Arti Un trinestre . . . 1'50 A Fora. Any. . . . 7'00 ACxtranger Id. . . . . 10'00 ...

Arti Un trinestre . . . 1'50
A Fora. Any. . . . 7'00
ACxtranger Id. . . . . 10'00


Namero solt: 10 cts.


Redaecib i adininistraci6
Quatre Caiilons, 3
( A R ' T X ) hlnl lorca


-1


a de


Noli curare, no li dlputare cum cogi~~aiioi i i i~m
fuis, nec ad immissas d diabolo dzr5ii;it:n.:.'s
rugoonde; sed crede vcrbir Dei, crede .Sa:7cti.v
e j w , el prophetis.a e! fugiet a re ncqnarn inimicus.


Srrbde te 520. et dabifur tibi scientiz lumen.
k E n P l s . - - ~ ~ IMI?. CRZITL


He somniat que 1;i ioscn s'era va acaiialat per Gins les juntes
esc:iinpxkt per dins 1.1 n a u i les 1 i m e taIlav:i el front, seyes i gal-
cap Lies de St. Vi-nncesc. i so!s I t c s .


r


a les retxiiteres, i no sentit ,, , res


Llavores he seiitit i!n'a!tra veu
que ben prop me deia:


SDupte, riaten, no creguis,
sies'valent!ningfi te veu,esfondre
nqv.eix Segrari, bufa a la llantia
i poscst :I i-mcar. No V ~ U S tants
d'l-t:imos que no hi peiisen amb
Deu? El mon 6s fnrsa! 1 que's la
conciCncia? ilna mania. Sino hi
h a eel n i infcrrr, n i purgatori!
Siula, cridn. flestoina; el ferho
n q u i dedins no's sacrilegi. Dels
rnorts no'n tenqxis dnsia; mai n'
ha sort% c a p de dins sa tomba
I coni ets ta:: covart? Alsa aixe-
que!! i a:& uii 1-0110 d'estores fet
un jas; un nlirac!ia estarisalerta,
si no vni; qric'i tanquin ... =


- ~~I
i o encara. cst;ivii ajanollat; el


caire del esca16 d: pedra viva se
ficava dins mils <FSOS. Cornens6
a fer vent; cad:! bufrtdabrnnzia
regolfant per les naus i en arriba
a la ltantia l'eiigronsava. L'oom-
bra de ses cadenes feia un moli-
net per terra, i el calabruix pe-
gava per les finestma.. Reco.
mensar un Parenosire. just q i ian t
he obcrt m:i 3hc:i la ilAntirl s'hrt
apagaila.


Totd'una iii'he aisa:. Uerrera
mi iluital~en clos esperits en 1'


tl:iin-ada, i'altre era, tot f o x i
T.ol-.* .la. ,d /r espii-e.;. No $6 quincs
wen sm figures i jo m'cn rctira.


Seiis adoilairinen m'he ajupit
Y% .


PROGRAMA DE LA FESTA ESCOLA li
en honor de


El mati, a les 10 eu el teni-
ple parroquial despr6s del carit
soleilnuo de 2 er-cio, teudr:l
lloc: lq M i w a major, que dirA
el Rector Rt D. Junu Rubi.
El Chor de les Germanss de la
Caridat, aiternnmeut amb el
clero, cantar6 la rnissn. rl'aAn-
gelsri predicara M o m dndreu
Carrelles Pvre.


.;&j
4% x& . .~.. ... ............ ~ .... ...... ...... ......... ...... ~


Continuacib)


ESCENA I


i:.! cnweter i i k c p ~ s iVALegri


CAE. (Destdc eiiforn i acosta
c i p n En casn) jAjlida, aur;li,
sel-icnrdia! i!ladres! illzdres! (Ar
riba nl cxennrz'j Ningb ve ii aju
d;;r-nie.;HaurC de rnorir inisera
blement? \Ob! bona gent d a
questa casa, ajudaume, ampa
raurnc .... Per6 qui sap si nquest
casa 12s !a, de!s meus assaltants
Per6 que he de fet-(te d'esperar
;1 avoii in'eii auiri.?
hLEG(ColHpl9nveiX nmb tinu f o f c
iQu&'s? {Qui 6s qui crida?
Cnn.--Senyd teniu cornpassib
nquest desventurat.
Ar,sc.--;Qui sou? PcrquC ven'
:ilboro::ir pe r aqu i i i n aque
bores.
CAK.--Teniu paciencia: som u
pobre desgraciat.
A~ec.-iQue teuiu? ?Qui SOU?^
voleu?
CAI<.- Som un pobre carreter
sairat i encalsat pels.l!adres.
retgir0, soiii fuit escapat i no
avon me trob.
AEEC-.I~O sou devant ia
In Fortzwa.
CAx-.:Que voi dir? Deu
que jo, tant desgraciat co
me trobhs de bon deve
U V 4 N P 3-
Casa de la Fortuna, ;En sou 1'
amo vos?
ALEG-. Jo som dotn@s majural;
per6 no tengueu pb que aqui sou
entre gent honrada dins u i i cas-
tell de quatre itorres. hton amu
no &s un senyoret de ciutat, sinb
un homu de bon cb que fa el b&
sense mirar an aqui'l fa, i no fa
mal ni en es p i , Perb, con que
no pogueu trenci ale, i mort de
cansameat.
CAI ]%tic l o p de sang i sub.
AL&..Q vus hail dunat ;calque
cop es bandetjats?
CAR-.Golque cop me deis? Lo
quk's un miracle que no m'hajen
mort. (Sent gent qui crida i €11
nlirt? valia se posn a c~zdui..j IZis
meus assessins que venen aqui.
A.jdaume pe r amor de Den.
,Imc-.Calnia, calma. Els asses-
sins no venen per nqui, perque
si venguessen no veuricn pus es
sol surti. iRequcvera! Pi:rq::e
amb u n cop de forca (i c iimas-
sa) som capas d'enfilar-.re mitja
1tutzena.No tengueu PO; sou a :a
Cam de la Fortuna; i q u i no hi
ve cap dcsgrac ia t que no hi t rob i
car ida t . Avui horabaixa son ilr.
ribats dos atlots que semblen uns
peiduaris, i tan blan t6 es cb
rnon amu, que just sentintlos
dues paraules les ha cunvida ts a
sop6 it la srva taula i s'ha resolt
a encarregar'se de cuidar.los.
Per6 res; vos necessitau confor
tarros; m'en vaig a cercarun
tessunet d'elixir sustancibs que
vosesca.vxi3 de primeraies un sus
que 30 mateix prepar, un remei
especial pes retgirons, sustos i


0 perturbacions. Esperau una es-
tuneta.


f Se.vzdirdJ
.I


La setrnam passada I6 una sa6 per6
primeta que sols no se coiieix; els con-
radors sols PO poren cultivar ies terres.
segueix fent una calor que pareix el
m& d'Agost i encare no hei ha espe-
ranses de plGure.


--La srtmana passada moilaren
a la prensa de fe 011, qm D. Artoni
Mebot ha posada. Aquesta mdqiiina,
pot prcnsar 9 truyades d'oliva,


Ja s'ha auberta I'escola de la Con-


-9isnpte SI: fea !a ffsta de 3%.
Fraiice&c, en el coiivrnt de I t s jerma.
ncs Frav-iscanes: estava tot adornat
de !mum: i la seva caneila de flors na-
t w a l s a:n5 espiendk ii-Iuniinaci6.
Qiie molts d'anys.


-Eslan pesant OOFCS cada dia. Eii-
giiany n'hi-ha m6s'de la mitat que fan
200 kg.; han baixat un poquet iles
paguen a 210 pts Kg.


L7impost deniuut 10s cams.


(Correspomal)
.


MANIFEST ACIO
IMPROVISADA


Desdc que I'Ajuntament acordh po-
sar 20 ce:itims per Kg demunt les c a m
el piiblc anava maiiisfestant la seva
dcsccdormidat en converses particu-
lar!:. I+r6 sia que alimentaven la
espmnca de que s'arribaria a llevar
o reb?ixar, 0 que no hi havia qui 1'
assussas, 00 havia arribat ei cas de fer
irnanifestaci6 co ik t iva en s6 de pro-
' t r c t ? com la leu el dimars a vespre.
:Ljo,i3 mo:iu a ella, la crida ordenant
q u z ' l i qui haguessen de mat2 el porc
havici; ci'evisar l'alc:&lia anib t x s dies
d'a::xipaci6. I darmt la vcllada d e w s
l es 8, comcnsaren a compareixer homos
eii e. cairer de la $ala qu'arriba a
onipli:-jo d'un cap a l'altra; sc suposa
si eren uns tresceats i no trobant-hi 91
back m n . i a avisarlo. AQUPstCOmpaf8


giie i va dir a la comissi6 que va rntrar
LI parlar amb ell, que h a v h cridadii una
reuni6 de persones de Ies qui tenen
mer iiquesa, les que estaven dispostss
a contribuir totes una cantidat per
ajudar a pagac el tribut demunt els
porcs an els pobres que no poguessen.
El pfiblic va fer manifestacibns de no
confarmarse arnb la proposta. El batle
leu suptica se dfsolguessen i ell segui-
ria gestionant ma f6rmula per arreglar
la questi6. El piibllc segui per6 esta-
cionat i fent cornentaris i amb aixij
arrfbi la fsualrdia Civil que ales bones
niiava coiiseyaiit que se disolguessin.


Reobertura de
1'Estacib telegrAficsr


Devant els perjuis que causeva
la suspensi6 del servici telegrsfic, a la
nostra Vila, adem& deles gesti6ns que
feu I'alcaidia i al!res personalidats, al-
gunes sociedats acordaren soiicitarjdel
Govern la reobe:tura de l'Estaci6.
Algunes daquestes han rebudacomu-
nicaci6 de la quefatura de Paiina en la
qual se les diu que s'ha donada je orde
de tornar obrir la nostra Estaci6.


Es aqtresta una noti:in que ha cau-
sada satisfaccii, al vesindari.


METEORO.LOGIA


Encare que7 tempi cansi6 i comeris8
per pioure, no 110s ha arribada aqui la
snvb que tan t desitjavem. Va fer si
algues brusques que sols produiren
faoc i huinitetjaren la terra, per6 no va
seguir i encare esperam la sa&


AGRICULTURA
Est& a l a plena la cuita de s'ofiva.


que's abundant i ret, per6 estA molt
corcada. De figues s'en han wide+
moltcs, s'han secades molt be i renpn
molt bon preu. Se paguen de 22 a 36
pts. segons classe. De porcs grassos
s'en han fetes ja nlgunes pesades i s'en
presenten de b m s per6 el preu no.
acompanya. Oscila demunt22 i 23 pts.


No hi ha malalties contagioses,gracies
a Deu.


ESTAT SANlT.\RI


RlALALT
Adzincs de i'amo d s Sos Saslres


que rebP els Sants Sagranirnts i del
qual ja parlarem, est& ma!alr d'un atac
an es cor mestre Baltasar MogB. (a)
Tesi, picapedrer a1 ;qual desitjam puga
recobrnr prest la sali it.


MORTS
Daquesta setoiana no n'hi ha cap.


En la passada nlori s'homo de mad6
miela, de So& Dqnes, a\ cel sia,


I
ANECDOTES


A UN JUDICI.
El president del tribunal pregunta


-De quina nacionalidat 6s vostb.?
-?don pare era inglks; ma mare era


francesa; j o vaig neixer a bordo d'un
embarcacii, italiaiia, que navegava ainb
bandera turca, dins aigos de GI-&cia.


El president aturdit, an es xgretari:
-Posi: p.$tria: l'uiiiver.9 m!w


al acusat.


EXAMEX D ' A R I T B I ~ T I C A
El professor:--Tu tens 15 pessetes, en
perds S, ;que t c i id r j s an ei bulxac6?
E2 deixzble:-Un forat, senyor proks-
s6r, u n forat.


ENDEVIN AYES
I".-En dia de domiiica
fa festa el castell Iliibi;
gerind, no'm sabricu di
trcs punsiils dins un jardi,
dos flurits i uii sen5 fluri ,
tot &is6 que signilica?


2.- Mon pare negre nasque
i jo tcnt blanc com la sol-t.
rMon pare era molt fort


j o encare hu soin n!fs qu'ell


3a,-Quina 66 la provincia
que ,?s nom d una fruita?


FUGA


.a.a.i.a .a.a. 3.8


.e, a' ... u. a .a,A.e.
i .eu.a.e, .ucc.e.
a.. .o. .o..o.. . ' e ... is na


C ABiL ACIO


Un homo tenia uti m e
no'i regala ni'l vengu6,
noli han pres ni robat,
ni Pha mort ni baratat;
no I'ha deixat ni veiiuti


no s'ha mogut de msseva
no s'ha mort i ja no'i t6


no ha fuit,ni I'ha perduf, W


Les so2zlcio;olzs a1 fa' ytci vd.
SOLULIIONS a LES endeo-
ncrye.5 del niinzem pussut.


A L'ENDEVIXAYA- iJn5 escopefa,


A L A F U G A


De consonants


lo tenia un buscaret
qui volava pes earcC
iiria dona el me va prende
i :I me va fe sabate.


De vocals


Dones si voieu sabates
el m2u biisquero en sap fe
fortes com una rabassa
i lines coin un pap&


AL COLMO-Mid Iluny i came nprop


TARJETA


[ADAN]-I-[ EVA]


ENDEVINAYRES


juan M. Toni Pastor i C.


Pirlstec nia .Espin~~a
Nuevos pro gramas para RAMILLETES DE EUECOS


ARTIFICIALES pr:>pios p a r i fiestas particulares, de barrio, jardines
etc. etc.


Novedad en FClEGM ELIkTRICOS de gran asplardor y


FULLS D'L~ST


S'lla rebi rt un surtit de Wres sortils a Xirm dins aquets derrers mesos que podcu
demanar an aquesta llihreria


I


Amor es v ida per M. Aianic 4'00.
Un cum#@ +zul H. Ardel .id
N i n h G. Wirca i


El im~:pw@ Des Gachons. d


Vet: iqui els mC.s interessants.


N o w e s de la colecci6 PZINCEiA ptibicades per la casn Eugeiii 5ibir.t.i I :
8


d'en , Jwdi des Recd. - "hi ha wit
toms publieat? i fels le$ .troBarcu en
la nema llibrcrria a 2 pis. tom.


:::


. .


. .