L L A n y XI1 Niirn 247 ARrA 10 de Deserntm I928 D E U I P A T W I A DECENAKl...

L L
A n y XI1 Niirn 247
ARrA 10 de Deserntm I928 D E U I P A T W I A


DECENAKl CATOLlC MALLOliQUI


PHr.US
Art.4, i co~uaria ny 4 Ptas.
A fora id 6 B
Exti aneer id 10 B


t “ 1 I ’


les indnstries a r t ~ n ~ n ~ u ~ s
L a contrada d’Arta, que’s i sera


sempre aininentment agricola, vcu
de mica en mica redressar la 5eva
economia i aurnentar de cada any
la leva tjquesa Aquest aument 110’s
deu, com podria suposar se, a la i m .
portacio de capitals a que dor1.4 lloc
la perdua de les colonies espanyo-
les. La part, relativaaent petita d‘
aquests capitals aqui colocats re-
ti assri mesque afavori el descap-
dellament de la nostra agricriltura,
ja que, apoderarrt s e de gt a n s pos-
sesions a punt de liquidar.se eutor.
pi el seu esboqinarneot, sense modi-
ficai.,ni millorar, en general, e l re-
gim antiquat de la seva explotaci6.
Uoicanient uil petit noiiibre de lec;
velles possesions escapa de les
mins de les persones que importa-
ren capitals americans qiiantio.o>,
o be foreri ehtablertes a base de a -
quests capitals. Ericara que no ha-
gin estatsgaires, i ben segur que
insuficients per fer sortir definit i-
vament la corrtrada d’Artd de la
zona de grans propietats, h,An bas-
tat, peryue la V i l a i el camp, hagin
conegut una epoc a de relaiiva
prosperitat El millor aprofiian?ent
de la terra, la niillorii i el canvi
dels culiius q u e han duic a dedicar
la major part de la terrd a la que
djriem agricultura de exportacib:
amel-les, aviram, porcs gcassos etc.
han contribuit poderosament a1
benestar dels nostres pagesos. Es
clar que Arta no fou mai com Cap-
depera, per exemple, llanqada ma-
terialment a la mar, sense casi te-
r r a aon desenvoluparse les activi-
tats dels conradors humi’s que s’
hagueren de fiar a la mar, cres-


+


quent en so6 fiils un esperit aventu-
rer i de comeuc qu’els itnpulsa a
cercar eii nores terres el guany
que la seva rls negava, A I ta re una
antj,Fa tradici6 de petits prctpietai is
uri cultiu ben estuiliat de peiita
propietat, reduit es cert, pevo en
coiidicions de aprofitar la prirnera
avinentesa per aixamplar-lo, i una
pob!acio suficierit pel conrar noves
exiensions, a v u i encare sotmeses
a1 regim de possessio Ademtis hi
ba dins I’esperit del poble un desig
i n - n a t detposseir terra, de millorar
la propis especialment a n b la sem-
bra d ’ a ~ bres. La nostra terra esta
molt lluny de poder h e r conside.
rada corn a boiia, en general, i 1 ’
a ig ta manca cnsi sempre, pero el
que s’ha fet fins a ra , en ‘es pi.opor-
cions red iides en que ha estat pos-
sible, permet augurfir \.in aument
de bcnestar seguint la rula comrn-
q.id;l, benestar que per a r a es deu ,
mt?s que als faetijrs riaiiimIs, ,ja
hrm dit que son mei tnitjans que
bons, a1 factor homa. El rorirador
artanenc sobri, intel.ligent i irava-
llador hit fzt el miracle


Pel b,aquesta inil’ora en el guany,
ayuesrs dobbes qu’han p a m t a les
Ilibretes d‘estalvis dels nostres pa-
grsoa poden teuir certa acci6 co-
rrusciva, i de fet si be la gran part
d’aquests capitals, minusculs casi
sempre, gracies a1 sei-iy de la gent
s’empleen en la terra, per engran-
diu el c o d o la corterada, o per
millorar la, veim qu’una minoria
els exposa en negoeis probiematics
enduils per un afany inmoderat de
guanyar, negocis que casi sempre
acaben amb la vol,atili7aci6 de les


ganancies arrabassades a la terra a
foi.Ca de suor. S’ignora o s’oblida
niassa sovint qu’Arta ( 4 per ara,
molt poques probabilitars de per-di-e
el seu CarilCter agricola per trans-
formacid e n una contrada indus -
trial. Encara que el seu terme es
badd dins l’esplendida badia d’Al-
ckidia, i per alla poguks qualca dia
exportar i importar, es molt dificil
que aquesta transformaci6 es pro-
dueixi. N u te mes que prirneres ma.
teries derivades del camp corn a
b a s e de una industrja. Es clar que
tenim ben davant els ulls, pobles
que sense prirnei-es materies hnn
muntat poderoses industries. A Ca-
talunya, sense anar mes Iluny el
notnbre de industries per cada
10.000 habitants es de 7 5 , nientres
que el total d‘Espanya sols arriba R
25, i Catalunya no te carbn, ni coto,
ni petroli, n i ferro. per6 te una ve-
Ila lradici6 industt-ial que aqui hau-
riem d‘iirventar. Per altra banda les
possibilitals financieres de la page-
S I R artanenca son nlolt niigradrs
quant es tracta de gram industries,
es clar que e3 podria trobar I’ajuda
dels capita1istesart;lnencs qyin p 1 -
triolisme es bzn provat. liecordis
per exemple, coni aculliren quaiit
es t tactade d u r el Eerrocari-il a la
vila, ?pel-6, realment e$ possible dills-
Artri la insta’aci6 de industries que.
reportin brrieficis inmediats i posi-
tiu.? ]a hem dit que hi ha poques~
piobi~bilitfits de que pdssern a un,
regim industi ial per6, es induptable
que hi cap l’establinient d’algunes
industries, bassades amb el que te-
nim millor. el factor h m a .


Ara, que no hem d’oblidar que
avui tecnicament es pot do iar per
mort el temps de les petites fab i i -
quetes; les grsns conceiracions hi-
dustrials, estaii a l’urdre del dia ,
LLEVAN I'


no matar d'arrel u n afany inexpert
qu' ara comenp i qiie poi ser pro-
f i t&, cosa que ferem, si Deu 1701,
dins un altre article.


]OSEP S U R E D 4 RLANES


corn a unics sistemas licils de pro-
ducci6. Per que es vegi la ra6, i ja
que hem parlat de Catalunya, re-
cordem que la seva industria t extil
t e en marxg 218 fabriques zmb
1.700000 fu5os halia en canvi, te
solsament 123 fib1 iques,per6 aques-
tes fhbriques compten a m b mes de
4 600.000 fusos, es a dir casi tres
vegades mPs fusos en la mitat de
fabriques. L'economia que aixd re-
presents es evident ;encara que sols
baixas el cost de producci6 per la
disminuci6 de les despeses gene-
rals, es compren la seva impoi tan-
cia.


Es per tant una cosa que social-
ment ens ha de preocupilr, la colo-
racid dels estalvis dels nostres pa-
gezos, i cretm que s'els ha d'adver-
tir dels perills que representen per
ells, la colocaci6 dels seus dobbes
en industries mal muntades i sensa
cap serietat Ikcnica, per6 fora tam-
be convenient uti repas rapit de les
nostres possibilitats iridusi i i d s , Fer


1-


AQUEST NUMERO HA ESTAT


VISAT PER LA CENSURA


--&s*.a+w -


Als l e c t o r s de L l e Y a n t


aria en el misteri le la
Pura corn ploma d'hrigel k s la neu


qui resplandeix a1 sol mi trepitjada;
perb mes pura s6u als ulls de Deu,


Net 6s el cell si pel clarissim blau
oh Inmaculadii!


ni una boirina volandera sura;
perb nies neta excelsirut inostrau,


oh tota pura!
Lliri entre espines al ermhs aspriu


amb son aroma els viadors encanta;
talment entre les Verges v6s floriu,


oh tota santa!
D'Adam nasquereu en el tronc danyat,


lSlriica flor del Pnradis novella,
tal que en vos Fruit divi n'ba germioat,


oh tota bellal
Fib, prodigi august del Creadof,


Mare, ideal del Deu Sabiduria,
Espoaa, encant del Esperit d'Amor,


Per Reina dominBu tot l'univers
amb dolca magestat consoladora,
no m& terrible a1 esperit pervers, .


sou, oh Maria!


oh vencedora!
Si l'excelsa milicia angelical


Reina vos diu i servitiit vos mostra,
de la familia sbu del trist mortal;


oh Mare rrostra!


seva Purissima Conrrepcio
I be que ho sbu: en tanta excelsitut


nosti es mi+$ries no nirau esquiva,
vos qui, sens culpa, el glor heu conegut,


oh compasiva!
Doncs en la viill de Ilhgrimes i mort


a vbs cridam els desterrats fills d'Eva
que heretafern la culpa i la dissbrt


d'Adam i seva.
A v6s lSlnica exernpta d'aquell mal,


q u i , honor de nostra sang pui ificada,
I'altiua testa del drag6 iufernal


heu tiepiijada'


lllirau com de nou brinda la serpent
fruit seductor al arbre de la c ibcia;
salvau-ne, donrs, la perturbada gent,


mar de clemPncia!


Salvau els q r i i entre culpes i peri!is
a vostres ares hurnilment s'iircogten,
i E ~ S qui en defugen': que rambe s6n fills


qui tant vos costen.


I entre la pompa del solemne jorn
amb que avui vostra' glbrisr hem cblebrada
senyhu a1 poble de tot bet?.) fetocn,.


oh Inmaculada!


f M. COSTA I L~OBERA
DE PINTURA
L'exposicib picibrica celebra-


da dursfit els dies 25, 26 i 27 del
passat novernbre, per les alum-
nes del Col legi d e Sant Agust i ,
d e Pa lma , resulth briIlantis4rna,


Fo ren rnoltes les exposirores
que presenlaren teles marevello-
ses: unes, riquissimes de color,
Zltres a m b exaltacid t e rv rn t d e
li n i a , totes sat u r a d e s d * i 11 s 1) i ra c i 0


Moltes d'elles cornensen a des .
p a n t a r en el c a m p d e !'.Art Le?
seues dots i h-lbilidacs at t i s . iques
posades anib evidencia en aques.
ta exposki6 i r econegudes en
al t res anter iors , les donen en t r a -
d a en ell E n t r e I P S expositores
de primera fila, sobr rssur t la se-'
nyorera Antonia L lado Juan,ell;l.
despurita corn a passatgism, ten-
guen t la virtut de ari-eiicar del
no res admirables relacions de
forma i rransformar les vulgar i .
dats tries insignificants, e n ver-
taders t i 'esois artistics, sa tu ra t s
de inspiraci6 i d 'e legancia .


Rebin la senyoreca Lladc? Juan,
a ixi coin tarnbe les professores i
c,ondeixebles, la nostra rnes sin-
c e r a felicitacid.


Boy.
FORT DE CALAFIGUERA 1.12 28


4


-.<-A-


DE §ON SERVERA
Novament s'obi ir-a diw , I O del wc-


tual un nou curs de bt*od?ts H mti-
q, i ina organisat per l a Co-npdiiyia
Singer.


S'ha celebrada a la Pnt-roquia
solem:ie festa en honor de l'lniija-
culada Concepciir El pobie tot pr-eri.
gue piirr en la festa esseilr nioltes les
cases q u 'os ter! taren colg u:i du I-es
a m b i'iniatge3de-lil l'uri~,inia:obre-
sui.tini 16s d.. Sr. Corp, Conveut de
I). Antoni Llitel-.is i sobretot el carn-
pa na r i 1 , I unii t i a t p'els CI) rigreg3 11 t s
marians, oferia hcrrnds cop de vista.


t'agaL pel seu gerrna 11. Mon.;errat,
dimecres dia 12 a I'E-Klrsia s'hi
crlebrara solemne fuoerirl per l ' t r rn
descans de l'kairna de ' D. Ankoni
Sei-vera Nebot, Pvre. Eucarrcga el
SI.. Servera D. Monsserrat, reiident
a Africa en carta a1 seu germa I '
amon Juan,que s'aboni una llimosna
als pobres qu'assistesquin al funeral
Igualmrnt se air4 un altre ofici fcne-
ral a Son Carri6 per I'anima del ma-
teix Pvre. per encarrec del indicat
Sr. Servera.


Posades de manifest a la Casa de
la Vila les noves Tarifes qu'han de
retgir durant l'any 1929 per la recau-
daci6 d'arbitres municipals ha acu.
dit en manifestacib, aquests dies, un
nombre crescudissim de vezins a de.


'$+


rnanar a1 Ratle la supressid o modifi-
caci6 d algtines d'elles per conside-
rarles abusivzs. Ei Sr. Nrbot diwe
a 1;1 Conisid que a n a a la %la que


OB ERT U R A
Atentanlent i i jvit::ts per el


set1 Drox)ietHri hem fpta i i na
I , I


I visita a u el oolmwdo L'Espe- presen r a \si n i n s t :I n ci a a I j u n t a- ment rxpresarir a ix t per e :c~i t les


Comporrien la eomissi6 que se en-
ti-evist.4 amb ei Hat-le, 1) S e h s i i a
Vives (ai Pell'llorga, D. Jaume Ihu-
za. I). Llorens Morey (a ) Hosco i I>.
Salvador Vivrs ( a ) hlas. S'tsliin
i-ecui~it firmc s i c+dules persotiwls
per afegir H I'esmentada in.t;lnci;r
que s'ha de presentar UII d 'aqur t s
die5 vitierits.


Defiilicions. - Tmina Gili dt. Son
Jei,er, de 16 Pny;; R( 'fcl Agui c i ,
Llaiiterne; Jeroni (a) FusLer, de 05
anys Q. A. S.


Corresponsol.


Per cubrir la racant de Fis-
cal Muuicipal suplent, oewre-
guda per la mort de RIestre
Hudi'eu Femenies (a, c. s.) ha
estat nomenat l'amo'n Rafel
Carrib. (A) Julianet.


del Ari;ulo riiira~it R li , Plassetii
del hfni.xnutlo Et) J o d i Morry
(a) Esc*nl;i.


EI ti011 establiiiicnt ve a om-
plir uti h i t , que se notavw en
lil dlostra vita I no de.diu dels
simil;rt,s qne veiiri it p0bit.s nies


L'iibuudaut i escullit assottit
de que estb rep16 en el qual fitis
els paladat*s m6s exigects tro.
bran iuaterial I,er uutawe,
ens fa. cteurer i desitjar que 4
uostro arnig cooseguesqui el
mes falagiier 6xit en el seu
negoci.


Per I'esfor c que rppre+en ta
el m u u t a r aqnest establirrieu t
dot, nt H Artti d U I I H teuda [le
prirner ortjre, rebi, l 'amic 310-
rey It\ nost:.a inks coral euho-
rti bo II a.


griius yi l t? el liostro.


RELLIGIOSES


I > ' u i m i H HOKA
E/ Bisbu Lloinpart 2s mort
Quant aquest no. entrava en


mAquinii a r r iba ta noticia d'ha
vet- mort cas i repent inament a
Palma ahi r ;t les cinc del c a p .
vespre I'Im. Sr. D Gabr ie l
L lompar t i Jaurne, bisbe d e Ma-
llorca.


L a falta d'espai i de mPs de .
t a lk nos priva de parlar ne rnes
p e r a v u i Ho ferein en el pi-0xim
no. si Deu ho vol.


A. E. li. I. P. A.
D I S P O N I


AGENLIA DE ARTA A PALMA
I VICEVERSA DE


ANTON1 GILI (A) COMUNA
SER V I C I I I I A R I EN PRONTI l UT I E C O N O M I A


DE PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pnlma - - Banch de S'oli, 24
DIRECCIO: Arth--Can Comuna Centro


GRANJA BARCINO
PER TOTA CLASSE D'AVJRAM DERAfjA
CUN I.§, COLOM3, A LlMENTS ESPE C1 A L S
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I CCKSULTES.
-4 )CU N S E L 1-MI A L L0RCAII.t


D E


('A1,I.E I)R J A I M E I1 n." 9 a 149
RAFAEL FELiU BLANES


Palma d e , Mallorca
S~S'l'l<bi<lA PARA SENORA


1' CABALLERO
AK r'fC171.0S \' NOVEDAnEES


PAQ A VEST19 DE TODAS CT,ASES


Ensairnades i panets


P A N A I N R I A Victoria


Wiqnel Rota Castall


En Hoc se trohrn -1i116s que a la


E S F O R N N O U
DEN


A sa botiga hei trobareu sempre pans
panets galletes, bescuits, rollets, i tota


clasa de pasticeria.
I'AAtzUE 8E SERVEIX a DOMICIL1


Netedat, pronitut 1 economia


DES PAIG :
Currer de P u l m 3 bis. A R T A


EN JAUME PIC0
( A ) ROTCHET . . . . - . - . -


t6 uua hgetic!ia eutm Arta, Yalnia i Capde-
pera i tie! va cada dia.


Serveix arnb prorititut i seguredat tota
classe 4 'eo ch rregs


Direcci6 a Palma: Harina 38.An 0s cos-
tat des Centro Farmaehtic.
Art&: PaIma D . O 3.


- .~


Tienda Vicen s:
PRECIOS Fl JOS Y MUY REDUCIDOS


EN
y toda clase


de
Me rceri a comestibles
Teii dos


Perflimeria
SE VENDEN MAG AS DE COSER


v todil clase de iostrumr.ntos
J. V.CALLE DEA. BLANES 38


PFAFF E IMPERI


Ant,omOvik de I l o g n ~
DELS G E R M A N S


SARD (A) TEKRES
A cada arribada de tren van a 1 EstaciO.


Trriwi servit!i coml)inat arnb el Feiwcarril.
Hxcursioris aSes Ccves,Calai-ra t jada i denids
purits de Rlallorca a preus convenguts.


_-nn-n- vwvwu-


DIKIGIKSE:
Carre d'En F'itxol n."8
Id Son Servera n O 2 9 1 A R T A .


U N
MAQUINAS PARA


COSEK YBORDAR
La Fabrica mas grande de Maquinas


para coser y bordar del continente.
(MARCA A L E M A N A )


DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN A R T A


CAN GANANSI


3