera vetladi literi-mu-
peal.


t'ronet e;ser un acte solemne del
que no; ocupare 11, si Deu ho V O I , anlb
la dztencio deguda.


01 SON SERVERA
H I deixat d'existir a n aquesta Vila


a I'eJdt d.: 711. auys i des,Wei de greu
in ilaltia el Pvre m t u r a l de Son Serve-
lir. D. A:ito I I $erveri N-ybot.


LI sevd rtlort ha causat fond I sen-
sacio; pui; el diftmt era p-rsoria &
cai 8de r tan q d e n i n q i tenia d'dl la
me. pdita qcleixi. De tothimi es sabut
el caracter decidit i einprendedor d e
I'wnentat sacerdot. ;@ ri no sap que a


% ell deu el i n in cipi es no;res vies pli
bliques que coiidaeix:n a I'eslaci6 del
ferrocdrri ?Obra seva 6; ta11Sk 1'ob.r.
t u a del cdrrer de L o u r d s i cc i v i n i d r
de la P ~ Z D S ipigd lrobar coa?eracib
dins I'Ai.inta:nent i despres: dz repe-
tides gestions seves, el Conseli murii.
cipal, vista la cesib de rerreno; de sa
propjedad que oferia I'esmentat Sr,
Servera, no vacil.18 en cornp!ementsr
1,obra d'expandirnent ex2ropiant es
finques necessaries.


Creim que'l pob'e de Son Servilra
6s deutor dxna deii1ojlraci6 de grali-
tut ai Rt Sr Servers i per aixb in-atre-
vesc a praposar al M;. Aj:intarntlnt
que se doni'el noiii scu a a glia nou
carrel d'aquesta v i a . -,


Descansi en pau el virtubs i mIIt
lliberal sacerdo, I I i p i g i la seva h n i -
lia, quevrje dcsf!!ar per casa e! pobie
en iiiassa que aco 1ip:inyii a1 ciddvre i
I'EigiGsia plena de fee's pregdnt per
1 aiiiina del difunt el dia dr son func-
ral, I'ex?:essi6 d;l qostro condo!. (Q.
S.G €1) . .


- lamb6 mori aliir dia 7, Da. Cata-
lina Vives, inlre po'itic,i del casinur D.
l a m e Pou, la q i a l vivia an el uCol\
d'E!i R .bi<sao i hzV.!nt vi!igu;ia ail
aqwsla ia seva vil.1 nrtal, la i n x t l 'h I
scrpresa en C ~ I S I del seu [i I J;IJ ne, a n
a qui tesii iioietj.i!ii el llojtro senti-
ment. (A.C.S )


Nola -Nos prega el Sr Po.1 fnssew
present en noin seu I'agraiineiit de to-
ta la seva familia per la n u nei'o9a asis-
te:icia a I'acon?a.iyad I i funerais ' ce-
lebrats avui a la Par roqia .


= , 4 q el Convent de Salt Francesc
s'hi celebi-2 sole nne fcsta e,i h mor del
seu ?are, festa q w consisti en cele-
brar en-ia Capila s o l e m e 0G:i amb
serrnb, - . ,


'


( co m s p o tisat)'


D E C A N O S T R A
DEL TEMPS


DespiBs de 10s plujes de In
Iwmada desena ha €et uu ternps
molt variable; molta hIimitilt i
per tant atinbfera bafosa, C H -
Jcutn, qt ie deppr6a de dies ta-
pats ha : w b t Hmb plujit ni6s
o i n a u w inteusa. Diveures H
la nit i disst+p\o delriati fen
t a m % illgiius ri i ixats fortets.
Ara torm f rr bou temps.


FOG


Dilluiis denialinadd s'en prgit a1
aigoves adossat a1 cas ino de Caca
Comuna de Sa Carrelera D O V A . Soil
pare de sa niadoiia hi ail& corn cadd
niati devers les tres i al airibar hi ja
es sorprenyue de veure fuin I grari cld.
ror que soriia d'alla. Toca a la casa
que no s'dvien ieoiuts i a n els veinats,
acudint pr+st iiiolta gent i lograren
avid apagdr el foc a b m que no pren-
guks inis pi oporcions No st: ssp cam
se produi, prrb essent el de?b,it del.;
sucs, prengue 1 e5pelit I foren m o t t i
e's baira!s de licors que e-clalsreii;
les bigues quedareii tan-bt! molt m a l
parades, per6 s'apaqh abdns que el
sbii\ caiguks.
P A L M A DE . M A L L O R C A
Oficinas ,Provisionales 1c


VALLOR1 2 T el egra mas : 13 A KK ,A I P 'Telelono: 251,


C A P I T A L SOCIAL 25.000 O W


Prdstamos hipotecsrios, negociiiciCn y descuentos de letras, cuentas cot iicn!es a 1,) viLta y a plaws
fijos, y en general toda clase de operaciones bancnrias.


*


c


i1CCIOXES 6 138
____-.-I_


RGENCIA DE ART:\ A P A L . \ I A
I VlCEVERSA D E


ANTQNI GILI (A) COMUX.4
SER V I C I DlARl EN PRONT17 U l ' 1 ECONOMIJ


DE PREUS
ENCARREGS A L)OMICILI


Pdlina - - Banch de S'oli, 'LA
DIRECCIO: ArtA--Can Comuna Centi o


- GKANJW BARClNO
PER T O T A C L A S S E D ' A V I R A M DE RAGA
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLAN§ I CORSULTES'
-4 )CONSELL-MbLLORCAk-


D E


CALLB DE JAlME I1 n." 39 a 149
RAFAEL FELIU BLANES


I Palm2 de Mallorca I
Y CABALLERO !


PAPA VESTIR DE'TODAS CLASES I


SAS'TREKIA PARA SENORA I I


AIITICUT,OS Y NOVEDAOES
1


Ensaimades i panets
Eii Hoc se tiohcn ?tillbs que a la


PANADERIA Victoria
E S F O R N NOLI


OhN


l iq i ie l Roca Castell
A sa botiga lie1 trobareu setlipre pans


panets galletes, bescuits, rollets, i tota
clasa de 'pasticer ta,
I'A-tLL:E SE 8EltVEI.X' a DONICILI


Netedat, pronitut i economia


DESPAIC: I
Carr'er d e PaEmu 3 bis. A R T A


i


MAQUINAS P A R A
COSER YBORDAR


La Fabrica mas grande de Maquinas
para Goser y bordar d d continente. .


( M A R C A A L E M A N A )
DEI'OSITI\~~IO 1: XCLUSI VOEK r l I Z T . . l


CAN GANANSI