DECENAKI CATOLLC JlALLORQU1 Atly xu N h n 448 A R r A 20 de Desernbte 1928 D E U I P...

DECENAKI CATOLLC JlALLORQU1


Atly xu N h n 448
A R r A 20 de Desernbte 1928 D E U I P A T R I A


PRi.US
Art& ilcomai*za ariy 4 Pia's.


Exti anger 44 lo ,
A fora id 6 J


s i n d u s t r i e s dami fs t iaues
I


La feina del camp dGria origen a
una mul t i tu t molt vaiiad2 d'intlus-
tries, bassades en la trsnsformaci6
i conserva dels product& recullits.
Dtsde els molins, el5 forns erc. fins
a la prepaIa5j6 de des fi'uites en
conserva, teriim una inmensa esca-
la de petites i graris industries, a
veqades recloses dins la Ilar, a ve-
gades disposant de grossos capitals
i ilioguent inleressos forrnid;tbles.
A y ues t a elastic: i t H t i n d u i;t r i a I dels
productes de In terra e i ben cone-
guda: desde la m d o n a c a r n p m l a
que pasta i cou el pa per Ii-1 cetrna-
na,.fii!s a lrs panificadores de ies
g t ?Ins capihls que ha!i de p a p r
milions de pessetes de jorrials i so+
tenir miiquiiiaries que costen igu.511.
ment niilions per fer u n a c0.a que
sgmbla rail seltqi,lii 1x1 I I e p a , i e .
nim tot? 61s grao:is ini;igiii:tbles de
transfot'niacio del filrnierit. t \~ lucs-
te,c. itidu-tries escati r i i o l t l lui iy, R
ca-r iosi i 'a, de troh rr-se N I ' a ' ~ ; t d a
que 111di iem rgpcrar .Feini i i i ia
Caritiixt iniportaut t ie fig:.ues'>eques,
pel rxeiiipie, per0 d'uiia manera
I. ti tl i in el I t a ri ;I I s e n i;i a w l i r la bo , I -
dat de le. q:ic sequen altr'rs coi1ti.a-
des que c ~ n i c n e11 inarlco figurlals
que 1>01ti C)S, 13spoi-Cain i e s l~ i i t b l e s
cai i t i tats dt: ; I ~ I c I ' I ~ G , pel b d'8rt;i
no su i ten acliiey!es l a i t s , t ; + t i b f n
pwen ta )es tie ij in el le:; t de - ,
que son dejicja dcls goiri met>,.dels
grans crri~res i i i b ( i t s . Enil1oiarn
una canlit;ir (le tornR\igcJss qu'ape-
ne5 colhle~s el coi;su.n~ de I : i vila ,
per6 I l l i i i arnb I; forma que l i 130-
d i iem ttoilar 5 o r i j d A Record que
v i s i i an t u n a fi!bi i i~n a PiacenYa,lta-
lia, em V A wrpi eii,ire l'iir-iibaJa de
gi a11 nonibre de v;ipons de llavors
de tomritiga, de les quai; n'estreien
oii i feien tortelles pel bestiar. A.
qursts vagoris represenmren una
cantitat de metres ciibics de salsa
de ton?af:$ga que ascsta, i represen-'


taven tanibt! no sols tenil:, un pro-
ducte bb i apiwciat a t.otes. tes c u i -
nes del mon, y i n u el mSxim aprofi-
tanient de la t o m a t i p ja que fins la
Ilavor adquiria V i i l O r . Les matan.
qes es fan .dins :des cases, ri g t y i e s
a] regiili.de festiva fi-aternitat q u J
imprra a1 obrar els porcs grassos
no surlen excesivament cgres, que
si s'hagriessin de. pagar; els. jornals
pot ser fbreri un mal nekoci; en
cnnvi, en les p a n s ; . f;ibriyues que
niaten cenrenars de porcs cada dia
sori una inductria ben .san.etjada<
Ides induatries derivades de la liet.
fora dels forma tg-,eF, son descone-
gudes,i enca1.e i'obfenc,i!> de ls for.
marges es ,mol t po,ssible pillorat. la.
1,a ilaria es exportatla en b r u t . 1,a
ciirbonitwci@ del.;.. nostres, bo,scps
es Lie io m& primiiiu qii'es cme ix ,
am,b la p@j:du,\,: c-onsiguerit de tots
C I S d a i v a t s d e , la. desfilacid de .la,,
fusta L':ipl-ofiramePt~.de ips re^
neb drls nosires pinars es nLi'a. A i -
xi-podrieln seguir, pera sols vo'em
fer .veiire,, que ~ q.qyeg!,es #indti:(,,i.iGs
que"ienim e; , estat rudlnieiitai-i es
pclden de+cabdellai., gr; cies .a la
seva rla5;icitat sense esinei-Car
gi aris capitals, ia q u e es pot Iimi.,
t a r l!;l pi'oducci6 srgons el capital
disponible. No soc.cei,ux alxi, Hirib
a I ties pi oducres, corn, p r , rsemp\e,
i'oli. Els inmen+os o1iv;ir.s d:i nos
tre Iertiie, p0dr.n duplica!- v; f i ipl i -*
ca i el seu xnJimeii t . pcrb 'aqui ja
f w r i falra capitals gro;sos si s'haii
de raciorwliizay a m b profir. les t;l-
folies i I efinei ies, La cor1cenIraci6
es nece-saria per tal, d ' obttnirolis
boils i que puguzii conipetir victo-
I iosameni anib els tarraconins, an-
da luysos i i talians. No hem (ie pen-
ski!. que caiia po.sesc4iti pupa .teriir
la s r t a rrfineiia. Pero, aixb j i i pre.
senta una br-anca industrial que. no
cap $otii.l'epigrdf del present arti-
cle Ara no'ns ,, proposam mes que


~ , i ' , I .


tractar de les industries', casolaues.
l k l s nostres dies es una i i ldw-


tria que promet , ,molt. Es 13 deis
bt odats a ma Es una de' led cmes
nies encertades fetes aqui per R ~ I O -
Iitar la bortclat de la ma de obra a
que feim referencia en i'aiticle a n -
lei ioi-. Momlment contribueix";i a i -
xecar- Lafinarel,gust 'de leS noitres
aiiotes, ja pers i dotades 'd'admira-
ble finor pati-icia-, .La dona ' atostrr.
mpda desde la wva infancia: a la
deliradesa de les rarides i'bbsodats;
deslii\ada a. tmballar per assolir u -
na pel-feccio deli&ada!hn de.contr;id
buii. pel €01 qa a 'derterrar la gi 6-
llerja que sol acompai1yar.a I'ixno-
ra n.ci a q u'i n.) pe.1-a en 1 v s .nos t res p i -
9-esias La Ilatra, 'passa ,avui ljer
u n a CI isyis, que probablernent .re-
sisiirh.


Pcro encare $i ?ha f ~ n a ,ii&&r?a
que no i.s ilerjvada de la rei ra, per6
que Is mos dona la term nosi~-a,
rei. escreix..Es el tui+me. La he;
1 esa del nosrre reco de m ~ n , ,la dol:
qesa del nostre clinia, ens d u de
taiit en ta i l t , a l i u n a angiesw o a ~ g - u -
na americana exlraviada. Aquesis'
turistes qu'erls visiten son simple-
n w i t I'anunci de la mul!itut qu'eis
podria seguir si rjnguessirn Irs (-0..
ses a punr Per dissor-t, ni els no+
tres camins, ni les ilostres comuni-
cacions, r i i les nosires fondes e i t a n
a p u n t per i-ebrer una elite e x t i 311-
g-era. El mal es, grnwat de'fbiit 1'
jlla, Aqui els ofrenam una sencjlta
coi-Iesi3 q!Je els: encai?ra i capiiv;r,
pei6 quv no es sufic,ient. Els nos-
ti es ajiiriiament? h.anfet una !a:c;t
que niai sttli prou alabaita. de t ra
Car i constiuir I.IOUS camins qd'ens
rtccstin a to s els bells iecons del
nosit-e te i me, prr6, la seva colibel'-
vacio no es pariona del enti.si:j:me
arnb que es feren. Els t ranir ie~,cap
a Captiepera, paswnt pel- &a ?&re
o cap a la ColoniJ podritn-ker
S O l l I C i b . I'el-b, fora de ajxb, Quer,h&i I
d'esper-a!' qne siga reaiitat \,en 4tiia
6 1 w a r i les i-emota, hauriem d@'p,$.
LLEVANT


sar Ies nost& fonijes an con l i -
cions; no SOIS le i .de,&w la vila,
sin0 les que h\ cabitn dAnignt les
nostres munranyes i a r r a n pliitjes.
Hotels sencills, perb amb tot el
corifort que necessita avui t in homo
modern. Hem de pensar que {io tut
el qui viaija per plet es miiiotiari.
Sovirit es u n homo q u ec guanya la
vida amb un traball diari, vero que
al fruir de les seves vacances nece-
ssita procurar-se el minimuu de co-
iiioditats que te a ca-seva Uu ciu
tada de Landres, per exemple, pot
ser persona de posicio humil, em-
pleat o cosa iiixi, per0 haui.ia de
podertrobar a Art& a m b pocs di.
ners, una cambra endressada, amb
bariyera, amb aiguil calenta, anib
tots aquells perfec.cionarnenLs hi.
gietiics que avui son inilisperi-
sables a totliotu. No pir1t.m del
menjar, perque per sorr la net?-
dat de les trostres pag6ses fLi que
casi cempre siil bb. f'eiisem que
hi h a pili 'ws s e n w s que viven
principalment del turisnie. La mi-
llonada qu'entra pel- aquest concep.
te a 5uissa es bzn conrgtida de tot-
h o 111, Na t ural ni t ti t aix o n ecessi t a
per demuut de tot, reclam, propil-
gandii, perb reclam i Ilropagniida
de quz!coin r a l . No elis fesyem 1'
il lusi0 de que a m b bells aiiuncls i
males fondr s eiis h e m de atreure la
gent.


Per acabar aquestes ratl!es. j.1
massa Ilaryues, ioi ttcm ,.il que cifirn
al coment;irment I otts aques;teh i r i -
dustries citadzs i a o i.ttp!d,.iiiieliL i
moltes altres que no h t m wro!ne-
nat, terien u n a propiedi.1 coinuiia
que f I vIitble3: la sevil elaslici-
t a l . E s poderi toi'riir i ernpotar dues
cot'teres dt: anwl'les o mil, segons
els niit ja tis ecotibmics dii;poiii!des.
E.i: pot perisai' N salisfer el ireduit
met-cat i iosiie o a exportzit- els nos-
tres pi-odu~te5 CJbI'ittS cap als gt'ans
centres conaumidors, t'ei o sempre
aixb ens ha de dt)iiar tin rendiinent
rnes segur, que ptr. exeirip e.unn fii-
bt ica de cimeilt que Liiiicaiiient es
fdctible arnb la bAs:e d'c~ii erirri ca-
pial, d 'una bilratura de conbustib!e
i d'rnergia que no teriim Si lenim
lleut e her11 de tractar iin airre dia
de aquestes gi ans i!idustries 1 de la
forma en que foreii po-sibles a Ar
tA. Per a m , ens lieiii volgut limitwr
a senyalar algunes de les infinites
possibiliiats que teniin de rnillorar
la n o m a economia.


..i I a


d* &-,


JOSEP SUREDA RLANES


6 SE NECESSITEN
BRODADBRES I CALADO-


RES A MA


J. SANCHO CARRI6
"VILLA LAS R6SAS" - A R T A


La mort del Urn.
Sr. Eisbe de Mallorca.


El tlerrer noiiibw d e L L E V A N T
ja s'estnva ilnprimint yuari ells a .
rribh la triita noticia de la mort del
nostre bondadds Prelat, i no pogLle-
rem posar hi mCs que una senzilla
not3 que a r a volem ampliar.


La seva m o r t pot dir.>e que foil
cotnpletamerir ine-perada. El dia it-
h a w , festa de 1'II:iiiacalada Con.
cepcio, va celebrar de pontifical i
rnalgrat es sentis despr6s mks fati.
gat que de costum, ningu va creure
que allb fos un siritciiiia a1ai:mant.
L'entlenih, dia 9, va sortir a donar
u n passeig per la Bonanova i Ge-
nova i tot el temps wstengue, molt
animat , la conversa. A la tornzda
v a dinar anib sos familiars els qual.;
aixitnaIeix rvpararen que estava u -
n a mica decaigpt, perb no'n fereti
(2s. A les cioc del capvespre se po-
sa en el llir perqut: no's trobava
g lira bt! i es feu preiiarar i seroir
una tissaua. AI mateix temps que
la prenia, subitament va agra-
vai-.se, i en breu estolla, d e i p r & \ de
rebre el sagranient de l'cxtl ema
unci$, va donar I'hnima a Deu La
dolorosa nova se divulgh anib rapi-
desa en niig de I'rstupor i peria
de tothom i Ies auloritilts anaren
acutiint a1 Pitlau per donar el ('on.
dol a1 Sr. l k w i w r i a la distingida
fanii1i:i del f'relat d i fun t ,


Ve'r fiqil i les seijes dades biogt h -
fiques. L'a rreixer dia 18 de noveln
brr de 1862 i d ia 1s de deseinhre de
1886 fou ordenaf prevere pel Rishe
Cervera Fou pi-ofrs~(ir en el Semi-
n i t t i de hlallorca desde 1887 a 1902
on hi ensenyh I .lati, i\lttafihic.a,
Teolcgia L)ogmBtica i Di et Cniio
nic V i r pendie el d o d o r a t cti Te,].
loaia I 'ar~y 188s. i ell Drer Canonic
I':)ny 1896 to's dos ;tmb 'a irci'a
Pilemine disci.epartte),. L'any 1901.
despi 6s d'unes oposicioiis hriliants
f o u elrgit Cationge de 01 i h u e h i 1'
a n y 1Y I6 Canonge de 1.n S:u tle R1:r-
Ilorca. Di;, 17 de descmbre de 1917
fou pi oposzt pel Govern per Risbe
de 'Ienerife ori hi desplegh el seu
zel infadig;rbk. A1 cap (le dos aTrys,
en 1919, foe: declarat Fill I1 Iuhtre
de Rlallorca. Dia 27 de jiirlg de
1922 el preconisaien Risbe de Gi-
rnna i dessegiiida comensii la l l i -
s:ta pastoral d'aquella inmensa dib-
cesis on va fundar hi un centre eu-
caristic per atendre les necessitats
de le3 e:gle.hies pobt.es.


Dia 30 d'?bril de 1915 el nomena-
ren Bisbe de Mallorcn on pot.dir-se
que el fet m& gi andios durant el


Feu pontificat. en mig cle moltes ab
tres rmpreses setie:;, va essei' la
Sallta kIissi6dr I'aily p issat A Pal.
ma que tengue uii exi t i una tes,o-
nancix i i imensa,


Enterraren el cadhver per dispn.
sicitj testamentaria de! difunt en la.
nau centiai de la Seu, cndret de la
porta del h4ira:for.


Que el Scttyor 11 haja copcedi: el
descilns erern i que l'il*lumicii per
a sempi-e la llum perpetua!


-
Per 1'1lm. Cabiide Catedral lian


estat rioiiienals, Vicar! Capii I I I R I ' ,
S. V. el h l . I. seilyor don JLiunit?
Homar, V;cari Ceibera!; i Echoin
de la Mitra el nostre p a i d lul I. Sr,
U. Fraiicesc Esteva Blanes,


Iiebin la nostixi inks coral i res-
pectuosa felicitacid.


-Dia 17 en l a nostra paribquia
se celebraren so!emties funerals e i i
sufragi del que fou bisbe de Ala.
ilorcil, ilm. i Kdm Sr. D. Gabiiel
LI om pa I- t .


( A Nu Coloma Suifedz hlnssn-
i ie t qu'erz nizq d'riiln of1icui3zmq
frobnr. jiiiztnmerit i m b t t i i esinl
d ' i r m i p e s , f e t z t fl0l.s per la Ptt.
rissitiiu i


Perclue a1 Sznyor ets plaent
vet x q u i perqire t 'envia
tan sovinr, amiga mia,
I*Atigel Sant del sufiiment


i i l g ~ t en .-a nia vaJent;t
tiinibt? anib I'iiltre n:)s pi esenta
el c;ilze d'un dolq conort.


Amb a n i o r w a pitdii t
per u n a griic'ib esquis ida
vessil deniurit til Ieiida
el baume de la atnistat.


I per aix6 te veq i
d'amigues enrekol t a d a ,
tcta la cambra bi iifitda
de fiors corn ;In bvli j::rdi*


Ohen:\ drls vostres cors


le: flors li sernblen divinrs
arnb [ i f rosada drls plors.


Regina, Mare d'amor
de srifi inient santuari.
per rixes Llors del Ciilvari
donaules frui ts de Tabor.


Q.re s i porta d;i t-dell fort


;I la y u ~ 6s lliri entre esp-nes -4


111 A K G A L I U A ESTELHICH
ArtA5 Desetnbre de 1 25. ~- .- .. . - .. . c___._sJ --cI
AI?Td4iVE1VC. s i V O I S nji4dcw
rri i ib el t e u grn d'nwiro, n a h -
cas cl uizicll czr'tirrnl &? trri pa.
Ole, siiscrztite IE LLE K G V l
LLE V A N T


LA C, i lXA DE PENSLONS
Durant el passat novei.iib; e la


Caixn de Peiisioizs pes els I . 4 1 1 ~
i d’estalvis, ha rebut per iiiiposi-
cions 19856462 pessetes i ha
pagat per reintegres d’EsraIvi,
mensuhlidats de pensih i capi-
tals diferits reservats 18 007 9 %
pessetzs, resultant ui ia diferen
cia a favor de Its imposicioris
de 1 848.506 pesseres.


Uiit SO del inateix mes, el sal-
do de operations de la Cnixn de


vzs, puj i tv i l a 321.406 170 pesse.
tes, de les qi ials corresponeti
265 433.713 an eli Estiklvii; a la
V ~ S M ; 11 4 )5 02 il Es ta lv i s di .
ferits i 44.977 395 a ilssegul-a-
nients sociais.


En dit mes abona 540 Subsidis
de illIaternidat per uc toral de
27.000 pessetes , corlcedics a les
inares obreres que han acredi-
ta l estar iriscr-iies en el Regirn
d e Kt.tii.s 0brer.s i have1 cum-
plir les dem& cl;iusules que re-
giiI;ic la co:icrs5iO del Sub i id i .
Per p;rgos de E’ensioris de Cirpi
talitzaci6 a favor d’ubvei-s que
ja h;in at-ribiit a n P I S 65 ;tiiys, In
Ciiixn ha satisfctes 29.U93’6S
pessetes i ;II nmteix iemps h:! a.
bollat 14 200 pessetes, per 4 130-
tiificacions txir;ioi di n;iries de
350 pessetes ciid,i t i t i i i , i 312 de
400, concedides a 36 vclieis rn I .
jors de 05 atrys, eis qu;ils ha-
gtit:rit ho;icitnt l’irnport de :ii se-
vci c o n ~ n d e ~ i $ p i l i i i ~ i ~ rl:it5, ban
estat cornpreso3 en el repnrti-
inent de l a caritidat proc-edent
del Kec,tirt>g per el Rerii- Ohrer
sobre lei; iriinstnissiotis de bens
per hereiiciii eii t i -e parents des
de el q u i n t gi-au colatcral, i n -
clussi:], o entre ycr.wies sense
cap vincle de piirelire.;c.


9


PCllSlOlZS p P Y els Veils z d‘EstaL


* Desde que esta ubertii la en-
hransa de lo que vi i lgi t rmrnt se
diu el coiizszttn d‘rnguany els
bons phgadors, que son casi tots
els vecins d’ArtB, acudexen a
cumplir una de les obligacions
que per atendre an a1 be corn&
la 1Iey exigeix i si be ho f an de
gustperque saben que amb a.
quests diners el municipi aten a
I‘arreglo de carrers, carnins,cla
vagueres i t an t e s alrres C O S ~ S
que ens afecten a tots, se lla-
menten no obstailt de que les


circunstancies especirjls d ’ a
quest ariy no hagin perm& el fer-
ho arnb les tongndes de costtiin,
confi;rnt amb que el bon dehig
dels encarregats d e la cos8 p d .
b i i c; I , ii q ! I es t ii I I y 4 11 i ve , res t a b i i -
r d n la normi~iidat.


Eslan molt adrlantades les
obres del cami de I E~rnita;ja se
passa per el Dont del torrent
dels Cocons i a v i a t arnb io ta la
coinodid;id que exigrxen els
temps moderns, se podrh ai.ri-
bar ;in el porral de I’Oi-dtot9.


’Tiiwbe estnn inoit adeliinta
de. les obr-es de pel-llongament
dt. lit c1;zvagurrii colectot~it per
nllunyar les males olors de la
carretera de Ciipdepera i corn
que 31 temps favnreix, per I ’ in .
convenient que rrpresentnria PI
que el torirnt dugues molta d’
aigo, hem de cre t i re r que bell a -
v ia t la poJrern veilre acabada.


NECROLOGIQUES
Hqguent rebuts eis ‘arils S;rgr;-


ments i la Benrdicci6 Apostolica i
despres d’utia ilarga malaltia suf i i -
da amb iesigriaC,ib txempiar, el
passat dia 12 oa morir en la [MU de!
Secyor, a Ciutat, aont t-e.idia ordi-
nal iarnent, la respet.ible aenyora
D”. Maria Fabregues i Sureda, de
ca 11, Epifatiio , espos;i del nostre
h o n aniic el Dr. D Josrp Sureda
hlassanet.


Filla d’unade les nibs dialingides
fami!ies a r t a r i enquq ainb el seu
t o r bonclad6s i trecte exquisit, H -
irhi’a les simpatres dels qui I’enre-
~‘oIiavr;i, per 1 0 qua i , 14 w i t mClrt
ha estada molt sentida dins les rtU
meioses amis\ats i relacions que S‘
hoiiraven amb la seua conrxeaqi.


AI cel 5ia
Ret in , el seu sfligit e5pbs D. Jo-


sep, els seus f i l ls, l a .eua mar? po.
1itic.a D” Coloma. gei maiirs. ger-
mans politics i dernes familia, la
mes siilcera expt e s d del i ~ o s t r e
condo;.
- Dvsprb de I ebre els S a n b Sa-


gramenis i la Keneiiicci6 Aposiblica
v a morii- a Ciutar el p a s a t dia 14 la
bottdadosa Sra. I ja Maria Guasp i
Vicens, viuda de Nadal. Q , A C S.


Rebi la seua familia, especial-
nieilt els sew fills 0. Juan i D
Fravcisco i la seua filla politica IY,
Rosa Blanes costro tries sentit con-
dol.


RELLIGIQSES
CONVENT


Diunienge dia 23. Comuni6 pels
terciaris a les 7 i a1 capvespre visi.
ta amb platica a I‘hora de costum.


~~~ ~~


Dilluns dia 21. Coinensen les i‘o.
ranta . hores Je 8aJ:)l. A ! vcspre
malines i a nii i ja !:it cant de la Si.
bil la i Ofici ::mh 1; forma drls tle-
mes anys. Ih ran t aquesies Co--iilrra
-t iores predic:ird ei Kil t . P. JLiunie
Rosse!lo. T.O.1:


MOKTS. - 1 ‘Yx 1 I fou rrobada mor-
ta di i is el coi.riil de casa seva la
mesi ressa Ma rga 1 i ,la Forri es, (a )
t’urrtta. veileta de 84 anys que feia
temps vivia i o t a sola; que D c u hagi
amparadd la seua a Ana.


-Dia 14 mori casi reperitina meiit
1.7 ma3ona Magdaleua Salt de So’n
Llulls. Feia teirip, sufria U C H ma.-
liitconia que a teiiiporades la teni8
molt postrada. AI cel iia i rebin els
seus fills, filles, nebots i dernes f , i -
milia el nostro mes seritit c.onuoI.
ASCENS. -Hi{ ascendit a captiif is
d’0bres Pilbliques, el caniiner Ria-
nuel Llaneres, (a) Murta; tot l i si-
gui enhorabona


T O P A D A -Vengent de Ciutat e!
caiilidn de l’amo’o Bartomeu Amo-
r\is, (a) Sopa, guiiint mestre )urn
Boil6 rengue !a desgracia de topar-
se a m b u n carretd dei q u a l tirava
uti catfail orat , arnb iar i mala forru-
iia, que va fer inevitable la topada,
resultant amb averies de poca coil-
sideracio e1s d m vehicle- i anib pio-
madurtts l’amu del carretb


METEREOLOCIA. - I l u r a n t a-
questa dece , a el iemps ha eslat
molt vaii,ible, brltsques d f a prima.
i~ia i arnb so l i cel rapa t la major
part dels dies, hem, hagut de :ofrir
una h d o r intensa drgur a les n e u s
qur cubrrixen elh pics inks a h de
la serra noi t. 1


NO?d EN AhlENT.-Ha estat elegit
vocal de la Direciiva de la Socie!;ct
Arqueologica Luliana, la primera
enridat cultural d. Mallorc;l i , una
de les nit% antigues d’Espanya, el
n0sti.e bon aniig I 1 Lltiis Anioibs
Amoros, actual vice president de
la Conlissi6 d’Investigwc,ions A r -
queolbgiques i Prehistoriqurs del
Xluaeu d’Arta .


I, ISITA. hem tengut el gust de
saludar a 1). Jusep R Mnydiis, re-
dactor informatiu del Corisell d’t5-
conomia Nacional, el qual visita la
nostra comnt-ca per estudiar la no.-
11.a exportacib. En la conversa sos-
tenguda amb dit senyor ens hem
hagut de l l m e n t a r del poc espe it
iiidustrial i cotnercial del no5tr e
poble, el qual a pesar d’havec ten-
gudes bones ocasions per convet.-
tir-se amb exportador dirccte. ha
pi-eferit, a carivi d’una p n a n c i a
momontania, I’esser absorbit per