Quinzenari portaveu de l’Assoaiaei6 “@inem,,-Defensor dels i nk res sos morals i materials...

Quinzenari portaveu de l’Assoaiaei6 “@inem,,-Defensor dels i nk res sos morals i materials d’Arta i sa Gomarea
Dels treballs publicats ne son responsables els autors


NC’S TOXNEN ELS ORIGINALS
~~ ~~ ~~~~


Redaccid i Administraci6


Quatre Cantons, 3 -:- A R T A


P R E U S Se paga
Trimestre. . 0’50 Ptas.


, , , 2.00 > Any. a ESPANYA./
ESTRANGER . . . . . . Doble. la bastreta


Per la nostra llengua
Enguany, coni l’any passat, la nostra benvolgu-


da llengua es estada enaltida i honrada a diferen-
tes bandes de la nostra nacionalidat amb u n a her-
mosafesta d’homenatge qu’arreu anomeiien uDia-
da de la lleiigua catalanan. Aquesta festa s’ha cele-
brada ja i molt entusiasmada a Inca i Lluchmajor
d ins la nostral l la i a m b tota cura i solemnidat
dins Barcelona.


Noltros que li rendim culte especi 7 1 i l’esti-
mam e n tot el nostro cor, c o m s’estima a una
mare, sen t im un veritable pler a1 veure coni arreu
es estimacia i honrada, y a l mateix tempsun fondo
sentiment de que’l nostro poble no estiga encara
ben disposat a la celebracio de tan bella qDiada,.


La llengua es el millor llegat dels nostros avis.
Per ella te encara fesomia propi la nostra Koqueta.


N’hi ha qui semblen consentir en que desapa-
resca i no veuen que a1 desapareixer la llengua,
de-apereix la expressio nies caracteristica d’un po-


‘ ble, d e i a p a x i s el poble mateix que suniat als de-
m6s es confbn a m b ells formant un to t uniforme,
sense caracter propi q u ’ d distingesca.


La nostra llengua retuda, oblidada, perseguida
i despreciada durant varies centuries fins persos
mateisos fills que cercaveii sa total desaparicio, no
inori no, que prou gordava en ses entranyes la
saba que li havien infiltrat u n Muntaner . ui? Exi-
menis , l’alt En Jaume E 1 Conquisrador i el nos t ro
eximi Ramon Lull, i pasada aquella epoc i de per-
secusibns i d’oblit, ha trobar de 11ou qui l’ha esti-
mada ainb mes forsa, qu i l’ha conrada arnb mes
a m o r i qu i l i ha regalat una literatura rica qu’es
dori,a per noltros i una enveja p’els esterns.


Ara si que’s pot dir que te vida esponerosa i
que no pot morir, perque l’exercit d’amadors i
entusiastes de sa g lor iaps de cada dia ines nuine-
r6s i ines ardit, i aquest exercit va a la k c o n q u i s t a
de sos drets de que l‘expoliaren, i aquells matei-
x o s qu’abans s’empagaien d’usarla, avui li reten
homenatge.


Sia per sempre honrada i enaltida la nostra lien
gua estimadisirna qu’es la dels nostres pares i la
qu’avui han .feta inmortal escriptors de taiita alsada
c o m en Verdaguer ien Maragall a C a t a l u n p ; n’Al-
cove, n’Aguilh i Mossen Costa dins Canostra.


LLPVANT s’adheriex entusiastarrxnt a la festa
que en aquests dies passats, s’ha tribmada a la nos-
tra benvolguda llengua Catalana, que per molt que
se negui, es la nostra, i traballari a fi d e que s’au-
menti aqui i a tot arreu el n o m b r e dels seus esti-
madors y conradors.


Historiques
ho que i i SUCCE~ a? si Rei En gnume i an e l s


La Ciutat de Mallorca, la gentil ciutut arabesca ha-
via caigut en mans del valent i jovenivol rei Er! Jaume
d’Arag6; les seues tropes que despres de la fadiga i
esbraonament dels Ilarcs trabais de tan penosa conquis-


SEUS en la conquista del aistricte d’Art.6.


ta sentien ganes de rep6s, i d’espansi6 i sobre tot de re-
bre la recompensa per tants de sacrilicis, trobaren, tant
prest com pogueren passar les murades, lo que poria
satisfer amb assaciament les seues esperanpes i els
seus desitios; perque fou tan rica la presa, diu un his-
toriador, que els mateixos criats del Rei estaren vuit
dies sense mar-lo a veure


Perb no tot havia d’esser bonansa i alegrih; La ciu-
tat estava piena de morts sense enterrar, i molts de
moros s’havien replegat a ies muntanyes de Sollor i
d‘ArtB.


Aixi va esser que mentres s’estava fent el reparti-
inent de bens i joies que havien preses als sarrai’ns en
mig del entusiasme i exaltacid de tot-hom, contra lo
que havia volgut que se fes el Rei que desitjava esvelr
lo primer de tot els moros de la muntanya, se declarh
una pesta dins sa ciutat tant terrible que en pocs dies
muri una gran part, i de lo mt‘s granat del exercit del
Rei aragones acovardant el-; anims i sembrant el dol
dins aquelle: tropes PO.., temps antes tan coratjoses i
divertides.


Sort que l’inim gran i de bon trempa del valent En
Jaume no tamboletja i posat pl cap de poqut’s forces
feu el segdn eximent contra els sarrains que hi havia
per les muntanyes.


Se trobaven encara a Mallorca En Nuno Sans i el
Bisbe de Barcelona i Exkmincs d‘Orrkza, diu Pere Mar-
sili en la seua crdnica, i surti d’lEei cap a les munta-
nyes a casyar els Iladres fugitius. Quant fonc a lnca se
topic amb el mestre dels frares del Hospital i reuni con-
sell de nobles per determinar com havien d’empendre
aquella ieta. Els nobles, que havien explorat ~ bastant i
sabien els llocs fortificats de i‘llla, foren de pa-
rer i aconse’laren al Rei, de que no convenia
envestir cap a les muntanyes, perque hi havia refugiat
en Xuaip juntament amb trenta cavallers i tres mil ho-
mos de a p e ~ . Encara que de mala gana aeeptii el Rei
aquest consell.


Entrada ia nit, estant tots reposant, la son no arri-
bava a aclucar e15 ulls del actiu Rei que no poria con-
sentir a tornar-se-n d e buit a la ciutat Aixi es que
cridB a alguns dels qui abans havien fetes excursions
exploradores, i les demana si sabien altre part, a rnks
de les muntanyes, aon hi hagcies sarra’ins refugiats. Un
d‘aquells l i conta, senyalant-li una gran serra, les mun-
tanyes d‘Arti de sa part de sa Co!onia, (es puig d’en
Ferrutx, <e sa Devesa etc.) que desde Inca se destria-
ven just besant la niar de la gran badia (l), que dies
passats, anant a explorar aquells paratges toparen un
estol de devers xixanta sarraYns armats, que com 10s
veren remaren fins a amagar-se dins una cova que hi
havia a s’empit d’una d’aquelles muntanyes.


Se n rlegra el Rei de sebre aquelles coses, perque
aixi tenia un medii per fugir de la confusi6 i rergonya
que les caia damunt per havcr aurtit a pendre les mon-
tanyes i tornar sense haver-ho conseguit. Reuui el con-
sell de nobles i tambe les agrada an aquests la propos-
ta del Rei d’anar a sometre els moros de les munta-
nyes d‘Arta


A la dematinada plrgaren les tendes, i enviaren de.
vant, devant homos de a peu i de a caval1 per deturar
sls que per ventura s’atrevissen a envestlr-los en. tant
que el Rei arribas. A toc de vespres arribh el Rei an
nquell paratge aon els de les avawades s’avien ja ba-


(1) Creim amb En Quadrado, contra lo que molts han dit,
p e la cava aon eatava arremulinade i se feu forta aquesta gent
jarrafna no era la b o a de la Coves d’Artzi; pe-que per arri-
,ar-hi desde Inca era precis atrevessar els camps montanyosos de
‘a nostra vila, io que era molt exposat, i dificil d’anar-hi amb so
:emps en que, coin se veurj. e-hi anaren i Ilevo* La sitlracib de la
,oca de les coves just v o ~ a la mzi no diu gens arnb les circuns-
ancies del combat; adem& I’idaliIi qui acuscL a1 Rei I’existeocia
ie aqueils serrai’ns li digoe, rqui aqui son en aquella serra que
<euant 00s esa; i desde Inca el Rei no poria tenir m i devant ell la
)oca de les Coves d’ArtB. Totes ses mons en contra de que
%quest lloc f6s sa boca de ses Coves d’Arti, se poren adui’r a fa-
tor de io que noltros creim.


tut amb els sarra’ins. Tan pronta com se’n temeren
aquets que havia arribat el Rei cornencaren a encendre
tees i fogateres, fent senyes i demanant aiuda als mo-
ros de les muntanyes d’Almalutx i de Lluch aon hi h a
via rcfugiats en Xuayp i els seus.


Com la fosca anava entrant i la gent estava canvada,
per haver caminat aquell dia desde Inca fins a l e s mun-
tanyes $Art&, s’aturaren. just devora una font que h i
havia an el peu de una de les muntanyes.


(Seguira)
LI,. LLITERES, Pure.


Del dia
La pau no y e


Aquell raig d’eiperansa que desde unes Setmanes
enrera mos havien fet concebre s’es esvalt, s’es estron-
cat. La pau encara no ve.


I lo pitjor ea que noltros. mes be.n dit, el nostros go-
vernants en tenen bona part de culpa. Els Estats Units
per mediaci6 del seu president Mr. Wilson amb uiia No-
ta dirigida a les potencies neutrals mos convidii a in-
tervenir en I’actual conflagracid no amb lesarmes, sin0
amb tractes amistosos per afirmar. per afiansar la pau
proposada per Alemania. Els nostros governants, s’hi
han pensat alguns dies, mantenint-se en el mes profond
silenci; fins semblava que gestava una concepci6 sal-
vadora i tothom estava amb una gran espectaci6, cre-
giient que de cap manera podia el Govern desviar-se
de I’opini6 ptiblica, i aquesta e t a d e que convenia ta
llar l’actual conflicte, qu’era ben hord de reintegrar tants
de soldats com lhhen an els dos bandos, a les seves
respectives families.


Mes tothorn ha quedat burlat, el pais ha quedat una
volta mes enganyat i ha vist que la pau tan desitjada
no vendrti encara, i si ve no sera degut a I’intervencid
d‘Espanya.


El Govern Espanyol ha contestat per f i a la Nota
de %ikon amb una altra Nota en la que !,e a dir qu’en-
cara que partidaris de la pau troban que la actuaci6 se-
va avui per avui no tendria eficacia, I tot respectant el
desitj del President de la Republica Nort-Americana,
suspen per ara tot treball encaminat a posar pau dins
Europa i se reserva el fer-ho per quant cregui el mo-
moment mes oportd i mes eficas.


No cal dir que, la prensa espanyola ha comeatat
agrament aquesta determinacib del Govern i f ins hi ha
peri6dic que vol suposar si hi ha hagut consell o pres-
sib d e part d‘una potencia beligerant. De comen.
taris n’hi ha per tots els gusts.


Noltros, totalment neutrals, i partidaris de la pau de
tota manera. creim qu’aquesta nota es estada una equi-
vocacid lammtable del Govern que devia escoltar I’o-
pinio general del pais i obrar, en aixh i en totes les de-
mes coses, conforme, amb ella.


LlBstima de la sane que durant I’any que correm se
vesara encara, i de les enxgies que la guerra en aquest
any robara a I’humanitat, an el pogres.


Deu hi posi la seva ma; i vulgui que no perduri rnes
tanta desgracia.


* * *
Corn estan els queviures


Lo qu’era d‘esperar e< arribat, aixd es, el fracas de
la llei de subsistencies. El poble esperava la rebaixa
promesa dels articles de mes consdm, farina, patates, i
carn, i el desengany mes gran ha vengut a matar en
flor les seves esperanses i a aclaparar-lo vegent I’inuti-
lidat dels seus esforsos, i la fredor amb que son rebu-
des les seves peticions. La puja dels mercats del con-
'2


En I.' de Enero del corriente aiio contab%+ esta Su-
cursal con 68 Mutualidades Escolares de Previsi6p y
dos Patroitatos locales de la Veiez y tetita eii orgaiaza-
cion 23 Cajas o Mutualidades Escolares, 5 Patrotialos
locales de Veiez, 1 Grupo Social de Previsi6n y 3 ca-
jas Rurales que tienen en estudio su adhesidn a la Ca-
ja de Pensiones; es decir; 32 organismosett fundaci6n.
quecooperaran a 10s 20 que va tiene en"funcionamiento


tinent s'acentua de cada dia mes, i puja la farina, I se-
gueiien en puvd la carn i el peix coin eis denies que-
v iure de mes ttecessidat. Pero lo pitjor es estat aqui a
Mallorca, aont prohibint I'esportaci6 dels productes
tlostros ha venguda inmediatatnent una baixa extraor-
dinaria d'aquests i en canvi son de cada dia ines gra-
vats els qu'importam.


Aixi, lieu vist corn aturant I'expcrtaci6 dels ous i de
I'aviram, que eicn aqui una fotit d'entrada, se paguen
avui els primers a 1'20 pts aqui quant a Barcelona an
el tnercat son pagats a tres pessetcs i mitja la dotzena.
L'aviram aru i no poguent-se exportar oscila entre 1'70
y 2'25 pesetes el kg. i en canvi el blat de Ie,s lndies que
se necessita coriiprar per aliment daquei! so paga a co-
rarita i mes chitiins el kg.


Tot aix6 ve dc faita de previsi6 dels goveriiants,
ai16 demostia el fracas en I'aplicaci6 de li! llei


I poble, sufreix i calla.
AFE41.


I Y finalment feu un notable parlament de giacies el P. Payeras de la Missih que recorda alguris tiolables
escritors de la poblacii, i tot felicitant ais demks ora-
dors i musics qu'havien pres pari en la vetlada iricitci
an aauests a Que estirniri sernpre I'art musical insoirat


l a Bibliotaa circulant
Molt de temps feya que estavem estudiant la inane-


ra de lreure el poble dArtB, el nostro poble estimat, de
la aDatia en que viu dins el mon, sumiavetn la seva res-
surrecci6, i moltes cstones amb aiiiics volgudissitns
mos preocupavem de ferlo viure nova vida, dinfiltrarli
saba nova, la cual correguent per totas les seus bran-
ques fes un abre esponfros, un abre que fos I'admiracib
de tola Mnllorca


Tal vegada pensavem massa amunt, els nostres
projectes pot esser wen massa grans i per no esse pro-
porcionats a les nostres forces se quedaven espantats,
no passaven de converses, i u n dia i u n altre dia al Ile-
gir a les revistes i periedics q-e desiara arriben a les
nostres mans, la manxa com se trabaya a fora casa, la
vida de ceries institucicins que nosqueren anib pocas
energies, per0 que els seus fundadors cuidaren prou de
que la saba correguks per les seues venes arribant a la
mes grandiosa exuberancia dins el seu modo d'esser.
no poriem manco de preguntarmos i i ax6 que se fa a
altres bandes no ha podriem fer a ArtaT


Amics que'm Iletgircu, cuant ara fa un any axi pen-
savem, no porietn creure que, una Instituci6 fund:ida
casi d'amagat per por del fracas, la Bib/ioteca Ckculant
que te el seu estatja sociai an el carrer dels Quatre-Can-
tbns n.' 3, tengu6s l'exit notable que presenciam.


Hem vist en el balans publicat en el num. passat
daquest quinzenari, com son 388 els llibres lletgits
d'ensa que esta en funcions, passa d'un llibre diari que
ha surtit de la biblioteca per trescar dins el mar sense
fans del pensaqent del Ilztgidor i dexar un rastre imbo-
rrable anib les seves ensenyanses.


Estiguem segitrs que I'obra feta per aquestas lectu-
res dins les cases del nostro poble, es obra bona.


El moviment d'aquest any es segur que doblera i tri-
plicarh an els qui venen' sobre tot si no falta la protec-
ci6 que aquesta obra merex de part de tots els que Be
preocupen del desenrotlo moral del @&le, ies tan cb-
modo lletgir un llibre per 10 cbntims! j


An els temps que correm tots els qui se preocupen
de la cultura Gels pobles demanen contiiiuament an els
governs i corporacions oflcials, la seva ajuda per ad-
quirir llibres i fomentar les biblioteques; Ilibres. es el
crit de la cultura, llibres demanen per tota erreu i dema
nam noltros per aumentar la biblioteca circulnnt, llibres
i llibres bons que contenen la saba creadora de les ener-
gies que tan els pobles grans.


Aquesta Instituci6 es el preludi de ia nova vida que
amb I'ajuda de Deu i dels protectors, viurh el poble
dArta.


LI. GARCIAS


ha Caja de Pensiones
Durante el mes de Diciembre ultimo la Sucursal en


Palma de la Caja de Pensiones para la vejez y de
Ahorros, cnlaboradora e n Cataluiia y Baleares del Ins-
tituto Nacional de Previsidn, ha abierto 171 libretas nue-
vas de ahorro. dote y pensidn de retiro, ha emitido 65
Cartillas de Previsi6n Social, ha expendido 4.200 Se
llos de previsi6n y ha constituido las Mutualidades Es-
colares .La Hormiga., de Lluchmayor, cSanta Teresa
de Jesus,. de La Puebla y eSan Come y San Damiiin
de Pina.


Durante el aiio ultimo las libretas uuevas de ahorro,
dote y pension de retiro abiertas por la misma Sucur-
sa1 fueron a 2.854, las Cartiilas de Previsidn Social
emitidas Ilegaron a 664. v 10s Seilos de Previsi6n ex-
pendidas f&on 30.550'. -


Ademas. durante el orooio aiio de 1916 se consti-
tuyeron poi esta Sucurial, 'dos Patronatos locales de
la Vejez y 65 Mutualidades Escolares, de las que corres-
ponden 36 a Escuelas de nifios, 28 a Escuelas de niiias
y una a Escuela de Parvulos. De dichas 65 Mutualida-
des conesponden a Mallorca, 55; a Menorca, 4 y a
Ibisa, 6.


Sucursal.


L a d e "Minerua,,
Coin vareiii anunciar en el iiuiitero passat, dia 31


teiigue lloc dins ia sala de i'escola nacioiial de 1 .' eii-
setiansa de tiins una hcr:nosa frsta literaria inusicai corn
a coronamerit de la primera serie de cottfcrericies quela
jova Associacib organis&.


La gentada ornplia de gom eiii gorn lu sala i molta
que no hi capigiik omplia el corredor d d Claustre de
davai?t. La sal:] estava bellarir?nt adornad!i d q u t ai en-
gitiy del soci Mitierrista Pere Ferrer ainb algiins mes,
ociipaven la presldencia ies Autoridats civil, eciesiasti-
ca i judicial de la poblaci6.


El prograina se cuiitpli rigorosariicnt, aixi en ia ?art
musical coin cii la literaria. L'Orfe6 de la Sociedat cair-
la amb mol: d 'ajud cCarainelles., 'MarinescaB i a iArre
Moreu!. i el quarteto de la mateixa toca *La Tourtere-
ilea i rFa:tt'isi~> d,ilb tiioifa af


El public aplaitdi etitusiastarneiit ail cis joves exe-
cutants. qu'en tant curt tei~rp i sensa s h e nota casi
cap dels cantadors, era !iiarevclla io que feien. Espe-
cialtnent va easer aplaudit el jove tenor Jatiine Nabot,
que sensa taiiipoc sebre musica canta arnb molt de sew
titnent la sardana <(Per tu ploro9.


Lletgiren poesies i traballs en prosa en Pere Sartcho
en Juaii Sencho. en Joan Llabres, en Joseph Cursach
en Jauine Massenet i en~Miquel Carri6 quz foreii molt
celebrades per la coiicurrencia, coni tarnbe la poesia
.La flor del mar$ original de !>. Danizl Getto, que reci-
ti3 el rnestre doli Andreu FLrrer per ausensia de son
autor.


El ja dit don Andreu Ferrer, lletgi ti11 llarg discurs
desarroiiant aquest punts: .Minerva deesa de ia Cieii-
cia-Ateneus d'Espanya-Fins dz l'Associaci6 .Miner-
van --Ideal ati a q u e deven aspirar eis socis d'aquesta
entidat. La concurreticia complascuda ainb so seu tra-
ball li tributa una ovac'o.


El gra, el bessb de id vetlada fou la conferencia que
don6 don Miquel Sa&?, Delegat de la (:aixa de Pen-
sions i de I'llistitut naciorial de Prerisib. Parla de SLes
mutualidats escolars,i ies pensibns a la vellesa. desen-
rotllant el teina amb inolts de detalls i tenguent durant
prop d'una hora pendent de son llabis al public que l'o-
vacionh al final de sa ben estudiada cxferenc;a.


Sentirn no disposar de mes espai per donar-ne uti
extracle que, si Deu ho vol farein al dar conta d r les
conferencies que aMinervaS organis4 en aquests ulfims
mesos.


Lp gent sorti molt satisfeta de la vetlada
Sia I'enhorabona per son organisador i per tots els


joves minervistas que amb tant d'entusiastne ban em-
pres aquesta obra de resurgiment i d'auto-educaci6.


L a de ld Caixa Ru;al
El passat diumenge aquesta erttidat celebra dins la


sala escola del PP. Franciscans la vetlada literaria-mu-
sical que cada any ha celebrat desde la seva consti-
tucid.


Se repartiren profusament, programes, dies abans,
i en aquella diada s'ana donant a cada soci una entrada
per evitar barullos que eis altres anys hei solia haver.lo
quai se va conseguir totahuent degut ai trabaliacabadis-
sim de la Cornissib organisadora i en especial de don
Llcrens Joy el qual mereix I'enhorabona mes efusiva.


La part musical corregue a cdrrec del Chor dd/ Con-
cwnl que cant& molt be =La Esperunzan * Vals burles-
COD i SFum, fum, fum, , i ademes un quarteto de guite-
rra, laud, mandolina i flailta dirigit per don Miquei Lla-
neras que toca amb rnolta afinacio i ajust vui t pesses,
essenf de notar especialment CAlboradar aaires regio-
n a b , Preiudi de *El Anillo de Hierro. i un hermbs pas-
doble dei que n'es autor el nostre paisa don Antoni
Giii, veterinari i director d'una banda de musica del
poble.


El P. Fr. Pere J . Cerda feu u n notable discurs exal-
tant el progrks que d h s ArtA se nota desde cert temps
an aquesta pbrt i senyalant mides acertade; perque
a y e s t progres sia veritable i sa, aixb es, que junt amb
el progres econ6mic e intelectual s'hi noti tambe el
moral i reiligibs sensa el qua[ el poble creixeria de-
forme


Don L l o r h Gareies i don Andreu Ferrer feren tatn-
be un discurs, cada un, tractant el primer; de la produc-
ci6 agritola esRanyola i 61 seg6n sobre Econornia i
rnedis destaluiur. I


Recitd una poesia popular don Bartomeu Ginart.


,
en eis Canrs pop:ilars nostros.


No cal (ilr que tots e15 orad:;rs foren apiaudidissims
pwb :'ii especial el P. Fayeras que don8 21 testa$- it1 pii-
blic eis cant3 ooDuIa!s d'Es Talmer i d'Es ucrmar
acompanyats per'ell inateis ainb 'l'armoni!rin


Sia per tots fa mes coral enIiorabof;~i


I"
An aquesta sec,citi donai-c!in comp-


te de 1e.s obres que 110s sigucn reme-
ses per sos autors tie les quails en
farern una rcssenya.


Almanac de <El Felanigenke.
H-m estat obsequiats arnb I'Almanac curresponetit a


I'any I917 que edita anyalrnent el confrare de Fzlanitx
-El Feianigense. Forma un elegant tome! :;n 8'. que
ademes del calendari i dalos que soleii dur gewralrnent
els pron6stics que puguin interessar als mallorquins,
conte tambe uiia partida de rreb.ii!s literaris d i i lolt
bon gust que s..;::: Aqudl desltjfttli . d'en Joa:i Esiel-
rich: lPorqu6 les odia? Notabilidats de L. PI
Recuerdos de Ant.' M." P?riya.--Gerres i cantis E.
Amengwal Elgel de/ hart per M . Gaya i Baiizd Pre
Ante la Casa del Cristo per Alejandro Bhier.--Ses
inatances L. Planas DLS mea arxiu Pau X::n-:is. Un
qui troba sabata a son peu per X. Lhguerra C'e;i M.
Fortesa. E[ retahlo de/ Passid haginis Sant Saloa-
dor de Felanitx por iM. Bordoy. ~-Receia fin dc sigio
p.x Enrique Komaiia.


A y r a h coraiment I'obsequi.


Han visitat la nostra Redaccio .La Veu dc Midridr
#La Tribuna, sEs Gallets i el Obrero Ealear de Palma.
*En Xerriinn Soller, i: <La Tradici6n I =Fclanigenses
de Felanitx.


Periodics de canvi


Queda establit el canvi


Pocs dies despres de la nostra sortida va apareixer
a Ciutat de Mallorca aquest nou confrare que pie de
Valetitia surt redactat es llengua cataiana i v t a la re-
conquests deis drets de la nostra nacionalidat. S'endevi-
naja de primer cop son caracter nacionalista i en ses co-
lumnes sembla que hi tendran resso tots eIs bategs de
I'esuerit de Mallorca, I'autentica. i tendri tot el sabor


.La Veu de Mallorcal


del h g r e de la terra
Desitiatn al confrare llarza vida i fort ale Der dur


a cap i'obra gegantina qu'estreu re la nostra liia deli-
ment i encarriiar-la per 1-1 viaja empresa p'el restant
de la nostra nacionalidat.


6 1-6 n i ca
De la R7queta


-El dla primer de I'any tengue lloc a Inca una her-
mosa festa en honor de la Llengua Catalana S'hi va fer
una entusiasta reuiii6 en el mes gran teaire de la Ciu-
tat i hei parlaren els homos rnes eminents enlre'ls lite-
rats tnallorquins: D. Bartomeu Ferra, Son fi l l Miquel,
Duran, En Juan Estelrich, En Colom, En Fortesa.
En Miquel, D. Juan Alcover, D. Juan Rossell6 i
molts d'altres i sobre tot no hi podia faltar i'apostol
de la llengua Mosaen Antotii M." Alcover. Tots esta-
ren a gran altura, i foren molt aplaudits per la gian
conciirrencia alla aplcgada.


-Per Ciutat aquests dies passats hi havia alarma,
perque s'assegura que les fabriques de gas de tota Ma-
llorca no teneri carb6 mes que per un mes i no hi ha
barcos que s'arrisauin a florar oer anar a cercar-ne
del extranger. iHi ha motiu!


-A la .Cotnuanvia iMaiiorauina de Electricidati dia
cinc s'hi cornete'un iobo impohant. De dins la caixa
de ferro s'hi prengueren fins a 9.765 pt3 en dobbes i
(ieixaren tots els do:urnents, accioiis i valor$ del Estat
que hi trobaren. Se vtfu, voiim diners i res mes.


-Semhla que de Cada dia ,s'acenttis mCs la crisis
de feina que se sent dins Palma i I'Ajuntament s'ha
hagut d'ocupar dels medis de solventar-la.


-Per la carretera dfnca a Lluch. soccehi aquesta
setmana una desgracia. Un inatrimoni anava dins on
carret6 cap a Seua; la bestia tenguC por i se desvoch
caiguent tots dins el torrent. Queda morta a I'acte la
dona Monserrada Oliver de 63 anys i mal ferit s'homo,,
en Juan Reines de 65.
De Canostra
--S'a:rra setmana r a esser sagramentat solemnial-


ment D.Andreu Servera (a) Virell, molt conegut i
apreciat dins el poble i a fora. Sembla qu'ara se troba
un poc millorat de la penosa malaltia que sofreis. Deu
t-ulga que aquesta niilloransa aumenti si conve. i el po-
guem veure prest sa de tot.


- A la Sala s'hi treballa ferm arretglant el nou repar-
timent de consums i arbitris per I'any que correm, qiie
senibla volen fer amb la major in!yarcialidat i jirsiicia
possible. Mos alegram que aixi sia, i que si ningii si:
gueixa, corn aempre n'hi ha, voldriem '%s sense ra6.


En le8 bWres festes dels Sants Reis, el Cine del
leatre principal se vege molt concorregut, de :ai ITZI-
nera que se queda moltissima gerit al carre sensa
eiitrada. I diven que \-alia la pena, perque'l programa
era molt hermds, essenl de molt d'afecte la peiicula
Adan i Eon.


--ilia 8 sorti cap a Barcelona el ric capitalista i boil
amic D. Enrich Galiano amb sa Sia. esposa, despre?
d'haver passat aqui les festes.


--Segoiis tenim entks hi ha giosadors de la locali~
dat que s'afanyen fer presentar una bell* gIosada de
S'argummt per Sant Antoni i fins n'hi nn que la pre-
sentari en lletres de motlo. A n el nombre qui ve en
donarem compte perque es uiia nota popular que s'hau-
ria de cniiservar sempre ja qu'es de lo mes'tipic i her-
mos d'.4rtB,


--El farmaceutic d'aquesta localidat D. Jaume
Sancho en varies excavacions fetes a Su Corbaia
en els restos d'un tafaiof que se desfa, ha trobat algun
objectes de cerBinica romana. que son int ?ressantissims,
coin Lamb2 algunes monedes de la mateixa epoca.
.Convendria que tots els qu i hi entenguen i sentin aficio
per I'arqueologia, corn ell, tenguessin gust en conser-
var aquestes troballes i s'aficionassen a I'exploraci6
d e tantes coves i talaiots com per aqui hei ha sensa
explorar ~


-Despres d'una llarga temporada de dies prirna-
verals per f i hem rebudauna moneta, gracies a Deu,
que sembla caura molt be an els nostros sernbrats que
tant heu Wcessifaveii.


--Les obres des tren en la part del terme d'aques-
ta vila s'adelanten molt; en el nunero qili ve en dona-
rem una resenya del seu estat.


--El dijous demati les montemyes totes-de la part
de tramontana i ponent aparegueren blanques de neu,
oferint u n beli espectacle Fa u n fret qui congela. To-
ta la nit ha nevat, pero dins el baix, arnb I'aigo qu'al
mateix temps feia se fon inmediatameiit la neu. Any de
neu... (a hu sabeu.


-Se troba de moltissimn gravedat, tementse d'un
moment a I'altra un desenlas fatal D.= Antonia Miria
Gili Nicolau, mare de I'amo'n Uartomeu Esteva, pri-
mer tinent batle d'aquesta pobiacio. Que Deu I'assistes-
ca per La pari rnes convenient.


A juntarrient
Ses:.io de 31 de Decembre de 1916


En la sessio que celebra en aquest dia el nostro Map- ..
nific Ajuntament
' ' 1 cr S'aprovaren els expedients d'atrendament dels
arbitris municipals de 1917.


S'aorova el oatr6 del vecins de 1917. 2""
3"' S'acordh cobrar oer admi,iistraci6 l'arbltri im-


posat demant els cans durant I'any 1917.
qart Va ser aprovat el projecte de reforma de la fat-


sada de la casa n." 4 del carre dz Palma propiedad de
D. Miguel Caldentey.


5f Se dona conta d'haver-se cobrats ek P' i 5'
llibrement del cami vecinal de Sa Colonia cue Duia . . .
2119'96 pis.


6' .Va set aprovada la relacih dels qui tenen cans i
han pagat I'arbitri sobre aquests animals Corresponent
a1 any 1W3, -. que puja a 635 pts.


'~Sessid el dia 7 de Janer de 1917
En aquesta sessid:
ler S'aprovd i'extracte del acorts presos durant el


passat mes de decernbre.
2"" SacordB le distrihucid &?Is diners dgrant el 00-


rrent hes.
3e' Tambe s'acordh demanar a1 E m . Sr. Gover-


nador Civil, la declaracio d'utilidat pSrblica el'cami que
de Sa Colonia du an Es CaId per mes envant declarar.
lo vecitial.


4' S'aeocds pagar a D, Pere F. .Sard cfna..baixa.de
consums de 1909 acordada per I'administracih.


5t Igualment s'acordh .comprar un grif6 de pas per
QOSr 6 la Plassa de I& &nStitucio.
, 6". S'aeordB tambe comprat unas plaques de llaut6


amb les inscripcions que pefloca per distintiu dels cami-
ners municio als


2 7* Fir:aimente s'acordg arretglar on tros d'acera
del carre de Ses &cas i fer alguas remendos at Hospi-
tal de la viia. . _


l? e1 ligioses
-Dia 31 del passat se celebra a I'0;atori de San


Salvador la festa votiva qu'ananciarem; hei predica e
Fr. Gabriel Tous, rialural d'aqui; esscnt el prime:


;errno cjue h i predical a hi acudi moltisima gent i tothon
311 sorti e.mocioiiai per el ban swii6 qoe se dii-:ii c w
'e fent concebre que per ies seues naturals.dots Orato
-ies ser$ uti predicador d: cap de brot. L'lglrsieta esta
i'a endoniasda i ~rofussamerit i!.luminada. Kesulta uti:
'esra solzoinisirna.
-E! Triduc de l i t Caixa Rnral. aue se ceiebrara er


1 1


'Esgiesia de Sant .Antoni, va esser poc concorregut
Yei predicj el P. Payerzs qiie va fer uns serindns dig
ies d e major coiicurreticia A la Comutii6 del diumen
:e hi assistireii tnes ho:;ios per6 no tots els y e p n k i
:riposat que tant nioits snn els sock de la Caisa Rura


--lli:imenge dia 14 3 haiirt~ f-sta votiva a St. Sal
;ador arnb serm6 a ciirreg dei Vicaii U. Sebastia Llite
. e sFwe . El mateix dia Comunio dzles F i t s de.Vfafia


--Ei dissapie de St. Antoni completes solemiles. i c
l i a del St. Ofici amb se.rmo que predicara el Vicari Dor
luan Ginart Pvre.


el dla de St. Sebastia festa solemria a la Parro
Juia ainb ofici i serm6 a carreg de D. Sebastia Llitere:
Vicari.


la Comiini6 era per el!s


Noves Qelligioses de S t . I l icbr)s
-S:?g6ns noticies fidedignes, aquest mes comensa


'an el noviciat a Son Roca de Palma corn a postolante:
i monges de la Caridad les filles d'aquest pobie D.
Yagdalena Porn& Pemenies. D." Ester Tous Perez
3." ~;a~alina-Bosc~.Muittaner. A totes le$ desitiam ut
Jon acert.


Suplica
Pregam a tots els qui rebrhn aquest


peribdic sense haver-lo demanat, que
;i iio voleii ei-tar-hi suscrits t e n p i n la
hiidat de remetrer-lo-mos els de fora,
J avijin al repartidor aquells que vis.
quiii q u i .


Els qui no hu farsn, creurkin que
vole11 esser suscriptors i 10s apunta.
.-&in a la llista.


-


C O S ~ S .nostres


Notes folkl6riques
Hem comensat I'any nou i corn sempre tothom en


'a el pronbstic, el judici, segons el particular caracter
le cada 6. El poble el te ja fet desde I'antigor i feel
:n puarda un cabal valiosisim de dites populars, can.
;ons i refranys sobre I'any, cada un des mesos i fins
robre cada un des dies. A f i de que tothom puga tenir
irreplogats i a mB a totas hores aquests elements tan
agradosos cada quincena publicarem els refranys, dites
cancons que rnes hei diguin, que serviran d'esbarjo a


ins arnb el recort de dites veies i a altres de profit ja
ju'els refranys son I'acumulacio d'experiencles'dels nos-
:ros avis.


Any nou--vida nova
Any de trons -any de morts.
Any de neu-any de Deu.
Any de nw -any de blat.


' Any de nen-any d'oliva.


4 n y de mens- any de bens.
Any de figues flos -any de plos.
Aay daubons-any de Ilagosts.
Any d'aubons -any de blat.
Any.de.&usses -any de biat.
Any d'auveies-any d'abeies.
Any d'aubons -any de cavaions.


Î Any de baixest--ses perteres van malament
Per masse pa- no hi ha mal any.
Lo qui no es amb es meu any
no es amb es meu dany.
Qui dia passa-any empeny.
Ets anys passen com es fum.
Mai es mal any per tothom.


* ,Any de missk-miseria.


" .


Cang6ns
Na Maria fa amido
per enmidona carnies
trescents sixarita c;i:iq dies
se ccnte un any redh.
Set mi! sefseiites vuitmta
hores en uii any hei ha;
esaoeu qui les va coat&
na Juaua sa hergniita.


Endevinaia del any
UI? abre q w te dotze bmnques (mesos)
a ca5a brdnca h i ha quatre nius (setmanes)
dins cada niii sei 0115 (dies)
i quan un neix, s ' a h mor


M~les de Jaqer
Mes de Janer-:nes mal fener.
Ah mes de Janer-es moixos van a Mahd.
Brusques de Janer-bot1 any mos VI!.
Aigo de Jane umpl ses botes i e$ grane.
Polles de Jane-ponen an es pal*.
Flos de Ja-e ~~ no umplen pant'.
Si vols ceba de dobbe ~ plantala an es Jane.
Vinya per son menest&G-Cavada i
podada en sa.lluna veia des Jane.


Caqq6
Blanquetja coin l'arnntie
com ve,que n'erth fiorit
blanqvetja de dia i nit
com la iluna des Jane.


AI altre ndmero segiiirem publicanl el Santorai del
mes de Janer i les costums artanenques en la festa de
Sant Antoni.


ALi-BAXA


Entretenirnents ' , :
En aquesta seccib hei publicarem coverbos, d6ci-


mes, xarndea, jeroglifics, eodevinnies i somblnnses; i
cwda yuiurana donarem coota de yui iuos remeti 88s
solucions.


Coverbo
U n pages q u i vi^ anfir a Ciutat.i no snhia avon


s'havia d'acostar per dinar perque no teoiu cap cbn-
tirn, se dirigi :L e" uii Argent6 i li dig& baixet, baixet:
jSeny6, n quant 1110 p&g (riel1 u n a barr:t d'or?


S 'AseniB que Ja entreveia un negoci segur li
ligu0: Entrau, honio, entrrtu i j i ~ en pwlarem:
Msrgalidn, itquest homo dinara dmb noltros ilvui. No
v i t easer mal de ginj-6 os peg& que s'asseguh a sa
;ablr i li srrvircu un din& de pinyoi verrneyl Se pouti
luc. 110 poria pus. I h ~ p r 8 s des postres, s'Argeut4li va
iir: Bono, rhra ja podem comensar a parlar'des negoo-
:i. ZAont teuiu sit. biirra d'or?


-1Ah no!-dip5 es, pi+$--0 vost0 ereu qu'en
ieng una. No senyo; si .io iroiu4s hu deia per si un
lia en trob una. sebre lo que en poria treure.


Poreu pensar s i hi qued;i e'txurlat s'bcgentd.


Frrga .de vocals
V.rg. d . S nt S.1v.d.r


n.c.mp.rt.. 9.. M.ll.re.
a g.v.rn p.1- .n tr..d.r.


V.sq.. st. . . . p.ny. f.rt. ..-


Xarada
Nom d'animal es mu prima


M a pvirna tres, c a n s el dors
Y ]~i, imu qnntre es una mid%
De dos bres en mmjaria;
Trps prima animal sera.
E' es inen Tot per deserts va.
Si vols cabilb cbbfla


M a pTilJln,&S, pert de1 GO8


. . .


Endevinaia
Una eosa verda,
dine es verd blanc,
dins e& blanc vermei
dins es vermei negre
,dinr es n a p e blauo.


I . , , . < -____.
Estampa d'rn Amengud y X"~taner.-Palmu,- i~~, .
4 LLEVANT


GUI UJ A (a) Ganancia
ARTANENGS: No csmpreu res que no passeu abans per aauesta casa


Mai VQS ne tornareu de buit, Deraue es sa aue ven


Gomestisbles de tota easta, lieors, dukes, galletes, ete,, ete. : : Grandios surtit de Pirfumeria


Aquesta casa te deposit especial del celebrat “A i~ IS ’ 1 ’ ~ N 6 L”
E 3 0 P E Z E 3 ’ c I P-


Fixau-70s be e n sa D i r e c c i o z CENTRO, 7 , G 7 XL-ARTA


Aqui s’hi despatxen tarnb6 els servicis de I’Agencia Bujosa (a) Ganancia (tinics Agencia) que serveix amb


puntualidad i barato qualsevol encerrec se l i fassa per Ciutat pels altres pobles de &blIorca o p’es Continent 1
I Despaig a Arta: Centro, 7, 9 y 11 Despaig a Palma: Estanc d’es Danc de s’Oli


EBANISTERIA MOD
UE


Arnb prontitut s’enllesteix qualsevol treball Ii encomanin
Mobles fins, de tots els estils p’el parament de casa


Especialidat en cordats de cadires a I’antiga
Pintats i dorats fins, de tots es gusts


Abans de casar-ros i abans de comprar a cap oltra banda
passau primer per aquesta easa


carre ae la Parroquia - Sir%&


En la Llibreria, Papererla, i Gentre de Suseripeions
D E 3


Ferrer i ured
Vos serviian en puntuafidad quakevol llibre o pubficaci6


pogueu desitjar, rranco les pomografiques
A PREUS MOLT L I M I T A T S


SE VENEN T A M B E


paper de t3tes classes i tarnanys, lllbretes. quaderns.
pfecs. lapis, tfntes i llibres escolars a la menudo io en gres ....-+-...-.-.......-.


Notau be la direccio: QUATRE CANTONS, 3


D E .-


CIES I
OBEETA A TOTES HORES DE LA NIT


+:: Vins i aixaiops medicinals -* ’* -*<- ‘I * - -I& J L * - r‘ L Jb -I .- ,> ..,,
*I, A i x ,raps d e CUCS del Doctor Morey 2s $t: s t 0 .IC


preDarak amb erba cuquerer d’ArtB 2% _ _ 2 c .* & ’8.- 1, -8 P
Plasseta d‘es Marxando


I I I -
D E SA D AVES &.


Vim de Taula i Vim Blancs


a la menuda i en gros les yen
A T O T PREU


J


vestre Arrtau Gaselles (a) Garerner
RECTE, 8 - ARTA .