bieapte 9 Pe Agost de 1924 Mum. 266 PIcEljB I ArK Ufl trimwtre , . . 1'5-3 A...

bieapte 9 Pe Agost de 1924 Mum. 266


PIcEljB


I


ArK Ufl trimwtre , . . 1'5-3
A Pera. A n y . . . , 7'00
ASXtrangar Id. . . . , 1000 --


Nhinero solt: le cls.


Redacci6 i adainistracin
Quatrr Cantons, 3
( A R T A ) Mallorca


_-


4t
e *-


"ANGEL GUIMERA


h'Ange1 Guinieyh va ueixe
dfa 6 de niaig de 1619 a Sta
Creu de Tenerife- Son pare
era u'hgusti Giiiinork natural
de Veudreil per tant catalii.
Sa mare Na hlargalida Jorge
era cauariera p e i b talnb6 de
familia desxendent de CattiIu.
nya. Son p i r e era negotiant
de viiis coni a sucessor d'un
couco seu que titivia auut a
estiiblir~lo a allh i uiort aquest
e l pare d'eii Giiiiiierii liquitih
el uegoci i amb s,i capma i son I
fiy N'Aupnel que lluvouces
tw in 7 anys pi~sua a viiire a
Barcolotia deixaut a Caunries
un a i t i e fill que visqo4 fius a
norauta auys i foil la soc:, tle!s
molts de Giiinittr:ans que Iii ha
R 1 ~ 3 illes.


Per disposi&5 provit!eiief;i!
la familia Guimera se sdvb. on
distiutes ocasl6ns en que peii-
l i B la seva vida; en sou pi~itner
vi:itg. al arribar a Cadiz hagti6


de dbr a B:welona: ayueil vi:-
pov e1 uBianmrc;,* niinfrsgb
pel o i n i rnoririt tota la tripula-
ciri i el pmsatge. Eupint d;,l
o6lura de B'Al.ce103a el 1.856'
no cabereu eu la diligenciu tt1
anar.ac:u ciip a Teudrei!. Tot el
passntge mori pel cami,de mort
desgaciiida,


D:!rmt lo ta la vi& de eos
;i e!s m y s visquent


a Vendrell els cutitis i els hi-
~ e r w 9 a E ~ : ~ : c / o u R . L.e;tda :in
nquel! pohle t,:iri.agonf eu aquu-
lla terra que serva un zoble
deix de rorn:lui$kio erimol!h 1'
esparit i in serisibilitnt del f u -
tur poeta.


j:t f i i i t el vapor que el- D 1. Incitt


Despres d e l ~ estudis de pri-
m e ~ ~ enser;j-ansa Eu GuimerB
entrh a1 pensionat de18 escolwpis


2 . ~ ~ , ,


de Barceloha aout hei pas&
tres augs auinentnnt B'educaci6
literiria, i pansat aquest temps
son pare el sa posh au el costat
perclue li ajudAs en el ne,roc:i.
N'Auyel, aprofitant les estones
de Ilrguda escrigui. els piiiners
versos en, cnstelIb.;mes el uotari
de Ve:itlreli,historiador couegot
en Jaamo Raniom Vidaies que
era molt amic m i ii acouseyi
que eecrigivia en la !lt:ngo pa-
terna i aixi ho fe totn la vi8L;r,
trobaut ou aaueix idioma la
m6s pura i geuuina expressid
del seus sentinleu&. , ,~ ~. ,I


Foil 1:i seva priinora poeeia
<El rei i el couselier), qrio pu-
blici eu CLW Grnmallan i an
aqucsia en segulren iuoltcs


' conynistnntse aviii: u n
i i om entre e13 l i t e r ik? cwtalaiis
fiirniaut j9::i.t ile les famoseo
penycs de1 Cmfe Suis, del d e
les Uelicies i a l t w .


Da -prouta entrk a la Bedac-
cid de [Ln fieuuixc.i,sai) de la
qual fou director fills a1 a.il*y
?886.


Eli els JOCS Flnriiis de 1875
y o n ~ i u t i acc6srit aiiib la poesia
s ludibi l i hluudotiis.


AI ~ n y signerit guany5 !a
Flor Kti.t,urnl j o! 1877 ii Eowu
cooeedits el.; preuria orditix*. i . ,
fiuie cas que s'ha d a t in:ti d'
obteuirlo9 un rilairis poeta.
Ja Mestre en *:ti sthre fon i'
a n y riueiit wgretaii,i el 1874 i .
el IS88 se mescli c i i la politiea
activa. L ' N J ~ ,It: I'Exposici6 el
1885 ynrtnt la Rtiiiia. d'l?jrs:piiiiyii
art8 a visitar-la e:i Chimera
redectit e1 Xissxtga que se li
dirigi. Feu celebrats discrirsos
i el 1891 fou elegit presiileut
(!el Uui6 Catalanists. A I'auy
siguent fou elegit president del
kteneu Barceloues.


L.'


-_ -
L'aspecte nies gran d'en


Guimerk6s camautor dramktic.
Ell douti a1 teatre catalh u n
fous d'umitnidat que no tenia
l 'univars~lisi. La primera obra
q u a n t tenia 36 anys fou l a
trag&dia .Gala Placidia,, con
seguiut el $rimer exit gradibs.
L:isegoua obra esctjuica foo
a J u d i i de Welps i seguida.
m m t KEI Fill de: Reyr i *Mar
i eel)). La primera s'estreok a
Novotats el 24 de mars tie 1886
i c(b1ar i c e l ~ a Rornra el 7 de
fehrer 1888 amb n n @sit clit-
1iror6s. Aquesta obra fou tra-
duidu iumeiiiatameutfal ctistell8
i rrprcsenlad;i pen Calvo a
Mtidrit. Eecr igd desprtfs a
'Rey i Moujo>i L'Aniina niorta
que'l grau Novdli represeu t A
en it:iliA a Ithlia i l i i d o u 8 a
coueixer d z ~ s p E s a difeicots
p:Lisms. L ' G i l i i z i tragkdin q u '
rsc:igii6 foil K L X Boj:ls dedi-
eaut-se dwp~es I? escriui-tr ~ T R -
rnes esseut e! quj, cul:niu8
aqrieet cicle cTerr:* Rajxaa 1'
oiira m6s represantativa d'eu
Giiimerh ques'rstreuri t rdu i i la
ea eastell8 ea I897 e:] el teatre
de Tortoea. ELI aquest any s'
esrreuk tamb6 u Paii r traduida
per n'Albert.Ge!t.c i d i u s poes
a n p s'havin repiewhtadu a-
questa o b ~ a ~n tots e k eecauii-
ris d'Europ3 i d'Am6rica. Es
I'obra Capiltil d'eu Guir~ierA
i ha donat tema a dues 6p:res
uua en friiucbs i I'aItre en ale.
many.


,-.().-


El 23 de niai,q de I909 Biir-
celom t.1 deelarii fl!l adoptiu
i tot Caitdiiuga li ret6 publie
ho~uen:itge i desd'nqwat h0:220.
natgd ha produit moltes obres.
La derrera, (fora B Joan Ddliia
que fau prohibida pel Gover-
nador,)fonc~L'Anima 6s inevan
estrenada tt Madrit i ~1 Barce-


lona en 1921 comepiili nu exit
popularissim coni en 1917 1'
havia couseguit .Jesfis que
torue B .


En -1887 re li publica les
seues poesies completes-1870
-158?), el 1909, uu reed
popular i en 1906 se public8
un volum de sos discursos amb
el tit01 'Cants a la PBhian.
Les obres esceuiques produides
per eu Unimerh i Topresenlades
son 36 i la gran majoria d'elles
hnu estades traduides als prin-
cipals idiomes i ctTerr8 Baixa))
ho ha estat a1 frauchs, a1 POI'-
togues, a1 italiit, a1 siciliS, :il
i u g k , a1 alernaoy, a1 suee, a1
rus, a1 t'xec, al serbi i a1 yi-
diss.


Amb aquest extracte bio-
griific qiie acahani de donar
del gratl dtamat1ii.c cacaib el0
uostros 1ecto.s poLlrarl ferde
c i r ree de l'elerada personalidat
que acaba da perdre la patria.


< --REX-
i lquesta blografia estava j a composta


pel n.' passat i per falla d'espai no fou
possib!e aficsr!e-hi.


SOTABLE CONBEKENCIA


La socieiiat =Centre de Lectura.
que desde fa cos:% de tnig any v6
funcionant anib gran'exit en la
n m t m vila d'ilrtii essent el seu
fi principal C O I Z Y ~ Y ses zntel~li-
gcrzcii~s del.; seus socis, a rn&
de teuir a la disposicib d'aquest
gran afiinero de revistes i peri6-
dics de sana doctrina, t6 organi-
sa&, tambe per ells, una serie
de conferencies que en el seu
local se van donant desi-ara.


Ahir era Mossen Andreu Cai-
mari, renombrat poeta mallorqul
el qui de sa seva paraula $XJS&$.