. ' . > . . I . Dels treballs publicats ne son responsables els autors ~~ ~--___-...

. ' . > . . I .
Dels treballs publicats ne son responsables els autors


~~ ~--___- ~ Redacci6 i Adn\ini@raci6


Quatre Cantons; 9 '-:e. A R T A ' NO'S TO~~Q'%N:&LS'ORIGINALS j
I I


Art&'.(Mallorca) 19 de Maig ds 191? "!' . , ' ' Any 1 , . . _ '
, , .


_-_


.. . .,: .
.:P R F u p.
Trimestre. 'j CY5QPta
Any. .: a i i ' . 200 D. . :;. .: . .. -(:


.ESTRANGER . . ./. . . . Doble. la- bastreta.
,ESP&NVA:I


PIouen exempias
En el nostro article' de fons del n6mero ante-


rior retreiem corn 1111 bell eseniple, el noble gest
de la Vila cle Sineu que ha.defugit de cercar la tu -
tela de 1'Estat i per s i shla, vol cop t r i i r - se les .A ; escoler, que-necessita...s . ...ti'


N i haguP qui al llegir q u e l l 'Bel! c.r?v;pb, a l i i
ont deiein que ' estayen ultimant. ,el 'prcigrama de
les festcs ,a celebrar .prr 'la colo&~S de lg'priinera
pedra, feren u n a irbilica mitja-riaia de dupte i fins
volien suposar que passaria lo. qu'en inoltes pri-
meres yedres que queden possadev dafreia unes
belles-festes, per6 que W I ~ R ~ e t e r n d m m t totes


.? : , . :


soles sense q u e I&, zt";;>iuin .cofnpanyeres , . per
bastir l'edifici: , ; i y. .: : j ~


Sembla. id6. oue'i'Aiuntarnent de Sincu les
, I


va veure an aqueixes riaies de mofa i que li taigue-
ren ben cndins, yerque d'un cop tia,esqyeinnt el
prograpia i ha posnt inansial'obra deikjnt iixb de
festes per quant.hauriti iulocat la dizrreru. pedtm,
per quan t s'haura d'estrenar k'edifici>.-que se&ns
pensen scri per res festcs , , ,. . de .- Nada l d:en&afi]i.
iEnguanytnatcix! I hcu ,$Cri;un fer; ij: fa' quince
dies que hi p e g . . tin. brkada .de . picapbdrer,s.
{Quant un Ajuntamccit voi! : .. .


Perb-.es necessaii -que. 's sipiga qu' ~ aqucsr
tain.en,t , , , . ~ , i70 ha fer ' ahb ' t o t sol, siao
il..bbii Ihqg$j 1% triobat; i qUaht


I'ha tcniiit Ii h a v o ~ a t u n a.uxiiiar i idcmiis li doiia
cinqccntes prssrtrs c d ' a n y .perquo ,prepari tin
jow d e sa localidat-per l a tarrera del- Magistori al
mateix t e m p s que 1.i servesqui d';iusilisr. 'De ma-
pera qiic,avi tendriii u m C
sol mestre nombrat pey 1'
gats per 1' 4 juntamcnt. Id'<>, x t m e n i s , :que, \;os
crcis que rots eis dem(.s XOR coni noltros? Aqui
fa iiies d,e vint anys 'que n6cessifam locals per'es-
coles-i s'escusa per no f d o s es estat, sa j b r de n o
trobar inestres boils. IQLtiib rib'rnes furadadp! Ja
ho x i s , els altres en n o -tenir-ne de iiicstres 10s
cerquen i Ies paguen; i i ja'lio crec qu'en troben! i
noltros mos creim que plowrhn del aire ,del eel.


Per6, arnb ais6 del qsfors popular per Ics &eo-
les n o im'poria sortir' de la Comirsa de Ltevant;
precisament avui CIS petits pobles .d'aqueiui! so-
marca mos donen exemple de voluntat i ferniesa.


Son Carid-qu 'es u11 .pohletxo el' ines petit!
del nostro redol,-coni reiin a l a Corrcsponden-i
cia d'aJJa rebuda i que p u b l i c a i ~ an aqge.,t"inateix
niirncro, tambe s'es a l p t i lia prom& fer una es-
caia nova,-traginanr &:pu.hkic tots els muterinls, i
fent jornals de fran? $er bastir l'edifici que ileces-
siten per I'educacio dels setis infants. f per posar
to t el material nou i modern se va fer un pressu-.


. post i el public d'alli, aont no ehi lla cap iic, s'ha
proposat cubrirlo i fer el material nou. Preniu
Ilum, senyos d'Arta, mirau lo que representa per
aquella pobre gent I'esfars de construir l'edifiei
per son a n t a i pagar ells rnateixos el moblatge.


VAjuntarnent de San Llorens, ha consentit
en capitalisar una paga que feia a Son Carrib d e


. .


quatrecenrcs pessetes anulils i en quince anys de
scguir pagant-les. h a u d satisfet la cantidat pices-
saria per fer essoles iioves i pagat els inteiessos.


. A Son Servera s'ha oberta una suscripcio po.
pukir per fer material not^ a l'escola: i e n ella s'hi
han assedtat desde el Sr. Rector fins al mks hurnil
&e la vila i es un fet ja .h renovaci6 itel moblatge.


,,<Pergut: rctrelrre res.mes? Empagairnmos, Ar-
tanecs, d'haver aberta una llista desuscripcio per
feermaterialnou i.ea ella sols hei figuren dos noms
di'Sting'idissimsy per6 qug,, s'ha quedat espantada
co'm es biat de l'any tretze, pel- n o Iiavcr-hi qu i
presti calor al'idea. i lo que fau cls pobres dels
pobles. veinats nostros, ;no ho farbm noltros?
Aqui teniin f,ima d'esscr despresos, i no t sols. fa-
ma sifio'fets, de lo que 'n son bon testjnigni la re-
novacib de Ia Pirroquia, de I'escaIa de , Sa'nt Sal-
v d o r , el..decorat d'aqueix Oratori, Ics endoiqas-
sades de tots els nostros temples, etc..etc. fet.'tot
per suscripcici publica, i . es necessari qu'aqueixa
fidma no s'e.stronqui;Qie'h j e t el hies, )%t fer el
1nino5, i seria necessari q u c no comportnssim inai
mesque& ha& qui digui -clue tot ho estitnam
manco l'instrucci6 del ooblc. .'


.
..l .. . . - . . , , . ". ,


:..' a .les<..iidustriis
t, : i+ Carts :iprq-
isa.itl GoVerrl per
i r k s diiis Esp.mya


i>,y es (IC, tnnlia. i m -
i .et; topi 1:t seva
beua' it in n;rcid.


Pein fJ t ; i una. d j ~ i ~ 0 ~ i i c i 6 d'a,i;iesta imtumIesz% d l k
aon hein vist seinpw protecci6 per lo eqtraiiger'i e&-
rregui>S p6r lo 8 ; i t rX uh i.xiiiiiptiT a~khrmlen-rh i~ha
Ics miiios di: mymt cia, me3 rims d c l p o n , &Cro;atliiqs-
tcs inities estkn en :a&# ?:cis ingi6&sja4 f t~~ks $BII
diii'ii el iiiin:~r~~1 i : lnyliiterrii, iioii cxtr?u<~n "1 irl6B1,l i
dr,s:d'allb i'expql;tai~ + les: 'nxioiis, entri! les
. & ~ 1 ~ s k c o ~ ~ Eapiinya; de' inaiiera qus noitvos yni
Sorn el pais psodnctor pasam l'alyerzt niv ines cltr que
a Inghterm.


Aqnestes ;ihinii!ies no se veiien n lea meious for-
tes, piw1uit els Go:erns s ' in i~m~cn i io priuicr que fan,
es protegir lo s w , fent llais cspeci;ils prr fornetit del
Seu desenrollo.


La lley que he mencionndic, protegex les indus
tries noves.contant desde @mer de .Janer. de I'any
191% les industries que per' produir molt necessiten
esportar i aquelles dltrrs que produexen elements


Entre Ics qu'e anotnena coni a preferents en tro-
ham u n grupo quc, donat'el euracte de la^ nostra co-
marcs, tal vegada pU.gui convenir estudiarlo per
acuirmos an els beneficis 'de la lley i desenrollar o mi-
:lor dit, crear, una font de riquesa pels nostres po-
bles, me Pefteee il i"ap:irt g) que diu eExportaci6n de
ganados, vinos, aceites, frutos i productos agricolas
espaRolb mediante Sindicatos de produotorean.


Ara 'b&, Gporem explotar cap d'aqdestes ooses?
Esxaminemles de una en m a .


El best%: no n,'exportam de cap cl&se, eom no
BigaT!relp garcs grassos en les actuals circunstancies
que; els pretia %Its an &que s'han pagat fan penaar


htils per In: defensa n&ionsl. . ,


que s'ha. tolerat el- eonlrabmdo i han &qat a Rraesa(
per6 en temps normal.nasurten d'Espanytb; aixi, i ttdij
noeeria mal que el powdobr8s en, cis-nostres pobles.
seiopre el8 produetes elaborats .valen Nee que el8 ea-
tiirals i lo que un,altre.fa bO e-bn podrieiu fer noltroa


El vi: sLen exporta i en duen de-fora, 'de n i a u m
que, ne sabetn fins ana qnin punt 88 pot considera
I'exportacid del vi incluida dins la-,lley; ~ conv6 fer
constar que el vi que se cui a #Ai tA no basta pel 008-
tro consum i a1 matejx t e m p els ciiiths- tenen .molt
mal de vendre el seu producte, .per la caus8 del5 ia-
nombrablea hectolitrea de vi artificial que el pow
coiisumeix .. . . . ., , ' *j


L'oli: aquest ,ja es producte d'exportzcid, i .per 4r
cantidat que se cui ja.valdria la pens que els .p?&
ductors s'associassen per gananciB lo que beneficha
els intermediaris i si maven mes envant, millor,.'ed
refinar l'oli pregarqutlo.per exportar pwb; enrtrss$s
adequats i pracnrant, quant no fos m8s que invtrolk
els conierxes d'els nostros paisans d'hmOriea. . ':e<


Fruites: moltes i bones en produex nostro terdle i
de cadadia, aurnenten e18 abres fruitals en els,wf$w
camps i,algti jai pensant +mb la facilidat d@oncmwr
an el. rnercat &tu& quant el ferrocarril .estigui.-en
marxa, cuida les seves finques i les umpl de fruidLIL
primermcs, per twar nies abnnciantg peasctes+cli
teiiguessim un bon merea at ,ger culocw..Jes noewos
fruites, molts sirien els qui nuinentarten. les euitea,
perque tendrieu seguredat de vewe regumer.a& .&a
seus esforsos. . . . :., , ,I


Amb les fruites,:es tal vcgada eri'loyue millot .%e
pot trebaiar; totlt la coniarclt Ilevantina exporta met-
le?, aubercocs i figues; la prodnccid de les primeres
tot-llom saki que es abundnnt i se vcn tin els interme-
diuris, que venen esseFcriits de15 CUB
dels aubercocs B'CLL f%,pulpu, ja,+n molt,issini.i canti-
ciat, la. cuul vit ;m&?ndMt'bo &h my, i cle figues
Sou Yrrverd sobrctot, s' en du l i b palma de l'exporta-
ci4. .. . .s


i N o seria bo&ble' q u e els iiostr& i t k i h l t o r ; 'se
convenqessin d'un i Wegtidtu, qne l'ib9sociaci6 b 11%
niillor medrcinir psr curdr ek sei18 inals7- , , , .*: k


Associats, ambla constancia .neccrsarid pel' triuh-
far cpodrcen vendre 01s productes-quant lea conadn-
gu&, i'gonyarien, ndemds de lo que la ilei. concedex,


Amb les oircunatancies d'ilrta, critim que una f A -
brica de cousepves, prenguenk per basi . la p u l p .&e
:&ubereoc i In de tumatigue, montada per un sindieat
de produetors; aviat senyalaria una Opoca de pro@&
i ben estar per IA clasae ngricola: ides+ondiuvos ipa-


L'ensai que va fer el nostre sindica(: agricola .do
vii. dar resultat, pero s'hau de tenir en conte !es kir-
cunst%ncies creades per la guerra, i a. mc's, se cansa-
ren prast de 1'etnpres;i jcoin aniriem si per una p row
que surt malament, haguessim de pnedar aturitts?,;


Animauvos, ido, conredors de la coniarca pet. or-
gtinisar sindicats de productors all& abn no n'hi ,%,
i an els pobles com Art& que te ja el 3eu Sindieat
agrfeola, acudiu a aumentar lee Iliste8 de socis amb
rertader esperit social, esperit d'unio, per wnsegqir
millorar el vostre estat; q m els directors del .noytre
sindicat estudiin i emprenguin altre vegada el trebii
de millorar els agricultors, e18 asaociat-;, sobre tot ara
qui la nova llei favoreix tant aquestes ernpreaes.


. .


. ". lo que han de bencficiar els intermediarie. ..


gesos! que I'unio fd la fbraa. . .


.t
S LLEVANT


Les subsiste
El problema de las subsis


per moments i 6% 8egur que s
ptest, s'agravar8 moltisaim


Totes le8 nacions que e
mdtm i lea principals, a
una gran part dels seus homos, o e8
me8 o eatan dins les fBbrique8 de mun'
i si a n ax6 afegiu la gran
jar i veatir que se'n han a
mu8a de la guerra submarina. resulta que, les reser-
%q&ie eukeietwiee .w.e .hi Pap!a..+nel $6n.se van
.pr)int;dlloc.dit, a%an acab&a ia, j.aEi: veimque
I'Argentina que produeix tant de gra, ha prohibit per


1 S I B Espanya falta blat, qne es com a segur que
ea fa&@ gcom e-hu. fereqi? I si en faita &aggr\n~~, es
ben Begur que encara en falkar6 m4s 1 any qui v4,
m&idambnt'.la guerra s'hagi acabada, a' eausa de la
gran buiduda que hi haura aq el mdn, cosa que no se
remedia tan firailment.
,.,, Ric.axO, paqgle.x&rlu Rue to@ els mallorpins i
en especial tots el% artanencs, se fessin carrec de la
Jtuacib i Be detorminaeeea a lambrar.tot lo m68 .i lp
+lor poseible, -cornensant ja aquest.eatiu per aprofl-
tsr , tota la ,terra d'hort .sembrayt monjetes fssole,
Wniatos, patab, ,blat de.166 indies i to$a,cla@e de
hortolisaea perque, tota els comesti.blas mos poren. fer
aoluvi& ee'blat que sir& lo que regularment faltar,i, i
Bll venir'la pvimavera de K4ivsm, sembraut tamb4
rle blat, ordi, feves i demea Ilegums, tota la terra que
p g u i n enedra que eia Iluny.


I Tenguem en conk que primer amb 33 6 34 pesse-
tea teaiem,una moa de favina i Bra ja en.val66 i,
m e 8 que en trobem; pero si la 0088 dura, oom es
?at que Be cull a Espauya no basta i es regular que
40 en pugu8n .dur .d altrea .naQidnS, haurem de viure
do0 noatrob1at;repartit d'urra.manera equitativa eom
&u fan a Alemunya, a. Franps i a fnglaterra que 10
cab 'le8 deixen menjar .un nfimera- dcterminat de
, p m s per individuu; i si to@. w a n y a fe&un esfors
'-brant molt i b4 tal vegada no mos qvuriem an
aquest cae. .


S o hi ha temp que no torni. diu I'adagi mallor-
gu1i.i sabeu que e8 de vb; aatigament el8 pobleemeu-
@?ea i vmtieu.de. 16 que cuIen,dina oaweva, no duien
:hrkee,%i Mat, ni apeuea duienmbade Ubriaa, i era
ih&&ri sembrar tota la ,;terra que ,porhn i moltes
-blcoara que fseain :lluny i xereques .ue.mmbraven,
i.Eeien dnyom i'Ili, i els texidors .mallorquina ( a d r -
*&!hi havia molts) feien dgap i oalamandri. .. De qui
Bos+BaguBe predicat que aquell temp havia de tor-
nar. tothom a'hagu6s rigut d'cll i si la .?perra no 8e
acsba prest,,.,pwo preet, e8 .cwi segur . ~ u e ,tot ax6
saU tornarern veuuEe.


c 6 q I f t I*;exeXportaci6. , .. .


J. F. Pvre. . * .


L'animslo de les vinyes (altiasa)
Pra qui lea vinyea 6011 partidee a crexer i poaar


efana, ea l'hora de combatre swqta plaga allh aon
&an presentat ela primera indixidups, -amP la fi
&m6tar que iea femelles fsssin Is. dele ous i se
..u(llipliquin en, uaotidat tal,.que fa UevQrs imposible
I& mva destrnccid.
. . L'arseniat de $088 88 el contrari, que ben aplicat
bna ela millofa resultate ~,per,destruir aquets insec-
Bee; es hora ja de donar la primera pulveriaaci6 i an
d k v u i t dies.un altre per cwac el mal de rel, procu-
wnt sempre que la plauta no eptigui en flor.


L'enginyer director de I~%tscir, Eqol&giea de Fe-
lanitx Sr. M e e t p , recqpana les seguenta formules
. f o ~ aplicqur I'araeniat.


1;a
Arseniat de sosa anidre. . . . . . . 400 grams
W a . . . . . . . . . , . . . , 300 =
e o . , i . ~ . . . . . . . . . . 100Iitros


', '#Be fon Yareeniat amb la mitat d'aigo i la'cals se
m c l a amb l'altre mitat, tirants l4evb la segona de-
m t fa primera i remanant &le que &a ben mesclat,
&itbe s'ha de tenir mols d'ement a remanarb, cada
~.k$ada que s'umpl et pukverisador.


2.b
Arseniat de 8wa anidre. . . . . . . 260 grams
G a l # : . . . . . . . . . . , . 240 .
Aigo. . . . . . . . . . . . . 100 litros


Se prepara corn I'anterior.
Dona tambB un;l formula pbr .cmplear qumt la


viuya est6 florida i e8


4uc de tabaca 12.0Beaume . . . . . 2 litros
Aigo . , . . . . . . . . . . . LOO D


. .


Per combatre I'auimaM i el mildiu a1 matex
recomana una formula composta de le8 subs
seguents.


fat e31 e ritrda g'aigo i 1S&+bt en
e4 ~doluci@ i stfposa #I a&
aiw~$j& +st t iqi&Wmaela


demunt 1% ,wimers, 8 reinan@ continug#$&fins a
neutialisar, xtegint, Ilevo, aigo suficient per comple-
tar els 100 litrgs.


. . . .
. . .. ..


Id-ida- social ,
..:,,, ~. i _- . , - .


Federaoi6 Qhcera _ _
El dia cinc d'aqueat mea en el local social de Ik


rFederack5. s'hi doaawn dues cqsferenqiea aobre
Cooperativisme que anareu a cilrrec deb Rrs, D. Jau-
me Vinyitls'i D. dosep hTteto'batitians deIe@t# p e r I8
CAmaca .Regional de Cooperative3 de Poble.Nou (Bar-
celoiia).


Tots do8 parlaren sobre 'el mateix tema qu'era
Cooperatives de Cnndm.


Amb fluidesa de paraula i dominant be l'assunto,
Beme Bstrideiicies de cap casta parlaren mea de mi@
hosa qada.un .demostrant ,el8 grans beneficie que pro-
porpionen a h clisse ohrera l p Cooperatives de Con-
sum; a fl de fer-bo mes pal'pabfe a1 public posilren
I'exemple de la qu'existeix a Poble Ndu qu'm molt
poc temps ha sdquirit uu deaenrotlo. extraordinari.
Una v s a d a incukat l'idesl coaperativista digwren
corn dourien funcionar lea cooperefives .per dar resul-
tat diguent qu'era necesari: bona fe, inteligeneia! ac-
tividat de part dels adminiS$radQrS i vigilailcia icon-
fiansa de part de18 socis. i


r)(?gprb parlsren del projecte que te la Camara
iegianal de Barcelona d'unir totes lea Coqperatives
.de Catalwya i Balears, i le8 grans ventatjea que to-
tes n'obtendrien perque Ilevarien aixi els comerciants
intermediaris, mbent directament del magataemcen-
trsl els articles qu'aqui impnrtam i enviant-los a &Is,
els articles d'expQrtaci6, .pores gwaoa, ametlw, sa.
ssic&es, etc., que se pa,garien a un preu mes alt del
que'a p a d e n i tots en sortirien beueffclats.


.El@. do8 Oonferenciants foreu cslurosament aplau.
dits.


Deaprba se uombrP una comisei6 wmpests pw en
Josep Curaach i en Francwe Mllclsanet @)Clarita per
acampanyar-loa a.ldanncw sop$ se celebra una reupi6
de delegats de totes les Cooperatives de Mallorca.


Si se du a cap I'unib en projecte. aqueetea socie-
dats pendriin una forsa extraordinaria.


Sindicst Agrbola
.


Diumenge dia 20 tendra lloc a la aala esoola dels
PP. Franciscans d'aquesta Vila una vetlada literaria-
musical per cefebrar en aqueli dia la festa qu'auyal-
ment l'rssociaci6 dedica a son titolar St. Isidre, con-
rador.


Pendran part en la Vetlnda el Rt. P. Pere J Cer-
da i el farmac6utic D. Llorens Qareias, que donardn
conferencies, i el chor del Ceuvent que ameniaara
l'acte cantaut eseullides pesses de son repertori.


Associacib de les
Obreres de S. lusep


El dia de I'Aparicib de S. Miquel celebr6 aquesta
associaci6 la scva festa anyal; an el local escala de
le8 Jermanes de la Caridat, a les quatre i mitb del
capvestre tcngu4 lloc la reuiii6 general; el demati a
lea set i mitga a 1'Iglesia del8 Franciscam se celebra
UUY comuni6,amb asistencia dels pobres asaistits i
lea awociades, acte que result8 molt h i t .


A la.reuni6 e-hi asisti.ren els Battles 1" i P", el,
Superior dels Franciscans. el P. Qinart i el P. Cerda.


El P. Ginart va teixir una hermosa platica, posant
de relleu la bondat de la caridat en si i aplicada a la
obra de les obreres de St. Jwep.


La tresocera dona coute del eatat de fosdos de
I'AssociaciS, quin balans ea corn segueix:


Ingress08 des3.e Pang passat
Captes ordinaries. . . . . . ,673'62 pies.
Varis donatius. . . . . . . 16'64
Donatiu.de D." Aina Moragues , 3O'Lnl s


id. per pobres ranlalte. . .. 86'Qo x
id.. de 16 prendesde veatir . 36!75 : , s


Sumo. . . MP01 . ~ :


mosnes repar
. . . . . . . 47000ptes.


es. . , . . . . 3400
evestir. . . . . 213'10 rn


. , 52'40 )r
5 . . . .~ . . 37'36


Total. . . 806'85 s
,Wt .#enguany . . +' ~ : . ! , ' , , . ' 1~


Desde Q &@a de ea fundaci6 s'han


Y'han repartit eo metalic . . . . 4.163'86 B
J ' b n repartit en @des . . . .
Desde lafetxa s'hsn -repartit en re-


ceptes i varisarticles. . . . .. 1.109'40 *


Total. . . . 7.077'91 -
Exiateocia total a v u i . . . 169'48


rksi*8%des . . . . . . . . 7.247'33 ptes.
1 .wg6-- : ? f


El P. Cerda fb despres una rcsaenya del mkimen1
le l'Associaci6 d'ensi de la seva fundic% fitis an el
iia d'wui. Sc fe despttes, com es ja coetum, u n re-
mrtiment d'objectes per d s pobres, a les associades
rctives


Els intermedia varen ewer embaumats, pel8 ten-
Ires cants dels nius dels Convent.


Per acabu se feu una capta que doni 72 pesaetee
K) centims.


Periodic de carn,vi
Hem rebuda la visita del confrare inqilorqui L@


Vaplgtmrdia DuZear que segbns diu no mos havia con-
cedit canvi me8 peat per on maiantha amh l'admjnia-
traci6.


Mos donam per satisfets amb I'explicaci6 i queria
establert el camvi.


Per "Juventina"
Quant dontrem conta de I'aparici6 del setmanqgi


de eiutat CJuventina- varetn dir que feia o h de p6 t '
w u . Aixb, que tot anant eh broma, veuia :a efiser ..
a'impressitgue mos fe 8a lectura des primer uhmefi, ;
lea va caure un poc tort an et8 mu8 redactors f per,


ara.darrerament boa endilguen una nyefla qui .'
luma en pipa. 10' vol dir qu'aviat no serem amos de
dir.10 que sentim amb aquets peribdies Uibertaris qUe
j'estilen! 60 no hu sabieu, escrigadoretxos de tam
d'estampa, que qui en wl d b n'lra d'oir? Voltros pegau
B tot el mon, sense esperar que se posih en vdtros;
pigmeus ,wm sou, voa burlau del jova ewriptor don
Joan Eatelrich, que jova i tot se temnquintat un boa
nom; ineonscienfa espelladora de la g r d t i c a , vo9 nee
reis d e n Jauine Ferrer per sa'resenya de la festa del
pedal; insigne8 criticaires pegau an el qui *os dona
la gana, i llavor vos sab greu que colch vos rbbiga
mitj riguent i ves saludi fent broma.


Dea que heu vengut an el mon mad6 CJuventinaD
heu despellissat el pro):sme; feis guerra declarada i a
mort an els pobres frares que iio s'aflquen en voltros;
nmb es crit de *Viva Espanya. vos declarau inter-
veiicionistes; cridau abaix la pau i viva la guerra;
voleu que per una causa qu' Espauya no sent,' i que
8 penes li importa, envii 80s fiis a servir de earn de
canb, a morir a 88s trinxeres; voldrieu deumar sa
nostra joventut, aquesta joventut- que tant Espanya
necessita per sa reconstituci6 i Yenviarim a I'avsnt-
quarda dels aliats; dcia que voleu e8 triomf de Fran-
ja perque ea mestressa de. sea Revolucious i fiiis teniu
es poc seny de voler aixecar de nou I'eatatua d'en
Ferrer i Guordia, e8 mestre del anarquisme, tal voka
des Vosfio anarpisrns. 1 vos sap greu que digubrn que
feis 01w de pblvoral


[Oh! am mos haviem pres en aerio aixb de Madb
rJuveutina,. Ja hu val; deixem-la anar, quo de gent
aixi, Val mes estarne alluny.


Nyefeta,


El ferrocarril Manacor- Art4
El dia 26 del mes actual a lea onse, en el local de


la Companyia a Ciutat se subastaran le8 obres d'ex'
planaci6, fibrica i acceaories, correspbnents a la pi.$
mera secci6 del terme municipal de St. Llorens dp'
Cardessar.


Els plans, plecs de condicions i presuposts, estdn:
exposat& en 16s &cines de Clutizt tods els dies - t e r n ;
de 9a 13, aixi com tamb(r lee regles per h ' qua lS 'mi
rubjew+r& \a subasta, de le6 que se'n faciliGaLi UIL:
exempiit4 a le8 persones que e-hu demanin.


..,
De Canostra


Perro.carril Manacor-Arta estant enearregtda d'en-
viar-les I'acreditada casa comercial d'sllB Esteve i
C.' Sucegsor8.de Blanes.


Ma &--El Director de LLEVAST D. Andreu Fereer
a fi de veure si'l oble pt treure gens deprofit $el Con-
g$Wi Brppsiai+&I T4iBball $'timgcili$ueS,~C@8brartk
a fi de mes ha enviat an aquella xposibi6 trdbdlls feti
i a mitj fer per jovenetee&qscstaJacc\lidat Acompa-
nyant aqnets t r e b d s M e&i& uhB%idoria' 'q& 'ai
Deu bo-uel mes envavt publicarqm en aquestes co-
lumnes;-Cfetaltarit les Indmtriea .'kicals- m4s deearro-
UadgsdWdint-Jaeu ,quatre p a ~ i , ~ +s.9,f+de pZatu, 0Bt.a
dbjui&;JZybduta y Obtadepduwbil. QubaiX6 f l t dser
de molt de pro@ no espot negar.


Dia 6 . 4 6 i n a ~ a v U alegrh Bntre els agraciats amb
la rccordansa qu'a tants ha deixat D. Cristofol Oili
fa; Peu~fq. a. c. d:)Iksp& &T&eid'avui'FT. Rafel
Blanes Toloea. acompangat de lea autoridats judicial i
eglesiastica ha fet entrega a una partida de vesins
d'aqui, veinata uns del difnnt D. Cristofol, parenta i
amics els altres, de les recordanses que per cada un
deixa a D. Eafel Blanes. Com ea de suposar n'hi ha
ha,guts de molt favoresouts, i es de creure que, per-
durarii eitona en la memoria de:s agraciats el lavor
que impensadament han rebut d'aquell bon senyor.


-Qui surt a passetjar ; tvui pren gust de veure el
camp que se preseiita hermosissim. Els sembrats en
general tenen molt bon aspecte; I'anyada &e presenta
de 10 mkilor, espRciaJmeat es.blat i pes e&a&s. Bes
faves encara qW a .rotlob son ,bones, a cdca p t 'te-
nen ja caperrot i colltorsen. Si no se desbarata sera
bon any. Deu ho vulga.


Dia 8.--Se celehra la festa de I'aparicib de Sant
Miquel. A ea ses Monjes hi ha reuni6 d'Obreres de
Sant Josep. Va la descripci6 a aitra part.


-Prop de la plaja de Cangamel apareix una bar-
ca que se planta e n mitj de la badia, i n- es tart va flns
davant la Coua dets Auberdans; misteriosament aplega
veles i ningu salta a terra. Diirant alghns dies es vi-
gilada p'els carkbiners, per6 no fa fressa de res. Tor-
hom se pregunta: (Que cereal CQue espera?


Dia 9.-Deapr& de molt llarga i cruel malaltia,
ha pa8Wt a tRlfloT vlaa D * BlIaFgalida T 3 n b l 'Vlves
espewdel comereiaut d'aqui D. @rtomeu &nor&
(&)'Sopa; Aaompanyam al nostro amic amb el ' senti-
ment i Deu hagi donclt el descans etern a I'anima de
la seva esposa.


-Si ma+ vgspre ea viatica+ an aquesta Vila
la tia del nostre Pir. Rector D. ffabriel Mdntaner. Deu
l'a$aiotesca-pef la,part que fnw mavenga: "i. ' '


Di8 lO.-Essent dia de ga!a, els mestres naciouala
d'Art& hab scarapanyat sbs'a+umdes ii ejilu$446 'eseo-
lar. L'escola quedirigeix D. &gundo Diag ea anat a
I'Ermb, i ta de,B. dndreu Fetter a Sa Torre i Ses
Coves. Aix6 ea proEtbs p'els deixebles baix de dife-
rents punts de vista.


Diii Il.-Re&m del Sr. Batle de Soller un ptogra
ma de IesFivfs i Fest$s que s'hen de celebrar a So-
ller els dies 12, 13 y 14 daquest mes, pregsntmos
qu'el publiquem. Seiitim no poder complaure'l, supo-
sat qu' a1 sortir LLEVANT les testes seran ja passa-
des.


Dia 12. -Se fa crida de que la recaudacid de con-
8um8, recarrec i jornals personals, queda oberta a
da I'aino 'n Josep Llinhs, carre de Botovant, 33.


-Avui novament s'han sentit durant dues hores
canonades dins el Xeloc. N'han tirades set o vuit se-
guides, Ics domes acompdssades. Com no hem vist res
anunciat sobre tirar el blanc, de nou 88 sospita si hei
ha torpedeig i Ens n'hi ha que hi relacionen s'atura-
Ba daquella barca misteriwa dins Canyamel.


-A Calicant possessi6 de Sant Llorens, propiedat
de D. E'rancesc Blaiies ha benelda una nova capella
dedicada a la Verge del Perpetu Soc6rs el rector de
St. Llorens D. Jaume Pascdal Pvre. Amb aquest mo-
tiu s'hi reuni a118 la, distiiig'tuida familia Blanes.


Dia 13.-Se segueixen els rrebais de anotar totes
ses finqurs de nostro termc, encaminats a servir de
guia a sa comissi6 qu'en son dia ha de Ier e8 consum
damunt 88s utilidats.


Dia li.-L'Administr&r de Correus D. Josep
Carnicer mos comunica que en aqueixa administra-
ci6 se venen a1 preu de crnquanta ceutims, ses Car.
teres didentidat per emigrauts, indispensables a tots
els qui s'hagen d'embarcar oap a I'extranger segons
el R. D. de 23 de Setembre de 1916.


Dia 17.-Anit 8e cerebra una vetlada literaria mu-
sical a Minerva per6 per f a h d'espai no la ressenye-
rem fins an el ndmero prbxim.


"


Cronutr.


4a Comar
Son Servera


Dia dos de m a g estant trilpdla_nt 2 lea obres de
la linea ferrea 86 Son Served. en a b & ' t e n g g
Ib d e s g w i a de que u n & h Sloe & ra -If caigu%


munt es peu esctafant-li. Li ' va 3 d stir el metge h 'aIL6 don Miguel Servera, enearregant-se de tots els
gastos el director de les obres m e s h Ju;m Quetglas,
per eatar compres en la lley d'accidentii del trebai.


-Sha ultimat el repnrtiment de oonsuins damunt
les utilidats que s'ha fet amb el carrcc del tres i mig
per cent.


--Din vuit a vespre arriba, q u i et Sr. Inspector
de t."phaerjrcusa d : a y % 8pn%!, el qual va- pr8sidir
fi rem% de pares de amilia convociiaa per veufe'de
dur a ?el@ terme la.suscripci6 operta por renovar el
material de 1'escOlh~'A pesar de s;r u n tenips un poc
inoportu a cauu de la crisis actutl, hi ha gran entu-
siasnfe, i%nt cada hu ldque bonamcnt ' pbt, sembla
que tenddm prpst aquesta millora.


-%s obr& del ferrocmtil adelantcn a passea de
gegant. Hei h,a ja ,una partida de triiixeres ?e .bades
ita brigada principal segueix en t a coomtrucci6 del
Pont del Gorguet.


-Aquesta setmana dues vegades en el troq de via
en construcci6 dins Son Servera s'han declarat en
vaga algunes brigades de traballadors, per qiiesti6 de
hora me8 o manco de feina. Aixb $'@vses ;frequeiii6 ,. ., ,. .
en tais numero8os.


-Dia 16, mentres venia d'Arta mestre Juan
Quetgles empressnri del ferrocaril en construcci6
aqui. a sa costa d8 Son Odtiu el eav#lj~~m&b.&;;,un
poc masea a sa vorera i caval!)& t6 L c , 16. tot
va ana a baix i per sort no hi hagub mes qu'el retgi-


3


I . I
. ,


r6 consiguieut. Ntnguns tengueren res de- nou; g k - cw a'Deu.--C. .:


De Son Ca
Dia vuit tengue Iloc, aqui sa


que cada any se celebra en tal
St. Miquel Patr6 del poble.
animacih vessant la gent p
ne que 8e eelebrii en Iir nov
acres Hei h a g d oorregudes I
envismat fins ja vespre. S a ' icmahresi eren eh
grmi riuinero. Hei acudi molta gent dels poblbs yek
nats, Ron Swvera i Sant Ltorens desCardepar.


A i'iiordbaixa cornparague 1'Innpector de 1.' ense-
nymsa D. Joan Cap6 per donar la conferencia que
tei1i.t xnunciada per :quell dia a ti de excitar als ye-'
nins d:aq~ielI I\ogaret a que faasain esiora per la.
compm del mat&rial necessari per una &&de nova
cremi6.


Acompanynven al Inspector el Sr. Yicari de Son
Carri6 D. Jiiume Roasellb, ei'kectoi i Vidari de St.
Llorens, un jbva sacerdot del mateis llogaret i una
nutride comisai6 de 1'Ajuntament.de SI. Llorens.


El jove Inspector, entueiasta com aempre per tot
lo que sia per l'educaci6 r l'instrucci6 dels pobles,
tocB el cor.d'aquella'vecins, a A de qtle Sntiaein la
necessidat d'aqueix aliment espirituat;les recorda els
inconvenienta en que se troba sempre I'iguorant i els
camins que sempre ce oberts el sabi, i en termes sen-
timentals demanB an el public en nom aels nins del
poble un esfore pecuniari, qu'es relativament 'petit,
per la construcci6 dal mobtliari, i res mes, ja que
I'Ajuntament de St. Llorens s'encarregara de pagar
el local i s'Estat pagar& a1 mestre. . .


Tot lo exposat p e l Sr. Inspector fou coronat amh
sinceres mostres d'aprovaci6 nombrsntse seguida-
ment una comissi6 de deu vecina @rrion& per cui-
dar-$e d'brreplegar la cantidat necessaria, 1'8xit de la
qual es assegurat, suposat s'entusiame que hi reina
per la creaci6 d'aquesta nova escola, i mes per estar
cn cap de la comissi6 e1 Sr. Vicari D. Jaume Rossell6
d'aetividat reconeguda.-Corregott.


Re 1 ligi oses
Dia 20, se celebrarh festa solemn8 a la. Parroguia


eo honor a St. Isidre conrador, que li dedica el^- Sin-,
dicat Agricola adscrit a la Caixa Rural-. .A ia vigilia
Completes solemnes en preparacik at demati Comu-
iii6 general p'els socis i d e m h que hi vulguen pen-
dre part. DesprBs O&i amb germ6 predicant el Vica-
ri D Juan (finart, Pvre.


Dia 116, 27 i 28, tendrhnlloe a St. Salvador lea so-
lemuee Coranta Hores que fiei+a fundsdes la bene-
.&ita familia b h e p H i h b u d les f.u,ncions ge cos-


QI .corxtpjept el triduo s &rr&'del 'distilggit brad66
gFst~'d6u Antbn?'@aVza, Vicaii de la Trinid%t" de


Palm@. :
..Dia 'Ki an el Coment hei haura sa comunie d s


:Sapxi@ ir 1'- apwtwu%da i a1 capvespre la ., vis1 9 a.
de costurn. ?: . : , !. !, ". .:, ,-::> ':. . . , . 8 .


c.
s' re


'NAIXEMENTgt -3 nins i 9 nines.'TotaI 6.
M0RTrS:-Dia 14.--Juan Ferrer CanYalfaa (a) Sa-


amb $@a *ai@y,Pllifiici (a) C&yy&e&a!'


na &bot Mayol.-TOTAL 2.
Dia 13. -Gabr el Sancho EosaelltYainh Francfnai-


A ju nt , I a me nt I .
Sesaid ordinaria de &a F de M+


g n squesta~ . gesaio se pre!igoeren els seguenta . . . i .. acorts: ,- 1 ' -
A rovar la djptrihucih de fondos del corrent.


.-&var ~fbxtraete z ico r t s preseos plSr I*i&nti-
i ment .' i la Jynta Municipal durant el.mes d'Abril.


Nombrar tecaudador municipal f i r l'ahjf *L7 a
n'qn l:.ere J. blinas Qili.


.Nornbrar una comissi6 formada pels retjidors Juan
Nebot i Miquel Oil, perquc dirigesquin els trebais
dscmblanguiner la *?a ' i el CQrte .de la Qugdia
Ciyil.


Tenir en conte en el seu dia, le8 petlcions forniu.
lades per la rFederaci6 Obrera. rehtives: 'A la sus-
titycici del impoat de consums per el repartiment so-
$& utilidats. @e el pumero de jornils de la gr.@*-
cf6 pe&nalse amgidfn segona la 'w ic id de ~eadit


y e sc f . dssi . el cami pee anar an el cementeri
civil. que ddrSnt elx-mesos de Juriol, Agoat, Se-


i octupre, se tanqnin el grifons de la c y y e -
1ica;pue doaeh a p ,f" pnfticuyq. ''


8s


. .,


-
S'acordii, pagar la festa relligiosa de IlAparici6 de


%nt Miquel&i capitol dimpreriats.
S'ap~ov&,.un con& de ciment pregentat per :Bar-


tomeu &rpr+s que i:wort+ 9 pks.
S'acordk, posar una canyeria per, dur l'aigo, a


I'escoTa segona' de nines d'aquest;r locblidat.
Sautgrisii a n'En Jeroni Sunyep Eerrer, peque


con&bqui"l'dgo de la canyeris ptbliea. 8 8a t[&b$a.
Sacorda, dexar vuit dies demunt la taula, una ins.


tancia de D. Juan Oleo $ureda,.deinanant a 1'Ajunta-
ment, la propiednt d'uues parceles que ha ocupades,
arnb'dqes' xemengies, a lil Plassa del Conquista4q i
que liiprovi el plans de *forma d e b irontis .'de- Is


1 elbetrim, que en el seu dia presentad.


Seosib de dia 15, en negona convowtoria


E? ..~.... . .. . . " . , . . ',.,...


Aritmetica Sociotbgica
Apuntaciona d'un desnos6ador dinte$gencies,. aix6


CS un mestre @escota.
Entre ets lfomos, n'hi ha de caracter fort, ,aeMatn


i virils. Aquests se diueu: s e p % . Ni ba tamb6 de tren.
cat8 de color i m?Xten, de pus i turc per exemple.


Din8 Espanya s'hi. troben bonos -de Cimaleas
(provincia de Burgos. Partit de Villadiego.) ' '


Aixi com entre es nlimerds, tamb6 entre ets ho-
mos e chi ha prima ahsoluts. i prim8 relatius.


Et# absoluts son es qui creuen 88 bona ventura de
ses gitanes, es qui tenen fe en ses bruixes, en s'elica-
cia d'etu espeoifics i e n 88s promeses d'ea politica.


B*inas relatius aon aquells qui no paguen s& .&&atre
i deixen dobb6s an ets aniics.


Ets homos s'estimen, se baraien, se casen i y .se-
paren, es es dir, se sumen, se resten, se multipliqueu
i se divideixen.


Y'elevaci6 a potencies es .... sa politica.
Sa dona, en :tbstL,zcte, e8 una equaci6 de primer


grau amb dues incoguitea; per lo tant te infinites so-
ucions diverses.


En particular, podem considerar a BY dona divi-
dida en dues grys clasificacions: De 35 a 30 anys
son rels degrau parei, de cantidata positives;. de 1 6 ~ .
20 anys, rels de gi'au de cantidnts negatives.


De 20 a 86 son totes cantidata positives.
E$ obr& son oem; tots sols no tenen valor, pero


graetes a ells ea patrons que son ses cifres eip&csti-
ires, adquireixen valor8 com ines va mea grossos.


Entre ets homos com en sa Aritrndtica hi ha ret-
gles de Sociedat'i de Compauyia Inter& simple i
coinpost, problem.- de falsa Ijosici6 (social).


En la sociedat existeix, com en matemdtiquea, a8
teorfa d'iguitldats i desigualdats.


Es m h i m aomh diviaor-dels mortals pobrea ea el
lloguer de easa.


Ea minim eomd n & + p l e des rics es es funt per cent
Lavida. dins es nostro pais i en es temps que co-


rrem w url'pblema. ,
La mort 9s eq tot el mou, el mbtode de s'elimina.


ci6 per reducci6.


Sodontologia es s'extracci6 de rels. . .


., . .~ I' %AXOF DES PUJOrg


'Estrmpa d'eo Amenguk y ~(untaner.-Palrna.-i~ii.
2 , ' j f V 4


. *, . . --7 ;r- ,.: ~ ;
I . ' ~ - f %
d'en GUIE 'UJ a ' (a') .Giananci
QBbiTEEii IF 'E.


: Omndi6s , suftit , de . P d u m
Aquesta casa es' s'unica ,depositaria dins Art5 del' celebrat AN.IS TUNEL


Fi&au-vos be ezx sa, Direccio: CARRE 2233 PALMA, 3--C?LR'J3&.
Y8gewcia Baj@ra(s) Ganancia SerJeix atab-ejmnt, p ~ ~ f a ~ ~ i d ~ f i baraio quabefol encdrrec $e If f a s a por ciatat i'pebaltreo pobles de,'


Ijespaig a. Palma: Estanc d'es Banc de s'OIi ,Despaig a Arta: Carre de Palma, n," 3


GRANDES ALMACENES 11 . .
Y


.^


Sostreria, Gamiseria, fnaroeria, Zapateria, Pafieria,


Generom de Punto, Sedesio, Artiit~los para Vioy


. .
' baneria, Paiiolerle, beneeria,'


OBJETOS PARA 'REGPILO
aepdsito . . cie , t mliqainas ,parlintis -PATHEFONO


CENTRAL: Brondo, 7 9111, Birrie 118 TELEFONO, 217
' PR 'ECIO . I ; F I J O .


.- '.que.'l , .t6 bo,i fresc,.',;:., ' : ,;
%lid he ikbbartu tote c&ta de


comestibles i B t o t preu.:
Aircis, verdures, patates, &., ,etc. "


Card de Antani Blanes Juan (antes' Pupul)
.,. .


Bestre . . firrrau G'aselfis -(a)' Garamet i ,I


Vins de tazla i Vins blancs
YEN A TqT PREU "


. .


,~ ., . ''. DE3 S A DAVESA
Recta, 8 ' w~+. - .ARTA


FARMACIA
D E -


LL OR E M 8 G ARC I-E S
O B E R T A A T O T E S H O K E S


Vins i aixaaops medicpals
Aixarop de eues del De. moeey prepanat amb


eeba euquera &Art&


PLASSETA D%S MARXANDO


amb g6nero de tota casta i a tot,preu;
ealaat- f i ' i de.moda


. .


A CANA VIVESt
Carre de Parroquia, 1


C A P B O T I G A
ven e n miilos condlclons que sa d'en


JUAN. XICENS CAB JAN
Tota eosta d'artieles, eomestibles, golletes. ate.


Es representant de sa PerfUmeFia.
L. CACQ;' IO


T6 depdsit de MAQUINES DE CQSIR


corn tambi tota casta d'instruments musicals,
guiterres, Bandnrries, etc.


EDANI$TERKA MODERNA


PAP I A U C O


DIRECCI6: AL,CARIC>T, 3


nobles fins de tots els eetils p'el paaament de cas0
Kspeeialidst en eopdats de eodiees o I'antiga


Pintats i deeorots fins, de tots els qudts


Carre d e fa Parroquia, 7 e ARTA


Llibres d'ocasio
;'en venen en nquesta


Adrninistr&6 ''
&atre Cantois, 3


JTT SENYOR
Vol vendre una His-
)ria Universal d ' e n
esar Cantd; 43 toms
3llakneut :'enquader-
a&, $an&& dora-
3, casi nous a bon


informaiPin kb aques-


~. .. .. ~


-


preu..


La administracib.


86ndaies de Pfelrorca
. per


Amireu Ferrer -
Un vo1u- en 4 L f +


2 PESSETES
Demanaules a la llibreria do


FKr(PKR Y SUr(l3DA
A e T A


Fa aqnesta Mnhilstrarib
#e* MC..re,U


tota casta de
I M P R E S O S


SS wrveixen smb prontitut
.__ >


Ilibrerfa, Papererfa . i . Cetlfre de Ssttrlgcldq
DE


:RER SURED'.
Aqui trobareu paper be tota casta a la menuda I rib


gi&,'pjecs, tibietes, tintes, Ilapiceria, eie. . ,
Llibreb : esdolars ' i relli$ioosaq.


A I?REU.'DE CATALEC
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat


~~ ' QUATRE C.ANTONS? 31
~. .