I_-- f 'Kk us Art& i comarca any 4 Ptas. A fora id 6 * Extrarieer id10 D * D...

I_--


f 'Kk us
Art& i comarca any 4 Ptas.
A fora id 6 *
Extrarieer id10 D


* D E U I P A T R I A
A u y XI N 6 m 405 1
ARTA 10 Novemhre 1927. I +


UN MASCTSCRIT ZN'I'ERESSANT


Die XXVl mensis
fabruarii 1714


In D-i nomine: Los honors .4nto-
ni Sacicho X<.ijw i Juan Gili Sobre-
posats lo any current del ofiici d e te-
xidors de Ili de la preserit Vila de
Arth Miquel Gili, Antonk Atzacnora,
Jwne Carrid i juzn Juan Prorneos de
dit offici juntament arnb 10s honors
Pere Tzrrase, K4mbn Alzina, M ir t i
Carrib, Jsume Grnard, Juan Alzarnora
luan Llull, Miquel FornCs i Miq :el
S..rncho Sobreposat i conseller Mi-
que1 Gili prornem i coiiceller de dit
offici coiigregats i ajuntats en casa
,de A n , Crespi Sindic de dit offici
'per afecta de tractar i resoldre C O W
uiils i prolitoras a dit offici fonch
pwposat de paraula per lo honor
Juan Gili altre dels sobreposats
dihent: honor Sefios i savi concell, IO
per4ue haveu fet ajuntar a V. m es
per ferlns notori coin lo a p y passat, el
Ilin. i Rin. SI-. €3isbe en la visita quz
fen en Arta p r i d la Capella de Nos-
tra Sra. de Asumpsid, de 10 cult0
Divino per no estar desent; are ja ve-
rnn V tn qur: es necessiiri posar ma
ucr refer al qua Iro de (fitiiNwtrn Sra
per haver n o ~ l t r e s i dit offici qccep-
tat dita Capelh i 2x1 V. m. vo1'11ii io
que stl ha de fer. I tots concordons,
exceptat, lo hctrror Miquel Gi!i qui no
vol que se f m e , forerl deseiitir i vot
que se fasbe dit quadro asso el que se
ha de veura primer a1 mestre a qu i
donerim dit quadro a fer de quia
m o i l o i manerase compondrh i se-
gons es veurh 10s plassos i pagues
que se 1 1 haura de donar cada any i
vi is se Ilibcraconccll per dit aftccta.


Testes Juan Riut0r.d fill de Iuan i
Sebastia Lliteras f i l i de I'era.


Del llibre dels TexidCls de I l i de la
Vila de Art&
No li toca a un periddic de la talla del
nastro publiear extenses ressenyes
d% actes que v a n realisant les de-
mLis viles de Mallorca, No pecttrn
frr-ho, ja per el curt eFpai de que dis-
ponem, ja perque I'ainple intcrmcdi
m e unti altre nuaero f a que sien
jn bxtemporants lcs rcs.&nycs dcls
actes celebrats, que per altre part ha
lleyit ja tothoill en 12 prensa de b~u-
tat.
30 mos 6s doncs, possible drdicar


l e s a e s coluinnes a rrssenynr els
actes molt sinipatica celebrats diu-
nienge dia 6 ;i I a vila de Tetra, per6
IC volem tampoc passar sense do-
na r el nostre aplaudiment a I'esfnrc;
que aqussla vila ha verificat i la 110s-
t r n adlit is id al hlmcnatge que SQ tri-
h r:4 a 1 I I' autoridat C i v i l de la pro-
vi 11:k D. Pere Llosas B:tJia.


Fins fa poc,yuant el ferrocxrril pa-
s i l v a arran de la Vila de P.tra,els pa.
s a g e r s no teriiell ni el m6s IJeu pen -
sament sobre aquella vila grisenca
q:i : en rei s'h3via cridada la atenci6
pihic.i i si mts rio, tendricn unica-
meat qualque frasede mal gust t l s
mCs incuits, i els qui es preocupen pel
dcsvctiament de Mallorca, tal volta
deplorarien I'apatia en que dormitava
u:ia Vila per altra banda important en
quont a1 cens de pohlacid.


MeF, a tots els pobles les arriba la
s e u h,)ra, i fa Vila de Pecra a1 desvet-
lar.se,lia empresa una vida activissi-
nu i en POL'S anvs h a ldgrat atreurer.
se l',iten:i6 de tot:i Illililorca que avui
ha culminat en urla vel-tadera admira-
c16 a1 veure corn ha sabut quantrepa-
ssnren el cami de la cultura a mol-
tes altres viles q;!e gosaren de fdma
de p 1-0 r: ressi ves.


Fou Mn, Torrens (a c.s.) el qui un
di l 113 I i u n crit a14 p:ire:i p:r fx
1 0 s r,rg> i z i x ~ la p a n figura de 1'A-
pbiiol traricisca Fr Ginebrh Serra na-
tura! d'aquella vila.qni fou un dcls
fundadors de la C;ipilal de Calii6rnia. 1
e h petrers de ipr \a ren i a1 seguici de
la veu del precursor del moviment
pro cultura que s'ha establel-t en a-
quella Vila obriren les bosses i els
Cofs per fer uria:bella plassa i aixecar I
enmig d'ella m a eatAtua a1 ni6s pre-
c h r dels fills d'aquella vila.


I desde aqueila fcix * en que la pele-


7


-_ -a


\


grinaci6 franciscam hi duet& gentde
tots els poblcs de Mallotca, continua-
tnent ha sonat el nom de Petra q le s'
ha oberta urta ria de glo.iosa hcen-
dencia,Obri una gran font en ;el cen-
tre de la vila: mCs tard reconslrui el
Satituari de Bon Any que representa
un gran esforc de voluntat i una amor
foncla a lo propi.5egui an aquestes la
teconert~ucci6 de la Casa de la I ila.


I nre,en un temps molt breu, ha


per- Escola gt-adu-ida de nit~s.
Dinmenge pLssat se f e d la b m e -


diccid dels dos per la qual se celebrli
un fesiival que hh cfidat I'arencib pri-
blica.Les rnonjes tenen are lo que ne-
cessitaven, perque la casa q ~t f i , i i fa
poc ocupaven no reuaia condicions
i la nova 6s de gran capacitat, hx-
guent pogut destinar sales crandioses
i amb totes les condicions pedagbgi-
ques a I-ensenynnsa de nines i de par-
vuls.En ell 11; ha tambe la nova cape-
Ita, g ran i alta arnb un arte.;sonatmolt
vist6s.Les monies i la Vila e s t k i d en-
horabona Elles per poilfr teiiir u n
casal decent i caphs i la vils perquc
d'un cop ha p o ~ u t compleinentar par
les nines I'zsforc que ha fet per resol
dra'l prob:e,nr de l'ens?r,yansa dels
nius en I'alsarnent del msgnihc edi-
fici per I'escola graduada.


Aquest es estat taixtcat en plena
llurn i aire en les afores de la pobla-
c i 6 . E ~ de una senzillesa, i masestat
Corprenadores,disponguent de quatre
sales grandioses i totes tes dependen-
cies que en semblants tdrfizis sdn con.
venL nts. I aquesta gran obra 6s esta-
da duita a cap amb manco d'any i
mip lo qual tepresenta un esforg
colos.al per una Fila de la poblacid
de I'etra,


Aquest esfoac se deu sens dupte
a haver tengut u n capdeventer
de voluntad firrea un homo d'acti-
vidat admirable que sacrifica sos
interessos a f;ivor de la vila, i per
ella 6s capac r als rnks grans sacrifi-
cis. Eo,aquest D. Carles Horrach a n
a qui la vi a e + deutora de l'avenc
que s'hi nota en tots els ordtes. Dit-
xosos els pobles qui a1 devant de la
seva administracib poderi cont: r


A a x b un honor la probidad, honrn- desa onwgia i esperit jtisticier del S i
Horrach. Ell ha tengdda le sort dr
sebrer-se atfeure un gran auxiliar
corn l'exm. Sr. Governador Civil D,
Pere Llosass Badia el qual ha gecuri-
dades les iniciatives del SI., Horrack
fdcilitant-li el cami per d u r a bou
terme les empreses que S'ha propos: t
I la Vila agrnida a Cotes les proves
d'estirnacib del S r Governador li ha
fet lloc en el festival colebrat diu.
menge, dedicant li una gran via 110-
vament oberta.


Sia l a m6s completa enhorabona
a1 Jr Elorrach i al poble de Petra que
reb els bzneficis de la seva bonii


invitaf.6 que nos pas& i ~es'atitnciuas
que del consell pcrnianrnt reberem.


%


?Y gwk. z Agram-li a1 matelx temps l a
F.


De Sori Seruera
Davant un pirblic selccte i nume-


rorissirn s'edrenA, corn anunsiarem
diume,ige 30 d'0ctubre el teatre
"Uoi6n" rrceiiteinent Consfruit. Bls
Iv lors ja tenan drtalls d'aquest magne,
eclif i c ~ ,


Per la Co:npanyia Carina. Estelrick
se porareri en esctm le5 siguients
obrrs: "LOS MI)nigtej", sailittte en
UII acte; z r r -nda "La Afsaciana" i fa
comedia en dos actes "La Casa de


Una orquestiria composta de quatre
proftsors dc Paliua toca u n prcciOs
acoiopanyanient duriint la represeii-
tacio de "Alszciana" i en els interme-
dis de les obres a n o w n des. La
cornponien un violi, piano. jatz. band
i violoto.


Mrreix especial menci6 I'iluminaci6
rutilarit del local, que ofrria una
sorprenet mirada,


Sia enhorabona, encare que j a
repetida, als propietaris, Src, ,&bot
Vidu), Lliterar i Mascatb, als qua)$
desitjarn que I'txit coroni la seva
m p r e s a .


Q ~ I [ s ~ > * ' ,


CASA MENTS
Jailme Lluli (a) Llull amb Tonina


Saru (a ) Cantona; Tomeu Riutart (a)
Caragol amb Magdalena Palliser (6)
Cherubinet.


MORTA
D;a 1 de Novembre mori Sebsstia-


na Scrvera (a) Sardet, a bastant
'"*' LLEVANI'


grdes fanii'ies esserit presidila la
reunid per el primer tinent bdtle
D. Antoni Amorbs. Rector Rt. D.
Tuan Kubi, D. illiquel Morey i D.


avansada edat corn tambb una nina
de en Lluis Pajok A1 cel sien, \


DINAR
Dilluns 7 del :orrent. tengut2 lloc


un dinar en el port de Cala Bona en
la fonda de D. Pere Servtra (a) Pe-
joli. El6 que Ilrengueren part en el
dinar eren mossos del primer reem-
plas del 25, repatriats de Africa i
cumpliren lo proate . Feia bastant
de teinps que hu desitjaven poder-lo
celebrar tots p:egats.


Hi ha est& de fa filgunes
S P I I I ~ ~ I K I B S la carnpiiriti petita de
la Parrbyuia. Se uota ebpecial.


Corresponsal


En I'escola de nines num, 2.
ACTE KEIdL1G16S LITEKARI


Dins ei poc temps que fd qne
vengue a pendte possessori de I'esr -
la iiaclonal no. 2 de aquesla localr i t
fa Sta. losefina Satu6 Font ji s'ha cre-
ades nmtes sirnpaties, i ha lograt
cridar l'aterlcib pihl ica , n o jo$t per
l a bondat de sou c a ~ &<:fer sIn6 tambe
per l 'activitkit que despleqa en la
t;rs':a esco ar i el g ran i n t d s que
dt'niostra eii reiiixttcnr i'escola que
taiit drcaigud:+ e?tava a causa dcls
cotit i i iwts trbslats de les mrstres que
per ella han pashat.


Ara matem acaba de celehrar un
acte altaiiient simpatlc que d i u molt
a son favor i que w i s fiipte ha d'ts-
ser el priricipi dei rea'c;amriit que se
proposa. Es aquest I'Entronisaci6 de l
Sagrat Cor de Ic:tis e n la stua escola
qu.: celebra el diuinenge passat a les
3 i mitja del c a p v q r e , acte an cl
que hi convida Ias wtoridats, a tots
CIS companys plihlks j privats, vei
na t s de I'escola i families de les
alurtines. La sala escola i depend6n-
cies ariexes er eii hen plenes de distin-


nois, acompanyrnt-les ella a1 piano, i
entre un i altre cant recitaren algunes
nirles les poesies Salutadd ai Sagrat
Cor, Himno del niiio a su Criador,
Conft'anza en Dios i Des@ eomplert,
i adames la nineta R* Sancho recila
un escaient discutset.


AI acanar aqueix acte s'~l$A el
Rt, Sr . Rector i publicament don4
l'enhorabona a la Mesira per haver
volgut posar uns fonaments !ant
s6lids a laseua actuaci6 en la nostra
V i l a augurant-li exits segurs de
seguir per aqueix cam{.


A les moltes enhorabones rebudes
devem afcgir-hi la nostra ben ex-
pressiva.


' I nLtni , cipal
Avui vespre a la Sala se tor-


nard fer la s u b a s t a de la Lons-
trucci6 de la pare t per I'dixam-
plarnent de l carrer de Sant
Salvador Que va quadar d e s e r t a
la derrera v e g a d a . S ' n l ~ a el
tipus en un 5 p 8 , 'i'ambe se su.
b a s t a r 8 la r cnda de la Costa de
S., Snlvador, o sia la finca ad
q uirida per I 'A j unta merit per
emplassar.ni I'edifici escola 1 la
carretera de St. Salvador, re-
servant-se e l trast per d i t edifici
El pias es un any i el tipus 100


Se e s t h fent gestions per
l'adquisic16 d'un niotoret que
vagi t reguenc I'aigo d e la miria
que se construeix devora la
Font de la Vila.


pis.


DE CA N O S T R A
CAMP \NA ESQUERDADA


J u a n G imrd mernbres de la j u n t a de
I " ensenyanw, Vlcari R t , L). Sebas-
t i i i Lliteras, Pvre. i D. hlateu Melis
mes!re nacional,


pcib r d t bell quadro del Sagrat Cor
el K t . Juan Rubi, Rector, cstant en una
especie d'altar que teriia la bandera


- Efectuh la benediccid d'un senzill,


nieut, a1 tocar de mot t yiie 69
qua t i t tii6s se uecessita. Serb
pecis el cauviar-la.


MORT
Divenrts passtif, dia 4 a les


vnit des vespre I;t campaaa
annucih. l 'lhtremauocib de


quadre. Acabada la cerini6nia, i, en
obsequi dels assIstents,feu u n escaient
acte 1iterari.musical en el que poguC
aemoscrar la S a . Satui! qrrins mi-
racles put fer uoa actividat i V O -
luntat fernia, posiides al servici l'una
intel.ligCncia ben conrada enlapdes
les dues amb el llrrq del amor als
itlfants, morque dru ienir tora bo-
na mestra.


Ees xamoses alumnetes sews can-
t :ren m d t be dos Crinfie al Cor de
Jwirs i la simpitiea canco Jeslis als


i seguidament a*escamp& la
noticia de la a w a mort rBpid!i.
El mati, encam que no se
trobava gaire be, havia estRzt
dixeclrt i a1 horabbixa s'hnvia
hagut de j e u r ~ per no estar be,
Per6 l lp mort arribi casi re.
peutinameut. Deu el trnga a
la Gi6ria i rebi sa familia el
nostro cocdol.


PORCS
Eetam en 1'6poc:a iitgida de


In veuta dels pores. Ctlsi cadti
d ih sea treuentwoltsal pes,Diu=
mengct pwssat eutre vis que se
trrguerm rr'tii 'nagu6 ' in d'ells
q w pes& ZSd IQ ,idimecreu tin
de 296.


COKTItTBUCIO


Els derrers dies d'aqnest;ipa-
saada setman? sbhn v r i i f i d a
la cobraup de la coutri buci6 i
rnatricules. No err1 otslitiar que
s'ha feta tsml-16 la cridtl de la
recautlacib de cddides p e m .
nals i del impost de cowwas
i iuynilinat.


VlSlTA D'INSPECCIO
Duraut dguos dies d-aqucsta


setulana es estat h It1 uovtra Vila
D Juan Capb, lusprctor en
c:ip de 1". eusmyatrsa amh
l'ohjwte de p i t a ~ r la visita
otditlhria a lea escoles do riius
(ie la uoatm Vila i Irs de Cap -
drper;r Des de qui se ha diri-
git a Son Servera.


GENERAL BATET
Diljauo ea el treu del niati


arriba de PHS cap a les Coves
el Gemrd Batet al qual rspe:
rava a l'estiwi6 i i r i n r,utrida
comissi6 del SomHth, cans
viant-so e i r h ells e m a Geues
rill, i qurfe d'aqnella I i i u t i t r i ~
(*id, leu mlutacions de r4ttric.a.
Visiiii la Casa de la Vila.


PST, UEQ! iESCOhTAU!
No conzprezi serzye vzcztnv la GRAN VARIEDLIT DE MAQUINES


D'ESCKIURE de m6s d~ 5'5 clnsses clifevenis UR.-\NIA, cnmpccil.2 d f
wszstencin,PlCCOLA, PEIIKEO, CONTINENTAL, UNDEKVOO'T,
ROYAL, REMINGT6N etc, desde ptns 120 La inultzcupistn IBE-
RIA y tonta classe de meca~io,qra$a y uteriszlzs: pap& carbo, sttiles etc.
,@dqui?ies de cnlcul rnevcniilzl bev sunid, redd , elc. KEMA z altves.


Taules, cadzves, comodms, tawla w~dquitiu, i tntn classe de iwobles
per escrztovz de la tasa RO ??IRA.


J U A N LOPEX LLULL : : C. duerto no. 7 AII'TA (Mallorca)
Demanau infoimes i prospectes gratis de qualsevol cosa que vos interessi.


Represeritant en Bdears:
* '
I ? 6BRBs DE SALJ TA TERESETA i4


DE VERTA EN L A
Llibreria A FERBEP, GIMART,


X U ~ L V L ~ A i>E ART. i A l'ALMH
1 VlCEVEKSA D E


u
ANTON1 GILI (A) COMUNA


BME. FLAQUERcA)MANGOL
SER V l P I DlARl EN PHONT17UT I f: CONOMIA


D E PREUS
ENCARREGS A DOMICIL1


Pnlma _ - Banch de S'ali , 24
DIRECCIO: Artd- Can Mangol, Angulo


--Can Comuna Geritr o


GRANJA BARCINO
-- _c


PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RASA
CUNIS, COLOMS, AIJMENTS ESPECIALS
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S , PLANS I < Ii E 1.1 7 I.S'
-4 )CONSELL-MALLOR@Ab


A L Y A C H " M
D E


RAFAEL FELlU BLANES
CALL8 DE JAIME I1 n." 39 a 149


Palma de. Mallorca
SASTKBKIA PARA SEfiORA


'I: CA BA L-LERO
ARTTCIJT.OS Y NOVE1,AQVS


PA9A VESTlK DE TNMS CLASES


Ensaimades I pauets
En lloc se trohrn rill6s que a la


PANA1)ERIA Victoria
E S F O R N NOU


DEN


Miqriel Roca Castell
A ea bojga hei trobaren seaipre pans


pane% galletes, bescuits, roliets, 1 tota
clas 1 d e pasticeria.
rA.,AflL:E SI3 SERVEIX a DOMICIL1


Netedrt, prontitut i economla
DES P.41G:


C,,tcl.t.ei* d e P a h u 3 his. A A T A


*


EN J A U PIC0
( A ) RdTCHET


t6.una Ageiicia eur,ttj 8 r t a i Palma i hei
va cttda dia.


Servuix m b prontitut i seguredat tota
c l a w J'eucArregs


Diremi6 B Piiima: Hzirina 8. h u 8s COY.
t a t des Ceutro Farrnw8utic.
Art,$: Palma tia.. 5


Tiend3 Vizen(;I:
PRECIOS NJW Y N U Y REDUClDOS


Teii dos
EN


y toda clase
ae Me rceria comestibles


Per film eria
_I_


SE VENDEN MmuiNas DE COSER


PFAFF E IMPERII[


SARD (A) TERRES
A cada i r r ibadi detren van a 1 bstici6.


Term servici c o m \ h ~ t anrh el F t ? ~ ~ o ~ : i ~ 1 i l .
Excursions aSes Coves,Caiarra tjadii i demds
punts de klallorca a preus corivenguts.


DIRIGIRS E:
CarrC d'En Piixol n . O 8 \ _ _


-/-.,--,--F-.
vvvvv-


MAQUINA§ PARA


para coser y bordar del continente.


COSEK YBORDAR
La FAbrica mas grande de Maquinas


(MARCA ALEMANli )
DEt'OSlTAR[O EXCLUSIVO EN A KTA


I


*